Associatie en harmonie

image_pdf

21 maart 1961

Harmonie is in het menselijk leven van buitengewoon groot belang. Alle dingen waarmee wij harmonisch zijn, kunnen zich in ons eigen wezen uitdrukken en tot ontlading brengen. Omgekeerd zal al datgene waarmee wij in harmonie zijn, ons eigen wezen op de juiste en goede manier ondergaan. Nu blijkt echter dat wij met onszelf, zeker wanneer wij in de stof leven, niet altijd volledig harmonisch zijn. Het gebrek aan harmonie zou je kunnen uitdrukken door te stellen: op het ogenblik dat wij bijna vrede hebben met onszelf, ontdekken wij tekorten en hiaten in ons eigen persoonlijkheid waardoor het ogenblik van eenheid zeer snel weer verdwijnt en vaak wordt tot een teleurstelling om hetgeen wij juist niet kunnen bereiken.

Hier nu kunnen wij de associatie en vooral de vrije associatie gebruiken. Associatief denken berust dus op het maken van willekeurige combinaties. Wanneer U een man ziet in een zeer gewoon kostuum en u associeert deze mens met een postbode, dan zal vaak blijken dat die man in feite helemaal geen bediende is van de posterijen maar dat u innerlijk een bericht over de post bv. verwacht. Op deze manier dus kan de associatie ons leren kennen waarmee wij onszelf bezighouden en vooral ook datgene waar wij absoluut niet harmonisch mee zijn.

Op het ogenblik dat iets in u een associatie wekt van duister, nacht, onbehagen, strijd, kunnen wij over het algemeen tevens stellen: hier is geen ware harmonie mogelijk. Nu is harmonie voor de mens bijzonder belangrijk. Niet alleen dat zij in zijn menselijk leven veel bijdraagt tot zijn geluk, zijn innerlijk begrip voor de wereld en de mensen, maar bovendien brengt zij en dit is misschien nog belangrijker, bepaalde werkingen tot stand die wij magisch kunnen noemen.

Ik herinner u eraan dat wij het woord Magie hier al eerder hebben gedefinieerd. Het is een reeks van wetten die niet wetenschappelijk erkend zijn, maar die zich op bepaalde ogenblikken aanmelden en soms ook gebruikt kunnen worden.

Wat gebeurt er nu als er een juiste harmonie bestaat? Die harmonie kunnen wij stellen tussen twee mensen onderling. Dan is het resultaat een juist en goed begrip, een redelijke samenwerking waar het over belangrijke punten gaat, een elkaar aanvoelen en met elkaar a.h.w. streven, waardoor beiden veel meer werk presteren dan elk afzonderlijk ooit zou kunnen volbrengen. Ja, de totaal verrichte arbeid, zowel geestelijk als lichamelijk bedraagt dan vaak het vier- of vijfvoudige van de prestatie van een van hen.

Van hieruit kunnen we komen tot een harmonie mens-mens. Maar er is een harmonie mogelijk tussen bv. mens en dier, mens en plant, mens en geest, mens en geestelijke entiteit; dan kunnen wij o.m. op de volgende manier gaan redeneren: Op het ogenblik dat ik harmonisch ben met een bepaalde plaats en een bepaalde tijd, ook wanneer deze vanuit mijn standpunt ver in het verleden ligt, de plaats door mij nooit gekend, zo zal in het heden de werkingen die eens op die plaats gedurende die tijd dus zich ontwikkelen, zich weerkaatsen in mijn eigen wezen. Dit is o.m. een verklaring voor de bekende gezegde dat de historie zich herhaalt. In feite is er sprake van een zekere harmonie.

Een stukje verder kunnen wij nog gaan en zeggen: wanneer ik in harmonie ben met een geestelijke kracht die hoger staat, wat betreft vermogen of bewustzijn dan ikzelf, zo zal gedurende deze toestand van harmonie praktisch het gehele vermogen van die andere kracht en het gehele bewustzijn tot mijn beschikking zijn. Ik zal misschien deze dingen niet alle bewust kunnen ondergaan en ik zal daaruit niet altijd bewust de grootste vruchten kunnen plukken, maar dat is niet belangrijk. Belangrijk is dat wij wanneer het noodzakelijk is kunnen beschikken over de juiste kracht, over het juiste bewustzijn, de juiste impulsen, de juiste intuïties.

Deze dingen alleen op stoffelijk, wetenschappelijk terrein verklaren brengt ons tot grote reeksen van misvattingen. Wij willen dan het redelijk element te veel inschakelen en juist de rede is vaak misleidend.

Gesteld nu dat een harmonie te vinden is door middel van vrije associatie, dan kan ik aan de hand van eenvoudige bv woordassociaties voor mijzelf komen tot een definiëren van iets dat voor mij begeerlijk is. Dit begeerlijke op zichzelf zal ik nooit in zijn volle omvang kennen of beseffen. Daarvoor is het menselijk bewustzijn over het algemeen te beperkt en het inzicht in de verdere mogelijkheden te klein. Maar we kunnen het gebied bij benadering aanvoelen; wij kunnen ons daarop gaan concentreren. Door deze concentratie kunnen we onze eigen bewustzijnsdrempel aanmerkelijk verhogen en gelijktijdig onze gevoeligheid ten opzichte van dit punt aanmerkelijk vergroten.

In een dergelijke toestand van concentratie door associatie bepaald, kom ik tot eenheid met krachten die voor mij belangrijk zijn. Dan behoef ik deze krachten zelf nog niet te kennen. Het is voor mij niet belangrijk dat ik weet met welke kracht ik werk; wel is het belangrijk dat mijn werken zelf, volgens mijn eigen denken, leven en geloven op het Licht, op het edele is gericht. Zolang dit het geval is zal elke kracht waarmee ik in harmonie kom, mij helpen ten goede.

Nu wil ik nog iets vertellen over die rede. Ik wil u graag een paar voorbeelden geven. Uitgaande van bestuurlijk gezien regeren, gezien vanuit de meest perfecte structuur van de maatschappij, komen wij heel vaak tot de conclusie dat een welwillende tiran van meer belang is dan een democratie. Wij komen verder tot de conclusie dat elke regering van de meerderheid in feite tot ondergang leidt. Op het ogenblik dat Rome’s legioenen gingen bepalen wie keizer zou worden, ging het Romeinse keizerrijk ten onder. Op het ogenblik dat – niet geleid door een vast en verantwoord bestuur – de steden van Griekenland zich voortdurend gingen uitbreiden, gingen zoeken naar steeds meer koloniën, bleek Griekenland ten onder te gaan. Wij kunnen dit in de oudheid herhalen tot in het oneindige en wij zouden dit ook in de moderne wereld misschien nog kunnen aantonen.

Juist wanneer er een kleine minderheid is daarentegen die regeert, zal deze minderheid onder druk van de meerderheid zo juist mogelijk moeten regeren. De rede zegt: maar die minderheid zal dan haar eigen wil, tegen de meerderheid in doorzetten. Dat is niet waar. De minderheid is bang voor het gezag dat de meerderheid heeft. Die meerderheid kan ingrijpen, kan zich wreken. De minderheid zal dus in feite beperkt zijn.

Hier heeft u dus een van die eigenaardige dingen waarbij de rede op een wankel terrein komt te staan. Maar laten wij dan een stap verder gaan.

Op het ogenblik dat u behoefte heeft aan het zoeken van iemand die bijzonder begaafd is, laten we zeggen een genie, dan kunt u daarvoor alle tests gebruiken die de mensen ontworpen hebben. Men kent dergelijke soorten kwissers tegenwoordig wel, en probeert heel vaak aan de hand van allerlei onderzoekingen een intelligentiequotiënt vast te stellen. Wat is nu het vreemde? Ofschoon volgens alle redelijke normen hun intelligentieprocent bepalend zou moeten zijn voor de latere productie, het scheppend vermogen, blijkt dit niet het geval te zijn en blijken vaak mensen die ternauwernood 100 halen, veel meer te presteren, veel grotere scheppende arbeid te verrichten, dan mensen die 160 hebben gehaald. Hoe komt dit? Omdat elke redelijke norm gebonden is aan degene die redeneert, aan degene die vraagt, aan degene die onderzoekt. Er is geen objectieve maatstaf, er is alleen een subjectieve. Een subjectieve maatstaf wel te verstaan die van u niet vergt dat u de waarheid ziet of een juiste mogelijkheid of een juist antwoord, maar dat u verklaringen aflegt in overeenstemming met degene die u ondervraagt.

Daarom mag men zich – en zeker niet wanneer het gaat om het verwerven van harmonieën -, op rede baseren. Integendeel. Men zal het gevoel daarbij een zeer grote rol moeten laten spelen. Nu is het gevoelsleven van de mens vertegenwoordigd in zijn bewustzijn, maar vooral in zijn onderbewustzijn. De kennis die de mens van zichzelf heeft, blijkt optimaal te zijn, wanneer onderbewustzijn en bewustzijn samenwerken, en het is juist hier dat de associatie, zo u wilt de techniek van vrije associatie aan het woord komt.

Door voor mijzelf te bepalen wat nu, op dit moment aan schoonheid is te vinden bv. of aan taak, aan werkzaamheid, of aan begeren en verlangen en wat er verder bij hoort, kan ik aan de hand van associaties daarmee reizende zien in hoeverre de rede mij bedriegt. Het beeld dat ik verkrijg is niet het redelijk beeld dat ik van mijzelf heb. Het zal daarmee in de meeste gevallen zelfs enigszins strijdig zijn. Het gevolg is dat nu mijn ware persoonlijkheid, al is het maar voor een ogenblik en alleen aan de hand van een bepaald onderwerp, zichzelf heeft kunnen definiëren, zal elke concentratie die gepaard gaat met voldoende wilskracht en een voldoende kennen van het doel, een kosmische harmonie tot stand brengen die veel verder grijpt dan de doorsneemens maar kan beseffen.

Ook hier zal ik voorbeelden geven om duidelijk te zijn. In de eerste plaats:

Een van u heeft in zijn hoofd een idee. Dit kan een structuur zijn bv. uw idee is, laat ons het heel eenvoudig maken, een bepaald type van die deur compleet met posten en wat er verder bij hoort, dus gemakkelijk te plaatsen zou zijn, vormschoonheid bezit enz. U denkt daaraan, u concentreert u daarop omdat het binnen uw werk een ideaal kan zijn. Deze concentratie brengt u in verband met een ander, die zoekt helemaal niet naar vormschoonheid of zoiets, die zoekt naar een verkoopsargument voor een deurenfabriek. Deze mens die naar hetzelfde zoekt, komt met u een beetje overeen. Daardoor zal hij van zijn kant uit hetzelfde gaan benaderen waarmee u aan het werken bent. Het zal u tot uw verwondering blijken na enige tijd dat die deur of verschillend welk voorwerp dat u toch zo graag zou willen hebben nu plots verkrijgbaar is.

Maar dat kan ook veel verder gaan, want u bent maar een; maar er kunnen er meer zijn. Er kan ergens een ontwerper op hetzelfde idee komen en het op zijn manier uitwerken. De vormen die u heeft gezocht, hebben een ander geïnspireerd voor een bepaald meubel. Weer elders heeft iemand in uw idee van vormschoonheid een nieuw principe van kunst ontdekt of van kleur.

Dit alles samen zouden zich misschien in u kunnen ontladen. Zou dat het geval zijn, dan zou u, zij het voor principieel aan te geven hoe de deur, laten we het voorbeeld houden, vervaardigd moet worden. In de tweede plaats zou u weten welke kleuren daar het gemakkelijkst bij pasten, hoe dat op de juiste wijze uitkomt. Ten derde zou u weten op welke wijze meubels daarmee in aanpassing kunnen worden gebracht. U krijgt dus een overzicht. Het beeld wat ontstaat vanuit één detail, wordt aangevuld tot volledigheid.

De totale consequentie van dit voorbeeld wordt u misschien duidelijk. U kunt uw eigen inspiratie, zoals u het noemt, verrijken met elementen die u oorspronkelijk niet bezat.

Stel nu het tweede voorbeeld op geestelijke basis. U zoekt bv. in te gaan tot een nieuw geestelijk licht. U zou een nieuwe geestelijke kracht willen kennen. U bepaalt voor uzelf waarop u zich concentreert, en dat is misschien maar een onderwerpje. U zit hier. U concentreert u alleen op een lichte geest. Elders is er iemand die wat meer weet van deze dingen en die concentreert zich op een bepaalde sefiroth. Elders is iemand die door contemplatie een bepaalde sfeer of wereld heeft bereikt. Zo komen ook weer verschillende elementen samen. Het gevolg is dat u een voor u aanvaardbare en toepasselijke innerlijke kracht ontdekt; een kracht die eventueel ook gebruikt zou kunnen worden.

En daarmee komen wij vanzelf aan het derde voorbeeld. U kent allemaal de wetten van inductie. Wanneer ik hier een aantal windingen A heb en hier een aantal windingen B. Door A loopt een stroom wordt in B een stroom opgewekt. Of anders gezegd. Zodra er beweging is + spanning ontstaat ook elders stroom en spanning en wel nog in verhouding.

Voor degenen die het interesseert zou ik zeggen, probeert u eens te begrijpen hoe een transformator werkt. Maar daarvoor is iets nodig; deze beide spoelen moeten n.l. één medium gemeen hebben, dit kan de lucht zijn maar dan is de inductiewerking zwak. Het kan ook zijn dat u daarvoor ijzer gebruikt dan is het iets sterker. U gebruikt misschien gelammeleerd ijzer, dan wordt die werking nog sterker er zijn andere stoffen nog te bedenken waardoor die inductiewerking nog groter is. Hieruit blijkt dus dat het verschil van materie bepaalt hoeveel kracht wordt overgedragen. Dat voor degenen die zoiets in de praktijk eens na willen gaan.

Stel nu: ik ben in mijzelf een reeks van krachten en wervelingen. In de eerste plaats leeft in mij een geest, daarnaast heb ik een stoffelijk leven. Dit is voor u juist. Stof en geest met al hun verschillende mogelijkheden en voertuigen wisselen onderling voortdurend vitaliteit of levenskracht uit. Ik beantwoord in zekere zin aan de windingen uit het voorbeeld. Want in mijn wezen zijn vele aaneensluitende, maar toch alle voor zich afzonderlijk lijkende werelden en zelfs levens. Wanneer ik nu harmonisch ben, dus de middenstof schep door mijn gedachte met B en B is bv. een groot kosmische kracht, noem die ELOHIM, noem hem God; geef maar een naam, dan zal door deze harmonie alleen en wel in overeenstemming met mijn eigen wezen, kracht vanuit de grote naar mij geïnduceerd worden. Op het ogenblik dat deze bemiddeling bestaat en dus een optimale inductie, een optimale krachtsoverdracht tussen het Grote en mij persoonlijk mogelijk is, zal ik buiten mijn gewone levenskracht over een zeer grote hoeveelheid vitaliteit, inzicht, geestelijke kracht en dergelijke kunnen beschikken vanuit het hoogste.

Hierop is een groot deel van de zogenaamde geestelijke magie gebaseerd. Harmonisch zijn houdt bv. in, dat een geest die harmonisch is met het leven van enkele cellen in een lichaam, daarin de levensprocessen kan vergroten of vertragen. Want hij is veel sterker, heeft dus een overwicht op die cellen. Hij kan die cellen in een bepaalde vibratie brengen; hij kan nl. zijn eigen impulsen daarop overdragen. Zo kan de geest onder omstandigheden een zeer grote en zelfs bepalende invloed uitoefenen op bv. ziekte, of bv. geslacht. Ik wil u een eenvoudig voorbeeld geven (om het voorbeeld wat ik u geef nog duidelijker te maken). Het lijkt zo een beetje op een chinees doosje, het een zit in het ander. Maar laat ik u verzekeren, wanneer u ze allen openmaakt, in het binnenste doosje ligt een juweel. Wanneer ik volledig ben afgestemd zou ik misschien zelf de sekse van een komend kind kunnen bepalen. Wanneer ik echter niet bewust ben afgesteld, dan blijkt dat de natuur dankzij de overheersende impulsen, bepaalt welk geslacht bij voorkeur wordt geboren. Wanneer er een oorlog is geweest en er zijn veel mannen gestorven, dus vrouwenoverschot, zien wij automatisch het aantal mannelijke geboorten sterk oplopen. Is er daarentegen een tekort aan vrouwen, dan slaat de zaak plotseling om en worden er plotseling meer meisjes geboren. U zou kunnen zeggen: dat is de natuurwet, maar die natuurwet moet op een of andere manier functioneren. De wijze waarop de mensheid als geheel is ingesteld ten opzichte van een bepaald geslacht, zich daarmee bezighoudt, bepaalt voor een groot gedeelte wat er geboren wordt. Hierdoor komt dus boven het toevalsgemiddelde uit een bepaald aantal mannelijke of vrouwelijke wezens op aarde als incarnatiemogelijkheid tot stand.

Ik geef u dit klein tussenvoorbeeld om duidelijk te maken dat onbewuste krachten wel degelijk een rol spelen. Ik wil nog een ander voorbeeld geven, ofschoon u dat misschien vreemd, wat vreemd vindt. U heeft misschien wel eens gezien dat sommige dobbelaars of spelers, voortdurend staan te praten tegen hun instrumenten, dat ze ze a.h.w. aanroepen en bezweren. Het is een vorm van concentratie. Er zijn er daaronder die hierdoor bereiken dat ze ver boven het toeval gemiddelde, het verlangde resultaat bereiken. Wat dat betreft kunt u zich o.a. richten op de onderzoekingen van Dr. Rhin.

De conclusie is dus gewettigd dat mijn eigen belangstelling, mijn eigen gerichtheid mij in contact brengt met andere krachten, in harmonie brengt zelfs met andere voorwerpen of wezens en daardoor een resultaat, dat voor mij begeerlijk is, tot stand kan brengen.

Uitgaande hiervan kan worden gesteld: elke harmonie die de mens in zichzelf bereikt, ook al is het slechts met een klein deel van de schepping, zal hem in staat stellen binnen dat deel van de schepping meer te presteren dan normaal.

Al wat de mens aan harmonie gewint met de geest en geestelijke krachten zal zijn vermogens op dat gebied tijdelijk en zelfs blijvend verveelvuldigen en het hem mogelijk maken bepaalde resultaten te verkrijgen die anders onmogelijk zijn.

Wij gaan nog een stap verder. Laat mij nu eens stellen dat associatie voor mij niet alleen mogelijk maakt bepaalde harmonische waarden vast te stellen, maar ook, wat misschien nog veel belangrijker is, mijn eigen behoeften en mijn eigen angsten; dan zal ik door deze associaties, door het gebruikmaken dus van de associatie, voor mezelf langzaam maar zeker kunnen gaan begrijpen, wat ik wel wil en wat ik niet wil. Er zijn veel mensen die doen dingen welke ze helemaal niet willen doen, omdat ze menen dat het zo hoort. Er zijn ook mensen die dingen niet doen, die eigenlijk voor hen in het leven erg belangrijk zijn, alleen omdat ze menen dat ze niet horen enz. Wanneer je nu erkent waar je bang voor bent, je erkent wat je feitelijk als behoefte in je draagt, geestelijk en stoffelijk, dan kun je aan de hand daarvan, een voor jou en je wereld zo aanvaardbaar mogelijk geheel tot stand brengen. Je wordt dus in jezelf rustiger, meer één, minder tegen jezelf verdeeld.

Heb je dit gedaan en ben je dus gekomen tot een zekere eenheid van leven en denken, een juiste houding, waarbij vooroordelen minder een rol gaan spelen, dan hebt u zichzelf niet alleen in harmonie gebracht, dat dient u goed te begrijpen, met de wereld of met uzelf, u hebt daardoor tevens een voor u bruikbare en juiste harmonie geschapen met andere punten in de kosmos die desnoods zelfs op andere sterren kunnen liggen. Hieruit put u kracht. Hieruit kunt u een zeker bewustzijn putten. Uw vermogen om het opnemen van feiten wordt in deze richting aanmerkelijk bevorderd. De processen van uw lichaam o.m. de vergiftiging van uw lichaam die ouderdom heet, worden voor een groot gedeelte tot stilstand gebracht. U leert voor uzelf in het leven, terwijl u gewoon stoffelijk streeft en werkt, datgene te doen wat voor uw geest het meest belangrijke is en dus als deel van de bewustwording voor die geest behoort tot de levenstaak.

Hier spelen nl. oorzaak en gevolg een rol. Al datgene wat je doet aan anderen of voor anderen weerkaatst zich krachtens eigen instelling en intentie in de wereld. D.w.z. dat niet alleen de uiterlijke, maar ook de innerlijke krachten bepalen op welke wijze vanuit de wereld iets tot mij komt.

Een paar voorbeelden. In de eerste plaats; Ik ben goed voor de mensen. Ik doe dat niet omdat ik tegenover die mensen goed wil zijn, maar omdat ik wil dat men mij goed noemt. Ik wil dus respect afdwingen. Het gevolg zal zijn dat deze schijngoedheid op den duur mijn gezag aantast en mij het respect ontneemt dat ik zou willen verwerven: want mijn handeling was disharmonisch.

Tweede voorbeeld: Ik wil helemaal niet rijk worden en ik wil helemaal geen geld verdienen, maar ik streef en ik werk met het doel om een ander iets te geven. Doordat ik dit doe, wek ik krachten die ook mij geven. Ik zal dus mijzelf verrijken a.h.w. door anderen te verrijken en wel op een zodanige wijze dat het voor mij persoonlijk belangrijk is.

Die harmonie waarover wij nu spreken, doet daarbij iets eigenaardigs. Wanneer ik bv. handel uit haat, dan kan ik zoveel punten van harmonie vinden dat de totale reeks van handelingen uit de haat geboren, onredelijk wordt. Dat verder krachten worden ingeschakeld uit lagere werelden, demonen of duistere geesten, dat daarnaast alles wat licht is zich van mij terug gaat trekken, dat mijn conflicten zich aanmerkelijk versterken en vergroten, en dat ik daardoor waarschijnlijk nog dieper ga haten dan ik gedaan heb.

Het is een soort oneindige keten waarbij elk wegblijven van een behoefte om niet te haten de mens steeds dieper doet zinken. Omgekeerd, wanneer ik het goede voorheb, dan zal het mij misschien niet altijd lukken om het te doen zoals ik wil geestelijk of stoffelijk. Maar in mijn streven om zo goed mogelijk te zijn, zo eerlijk en zo goed mogelijk te werken, uit mijn streven dat naastenliefde inhoudt, zal ik steeds meer krachten daarvan tot mij trekken. Ik zal dus steeds beter kunnen slagen in hetgeen ik mij voorneem te volbrengen. Ik zal steeds veranderingen ondergaan natuurlijk, want de verandering moet mij nog meer harmonisch maken met het hogere. Maar in feite word ik voortdurend verrijkt.

Wanneer je dit nu wilt gaan beschouwen, wat wij de laatste tijd zo vaak hebben gedaan, in verband met die magie, dan zal u duidelijk zijn dat ook gewoon door een redelijk erkennen van de hoofdgedachten en impulsen die op dit ogenblik beheersen, het mogelijk moet zijn met alle soorten van geestelijke krachten in contact te komen. Of dat nu natuurgeesten zijn of overgeganen, engelen of duivelen of wat dan ook, maakt niet uit; ik kan daardoor in contact komen met geesten.

Wanneer deze harmonie door mij bewust wordt gezocht, dus daaraan een bepaald doel ten grondslag ligt, zo zal ik daarmee tevens bereiken dat elke kracht waarmee ik harmonisch ben, zo ver deze harmonie het toelaat, mede actief is in de vervulling van een taak, het bereiken van een doel, door mij gesteld. Er zijn mensen die zeggen; ach bidden is dwaasheid. Bidden is dwaasheid, vrienden, wanneer het leeg blijft. Maar zoals wij reeds meerdere malen met nadruk hebben gezegd, bidden heeft een grote betekenis en een grote waarde wanneer het van binnenuit, wanneer het intens en eerlijk gebeurt; niet slechts als een uitdrukking van behoeften zonder meer.

Alles wat vanuit ons opgaat tot het Hogere, tot de hogere Krachten, is een zeer belangrijke en krachtige ontwikkeling van ons eigen wezen. Wij kunnen niets in de wereld uitzenden dat niet tot ons terugkeert. Wanneer ik magisch wil werken, kan ik nooit een medemens veranderen tegen zijn wil. Een mens heeft een vrije wil, al is die beperkt. Maar ik kan wel alle omstandigheden scheppen waardoor die mens, indien hij zijn instelling en willen verandert, onmiddellijk zich herstellen kan.

Ik kan niet een mens genezen die zijn ziekte bewust zelf veroorzaakt, zodat ze mede uit zijn innerlijk voorkomt. Maar ik kan wel bij die mens de psychische factoren, die voor die ziekte aansprakelijk zijn, wijzigen en dan kan ik ook komen tot een genezen. Anders gezegd: een somatische genezing is alleen mogelijk aan de hand van een psychische genezing die daaraan voorafgaat. Zonder dit is er geen werkelijk genezen.

Wanneer ik uit de elementen van de natuur voor mij belangrijke stoffen wil putten en puren, zo dien ik uit te gaan van een zekere harmonie met de natuur. De mens die harmonisch is, leert uit de natuur alle middelen te puren die noodzakelijk zijn voor een somatische behandeling wanneer daarnaast van hemzelf uit de psychische behandeling ontstaat. Dit klinkt misschien een beetje vreemd. U zult zeggen wat heeft dit met magie te doen? Vrienden, magie is niets anders dan het toepassen van niet algemeen aanvaarde wetten. Deze wetten gelden voor alle werelden en sferen. In uw eigen wereld komen zij tot uiting door het antwoord dat de materie, vaak onder invloed van geestelijke wezens, geeft op uw behoefte, waar er harmonie is.

En zo speelt ook hier associatie een zeer grote rol. Op het ogenblik dat u geconcentreerd bent in een bepaalde richting, of het nu een taak is die u zich hebt voorgenomen of u een bepaald geestelijk verlangen en streven hebt, of een zuiver stoffelijk, zult u in de associaties die optreden de voor u juiste weg erkennen.

Voorbeeld. Wanneer men vroeger speciale genezingsdranken ging zoeken, een gebruik dat zeer oud is en zelfs nu nog bedreven wordt, waren er speciale magiërs en kruidkundigen, die daarbij niet alleen uitgingen van de algemeen bekende geneesmiddelen, maar zich door associatie lieten leiden. Zij concentreerden zich op de patiënt en voegden dan vaak schijnbaar onschadelijke en niet werkzame bestanddelen aan hun medicijn toe. Juist daardoor hadden deze een buitengewoon gunstig resultaat.

Nu wil ik niet zeggen dat u op het ogenblik medicijnen kunt gaan maken en voorschrijven, dat zou in de moderne samenleving niet worden toegestaan. Maar de manier waarop die mogelijk is, zou het u ook mogelijk moeten maken, bv. de juiste handelswijze tegenover een medemens te bepalen. Het zou geestelijke mogelijkheden die u bezit en op de juiste wijze met de geest contact op te nemen. Het zou u moeten leren hoe u moet leven in vrijheid, maar vooral in beheerstheid.

Het is vreemd dat de doorsneemens niet beseft dat zijn associatief systeem dat alleen gebaseerd is op uiterlijke waarden die niet bewust erkend worden, voor hem in vele gevallen de misleidende kracht is, het keurslijf a.h.w. dat zijn vrij en persoonlijk wezen het onmogelijk maakt zich juist te ontwikkelen. Daarom moet de associatie bewust worden ondergaan, bewust worden beleefd. Zij moet daarnaast, mede dienende voor zelfonderzoek, gebruikt worden in stof en geest de juiste harmonische werkingen op te wekken.

Doet men dit, dan kan als eindconclusie worden gesteld: door middel van de juiste associaties en aan de hand daarvan gewekte harmonie, verkrijgt de doorsneemens krachten die ver boven zijn normale liggen; kan hij zelfs in zijn beroep komen tot inspiraties die ver liggen boven de norm van hetgeen hij presteert en zal hij daarnaast geestelijke inzichten kunnen verwerven die voor hem in zijn persoonlijke bewustwordingsgang de enig juiste zijn. Gesteld dat al het voorgaande in de praktijk wordt gebracht, zo komen wij nog voor vele moeilijkheden.

De eerste wet die iemand op deze wijze associeert en in harmonie zoekt dan ook voor zichzelf, ten koste van allen en ten allen tijde, moet handhaven is deze: “Wat voor mij goed is, behoeft niet voor anderen goed te zijn. Eenieder is vrij op zijn wijze te leven, mits mij de vrijheid blijft om mijn eigen weg te gaan.”

De tweede wet: “Ik mag nooit of te nimmer geestelijke krachten aanwenden, oproepen, richten of gebruiken indien ik er mij niet van bewust ben dat dit aanvaard wordt.”

In de derde plaats: “Het is mijn taak als mens maar ook als geest, om al wat ik beleef en doe naast een stoffelijke betekenis ook een geestelijke inhoud te schenken. Alleen datgene waarin ook geestelijke inhoud gelegen is, kan werkelijke waarde hebben voor het menselijk bestaan en de geestelijke ontplooiing.”

Houdt u deze wetten aan dan wordt het veel makkelijker om te leven. Niet dat u prettiger zult leven misschien volgens de opvattingen van de wereld; maar u zult voor uzelf juister leven. U zult vooral voorkomen dat u zich verwikkelt in dingen die u in feite niet aangaan.

Dat is natuurlijk op het ogenblik van buitengewoon groot belang. Aquarius brengt o.m. het gulle uitschenken van gaven enz…, hij is niet voor niets de schenker. Maar dit geschiedt niet met voorkeur. Naastenliefde bestaat er niet in iedereen gelukkig te maken volgens je eigen inzicht, maar iedereen de mogelijkheid te geven zijn eigen geluk te vinden. Naastenliefde bestaat heel vaak uit een schijnbare hardheid omdat men n.l. aan een ander ook de vrijheid moet laten de consequenties van eigen daden te ondergaan.

In een tijd als deze komt dit steeds sterker op de voorgrond. In uw dagen zal duidelijk en kennelijk worden gedemonstreerd aan het geheel der mensheid dat elke poging om anderen te beheersen en elke poging om zelfs eigen grootste ideaal en beste geloof aan anderen op te leggen slechts kan resulteren in de vernietiging van die idealen, dat geloof, die maatstaven in jezelf.

Elke mens vanuit zich gaat naar God. Hij is onzichtbaar met God gebonden en niemand kan zeggen waar dit begint of ophoudt. Het is als een lichtstraal waar je niet tegen kunt. Elke mens afzonderlijk heeft zijn band met de grote Bron. Door de gelijkheid met anderen te erkennen en de gelijkberechtigdheid met anderen evenzeer, zal hij gezamenlijk met anderen kunnen worden tot HET LICHT, d.w.z. de weerkaatsing van het Goddelijke in de mens, de wereld en de schepping.

Wanneer wij lichten, lichtende geesten, krachten des lichts willen worden, zo kunnen wij dit alleen doen door onze medemens dezelfde rechten maar ook dezelfde juistheid van overtuiging volgens beste weten toe te kennen, als wij zelf bezitten.

En dan zult u begrijpen dat, wanneer wij van deze kant uit, naastenliefde beoefenen, beheersing voor ons belangrijk is. Ik denk hier niet alleen aan de beheersing van bv. de adem of de beheersing van het lichaam, of de beheersing van de gedachte, ik denk hier aan de totale beheersing die het de mens mogelijk maakt elk erkend doel met inzet van al zijn vermogens, elk daarvan op de juiste wijze gebruikt, in te zetten ervoor te streven en te volbrengen.

Als u dit goed begrijpt, dan zult u ongetwijfeld zeggen: ik zal mezelf een zekere beheersing aangewennen, want alleen krachtens deze beheersing kan ik zoveel harmonische waarden scheppen, dat ik in het scheppingsplan de juiste plaats inneem. Dat ik in staat ben in mijzelf en vanuit mijzelf de goddelijke liefde in mij geworden tot naastenliefde, zo te manifesteren als juist dragelijk en in overeenstemming is met de goddelijke Wil.

Nog een laatste raad:

Weten en wetenschap zijn op aarde erg belangrijk. Onthoudt u echter dat alle weten en alle wetenschap slechts het fundament mag zijn waarop men het huis van zijn geestelijk leven en stoffelijk streven bouwt. Denk nimmer dat weten, kennis, wetenschap de begrenzing van uw leven of van het zijnde kunnen weergeven.

Zolang u in de stof bent, zult u zich op dit stoffelijke weten moeten baseren. Geestelijk weten kunt u slechts daar gebruiken, waar geestelijke waarden mede in het geding zijn of waar de stoffelijke normen het toepassen van geestelijk weten gedogen. Dit geldt vooral dus voor handelingen die vanuit uzelf tot anderen gaan, tot de maatschappij bv.

Begrijp dat kennis nuttig is omdat ze een basis vormt. Maar besef tevens dat alleen de innerlijke verrijking die aan de hand van die kennis gevonden wordt, een verrijking die nimmer totaal redelijk is, u kan brengen tot de vervulling van uw levensdoel, de ontplooiing van grote geestelijke mogelijkheden, en reeds in dit leven dat u voert, een in de wereld uitstralen van het Goddelijke licht en de Goddelijke kracht die voor ons allen zijn geschapen.

image_pdf