Druïden – Deel 02 – les 04 – De wandelstok van de druïden – Algiz

18 november 2014

Ik zou vanavond willen beginnen met onze verwondering naar voor te brengen over het feit dat u in de les soms niet zo aandachtig bent. Ach, het is geen verwijt hoor maar het is een opmerking. Wij hebben jullie in de eerste reeks zo langs onze neus weg verteld dat, om jullie alertheid op peil te houden, wij van tijd tot tijd wel iets naar voor zouden brengen dat niet helemaal juist is. Wij hebben dit vorige maal gedaan (4-11-2014) . En wat blijkt? Dat niemand van jullie erop gereageerd heeft, ook niet na de rustpauze. Daarom hadden we afgesproken met de broeder in het 2e gedeelte om nogmaals, maar dan meer opvallend, iets te laten insluipen. Dan hebben we opgemerkt dat sommigen het opmerkten maar, wanneer men de kans kreeg om te reageren, er niet op gereageerd heeft. Dit vinden wij een beetje spijtig.

Wij hebben van in het begin jullie trachten duidelijk te maken dat wij jullie lessen geven, volgens ons weten zo juist en zo correct mogelijk, maar dat u te allen tijde zelfstandig moet blijven nadenken. Daarom lassen we deze kleine proefjes in om te zien hoe alert u bent. We hadden gehoopt dat door het feit dat hier nogal wat leden aanwezig zijn die van de natuur aardig wat afweten, dat er protest zou gekomen zijn. Maar blijkbaar heeft iedereen de mond gehouden. En dat vinden wij spijtig. Wij houden van leerlingen die zelf nadenken en die durven reageren wanneer iets niet in orde zou zijn. Want stel u nu eens voor dat wij hier een medische cursus gaven en dat wij u, in plaats van over bomen, over geneesmiddelen praatten en wanneer u bijvoorbeeld argentum nodig zou hebben en we laten een verspreking door van arsenicum, ik denk niet dat dit achteraf op gejuich zou onthaald worden.

Wanneer we hier in de vorige les spreken over het goddelijke, dan kun je denken: “ja, oké, de verbinding ermee, wat maakt het uit of er een ‘l’ meer in het woord staat of niet?” Wel, het maakt heel veel uit. Want ik ga u het volgende zeggen: we hebben dus in aanzet gezegd ‘els’. Maar diegenen onder u die iets van de natuur afweten, en zeker van bomen iets afweten, weten dat dit een pioniersboom is. Hij behoort tot het geslacht van de betula’s. Waarom vraagt u zich dan niet af: “verdraaid, een pioniersboom, hoe kan die staan voor dat goddelijke in de ganse context van wat gebracht wordt?” Vervolgens hebben we duidelijk ‘es’ gezegd en dit vrijwillig nog een tweede maal herhaald. Es is geen pioniersboom, is een boom die zich nestelt op het ogenblik dat de anderen hun werk gedaan hebben. Ik weet wel, hij komt nog zelden voor in Europa. In onze tijd was dat meer. Het is ook een boom van een andere grootorde, het is namelijk een olijfachtige. Het is een boom die, voor zover de specimen die nog in West-Europa staan, hier toch al een 400 jaar haalden. In onze tijd konden ze gemakkelijk 750 tot 1000 jaar halen en een hoogte bereiken van ongeveer 60 meter. Ik denk dat de huidige die er nu zijn, maximaal rond de 40 meter zullen meten. Maar dat maakt nu niet uit. Het is het symbool. Het is het symbool van kracht die zich continu opbouwt en steeds verder reikt. Het zijn twee totaal verschillende werelden. Wanneer we jullie lesgeven, dan is het toch noodzakelijk dat jullie daar aandachtig in zijn, dat jullie daar toch direct, wanneer er volgens jullie iets niet klopt, op gaan reageren.

Ik hoop dat dit nu duidelijk is en wees ervan overtuigd: er gaan nog zaken aan bod komen. Oh, niet dadelijk hoor, ik ga subiet niet tegen jullie iets zeggen dat fout is. Dat zou een beetje zot zijn. Maar het is wel de bedoeling dat u in deze tijd zeer alert blijft, dat u zo weinig mogelijk zaken verkeerd opneemt, verkeerd interpreteert. Wij hebben het hier reeds vroeger over gehad: de tijd dat wij hier op aarde rondliepen komt niet weer, dat is ook niet de bedoeling. Maar het is wel zo dat de aarde als planeet vele eigenschappen bezit die op dezelfde wijze bruikbaar zijn nu en in de toekomst als dat ze bruikbaar waren zoveel duizend jaar terug. En het is vooral dat, mijn waarde leerlingen, dat we u willen bijbrengen, deze kennis. Want het is ook deze kennis die het u mogelijk zal maken in de verwarrende tijden, de chaotische tijden waar u in zit, verder te komen, de juiste beslissingen te nemen, de juiste opstelling voor uzelf te maken. En ik weet, vorige les was inhoudelijk een zeer moeilijke les. Een les over het goddelijke is altijd zwaar en zeker wanneer zij gebracht wordt met de gedachtegang dat dat goddelijke, alles omvattende is, ook wat u niet als mens met uw stoffelijke beperktheden kunt vatten. En ik durf zelfs meer zeggen: kan aanvaarden. Daarom gaan we vanavond in deze materie een stapje verder. We gaan van dat algemene beeld af naar jullie als persoon zelf.

Het goddelijke dat in u aanwezig is, maakt het mogelijk dat u individueel over alle mogelijke krachten kan beschikken. Maakt het mogelijk dat u in uw stoffelijk bestaan, wanneer u ervan overtuigd bent, alles kan realiseren wat voor u noodzakelijk en nodig is om uw bewustzijnsweg te gaan. En ik heb hier duidelijk dat gezegd en niet dat u alles kan realiseren wat voor u begeerlijk zou zijn in de materie. Dat is een andere wereld. Want dat is de wereld die nu op het ogenblik zichzelf aan het afbouwen is.

En nu zou ik graag met u teruggaan even naar mijn tijd om u een paar zaken duidelijk te maken. In onze tijd hadden we verschillende soorten van druïden, dat is de beste vertaling die ik kan maken. We hadden er andere woorden voor, maar die kan ik hier niet gebruiken. Je had de druïde die bij de nederzettingen bleef, die daar de verantwoordelijkheid nam. Maar je had ook onder onze mensen druïden die eigenlijk rondtrokken. En deze mensen, in vele gevallen gingen zij van nederzetting naar nederzetting samen met één of meerdere leerlingen, jonge kerels, die dus in opleiding waren, zoals jullie hier, in deze materie. Let wel op: die opleiding begon reeds zeer vroeg. Meestal al van voor de 7 jaar; soms rond de 5 jaar begon men al aan zijn opleiding. Wanneer men meetrok met een rondreizende druïde, ach, dan zal men toch minstens ongeveer een jaar of 10 geweest zijn. U moet er rekening mee houden dat de opleiding zelf, dat varieerde een beetje, toch zo rond de 20 jaar kon afgerond worden, soms iets langer, soms iets korter, vooraleer de leerling zelfstandig verder kon.

Maar het waren juist deze die rondtrokken die het mogelijk maakten dat men nieuwe zaken kon aanleren, ook binnen de nederzettingen die op vastomlijnde gebieden verbleven. Nu moet je dat niet bekijken zoals u dat kent dat een nederzetting gebonden was aan een kleine grondoppervlakte. Een nederzetting in die tijd kon gemakkelijk een oppervlakte hebben van wat je nu zou kunnen omschrijven als een provincie of enkele provincies. In die tijd was alles anders.

Maar waar ik naartoe wil met u, is dat de rondtrekkende druïde vele zaken kon waarnemen, kon opnemen. Maar hij deed dat zomaar niet. Hij gebruikte daar symbolen voor en onder andere wat we in de eerste les (7-10-2014) naar voor hebben gebracht: dat één zijn met het goddelijke in u, dat was één van de werkmethoden die door hen gebruikt werd. Zij hadden, allen die rondtrokken, een wandelstaf. Daar is heel weinig van gekend. U zult in de literatuur waarschijnlijk er weinig over terugvinden. Maar deze wandelstaf was niet een gewone houten staf, nee, dit was een staf met drie punten. Je zou kunnen zeggen: een soort vork, een middelpunt en twee zijvorken. Meestal waren die vorken afkomstig van de elanden, het bovenste deel van het gewei van een eland. En hier wordt het, let op, interessant want het is de betekenis die daarachter zit en de kracht die daardoor werd opgewekt.

Wanneer u het gewei van een eland ziet, voor diegenen die een eland kennen, dan krijg je eigenlijk een bolvorm. En in onze tijd werd dat als symbool gezien van, ik zou kunnen zeggen, nu ‘het goddelijke’, wij noemden dat in de tijd ‘Wodin’, wat zich daarin manifesteerde, de kracht die daarin aanwezig was. Oh, ik weet dat dit voor de moderne mens een eigenaardige benadering is, maar u mag niet vergeten dat een eland een enorm, toch in onze tijd, groot en sterk dier was waar men veel ontzag voor had. De beste vertaling die ik zou kunnen geven, is naar het Engels toe: almighty. Ik wil het medium besparen van de Keltische woorden uit te spreken want dit is bijna niet haalbaar. Maar van daaruit vertrok de wisselwerking.

En het was niet dat de reizende druïde bijvoorbeeld angst zou gehad hebben voor dat dier, in tegendeel. Meestal was er een zeer goede wisselwerking, in die mate zelfs dat via een geestelijke uitwisseling nieuwe zaken, nieuwe inzichten, nieuwe mogelijkheden naar voor kwamen. U moet zich voorstellen, hoe moeilijk het misschien ook is: je bevindt u in ontzettend grote wouden, zoals u ze niet meer kent, en u bent daar als druïde; u zit daar rustig bijvoorbeeld tegen een es en voor u komt, langzaam maar zeker, het dier naar u toe. Uw leerlingen zitten meestal, als het er meerderen zijn, in een kring rond u. Is het er maar één, zal die meestal aan uw linkerzijde zitten. Het dier is daar en dan ontstaat er een gedachtewisselwerking. Een gedachte van angst was nooit aanwezig. Maar vele vragen. Vragen van: “hoe gaat het nu verder, wat zijn mogelijkheden, wat is er in dit gebied aan mogelijkheden bijvoorbeeld voor gezondheidszorg?”

Ik tracht het met uw termen te zeggen. Of mogelijkheden bijvoorbeeld voor gewoon een nieuwe nederzetting. En dan ontstond er een wisselwerking. Een wisselwerking die soms zo sterk was dat zowel de druïde zelf als zijn leerlingen in een soort trance kwamen waardoor het dier zaken gewoon overgaf. Je moet niet denken dat het dier angstig of agressief was, nee. In vele gevallen bleef het rustig voor de druïde staan en de wisselwerkingen gebeurden. Gans dat proces zou je kunnen omschrijven als wat wij u nu willen aanleren, als voor uzelf komen tot de goddelijke werkelijkheid, de kracht die in u aanwezig is.

U kunt het natuurlijk niet hier gaan doen. U kunt moeilijk hier naar een zoo gaan en u daar zo gaan manifesteren. Dit is een onmogelijkheid. Maar wat u wel kunt doen, is u vanuit meditatie openstellen voor wat voor u het meest geschikte is vanuit het goddelijke, welke krachten er voor u het meest werkzaam zijn. En u kunt het oude symbool van de rondtrekkende druïde gebruiken. Voor diegenen die hier iets van runen kennen, hebben al lang door dat ik hier over het symbool Algiz praat of hoe u het nu noemt. En u moet heus niet op een rendier gaan, sorry, geen rendier, een eland gaan jagen om zijn gewei te hebben. U mag dit gerust gewoon vanuit hout snijden.

Dat ik hier het woord ‘rendier’ even naar voor breng, is omdat er hier een paar aan rendieren denken. Maar rendieren zijn geen elanden, het is een groot verschil, zeker in onze tijd was dit van een totaal verschillende orde. Goed, dit even tussen haakjes. Het punt is dat u de wandelstok met het symbool erop kunt gebruiken als voor u in meditatie een contact leggende met het goddelijke. En hier maak ik een onderscheid tussen wat in vorige les naar voor is gebracht: het goddelijke in u, of het totale goddelijke concept van de kosmos.

Ik moet dit doen om u trachten bij te brengen dat voor u op deze wijze een bron van mogelijkheden, een bron van kracht aanwezig is. Dat er, wanneer u op deze wijze werkt vanuit dit oude symbool – en het is een symbool dat eigenlijk nooit verdwenen is; wanneer u rondom u kijkt, zult u nog wel tekenen vinden van die drie richtingen; sommige religies hebben het zelfs nog overgenomen. Als ik denk, kunt u het symbool ook nog terugvinden in het hindoeïsme, de verschillende wegen. En effectief, dit symbool duidt u aan dat u steeds meerdere mogelijkheden hebt. Besef dit goed. Want meestal heeft de mens de gedachte dat hij gebonden is aan één mogelijkheid, één weg. Maar dit symbool geeft u duidelijk aan dat er meerdere wegen zijn die u kunt bewandelen om eender welk probleem in uw stoffelijke wereld voor u op te lossen. En niet alleen in de stof maar ook geestelijk.

Wanneer u er even bij stilstaat, dan moet je nu tot de slotsom komen dat er steeds meer mogelijkheden zijn dan je met uw denken kan bereiken of doorhebben. En dan ga ik een stap verder: wanneer u zich op dit symbool instelt, dan gaat u automatisch overgaan naar wat u aanvoelt voor u persoonlijk als zijnde wat mogelijk en wat wenselijk is. Het gaat niet meer zozeer een overdacht gegeven zijn, maar het gaat een aanvoelen zijn. Daar hebben we het vroeger ook al over gehad, dat ook in deze tijd, vooral in deze tijd van verandering, het aanvoelen, het juiste aanvoelen, zeer belangrijk is ondanks de vastgelijnde denkpatronen die soms een totaal ander gegeven naar voor willen brengen.

Maar wanneer u via deze weg voor uzelf aanvoelt: “ik moet, bij wijze van spreken, links afslaan, ondanks het feit dat alles in mij zegt dat ik rechtdoor moet gaan logischerwijze”, wees dan verstandig en sla links af, ga links, ga niet rechtdoor. Want de kracht van de goddelijke impuls gaat u veel juister op weg zetten dan eender welke logische gedachtegang. En dat is in deze tijd voor jullie allemaal van bijzonder belang: dat u leert gaan voor wat u voelt, dat u afstapt van daden die enkel en alleen uit het denken voortkomen, het realistisch denken, het stoffelijk, harde denken. En hoe meer u via deze weg uw gevoel kunt volgen, zult u ook binnen het groepsgebeuren sterker komen te staan. Zult u meer tot een onderlinge uitwisseling kunnen komen die niet zozeer op gedachtebeelden is gebaseerd maar wel degelijk op gevoel.

En dit gevoel dan weer gekoppeld aan uw geestelijke werkelijkheid. En dan krijg je dat je in deze tijd, ondanks alles, u steeds goed kan voelen. Dat geen leerschool, hoe erg en hoe zwaar ze u ook overkomt, en ach, de meeste hier in de groep hebben de laatste maanden aardig wat meegemaakt. De ene al wat meer dan de andere. Denk niet, mijn waarde leerlingen, dat jullie het alleen zijn die iets hebben meegemaakt. Al wat jullie de laatste tijd hebben meegemaakt, is nog zeer mild geweest, juist omdat je in de cocon van de groep aanwezig was. Rondom u zijn veel zwaardere zaken gebeurd en gebeuren ze nog. Maar juist in dat geheel wordt alles meer verwerkbaar, meer aanvaardbaar. En zelfs de zwaarste leerscholen kunnen uiteindelijk u gelukkig maken, kunnen uiteindelijk een glimlach op uw gelaat tonen. Want dat is waar je naartoe moet gaan.

Tracht alles rondom u in deze tijd met een glimlach te benaderen, wat het ook weze. Want de glimlach, op het ogenblik, is de hemel. De frons en het zure gezicht is de hel. Neem mij deze uitdrukkingen niet kwalijk maar hou er rekening mee dat, wanneer u kan lachen, zelfs om uw eigen dwaasheden, u veel verder gaat komen dan wanneer u er u druk om maakt, boos om bent. Want dan gaat u zich in harmonie zetten met het duister. En zeker in de periode die nu komt, kan dit heel ernstige gevolgen hebben.

U weet, we gaan naar de donkerste periode van het jaar. De donkerste periode van het jaar die, ook in onze tijd, vooral de duistere krachten naar voor lieten komen. Het is als het ware of de zwarte wolven zijn al op het pad. En zolang deze op het pad zijn, versterkt deze duisternis. Wanneer u nu zelf qua humeur slecht gezind bent, kwaad bent, boos bent, dan gaat u nog meer in deze periode u binden aan zaken waar je niet moet aan gebonden zijn. U gaat meegesleurd worden. Voorkom dit! Voorkom dit door via de weg, die ik u hier uitgelegd heb, u één te voelen met de krachten van het goddelijke die in u zijn en die u kunt waarnemen, die u kunt voelen. En voel u daarin goed. En lach, voel u gelukkig, ondanks wat rondom u gebeurt.

Want weet u, als u zo leeft en uiteindelijk komt u naar onze zijde, dan denken er velen dat zij alles achter zich laten. Materieel is dat zo. Maar wanneer u iemand geweest bent die steeds weer zijn gal spuwde, op alles een boosaardige kritiek had, kwaad was voor alles en nog wat omdat in de begeerte naar de stof niet voldaan werd, dan komt u met zulke gevoelens aan onze zijde. En dan kan ik u wel garanderen dat u gewoon verder in uw miserie gaat, dat u gewoon verder in dat duister blijft ploeteren totdat u dit kan loslaten. En dat kan wel wat tijd vragen. Maar wanneer u, ondanks alles wat u in deze stoffelijke tijd hebt meegemaakt, kunt blijven lachen en u stapt dan naar onze kant over, dan stapt u in het Licht, dan stapt u in de hemel, om het zo te zeggen en dan gaat u op dezelfde wijze verder. En dan moet u niet beginnen vechten tegen wat duister is, maar dan hebt u alle ondersteuning die het Licht u kan geven. En dat is in deze tijd één van de meest, voor de huidige mens, belangrijke zaken: u kunnen openstellen voor het Licht. Steeds weer het Licht te zien, ondanks wat er rondom u gebeurt. Ondanks wat u meemaakt. Zelfs wanneer uw eigen voertuig niet meewilt, kunnen zeggen: “ach, het is maar tijdelijk, het gaat wel anders”, erom kunnen lachen dat er fouten in zitten.

En dan kom ik terug naar de reizende druïde, degene die met zijn staf door de eeuwige wouden trok en steeds nieuwe zaken zocht en zich telkens opnieuw gelukkig en verwonderd kon voelen over wat hij kon leren, kon vaststellen. En ja, zijn wandelstaf, het symbool was voor hem de leidraad. Het was dikwijls de wandelstaf die aangaf welke richting hij koos. Je zou kunnen zeggen dat de wandelstaf een soort voorloper was van wat u later als zijnde een wichelroede zou gaan beschouwen. De staf werd niet enkel gebruikt als steun maar werd ook gebruikt om de juiste plaats op te zoeken waar je de nacht kon doorbrengen. Hij werd soms gebruikt ter zelfverdediging. Hij had vele mogelijkheden. Maar de grootste eigenschap was: steeds weer opnieuw de verbinding leggen met de goddelijke krachten die voor u geldig waren, die op dat moment voor de rondtrekkende druïde telden. En ook dat gaf hij dan weer door aan zijn leerlingen. Zij leerden dus op dezelfde wijze. Zij leerden niet te vechten tegen het duister, zij leerden te werken met het Licht. Want echte duisternis, lieve mensen, ik denk dat jullie hier in het Westen daar moeilijk kunnen over praten. Maar in onze tijd, wanneer het nieuwe maan was en je trok door de wouden, en zeker in de winterperiode, dan kon het al heel snel heel donker worden, heel duister.

En nu kun je misschien wel zeggen: “ja, als wij in een stad wonen of zo, dan zijn er ook allerlei mogelijkheden die ons belagen waar we aandacht moeten voor hebben”. Wel, ik kan u garanderen, wanneer u de kans zou krijgen om als moderne mens dezelfde ervaring op te doen die wij in deze wouden opdeden, dat het merendeel van u echt niet in de proeven zou slagen. Maar dit is ook niet meer noodzakelijk. Maar u moet zich voorstellen dat de druïde aan zijn leerlingen leerde dat dat duister met al zijn geluiden, want probeer u maar eens af te zonderen in de natuur wanneer u nog een groot stuk natuur vindt hier, als het echt donker is, nieuwe maan, geen licht, niets, en u zit daar, wat u allemaal te horen krijgt. Wel, dat is nog geen honderdste van wat je in onze tijd zou waarnemen. En ja, de krachten van de aarde manifesteerden zich voor ons. Wat u nu naar fantasieverhalen verwijst, wanneer iemand durft zeggen: “ik heb een kobold gezien”, dan steekt u hem in een instelling want dat kan niet. Of wanneer iemand maar gewoon praat: “ik heb een elfje gezien“ of hoe noemen jullie het allemaal, “ik heb een kabouter gezien”, dat is kinderlijke fantasie. Nee, dit is geen kinderlijke fantasie. Want al deze krachten bestaan en bestaan nu nog. In de aarde zijn nog altijd krachten werkzaam ondanks dat u grote delen vernietigd hebt. Maar in onze tijd kwam je ermee in contact. En als je een opleiding kreeg, zoals jullie hier nu krijgen, een beetje aangepast natuurlijk, dan kwam je tijdens deze duistere nachten in contact met deze zaken en werd u geleerd van in de eerste plaats vanuit uw gevoel te vertrekken, steeds beseffende dat u omkaderd bent door licht. Het licht dat wij dan bijvoorbeeld vanuit Aesir lieten neerdalen, de goddelijke omschrijving die nogal veel gebruikt werd in die tijd. Niet direct Wodin maar wel Aesir. En deze kracht dus, de leerling werd bijgebracht dat het duister met al de geluiden en alle krachten die daar in voorkwamen, hem niet konden deren. Want dat hij in het Licht stond en dat hij voor het duister het Licht betekende. En diegenen die in deze proeven slaagden, waren diegenen die verder konden met hun opleiding tot volwaardig druïde.

En het is hier ook voor jullie zo. Het besef dat u moet hebben dat al wat aanwezig is van, hoe u het wilt omschrijven, negatieve krachten, dreigingen, noem maar op, duister, chaos, oorlog, ziekte, dat dat u niet kan raken. Dat u door uw kennis reeds van de vele zaken die we hier naar voor brengen, u zo in het Licht kan zetten dat u na alles wat rondom u gebeurt met de glimlach zelfs een hand kan reiken. Want vergeet niet, wanneer u alles kan benaderen in volle aanvaarding van het goddelijke zijn dat in u aanwezig is, beseffende de kracht die in u aanwezig is, bent u onraakbaar, wat u ook moge denken. U kan steeds verder. Zelfs wanneer het voertuig het zou opgeven, om welke reden ook, gaat u gewoon verder. En dat is het mooie in dit ganse geheel. Niets wat u op zulke wijze hebt geleerd, gaat verloren, integendeel. Het gaat steeds een grote meerwaarde geven. Je kan steeds verder.

Zo, ik denk dat je weer wat stof tot nadenken hebt. Maar vooral, mijn waarde leerlingen, stof die gebruikt moet worden in deze tijd. En let op, we komen nu in de periode dat, wat wij in onze tijd ‘de zwarte wolf’ noemden, zijn ronde deed. Ja, jullie hebben moderne uitdrukkingen: ‘de Ruiters van de Apocalyps’ en zo, maar dat was bij ons niet aan de orde. Maar goed, voor velen van u hier aanwezig hebben karakterieel de neiging in deze periode zwartgallig te worden, hebben de neiging in deze periode mee te drijven met de afbraak die bezig is. Probeer dit te voorkomen door wat u al lang doet, uw meditatie, dagelijks te versterken met u in te stellen op die goddelijke verbinding, uw goddelijke verbinding, in het kader van het Licht en u steeds opnieuw weer in dat Licht te stellen. En u kunt hier het symbool dat u ‘Algiz’ noemt in uw moderne tijd voor gebruiken, maar u mag er ook een andere naam aan geven. U mag zelfs van mij voor uzelf zo een wandelstok maken als u zich daar gelukkig mee voelt. Maar alsjeblieft, ga er geen es voor omkappen van 400 jaar oud. Je kunt dan beter een andere houtsoort gebruiken, bijvoorbeeld één die redelijk snel groeit en veel voorkomt, is esdoorn of acer en daar kan je dat perfect uit maken. Denk er gewoon over na.

Vergeet ook niet in deze tijd waar de natuur in rust komt, dat ook voor u rust belangrijk is. Voor iedereen. Maar jullie hebben toch allemaal zo’n druk programma, hé. Als we jullie bezig zien, ach, jullie moeten allemaal zoveel. Als je nu eens zou leren, en dit geldt voor ieder van de aanwezigen, van al dat zovele dat zo moet, van dat even, laat ons zeggen, met 25% te reduceren. Dan hebt u 25 % meer tijd om u te ontspannen, om te lachen, om u rustig te voelen en om het Licht de kans te geven van zich te manifesteren. Gebruik die 25 % om in de natuur te komen. De natuur is in rust, dan kun je ook rusten.

Maar dwing de natuur niet te beantwoorden aan wat jij vindt dat mooi zou zijn. Want velen onder u, en ook dat is een neiging in deze moderne tijd, verdragen niet dat de natuur de omgeving even anders kleurt en vormt dan men gewoon is. Ach, men heeft niet graag bladeren op zijn voetpad. Ach, men heeft niet graag dat daar of hier een afgevallen tak ligt, noem maar op. Maar lieve mensen, dit is het hem juist. Laat de natuur zijn werk doen. Kijk ernaar hoe de natuur zich ontplooit. Hoe de winter voor de natuur een rustperiode is die het mogelijk maakt om de vernieuwing te brengen. Als je dat beseft, laat het dan ook bij u doordringen dat u ook in deze periode rust nodig hebt om, wanneer het licht keert en wanneer de zwarte wolf terug gaat, dat u dan in volle kracht kunt openplooien en verder werken.

En wees ervan overtuigd dat nu rust nemen, in deze periode, genieten als het ware van de natuur, van de schoonheid van de natuur, want zelfs in de herfst en de winter is de natuur heel mooi, is geen verloren tijd. Het is niet omdat u dat en dat werk thuis niet hebt gedaan, of op uw werk, dat u tekort bent geschoten, verre van, integendeel. Wanneer u het aandurft van één te zijn in deze rust, in deze vernieuwing, het Licht daarin waar te nemen, uw eigen gevoel daarin te volgen van: “ik ben beter af als ik dit nu doe, zo en zo”, dan “ik moet dit en dit gedaan hebben want dat is mijn planning” en zo verder, dan zult u opmerken, als u durft te gaan voor het Licht in u, dat u na de zonnewende zich aardig wat beter gaat voelen en weer de weg opwaarts kunt volgen.

Wanneer men u zou zeggen: “wij verbieden u van te gaan slapen”, dan zou u zeggen: “u bent gek want een mens heeft zijn rust nodig”. Maar wanneer ik u nu zeg: “in deze periode, neem rust”, zitten er hier verschillende al te mopperen dat dat eigenlijk niet gaat want ze hebben toch zoveel rondom hun, ze hebben zoveel werk. Kijk eens na wat dat werk is: zaken die u zichzelf oplegt, zaken waarvan u denkt dat ze noodzakelijk zijn. “ja, want dat moet gebeuren want anders dit en dat en ‘tgeen’. Vergeet het, stel het u even anders voor. Het zo noodzakelijke werk dat zo dadelijk moet gebeuren, dat niet kan wachten, kom even naar onze zijde voor een paar maanden. Ja, denkt u dan werkelijk dat de wereld niet zal verder draaien, dat alles niet zal verder evolueren omdat u juist dat niet gedaan hebt? Integendeel, u zal opmerken dat alles verder loopt. Of u er nu bent of niet, maakt niet uit. Denkt u dat het werkelijk uitmaakt dat u één korrel zand van een strand wegneemt? Het strand blijft, de zee blijft komen en trekt zich terug. En waar die ene korrel gelegen heeft, vult het zich gewoon weer op met nieuwe.

Je kunt nu denken dat ik het jullie moeilijk maak. Sommigen zitten hier te denken: “ik vind dat hij zaagt”. O ja, ik lees hier en daar een gedachte af. Maar neem mij niet kwalijk, u zult aan mijn woorden denken in de komende weken, de komende maanden, dat dat gezaag toch eigenlijk ergens iets lichtends had en dat het niet zomaar iets is dat je terzijde moet gooien.

Ieder van u hier heeft vele mogelijkheden. U hebt nu een tweede aanzet tot gebruik van deze mogelijkheden. Gebruik het. Gezamenlijk als groep bent u ontzettend krachtig, ontzettend sterk. Gebruik in de komende weken de groep ook om voor u ondersteuning en bijstand te vinden. Er is niets fout mee wanneer u voor uzelf iets lichtends opbouwt, dit binnen de groep te brengen. Want de groep op zichzelf, niet de individuen van de groep, maar de groep op zichzelf betekent op het ogenblik én de komende weken én maanden van dit jaar nog een enorme sturing van wat hier in deze regio’s gaat plaatsgrijpen. U zou ervan versteld staan welke impact u hebt als groep op alle gebeurtenissen die nu in de lijn liggen. En daar zijn we jullie erg dankbaar voor, omdat dit ook voor ons de mogelijkheden biedt om de veranderingen op een zo lichtend mogelijke wijze door te voeren. Om zoveel mogelijk juiste evoluties op de sporen te zetten.

Zo, hier ga ik het voor vanavond bij laten. U kan er rustig over nadenken, er met elkaar over praten. Als u er nog wat vragen over hebt, dan horen we dat wel in het tweede gedeelte. Maar langzaam maar zeker krijgt u een beeld van wat eigenlijk het priesterlijke op deze aarde inhoudt: niet degene die gaat zeggen hoe het moet, maar degene die u tracht in harmonie te brengen met alles wat de aarde en de natuur aangaat en het leven op deze planeet. Die u vanuit het Licht de vernieuwing laat doorleven. En wanneer we er hier in slagen dat ieder van u maar een klein beetje van dit alles kan doorgeven aan degenen rondom hem, dan denk ik dat we aardige resultaten zullen boeken en dat een klein groepje als dit ervoor zal instaan dat oneindig velen de positiviteit van het Licht zullen kunnen ervaren.

Ik wens jullie een rustige pauze toe. Dat u in de komende dagen het Licht en de eenheid met de natuur nog verder kan doorgronden en ervaren. Vrienden, mijn waarde leerlingen, tot volgende maal.

Deel 2

Mij het tweede gedeelte uw vragen te beantwoorden, voor zover er zijn.

  • Er zijn geen vragen doorgegeven.

Wat een verstandige groep. U maakt het mij heel gemakkelijk.

Als er geen vragen zijn, ik hoop dat iedereen dan voldoende inzicht heeft over hetgeen wat is gebracht. Ik ga daar niets aan toevoegen, dat is ook mijn taak niet. Wat ik wel ga doen, is dan deze avond afronden met een meditatie. Een meditatie die aansluit op het eerste gedeelte en die u in de komende tijd, in deze winterperiode die komende is, gerust met een regelmaat zal kunnen gebruiken.

Ik heb een beetje mee gevolgd wat in het eerste gedeelte aan bod is gekomen en daarom zou ik graag vanavond met u een meditatie doen waar dus de wandelstok van de druïden centraal in staat.

Meditatie:  Wandelstok van de druïden

Ik zou zeggen: vergeet even dat we leven in deze tijd en laat ons gewoon in het verleden teruggaan, naar de tijd dat de aarde nog bedekt was met groene wouden, dat de aarde nog niet de vervuiling kende die de mens hem nu heeft aangedaan.

Tracht u voor te stellen dat we samen zitten in een groene vlakte, een groen weiland, om het zo te zeggen, omringd langs de ene kant met prachtige wouden en waar aan de andere zijde het groene weiland eindigt waar de oceaan begint.

We zitten samen in een kring. En in het midden van die kring heeft de druïde zijn wandelstok geplaatst. De drie wegen die de wandelstok vertegenwoordigt, zo geplaatst dat een weg de oceaan aanduidt, de andere weg het woud aanduidt en de middenweg de rechtstreekse verbinding is met het goddelijke. We zitten daar in een kring rond, aaneengesloten.

En onze opdracht is van ons open te stellen op de goddelijke inspiratie. Op zulk een wijze dat ieder, verbonden zijnde met het symbool, Algiz, zoals jullie het heden ten dage noemen, ermee verbonden bent, één wordt met de aarde waarop wij in kring gezeten zijn. Er is een doorvloeien. Een doorvloeien van goddelijke inspiratie naar ons toe, ieder van ons. En dat doorvloeien van die goddelijke inspiratie geeft inzicht voor ieder van ons.

En sta mij nu toe, mijn geliefde broeders en zusters, dat wij even een klein experimentje doen. Een experimentje dat voor iedereen een meerwaarde gaat inhouden.

U allen die in deze kring zit, ieder van u draagt in zich wereldse problemen, stoffelijke problemen, noem maar op. Ik vraag jullie nu dat ieder voor zich één probleem in het midden van deze kring bij Algiz legt, zodat de wandelstok omsloten wordt door de problemen, één probleem van ieder, die in jullie leven. Het is gelijk welk, maar wat u voor u op dit ogenblik het belangrijkste probleem vindt. Leg dat gewoon er rond.

Concentreer u nu op de wandelstok, op de drie wegen, concentreer u op de goddelijke verbindingsweg. Concentreer u op het goddelijke Licht. Laat de goddelijke inspiratie in u opborrelen. Ga er niet met gedachten heen. Laat uw gevoel de overhand nemen. Laat het maar borrelen. Zie hoe de verbinding er is en hoe het Goddelijke met u in harmonie is. En zie dan hoe de plaats rond de wandelstok waar de problemen zijn, ineens voor ieder van u de zwarte wolf opduikt, of met zijn echte naam Fenris, en hoe Fenris deze problemen verslindt. Hij verslindt ze. Want hij is het symbool ervan, hij leeft ervan. Hij zorgt ervoor dat de wereld gezuiverd wordt, dat de aarde gezuiverd wordt. Fenris is de kracht van Wodin, de kracht die ervoor moet zorgen dat het goddelijke Licht zijn weg kan verder gaan. En daarin is de zwarte wolf het werkinstrument, niet het verwerpelijke dier, integendeel, het dier dat zijn taak in de kosmos volbrengt zodat we het eeuwenlang hebben meegemaakt en doorgemaakt.

Het dier dat nu uw probleem dat u daar gelegd hebt in zich opneemt en dan verder trekt. Het dier dat geen interesse heeft voor ons die in een kring zitten, omringd door Licht, één met de goddelijke inspiratie, één met de krachten van de kosmos. Fenris heeft geen inzicht, heeft geen aandacht voor dat. Het is zijn taak niet. Zijn belangrijke taak is het opruimen van het duister. Het opruimen van het negatieve. Het opruimen van de disharmonie. En daar is hij goed in. Want daar wordt hij door gesteund door Wodin. En wij zijn één met deze krachten. En wij zijn dankbaar dat de zwarte wolf onze problemen vernietigt. Wij zijn dankbaar dat de zwarte wolf ervoor zorgt dat wij in het Licht, in de kracht van het Licht, één in het goddelijke verder kunnen.

En blijf maar geconcentreerd op de wandelstok. En dan kijken we verder. Welke weg is er die mij aantrekt? Is het weg naar het water toe? Of is het de weg naar het woud toe, binnen het kader van de goddelijke ontplooiing? Volg uw gevoelen. Wees niet bezorgd, wees niet angstig. Maar volg gewoon uw gevoel en u zal zien dat er in deze wegen aanbiedingen zijn.

Voor de ene zal er op de oceaan een schip liggen te wachten, een opgetuigd schip waar de zeilen reeds gehesen zijn. Voor de anderen zal in het woud de weg zich openplooien die je kan gaan, steeds verbonden in het Licht. Steeds verbonden met de eenheid die er bestaat tussen de kosmos en de aarde, tussen het goddelijke en uw gevoel. Laat uw gevoelen hier zijn werk doen. Ga voor wat je voelt. Laat het in u opborrelen. Laat het u overnemen. Want door dit toe te laten, bent u één met de kosmische kracht. Of u nu vaart over de oceanen of wandelt door de wouden, dit maakt geen verschil.

De kosmische kracht is met u, zij doordringt uw ganse wezen. Ze zorgt ervoor dat u een lichtbaken bent voor uw omgeving. Dat u onder begeleiding van Algiz het juiste pad gaat, het juiste spoor volgt, de juiste route vaart. Dat u zo in u kan opnemen wat voor u het meest juiste is, de weg die niet alleen voor uw stoffelijk voertuig maar ook voor uw geest, voor uw zielenkracht, de meest juiste richting is.

En dat deze niet overeenkomt met hetgeen wat de maatschappij rondom u u aanbrengt, dat is maar heel normaal. Want u leeft in een maatschappij die op het ogenblik op verkeerde waarden is gestoeld. Een maatschappij die zich overleefd heeft. Een maatschappij die niet verder kan met de nieuwe kosmische tendensen. Ik zou het vergelijk durven maken: het is de maatschappij die staat zoals een eeuw geleden voor de grote oorlog stond. Een maatschappij die moest verdwijnen. Zo ook staat nu uw maatschappij op volledig verdwijnen. Een volledig instorten van de oude waarden die vooral gebaseerd zijn op prikkeling van eigen begeerte, prikkeling van eigen wenselijkheden. En dit is juist de symboliek van het duister. Het duister dat nu in zijn volle ontplooiing komt. Het duister dat door Fenris zo verslonden wordt. Laat dit gewoon achter u. Volg uw wandelstok. Volg het aanvoelen. Volg de richting die je uitwijst en zo komt u op het meest juiste pad. Het pad dat u de kracht geeft om te zijn wie u moet zijn. Het pad dat er voor zorgt dat u betekenis hebt, ware betekenis voor uw medemens. Dat u kunt volvoeren waarvoor u op aarde geïncarneerd bent.

En zo heeft ieder de mogelijkheid gehad nu zijn weg te zien, zijn pad aan te voelen. Dat gevoelen, behoed het en werk ermee in de komende tijd.

En nu kan ieder van u de wandelstok tot zich nemen. Ja, het is misschien een wonder maar de wandelstok kan zoveel maal genomen worden als er deelnemers in de groep zijn. Hij splitst zich niet. Maar voor ieder is hij in volle kracht aanwezig. Ieder van u krijgt hem van mij, of beter gezegd: u krijgt hem vanuit de kosmos, u krijgt hem vanuit hetgeen wat wij als de goddelijke kracht Aesir aanzagen. Ieder van u krijgt de wandelstok, krijgt het symbool Algiz als zijnde de verbinding, als zijnde de sleutel tot het goddelijke in u. En telkens wanneer u ermee mediteert, telkens wanneer u uw wandelstok gebruikt zult u in verbinding zijn met de goddelijke Kracht, zult u steeds weer opnieuw kunnen ervaren en ontdekken wat voor u de beste weg is, wat voor u de juiste grens is, waar het Licht voor u aan het schijnen is.

Dit symbool is aan jullie gegeven om het in deze tijd te gebruiken. Dit symbool is duizenden en duizenden jaren oud, maar aan kracht heeft het nooit ingeboet. Het is altijd aanwezig gebleven en het is nog altijd de kracht in het heden. En het zal ook de wegwijzer zijn voor de nieuwe tijd. Het zal de wegwijzer zijn in Aquarius om steeds weer het lichtende, het evoluerende, het harmonische te kunnen kiezen en deel te zijn van de kosmische krachten die u ten volle dan kan en mag en moet gebruiken.

Nu kun je rustig met uw wandelstok terugkomen naar het heden. De wandelstok is met u en blijft bij u. Het symbool is vastgelegd in uw fijnstoffelijk geheel. Het symbool is voor u dadelijk oproepbaar en werkbaar. U hebt de kracht en de mogelijkheid nu, maak er gebruik van.

Kom nu rustig terug tot uzelf. Besef dat deze krachten bevestigd zijn door de goddelijke inspiratie waaraan ieder van u is deel geweest. Besef dat deze krachten bevestigd zijn door het Licht waar ieder is in opgenomen. Besef dat deze krachten bevestigd zijn door de harmonie van de kosmos en in het totaal van het goddelijke. Deze krachten zijn niet alleen individueel gegeven maar deze kracht is ook voor de ganse groep gegeven. Dit wil zeggen dat er een wisselwerking kan zijn, individueel met de groep en omgekeerd, zodat in deze donkere periode van het jaar bij u het besef kan leven dat u er nooit, maar ook nooit, alleen voor staat. Als lid van de groep bent u steeds omgeven door de krachten van de groep. Maar als deel van het goddelijke bent u steeds omsloten door het goddelijke Licht en bent u steeds deel van de harmonie van het ganse kosmische gebeuren.

Dit alles zij bevestigd in de naam van het symbool Algiz, gedragen door de goddelijke kracht Aesir.

Zo, mijn geliefde broeders en zusters, mijn taak voor vandaag zit er op. Ik ben u zeer erkentelijk om mee te gaan in deze meditatie. Het enige wat ik nog aan jullie zou vragen, is dat u na het vrijgeven van uw medium het nog een tijdje rustig houdt. U hebt, zonder dat u het beseft, een verplaatsing gemaakt in tijd en ruimte. Uw lichaam moet even terug in de huidige context zijn evenwicht vinden. Daarom is het geraadzaam van even na deze samenkomst, na deze gezamenlijke zeer waardevolle meditatie uw lichaam een tiental minuten de tijd te geven, een klein kwartier de tijd te geven, om zijn eigen trillingsverhouding, die misschien voor velen onbewust toch zeer sterk was gewijzigd, terug te vinden. Dan kunt u rustig aan huiswaarts keren, verzekerd van het feit dat u omringd bent door de harmonische krachten en dat u een periode kunt doormaken nu waarin u zal zien dat het probleem dat is opgeheven wel degelijk ook in de stof de verandering heeft ondergaan.

Mijn geliefde broeders en zusters, zoals mijn voorganger hier in het eerste deel heeft gezegd: blijf lachen, wat er ook gebeurt in de komende tijd. En u zal zien dat dit in de komende tijd de juiste attitude is. Ik wens jullie hiermee veel succes en dat de kracht van Algiz u nu moge bewaren en u op de juiste weg kan houden.

← vorige tekst
overzicht
volgende tekst →