Afronding groeigroep – voorbereiding werkgroep Druïden (2)

image_pdf

9 juli 2013

Aan mij de taak vanavond om jullie op de hoogte te stellen van de nogal ingrijpende veranderingen die het gevolg zijn van de beslissingen die genomen zijn nadat de Wessac heeft plaatsgevonden. En deze beslissingen zijn, van toch kan ik zeggen, voor de aarde van een ongeziene grootteorde.
Er is onder andere één van de voornaamste beslissingen dat de leiding die jullie tot hiertoe kregen vanuit de Witte Broederschap, en de Witte Broederschap die ten opzichte ook van het westerse continent redelijk actief was, dat deze zich uit deze streken volledig terugtrekken. Dat wil zeggen dat u vanaf heden geconfronteerd gaat worden met dus entiteiten van andere strekkingen. In dit geval zult u als groep hier onder de leiding komen van de Orde der Druïden, die het werk en de taak van de Witte Broederschap verder overneemt.
U begrijpt dat wanneer er een wisseling van, laat ons zeggen, bestuur gebeurt, dat deze wisseling niet alleen maar een verandering is van entiteiten, maar dat daar ook een andere filosofie en zo verder aan te pas komt. Het is eenmaal zo dat door hetgeen wat gaat komen in de komende weken, maanden, jaren, dat het bij wijze van spreken niet anders kon dan dat er een wisseling in filosofische benadering van de aarde in deze streken noodzakelijk was.
Ik kan u zeggen dat wanneer dit niet zou plaats gevonden hebben, om het zo uit te drukken, het voor deze gebieden niet al te aangenaam zou geweest zijn qua resultaat. Nu proberen we, voor zover we kunnen, en voor zover we medewerking krijgen van mensen in groepen, om de veranderingen die onomkoombaar zijn en die zeer ingrijpend gaan zijn, zo goed mogelijk begeleid te laten verlopen.
Ik kan jullie zeggen dat onze benadering, een benadering is die gebaseerd is op om te beginnen een wederzijds respect, een discipline. Dat wil zeggen dat wij wanneer wij lesgeven, wanneer wij u trachten in de stof verder te helpen, dat wij ervan uitgaan dat u volgt wat naar voor wordt gebracht. Wij weten dat u de gewoonte hebt en dat is gedurende bijna een halve eeuw hier steeds ingeklopt, als het ware van, mensen denk zelf na, neem zelf uw beslissingen en zo verder. Waar wij optreden respecteren wij uw vrije wil, maar op het ogenblik dat u besluit van met ons mee te gaan dan gaat degene die als voorganger functioneert, in dit geval de entiteit die u onderwijst, u kennis bijbrengt, degene zijn die verantwoordelijk is en die naar best vermogen het meest juiste aan u doorgeeft. Dit tot het ogenblik dat er een andere entiteit of iemand in de stof een hogere capaciteit heeft, die het dan zeer spontaan kan overnemen. U moet heel goed beseffen dat wanneer wij u trachten als groep te sturen, te onderwijzen, er geen als dusdanig voorman, leider of zoiets is. U wordt steeds weer geholpen door degene die op dat ogenblik het meest gekwalificeerd is.
In tegenstelling tot wat uw stoffelijke maatschappij is, telt bij ons de kunde. En degene die de meeste kunde heeft, is verantwoordelijk, neemt zijn verantwoordelijkheid en is als het ware de dienaar van de groep aan wie hij dus de waarden doorgeeft, tot het ogenblik er weer een ander is die dit kan overnemen. Er is geen kwestie van, ik ben de leider van een groep of ik ben de voorzitter of eender wat. Degene die aan het roer staat, is degene die de grootste dienstbaarheid naar de andere zal vertonen. Maar dat wil ook zeggen dat vanuit ons oogpunt er verlangd wordt dat wanneer u het niet kan overnemen, dat u volgt, dat u uitvoert wat gevraagd wordt.
Ik weet dat dit een totaal andere benadering is van het spirituele dan dat jullie gewoon zijn. Maar spijtig genoeg hebben we moeten vaststellen, en dit is ook een van de grote vaststellingen op de bijeenkomst van de Wessac, dat het spirituele gefilosofeer in het Westen niet aanslaat. Dat de mens hier er graag naar luistert, maar het helemaal niet in de praktijk omzet. Met als gevolg dat de ontwrichtingen die de laatste decennia gebeurd zijn van zulke grootteorde zijn dat het onomkeerbaar is geworden om de aarde terug zijn ware mogelijkheden te bieden.
Dat wil zeggen dat veel zaken die u nu als zijnde verworven en als uw recht beschouwd, zullen terug verdwijnen. Dat u zult moeten, of u het graag hoort of niet, tot het besef komen dat u deel bent van de aarde, deel bent van de natuur, maar dat u niet meer bent dan de boom die in uw tuin staat of niet meer bent dan de haas die over de weide loopt. En dit is naar ons inzien voor de huidige westers denkende mens zeer moeilijk te aanvaarden. Hoe meer hij zich tegen dit denkbeeld zal verzetten hoe moeilijker hij het gaat krijgen om zich te kunnen handhaven in de toekomstige maatschappij.
Daarbij komt, en dat mag u zeker niet uit het oog verliezen, dat er ganse groepen op dit moment aan het incarneren zijn die totaal andere invalshoeken hebben ten opzichte van het menselijk leven en het menselijke bestaan. Dat wil zeggen dat wij inschatten dat ongeveer tussen dit en 20 tot 50 jaar de volledige westerse denkwereld zal omgekeerd zijn. Omdat de groepsincarnaties die nu zich aan het voltrekken zijn, andersdenkende mensen naar voor gaan brengen. Dit is ook van groot belang. Want de huidige westerse mens baseert zich nog steeds – en hij kan het niet afleren – op zijn verleden. De huidige westerse mens denkt niet aan wat in de toekomst voor hem ligt. Hij baseert zijn heden en zijn toekomst op het verleden. Dit is een grote flater. Want het verleden is voorbij. En gaat niets te maken hebben met hetgeen wat in de toekomst zich zal voltrekken. Daarom is de huidige maatschappij, een maatschappij die eigenlijk, om het zo te zeggen, op de wip zit. Ofwel kan zij zich aanpassen en tracht zij zo goed mogelijk in de nieuwe tendensen en evoluties mee te gaan. Ofwel weigert zij dit en tekent zij als het ware haar eigen vernietiging.
En in tegenstelling met uw vorige leiders, om het zo te zeggen, gaan wij niet trachten u te overtuigen van je moet het zo doen of je moet het zo doen. Wij laten u vrij in de keuze. Maar de keuze die je maakt, is dan wel bindend. In die zin, en dat mag je ook niet uit het oog verliezen, dat u een vrije keuze maakt en dat de gevolgen van die vrije keuze volledig van u afhankelijk zijn. Wanneer u zegt: “ik wens mee te gaan in hetgeen wat wij u aanbieden”, dan is dat een vrije keuze, maar een keuze die u wel bindt aan hetgeen wat gevraagd wordt door ons. Wanneer u dit niet wenst te volvoeren en u hebt toch gekozen voor met ons mee te gaan, dan zijn de gevolgen door u veroorzaakt, niet door ons, noch door de groep. Maar u moet beseffen dat u niet kan zeggen: het is de schuld van de ander. Wanneer het u dan tegengaat, omdat u niet aan de discipline die wij verlangen, beantwoordt, dan is dat uw eigen verantwoordelijkheid, niets meer, niets minder. En wij willen dit u zeer duidelijk maken. Daarom hebt u ook nog de tijd tot einde september, dan gaan we als groep definitief van start.
Wat houdt het in? Wij gaan trachten hetgeen wat dat als grootste gemene deler aanwezig is, van daaruit te vertrekken. Dat wil zeggen dat we, zoals reeds door onze collega’s vroeger aan u is voorgesteld en waar u op dat ogenblik heel sterk bent op ingegaan, u meer te leren over hoe de aarde functioneert ten opzichte van de mens, ten opzichte van de stof, ten opzichte van alles wat dat met u te maken heeft, ik zou zeggen, van op het moment dat u geboren bent tot het ogenblik dat u terug naar onze zijde komt. En dat is iets heel anders dan hetgeen wat u tot hiertoe als stofmens in uw westers denkend pakket hebt meegemaakt.
Vele zaken die we naar voor zullen brengen, zullen voor u misschien behoren tot het rijk – in uw gedachten, in uw westers denken – tot het rijk der fabelen. Maar geloof ons, niets zal minder waar zijn. We kunnen zaken naar voor brengen die reeds ontzettend oud zijn, maar die aan werking zeker niet hebben ingeboet. Het is alleen omdat de moderne mens met oogkleppen voortloopt dat hij veel zaken aan zich voorbij laat gaan en niet alle mogelijkheden die aanwezig zijn in gebruik neemt of toepast. Ook veel zaken die in onze ogen eigenlijk verkeerde effecten hebben, zullen we aanhalen. Wij zullen u trachten duidelijk te maken waar zaken fout gaan, maar vooral op welke wijze je zaken kan beter besturen, beter in de hand houden. Vele vastgeroeste denkpatronen zullen we langzaam maar zeker uit elkaar laten rafelen omdat je zou zien dat het ook anders kan en ik zeg er dadelijk bij, anders moet. Omdat de denkpiste die de meesten nog steeds van jullie volgen, die gebaseerd is op alle mogelijke rechten, niet houdbaar is.
Wanneer de natuur zich herschikt en u maakt natuurrampen door, dan kunt u wel zeggen, ik heb recht op dit of dat of hetgeen, maar de aarde zal die rechten niet valideren. En wanneer degene die tot hiertoe u gepaaid heeft met die rechten het niet kan waarmaken, en u blijft het eisen, dan zit u als het ware voor uzelf in de moeilijkheden. Maar degene die in tegenstelling tot degenen die rechten eist, zijn plichten kan erkennen, kan zien wat er mogelijk is, en wat hij of zij kan betekenen in de verandering voor de aarde en in het geheel, deze kan verder. En deze zal opmerken dat de aarde welwillend ondersteunend is.
U zult opmerken dat in de toekomst het veel minder om het filosoferen zal gaan op spiritueel gebied, maar veel meer op het aanvoelen. We zullen trachten vooral het aanvoelen bij ieder van u te versterken. Trachten u te leren dat uw aanvoelen een betere sturing is dan zoals u tot op heden steeds weer alles rationeel tracht te benaderen en vanuit een rationeel denken zaken gaat uitvoeren. Met als gevolg dat u in disharmonie komt met de natuur, met de aarde. Kijk rondom u. Kijk hoe u met de aarde omgaat. Verbaast het u dan dat veel zaken fout gaan? U benadert de aarde zoals u de mens zou benaderen. U denkt in menselijke termen hoe u met de natuur moet omgaan. Wat is het gevolg? Dat waar u ook mee bezig bent in de natuur het mis gaat. Want de natuur denkt niet als de mens. De natuur kent alleen zijn evenwichten, zijn harmonieën. De natuur kent alleen de wetten die daar aanwezig zijn. En één van de wetten is: de wet van de sterkste die ervoor zorgt dat het geheel in evenwicht blijft. Maar dat is voor de mens, of toch de westerse mens, onaanvaardbaar. Want, och arme, dat zwakke schepseltje, dat moet beschermd worden. Het is juist door zo een verkeerde ingesteldheid en zo een houding dat nu alles verkeerd aan het gaan is. Dat nu de grote veranderingen zeer pijnlijk voor velen zullen voltrokken worden. U hebt er nooit bij stilgestaan.
Maar hetgeen wat de veranderingen, de grote veranderingen, op aarde hebben in gang gezet is in wezen de mensheid zelf. Wanneer de mensheid niet was afgeweken van de wetmatigheden die in de natuur aanwezig zijn en die gedurende de ganse periode dat de aarde bestaat, hebben gefunctioneerd, dan zou je niet in een situatie gekomen zijn waar de wereld nu in zit. Een situatie waar men overal gaat klagen op of over opwarming van aarde, onevenwichten, tornado’s, vulkaanuitbarstingen, zeebevingen, tsunami’s, noem maar op. Maar deze zaken zijn nu eenmaal noodzakelijk om alles terug op evenwicht te krijgen. En heus het zal niet blijven dat het bij uw geburen is. U zult het hier ook mee kunnen maken. U zult ook deel zijn van deze vernieuwing. En daar moet je allemaal rekening mee houden. En hoe meer inzicht je erin hebt en vooral hoe duidelijker je kan aanvoelen wat er plaats grijpt en uw leven kan oriënteren in hetgeen wat zich voltrekt, hoe beter je de vernieuwing zult doorkomen en ook zelfs nog in dit leven, hoe meer je er bewustzijnswaarde kunt uit puren. Zodat alles wat er gebeurt, ondanks alles een heel grote meerwaarde kan zijn.
Zo, dat is hetgeen ik u vanavond wou mededelen. Dit is niet alleen vanuit onze Orde, maar ook duidelijk op aanvraag van uw vorige lesgevers om op deze avond dit te brengen. Wij zullen u de kans geven nog enkele malen, voordat we definitief van start gaan, samen te komen en uw vragen te beantwoorden. We vragen u nu van dit rustig te laten bezinken. Vervolgens is het nuttig dat u onderling met elkaar de zaken uitwisselt, bespreekt eventueel. Dat u dan uw vragen naar voor kunt brengen. Dat wij daar zullen op antwoorden naar ons beste weten, zo goed als mogelijk. Maar wanneer u besluit van verder met ons te gaan, dan zullen wij u daar dankbaar voor zijn. Maar het mag geen besluit zijn dat is gebaseerd op: mijn vriend of mijn vriendin vindt dat we het maar moeten doen. Of ik doe het uit nieuwsgierigheid en ik zie wel wat er komt. De enige echte reden om met ons mee te gaan is, dat u aanvoelt dat het voor jou op dit moment een juiste keuze is.
Er is een groot verschil tussen aanvoelen of rationeel overdenken. Want hier in het Westen ben je heel sterk in uw eigen rationeel veel wijs te maken. U hebt zelfs beroepen die niets anders doen dan dat. Maar daar zijn we niks mee. Wanneer u wenst mee te gaan, dan gaat u mee omdat u aanvoelt van kijk, hier kan ik iets voor de aarde, voor de mensheid, betekenen. Ik voel het zo aan. Dit is mijn weg. Wanneer je het zo aanvoelt, dan zeg ik, dan kan je de stap nemen. Wanneer je gaat redeneren: ik doe het voor die of voor dat, of ik doe het om te behoren tot… zit u op het verkeerde spoor. Je hebt natuurlijk nog altijd de mogelijkheid, want er is nog, dat weten jullie wel, een tweede groep, die minder streng zal zijn. Wel in algemene zin dezelfde discipline zal kennen, maar minder sterk in werk naar voor zal komen. Omdat we daar de mogelijkheid geven dat degenen die wel degelijk wensen mee te gaan, maar – en dat erkennen we best – door allerlei zaken soms niet meer uit hun patroon kunnen, hen toch nog een mogelijkheid geven om van hun leven, om het zo uit te drukken, het beste op het geestelijk gebied te maken. Maar de werkgroep aarde daar willen we voor gaan in die zin dat we een werkgroep hebben die een sterke steunpilaar is in de toekomst en in de veranderingen die gaan komen. Een groep die ook in de verdere toekomst kan verankerd worden met andere groepen om nog een grotere harmonie en kracht als het ware op te bouwen.
Ik ga nu het medium vrijgeven. U kunt rustig over hetgeen is gebracht met gedachten of uit gedachten wisselen.  In het tweede gedeelte – we gaan het voorlopig nog in eenzelfde orde houden dan dat u gewoon bent, om de verandering niet te intens te maken – kan u al bepaalde vragen die u dringend wilt stellen naar voor brengen. En zullen we ook gezamenlijk afsluiten met een meditatie. Dan rest er mij niets meer dan jullie nog veel licht, veel harmonie en veel kracht toe te wensen om het u mogelijk te maken de juiste beslissingen te nemen. Ik dank jullie voor jullie intense aandacht.

Vragen.

  • Is de Orde der Druïden verwant aan het Verborgen Priesterrijk? Ik heb steeds met oosterse culturen gewerkt. Gaat dat voor mij gevoelsmatig geen problemen geven?

Kijk. Is de Orde der Druïden verwant aan het Verborgen Priesterrijk? Wij hebben veel zaken die accorderen met elkaar. Maar op zich is de Orde der Druïden een volledig zelfstandige organisatie in de geest. Maar gezien het Verborgen Priesterrijk aardig gelijklopende zaken en denkbeelden heeft, wordt er door ons samengewerkt dikwijls.
Wanneer u zegt, ik heb oosterse invloeden of dat interesseert mij. Ja, dat is best mogelijk en dan kunt u zelfs hier in het Westen wanneer u dit in de juiste context plaatst, aardig wat resultaat behalen. Want het is door juist de invloeden die het Oosten heeft op het Westen, dat sommige westerlingen zich kunnen bevrijden van het keurslijf van: ‘alles te ankeren aan het oude’. Dat, of die oosterse invloed, is het zeker niet negatief. Alleen is het zo dat het Westen dit weigert te aanvaarden. Omdat zij zich, spijtig genoeg – want het is een verkeerde gedachte – superieur voelen aan alles wat uit het Oosten komt of in het Oosten aanwezig is. Het is een fout die de laatste 200 jaar, om het zo te zeggen, door de westerling is gemaakt. En de slimme oosterling, als ik het zo mag zeggen, heeft daar gretig op ingespeeld. Door zijn filosofieën te linken aan bijvoorbeeld de christelijke gedachten. Waardoor vele oosterse goeroes hier werden geaccepteerd en met open armen binnengehaald. Omdat de westerling niet begreep hoe de oosterling dacht, met alle gevolgen van dien.
Maar dat zou ons te ver leiden als ik hierop zou verder gaan. Vergeet niet wanneer ik zeg hier in het Westen, en wij spreken hier over de natuur en stellen dus de harmonieën van de aarde en de natuur als belangrijk. Wat is dan in wezen het verschil bijvoorbeeld tussen het hindoeïstisch denken? Raadpleeg de Veda’s. Dan zult u opmerken dat daar niet zoveel verschil in zit. In het Oosten is het natuurlijk oosters ingekleed. Dat is logisch. Maar tussen hetgeen wat de Veda’s zeggen ten opzichte van het omgaan met de natuur. De mogelijkheden die er zijn. En ook naar de gezondheid van de mens toe. Dan kan ik u zeggen dat er heel weinig verschil zit tussen de denkwereld die uw voorvaderen, de oude Kelten, zoveel duizend jaar geleden hadden en de Druïden, die daar dan dus gebruik van maakten om de mens te helpen.
Kijk, u kunt misschien wel denken dat er enorme verschillen zijn tussen wat er ontwikkeld is in het Oosten en wat er hier ontwikkelde. In wezen liep dat gelijk. In wezen was de ontwikkeling vanuit dezelfde Bron. Maar dan is de mens ertussen gekomen als het ware. De mens die, en ik durf dit gerust hier naar voor te brengen, door verkeerde mutaties, niet meer zich deel voelde van het geheel, maar ging de machthebber spelen. En dit is vooral in de eerste instantie in deze regio’s gebeurd. Met alle gevolgen van dien. En de geschiedenis van de mensheid kent u zelf.
Maar wanneer u, en u hebt de mogelijkheden, even zou nagaan hoe bijvoorbeeld een Zuid-Amerikaans volk is geëvolueerd gedurende de eeuwen. Zelfs de Noord-Amerikaanse volkeren zijn geëvolueerd alvorens de Europeaan, zogezegd, er zich is gaan mee moeien. Dan zult u zien dat hetgeen ik zeg, klopt. En het is vanuit deze zijde en vanuit de totale verkeerde stellingen dat de wereld, eigenlijk door deze westerse Europese mens, is verknecht geworden. En nu zitten we op het punt dat dit langzaam maar zeker onhoudbaar is geworden en zich rechttrekt. En dan moet je niet denken dat er een enorm groot verschil zal zijn tussen een oosterse denkwijze of de originele westerse denkwijze. Maar dan spreek ik wel van zoveel duizend jaar terug. En niet de vervormde, de vermassacreerde filosofieën die hier de laatste eeuwen in deze contreien hebben plaatsgevonden. Sorry dat ik even uitweidde, maar dan is het duidelijk.

  • Als mens hebben we de neiging onszelf te overschatten. Welke aspecten dienen we in acht te nemen om dat te voorkomen?

Ach, wanneer u als mens het noodzakelijk vindt alles rationeel te gaan bekijken, af te wegen, dan zeg ik, dan bent u zichzelf zeer sterk aan het overschatten. Maar wanneer u, ik durf bijna zeggen, met uw buikgevoel aanvoelt van: “dit is het nu, daar ga ik voor”, zonder dat u daar dat ganse pakket van ratio bijlegt, dan denk ik dat u zich niet overschat. En wanneer uw buikgevoel zegt van: “ja, daar voel ik mij goed in”, dan is het zo. Wanneer het buikgevoel u zegt van: “nee, dit is niet mijn weg. Er zal wel iets anders zijn”, dan zoek je iets anders. En dan ben je veel zuiverder bezig dan wanneer u met uw ratio alles gaat afwegen.
Want de ratio heeft één groot gebrek; is gebaseerd op het verleden, niet op hetgeen wat komt, niet op de toekomst. En u kunt zoals velen in uw maatschappij allerlei toekomstberekeningen gaan maken om per slot van rekening wanneer die toekomst dan heden wordt te moeten vaststellen dat er niets van klopt. Want dat de wereld toch anders draaide dan dat u met uw ratio had ingeschat.
Kijk naar uw maatschappij. Kijk hoe uw systemen in elkaar zitten. Wanneer iemand, sta mij toe even te zeggen, 10 jaar geleden tegen u zou gezegd hebben dat uw banksystemen zouden onderuitgaan, dat u uw spaartegoeden kwijt zou zijn, dan zou u gelachen hebben. Dan zou u gezegd hebben: dat kan niet want dat is 100% zeker. En als ik daar zo aandelen van zo’n bank heb dan ben ik zo rijk en dan kan ik dit en dan kan ik dat in de toekomst. Wat is er enkele jaren geleden gebeurd? Alles stortte in. Het was een kettingreactie. En nu maakt men u wijs, op dezelfde wijze als ervoor van: het is terug zeker. De staat heeft zich garant gesteld, je moogt gerust zijn. Vergeet het. Ook deze rationele denkwijze gebaseerd op oude waarden zult ge zien, dat keldert. Met alle gevolgen van dien.
Je kunt rationeel zeggen, ja ik heb dat en dat diploma. Dus ik heb recht op die job, dus ik heb recht op die verdienste. Dus ik kan mij dit permitteren. Is heel mooi. Is een mooi verhaaltje. Grimm zou het niet beter kunnen. Maar is het zo? Ach ja. U gaat solliciteren. Oei. Nee wij hebben u niet nodig. Oh ja, uw diploma is mooi, maar u vraagt te veel. Wij hebben daar iemand die veel minder vraagt en evenveel capaciteiten heeft. Ja, die heeft dat papiertje niet, maakt niet uit, heeft evenveel capaciteiten. Waar zit je met uw ratio? Kijk naar uw maatschappij. Uw maatschappij faalt met zijn ratio op alle terreinen. Iedereen moest meer en meer consumeren, want zo was de maatschappij houdbaar en zo konden wij allen onze status behouden. En wat zie je? Hoe meer er geconsumeerd werd, hoe meer dat uw maatschappij in elkaar stortte. Ach, wat moet ik nog verder vertellen.
Vergeet even de ratio. Maar gebruik uw buikgevoelen. Gebruik hetgeen wat in u leeft. En weet je, het is niet alleen een fysiek buikgevoel hoor. Wanneer je durft uw feeling te volgen, dan geef je ook de mogelijkheid om uw geest een woordje te laten meepraten. En dat is toch naar mijn bescheiden mening voor een mens het belangrijkste. Dat de geest de mens kan oriënteren in de richting die voor hem het meest geschikt is, om uit het leven dat hij nu leeft, een zo groot mogelijk bewustwording te halen. En heus, bewustwording en geestelijk inzicht heeft niets te maken met een stoffelijke maatschappij.
Wat heeft een auto te maken met het feit dat u zich wilt verplaatsen naar punt X of Z. Niets. De auto is maar het middel om uw verplaatsing te maken. Maar verandert punt X of Z daardoor. Nee. Integendeel. Maar jij moet er wel komen omdat je daar juist moet zijn voor uw ontwikkeling.
Dus zou ik zeggen, gebruik uw gevoelen. En ik zou er nog iets willen aan toevoegen. Want ik lees hier af dat hier veel onzekerheid aanwezig is bij u. Eigenlijk dat u een beetje angstig bent. U bent angstig omdat men het accent heeft gelegd op iets dat u niet meer gewoon bent, dat is discipline. Dat is bij wijze van spreken gaan voor hetgeen waar u wenst voor te gaan.
Als stofmens hebt u allen de laatste jaren veel te veel, ik zou zeggen met moderne termen, gepamperd geworden, zeker? Alles moest maar mogelijk zijn, alles moest maar kunnen binnen de kaders van de politieke heersers, om zo de macht te houden. Dat is totaal fout. Daar heb je niets aan.
Wanneer een baby te veel, te lang pampers draagt, krijgt het rode billetjes en leert nooit proper te zijn. Zo is het met de mens ook. Je krijgt het idee dat ieder voor u alles moet doen. Maar dat is het niet. Je moet durven vanuit uzelf gaan. Je moet durven zeggen van: “kijk eens hier, dit is mijn leven. Niemand anders moet mij zeggen hoe ik moet gaan. En als ik voor iets ga dan ga ik ervoor”. Vroeger was het zo. En dat was voor veel geesten de reden om te incarneren en om een leven door te maken. Ja, dat u nu zou zeggen: “ja, dat wil ik niet. Want ik wil mijn luxe. Ik wil mijn comfort. Ik wil mijn zekerheid”. Maar daar heb je niets aan in het totaal van het bestaan.
Want niets van uw zekerheid, van uw comfort, pak je mee als je naar ons komt. Integendeel. Dat laat je allemaal achter. Maar wat je wel meepakt, is hetgeen waarvoor je gegaan bent vanuit je gevoelen, hetgeen wat je al heeft aangesproken, hetgeen wat je gedaan hebt voor de aarde en wat op de aarde bestaat. Dat neem je wel mee, want dat is de meerwaarde. Maar dat grote huis, of die villa, of die auto, dat neem je niet mee. En of je nu hard in uw huis gewerkt hebt of niet, dat heeft geen meerwaarde. Of je een woning goed onderhouden hebt of niet, dat heeft geen meerwaarde. Of dat je een auto hebt staan doen blinken of niet, heeft geen meerwaarde. Integendeel zou ik zeggen, dat is een dwaasheid. Een auto in deze tijd dient om u te verplaatsen, indien het noodzakelijk is. Je ziet veel mensen die hem gebruiken als het niet noodzakelijk is. Dat is ook een dwaasheid. En dan vloeken ze dat ze niet vooruitkomen. Begrijp goed dat wanneer u in deze groep wilt verdergaan, wanneer u daar uw spirituele ontwikkeling wilt in leggen, dat veel zaken die u tot op de dag van vandaag als gewoon, normaal hebt aangenomen zullen wijzigen, spontaan. Men zal het u als het ware niet moeten verplichten hoor. Want dat doet men niet. U zult aanvoelen dat hetgeen wat gebracht wordt voor u mogelijk is. Dat dit voor u, in uw visie, het juiste is. En vandaaruit de discipline te hebben van daar mee om te gaan.

  • Ik heb het gevoel dat ik ook mogelijkheden zou hebben, gemakkelijker misschien, mijn weg vervolgend, door verder te gaan en bijvoorbeeld met een genezersgroep te werken.

Kijk. De keuze is vrij. Maar hetgeen wat ik eigenaardig vind, is dat u zegt, dat u met een genezingsgroep gaat werken. Ten eerste wil ik naar voor brengen dat geen van beide groepen genezingsgroepen zijn. Genezingsgroepen, en zeker in deze tijd, is iets totaal anders. De verantwoordelijkheid van leden van een genezingsgroep, en ik zit er bepaalde groepen voor, is nog veel zwaarder en intenser als hetgeen wat zo goed in de groep aarde als in de andere groep van de leden wordt gevraagd.
U moet goed beseffen, wanneer u besluit van in een genezingsgroep te stappen, dat u alle verantwoordelijkheid draagt ten opzichte van de patiënten, om het zo te zeggen, die ter uwer behandeling of beschikking komen. Dat u daar geen afwijkende mogelijkheid hebt en dat wanneer u, en daar komt het dan, niet 100% ervoor gaat, u deel wordt van hetgeen wat u niet voor 100% hebt voltrokken.
Ik durf gerust te stellen dat voor de westerling dit maar uitzonderlijk is dat je van een genezingsgroep kan deel uitmaken. In tegenstelling, en dat zeg ik er dadelijk bij, ten opzichte van de oosterling, die dit veel gemakkelijker aankan, omdat hij niet zo beperkt is. Dus let op met de interpretaties. Dat is één. Punt twee, eigenlijk de bron van de vraag. Of u in deze groep of de andere?
Wanneer u wisselt van groep omdat u denkt dat u in de andere groep het gemakkelijker gaat hebben, dan denkt u rationeel en dan denkt u fout. Want dan zou wel eens kunnen blijken dat dit hard tegenvalt. Wanneer u echter op het gevoel afgaat, dat u zegt: ja, maar de groep daar in zijn werking ligt mij meer dan de groep hier. Alhoewel ik mij moeilijk kan voorstellen dat je de kennis van beide groepen in u draagt. U hebt ofwel de kennis van de ene groep volledig of u hebt de kennis van de andere groep volledig. Maar beide volledig is nogal oppositie tegenover elkaar. Ik zou gewoon zeggen, u hebt nog een paar lessen, even alles rustig laten bezinken en uw gevoel volgen. En zegt uw gevoel dan nog: “ik moet wisselen”, u kunt perfect wisselen. Maar wanneer het idee er is, de ene groep zal minder belastend voor mij zijn of minder zwaar; als je van daaruit vertrekt, dan denk ik dat dit geen goede basis is. Kijk u hebt nu nog een kleine twee maanden. U kunt alles rustig laten bezinken. En besef toch dat u niet verplicht bent. Niemand is verplicht. U krijgt zo een lange periode om juist de juiste, vrije keuze te kunnen maken. Iemand die zich verplicht zou voelen, hoort er niet bij. ’t Gaat fout. Wanneer u aanvoelt: ja, dat is het, daar wens ik voor te gaan, dan zit je juist. En of dat dat nu in groep aarde of in groep mens/natuur – of hoe dat je hem wilt noemen – is, maakt niet uit. Maar alstublieft laat de beredeneringen van: als ik daar zit, kan ik misschien zus of zo en als ik daar zit zo of zo. Nee, dan ben je beter dat je het niet doet.

  • Maar wat daar een beetje een probleem is, is dat er misschien een enkel moment is, waar ik bv. eens niet aanwezig kan zijn, terwijl ik mijn uiterste best doe om er wel altijd te zijn…

Als u zo begint te praten, dan gaat u zich nu al mooipraten voor zaken die, wanneer ze zouden kunnen voordoen, eigenlijk gewoon kunnen genegeerd worden. Wanneer u binnen een groep het gedachtebeeld gaat brengen, hetzij om relationele zaken, familiezaken, hetzij om werkzaken, en zo verder, dan bent u de rationele denker die er nooit in zal slagen van verder te geraken. Want je zal steeds wel ergens een punt vinden dat ‘zou kunnen’. Wanneer u echter dit loslaat en gaat voor hetgeen je voelt, dan zullen deze zaken zich niet voordoen. Want dan bent u voor uzelf met hetgeen wat u doet in harmonie. En dan past het ganse geheel binnen die harmonie.
Dat wil zeggen dat, waar je rationeel denkt: “ja, maar dat kan gebeuren, mijn partner wenst dat ik dat of dat doe. En ja, dat valt dan juist daarin.” Dat is wanneer u de ratio laat spelen. Wanneer u dat niet doet, dan zal de partner vanzelf aanvoelen, van kijk hier kan ik niet tussenkomen. Want kom ik hiertussen, dan gaat het niet meer. Dan ben ik alles kwijt, om het zo te zeggen. Ik zeg het nu heel zwart-wit.
Dus ofwel zegt u voor uzelf, ik aanvaard daarin hetgeen wat plaatsgrijpt en wat moet gebeuren. Want ik voel aan dat dat mijn weg is. Ofwel zegt u, ja maar, dat zou kunnen gebeuren of dat of dat. Dus ik blijf bij het oude. Want dat is het eigenlijk wat je zegt. Je gaat kijken naar wat in het verleden kon zijn. Je brengt dat naar het nieuwe. En dat zit fout, want het nieuwe werkt zo niet. En daarom dat we zeggen dat discipline hier noodzakelijk is. En het klinkt misschien hard wanneer de eerste spreker naar voor brengt dat de lijn zo is en niet anders. Maar dat is het hem juist.
Als u zich daaraan houdt dan zal je opmerken dat die andere zaken gewoon opzijgaan. Het is als het ware, je gaat op een weg, en de planten en de struiken plooien zich open om u door te laten. Achteraf kan het terug gewoon dichtgaan, maar u kunt verder. Je moet daar goed over nadenken.
En het is ook niet goed – en neem dat gerust van mij aan – dat u zulke zaken gaat bespreken met personen die niet behoren tot de groep. Want dan krijg je negatieve gedachten en reacties op hetgeen wat zij vinden dat niet kan vanuit hun oogpunt. Spreek je over een partner, dan is het omdat die partner zich ten opzichte van de groep zal benadeeld voelen. Je kunt duizend en één zaken aanhalen. Het is van belang dat in een groep, de groep gesloten is en dat het denken binnen de groep gebeurt. Anders ga je altijd ontsporen. Anders ga je altijd krijgen dat anderen die niet beseffen wat er gaande is, die er niets van begrijpen, niets van kennen, een negatieve invloed naar u toe geven die voor de westerse mens toch, in tegenstelling tot de oosterling, dat rationeel gaat benaderen met alle negatieve gevolgen van dien.
Je ziet er is veel waar je mee bezig moet zijn om te komen tot een juiste beslissing.

  • De eerste keer dat ik de tipi ben binnengestapt was het alsof ik thuiskwam. Het voelde zo aan. Er was een wisseling gebeurd. Er was iets veranderd. Het doet heel raar. Maar het geeft wel een heel goed gevoel.

 Zoveel te beter. Kijk. Het is natuurlijk zo, daar wil ik wel even op inspelen. We zitten, en dat vergeten mensen nogal eens, in een enorm wisselende wereld en sferen. De Orde der Verdraagzamen heeft hier redelijk lang kunnen werken. Maar ook zij hebben, omdat het niet anders mogelijk was, zich moeten terugtrekken vanuit de stof binnen het kader van de Witte Broederschap. Maar dat wil niet zeggen dat hetgeen wat zij gebracht hebben gedurende decennia niet meer van tel is. Al die zaken die gebracht zijn die gelden vandaag nog meer als ooit tevoren. Dat zijn universele waarden die blijven.
Wij hebben alleen gezien en moeten opmerken dat – en dat is het spijtige in het geheel – gedurende die vele jaren dit tot zeer vele mensen is gekomen, maar niet als het ware is doorgedrongen. Er zijn slechts weinigen die echt met hetgeen gebracht is aan de slag zijn gegaan. Maar wanneer we zien dat gedurende die tientallen jaren er toch een ontzettend aantal personen de mogelijkheden heeft gehad hier in het Westen, en zeker in deze streken, om daar iets mee te doen, en dat we dan moeten vaststellen dat degene die er werkelijk voor gaat en werkelijk iets mee doet, heel beperkt is. Ja, dan kan het ook niet anders dan dat door hetgeen wat nu allemaal aan het verschuiven is, en niet alleen in de stof hoor, ook in de geest, dat we de zaken anders moeten aanpakken. Maar wil dat zeggen, en daar wil ik naartoe, dat waar u zegt: “ik ben thuisgekomen”, dat dit verandert omdat wij dit nu als Orde der Druïden overnemen? Ik denk het niet.
Ik denk dat het thuiskomen, en dat geldt voor iedereen, is, van kijk, ik herken de waarden van hetgeen daar aanwezig is. Ik herken dit als zijnde hetgeen waar ik in wezen deel van ben. En dan verandert heus niet die waarde omdat de naam van degene die u tracht in die waarde te stimuleren en te helpen, anders is. En ik denk en dat is dan mijn geestelijke mening daarover, dat je juist door het feit dat je ontdekt hebt dat je thuisgekomen bent, ook de mogelijkheid hebt dit uit te stralen, uit te dragen naar anderen toe. En dat je op uzelf, als het ware, die dat thuis gevoelen heeft, een entiteit zijt voor anderen om verder te kunnen. En ik denk als ieder van u dat gevoel kan waarmaken, en uitdragen rondom zich, dat we een prachtig resultaat hebben. En dat dit naar de toekomstige verschuivingen en veranderingen, een grote meerwaarde is.

  • Waarom is gevoelsmatig hetgeen gebracht werd in de andere groep voor mij zo sterk en zoveel cassanter overgekomen dan hetgeen deze avond werd gebracht?

Wel dat is heel simpel. Als mens zal je met de ene gemakkelijker overeenkomen als met de andere, gevoelsmatig. Kijk rondom u in de wereld. U zult mensen tegenkomen waar het ineens mee klikt, zonder dat u weet waarom. En u zult andere mensen tegenkomen waarvan u zegt het gaat niet, ook zonder dat u weet waarom. Dat kunnen kleine zaken zijn, dat kunnen uitdrukkingen zijn, dat kunnen woorden zijn. Dat is eenmaal eigen aan de menselijke natuur. En het kan best zijn dat vanavond het woordgebruik van de spreker, (het was dezelfde spreker dan die vorige week hier gesproken heeft) want het was broeder Zana van de Druïden. Maar kijk het kan zijn dat hij op dit moment andere accenten heeft gelegd, die u gevoelsmatig aanspraken, waar vorige week bepaalde accenten u misschien deden huiveren. Maar dat is niet erg, het is niet erg, integendeel. Zo ziet u maar hoe je als mens moet opletten met uw reacties, hoe relatief alles eigenlijk is. En daarom, sta mij toe terug te komen, ook op hetgeen wat in het eerste deel is gezegd, gebruik uw buikgevoelen.

Maanmeditatie.

Ik zou graag met u mediteren over de natuur, over de aarde, over de werkzaamheden.
U bent misschien ervan op de hoogte dat het vandaag ongeveer nieuwe maan is. Nieuwe maan dat betekent dat u aan de nachtelijke hemel eigenlijk uw maan niet ziet. Uw maan is weg, voor u. Maar de maan is niet weg, de maan is er wel degelijk. Maar de zonnereflexie zorgt daarvoor dat u ze niet te zien krijgt. Maar is de invloed van deze satelliet van de aarde dan minder? Oh nee, integendeel. In vele gevallen kunnen we zeggen dat de nieuwe maan een zeer stimulerende en positieve invloed heeft. Je kan zeggen dat het voor de mens interessant is in de periode van nieuwe maan, nieuwe ideeën te laten rijpen, nieuwe zaken aan te pakken, nieuwe keuzes te maken. In tegenstelling tot wat u kent als volle maan. Want de volle maan is voor de mens een activatie. Alles wordt opgezweept als het ware. De gedachten worden beneveld door de drang van het doen. Bij onze nieuwe maan zoals ze nu aanwezig is, is dit niet. Kun je heel rustig en zeker in deze periode, wanneer het nog lang licht is, genieten van het avondlicht en de energieën van de maan door u laten lopen, opnemen, en de gedachten in wisselwerking brengen met deze planeet. Om zo voor u, en hier wil ik het accent leggen op het gevoelen, via uw gevoel, want daar staat de maan voor, via uw gevoel tot de juiste beslissing te komen.
Want in tegenstelling tot wanneer de maan vol staat en je vraagt het dan, dan is de emotie zo sterk dat ze dikwijls ingekleurd wordt. Nu is de emotie, ik ga het bijna zeggen, als een kabbelend beekje, rustig, maar geeft een duidelijk beeld van de mogelijkheden.
Gebruik de periode van de nieuwe maan om beslissingen te nemen. Gebruik de periode van de nieuwe maan om nieuwe richtingen uit te gaan, om nieuwe zaken aan te vatten. Voel u één met deze planeet, met deze satelliet van de aarde. Want de maan en de aarde zijn onafscheidelijk van elkaar. Zij beïnvloeden elkaar op een zeer bijzondere wijze. Je zou kunnen zeggen: ja, de aarde en de zon dat is bijzonder. Want zonder de zon zou er op aarde geen leven zijn. Ach ja, u hebt daar misschien gelijk in. Maar ik kan u zeggen: neem morgen de maan weg van de aarde en uw leven zou ook niet meer zijn zoals u het nu kent. Want de invloed van deze planeet is zo sterk dat het voortbestaan bijvoorbeeld van het menselijke ras helemaal niet meer gegarandeerd zou zijn als de maan verdwijnt. Ach, er zijn zo veel invloeden, maar ze zijn positief. En het is niet alleen een invloed op het lichamelijke. Maar een van de grootste invloeden van de maan op de mens is op het menselijke denken. Want dankzij de energieën die de maan afgeeft, is het mogelijk dat de mens, wanneer hij zich juist instelt, de juiste inzichten krijgt, de juiste gevoelens, de juiste handelingen. Het omgekeerde is natuurlijk zeker mogelijk, maar daar gaat het niet om. Wij bekijken de zaken langs positieve kant, langs de kant van het licht.
En het licht van de maan. Ach, sommigen zullen zeggen, ja het is nogal rozig. Het is rozengeur en maneschijn. Maar in werkelijkheid zou je kunnen zeggen: het licht van de maan heeft in het spectrum van het licht nogal een blauwe neiging. En deze blauwe neiging betekent voor de mens een spirituele opening, een ontplooiing als het ware. En zeker wanneer de maan nieuw is, zoals u het uitdrukt. Wanneer u ze niet ziet, om het zo te zeggen, is het licht er wel, is de gloed van deze planeet er wel, en word je daarin opgenomen en kan je van daaruit voor uzelf de juiste beslissingen nemen, de juiste meerwaarde krijgen, het juiste inzicht realiseren. Dit is een avond die het mogelijk maakt.
Ach het is misschien toeval dat we hier samen zijn. Alhoewel toeval bestaat niet, want de maan is onafscheidelijk van de aarde, zoals de aarde onafscheidelijk is van de zon. En zo dat die drie planeten eigenlijk één geheel vormen. Veel sterker dan alle andere planeten die in uw zonnestelsel aanwezig zijn. Oh ja, zij vormen een invloed, maar niet zo een sterke. Zij tekenen wel bepaalde sporen uit, maar uiteindelijk zou je kunnen zeggen, is de maan de locomotief op de sporen. En betekent de maan voor de aarde de mogelijkheid tot vernieuwing, betekent de maan voor de aarde nieuwe ideeën, nieuwe ontwikkelingen. Het is ook de maan die ervoor zorgt dat de aarde in de stof, om het zo uit te drukken, zich kan vernieuwen. Want het is de wisselwerking van energieën tussen beiden die ervoor zorgt dat hetgeen wat in de laatste, laat ons zeggen, vijftig jaar door de mens is aangetast, terug kan genormaliseerd worden. Het is de maan die ervoor zal zorgen dat de vuilnisbelt van de oceaan verdwijnt. Het is de maan die ervoor zal zorgen dat de vulkanen kunnen zuiveren. Het is de maan die ervoor zal zorgen dat de aarde zich kan schrobben en dat nieuwe evenwichten ontstaan.
Laat ons dus, broeders en zusters, ons één voelen met deze ons zo welgezinde planeet. Want de maan houdt van de aarde. En de aarde houdt van de maan. Het is een ware liefdesrelatie. En binnen die liefdesrelatie wordt de mens aanvaard, wanneer de mens aanvaardt dat beide planeten een harmonie zijn, wanneer de mens deze harmonie niet verstoort. Dan kan hij mee opgenomen worden in deze kracht en vanuit deze kracht voor de aarde een meerwaarde hebben, vanuit deze kracht mee de aarde vernieuwen als het ware, vanuit deze kracht meegaan in alle energieën die bezig zijn om de vernieuwing door te drukken. Dat is de waarde van uw nieuwe maan. Die op het ogenblik zo schitterend achter de einder aanwezig is. U ziet haar niet, maar ze is er. U weet het, u kunt het voelen, u kunt de harmonie voelen met haar, zonder dat je haar moet zien. Je kunt er één mee zijn, je kunt er mee werken, zonder dat je moet zeggen: ik moet ze zien. Je kunt uw ogen sluiten en ze zien, ze voelen, ze waarnemen. Je kunt met uw gesloten ogen er bij wijze van spreken naar toegaan, ze omarmen, ze omhelzen voor alles wat ze voor ons doet. Want waarlijk, wanneer men vroeger zei dat zij een God was die liefhad. Dat klopte. Deze planeet is een goddelijkheid voor de aarde. Is de grote liefde van de aarde. En wanneer de mens dit kan erkennen en respecteren, ach, dan wordt hij deel van deze liefde. En is er nu iets mooier voor een stoffelijke mens dan deel te zijn van de echte liefde tussen twee planeten. Planeten die ervoor zorgen dat jij in uw bestaan verder kan omdat je de toelating hebt van hier te leven, hier ervaring op te doen, bewuster te worden en zo met een meerwaarde verder te gaan door de kosmos. Dat heb je allemaal aan deze planeten te danken en vooral aan deze lieve maan, die niets liever doet dan ieder van u het inzicht te schenken, het licht te geven, zodat je op uw weg van bewustwording verder en verder komt. Dat uw spiritueel stoffelijk denken openplooit als een mooie lotusbloem, die door het licht gestreeld haar klanken geeft aan het heelal.
En als je straks huiswaarts keert, denk even dat je door het licht van de maan begeleid bent, dat het licht van de maan uw steun en toeverlaat is, dat het licht van de maan, ondanks het feit, dat je ze nu niet visueel kan waarnemen, kan je ze wel voelen, kan je ze wel in u opnemen, Kun je, als het ware, ze omarmen als een warme lichtende kracht. En dan ga je huiswaarts met een meerwaarde. Dan voel je je, als het ware, drijvende in deze kracht. En dan kan je rustig alles, wat op een avond als deze aan bod is gekomen, laten bezinken. En rustig daarin de lijnen uittekenen waarop je verder wenst te gaan. De lijnen uittekenen van je toekomstig bestaan, van de mogelijkheden die hierin aanwezig zijn. En daar wens ik jullie veel succes mee.
En ik hoop dat ieder van u voor zich de juiste beslissingen, gevoelsmatig, durft te nemen. En zo is een avond als deze voor ieder van u een echte meerwaarde.

image_pdf