Algemene richtlijnen voor geestelijke werkingen

image_pdf

17 juli 1962

Wanneer u mensen wilt genezen, dan zult u actief misschien een enkeling trachten te helpen. Maar wanneer u mensen wilt genezen, kunt u op het ogenblik niet meer op resultaten rekenen door u op een enkeling te concentreren. Concentreer u op een aspect der genezing als geheel. De gevolgen zijn beter, de resultaten groter en meer omvattender. Eenieder die voor zichzelf op het ogenblik resultaten en voordelen zoekt, zal ontdekken dat het hem tegenloopt, dat hij niet slaagt. Hij die echter voor het geheel streeft en werkt, zal ontdekken dat het in de huidige periode van spanningen zelfs in feite gunstig is geweest. De heroriëntering die is ontstaan, brengt met zich mee, dat men (zij het dat het voor menigeen enkele maanden zal duren) prettiger, harmonischer, gelukkiger leeft en juister beseft hoe men moet streven.

Wanneer u op het ogenblik weet wat eigenlijke noodzakelijk, wat eigenlijk uw richting is, dan moet u uw besluit nemen. Tracht niet meer iets uit te stellen tot later, maar neem een beslissing (positief of negatief, het geeft niet) waar u het innerlijk volledig mee eens kunt zijn. Dan alleen kunt u goede resultaten boeken. Dan alleen kunt u verder komen.

Elke twijfel en op de lange baan schuiven op het ogenblik betekent in feite een schade voor u en zeer waarschijnlijk voor vele van uw medemensen.

Wij in de geest trachten zoveel mogelijk om dit te voorkomen. De kosmische kracht (Aquarius) die ook steeds sterker voelbaar wordt, werkt ertoe mee om alles wat de gemeenschap betreft (streven voor de gemeenschap wel te verstaan met beheersing van of gebondenheid aan de gemeenschap) te bevorderen.

Wij kunnen ermee rekenen dat de komende paar jaren deze tendens zo sterk wordt, dat zij voor eenieder die juist leeft en streeft op aarde een onmiddellijke kracht is en niet alleen maar een raadsel in de verte.

De grote Orden als de Witte Broederschap en vele daarmede verbonden genootschappen, zullen in deze tijd weinig of geen onmiddellijk contact zoeken met hun volgelingen. Zij zullen slechts het innerlijk net, het telepatisch net waarover ik zo-even sprak, het krachtnet over de wereld versterken. Daarbij zullen zij het voorlopig moeten laten, want er zijn andere en meer belangrijke dingen te doen. Op het ogenblik is de mogelijkheid voor een innerlijke bewustwording, het vinden van een nieuwe, juiste levensweg, een juist programma een juiste houding voor eenieder zo groot, dat het afzonderlijk contact met ingewijden niet meer noodzakelijk is.

De mens kan zelf wanneer hij maar harmonisch is met het geheel, voldoende krachten verkrijgen vanuit de geest, voldoende inzicht en wijsheid zelfs, dat hij zijn eigen weg goed kan gaan.

U zult begrijpen dat de geestelijke werkingen in deze tijd van buitengewoon groot belang zijn voor niet alleen u maar voor geheel de wereld.

Wanneer u niet gelooft aan die innerlijke geestelijke kracht, tracht dan eens elke twijfel opzij te zetten. Tracht weer die overgave te bereiken aan dat grote, dat geestelijk doel waarin u een enkel keer eerder misschien reeds kracht heeft gevonden en vraag dan daar in uzelf af, zodra u dit gevoel van verbondenheid bezit: Wat is mijn weg, en handel daarnaar. De gevolgen zullen u overtuigen dat het goed is.

En bovenal. Besef wel dat de verandering in deze wereld geen mirakel kan zijn. Geen plotseling en wonderdadig gebeuren. Het is een groeiproces, dat echter op een gegeven ogenblik in een kritiek stadium komt zoals een knop bv. op een gegeven ogenblik op barsten staat en langzaam openspringt. Zo geleidelijk ontvouwt zich in deze wereld de vernieuwing. Snel, onophoudbaar maar zonder die verassende schokken en gebeurtenissen die u misschien verwacht. Wanneer u echter terugziet, dan kunt u de snelheid der ontwikkelingen wel degelijk vaststellen.

Wanneer u over enkele maanden terugziet op deze avond, dan zult u naar ik meen ook daarvan overtuigende bewijzen hebben.

Welke weg u wilt volgen moet u zelf weten. Waar het even kan, zullen wij u ter zijde staan. Wanneer de mogelijkheid ons gegeven wordt zullen wij trachten in de plaats van mediums die uiteindelijke menige kracht eisen onzerzijds en menige belemmering kunnen vormen anderzijds in het voortdurend contact, langzaam maar zeker te vervangen door of te veranderen in meer bewuste leiders en meesters.

Wij zullen trachten door krachten van genezing, van voorspelling, van plotseling scheppend werk duidelijk kenbaar te maken dat deze krachten er zijn. Wij rekenen ermede dat wij voor deze werkzaamheden nog ongeveer een jaar beschikbaar hebben. Daarna treedt een overgangsperiode van twee jaren in waarna deze fase van ons werk voleind moet zijn. Daarna kunnen wij alleen het bestaande nog handhaven en trachten in te werken op de mensheid als geheel en zo mogelijk, één zijnde met harmonische ketens op aarde, de mensheid naar haar bestemming toe te doen groeien op een zo juiste en zo gelukkige wijze als maar mogelijk is.

Tweede deel.

  • Wat is er belangrijk in de wereld, in het heelal?

Wanneer je werkelijk meent dat de stoffelijke uiterlijke verhoudingen en toestanden zo belangrijk zijn, wat besef je dan nog van de werkelijkheid. Want als er een atoombom explodeert dan moet er een kracht zijn die dit toelaat.

De gedachte, dat innerlijk wezen dat zich tot uiting brengt, dat doorleeft in de werkelijkheid, dat is de weerklank van een oneindige kracht. In de gedachten kunnen de krachten liggen die een zon scheppen. Maar de gedachte moet gedragen worden door het hele wezen. Wij moeten niet alleen maar met datgene wat we van onszelf beseffen werken. Wij moeten a.h.w. tot in het onredelijk element van het zijn toe, datgene waar geen woorden voor zijn of waar slechts klanken komen, toch kunnen leven in werkelijkheid. Waar, eerlijk, oprecht en niet slechts beperkt tot de materie.

  • Wat is de belangrijkheid van de stof, van uw rede wanneer je dit nagaat ten opzichte van het groot kosmisch geheel?

U moet als mens leven in waarheid. Je moet innerlijk proberen jezelf te kennen. Je moet eerlijk streven naar een weergave van wat in je leeft, daarbij niet zozeer acht gevend op de manier waarop en de middelen, als op de werkelijkheid wat in je bestaat.

Wanneer er in de mens iets werkelijk leeft en bestaat wat van een hogere kracht is, dacht u dan dat er iets op de wereld is dat dit uit kon blussen. Want als u niet denken kunt, wanneer uw gedachten verdeeld zijn, dan sterft u. Dan kunt u niet eens leven. Maar waar de gedachten sterk en harmonisch zijn daar is de grens van de dood weggeschoven naar een verre einder en kun je ze zelf nabij halen naar eigen believen, zoals een ingewijde doet.

Waar in het ik de harmonie is, waar de gedachte leeft daar zijn geen grenzen van talen meer. Daar spreekt de bewuste gedachte direct tot een ander, en als u het meent te verstaan als een stem dan hoort u het in zijn taal en juist. Je verstaat die ander want je ontvangt de gedachte. Dat is heel wat belangrijker dan menselijke kennis.

Wanneer je ziet hoe er op de wereld ontdekkingen ontstaan, dan is dat uiteindelijk eerst het denken. Het denken dat de kracht herkent, het principe. Uit het principe wordt de werkelijkheid geboren. Maar nooit uit de werkelijkheid het principe. Principe is eerst ook in ons. Eerst is in ons het beeld van wat we zijn. Dan worden we pas werkelijkheid.

Wij moeten uitgaan van: “wat leeft er in mij, wat is de waarheid in mij” en dan kan die waarheid soms onredelijk worden. Dan krijgen we te maken met woorden en waarden en klanken, waarvan je zegt wat heeft dat nu voor zin.

Klank is een universele taal een universele kracht, het is een waarheid die verder gaat dan het menselijk denken en menselijke rede. Iets wat in u leeft. In u bestaat. Zo ontstaan heel andere dingen heel andere waarden, heel andere betekenissen. Dan blijkt dat alleen een gedachte genoeg is om het vuur van een zon te bedwingen als het nodig is. Waar ze is en wanneer ze ligt bij de schepper. Daarom is het onze taak om innerlijk bewust te worden.

Wanneer ik een enkele klank zou gebruiken, dan zou ik daarmee een reflex kunnen roepen uit bepaalde sferen van de wereld.

Er is iets meer dan een bepaald resultaat dat menselijk is. Die kracht ligt in jezelf. In elke mens ligt kracht die ver uitgaat boven elke in de materie bestaande potentie. En zeg nu niet dat is de ziel, daar kan ik niet aan reiken. Het is uw wezen, uw geest zover als ge ze beseft kunt ge ze gebruiken. Wees waar tegenover jezelf, tracht de werkelijkheid van uw wezen te erkennen. En dan komt het soms woordeloos naar boven toe, totdat je het ergens kunt uiten en dan wordt het als een vogel die fluit. Dan worden er klanken die onsamenhangend lijken en dan zegt de mens: hij is dwaas. Er kan een spanning uit geboren worden. Er kan licht uit komen, een enorm krachtig licht dat sterker is dan al wat u zich voor kunt stellen.

Een chakra geactiveerd, vol uitstralen, weet u wat dat is? Dat is een kracht die tanks tegenhoudt. Geen God. Maar alleen de kracht van het hele wezen door een beroeringpunt tussen stof en geest geuit. Wilt u dan nog vertellen dat het materiële alleen belangrijk is?

U kunt geen scheiding gaan maken tussen uw stof en geest. Wanneer u de stoffelijke beperkingen aanvaardt in de stoffelijke waan, wanneer u zegt: maar ik kan niet verder gaan, dan ontwerpt u zich aan die stof. Gelooft u in een atoombom? Gelooft u niet dat er iets van u is dat meer licht en sterker en bewuster is dan zo’n ongelukkig stuk ontbindende materie?

Dan is het een dodelijk wapen. Maar gelooft u dit niet, bent u van uw innerlijk wezen, uw eeuwigheid, uw kracht overtuigd, dan liggen daar krachten in en mogelijkheden waarvan de wereld nog nooit heeft gedroomd.

Als u zoekt naar het innerlijke bewustzijn, wanneer u dit innerlijk weten, die wil en die kracht eruit gooit, dan kan het niet anders of ze moet ook herkenbaar zijn. En ze moet krachtig en ze moet sterk zijn. U moet nooit zoeken naar een stoffelijk bewijs. Daar hebt u niets aan. Maar als u in uzelf kracht hebt, wanneer u die kracht uit uzelf kunt zien gaan. Wanneer uw geloof, uw innerlijke waarheid, uw kennen van het eigen ik, word tot een harmonie met het hogere, dan klinken er heel andere dingen, en dan zijn er bewijzen die voor een ander misschien niet tellen, maar die voor u zekerheid zijn dat ze uw leven zijn en uw beheersing. Dan kan een ander dit verklaren met een toeval, met een verschijnsel, maar het is er.

Dan loopt u over water, dan kan een ander u vertellen dat het een truck is, als u weet dat u het gedaan hebt dan is het niet het bewijs van de andere wereld dat u nodig hebt. Wat u nodig hebt is het bewijs van uw bestaan, uw wezen, van uw kracht. En wat u daarvoor gebruikt is betrekkelijk onbelangrijk. Elke mens zal er zijn eigen weg en middel voor vinden, maar dat je die kracht ergens kunt doen ontstaan, kunt doen uitgaan, dat is van belang. En of je dat nu doet op de oude manier, met ritueel, incantatie heeft geen belang. Als je voor jezelf eerlijk, oprecht en waar bewijst, is dat voldoende.

Wat we brengen vanavond moet je overdenken, het is een filosofie met een achtergrond. Een achtergrond die de verklaring vormt voor ongetelde jaren van menselijk geloof en de geest van een voortbestaan. Van ongetelde eeuwen van zoeken naar innerlijke waarheid, van zoeken naar een weg om te leven. De verklaring van wonderen en van onbegrijpelijk vooruitlopen op de kennis die men had. De achtergrond van dit alles is de kracht die in uzelf bestaat.

Ik kan misschien een wonder doen, maar als ik een wonder doe naar buiten toe, dan heb ik niets gedaan dat niet in mij bestaat, wat uit mij als een natuurlijk resultaat kan voortkomen. Je oriënteren in een wereld is moeilijk, maar als je je oriënteert op de kracht in jezelf, het geloof in jezelf, het weten dat er in je is en niet op je twijfels, wanneer je je baseert op de waarheid die je zelf erkent en niet op datgene wat je zou willen worden of zijn. Als je durft van daaruit uit te gaan, eerlijk oprecht en waar, dan is er KRACHT, dan is er LEVEN.

Dan is er niets dat werkelijk onmogelijk is. U denkt misschien dat dit alles gepraat is, maar ik wil proberen u dan toch een les te geven, een heel eenvoudige en praktische.

Al datgene wat u bent, kunt u leven. Alleen datgene wat u uit uzelf en in uzelf gelooft en beseft kunt u waar maken. Alleen datgene wat u bezit, openbaart zich.

Wat in de mens leeft dat doet het, dat is het wonder. Dat is het mirakel, dat is de innerlijke waarheid. Dat is de bewustwording van geestelijke kracht. Dat is de macht die u gegeven is.

Dat is de kracht waaruit u moet leven in deze tijd, opdat u er anders aan ten gronde kunt gaan. Dat is de zekerheid die u hebt tegen alle dingen. Het is een zekerheid tegen alles.

Wees waarlijk jezelf. Erken jezelf voor wat je bent. Speel geen komedie tegen jezelf. Zoek in jezelf naar wat je gelooft, naar het licht, naar de kracht die er in je bestaat. En zeg dan niet: ik ga er wonderen mee doen. Maar zeg: “dit ga ik leven”.

Denk niet dat u een chakra kunt gaan ontwikkelen, het is misschien prettig als u de tunnel even schoon kunt vegen als u haast hebt. Maar daarvoor zijn die dingen niet. Daar kun je ze ook eigenlijk niet voor gebruiken. Maar wanneer er in je iets leeft en er is iets disharmonisch met je wezen, dan komt die kracht. Zelfs als u het niet eens bewust zou willen, welt die kracht op. En dan kunt u erkennen die kracht, zeggen: dit is een zwaard of een schild. Maar die kracht kan alleen komen wanneer er een werkelijkheid is die in u bestaat. Maar wanneer u duizendmaal probeert om een geest te laten kloppen of te laten spreken en u kunt er niet in geloven, hoe moet er dan een middel zijn tot contact? Waar moet het vandaan komen als het niet uit u zelf moet komen? Daarom is het zo belangrijk dat de mens waar is, eerlijk.

En daarom kan het zo belangrijk zijn dat je op een gegeven ogenblik de harmonie die in je leeft en waarin je gelooft leert uitdrukken in een woord, een ritueel, in een daad. Dat je die dingen leert volbrengen op de juiste manier. Omdat je ze innerlijk bent, dat is de enige manier om esoterisch bewust te leven. Dat is de enige manier om het innerlijk pad te gaan. De enige manier om de paranormale begaafdheid zich werkelijk te doen ontplooien. Het enige middel waaruit je waarlijk anderen geneest. Het enige waaruit je de toekomst kunt zien als het nodig is.

Er is geen ander middel om de erkenning van je ware innerlijke God in jezelf te vinden, de kracht die je bindt met de eeuwigheid. Al het andere is hulpmiddel, maar dit is de noodzaak.

image_pdf