Beïnvloeding van de mens door aardse krachten

19 oktober 2004

Aan het begin van onze bijeenkomst is het de gewoonte dat wij stellen dat we niet alwetend noch onfeilbaar zijn. Dit geldt ook voor een avond als deze. Alleen wil ik daaraan toevoegen dat de informatie, die gebracht wordt, wel is gestoeld op jarenlange studie, ervaring, en niet alleen van mezelf maar van zeer vele entiteiten die met dezelfde materie bezig zijn. Dus, we kunnen wel stellen dat, voor zover we weten, wat we brengen op een avond als deze, zeer dicht bij de waarheid is en zeer correct is. Dit wil niet zeggen dat je uw eigen mening niet mag vormen. Dit wil niet zeggen dat je daar per se akkoord moet mee gaan. Dat is uw eigen vrijheid. En dan doe je of denk je nog steeds wat je zelf wilt.
Het is toch belangrijk, aan de vooravond van een ganse reeks lering die wij u willen geven, dat je dat altijd goed blijft beseffen.
Dat is dan de korte inleiding.

Kijk, wat we gaan proberen, is u, om te beginnen, een duidelijk beeld te geven van hoe de wereld in mekaar zit; hoe uw aardbol functioneert en hoe de mens daar in geplaatst is. En dan is er wel één zaak heel belangrijk: dat is dat je vertrekt vanuit een zeer open geest, een zeer open denkwereld. Want ieder van de aanwezigen hier is eigenlijk een beetje geïndoctrineerd, gehersenspoeld door de maatschappij waarin je leeft, de cultuur waarvan je deel uitmaakt, de gangbare denkbeelden die van deze mensengroep, waartoe je behoort, deel zijn.
Dat wil zeggen dat u over vele zaken een totaal verkeerd beeld hebt; een beeld dat helemaal niet klopt met de werkelijkheid maar waarvan u wél denkt dat het de werkelijkheid is. En daar ontstaan natuurlijk een paar problemen.
Daarom is het voor een avond als deze, en de komende avonden, goed dat u gewoon al uw ideeën, uw denkwerelden, even opzij zet. U moet ze niet vergooien. U moet ze niet weggooien. U moet ze niet ontkennen maar wel even opzij houden en trachten te volgen wat we naar voor brengen.
Als mens heb je het idee dat je ergens op die aarde aan de top staat van de intelligentsia, van de kennis, enz… Dat je eigenlijk, vooral in deze tijd, met uw wetenschappelijke ontwikkelingen en kennis heel ver gevorderd bent en dat je doorzicht hebt in zeer vele dingen.
De werkelijkheid is enigszins anders. In wezen ben je maar een kleine speelbal van zeer veel energieën maar ook van zeer veel geesten, vooral groepsgeesten, die op deze aarde werkzaam zijn. En binnen het kader van die sturing kun je bepaalde gedachten hebben, kun je bepaalde ontwikkelingen meemaken, maar ook niet meer.
Je hebt een zekere vrijheid, dat klopt, maar die beperkt zich tot de mogelijkheden binnen dat groepsgeheel. Is het u misschien nog niet opgevallen dat, wanneer er grote veranderingen gebeuren, dat zij altijd samen gebeuren; dat je nooit zult zien in de mensheid dat dan hier iets gebeurt, dan ginder iets, maar dat meestal in een zeer kort tijdsbestek in een zelfde groep van mensen bepaalde veranderingen plaatsvinden.
Waarom gebeurt dat in die groep en waarom niet in de andere?
Dat heeft gewoon te maken met de groepsgeest en de ontwikkeling die de groepsgeest wilt geven aan het geheel waarover hij de supervisie heeft.
En dat geldt niet alleen voor de mens. Dit geldt evenzeer voor uw dierenwereld; dat geldt evenzeer voor uw plantenwereld en voor alle andere sferen en invloeden die deze aarde kent. En dan wordt het wel interessant. Want wanneer u denkt dat u bv. het draaien van de wereld bepaalt, dan klopt dat niet. Er zijn zoveel groepen van entiteiten die op aarde zelfs geen stoffelijke vorm hebben maar die wel degelijk verbonden zijn met deze planeet, en soms niet enkel met de aarde maar die ook gelieerd zijn aan het ganse zonnestelsel of zelfs nog verder, die bepalen wat kan en welke ontwikkelingen op aarde gebeuren. Zij zijn bv. dikwijls in harmonie met wezens die in de aarde zelf wonen. En nu hoor ik hier denken: Ha, nu gaan we de kaboutertjes opvoeren, of de aardmannetjes.
Kijk, hebt u zich al ooit afgevraagd waarom al die verhalen van kabouters bestaan; waarom verhalen van kobolden enz…? En vind je het niet raar dat die verhalen niet alleen hier in Europa bestaan maar dat ze evengoed voorkomen in Zuid-Amerika, in Afrika, in Azië; dat ze eigenlijk over de ganse wereld voorkomen – ach, onder verschillende namen, dat is een feit – maar dat het altijd gaat om wezens die in de aarde leven. De mooie verhaaltjes van: zij komen ’s nachts buiten, op een rijtje, en ze gaan dan werken in uw tuin, enz….
Wat is er eigenlijk aan de hand? Dat deze verhalen zijn ontstaan, is gewoon omdat de mens, die door de eeuwen heen dat hij op deze planeet leeft, ervaren heeft dat sommige zaken in de natuur niet door menselijke logica verklaarbaar is. En zo is hij ertoe gekomen om te gaan zoeken wat daar kan achter zitten. Hij ervaart dat er bepaalde wijzigingen in de natuur gebeuren. Hij ervaart dat bv. de ene mens erin slaagt om met planten om te gaan waardoor ze enorm ontwikkelen, waar een ander mens, die hetzelfde wilt doen, niet in staat is om ook maar één groen blaadje aan een boom te laten komen, om de extremen te stellen.
Al die dingen hebben vragen opgeroepen en liggen eigenlijk aan de basis van de verhalen over deze aardwezens. Maar effectief, deze kabouters, om ze zo te noemen, zij bestaan; niet onder de vorm die de mensen zien, als kleine mannetjes met een puntmuts, maar als energieën die wel degelijk in de aardkorst leven; energieën die volledig van deze aarde afhangen en ervoor zorgen dat bv. de plantenwereld, de wateren van deze wereld, bepaalde evenwichten kunnen behouden. En dit gaat zeer ver. Want op het ogenblik dat deze energieën zouden besluiten te stoppen met harmoniseren, bv. van de wouden, en er zou een sterfte van de wouden optreden, wat daar dan een gevolg van zou zijn – maar ik geef dit als voorbeeld; ik zeg niet dat het gaat gebeuren; het is belangrijk dat u dat zo volgt – dan zou je zien dat op een minimum van tijd de sterfte enorm zou toenemen, met als gevolg dat bv. het bladgroen op aarde met ongeveer 10 à 20 % zou verminderen; en dat zou inhouden dat vanaf het ogenblik dat je de barrière van 10 % passeert, dat menselijk leven op deze planeet onmogelijk wordt. U staat er misschien van versteld maar wanneer er 10 % minder groen is voor zuurstof- en stikstofomzetting op deze planeet, is deze planeet voor de mens niet meer leefbaar; want dan krijg je een verkeerde zuurstof -stikstofverhouding en op een minimum van tijd zou iedereen, die hier in een menselijk voertuig rondloopt en ook vele dieren, buiten de lagere soorten, zouden niet overleven. De aarde zou, wat dat betreft, op een minimum van tijd uitgestorven zijn.
Dit is natuurlijk een extreem voorbeeld en je kunt ervan op aan dat die energieën, die aardwezens, hoegenaamd niet de bedoeling hebben om zulke wijziging te creëren; integendeel, zij doen alles om de harmonie tussen de aarde en vooral al wat met plantengroei te maken heeft, zo goed mogelijk in evenwicht te houden. Ik zou zelfs het omgekeerde durven zeggen: Het is dankzij deze aardwezens bv. dat je er nog steeds in slaagt om bepaalde evenwichten te houden, ondanks de vervuiling die de mens veroorzaakt, waardoor uw atmosfeer nog leefbaar blijft en dat je nog steeds kunt ademen. Als je deze aardwezens niet zou hebben, dan was deze planeet, alleen door de knoeierij die velen hier op deze wereld uithalen met alle mogelijke gassen en toxische stoffen, dan was het hier al lang onleefbaar geweest; om u een idee te geven hoe uw wereld gestuurd wordt.
En dit gaat zeer ver. Want al deze wezens, deze aardwezens, zorgen ervoor dat er evenwichten zijn tussen bv. vuurwezens. Ook hier weer krijg je hetzelfde. Kijk even na over gans de wereld. Overal wordt er gesproken over vuurwezens. Je vindt dit al terug in de Griekse mythologie. Je vindt het bij de Romeinen terug, bij de Egyptenaren. Maar je vindt het in China. Je vindt het overal. In vele gevallen worden deze vuurwezens ‘salamanders’ genoemd of voorgesteld als salamanders. Maar ook hier is het weer belangrijk: dit zijn energieën en, neem mij niet kwalijk, ook dit zijn denkende energieën. Want nu hebt u misschien, ook bij de aard energieën, gedacht dat dit geen denkende wezens zijn. Zij denken wel degelijk. Alleen denken zij niet onder de vorm zoals u als mens denkt. Dit kun je niet vergelijken. Maar er is een uitwisseling tussen al deze energieën. Zo ook is er uitwisseling tussen deze aardwezens bv. en de vuurwezens.
Moest deze uitwisseling er niet zijn en moesten zij, zoals de mens zo dikwijls doet, strijden, dan zou deze planeet waarschijnlijk al lang in miljarden stukken ontploft zijn. Want u kunt nu wel denken: Ja maar, het magma van de aarde komt naar boven wanneer dit en dat als scheikundig proces gebeurt.
Goed, maar hebt u ooit nagegaan of erbij stilgestaan waarom plots dat proces gebeurt? Wat daar de oorzaken van zijn? Niemand, ook niet de beste vulkanologen, kunnen u daar een redelijke uitleg voor geven en alle wetenschappelijke gissingen, hoe mooi ze ook zijn, lopen vast en geven geen juiste verklaring. Ook hier zie je dat deze vuurwezens ervoor zorgen dat er evenwichten zijn; dat wanneer er spanningen binnen de aardkorst ontstaan – en zij kunnen bv. ontstaan door menselijk gedrag maar zij kunnen ook ontstaan door invloeden vanuit de kosmos; er spelen zeer veel factoren een rol – deze wezens ervoor zorgen dat er voldoende evenwicht ontstaat. En dit kan wel degelijk zijn door zware uitbarstingen. Maar dit kan ook zijn door een afname. Daar heeft men ook nog te weinig bij stilgestaan. En zo zie je dat je eigenlijk, zonder dat je het beseft, van zeer vele energieën afhankelijk bent. Deze energieën kunnen zich buiten de aardkorst manifesteren alhoewel zij dit zo weinig mogelijk zullen doen. Want dit is voor hen geen aangename bezigheid. U gaat ook niet voor de gezelligheid tussen de industrie wandelen, die allerlei vuile uitlaatgassen uitstoot. U gaat ook liever ergens in een rustig natuurgebied rondwandelen. Zo zou je het kunnen vergelijken met die krachten. En zo zien we ook dat het niet alleen voor de aarde en het vuur gaat. Zo zien we dat ook de lucht energieën heeft, die een grote rol spelen. Maar ik denk dat ik daarover niet veel uitleg moet geven. Want als u gezien hebt hoe deze energieën zich de laatste maanden aan het richten zijn voor een grote opkuis in de atmosfeer, dan kunt u wel begrijpen hoe krachtig zij zijn.
Hetzelfde geldt voor waterwezens. Al deze energieën behoren tot uw Aarde, behoren tot het denkgebied van uw aarde. En op bepaalde ogenblikken kunnen zij, zoals de mensen de handen in elkaar kunnen slaan, kunnen deze energieën de handen in elkaar slaan. Ze hebben dan wel geen armen en handen, maar dat maakt niet uit. Zij kunnen tot een samenwerkende harmonie komen en er zo voor zorgen dat er plots heel veel wijzigt. Wij hebben dit in de geschiedenis van de aarde al meermaals voorgehad. Zeker wanneer, helemaal in de beginperiode, en dan spreken we toch in mensentijd van miljoenen jaren terug, wanneer men trachtte op deze aarde een soort leven te creëren. In eerste instantie was het dierlijk leven. Want u moet weten: deze krachten, deze energieën, waren al aanwezig voordat de mens, of zelfs het plantaardig leven op aarde aanwezig was.
Wanneer de aarde als jonge planeet zich ontwikkelde, dan moet je het zo bezien dat rondom de aarde een zeer dichte atmosfeer aanwezig was; een zo dichte atmosfeer waar zelfs zonnestralen niet door konden. Dit heeft miljoenen en miljoenen jaren geduurd en binnen die sfeer, binnen die harmonie, die toen heerste, zijn er verschuivingen ontstaan om mogelijk te maken dat , en dat is belangrijk, deze energieën ook verder konden ontwikkelen.
En zo krijg je dat, na miljoenen jaren duisternis op deze planeet, door samenwerking van vooral ‘lucht’ met ‘water’, er langzaam een opening is ontstaan waardoor het zonnelicht kon binnendringen. Op het ogenblik dat het zonlicht de aarde kon bereiken, zijn er zeer veel wijzigingen ontstaan. Ook hier weer door harmonieën, krijg je de eerste levende wezens, die in het water ontstaan. En dan ken je de algemene evolutie wel: van het water naar de amfibie, van de amfibie naar het landleven, enz… Maar ook dit gaat over miljoenen en miljoenen jaren; heeft ook een ander verloop gekend dan dat de geschiedkundigen trachten te verklaren. Er zijn verschillende malen zeer grote ingrepen geweest. Er zijn verschillende malen ook zeer grote wijzigingen op aarde gebeurd, om eindelijk te komen tot een dierlijk wezen dat uw voorvaders zouden kunnen genoemd worden. En dan zie je een evolutie, die weer gedurende miljoenen jaren loopt. Want de mens is reeds miljoenen jaren, in uw tijd uitgedrukt, op deze planeet. In beginstadia als zeer primitief wezen, dat heeft moeten leren denken; dat alles zelf heeft trachten te ontdekken en wat voor de geest zelf op dat moment zeer interessante incarnatiemogelijkheden waren omdat vooral de emotionaliteit en de wisselwerking – en daar is het weer belangrijk – tussen de natuur, tussen die kosmos en die primitieve mens, kon leiden tot ervaringen die je aan onze zijde, waar de stof ontbreekt, zo niet direct kon opnemen.
En zo zie je dat uw aardmannetjes, uw salamanders, uw nimfen, dat zij allemaal in de evolutie van de mens een belangrijke rol hebben gespeeld. En we kunnen zeggen dat de mensheid, tot ongeveer enkele honderden jaren terug, voor het merendeel deze harmonieën nog kon ervaren; voor het merendeel nog zeer dicht bij deze energieën stond en diegenen die een positieve ontwikkeling doormaakten, konden ze gebruiken, konden er ervaringen mee opdoen. Voor anderen werden natuurlijk op dat ogenblik, omdat zij niet begrepen wat er gebeurde, duivels gecreëerd, enz… Want uiteindelijk kunnen we zeggen dat alles wat de mens heeft gefantaseerd aan hel, aan hemel, aan vagevuur, ook hieruit is ontstaan. Hij ervaart iets dat hij niet kan plaatsen. En wanneer hij dan angst krijgt, gaat hij daar een negatieve tendens aan geven, met alle gevolgen van dien.
En zo krijg je ook de eerste disharmonie tussen de mens en zijn eigen planeet omdat hij denkt dat er iets gebeurt dat toch niet volgens zijn mogelijke ingesteldheid en bevattingsvermogen zou kunnen. Dus moet het wel iets des duivels zijn. Want ja, de godheid die intussen ontstaan is, dat is in vele gevallen voor de meesten de straffende persoonlijkheid: “Ja, die kan dat toch niet gedaan hebben.” En zo zie je maar hoe, door de eeuwen heen, dit allemaal is ontwikkeld totdat we komen in de laatste eeuwen en dat we zien dat bepaalde delen van de mensheid en hun ontwikkeling een volledig verkeerde weg uitgaan. Zij scheuren zich a.h.w. volledig af van de oorsprong en ontwikkelt er zich een maatschappij die zich buiten alle harmonieën stelt. Met als gevolg, en dat weten jullie allemaal, dat we nu op het punt staan van de correctie. Maar dat is voor een andere keer. Daar gaan we vandaag niet verder op in. Wat belangrijk is voor vandaag en wat ik jullie vandaag wil meegeven, is: Besef dat je als mens maar een klein onderdeeltje bent van vele energieën die op deze aarde voorkomen; die deze aarde sturen; die eigenlijk uitmaken of morgen de zon nog zal schijnen en dat al de rest, waarvan u denkt dat het toch zo belangrijk is – als ik eraan denk waar de mens zich vandaag allemaal problemen rond maakt – dan moet ik zeggen dat jullie je druk maken om niets. Want dit heeft voor uw eigen geest of voor de wereld weinig of geen betekenis. U kunt wel het idee hebben dat u, als mens, met uw atoombom de wereld kunt vernietigen; maar dan misrekent u zich. U kunt wel enkele atoombommen laten ontploffen maar de mensheid zal nooit in staat zijn de wereld te vernietigen op deze wijze.
Waarom niet? Omdat andere krachten, andere energieën, op dat punt zullen ingrijpen. Dit wil niet zeggen dat het voor de mensheid niet catastrofaal kan zijn; dat is iets anders. Maar wat men voorspelt, wanneer er bv. een atoomconflict zou uitbreken, dat de ganse aarde zou vernietigd worden: er zal misschien een heel groot deel van de mensheid kunnen vernietigd worden, maar de aarde zelf kan men daarmee niet vernietigen.
Misschien een ander gekend voorbeeld om u een idee te geven hoe energieën werken: De meesten onder u zullen zich nog wel levendig de Vietnam-oorlog herinneren. Daar heeft de mens de grote dwaasheid begaan tonnen en tonnen zwaar toxische stoffen over de wouden uit te strooien. Volgens de wetenschap van toen was dat land voor eeuwen onleefbaar; zou de toxische stof ervoor gezorgd hebben dat de volgende generaties in Vietnam niet meer zouden kunnen existeren; dat er geen voedsel zou kunnen verbouwd worden, enz… We zijn nu vele jaren verder en wat is gebleken? Dat de natuur, binnen de 10 jaar, al deze zware toxische stoffen heeft afgevoerd, afgebroken, en dat wat de natuur ter plaatse niet kon ontmantelen, gewoon met hevige moessonregens – en let op, in die periode waren die regens ontzettend sterk – is afgevoerd naar de zee, waar het in de zee en vooral in de diepzee volledig geneutraliseerd is geworden.
Wat hebben we daar gezien? Dat een land, dat willens nillens door de hebzucht van de mens vernietigd is geworden, op minder dan 10 jaar tijd al deze rotzooi – en ik dacht, als ik het goed voorheb, dat het vooral ‘Orange Green’ was dat dat gif noemde – dat al die rotzooi is opgeruimd in een tijdspanne die voor elke wetenschapper op dat ogenblik totaal onmogelijk was. En nu breekt men er zich nog steeds het hoofd over hoe het mogelijk is dat op minder dan 10 jaar tijd de plantengroei veel beter is dan ooit tevoren, dat de samenstelling van het water beter is dan ooit tevoren en dat de lucht boven Vietnam ook beter is dan ooit tevoren.
En dan moet je weten dat dat land gedurende tientallen jaren een zware oorlog heeft gekend, met alle vernietigingen tot gevolg.
Wat heeft men hier over het hoofd gezien?
Wel, heel simpel: Je kunt natuurlijk tijdens uw haatcampagne en uw oorlog veel trachten kapot te maken. Maar hoe sterker uw haat is, die je als mens produceert – en ik kan u garanderen dat in dat gebied een enorme haat is geweest, in heel Zuidoost-Azië – hoe sterker de aarde en al de andere energieën daarop gaan reageren. En wat je als mens tracht te vernietigen, zullen de andere energieën van de aarde zo sterk mogelijk trachten te herstellen en zo snel mogelijk. Daar zit juist de contradictie. De mens kan wel proberen deze aarde om zeep te helpen, maar of het hem ooit zal lukken, is nog maar de vraag. Het enige dat de mens wél kan bereiken, is dat hij zichzelf als mensheid voor een groot deel om zeep helpt. Maar ook dan zullen we zien, en dat is toch ook weer boeiend, en dat zien we ten andere ook nu al in Zuidoost-Azië ontstaan, dat door de toxiciteit, die de mens heeft veroorzaakt, er mutaties optreden die ervoor zorgen dat er weer een nieuw ras kan ontstaan, dat sterker en harmonischer is dan de huidige mens. En dat is ook één van de grote problemen van de wetenschap op het ogenblik. Men kan in deze er niet mee weg.
Intussen heeft men wel enorm veel afwijkingen en enorm veel misgeboorten, enz… dat klopt. Maar dat is altijd in zo’n evolutieperiode. En dat zo’n evolutieperiode over vele jaren kan lopen, is ook een feit. Maar dat het uiteindelijke resultaat zal zijn, dat diegene die de intoxicaties veroorzaakt heeft, uiteindelijk de verliezer zal zijn t.o.v. diegene die zogezegd verslagen en vergiftigd is, zal uiteindelijk de winnaar zijn en de bevoordeligde. Juist omdat deze zaken anders lopen dan de wetenschap, of uw huidige kunde van wetenschap, kan inschatten.
Het is belangrijk dat u beseft, dat niet alles wat naar u toegespeeld wordt, wat u op het ogenblik verteld wordt als zijnde vast, zonder twijfel, wetenschappelijk waar, dat dit enkel maar telt in het denkpatroon van de mens en dat dat denkpatroon eigenlijk maar een klein onderdeeltje is van een veel grotere waarheid en dat je telkens als mensheid, wanneer je tegen deze harmonieën ingaat, in de problemen komt en dat je moet ervaren dat er andere krachten zijn, die sterker zijn en die meer kunnen ingrijpen.
Zo, ik hoop dat iedereen nog mee is en dat ik het niet te ingewikkeld heb gemaakt?
Zijn er onder u die op dit ogenblik dringende vragen hebben over het gebrachte?
Blijkbaar is het toch een beetje zwaar …
Laat het rustig allemaal bezinken. Denk erover na want dit is maar het begin van wat we u willen leren. Maar het is wel het fundament. Je moet beseffen dat de wereld, de aarde waarop u leeft, anders in mekaar zit dan dat u tot hiertoe hebt gedacht. U moet beseffen dat, wanneer u zich in harmonie kunt voelen met uw kabouters, als ik het zo nog eens mag uitdrukken, of met uw salamanders, met luchtwezens, met waterwezens, als u zich daarmee in harmonie kunt voelen, dat er veel voor u mogelijk wordt.
Het is niet zo dat je kunt zeggen: Ach, ik zal eens even positief denken aan het water; het is een warme zomer en nu mag het even boven mijn tuintje regenen; zo werkt het niet.
Maar hoe het wel zou kunnen werken, is dat wanneer u beseft dat uw tuin en het ganse gebied er rond behoefte heeft aan water en u stelt zich daarop in, u tracht een harmonie te voelen met deze wezens, dat deze wezens deze harmonie willen bevestigen en dat je daardoor wel degelijk een bui kunt krijgen. Maar je mag dan ook niet kwaad zijn wanneer het een kleine zondvloed is en dat er even wat water in uw huis loopt. Maar dankzij de harmonie hebt u wel gekregen wat u wenst. Maar het is een leerschool. Je moet u kunnen voorstellen wat deze energieën inhouden. Je moet u kunnen voorstellen hoe zij de noodzaak ervaren van de evenwichten. En dan kun je gemakkelijk veel zaken realiseren. Dan kun je bv. wanneer je u moe voelt en je gaat in een bos wandelen, in harmonie komen bv. met de natuur daar.
Het kan zijn dat je u in harmonie voelt met de aarde van het bos; maar het kan ook zijn dat je u in harmonie voelt met de groepsgeest van het bos en dat je zo je batterijen kunt opladen.
Ach, zo kan ik nog zeer vele voorbeelden geven.
Ik zou jullie de raad geven: probeer, ieder op zijn eigen manier, heel rustig, die wisselwerkingen te voelen. En de ene zal ondervinden dat hij meer in harmonie is met bv. aardwezens. Een ander zal ondervinden dat hij meer in harmonie is met vuurwezens. Misschien een ander is sterker in harmonie met een groepsgeest van dieren of van planten; er zijn zoveel mogelijkheden. Op het ogenblik dat je voor uzelf op ontdekkingstocht gaat, om uit te zoeken wat voor u de beste wisselwerking geeft, kom je een stapje verder en heb je een nieuwe harmonie in uw leven gevonden. Ze is dan misschien niet direct menselijk of niet direct stoffelijk menselijk, maar ze behoort wel tot de aarde waarop u leeft. En dat kan voor u een enorme vooruitgang betekenen.
Zo, ik denk dat de materie, die ik gebracht heb, voor vandaag voldoende is.
Wat ik nu van jullie zou verlangen, of wil vragen, zonder enige verplichting, is dat u de komende week gewoon de moeite neemt om over het gebrachte te denken, voor uzelf te filosoferen.
Ik weet dat hier vanavond de zaken worden opgenomen. Dit is minder van belang. Spits u niet toe op de opname maar vergeet even dat het opgenomen is; ’t is niet verloren, het blijft bewaard, maar denk zelf na.
En waarom vraag ik jullie dat? Wel, wanneer je over het gebrachte van vanavond zelf gaat nadenken, zul je opmerken dat ieder die hier aanwezig is, over iets anders gaat nadenken; zul je opmerken dat blijkbaar ieder hier iets anders gehoord heeft.
Ach, je weet wel, er is dit en dat gezegd maar, en dat is heel belangrijk voor jullie nu, ieder heeft juist dat bijgehouden, dat juist gehoord, wat hem in de richting kan zetten waar hij of zij het meest harmonisch in kan zijn. En daarom vraag ik: Denk er nu eerst zelf over na. Begin niet terug te beluisteren of te herlezen wat ik hier gebracht heb. Dat kun je binnen een maand nog, zonder enig probleem; en binnen een jaar; en misschien binnen 10 jaar. En dan zul je opmerken dat je, telkens wanneer je het opnieuw bestudeert, je nieuwe zaken zult lezen, nieuwe harmonieën zult ontdekken.
Want wat hebben we geprobeerd, vanavond? Dat is, voor ieder van u hier, een klein beetje te geven; een klein beetje dat voldoende is om een aanzet te hebben om te komen tot een grote innerlijke verandering. En daarmee bedoel ik: uw eigen zelf te ontdekken; je bewust te worden waarom je hier geïncarneerd bent; trachten voor uzelf vast te stellen wat uw sterke kanten zijn in deze incarnatie, wat uw sterke mogelijkheden zijn en zo deze, naar de toekomst toe, tot ontwikkeling te brengen. En als we daarin slagen, dan krijgen we hier een groep van mensen die, na verloop van tijd, met zijn beide voeten zeer sterk op deze aarde zal staan.
Ach, je kunt ervan op aan, je zult een buitenbeentje worden, dan. Want op het ogenblik dat je rondom u gaat kijken en gaat doorhebben en aanvoelen waarom iets gebeurt, of wat er achter steekt, en daarop kunt reageren op de juiste wijze, dan zul je niet meer zo passen in de maatschappij waar je nu in draait. En wanneer je dit dan naar buiten zou brengen en tegen anderen zou zeggen: ja maar, dat is toch maar het gevolg van zus of zo, dan zul je nogal heel gemakkelijk krijgen dat de mensen u zo meewarig aankijken en denken dat je niet goed snik bent.
Als je dat meemaakt, beste vrienden, is het een teken dat je op de goede weg bent; ja, een teken dat je je kunt vrijmaken van de indoctrinatie die jullie allemaal van kleins af hebben ondergaan. Maar je zult ook opmerken, en dat zal interessant worden voor ieder van jullie, dat een aantal mensen zal zeggen: Ach, je bent niet goed snik; wat zeg je nu?
Maar dat er meerdere mensen dit zullen opmerken rondom u en, met u gelijkgestemd zijnde, samen kunnen verdergaan. Er zullen zich zo nieuwe harmonieën ontwikkelen. Want vergeet niet dat op het ogenblik dat je probeert uit te voeren wat wij u voorstellen, aan te voelen, gaat ook uw eigen uitstraling, uw eigen energieveld, wijzigen. En doordat je een andere uitstraling krijgt, ga je ook andere harmonieën met anderen, die daarop gelijklopend zijn, ontdekken. En dan kan het wel eens zijn dat je zegt: Ja, ik had al zo lang een vriend of een vriendin, en nu gaat het niet meer. Want ik voel het leven anders aan. Ik voel aan dat mijn weg anders ligt. En de anderen nemen het niet au sérieux, enz… Hou er rekening mee dat elke bewustzijnsverruiming die de mens doormaakt, zijn leven grondig zal wijzigen.
En in deze periode, deze zeer snelle evolutie periode op geestelijk gebied, heb je het voordeel dat op de actie zeer snel de reactie volgt. Waar het tot, laat ons zeggen 20 jaar geleden , voor zulke zaken nog jaren kon duren, kunnen we nu dikwijls spreken dat actie en reactie soms in enkele uren of dagen plaatsvinden. Maar dat heeft het ontzettende voordeel dat je, op een avond als deze, met het gebrachte zeer snel kunt werken, inzicht kunt krijgen en dat je ook heel duidelijk, wanneer je de moeite doet erover na te denken, uw weg vindt en daar de harmonieën zult in aantreffen, die voor u nodig zijn.
Zo, als er bij dit laatste geen vragen meer zijn?

  • U spreekt over de evolutie van de mens. Maar moeten we dan ook zien dat er een evolutie is in de geest?

Kijk, u bent op het ogenblik mens. En een menselijk voertuig is voor de geest een leerschool. En als dat voertuig het goed gedaan heeft, dan kan de geest zeer veel leren. En wanneer we dan afscheid nemen van dat voertuig, dan kun je wel degelijk zeggen dat de geest verder is gekomen. Het kan ook zijn dat je teveel gespijbeld hebt en dat je in de klas moet blijven zitten; dat is iets anders. Vergeet niet dat entiteiten de aarde nog steeds bezien als zijnde een prachtige mogelijkheid tot ervaring opdoen. En dat is tot op een bepaalde hoogte. Wanneer we dan bereikt hebben, wat we als geest kunnen bereiken op deze aarde, dan gaan we gewoon verder, naar andere mogelijkheden. Want de aarde is maar één van de vele mogelijkheden, die in de kosmos bestaan, om een soort vorm van incarnatie door te maken. De aarde is ook niet – en denk nu niet dat ik over vliegende schotels ga praten, of over UFO-mannetjes – maar de aarde is niet de enige planeet waar leven op is. Wat ik wel kan zeggen, is dat de aarde de enige planeet is waar nog zo’n primitieve vorm van leven is zoals de mens. De meeste anderen die, en dat is geen menselijke vorm direct, maar die dus stoffelijke incarnatiemogelijkheden bieden, zijn van andere niveaus.
Misschien heb ik hier ook weer iets de grond ingeboord, dat de mens denkt dat hij in de kosmos het summum is. Maar als ik eerlijk moet zijn: een menselijk lichaam is één van de echt primitieve incarnatiemogelijkheden; maar voor de geest enorm interessant. En het is daarom dat we ook zoveel moeite doen om die mensheid in bepaalde banen te leiden; om dit zo lang mogelijk in stand te houden om zoveel mogelijk entiteiten de mogelijkheid te geven van deze stoffelijke mogelijkheden gebruik te maken.
Maar het is nu eenmaal zo in de kosmos, en je hebt het grote voordeel, wanneer je aan onze zijde komt en je hebt in dit leven geleerd wat je wenste te leren, wel, je bent echt niet verplicht om op deze aarde terug te komen. Je kan perfect naar andere sferen gaan. Maar misschien kan het ook zijn dat je de Aarde zo boeiend en interessant vond dat je nog meermaals hierop wilt geboren worden. Daar heb je de vrije keuze.
Alhoewel we dit later verder zullen uitdiepen.

  • Broeder, u sprak van harmonie met bv. aardwezens, luchtwezens, enz… maar het gebeurt ook dat je met bepaalde wezens geen affiniteit hebt; dat het precies altijd fout loopt. Waaraan is dat te wijten?

Heel simpel, omdat je niet op dezelfde harmonische golf kunt zitten. Daar loopt niets fout.
Kijk, wanneer u op deze aarde geboren bent, dan hebt u gezocht naar bepaalde mogelijkheden. Je hebt een voertuig dat, in het beste geval, zo dicht mogelijk benadert wat uw geest zocht. Maar op deze aarde zijn zo veel varianten en variaties in alles dat het voor elke mens onmogelijk is met alles affiniteit te hebben. En als je met iets geen affiniteit hebt, is het ook niet nodig dat je gaat proberen daar affiniteit mee te hebben.
Wat van belang is, is dat je waarmee je je in harmonie  kunt voelen en kunt zijn, dat je dat beleeft. Al de rest laat je terzijde.
Kijk eens, je bent hier geboren in Europa. Dan moet je niet willen gaan leven bv. zoals een Eskimo aan de Noordpool. Dat heb je niet gezocht. Je bent hier geboren, in deze streken. Ik stel het nu zeer extreem, maar misschien is dit het duidelijkste voor u. Het is niet de bedoeling dat iedere mens met bv. iedere mens zou accorderen. Dit kan nooit. De variatie tussen de mensen is te groot.
Je kunt natuurlijk esoterisch gaan praten en gaan zeggen: Ja maar, wij zijn allemaal van dezelfde Bron.
Dat is juist, maar dit doet niet ter zake dat je geen affiniteit met elkaar kunt hebben, ondanks het feit dat je van dezelfde Bron bent. Want zo zou je kunnen zeggen dat iemand die bv. schrik heeft van een slang, daarvoor geen angst moet hebben. Want ook dat dier behoort tot de aarde, tot de Bron. En je kunt zeggen: Ja maar, wanneer ik mij in harmonie stel, enz… heel juist. Maar als je er geen affiniteit mee hebt, zal het u niet lukken en zal de slang u zien als een mogelijke vijand en zul je, ondanks alles wat je probeert, want je wilt dan toch maar affiniteit hebben, zul je gebeten worden met alle gevolgen vandien.
Als je geen affiniteit voelt met dat dier, laat dat dier in zijn waardigheid en ga verder. Maar probeer niet een affiniteit op te bouwen. Want dat is in deze incarnatie voor u niet weggelegd. Maar maak niet de fout, zoals veel mensen doen, van: Ik heb geen gevoel naar een ander, dus zal ik er maar op slaan, dus zal ik maar verwerpen, dus zal ik maar vernietigen. Want dat is één van de grote fouten die heerst binnen de mensheid.

Zo, als er geen dringende vragen meer zijn gaan we de avond besluiten met een gezamenlijke meditatie; een meditatie, ook hier weer, mijne vrienden, die we gaan richten, de opbouw van kracht, om met deze kracht bepaalde evenwichten hier, in jullie geburen, te handhaven, om te voorkomen dat je – dat is toch belangrijk – in de komende maanden hier werkelijk als mens in de problemen gaat komen. Want op het ogenblik is het wel zo dat deze streken extra geviseerd worden en dat er, dat wil ik jullie toch op het hart drukken, de komende winterperiode enorme spanningen zullen opgebouwd worden. Je zult opmerken dat de mens rondom u soms echt niet te genieten is. Denk er dan aan dat het niet zozeer direct die mens zal zijn die niet te genieten is maar dat de mens zich laat sturen en beïnvloeden door krachten die hij niet beseft en niet kent en daardoor eigenlijk een beetje als een marionet aan touwtjes reageert. Als je dat kunt doorzien en overzien, dan kan je u ook distantiëren van alles wat er rondom u gaat gebeuren. Dan kunt u zich ook distantiëren van bv. bepaalde ziekten die zich zullen voordoen of bepaalde agressies, enz… U staat voor een warme tot hete winter, in menselijke termen uitgedrukt. Dus, hou daar rekening mee en zorg dat je voldoende afkoeling hebt. Die zul je buiten wel kunnen vinden.

Meditatie : Krachtopbouw

Mag ik jullie vragen van gewoon jullie dagelijkse beslommeringen, al jullie zorgen, even van u af te zetten. Laat maar even wegvloeien. Geef het aan de kosmos en zeg dat de kosmos dit maar even voor u bijhoudt en misschien hier of daar wat oplossingen creëert, zodat je op dat moment vanuit een evenwicht en een harmonie hier onder elkaar, kunt vertrekken.
Laat even de stilte in u opkomen.
En terwijl we hier samen zitten, tracht u nu gewoon even één te voelen met de energieën rondom u.
Tracht even aan te voelen dat niet alleen uw broers en uw zusters hier bij u zitten,  maar dat ieder van u omringd is door menige entiteit, die op het ogenblik aanzet op uw gemeenschappelijk denken. Vanuit deze eenheid tussen stof en geest bouwen we een kracht op.
We laten als het ware het prana van de kosmos hier in ons midden kristalliseren, de goddelijke Kracht; een Kracht die in ons leeft; waar we altijd onafscheidelijk deel van zijn; een kracht die ons mogelijk maakt van het Licht te beschouwen, van één te worden met het Licht.
En wanneer je deze kracht nu binnen deze kring voelt, stel u dan even voor dat deze kracht een harmonie vormt met de aarde rondom u; dat deze Lichtkracht ook de aardenergie bundelt; dat deze kracht ook in harmonie is met het vuur dat hier op deze tafel gesymboliseerd is door deze brandende kaarsen; dat deze kracht in harmonie is met het water dat zich hier rond dit gebouw overal bevindt; dat deze kracht in harmonie is met alle nimfen, alle luchtwezens die hier aanwezig zijn en die zich in deze atmosfeer zo goed thuis voelen.
En zo hebben we een harmonie opgebouwd tussen de energieën die we vandaag hebben besproken; waarvan we nu beseffen dat zij onze medestanders zijn.
De ene mens zal zich aangetrokken voelen tot de aardwezentjes, en dat mag, maar de ander misschien meer tot het vuur; de ander tot water of lucht. Ach, wat maakt het uit.
Gebruik uw aanvoelen, gebruik uw harmonie met diegenen die u raken; waarvan u voelt: dit is het; dat is mijn wereld; dit behoort tot mijn wereld; hier kan ik mee werken.
En misschien zijn er onder u die het toch nog liever houden op de geest, op de entiteiten die hier aanwezig zijn.
Ook dit is geen probleem zolang je kunt aanvaarden dat je allen tezamen één geheel vormt, één kracht, één Licht. Want daar gaat het om.
Wij allen hebben reeds zeer lang geleden gekozen voor de weg van het Licht; incarnatie na incarnatie, zoektocht na zoektocht door de kosmos zoeken wij steeds verder naar de Bron van dit Licht. En steeds helderder begint dit Licht voor ons te schijnen. Steeds verder komen wij op deze weg. Maar hoe verder wij komen, hoe meer wij de harmonie delen met onze broeders en zusters, hoe meer wij de harmonie versterken met alle energieën, alle wezens, soms moeilijk te omschrijven, maar met alles dat vanuit de Vader komt en wat eigenlijk het Licht inhoudt en het Licht vertegenwoordigt.
En hierdoor voelen we ook de evenwichten aan die zich overal manifesteren. We verwerpen niets. We aanvaarden gewoon, beseffende dat we niet alles kunnen doorgronden of begrijpen want de Schepping is zo groot. Het Licht is zo krachtig dat wij als mens daartegenover, maar ook als geest, zeer beperkt zijn. Maar wij leren aanvaarden dat de kracht van de Vader er is, dat het Licht er is en dat we, stap na stap, meer van dit Licht in ons kunnen opnemen; en hoe meer we opnemen, hoe meer we kunnen doorgeven.
Wees nu één met de krachten rondom u.
Deze harmonie is bezegeld. Laat nu deze harmonie, deze eenheid vloeien. Geef ze aan de kosmos rondom u. Laat ze vloeien en zeg haar waar zij nodig is, waar zij gevraagd is, dat zij zich daar manifesteert.
Laat de Kracht gaan. Zeg haar dat zij hulp biedt waar hulp gevraagd wordt. Maar zeg haar ook dat, waar zij geweigerd wordt, zij gewoon verder gaat. Laat deze kracht vloeien.
En als je zo ziet hoe deze kracht uitstroomt, dan merk je op dat je niet de mens ziet, neen. Je ziet een massa kleine lichtjes, kleine vlammetjes, kleine energieën die zoekende zijn naar meer, naar groter Licht.
Je ziet als het ware hoe de wereld rondom u een kleurenpalet is, zo mooi als de kleuren van de regenboog.
Je ziet alle vormen van licht: groot, klein, geel, rood, groen, blauw, paars,… alles is aanwezig. Want dat is de harmonie en de schepping. Alles vormt één geheel. Geen enkel van deze krachten kan ontbreken. Want dan zou de schepping de schepping niet meer zijn.
Laat alles vloeien; geniet van het beeld; geniet van de harmonie; geniet van het geven; geniet van de eenheid. En wees toch uzelf, de bron van dit gegeven.
En, langzaam maar zeker kom je terug tot uzelf, beseffende dat je de harmonieën die voor u in dit leven zijn weggelegd, even hebt beroerd; beseffende dat je na deze samenwerking, deze meditatie, nieuwe wegen kunt gaan; dat er zich nieuwe poorten voor u openen op de weg naar het Licht; beseffende dat de weg nog lang en moeilijk en misschien vermoeiend kan zijn maar dat elke stap die je doet, een stap is die je verder brengt, die u dichter brengt bij de Vader en zo bij de Bron en bij de essentie van het bestaan.
Neem gewoon deze kracht in u op. Laat dit alles rustig in u werken en maak er in de komende dagen steeds opnieuw gebruik van.

Er rest mij niets meer dan u nog een aangename, rustige avond toe te wensen en diegenen die zich nog met de wagen verplaatsen, doe het rustig aan. Er is meer tijd dan u denkt.