Alles vertrekt vanuit uzelf, vanuit uw aanvoelen

image_pdf

10 mei 2011

Zo, vanavond zou ik graag met jullie nog even verder gaan over de oefening die we u in vorige les (26.04.2011) hebben gevraagd uit te voeren. Wanneer u deze oefening goed hebt uitgevoerd, dan zult u gemerkt hebben dat u op dit ogenblik, en dat geldt voor iedereen, redelijk sterk bent ingepakt door de maatschappij waarin u leeft. Dat u eigenlijk, wanneer u erover nadenkt, tot het besluit zult moeten komen of gekomen bent, dat u zonder dat u er bij stil hebt gestaan eigenlijk mee gedreven bent in een consumptiemaatschappij die u steeds, dag na dag, verder heeft gebracht van de ware basissen van het Leven. Wanneer u dan eerlijk met uzelf bent geweest en de lijst hebt opgesteld van wat u echt denkt nodig te hebben, en voor de meesten is dat dan nog 50 % meer dan dat het echt zou zijn, dan moet u toch tot het besluit komen dat er in jullie bestaan, in jullie leven in de stof, iets zeer grondig verkeerd zit, fout zit. Uw geest is niet geïncarneerd in een voertuig om enkel en alleen maar te ijveren voor meer stoffelijke zaken. Integendeel. Dat een stoffelijk voertuig die drang heeft en daarin kan bespeeld worden, is één zaak; maar voor degenen, zoals jullie, die toch redelijk begaan zijn met spiritualiteit en hun eigen bewustwordingsweg is het, ons inziens, noodzakelijk meer en meer afstand te kunnen nemen van al deze zaken die u als het ware vast ankeren in een ten dode opgeschreven maatschappij. Ja, ik zeg wel degelijk: een ten dode opgeschreven maatschappij. Kijk, het is niet voor niets dat we u deze oefening hebben laten doen.

Sommigen onder u hebben er hun bedenkingen bij gehad en eraan getwijfeld welk nut het had. Zonder te beseffen dat ze zich hierdoor in een redelijk lastige situatie plaatsen. Want wanneer u op geestelijk terrein wilt werken, wanneer u magisch-esoterisch wilt werken, dan is toch één van de pijlers dat u goed beseft, wat er rondom u aanwezig is, en wat in wezen de werkelijke noodzaken van ons stoffelijke leven zijn. En die werkelijke noodzaken van een stoffelijk leven zijn veel minder dan al wat je tot hier toe gedacht hebt dat nodig is om te kunnen bestaan. U bent door de wijze waarop u, en dit geldt voor de ganse twee laatste generaties, leeft en geleefd hebt, ver afgedreven van uw gevoel voor eenheid met de aarde, met de natuur, met alle leven rondom u. Het gevolg is dat u gaan vertrouwen bent op en nog vertrouwen hebt in zaken die eigenlijk totaal menselijk en daardoor inefficiënt en onbetrouwbaar zijn. Kijk gans uw systemen na, ook wat betreft uw voorzieningen, zult u moeten opmerken dat u in vele gevallen in de toekomst op verkeerde paarden hebt gewed. De mens heeft er te weinig bij stil gestaan dat zijn manier van leven, zijn eisen en zijn ideeën van het beter te kunnen dan de natuur, repercussies heeft op hetgeen wat hij doet en denkt. Men is vergeten dat alles wat je doet met het idee van ‘wij kunnen het beter dan de natuur, wij gaan het zo of zo doen’ een tegengewicht heeft. Want je kunt nu eenmaal niet iets doen en een evenwicht verbreken. In de Kosmos is dit onmogelijk. Maar nu ben je zo ver dat door de evenwichten die door de mens vernietigd zijn, om zo te zeggen, de weerslag ontstaat. De tegenreactie ontstaat om de zaken terug in evenwicht te brengen. U hebt al genoeg in de natuur opgemerkt, de laatste tijd, en dit is nog maar een begin. Het is daarom ook dat we u deze oefeningen hebben laten doen omdat zelfs hier de kans zeer groot is, ondanks alles wat we proberen bij jullie te doen om toch een evenwicht te behouden, de kans heel groot is dat uw lijstje van bezittingen in de komende tijd zeer sterk zal afnemen. Het klinkt misschien raar, maar het beste is toch dat u, die met geestelijke zaken bezig bent, daar ernstig rekening mee houdt en u schikt naar de nieuwe mogelijkheden die u eventueel ter hand worden gesteld. Tot hier toe kunnen we zeggen dat deze streken, dank zij onder andere de werking van groepen zoals deze, redelijk, ik zeg ‘redelijk’ gespaard zijn gebleven. Maar gezien hetgeen wat in ontwikkeling is, zal dit ook niet zo blijven. Dat wil zeggen dat het, en dat is dan eigenlijk hetgeen ik u vanavond wil bijbrengen, van u zelf zal afhangen hoe u in de veranderingen gaat optreden, hoe u deze veranderingen gaat doorstaan. En een eerste punt daarin dat ik naar voor wil brengen, is, en dat zien we nog veel te weinig, ook bij jullie hier, dat u positief alles gaat benaderen. Wat er ook gebeurt, stop met u te beklagen, stop met te denken van ‘het zal zo of zo moeten geweest zijn, want….’. Nee. Benader al het gebeuren vanuit een positieve kracht, vanuit een positieve gedachte. U hebt al in alle lessen die we u gegeven hebben daar voldoende materie gekregen om dit tot ontplooiing te brengen. Spijtig genoeg moeten we nog steeds opmerken dat de meeste onder u, wanneer er iets in hun dagelijks leven passeert, gebeurt, dat hen raakt op eender welke wijze, het niet altijd is dat men het positief plaatst, maar dat men er van alle verhalen begint rond te breien, om het zo te zeggen, in een negatieve context. We hebben al dikwijls opgemerkt: let op in deze tijd; als je dat doet, haal je voor uzelf de chaos binnen. Door het feit dat je in een groep bent, sta je sterker en is er redelijk veel kunnen geblokkeerd worden. Maar, sta mij toe nogmaals het accent te leggen op: benader alle zaken positief, punt één. Punt twee: u hebt geleerd van met krachten om te gaan. We hebben jullie al veel bijgebracht hoe de natuur werkt, hoe astrale krachten functioneren, hoe de geest functioneert. Gebruik deze kennis! Gebruik deze krachten! Om, waar je kunt en waar het u gevraagd wordt, te helpen. Dit is belangrijk. Dit kan hulp zijn, gewoon psychisch, dit kan hulp zijn fysiek, dit kan hulp zijn materieel. Elk terrein van de mens kan hulp nodig hebben. U hebt mogelijkheden, u hebt de kracht, u hebt de kennis om, wanneer het u gevraagd wordt, te helpen. Verschuil u niet achter: “Ja, maar ik moet eerst dit doen” of: “ik heb een verplichting zo…” of: “ik moet dus dit of dat voorzien en daarmee kan ik nu niet.” In de tijd die komt, wanneer men u iets vraagt qua hulp, geef deze hulp. Gebruik uw kennis en uw kracht. Vergeet uw materiële toestand. Die kun je toch niet vasthouden.

Een derde punt dat daarbij komt is: we hebben jullie vroeger al aangeraden van een gewoonte te maken van dagelijks te mediteren. Nu moeten we benadrukken: zorg dat u minstens dagelijks een half uur uittrekt om te mediteren, maar een meditatie die gericht is naar de groep. Een meditatie waarin je, steeds opnieuw, het groepsgeheel naar voor kunt brengen. U één voelt met deze groep, u verbonden voelt met deze groep, en ook de kracht daarvan als het ware doorleeft.

En dan, een laatste punt: een vierde punt: vanuit de groep zorg je ervoor dat je voor ieder die op geestelijk terrein, of op welk ander terrein ook, hulp vraagt, deze verstrekt. Of dat men nu daartegen reageert vanuit andere hoeken omdat men niet akkoord gaat, dat moet u niet storen. U moet beseffen dat u één kracht bent, als groep. Dat deze groep, en dit geldt ook voor de anderen die parallel met jullie opgeleid worden, maar dat deze groep een zeer belangrijk brandpunt is in de verandering in het gebeuren dat plaatsgrijpt. Dat u dit als stofmens niet volledig kunt plaatsen, is normaal. Omdat veel zaken die vanuit deze groep vertrekken op een niveau liggen dat voor de stof moeilijk omzetbaar in stoffelijke beelden of woorden is. Maar wat wel mogelijk is, is dat ieder lid van de groep als het ware dit in zich voelt. Dat ieder lid van de groep de kracht en de eenheid van de groep, en daardoor ook de werking en de uiting van de groep voor zichzelf kan ervaren.

Dit zijn de vier belangrijke punten die, naar de toekomst, zeker nog meer aan bod gaan komen. Omdat dit door alle verschuivingen, en dit zo goed op materieel, op geestelijk, op religieus terrein, noem het maar op, op elk terrein gaat plaatsvinden, je steeds moet kunnen terug komen, terug vallen, op deze punten, hoe meer je, naar de toekomst toe, u kunt plaatsen via uw kennis in een voor u juiste harmonie. En dan laat ik jullie even terug denken aan de oefeningen van tweede werkelijkheid en zo verder; zul je opmerken dat je via die weg en via de kracht van het gezamenlijke, heel goede resultaten kunt boeken. Resultaten waarin niet alleen je voor de anderen een steunpunt kunt zijn, een hulp kunt zijn, maar ook dat uw geestelijke mogelijkheden nog veel meer aangescherpt worden en bruikbaar zijn in de evoluties die komen. Want dit is ook niet onbelangrijk. Veel van hetgeen wat vandaag nog voor jullie allemaal op jullie lijstje staat als zijnde ‘mijn bezit’, eigenlijk uw overtolligheid, uw ballast, zal misschien, ik zou niet, ik mag niet zeggen ‘langzaam maar zeker’, want het kan zeer snel gaan, verdwijnen. Dus houd daar rekening mee. Er kunnen veel zaken zich gaan voordoen en manifesteren, dat u plots in een totaal andere context komt te verkeren. Een context die u niet hebt kunnen inschatten, niemand kan die inschatten, omdat er veel te veel factoren rondom u spelen waar u geen weet van hebt. Maar door de lering die u gekregen hebt, door uw eigen tweede werkelijkheid te kunnen opbouwen, en daarmee om te gaan, kunt u voor uzelf deze zaken heel goed opvangen. En kunt u verder met hetgeen wat er gebeurt rondom u. Bind u niet aan ideologieën. Ga niet vechten voor de vrede of weet-ik-veel-wat. Distantieer u van alle mogelijke filosofieën die u gaan vertellen hoe het eigenlijk zou moeten. Ga in uzelf, ga via de meditatie in de kracht van uzelf. Bundel het met het groepsgevoel. En u zal voor uzelf, samen met de groep, het juiste parcours kunnen vinden, de juiste handelingen kunnen doen, de juiste wegen kunnen volgen. Er is geen mens op aarde, en er is ook geen geest op aarde, om het zo te zeggen, die voor u kan zeggen: “u moet dit of dat doen.” Hetgeen wat enkel mogelijk is, is dat u vanuit uw eigen aanvoelen, uw eigen ontwikkeling, aanvoelt: “ik kan die richting gaan, ik kan het op deze wijze doen.” En dan zijn de punten die we u hier naar voor brengen handige werktuigen om mee om te gaan. In deze tijd en de tijd die komt, is het noodzakelijk dat het vanuit uzelf vertrekt. Dat je voor uzelf de verantwoordelijkheid neemt in het gebeuren. Op het ogenblik dat u het enkel en alleen doet omdat één of ander persoon het gezegd heeft, is het nu een pastoor, of is het een prediker of is het een goeroe, het maakt allemaal niet uit, of is het een eerste minister, maakt nog minder uit, het doet er niet toe; wie dat volgt komt gegarandeerd in moeilijkheden. Want die volgt niet het aanvoelen wat in hem of haar leeft. En dat is nou juist op dit moment, in de veranderingen die zijn en komen, het belangrijke. Je moet proberen terug te gaan naar de kern. En de kern houdt onder ander in de eenheid met alles wat rondom u is. De eenheid met de natuur, de eenheid met de aarde, de eenheid met de Kosmos. En als je dat voor uzelf waar maakt en vanuit die optiek vertrekt en samen met degenen die dezelfde weg willen bewandelen zonder dat de ene de ander wilt sturen, maar gewoon samen, samen aanvoelen, ach, dan kan het best zijn dat op een bepaald ogenblik binnen de groep er iemand is die zegt: “kijk, voorlopig kan ik voor jullie de leiding nemen”, tot het ogenblik dat weer iemand anders zegt: “kijk, nu is het best dat ik even overneem.” Dat is dan kwestie van aanvoelen, van verdelen. Het is geen kwestie van: “ik ben degene die het gaat zeggen”, nee. Het is kwestie van: “kijk, ik voel dit nu aan, ik kan dit nu uitvoeren, ik kan dit nu volbrengen, dus, wij zijn een groep, wij helpen mekaar hierin, en we laten dit gebeuren.” En wanneer dat voltrokken is, en afgerond is, kan het best zijn dat iemand anders goed aanvoelt: “nu moet ik dit of dat in de groep brengen; en doen we dit samen en ronden we dit samen ook af.” Want dit gaat ook de kern zijn van de toekomstige evolutie. Niet meer zoals je gekend hebt, en zoals het op het ogenblik nog is, iemand die zegt: “nu gaan we dat doen”, en alle schapen lopen mee. Nee. Langzaam maar zeker ga je opmerken dat er steeds weer personen bepaalde zaken naar voor brengen, deze volgens een aantal anderen aanvaardbaar zijn, en samen dan afronden. En dan ontstaan er weer nieuwe gegevens, nieuwe zaken. Het gaat een totaal andere mentaliteit worden dan dat u tot op heden kent. Want kijk toch na, de structuur van de maatschappij waarin u leeft: “Ik sta een streep boven u, dus jij doet wat ik zeg!” “En ik sta twee strepen boven jullie, dus jullie doen wat ik zeg!” en zo verder. Men heeft overal mooie titels aan gegeven, die nietszeggend zijn. Maar goed, het verschil wordt: “kijk mensen, dit idee heb ik, dat zouden we moeten kunnen realiseren, gaan we samen er voor, ja of nee?” Zo simpel is het. En degene die wilt er in meegaan, gaat dan ook voor 100% mee. Tot het moment dat het is afgerond. Niet omdat degene die het voortouw trekt, zegt: “ik ben de leider, ik ben de baas, dus is het zo.” Nee. Dat is voorbij. Men tracht dit nog te handhaven, omdat er in uw maatschappij teveel mensen nog zijn die op posities zitten die zichzelf verrijken ten koste van de ander, zonder dat zij werkelijk iets aan de maatschappij bijdragen.

Bekijk maar gans uw systeem van Europa, om te beginnen. Bekijk maar gans uw systeem van vakbonden, bekijk maar gans uw systeem van ministeries, dan weet je genoeg. Alles wat daar op zit en doet, misschien enige uitzonderingen daar gelaten, vechten voor hun positie, voor een naamkaartje met grote titels dat nietszeggend is, en liefst een bankrekening die heel erg gevuld is. Met als gevolg dat uw eigen maatschappij helemaal eronderdoor gaat; dat is een noodzaak. Eigenlijk moeten we deze mensen, deze geestelijk primitieven, dankbaar zijn dat zij dit doen! Want doordat zij in hun onkunde het zover drijven, hebben zij het mogelijk gemaakt dat het oude tijdperk opgeruimd geraakt en dat er nieuwe mogelijkheden zullen ontstaan. Oké, niet zonder slag of stoot! Dat weten we. Maar daarom geven we u nu ook de richting aan die je kan gebruiken, de mogelijkheden die er zijn. Het is vooral voor een groep als deze noodzakelijk het besef te hebben dat je hier op aarde niet rondloopt om u te omringen door honderd-en-een zaken waar je eigenlijk niets aan hebt. Die eigenlijk u beperken, afsnijden van hetgeen waar je werkelijk voor zou moeten kunnen gaan. Namelijk: de bewustwording van uzelf. De ontwikkeling, geestelijk, van uzelf. Want u hebt gekozen voor dit lichaam; u hebt gezocht ontwikkelingen door te maken. Maar de meeste zijn met een sneltreinvaart terecht gekomen in een evolutie in de verkeerde richting. Velen hebben niet kunnen inschatten dat zij gekooid zouden worden door iets wat vanuit de geestelijke wereld op dat moment dat de keuzes gemaakt werden, niet voorzien was. Of waarvan men dacht: “ach, ik blijf het wel meester.” Niet inschattende dat de stof in vele gevallen enorme begeertepatronen kan hebben.

En dan kom ik aan het volgend punt. U zult in de komende weken, zeker nadat de Wessac de bevestigingen heeft gegeven, bijna allemaal verteerd worden door begeerte. Dit klinkt misschien raar, maar u zult obsessief worden. U zult vele zaken aanvoelen als zijnde: “dit wil ik!” of “dit zou ik moeten!” maar op stoffelijk niveau. Op lichamelijk niveau, fysiek niveau, en zo verder. De raad die we u daarbij geven is: begeerteplaatje, hoe sterk het ook zal zijn. Hoe voor u, stoffelijk, het misschien op dat ogenblik enorm aantrekkelijk gaat zijn. Misschien ‘te’ aantrekkelijk. Want dat is de val die er in zit voor velen. Men gaat er in trappen. U zult het rondom u zien. Deze accenten zullen zich overal manifesteren. Het is dan de kunst van voor uzelf te zeggen: “remmen!” Probeer in u terug te gaan, in meditatie te komen, probeer u te binden in de groep, de kracht van de groep op te roepen, en dit te gebruiken en iets positiefs mee te doen. Dit kan velerlei zaken zijn. Dat kun je zelf invullen. Dat kan zijn dat je iemand helpt, dat kan zijn dat je in de natuur gaat en de natuur verzorgt, dat kan van alles zijn. Maar, ga niet in op het plaatje van die wenselijkheid. Want dan ben je ‘gezien’; dan word je meegesleurd. En, voor zover we kunnen inschatten, aan de hand van hetgeen wat we zien dat langzaam maar zeker opgebouwd wordt, kan dit voor sommigen zeer snel gaan, en zeer vergaande repercussies hebben. Dus houd met deze zaken rekening! U hebt de mogelijkheden, we hebben jullie de laatste maanden heel expliciete oefeningen gegeven, vergeet ze niet! Maak ze u eigen in uw dagelijkse doen en laten. Zie waar je iets kunt doen. Maar zet u niet, alsjeblieft, op de voorgrond. Want wanneer je u op de voorgrond zet, dan ben je, om het zo te zeggen, de schietschijf van alles wat rondom u gebeurt. En dat is te vermijden. Oh, ik weet het, het is misschien zeer cru wat ik nu naar voor breng. Maar voor ons, dan bedoel ik de ganse geestelijke kant die hier mee met deze groep begaan is, is het van groot belang dat we deze harmonie, die er nu is in deze groep, kunnen bestendigen. Dat we jullie, als het ware, verder kunnen helpen zodat we steeds terug ook vanuit onze zijde, dat ontkennen we niet, op deze rustpunten kunnen terugvallen om, misschien in jullie ogen is dat onbelangrijk, maar het is niet onbelangrijk, te zorgen dat er nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor de geest in de stof blijven bestaan. En daar zijn jullie een groot deel van, een grote verantwoordelijkheid van. En door de kennis die je hebt, de mogelijkheden die je hebt, kun je in deze tijd, zoals een handige kapitein zijn schip door de storm sturen, laveren, zonder dat er teveel schade kan ontstaan. De kwestie is dat u heel goed in het achterhoofd steeds houdt, dat u er niet alleen voor staat. Dat uw eigen geest de mogelijkheid heeft uw lichaam vele zaken te geven. Oké, het is dan misschien maar gevoelsmatig, maar juist door hetgeen wat de geest u kan doorgeven, kun je zaken in een juiste richting zetten. Kun je uw tweede werkelijkheid juist opbouwen, en er voor gaan. En verder, vergeet niet dat het niet alleen uw eigen geest is die een rol speelt, maar ook dat alle broeders hier, die deze groep mee begeleiden, steeds via, Zomerland-sfeer is het meest aan te raden, voor u aanwezig zijn, uw gedachten kunnen opvangen, u kunnen inspiratief helpen, u kunnen sturen waar het nodig is. Ook dit is bij sommigen soms te weinig aan bod gekomen. Men staat er soms te weinig voor open. Of wanneer wij vanuit onze kant zaken doorgeven, heeft men er geen oog voor. Omdat het juist niet past in het plaatje dat men verlangt, of denkt. Ook hier weer kan ik jullie zeggen, wanneer je iets aanvoelt, ga er dan voor! Positief. Zeg niet: “dit past niet in mijn denkwereld, dit hoort niet bij mij thuis.” Want dan is de kans heel groot dat je al op het verkeerde spoor staat. Wanneer wij vanuit de geest jullie trachten te helpen, via inspiratie, gebruik deze dan. Dan zul je opmerken dat dit samen klinkt, als het ware, met wat anderen van de groep ook ervaren. Oh, ieder van de groep zal op zijn eigenste wijze het waarnemen, zal er een eigen interpretatie aan geven, volgens zijn of haar aanvoelen, dat is zeer juist. Maar wanneer je het samen legt, wanneer je het uitwisselt, zul je opmerken dat deze kracht, die vanuit het idee komt, vanuit dat gevoel komt, gelijklopend is. En dat maakt juist de binding zo krachtig. Dat geeft juist zoveel mogelijkheden.

Zo! Ik denk dat ik jullie voor vanavond nog genoeg stof tot nadenken heb gegeven. Het kadert volledig in hetgeen wat we aanvoelen dat komende is. Daarom ook, ik zou bijna zeggen, mijn bede naar jullie toe: In de week die komt, maak tijd vrij voor uw eigen geestelijke ontwikkeling. Daarmee wil ik zeggen, zorg dat u alle dagen minstens een half uur in meditatie gaat. Tracht u één te voelen, niet alleen nu, met de leden van uw groep hier. Maar tracht u voor te stellen dat u deelgenoot bent van het grote ‘gebeuren’ dat bij de volle maan gaat plaatsgrijpen. Tracht u voor te stellen dat u, vanuit uw meditatie, u kunt plaatsen in de grote groep aanwezigen bij het gebeuren. De meeste onder u kennen ongeveer de beschrijving van het gebeuren. U hebt een centraal brandpunt, en daarrond bevinden zich degenen die de ceremonie leiden, de voorgangers, en dan krijg je een groot aantal entiteiten, en ook mensen in de stof die daar aanwezig zijn, om het geheel te bevestigen. Stel het u voor, volgens uw eigen beeld, ik ga hier geen tekening maken van hoe de plaats eruit ziet. Dit heeft ook geen nut. Maar stel het uzelf voor. Stel uzelf de plaats voor waar alle grote geestelijke Krachten die met de aarde begaan zijn, samen komen. Stel uzelf het brandpunt voor en stel uzelf voor hoe u daarbij betrokken bent. Ieder doet dat volgens zijn of haar aanvoelen. Maar herhaalt dat elke dag. Bouw dat op. Tracht in dat meditatieve te ‘zien’, ‘waar te nemen’. Denk niet: “ik ben hier aan het fantaseren.” Nee. Laat komen in u wat komt. U bent dan geconnecteerd, als het ware, met de grootste Lichtkrachten die op dit moment zich opbouwen op aarde.Heb geen angst daarvoor, zij zullen u geen schade berokkenen. Integendeel. Het punt is dat u er tracht mee in wisselwerking te komen. Ik ga niet zeggen ‘in harmonie’, want dat is bijna geen haalbare kaart voor een stofmens. Maar wel in wisselwerking, in aanvoelen. En opnemen, en één worden. Sta mij toe het zo uit te drukken. Wanneer u dit dag na dag doet, dan zult u op de avond zelf ook nog sterker deel hebben aan het gebeuren. U zult de mogelijkheid hebben om bijna, om het zo uit te drukken, een volledige aanwezigheid door te maken bij deze Krachtsontplooiing. Uw stoffelijk lichaam gaat daar dan nog weinig rol spelen, maar het zal volledig uw geestelijk deel zijn dat daarin gaat meegaan. En hetgeen wat je dan kunt ervaren, hetgeen wat je dan kunt opnemen en hetgeen wat uw geest dan kan overbrengen naar de stof, is de Kracht en de Energie die het u mogelijk zal maken om na het gebeuren met deze zaken verder te gaan. Krachtiger dan ooit tevoren. Met een juister aanvoelen, een juistere blik op hetgeen wat komen gaat. En zodoende als groep dan ook een echt rustpunt te zijn in alle omwentelingen die er gebeuren; die ook niet min zullen zijn.

Zo, mijn waarde broeders en zusters, dat was hetgeen ik vanavond aan jullie wou meedelen. Wanneer we de Wessac gehad zullen hebben, wanneer we dan terug samen komen, dan zullen we niet alleen jullie verder trachten onderricht te geven van de nieuwe mogelijkheden die er zijn, maar ook hoe u daar verder mee kunt omgaan. Ook hoe u steeds weer opnieuw u kunt op een voor u juiste wijze positioneren in een veranderende stoffelijke wereld; in wisselwerking, sterker en sterker, tussen de geest en de stof. Want volgens onze waarnemingen, en dit is al een tijd bezig, maar het verscherpt nog, vallen de vele grenzen weg tussen stof en geest, voor velen. Je krijgt maar een heel dun gordijn meer tussen deze twee werelden. En dit kan voor langere tijd het geval zijn. Maar dat heeft het grote voordeel voor jullie dat je beter en beter de geestelijke zaken kunt opnemen en er mee omgaan en er mee verder doorgaan.
En ook, en dit is tot slot, hecht niet teveel belang aan de stof, of aan het stoffelijk leven. Oh, natuurlijk, u leeft op het ogenblik in de stof en u vindt dit tof, hè; het is een voertuig, u kunt er van alles mee doen. Maar echt, het heeft weinig belang of dit voertuig nu nog lang hier rijdt of niet, om het zo uit te drukken. Belangrijk is, dat u steeds verder kan gaan, of dat je dit nu met dit voertuig doet of zonder dit voertuig, maakt ook voor deze groep geen verschil. Je blijft erbij behoren en je gaat mee inde verdere ontwikkeling. Zolang je u erkent in het gebeuren in het Geheel. Dit laatste is toch ook niet onbelangrijk.

Vragen.

  • Gaan we eigenlijk bij machte blijven om als groep stoffelijk te blijven samenkomen?

Wanneer je het werkelijk wilt, zal dit geen enkel probleem vormen. Maar je moet dit werkelijk willen. En je moet soms durven de stoffelijke remmingen opzij te zetten. Maar, wanneer je goed beseft welke kracht je verkrijgt doordat je in deze groep functioneert, dan lijkt het mij, dan bezie ik het natuurlijk vanuit onze zijde, het meest voor de hand liggende dat je alles op alles zet om de harmonie in die groep en de eenheid in die groep, daaraan te blijven deelhebben. Want als je in de veranderende wereld, zoals hij nu is, bijvoorbeeld uit zulk een groep stapt, dan hebben wij aan onze zijde zeer veel werk om dit op te vangen. Dat is één. Maar ook is voor uzelf het nadeel daar dat alle omkadering plots weg is. Kijk, je zou dat kunnen voorstellen, je zit op een sneltrein en je rijdt van het ene punt naar het ander. Op een bepaald moment zeg je: ja maar, ik wens niet meer op die trein te zitten. Dat is natuurlijk uw volste recht. En u stapt uit. Natuurlijk, als u uit een sneltrein uitstapt, die aan het rijden is, dan moet u al heel goed zorgen dat u mee in de richting duikt want anders dan krijgt u al de terugslag van het uitstappen. U stapt normaal niet uit een sneltrein, maar goed, stel dat je het zou kunnen en dat het u lukt. Ja, dan sta je daar en als je dan een punt wil bereiken, dan zul je er aardig wat anders moeten voor doen, dan dat je het met die sneltrein deed. Het is maar een voorbeeld hoor.
Maar iedereen heeft natuurlijk de vrijheid te doen en te laten wat hij wil en wanneer je vindt dat het werken in een groep het uwe niet meer is, dan aanvaarden we dat, we appreciëren het wanneer u dat ons dat meedeelt, en dan zullen we trachten van u zo goed mogelijk te helpen. Maar ja, we kunnen nu eenmaal niet tegen de opgebouwde krachten, die er zijn, in gaan. En dan zul je daar zelf moeten mee leren omgaan. Het is niet evident. Maar dat is hier toch al, denk ik, meermaals verteld binnen het kader van het groepswerk.

  • Broeder mag ik daar een bijvraag bij stellen? De bedoeling is: kunnen wij, gezien de nieuwe situatie, zullen wij nog bij machte zijn om ons te kunnen verplaatsen om fysiek aanwezig in de groep te kunnen zijn?

Dat had ik wel begrepen, maar het is niet aan de orde. Kijk, u overziet een zaak. Fysieke aanwezigheid binnen deze groep is wenselijk voor het redelijk functioneren, maar is niet noodzakelijk. U vergeet dat deze groep toch een groot aantal leden heeft die op afstand mee volgen en meewerken. Deze zijn mee ingekaderd.
Nu, en ik kan daar natuurlijk niet op vooruit lopen, de mogelijkheid op korte termijn dat u niet meer zou kunnen samenkomen, is, laat ons zeggen, één op tien. Dus dat valt nog mee. Er kunnen natuurlijk altijd zaken zijn die wij ook niet overzien en ik kan u ook natuurlijk niet zeggen, omdat ik het zelf nog niet weet, niemand weet het, wat juist de impact gaat zijn van de ontplooiing van het Licht met de Wessac. Maar ik zou, als mens, daar weinig of geen rekening mee houden; of ik zou beter zeggen: als lid van deze groep daar geen rekening mee houden. U blijft, wanneer u dat wenst, steeds lid van deze groep en blijft deel van die kracht en van die mogelijkheden. En dat houdt in dat, wanneer het maar enigszins kan, u steeds over de mogelijkheid zal beschikken om met elkaar samen te komen. Misschien onder andere condities, dat is mogelijk. Maar die mogelijkheid zal er steeds zijn. Dus lig daar echt niet van wakker. Plus, waarom wou ik daar in het eerste stuk van mijn antwoord niet op ingaan? Mijn voorganger heeft hier juist duidelijk gesteld: denk positief. En positief denken houdt ook in dat u over de mogelijkheden beschikt. Voilà, neem me niet kwalijk dat ik zo cassant ben.

  • Broeder, aansluitend op uw vorige redenering: kunnen jullie dan inschatten wat er werkelijk gaat gebeuren of zijn dat voor jullie ook nog vraagtekens?

Dit zijn zeer grote vraagtekens. Wij kunnen natuurlijk ongeveer een algemene tendens zien. Maar, wij weten zeker nog niet wat er juist gaat plaatsgrijpen. Dat is punt nummer 1. Punt nummer 2: wanneer dus de Wessac voltrokken wordt, wordt er door de grote geestelijke leiding, o.a. van de Witte Broederschap, Verborgen priesterrijk en noem maar op, dus beslissingen genomen hoe zij ook gaan omgaan met hetgeen wat gaat gebeuren. Dat heeft ook nog eens een zeer sterke impact op het verloop van de gebeurtenissen op aarde. Dus dit kunnen wij niet inschatten op voorhand en wij hangen dus af van de goodwill van de hoogste lichtende geesten qua informatie, die zij ons willen doorgeven aan de hand van wat er dan gaat allemaal plaats grijpen.
Normaal gesproken bij een doorsnee-Wessac weten we dat ongeveer tussen de maand à 2 maanden na de bevestiging op het altaar. Hoe het nu gaat zijn met alle krachten en verschuivingen, ook buiten de aarde, want er gebeurt veel meer dan alleen maar hier op aarde. Voor jullie is die aarde belangrijk, maar er gebeuren veel meer zaken op het ogenblik in de kosmos. Gezien dit grote geheel van wijzigingen, kan ik echt niet op voorhand zeggen dit of dat.
Er is maar één zaak waarvan we redelijk zeker zijn: de situaties, zo goed op aarde als op andere planeten, waar dus bewoning is, is zo aan het veranderen omdat de wisselwerking tussen de twee grote krachten, enerzijds het afgesloten, wat jullie Vissentijdperk noemen, en de nieuwe tendensen die jullie onder de naam hier op aarde ‘Aquarius’ noemen, is zo verschillend dat hetgeen wat nu aan de orde is en bestaat, onmogelijk kan blijven existeren.
Alleen, wat wij niet weten en ook niet kunnen voorzien of inschatten, we kunnen een idee hebben dat wel is hoe snel en hoe cassant dit gaat gebeuren. En dit kan in eenzelfde snelheid gebeuren zoals bijvoorbeeld, maar dit zijn mijn woorden en ik geef dat niet als zijnde een zekerheid, er een verschuiving is geweest in de tijd van Atlantis of, wanneer je verder kijkt, de verschuiving die geweest is tussen de periode vóór Atlantis en Lemurië. Maar dat gaat al te ver voor jullie. Dus dit is voor ons onmogelijk in de geest, en zeker op het niveau dat wij staan, om te zeggen van: kijk, dat gaat plaatsgrijpen. Het enige wat wij met zekerheid kunnen zeggen, is dat het zal veranderen. Dat hetgeen waar de mens zo aan vasthoudt en wat hij zo heilig vindt: zijn materie en alle luxe en alles waar hij in leeft, dat dat allemaal zal verdwijnen. Dit is al meermaals op deze aarde gebeurd en blijkbaar blijft dat voor de aarde een interessant gegeven om, zeker in den beginne, geesten de mogelijkheid te geven om bepaalde ervaringen op te doen.
U mag die ganse verandering niet zien als negatief. Het biedt mogelijkheden. U moet het plaatje veel groter zien dan alleen maar jullie stoffelijk leven. Als je terug bij ons bent, ga je dat ook beter kunnen bekijken. Maar de aarde is nu eenmaal een planeet, die vele mogelijkheden biedt in geestelijke ontwikkeling, zeker in een beginstadium. En dat zal zich altijd terug herpakken, maar op andere wijzen en met andere mogelijkheden. En de periode van de ‘Vissen’, die nu afgesloten is , waar alles heel dictatoriaal was, rechtlijnig was, zwart-wit was, ja, dat is hier voorbij. Ik kan jullie wel zeggen dat deze periode ergens anders zich manifesteert, maar dat is weer iets anders, en daar hebben jullie niets aan. Hetgeen wat nu komt, is een periode die een enorme beweeglijkheid inhoudt, een enorme flexibiliteit, maar geen enkele zekerheid meer geeft. Vroeger had je die zekerheid, bij wijze van spreken, als de kasteelheer u niet mocht, dat uw kop werd afgekapt. Dat was een zekerheid. Onder ‘Aquarius’ bestaat die zekerheid niet meer. Niets. Onder ‘Aquarius’ kun je niet meer zeggen: ik ben zeker dat ik binnen x aantal jaren dat of dat zal bezitten omdat ik in dat systeem zit. Nee, het is voorbij. Dus het is een totaal andere tendens die zich ontwikkelt, die zich opbouwt, die doet. Maar hoe snel dit gaat gaan en hoe ingrijpend, dat gaat van heel veel factoren afhangen die nu tijdens het Wessac-gebeuren gaan plaatsgrijpen, gaan bepaald worden. En degenen onder jullie die zich daar goed op voorbereiden en een beetje helderziend of heldervoelend zijn, die hebben het grote voordeel dat zij na dinsdag waarschijnlijk zeer goed zullen aanvoelen waar het naartoe gaat. En ook hier weer wil ik het accent leggen: a.u.b. positief kijken, niet negatief, niet beginnen klagen van “ik raak dat kwijt of kan dat niet meer of dit of dat”, niet doen. Positief kijken “wat kan ik met de vernieuwing aan en hoe kan ik daar best mee omgaan?” En dan gaan daar echt geen slechte momenten zijn, integendeel. Dan ga je opmerken dat hetgeen wat gebeurt, voor u zeer goed zal zijn. Het licht is ten andere altijd voor u een mogelijkheid om te evolueren in positieve zin.

  • U geeft aan dat we ons meer moeten richten als groep op het helpen van mensen en het toepassen van wat we geleerd hebben. Maar stoffelijk zitten de meeste vast aan bepaalde verplichtingen, bijvoorbeeld ‘het werk’, waar zij niet onderuit kunnen. Hoe moet dat dan?

Het is een illusie. U maakt uzelf wijs dat u vastzit aan het werk. Het is een illusie die u graag zelf handhaaft omdat u zegt: ik moet elke maand op mijn bankrekening zoveel hebben en ik moet beantwoorden aan dat en dat. Dat is pure illusie. U zult opmerken dat in de loop der tijd u daar niks aan overhoudt, integendeel.
Kijk, wanneer wij zeggen ‘als groep’, zeker naar de toekomst toe voorzien we dat zo een groep een zeer nuttig instrument gaat zijn om hulp te geven aan zeer velen die hulp zullen nodig hebben. En wat dat werk aangaat, zult u ook opmerken dat u zichzelf wat wijsmaakt. U kunt de verandering niet tegenhouden. Ook niet met uw werk. U kunt dan misschien wel denken dat u met uw werk iets realiseert. Maar vergeet niet dat de meeste op dit ogenblik met hun werk alleen maar het oude trachten in stand te houden waardoor ze eigenlijk, zoals Don Quichot, tegen windmolens aan het vechten zijn. Daarom zeg ik: het is een illusie. Pure illusie. Het klinkt misschien erg, het klinkt misschien moeilijk, maar neem gerust aan dat u ook dit in de komende tijd zult moeten vaststellen en dat u nog aan mijn woorden zult denken. En dat u zult zeggen: verdraaid, die kerel had gelijk toen hij dat vertelde. Niet dat ik gelijk wil hebben, hoor, verre van. Maar, het is nu eenmaal zo. Zolang u het idee hebt dat u moet beantwoorden aan wat deze maatschappij zogezegd van u eist, zit u fout en gaat u mee in dat chaotische, bent u niet positief. Als u werkt op dit ogenblik en u voelt op uw werk: ik kan voor iemand iets grondig, ernstig doen, oké, geen probleem. Maar, of dat dat nu uw werk is of niet, dat maakt niet uit. Het is omdat u voor de mens iets kunt doen. Als u verwacht van uw maatschappij dat uw maatschappij voor u zal zorgen in de toekomst, vergeet het. Het is een illusie.
Waar ik bijna zeker van kan zijn, is dat door de veranderingen, die komen, de hebzucht, het ‘ik’ zeer sterk zal worden. En dat men gewoonweg zal proberen van iedereen, of dat je nu werkt of niet werkt, op de kop te slaan en iedereen zoveel mogelijk trachten af te nemen, voor zichzelf. Gaat u daar in mee, zelfs met het idee van “ik werk”, ja, dan zit u in die negatieve spiraal.
Kijk, ik zal daar heel cru in zijn. De ganse structuur van uw maatschappij op dit ogenblik, die inhoudt dat iedereen moet werken om de kost te verdienen om, en dan ga ik naar wat mijn voorganger hier verteld heeft in het eerste gedeelte over uw lijstje, om dat lijstje te volvoeren, is een dwaasheid. Men tracht dit nog altijd de mens voor te houden. Je moet werken om aan al die zaken te beantwoorden. Maar je gaat zien, je krijgt meer en meer mensen, zeker jongeren, die daar helemaal geen zin in hebben en daar helemaal niet aan beantwoorden, waardoor het ganse systeem, zoals het nu bestaat, niet gehandhaafd kan blijven. Want wanneer de basis zijn voeten er aan veegt, ja, dan heb je geen inkomen meer.
En nu weet ik wel dat er veel onder jullie zitten te kassen op al die inwijkelingen die hier zijn en die profiteren van het systeem. Maar je zou die dankbaar moeten zijn. Want het zijn juist deze inwijkelingen, deze zogezegde profiteurs, en dat zijn ze, dit klopt, die het systeem onderuit gaan halen en die ervoor gaan zorgen dat alles in elkaar stuikt. Dat de illusie van uw maatschappij, die zo mooi is opgebouwd om bepaalde heren en dames in die maatschappij van een gemakkelijk leven te voorzien, dat dat ineenstuikt. En heus, het zullen niet alleen de inwijkelingen zijn maar ook de anderen die daarin gaan meegaan om dat volledig te veranderen. En houdt u dan maar vast aan de illusie van: ik werk en ik betaal, en ik heb recht op… Wanneer alles verdwenen is, ja, dan is er niets meer. En in het Nederlands bestaat er toch een heel mooi spreekwoord, dat zegt: een steen kan men geen vel aftrekken, of hoe moet ik het uitdrukken?
Dus, wanneer je niet beseft dat samenwerking op vrije basis, er voor mekaar zijn op vrije basis, wat dus ook de groep is, als je dat niet beseft, dan ga je mee in die chaos, die er al is in feite. Het idee dat je recht hebt op van alles en nog wat, want u bent een maatschappij die verzekerd is, u bent verzekerd voor alles, tot op het ogenblik dat u dat nodig hebt, dan merkt u op dat er kleine lettertjes zijn en dat het toch blijkt dat het niet zo klopt. Maar in tussentijd hebt u zich wel blauw betaald aan alle mogelijke verzekeringen. De dag dat u doorhebt dat u bedrogen wordt langs alle kanten, dan kunt u zeggen: goed, ik doe het niet meer, ik speel niet meer mee. En hoe meer mensen er gaan zeggen: ik speel niet meer mee, hoe moeilijker dat deze heren het krijgen die tot hier toe dik gevegeteerd hebben, om het zo te zeggen, op hetgeen wat u als illusie dacht waar u recht op had.
Maar goed, neem mij niet kwalijk voor het beeld van uw maatschappij. Maar uw maatschappij is zo. En dat is nu juist hetgeen wat in deze maatschappij onderuit zal gaan. En dan zal er misschien een moment komen dat je beseft dat het er niet op aan komt vanwaar u komt of wie u bent, maar dat het er op aan komt hoe u samen de handen in elkaar kunt slaan om iets te bereiken. En dan, denk ik, is ‘Aquarius’ aan zet, de flexibiliteit.

  • Heeft het zin om ons te voorzien om een eigen voedselvoorraad aan te leggen?

Nou kijk, in uw maatschappij een voedselvoorraad aanleggen, is niet gemakkelijk want er staat allemaal een vervaldatum op en u gelooft in die illusie van vervaldatum. Dus, hoe gaat u het doen? Een eigen voedselvoorraad, wanneer u om te beginnen positief denkt dat u altijd het nodige voedsel zult hebben, dan zult u altijd het nodige voedsel hebben. Dat wil niet zeggen dat u alle dagen, zoals nu, drie copieuze maaltijden hebt waarvan er twee zijn die toxisch zijn voor uw lichaam omdat ze teveel zijn. Ieder van u op dit ogenblik consumeert veel te veel voedsel. En als het dan nog degelijk voedsel was, tot daar toe, voor het lichaam. Maar in vele gevallen is het voedsel dat eigenlijk toxisch is voor het lichaam. Het is zo bewerkt dat het lichaam het eigenlijk niet meer kan verwerken, met alle gevolgen van dien, maar ja, daardoor houd je ook een ganse farmacie en ganse medische wetenschap intact. Dat is ook weer een voordeel en zo verdienen ook zij weer hun kost.
Ach, ge zijt me weer op mijn paard aan het zetten. Neen, ik zou u niet de raad geven van een abnormale voedselvoorraad aan te leggen. Wanneer u een normale voedselvoorraad hebt en normaal drinkwater hebt, dan kunt u verder. Voilà.

Ja, lieve vrienden, ik weet het, ik neem geen blad voor de mond. En als ik het vanuit mijn kant een beetje bekijk, dan denk ik: och arme, die mensen, zij lopen nog altijd hun waanbeelden achterna en hun illusies achterna. Wanneer ik zie hoe u allemaal in kastelen woont en hoe u dan per se die kastelen wilt laten blinken, want ja, dat moet toch hé? Dan denk ik: och arme, och here, ben je daarvoor mens geworden, verdoe je daar uw tijd mee? Nee. Kijk, het is misschien een heel goede zaak dat we voor grote veranderingen staan. Het is misschien een heel goede zaak dat veel mensen af geraken van hun gewoonten omdat ze wel moeten. Het is misschien een heel goede zaak dat sommigen meer zullen moeten hun benen gebruiken dan hun zitvlak. En het is misschien een heel goede zaak dat menigeen zal moeten proberen op een andere wijze aan informatie te komen dan dat ge tegenwoordig gewoon bent met alle mogelijkheden, moderne instrumentaria, waardoor je denkt dat je alles weet wat er in de wereld gebeurt maar niet door hebt dat je bedrogen wordt langs alle kanten.
Wanneer wij zien vanuit onze zijde hoe informatie gekleurd wordt, doorgegeven wordt, fout doorgegeven wordt, hoe u vrijwillig misleid wordt, maar hoe de meerderheid van jullie dat slikt als koekebrood, ja, dan kan ik niet anders zeggen dan dat ik het persoonlijk vanuit mijn visie een goede zaak vind dat daar een beetje opkuis in komt, dat daar een beetje verandering in komt. Zo krijg je de mogelijkheid om echt door te maken, echt te beleven waarvoor je geboren bent, waarom je hier rondloopt. Want dat zijn de meeste die op aarde hier nu rondlopen, buiten in bepaalde gebieden, vergeten. En u denkt allemaal: “oh, we hebben het getroffen, we leven hier in het Westen, we hebben een goed leven.” Nou ja, wanneer je na een goed leven dan bij ons komt, dan zijn er toch velen die even knarsetanden met de tanden die ze niet meer hebben, omdat ze eigenlijk op herhalingsoefening moeten. Omdat het leven dat ze geleid hebben niet het leven was wat de geest gezocht heeft. En dat is ook niet aangenaam.
Maar ja goed, maak er u allemaal niet te druk over. Jullie zitten hier samen, jullie zijn al zo ver gevorderd dat je ontdekt hebt dat er toch iets anders is dan de materie waarvoor je leeft. Wel, gebruik die ontdekking, werk ermee en je zal zien: uw leven wordt nog waardevol. U kunt er nog zaken uit leren. En het is dan misschien niet zo aangenaam in de stof, maar god ja, de stof is maar een tijdelijke passage. Eens dat je bij ons bent en je kunt met hetgeen wat je geleerd hebt weer verder, dan is dat een hele opluchting en dan voel je je meestal toch heel goed daarin. En ik denk dat in de totaliteit van uw bestaan, dat dat toch het belangrijkste punt is waar je rekening mee moet houden. En zeker niet dat je er rekening mee moet houden van “hoeveel staat er op mijn bankrekening of wat voor een dak heb ik boven mijn hoofd en blinkt mijn woning wel.” Neen, in tegendeel.
Goed, dit was een kleine toegift van mij.
We staan nu in wezen op enkele dagen voor het grote gebeuren. Zoals de voorganger in het eerste gedeelte u heeft gevraagd: stel er u op in. Doe dit dagelijks. Tracht u één te voelen met hetgeen wat plaats gaat grijpen, op uw eigenste wijze. Ieder voor zich zal dit op zijn eigenste wijze kunnen aanvoelen, kunnen plaatsen, kunnen ervaren. Tracht in de week die nog komt gans deze week alles positief te benaderen, laat u niet meeslepen in negatieve gedachtegangen, in begeertepatronen en zo verder. Zelfs wanneer u het idee hebt dat er iets fout zit. Wanneer u het idee hebt dat anderen van u profiteren, laat het, ga er niet op in, wees positief. Distantieer u, wees positief, maar ga niet in strijd. U kan de wereld op het ogenblik niet veranderen. U kan op het ogenblik als mens niet voor wereldvrede zorgen. Dat kunt u ten andere nooit. Maar nu zeker niet. Wanneer u vrede wilt hebben, dan zult u vrede voor uzelf moeten creëren en deze uitstralen en niet beginnen met anderen dit te gaan laten doen of hen erop attent te maken. Het brengt niets op. Het is uw manier, waarop u de zaken nu aanpakt, die telt. En daar kan ik jullie alleen maar de gouden raad geven: pak het positief aan, niet negatief. Ga niet in discussie voor uw grote gelijk. U hebt ten andere altijd gelijk in uw ogen. Maar dat grote gelijk is meestal een link in het chaotische. Het is moeilijk te aanvaarden maar het is zo. Ga voor hetgeen u positief aanvoelt. En dat is niet uw grote gelijk, maar dat is wat u aanvoelt qua eenheid, qua wisselwerking met de kosmos rondom u.
Besef dat u deel bent van die kracht. Besef dat die kracht in u aanwezig is. Besef dat u de onmisbare zandkorrel bent op het strand. Pak één zandkorrel weg en het strand is er niet meer, om het zo uit te drukken. Iedere mens is in dit geheel onmisbaar, is even belangrijk. En als u dat zo kan zien, dan gaat er niets zijn waar u zich tegen moet afzetten. Want zelfs als het iets is dat u niet aanstaat, maar u beseft dat het zijn nut en zijn doel heeft in deze schepping, dan aanvaardt u dat en stoort u zich daar niet aan, maar gaat u uw weg waarvan u aanvoelt dat die de juiste is, de positieve is. En wanneer ieder van de groep zich zo opstelt, dan ga je als groep in zijn geheel ook een krachtig wisselwerkingsveld hebben met het Wessac-gebeuren. Dan gaat de groep op zich een enorme kracht kunnen opnemen en er achteraf ook mee werken. Dat heeft alle mogelijke voordelen die je u maar kunt indenken om dan er te zijn voor uw medebroeder en –zusters. Zo, dit was een kleine toegift.
Ik ga nu de avond besluiten met een kleine meditatie rondom hetgeen wat komen gaat, rondom deze krachtsontplooiing.

Meditatie: Voorbereiding op de Wessac.

U bent een groep, u bent één geheel. Stel u ook zo in. Vergeet even uw eigen persoonlijkheid en zie u gewoon als groep, deze magische werkgroep. Zie u als een eenheid. Hier is geen man of vrouw meer, hier is alleen een eenheid. Hier is geen oud of jong meer, hier is alleen eenheid. U bent allen één, u bent de groep.
En deze groep is gelinkt aan de krachten van het Licht. En deze groep verplaatsen we nu even naar de Andes. We verplaatsen deze nu even naar het brandpunt van de geestelijke krachten op de wereld. En we laten ons samenvloeien met allen die daar nu aan de opbouw bezig zijn. We worden één met alle entiteiten die de voorbereidingen aan het volvoeren zijn. We worden één met alle stofmensen die daar nu al aanwezig zijn maar ook die nog op weg zijn om er tegen de volle maan aan te komen en samen met de hoogste geestelijke leiding van de aarde ons in te stellen op de lichtkrachten die daar zich zullen manifesteren. Deze lichtkrachten, die we kunnen beschouwen als zijnde een soort visualisatie van de Schepper. Lichtkrachten die we niet kunnen zien maar alleen kunnen ervaren. Krachten die zo groot zijn dat zij ons kunnen dragen over alles wat ons belaagt, over alles wat ons beperkt, over alles waar we pijn van hebben. Krachten die ons doen zweven op wolken, die ons doen vergeten de beperktheid van een stoffelijk voertuig. Krachten die ons een beeld geven, een gevoelsbeeld van de werkelijkheid. Krachten die ons de mogelijkheid geven ons incarnatiedoel zo nauwkeurig mogelijk te laten voltrekken. Krachten die ook de stofmens tot inzicht kunnen brengen, die nieuwe ideeën kunnen opleveren. Krachten die vooral de eenheid smeden tussen al het bestaande. Dat is hetgeen wat zich daar is aan het opbouwen, wat we nu kunnen bekijken, kunnen aanvoelen. Waar we ons samen nu op gaan voorbereiden. Waar we samen deel gaan van zijn. Samen deel, met velen die dezelfde weg als wij willen gaan. En terwijl we nu ons één voelen, kunnen we al in onze gedachte kracht delen met degenen waarvan we denken dat ze deze kracht ook kunnen gebruiken. We kunnen de kracht uitdragen, doorgeven zodat er steeds meer en meer lichtpunten zijn op deze aarde. Zodat steeds meer en meer overal de verankering van het nieuwe zich kan vastzetten. Zodat overal meer en meer het zaad van de vernieuwing tot ontluiken kan komen. Zodat we overal lichtbronnetjes zien die duidelijk maken waar het met onze aarde, met onze wereld, met onze maatschappij naartoe gaat.
Wij zijn één. Eén met de velen die in dezelfde richting werken. Eén met deze die allen positief met het licht omgaan. Eén met degenen die ons de mogelijkheid geven dit licht uit te dragen.
En kijk nog even voor uzelf in het rond. Zie hoe mooi de natuur inspeelt op hetgeen wat gaat gebeuren. Zie hoe prachtig deze omgeving is. Zie hoe evenwichtig en harmonisch de uitstraling is van degenen die daar aan het werken zijn. Zie hoe alles gevuld is met de energie van het positieve. Voelt u er één mee. Bevestig deze positiviteit, deze lichtende kracht in uw wezen, in uw ziel. Zodat u ze in de komende dagen steeds opnieuw kunt oproepen en steeds opnieuw kunt bevestigen, zodat u dag na dag sterker één wordt met het gebeuren. Zodat u op het moment van de celebratie één bent met deze krachten, voorbereid bent om deze krachten te ontvangen, voorbereid bent deel te zijn en uitdrager te worden van de vernieuwing. Dan zal deze Wessac voor u de Wessac worden van het nieuwe inzicht. De Wessac worden van, zowel geestelijk als stoffelijk, het vernieuwde leven.
Laat ons nu rustig terug naar ons vertrekpunt komen, beseffende dat we hier samen zitten, samen één kracht zijn, samen één geheel zijn, samen het rustpunt voor deze streek.
Besef de kracht van de groep, werk met deze kracht, moment na moment en wanneer u zich op een ogenblik even zwak voelt, bevestig de kracht voor uzelf en u zult weer verder kunnen. Want de groep is één geheel dat u steeds als het ware omarmt en steunt in uw taak in deze verandering.
Zo kunnen we dan rustig terug tot onszelf komen, terug onszelf zijn in de eenheid van de groep, terug onszelf zijn in de kracht van het geheel. Dan kunnen we deze avond afronden met een positieve ingesteldheid, positieve waarde die ieder in zich draagt en toch gezamenlijk ondersteunt.
Dat de groep voor jullie steeds jullie weg moge wezen, steeds jullie houvast moge zijn, de wegwijzer mag zijn van het licht op jullie pad. Dit zij bevestigd.

image_pdf