Aquarius: het individu

image_pdf

6 juli 2009

Ik zou zeggen: allemaal hartelijk welkom op deze eerste bijeenkomst van toch een beetje een nieuwe richting die we vanaf heden zullen inslaan. Zoals u weet, is de inspiratie die vanavond doorkomt niet meer van dezelfde orde als de inspiratie die de laatste 6 maanden voor jullie in die werkgroep is doorgekomen. U kent de geschiedenis, ik ga ze niet herhalen. Wel wil ik vanavond een paar zaken duidelijk naar voor brengen welke de veranderingen inhouden. Dat is namelijk het volgende: in eerste instantie en het belangrijkste van de avond blijft het samen gaan in meditatie, de krachtsopwekking en het laden, verspreiden van deze kracht en zijn inwerking waar het noodzakelijk is. Dat is wat deze groep en de hieraan gelieerde groepen en vele anderen samen bindt. Om zo langzaam maar zeker, steeds verder doordringend een krachtig netwerk te hebben dat toch een tegengewicht is van wat op het ogenblik op de aarde geschiedt. In tegenstelling tot wat voorafging, de 6 vorige maanden, heeft de geestelijke leiding besloten om een soort, gemakkelijk omschreven, vrije lering te geven. “We hebben opgemerkt”, stelt men, “dat ondanks dat er heel veel ter beschikking staat van de mens, het dikwijls voor de mens moeilijk is om het op te zoeken, hoe raar dit misschien ook moge klinken, en nog veel moeilijker is om in zijn eenzaamheid dan dit te verwerken.”

Daarom vindt de geestelijke leiding het opportuun om de avonden die komen, telkens een aangepaste scholing te geven aan de hand van de moderne mogelijkheden, de hedendaagse toestanden enz. We vragen wel dat, zoals u op het ogenblik reeds gedurende meer dan een half jaar bezig bent qua meditatie, qua oefeningen, om dit te handhaven. Om de moeite te nemen om met een regelmaat, ieder voor zich, te mediteren en aan te zetten op de krachten die ook hier, in de tipi, aangesproken worden. Zeker de oefeningen die u geleerd hebt, en die een zeer praktische waarde hebben, te onderhouden en er zelfs mee verder te werken.

Wat ook tot de mogelijkheden zeker behoort, is dat u blijft rekening houden met de invloeden van de planeten, zeker met de invloed van de maan. Dat u voor uzelf misschien een patroon opbouwt waarbij u zowel bij volle maanperiode als bij nieuwe maanperiode intensiever mediteert, intensiever met kracht leert omgaan. Er let u niets om bv. onderlinge afspraken te maken en zelfs onderling samen zelfs bepaalde zaken op te bouwen. U hebt daar niet noodzakelijk telkens een medium voor nodig. U bent allen op het ogenblik al ver genoeg geschoold om gezamenlijk soms, of met enkelen, een goed resultaat qua meditatie te behalen.

Het is voor de aarde van ontzettend belang dat deze meditaties gebeuren omdat, telkens wanneer de mens in rust gaat en zich meditatief laat drijven en daarin met de krachten omgaat die voor hem mogelijk zijn, hij a.h.w. op zijn eigenste plek een rust creëert. En deze rust zal in de toekomst, zeker in het komende najaar, meer dan nodig zijn.

Dus in wezen, kort samengevat, wat de boodschap is die de geestelijke leiding jullie willen geven: Mensen, jullie zijn goed bezig, doe zo verder. Laat het zeker niet verminderen, integendeel, tracht steeds meer voor uzelf in dit proces zaken waar te maken en tracht ook telkens weer opnieuw om wat u als lering ontvangt, zoveel mogelijk in de praktijk om te zetten. Hoe meer mensen we kunnen bereiken, hoe meer mensen de boodschap begrijpen en trachten toe te passen, hoe positiever de ontwikkelingen die gaande zijn, kunnen verlopen, en hoe minder het duister de hoofdtoon blijft behouden. Het is een keuze en de keuze ligt bij jullie. Maar, zoals we vroeger reeds gezegd hebben: het is een proces dat opgebouwd wordt, het is zoals een trein die vertrekt, eens dat die op snelheid is, hebt u zeer veel mogelijkheden, kan u zeer snel vele zaken inschakelen en zelfs zaken die misschien bedreigend zijn, afwentelen en wijzigen. En dat is toch in de komende tijd niet min.

Voor vanavond zou ik het als aanloop heel rustig willen houden. Ik weet dat jullie de laatste 6 maanden heel wat geprobeerd en geëxperimenteerd hebben. Ik denk dat ieder van jullie toch tot het besef is gekomen dat u meer in uw mars hebt dan dat u op het eerste gezicht dacht. Dat u wel degelijk wanneer u zich ervoor openstelt en u erop instelt, met kosmische krachten kan omgaan. Niet alleen met kosmische krachten, maar zelfs met de krachten van de aarde.

Ik denk toch ook dat de meesten onder u gedurende die 6 maanden bepaalde vaststellingen hebben kunnen doen van resultaten die zij bereikt hebben. De ene zal dit al meer uitgesproken ervaren hebben dan de ander, maar zelfs vanuit onze zijde hebben we kunnen vaststellen dat er op sommige momenten werkelijk een zeer intens vuur brandde om te komen tot zeer goede, harmonische resultaten. Van daaruit en na al de ervaring die u opgedaan hebt, kunnen we stellen dat ieder van u hier in de groep de mogelijkheid heeft, wanneer hem of haar gevraagd wordt om hulp te geven – en dit kunnen we invullen op welk terrein ook; dit kan op het terrein zijn van gewoon een vriendelijk woord tot bij wijze van spreken een handoplegging. Maar ieder van jullie beseft dat hij deze krachten in zich draagt,  en ze kan toepassen.

Ieder van jullie heeft de kracht en de mogelijkheid om dit, wanneer het gevraagd wordt toe te passen. Ieder van jullie bezit op het ogenblik de kracht en de mogelijkheid om wanneer medemensen het om welke reden ook niet meer zien zitten, het niet meer aankunnen, wat op het ogenblik bij zeer velen het geval is, het juiste woord te zeggen, de juiste handeling te doen. En vraag u dan niet af: Mag ik dit wel? Maar handel gewoon, doe het. Want u leeft hier in een maatschappij, dat weet u, die ten onder gaat aan de meest waanzinnige voorschriften. Zo’n massa voorschriften dat het ene voorschrift zelfs het andere opheft enz., waardoor u tot de meest waanzinnige toestanden kan komen waar geen normaal mens nog mee leven kan. En wees gerust, het zal nog erger worden. Want gezien de achteruitgang die bezig is van de structuur, van het ineenstorten van de bestaande structuren, zal men trachten om nog meer delen zich toe te eigenen, met alle mogelijke regeltjes en omschrijvinkjes die er zijn. Leer u daar niet aan te storen. U bent op het ogenblik zo ver dat u de wijsheid in u moet dragen dat u boven al deze onzinnige regels staat. Hou er gewoon geen rekening mee wanneer uw hulp gevraagd wordt. Ga ervoor en doe wat volgens uw aanvoelen het meest harmonische, het meest evenwichtige en het meest correcte is.

Wanneer u dit doet, zal u zien dat u resultaten behaalt die onder de huidige condities als abnormaal zullen bekeken worden, dat dit gebeurt. Maar de resultaten zullen voor u en degenen voor wie ze gelden zeer positief zijn. Stoor u er niet aan dat op sommige momenten zal gezegd worden dat u handelt des duivels of weet ik veel. Want de mens die de mens helpt, is voor zijn huidige maatschappij een gevaar. U mag niet vergeten, uw maatschappij is qua gedachten, qua structuur naar de middeleeuwen aan het terugzakken. Middeleeuwen met een computer, dat wel, middeleeuwen met moderne wapens, dat wel. Maar in gedachten is de brandstapel er terug. In gedachten is de vervolging van degene die positief denkt, er terug.  En oké, in deze tijd zijn het niet de vuren die branden, maar op andere wijzen probeert men wel om iedereen die niet in het rijtje loopt, onderuit te halen.

Alleen, het grote verschil met de vroegere middeleeuwen is dat het toen een maatschappij was die vooral uit één geheel bestond. Het menselijke individu kon daar nog geen plaats in vinden. Het menselijke individu behoorde tot een groep. Het was ‘die groep’ of ‘de andere groep’. Het was ‘gelovig’ of ‘niet gelovig’. Het was ‘de duivel’ of het was ‘de engel’, maar u behoorde tot een groep. En er werd per groep bestreden en per groep vernietigd.

Het grote verschil met de huidige maatschappij is dat er geen groepen meer existeren die zich kunnen manifesteren. O, er bestaat in politiek nog ‘zogezegd’ een groep. Er bestaat in religie ‘zogezegd’ nog religieuze aanhang. Maar wanneer u dat even nader gaat bekijken, wat stelt u dan vast? Neem gewoon uw klein Vlaanderen: geen enkele politieke partij is nog een partij. Het zijn allemaal eenlingen die voor zichzelf gaan. In de religie hetzelfde: over het oude katholicisme dat hier ooit geheerst heeft, moet u niet meer praten. En wanneer u denkt dat de islam die hier heerst op het ogenblik, zo een eenheid is, dan vergist u zich zeer sterk. Want er bestaat op het ogenblik geen grotere nijd, geen grotere haat onderling dan onder de moslims zelf. Vanaf het ogenblik dat ze nog maar van een andere moskee zijn, zijn ze al bloedsvijanden, om het zo te zeggen. En dan zwijgen we nog maar van welke oorsprong of origine ze zijn. Maar ja, dat mag u in deze tijd ook al niet meer zeggen, want dan krijgt u heel snel zogezegd de stempel ‘racist’.

Stoor u daar allemaal niet aan. Zie gewoon wat er gebeurt en ga uw eigen gang. Het grote voordeel is dat we in de periode zijn aanbeland waar het individu als individu belangrijk is geworden. Het Vissentijdperk, waar we uit komen, 2000 jaar gemeenschap, is heden totaal, volledig voorbij. Op dit ogenblik, lieve mensen, is er geen Visseninvloed meer. Maar dat betekent dat de invloed van de nieuwe heerser nu langzaam maar zeker in zijn volheid tot ontwikkeling kan komen. En wat Aquarius aangaat, daar staat het individu centraal. Daar staat het handelen van het individu naar de gemeenschap centraal.

En we zitten op dit moment effectief in de afbraak. D.w.z. dat die oude waarden en nog zeer veel ouderen onder ons, ik bedoel dan onder de stofmens, laat ons zeggen al degenen die op dit moment ouder zijn dan 35, 40 jaar, die hebben genetisch gezien nog teveel de invloed van die Vissen.  Hoe ouder men is, hoe meer men dat gemeenschappelijke wil handhaven. Dat ziet u ook in de politiek, in de besturen van de landen, hier overal. Maar over gans de wereld ziet u dat. Men wil het oude dat men kent, in stand houden. Maar dat is onmogelijk. Wanneer iets er niet meer is, dan bent u wind aan het verkopen. En zolang iedereen gelooft dat u wind verkoopt, dan gaat dat nog min of meer. Tot er een kleine komt die zegt: “Maar er is geen wind te koop, dat bestaat niet.” Het is hetzelfde verhaaltje als het kind dat sprak van de onzichtbare kleren van de keizer: “Maar er is niks.” Maar dat speelt zich op het ogenblik in uw maatschappij af, lieve vrienden. U beseft dat misschien te weinig. Daarom leggen we vanavond nog eens extra het accent op: het individu. Het is het individu dat zich vrij maakt van die oude banden en gaat voor wat het staat, waar het werkelijk in gelooft.

De aankomende generaties zullen daar minder last mee hebben. En wanneer u vanuit onze zijde de wereld zal bezien binnen een jaar of 100, dan zal je denken: ‘Hoe konden wij toch zo dom zijn! Degenen die nu op deze wereld leven, bekijken het wel enigszins anders.’ En zoals u weet, de evolutie zal naar een totaal andere maatschappij gaan. Maar dit is op het ogenblik niet direct jullie probleem. Jullie leven vandaag. Jullie kennen vandaag de problemen die vandaag aan de orde zijn: de verschuivingen van wat u als vaste waarden dacht te hebben en te bezitten. Zoals hier nog velen onder u denken dat ze veilig zijn omdat ze ‘theoretisch’ ooit een pensioen zullen hebben. Of omdat ze ‘theoretisch’ bv. over geld beschikken. Ik zeg ‘theoretisch’. Want in werkelijkheid is het in vele gevallen al lang voorbij en is het nog de illusie die in stand gehouden wordt. En of u nu over papieren geld beschikt of u beschikt bij wijze van spreken over staven goud, het is voorbij, vrienden. Zelfs die staven goud zullen langzaam maar zeker niet meer vertegenwoordigen wat ze vertegenwoordigd hebben. Er is niets van het oude dat zal overleven. Het is enkel degene die durft voor het nieuwe te gaan, die door al deze wijzigingen langzaam maar zeker zijn wereld zal vinden. De oude wereld van zekerheden, van vaste structuren bestaat in wezen al niet meer. Alleen jullie, mensen, hebben het nog niet door, en zij hopen nog steeds om het kaartenhuisje in stand te kunnen houden. Maar zij zijn vergeten dat het gelijkvloers en de 1e verdieping al lang verdwenen zijn, al lang zijn ingestort, terwijl men denkt aan de andere verdiepingen aan het bouwen te zijn.

Ik weet het, voor wie zich willen vasthouden aan vastheid, aan vaste waarden, klinkt dit dreigend. Maar het is het niet, integendeel. Het geeft jullie juist de mogelijkheid om als individu u te ontwikkelen. Het geeft u juist de mogelijkheid om eindelijk eens te zeggen: “Kijk, dat leeft in mij, wel, daar ga ik nu voor! En de rest laat ik.” En het is misschien niet zo gemakkelijk omdat u uit een tijd komt die u wijs heeft gemaakt dat u van alles moest consumeren en bezitten. U komt uit een tijd waar werkelijke waarden, menselijke waarden en geestelijke waarden waardeloos waren geworden. De tijd stelde alleen het uiterlijk. Welk merk van kleding draagt u? In welk soort huis woont u? Met welke wagen rijdt u? Met welke wagens, enz. Waardoor men gekomen is dat men gewoon de reden waarom u geïncarneerd bent, de reden waarom u hier rondloopt, bijna voor 90% achter u hebt gelaten. Ik zeg nu niet dat dit voor jullie zo is, want jullie zijn nog geïnteresseerd. Maar ik spreek hier in het algemeen voor het grootste deel van de mensheid. En nu valt dat in duigen, nu verandert dat.

Nu gaan we terug naar een periode waar het niet belangrijk zal zijn wat u uiterlijk vertoont, maar dat het belangrijk zal zijn wat u zelf kan realiseren, wat u zelf kan waarmaken. Het zal belangrijk zijn of u de handigheid hebt om uw eigen brood te bakken, of de handigheid hebt om bij iemand pijn weg te nemen. Ik neem nu twee uitersten, maar beiden kunnen u de mogelijkheid geven om te overleven. Waar het andere: ‘Ik ben dit en ik eis dat’, u gewoon ten onder laat gaan. Want het is niet omdat u eisen stelt of omdat u prat gaat op bepaalde titels, dat u het in deze nieuwe ontwikkelende maatschappij zal kunnen waarmaken. Er zal meer en meer gevraagd worden: bewijs maar wat u kunt. Bewijs maar wat u waard bent. En als u het bewijs kan leveren, dan zal u passen. Maar gezien de meesten onder ons geen enkel bewijs kunnen leveren, alleen het bewijs van: ‘Ik vind dat ik recht heb op dit of dat ik recht heb op dat’, zullen moeten ervaren dat die rechten verleden tijd zijn.

En dit gaat van groot, lieve vrienden, naar klein zijn. In de komende eeuw die nu bezig of begonnen is, zal geen mens daaraan ontsnappen. En wanneer we op het einde van deze eeuw zijn, dan zullen we zien – wel aan mijn zijde natuurlijk, er is niemand van jullie die 200 jaar zal worden – dan zullen we zien dat wat hier misschien nog wat profetisch klinkt, zich volledig zal voltrokken hebben. Ja, en misschien staan we dan te dringen om ook eens terug te gaan en te beleven, wie weet. Maar goed.

Waarom breng ik dit avond zo? Om jullie te stimuleren jullie kunde te gebruiken. Jullie er niet aan te storen of de maatschappij ermee akkoord is of niet. Ervoor te gaan. U er niet aan te storen dat er 1001 regeltjes zijn. Wanneer u een boek wil schrijven, dan schrijft u het. Wanneer u het wil uitgeven, dan geeft u het uit en u stoort u niet aan 1001 regels. Desnoods typ je het zelf. Maar dat is ook al uit de mode in deze tijd, zeker. Maar goed. Hetzelfde is voor eender wat u wil doen. Wanneer u aanvoelt: dit is mijn weg. Wanneer u denkt: Ik kan een mens kracht geven, dan geeft u kracht. Dan begint u niet eerst te denken: Ja maar, moet ik daar nu een naam op plakken van die of van die of van dat of van dat? O, en ik moet zeker nog een goedkeuring krijgen van die en nog liefst een certificaat van dat met de naam op van ginder. Bullshit!!! Is toch een moderne uitdrukking, nietwaar.

U hebt kracht, u kan met kracht werken, u gebruikt ze. Het is de kosmos. En stop met er van alle namen aan te geven die waardeloos zijn. Want alle namen die op dit ogenblik de ronde doen in deze maatschappij, is meer om zichzelf te bevestigen: ‘Ik ben degene die het kan.’ En wat zien we aan onze zijde? Dat al die ‘opgeblazen kikkers’ – sorry voor alle kikkers die hierrond zitten – zij nog niet in staat zijn een zere pink te herstellen.

Maar vele anderen die gewoon zeggen: ‘Kijk, ik voel het, en ik doe wel wat.’ Zij halen resultaat. Omdat zij gewoon die harmonie, die ze aanvoelen, hebben en gebruiken. En dat ook zal één van de basissen zijn de komende jaren. Niet dat u enorm lange jaren moet gestudeerd hebben, maar het aanvoelen moet er zijn, de wisselwerking. Dat wil niet zeggen dat u geen theoretische kennis kan opdoen. Dat wil niet zeggen dat u niet meer mag studeren, verre van. Maar de theorie is ondergeschikt aan de praktijk. En nu leven we nog in een maatschappij waar de praktijk volledig ondergeschikt is aan de theorie. Want alles moet kunnen theoretisch in een kader gegoten worden, want anders bestaat het niet. Maar, lieve vrienden, op aarde zijn er zoveel zaken die niet in een theoretisch kader kunnen gegoten worden, omdat de mens gewoonweg niet bij machte is de kennis te hebben van de materie. Omdat zijn hersenmassa daarvoor te beperkt is, zijn stoffelijk wezen te beperkt is.

Aan de andere zijde wil dat niet zeggen dat u, omdat u zaken niet kan verklaren, menselijk, dat u deze krachten niet kan gebruiken. Wanneer u de eenheid voelt met de kosmos, wanneer u de harmonie voelt, wanneer iemand die bv. de toekomst voorspelt, zich theoretisch zou gaan instellen, zou men nooit juist kunnen zijn. Maar wat is de kracht van een goede helderziende? Wat is de kracht van iemand die kaarten leest of die de munten gooit of die de stenen gooit of de stokjes, noem maar op? Het is niet de theoretische kennis maar het is juist het aanvoelen van wat hier valt, wat hier ligt, betekent dat. Dat is niet te verklaren omdat hier krachten optreden, energieën optreden die de mens zelf niet kent, maar die er wel zijn.

Ach, ik zit hier te praten, oké, ik gebruik de hersenen van mijn eigen voertuig om de inspiratie om te zetten die alle broeders hier aanwezig doorgeven om mij vanavond de mogelijkheid te geven de zaken juist naar voor te brengen. Ik kan dit voertuig loslaten. Ik kan terwijl dat voertuig hier fysiek aan het spreken is ergens anders nog even iets gaan oprapen dat ik erdoor wil gooien. En wanneer er iets is dat bij mij niet aanwezig is in deze hersenen, dan kan ik dit gaan ophalen bij de broeders die met mij hier in harmonie zijn en die deze avond opbouwen. Maar u kunt dit theoretisch niet aantonen. U kunt theoretisch niet bewijzen dat op het ogenblik een geest spreekt en niet een stofmens. U kan misschien met de toestellen die u op het ogenblik bezit en wanneer u deze op de hersenen van het medium zou plaatsen, eigenaardige elektrische bewegingen zien. Maar waarschijnlijk zou men dan tot de conclusie komen dat er een stoorveld in die hersenen zit waardoor er eigenaardige impulsies zijn en waardoor men tot het besluit zal komen dat de persoon in kwestie waarschijnlijk stapelgek is. Dit is moderne wetenschap. Maar men zal nooit kunnen aantonen met de huidige theoretische kennis dat de impulsen die men vaststelt, veroorzaakt worden niet door het lichaam zelf, maar door de beïnvloeding van de broeders die hier aanwezig zijn. En die a.h.w. die hersenen bespelen als een pianist zijn piano.

Ja, wanneer u in de theorie zegt dat een geest niet bestaat, dan is het wel moeilijk om werkingen van die geest te beschrijven. En dan nog. Het is niet mogelijk in deze stof een zesdimensionale wereld te creëren. De stof is daar te beperkt voor. De geest niet. Maar ook al deze zaken zijn aan het schuiven en zullen in de toekomst, ondanks alles, meer en meer als normaal beschouwd worden. Wanneer men nu nog raar kijkt wanneer iemand zegt: “Ik geef kracht” of “ik lees even de kaart” of “ik gooi even de munt”, dan kan ik u toch al stellen, wanneer we het zo een beetje in ogenschouw nemen, dat binnen een kleine 10 à 20 jaar dit een meer dan normaal fenomeen zal zijn. Dat veel van die zaken tot het dagdagelijkse gaan behoren. En de enige reden waarom is omdat het niet anders meer kan, omdat het oude gewoon zo vastgelopen is dat er niet meer mee te werken valt.

En de meesten onder jullie zullen dit gerust nog meemaken. En zullen dan misschien terugdenken aan een avond zoals deze. En intussen toch wat zij als eigenschappen hebben in hun lichaam, samen met hun geest, tot ontwikkeling hebben gebracht. En dat is de waarde van een groep als deze en allen die eraan gelieerd zijn. U wordt langzaam maar zeker, meer en meer, als individu harmonischer met de kosmos. Wat ook inhoudt dat u onderling als individuen samen ook een krachtiger eenheid vormt. U vormt geen groep als dusdanig, maar u vormt wel een keten van individuen die elk hun eigenschappen hebben die ze kunnen ontwikkelen. En dankzij die keten vormt u een ontzettende kracht, een ontzettende harmonie die de veranderingen, de overschakeling van heerser mogelijk maken.

Zelfs de hier aanwezige oudere Vis-mens kan hierdoor de nieuwe Aquarius-mens zijn. En de oude Vis-mens heeft dan nog het grote voordeel van alle kennis die gedurende de jaren is opgebouwd, die kennis die nu meer flexibel kan gebruikt worden, kan omgezet worden, waardoor er weer meer en betere resultaten kunnen tot stand komen.

Vanaf de volgende bijeenkomst, vrienden, gaan we meer en meer voor jullie inspelen op jullie mogelijkheden in deze veranderende tijden. Gaan we meer en meer ook trachten jullie individueel te benaderen, ondanks het feit dat we hier samen zitten en ondanks het feit dat het vanuit één punt vertrekt, toch zoveel mogelijk bij iedereen de ontwikkeling van het zaad te laten gebeuren waar men het beste in is. En steeds weer opnieuw bekrachtigen met gezamenlijk mediteren. Want ook dat, vrienden, een gezamenlijke meditatie, ondanks alles, is een individuele ontwikkeling. Want ieder van u, en dat zal u de laatste maanden ook ervaren hebben, zal vastgesteld hebben dat u een gezamenlijke meditatie gehoord hebt die toch voor ieder toch iets anders is geweest dan dat u dacht. Want wanneer u er samen over praat, stelt u vast dat de ene dat als zwaartepunt heeft ervaren en de andere persoon dit. En soms merkt u op dat iemand zegt: “Tiens, maar dat heb ik helemaal niet meegehad; waar was ik dan?” u was in volle meditatie. En voor de ene wordt dit woord gebruikt en voor de ander dat. En het is heus niet belangrijk dat u ieder woord meehebt. Het is belangrijk dat u in de sfeer bent opgegaan, dat u de kracht hebt aangevoeld, dat u de kracht mee hebt kunnen dirigeren. Dat u mee hebt kunnen uitdragen het Licht dat erdoor is open geplooid.

Maar ook deze zaken, lieve vrienden, zijn niet theoretisch vast te leggen. Deze zaken vertrekken vanuit uw kern en werken over de grenzen van de materie heen en maken zo dat u niet alleen stofmens maar ook geestelijk meer mens bent. Maar een mens die uit is gestegen boven het zuiver stoffelijke.

Zo, dat is wat ik jullie vanavond wou brengen. Ik heb nog even de tijd voor ik het medium rust geef en we daarna aan onze meditatie beginnen. Als er mensen zijn die vragen willen stellen, dan mag u nu rustig nog een paar vragen stellen.

Deel 2.

  • Broeder, in het begin hebt u gezegd dat we met een deel van de groep konden samenkomen om rond volle maan en nieuwe maan samen te mediteren. Mogen wij daar ook anderen bij betrekken?

U mag daar anderen bij betrekken in zoverre deze anderen begrijpen waarover het gaat en mee in deze harmonie kunnen stappen. U kan er geen anderen bij betrekken die bv. een heel vastomlijnd idee hebben van: zo moet iets en niet anders. Maar wanneer u mensen kent die open staan voor hetgeen waarmee u bezig bent – en open staan wil gewoon zeggen dat men het er niet eens moet mee zijn, maar men luistert en men vormt zijn eigen mening – dan kan u wel met zo’n mensen samen mediteren. En er let jullie niets, want dit is een zeer goede vraag, er let jullie niets om buiten deze groep die hier samen komt, dat jullie zelf nog met anderen die dezelfde positieve ingesteldheid trachten te benaderen, groepjes vormt en mediteert. Er is zelfs in het begin van vorige groep gesteld dat dit een kunde was die u kon toepassen.

Kijk, waarom zou u dit niet doen? Zolang dat u vertrekt vanuit het feit: We staan open voor elkaar. We gaan elkaar niet indoctrineren noch verplichten, maar samen trachten we iets op te bouwen, dan is dit perfect haalbaar. Op het moment natuurlijk dat iemand zou zeggen: “Ik begin zo’n groep en ik ben de leider en iedereen heeft te luisteren naar wat ik zeg en te doen wat ik zeg en niet anders”, dan zit u in het duister. Dan bent u verkeerd bezig. Maar wanneer u gewoon zegt: “Wenst u met mij samen te doen, zo zie ik de zaken, hoe ziet u ze?” En u luistert naar elkaar en u vindt mekaar op bepaalde evenwichten, op bepaalde harmonieën, dan bent u perfect in staat steeds weer opnieuw een groepje te hebben dat kan aansluiten bij het net en zijn bijdrage te leveren. En heus, dan kan dat gewoon een groepje van mensen zijn waarvan u zegt: Maar die hebben nu toch verdraaid andere gedachten dan wij. Daar komt het niet op aan.

U bent op het ogenblik met deze groep verbonden met groepen van mensen, wanneer ik hun denkwereld naar u toe zou verklaren of zou omschrijven, dan zou u zeggen: “Nee, dat kan niet.” Jawel, dat kan wel. Kijk nooit naar de verpakking. Kijk wel naar wat de inhoud is. Dat is belangrijk. Op het ogenblik zelf werkt u, zonder dat u het beseft samen met mensen die totaal agnostisch zijn, maar die toch, ondanks het feit dat ze agnosten zijn, ergens aanvoelen dat er meer is. En vanuit hun zoeken naar dat meer, tot een harmonie komen die perfect inschakelt bij wat anderen doen, of wat wij doen, en zo ook een deel uitmaken.

En dan, langs de andere kant zijn er groepen bezig dat wanneer u ze zo zou benaderen, dat u zou denken: Maar, dat zijn fundamentalisten. Maar wanneer u dan dieper gaat en verder kijkt dan alleen de façade van dat groepje, dan ziet u dat dat één sterke harmonie is, en dat dat uiterlijk fundamentalisme daar niet in terug te vinden is.

Kijk, in deze schepping is van alles aanwezig. En als mens bent u dikwijls zeer beperkt om te begrijpen hoe iets juist in elkaar zit. Bent u zeer beperkt om te kunnen doorzien, door de muren die er soms zijn.

Dus, op uw vraag: Kunnen wij wat met anderen? Ja, zolang u maar de openheid houdt en zolang u maar niet in de oude gedachtewaarden van het Vissentijdperk terugvalt van: Ik ga hier nu eens de leiding nemen en iedereen moet nu luisteren naar wat ik zeg, want dat is dan de harmonie. Als u dat probeert hebt u binnen de kortste keren grote miserie. Maar ik wens iedereen die het wil proberen om rond zich mensen aan te trekken om te mediteren en te werken, alle succes toe. En ik garandeer u dat, wanneer u het doet zoals het hier geleerd wordt: positief gericht, dat u ook vanuit onze zijde ook steeds weer zal geholpen worden en geïnspireerd. Want dat is wel zo: wanneer een paar mensen samen zitten en ze trachten lichtend te werken, harmonische te werken, dan trekt u gewoon vanuit onze zijde de entiteiten aan die ook daar in harmonie mee willen zijn, ook daar hen steentje mee willen bijdragen. En zo vergroot u maar de kracht van het net en maakt u elke keten die het Licht draagt steviger.

  • Broeder, wij zijn deze week buiten gaan mediteren en tijdens de meditatie kwamen er twee lichten naar ons, gericht zuiver op mij en gericht zuiver op mijn partner. Wat is daarvan de betekenis?

Als u spreekt van lichtbundels die u vaststelt, dan is de eerste vraag: Is de lichtbundel door u fysiek waargenomen, of is de lichtbundel door u aangevoeld? Veel verschil zal het niet maken, en wat jullie aangaat, is het gewoon zo geweest dat u tijdens het mediteren in harmonie hebt gezeten met de Lichtkrachten die op dat ogenblik aanwezig waren. En dan krijgt u, en dit is meer niet fysiek dan wel fysiek, het gevoelen dat u daarmee één wordt. En dit kan zich zelfs zeer sterk manifesteren, in die mate zo dat u het idee krijgt dat u niet alleen een Lichtbundel waarneemt, maar dat u volledig opgenomen wordt in deze Lichtbundel.

En een derde fase is dat, wanneer u in deze harmonieën verder doordringt, dat in dat meditatief proces de tijd voor u stopt, en dat u op dat moment bijna kan komen tot belevingen van zaken die voor uw bewustzijn belangrijk zijn, die op dat ogenblik precies voor u een duurtijd van vele jaren hebben, maar wanneer u dan terug tot uzelf komt, slechts enkele seconden hebben geduurd. Maar toch zal u dan op dat moment wat u gedurende die meditatieve periode ontvangen hebt, in u hebben kunnen opslaan en daaruit de meerwaarde kunnen gebruiken in uw dagdagelijks bestaan.

Dus het is zeker niet abnormaal dat u een Lichtfenomeen soms waarneemt. Er zijn er ten andere meerdere aanwezig in de groep die zulke fenomenen waarnemen. Er wordt niet zoveel over gesproken, maar het is aanwezig.

Een Lichtfenomeen kan zich ook voordoen bijvoorbeeld, dat haal ik ook uit de praktijk hier, dat u een soort vuurbol ziet.  Meestal is die dan oranje-geelachtig. Een ander fenomeen kan zich ook voordoen: dat u plots een tunnel van licht waarneemt, waar ook de kleuren van licht van de tunnel meestal goudachtig zijn. Dus dit zijn zaken die, niet alleen bij jullie, hoor maar bij velen, langzaam maar zeker zich ook meer en meer zullen manifesteren. U zal waarschijnlijk in de toekomst meer manifestaties krijgen van het aanvoelen, zelfs, in jullie geval, het zien van energieën. Of, laat het mij anders uitdrukken, dat is misschien gemakkelijker te begrijpen voor u, het zien van entiteiten, maar onder de vorm van Lichtenergieën. En dan neemt u eigenlijk diegenen waar die op dat moment met u in harmonie zijn. Wat u dan weer de mogelijkheid geeft om daaraan te koppelen en dus ook weer kennis op te doen.

Als niemand nog een dringende vraag stelt, dan gaan we nu even pauzeren.

Maar zoals steeds gezegd is: Het is belangrijk, ook op een avond als deze, dat u zelfstandig blijft nadenken en dat u beseft dat ook de geest die hier inspireert, geen onfeilbare God is. Houd daar steeds rekening mee, dat is belangrijk. En wanneer u dit voor alles doet in uw volgende levensperiode, dan zal u opmerken dat u op de juiste weg zit. En dat u dikwijls, door uw eigen mening te vormen over iets, de beste resultaten behaalt.

Deel 2.

Meditatie: Voorhoofdchakra.

Zoals afgesproken gaan we nu een gezamenlijke meditatie opbouwen. Mag ik verzoeken om alle spinsels die u in de loop van de dag door u heen hebt laten gaan, los te laten en u gewoon trachten te concentreren op iets wat u zelf aangenaam vindt, iets wat voor u een ontspannende aangename waarde heeft. Concentreer u daar even op, en leg dat beeld hier midden in de kring.

Tracht nu gewoon aan te voelen dat uw ganse lichaam tot rust komt. Vergeet nu even alle stoffelijke prikkels. Laat even alle bezorgdheden weg. En ga nu gewoon in gedachten naar uw eigen aura of uw fijnstoffelijk lichaam. En vanuit uw fijnstoffelijk lichaam gaat u nu denken aan uw voorhoofdchakra of uw derde oog. Uw voorhoofdchakra die bij ieder van u hier aanwezig een zeer sterke omwenteling maakt en die, doordat u er nu gezamenlijk aan denkt, het volledige ontspanningsbeeld naar binnen haalt. Doe dit heel rustig. Concentreer u op uw voorhoofdchakra, concentreer u op de ontspanning. Tracht gewoon vanuit uw voorhoofdchakra een kleurenmix te zien die vooral berust op goudgeelachtige tinten, hier en daar met een beetje oranje in, licht oranje. Maar vooral variaties op goud en geel. Zie dat bewegen, zie dat rustig bewegen, en wanneer u zich op die beweging concentreert, zal u opmerken dat u a.h.w. een soort tunneleffect krijgt. Concentreer u op dat tunneleffect en dat tunneleffect van ieder komt hier in het midden van de tipi samen. Eén kracht, één effect.

En nu gaan we vanuit dat derde oog, vanuit die voorhoofdchakra in die tunnelkracht, in die energie. Allen gezamenlijk gaan we in één punt en gaan we in die kracht. En u zal opmerken dat u rondom u eerst nogal een lichtcaleidoscoop ziet, een speling van kleuren, maar we gaan steeds verder naar die kern toe. En wanneer u in die kern komt, dan ziet u dat u in een heel mooi landschap terecht komt. Een landschap waarin de natuur een volledige harmonie heeft. Een harmonie, d.w.z. dat bomen, dieren en alles met elkaar samenleven, één kracht vormen, één evenwicht.

Binnen die kracht, binnen dat evenwicht, daar ziet u dan ook volgens uw waarnemingen dat daar energieën en energiewezens aanwezig zijn. Ik zeg speciaal niet ‘mensen’, want het zijn geen mensen. Het zijn krachten, het zijn energieën en energiewezens. Het zijn energiewezens die ook eigen zijn aan de aarde. Deze energiewezens, deze vormen a.h.w. voor u, wanneer u heel goed observeert, een lichtend vuur. Ik zeg ‘lichtend vuur’, d.w.z. dat u stoffelijk vuur ziet, maar in wezen ziet u energie die zich omzet uiteindelijk in een zeer krachtig wit Licht. Dat wit Licht is nu het brandpunt, ook voor ons hier. We zijn er allen op geconcentreerd. We zijn er allen mee verbonden.

Dat wit Licht, dat zuivert eigenlijk alles. En dat wit Licht maakt ook dat we voor onszelf, ieder op zich op zijn eigenste wijze, zichzelf gaat erkennen. Het wit Licht staat niet toe dat u iets verbergt. Het wit Licht stelt u, figuurlijk gesproken, in een volledige naaktheid. Maar een volledige naaktheid die zuiver is, van waaruit u kan functioneren. Deze naaktheid is een enorme kracht, een kracht die door niets gestoord wordt of tegengewerkt. Want het is puur Licht in zijn beste vorm, in zijn krachtigste vorm. Niets is verborgen, alles is voor uzelf duidelijk.

Dit is wat u uiteindelijk als mens te bereiken hebt: uw eigen zuiverheid. Dit is de pure bewustwording. En vanuit deze situatie, waar we nu allen in zijn en waar we allen gelijk in zijn – we staan puur in de schepping – gaan we nu de kracht die hier ontwikkeld is en die een grootte heeft, onbeschrijfbaar, deze kracht gaan we nu gebruiken. In onze gezamenlijke naaktheid bouwen we dit veld op. In dit gezamenlijke veld bevindt zich geen enkel stofje, het is puur, puur en nog eens puur. Dat wordt a.h.w. een zuil, een zuil van puur Licht, pure zuiverheid, pure harmonie.

Hier komt een zeer belangrijk moment: in deze zuiverheid, in deze puurheid, in deze reinheid, daarin leggen we de gedachte van al degenen die ons dit hebben gevraagd. In deze puurheid, in deze reinheid, in deze zuiverheid schrijven we de namen a.h.w. van degenen die we wensen te helpen. We geven geen omschrijving van de hulp. We geven ook geen omschrijving van de invloed. We houden het alleen bij de zuiverheid van deze krachten. En we dompelen a.h.w. degenen die we willen helpen onder in deze zuiverheid. Houd dit even vast, houd even al deze gedachten vast. We geven eigenlijk aan hen aan wie we denken, een zuiverend spiritueel bad of douche. We dompelen ze a.h.w. onder.

Voor de christenen onder u kunnen we zeggen: We doen wat uw voorganger gedaan heeft, we helpen door de zonde te vergeven. Maar zonden, lieve mensen, bestaan eigenlijk niet. Het is maar een onevenwicht, een disharmonie. En doordat we nu in de puurheid die we zijn, de anderen kunnen helpen, kan de ander ook bevrijd worden, zich kan bevrijden van zijn eigen ballasten. En zo krijgen we dat dankzij onze bereidwillige samenwerking, onze individuele durf en overtuiging, we onze verwante, of onze naaste, die hulp gevraagd heeft, dat we deze hulp geven.

Maar deze hulp kent een spelregel: de aanvaarding van deze reinheid, van dit Licht, van deze kracht. U geeft het vrijelijk weg. Degene die het gevraagd heeft, kan het vrijelijk aanvaarden. Maar er is ook het recht het niet te aanvaarden. Het is niet aan ons om te beslissen dat iemand dit móet aanvaarden, nee. Wanneer we met deze uitzonderlijk sterke energie werken, dan laten we overal de vrijheid zijn gang gaan.

En dan zien we ook dat vanuit onze eigen naaktheid, onze eigen zuiverheid we voor onszelf er kunnen in slagen ons ganse lichaam, ons stoffelijk lichaam te douchen met deze kracht. En dit kan, dit is perfect harmonisch. Maak er gebruik van dat u uzelf zuivert, dat u uzelf volledig tracht te harmoniseren. En doet dit het best door vanuit uw naaktheid dit krachtige Licht, dit zuiverende Licht dat nu uw aura overheerst, een stempel te laten drukken in uw stoffelijk lichaam. Niet denkend aan een of ander orgaan, niet denkend aan een of ander onderdeel van het lichaam, maar gewoon het volledige lichaam. Want door deze kracht aan het volledige lichaam te schenken, zonder onderscheid, kan u de zaken meer harmonisch maken en zal voor u elke cel deze energie omvatten en trachten in deze harmonie juist zijn positie te bepalen. Waardoor ook voor de stof een evenwicht ontstaat.

Het is deze kracht die op het ogenblik, doorgegeven en zelf gebruikt, in de toekomst zal bepalen welke uw verdere mogelijkheden zijn. Door nu via uw derde oog, of uw voorhoofdchakra, deze kracht te laten functioneren, heeft ieder van u een proces in gang gezet. Een proces dat vooral ertoe zal bijdragen dat de gevoeligheid voor waarneming zeer sterk vergroot. Het proces waarvan u zal ervaren dat u plots beseft: Hé, dat voorhoofdchakra, is a.h.w. een antenne, een antenne die mij voor veel zaken zal verwittigen, een antenne die mij ook vele harmonieën aanduidt, een antenne die mij helpt de juiste weg te volgen. Wanneer ik het in moderne termen moet zeggen: Uw derde oog wordt van nu af aan de meest gesofisticeerde gps die er bestaat. Maar een gps in emotie, in aanvoelen, in voorvoelen. Een gps in het leggen van contacten met nieuwe energieën, nieuwe krachten. Voel u gewoon nu een eenheid. Laat u gewoon in uw zuiverheid samensmelten. Niet dat u verdwijnt als individu, u blijft wie u bent, uw persoonlijkheid blijft, maar u vloeit allemaal samen tot één kracht.

Laat ons deze zuiverheid, deze kracht bevestigen. En laat ons beseffen dat wanneer we deze kracht, deze energie, deze reinheid, deze zuiverheid nodig hebben, we ons alleen nog maar hebben in te stellen via onze voorhoofdchakra. Vanaf het ogenblik dat we a.h.w. ons derde oog openen, zoals het ooit mogelijk is geweest in fysieke zin, doen we het nu in geestelijke zin. We openen ons derde oog geestelijk, zijn we verbonden met wat we hier gezamenlijk binnen onze kring hebben opgebouwd en kunnen we deze kracht, deze reinheid, deze zuiverheid van energie, van Licht gebruiken om anderen te helpen, om anderen inzicht te geven, om anderen een evenwicht te brengen. Beseffende dat we hier aan de Bron zijn, de zuivere Bron, de Bron waar wij zelf, welke vorm we nu ook hebben, uit voortgekomen zijn, de Bron waar we eigenlijk na een lange reis terug zullen heen keren. Maar die Bron van oneindige zuiverheid is ons werkinstrument. Niet dat we de Bron a.h.w. volledig moeten kennen. Het is ook niet nodig dat degene die dorst heeft en zich laaft aan de bron, weet hoe het water ontstaan is. Het is voldoende dat degene die dorst heeft, zich aan de bron kan laven. En dit geldt ook voor ons. Het is voldoende voor ons als mens dat wij steeds opnieuw ons kunnen laven aan deze Bron, één kunnen zijn met deze kracht, en zo deze kracht doorgeven waar het nodig is. Zo deze kracht ook gebruiken voor de aarde. Want wanneer we ook in harmonie zijn met de planten en dieren rondom ons, kunnen we dit ook met deze kracht versterken. Want ook wij behoren tot dit geheel van de aarde. We staan er niet boven, we staan er niet onder, we zijn er deel van.

En zo goed dat de aarde zich laaft aan de zon, zo laven wij ons als stof en geest aan de Oerbron, de kracht. En misschien zoals de ouden het zegden: het Woord. Want wie het Woord kent, heeft de sleutel en kan zo bereiken wat noodzakelijk is om de weg die u moet bewandelen, zo harmonisch mogelijk, zo rein mogelijk, zo zuiver mogelijk te volvoeren.

Deze kracht is bevestigd, bevestigd vanuit de zuiverheid en de reinheid van de Bron. Deze kracht is ook bevestigd in alle anderen waaraan u gedacht hebt. Deze kracht is ook bevestigd aan alle anderen waar u nog ooit zal aan denken. Want voor deze kracht bestaat geen toekomst noch verleden. Deze kracht is, zoals wij op dit moment zijn. Verenigd in deze kracht bestaat er voor ons ook geen verleden, geen toekomst. Bestaat alleen het zijn, het nu. En vanuit de kracht van het nu kunnen wij alles volvoeren. Vanuit de kracht van het nu kunnen wij wat in evolutie moet gebeuren, de kans geven om in alle zuiverheid, in alle reinheid zich te laten voltrekken.

Voor ons bestaat op dit moment geen stof, geen grens. Op dit ogenblik zijn we één. Op dit ogenblik zijn we kracht. Op dit ogenblik zijn we gewoon nu. Op dit ogenblik zijn we het gesproken Woord.

En nu we geladen zijn met deze kracht, kunnen we, gezamenlijk en individueel, de komende maanden werken aan de nieuwe tijd. Kunnen we vanuit deze reinheid en zuiverheid de werkelijke waarde van de nieuwe kosmische heerser en zijn volle zuiverheid tot ontwikkeling laten komen. Hebben we nu de kracht om in de komende maanden, wat er ook gebeurt, steeds weer het evenwicht, de harmonie en het zuivere zien te bewaren. Want nu uw derde oog voor ieder van u gestimuleerd is, a.h.w. is geopend, kunt u het gebruiken om het zuivere zien steeds weer naar voor te brengen. Wanneer u deze kracht gebruikt, is het voor u evident dat u de waarheid ziet en niet meer meegaat met wat men u als waarheid wil voordragen of voorleggen. Dankzij de zuiverheid van uw derde oog kunt u bevrijd blijven van elke smurrie die in de komende maanden over de mensheid zal uitgestort worden.

Deze meditatie, deze krachtsopbouw en krachtsdoorgave is maar het begin van een lange reeks intense werkingen. Intense werkingen die voor ieder van u een voldoening zullen geven dat het leven dat zij meegemaakt hebben of nog meemaken moeten, de moeite is dankzij deze zuiverheid, de meerwaarde geeft in bewustzijn dankzij deze reinheid. En u ook de mogelijkheid geeft, wanneer het moment gekomen is om met de kracht van dit heldere Licht uw bestaan verder te zetten in welke sfeer ook.

Want door uw vorming zal u, wat er ook gebeurt, steeds deze harmonische, lichtende, zuivere wegen voor u hebben. Want dit is de kracht van een avond als deze, gedompeld in dit Licht. Deze kracht kent geen grens, deze kracht kent geen begin, de kracht kent geen eindpunt. Deze kracht is en u bent in deze kracht.

Laat ons nu rustig dit alles bevestigen en ieder voor zich terugkomen naar zijn eigen stoffelijk voertuig via uw lichtende aura, via uw voorhoofdchakra. En we laten deze voorhoofdchakra zijn werk doen. Laat ons zeggen dat we vanaf heden ons derde oog open houden. Dat we van nu af ons derde oog permanent in gebruik houden om zo steeds verbonden te zijn met de kracht waardoor we nu getoetst zijn.

Laat ons nu rustig terug beseffen wie we zijn. Laat ons in gedachten onze eigen naam uitspreken zodat ons lichaam terug weet wie het is. Laat ons bewust even ons lichaam overlopen in gedachten, even voelen hoe alles in evenwicht is, hoe het ganse stoflichaam een harmonie vormt, maar ook hoe het ganse stoflichaam in harmonie is met uw fijnstoffelijk lichaam, en uiteindelijk met uw geest en uw ziel. En laat ons dan, geladen met deze kennis, met dit inzicht deze avond besluiten met de intentie van steeds weer opnieuw de vertegenwoordigers te zijn van dit reine Licht. De vertegenwoordigers te zijn van deze zuiverheid, de strijders van het Licht op deze aarde, op deze wereld.

image_pdf