Beïnvloeding vanuit andere werelden

image_pdf

26  oktober 2010

Vanavond gaan we proberen om jullie een paar zaken bij te brengen die belangrijk zijn om, eerstens te kennen en tweedes om ermee te kunnen handelen. En het is niet zo evident, dat kan ik al van in het begin naar voor brengen. Ik zou graag met jullie vanavond het hebben over de verschillende werelden die u als mens beïnvloeden, die u in een bepaalde richting laten handelen, laten denken en zo verder.

En waarom gaan we daarover praten? Wel, heel simpel: wanneer je in de toekomst wilt werken met energieën, met krachten, magisch wilt werken, zoals sommigen het zullen omschrijven, dan moet u weten dat u niet alleen leeft in uw stoffelijke wereld, die u kent, maar dat u tezelfdertijd rondom u parallelwerelden hebt, werelden die andere dimensies kennen dan u, meerdere of mindere, maar die wel ook op deze aarde aanwezig zijn en dus op al wat er gebeurt, ook voor de aarde, invloed hebben.

Je mag niet vergeten, het is hier al meermaals naar voor gebracht, uw aarde is een denkend wezen. Uw aarde heeft een eigen planning en zo verder. Op het ogenblik dat u daar al een zekere affiniteit mee hebt en misschien met sommige delen een harmonie, dan kunnen we zeggen dat er al veel mogelijkheden voor u open liggen. Maar binnen die uitstraling van die gedachtewereld van de aarde bewegen zich nog heel veel andere energieën, krachten, die ik vanavond liefst omschrijf als werelden. Dat wil zeggen dat op een bepaald ogenblik deze werelden invloed kunnen uitoefenen op wat in uw stoffelijke wereld gebeurt zonder dat u daar eigenlijk iets van merkt. Eerstens omdat u er geen aandacht voor hebt en tweedes, zeker voor de meeste mensen, omdat ze er geen geloof wensen of kunnen aan hechten. Vanaf het ogenblik dat u voor uzelf stelt dat dit voor u niet bestaat, sluit u deuren. Dit wil zeggen dat u er wel door beïnvloed wordt maar dat u de vaststellingen en eventueel de mogelijke voordelen die eruit kunnen voortkomen, afwijst en ook niet kunt bereiken. Maar op het ogenblik dat u er zich wel voor open kan stellen, dat u wel uw gevoel durft gebruiken, dan hebt u een werktuig in de hand dat u dikwijls kan helpen enerzijds maar ook, in vele gevallen kan voorkomen dat je stoffelijke problemen, soms zelfs geestelijke problemen, meemaakt.

Jullie zullen allemaal wel al eens in jullie leven aangevoeld hebben: “Dit is nu niet direct mijn dag”, aangevoeld hebben: “Dit gaat mij niet.” Wanneer u nu kunt vaststellen dat uw niet zo best voelen niet direct te maken heeft met uzelf maar wel met de werelden waartussen je leeft, dan kun je daar rekening mee houden in alles wat je wenst te doen op dat ogenblik. Want dan weet je: hier zijn invloeden die voor mij, toch op dit moment, niet al te harmonisch zijn, dus ga ik op dit ogenblik bij voorbeeld geen belangrijke beslissingen nemen maar wacht ik af tot deze gevoelsinvloed, dit aanvoelen, voorbij is.

Het omgekeerde kan ook waar zijn: dat u zich, eigenlijk zonder enige reden, ontzettend gelukkig voelt, heel goed in uw vel, ondanks dat het misschien buiten, rondom u, slecht weer is en dat het niet direct de tijd is waarvan je zegt: “Hier voel ik mij goed in.” En toch voelt u zich goed, toch voelt u zich gelukkig. Dat zijn momenten, die dan weer bruikbaar zijn om wel degelijk binnen dat gevoel handelingen te volvoeren die u verder kunnen leiden.

Vanaf het ogenblik dat je daarmee gaat rekening houden en dat je ook gaat proberen om vast te stellen: “Vanwaar komen deze gevoelens, vanwaar komen mijn reacties, die eigenlijk toch niet 100 % de mijne zijn maar die ik toch volvoer”, dan ga je dikwijls signalen opmerken, signalen waar een ander gewoon aan voorbij gaat. Het zou kunnen dat u gewoon op straat wandelt en plots iemand voor u ziet die bij voorbeeld omkleed is met een grijze wolk en als u dan 5 minuten later terugkijkt, dan ziet u dat niet meer. Je hebt dat plots gezien, dat is er, het is ook weer plots weg.

Anderzijds kan het zijn dat je bijvoorbeeld toevallig naar de hemel kijkt en daar, om het bij wolken te houden, een stralende witte wolk ziet passeren. Zaken die direct tussen uw  stoffelijk voertuig, min of meer uw geest, maar vooral uw stoffelijk voertuig een beïnvloeding geven. Wanneer u dan verder de straat opgaat, waar u die persoon eerst in die wolk gezien hebt, die grijze wolk, dan zouden we kunnen stellen: let op, er komt iets op uw weg, iets dat misschien niet aangenaam is. En laat het ons nu simpel houden: u gaat verder en plots ziet u daar één van uw schuldeisers komen. Dan denk je: oei oei oei, ik kan hem niet betalen, dat gaat hier miserie zijn. Maar wanneer je al op voorhand verwittigd bent, kun je een andere houding aannemen; kun je, in plaats van u in een angst of een boosheid te wentelen, u openstellen en trachten voor een houding te gaan die voor de ander acceptabel is wanneer hij u bijvoorbeeld aanspreekt. En zo kun je, door het op voorhand aan te voelen dat er iets komt, u klaar maken als het ware om wat werkelijk naar u toe komt, op een juiste wijze op te vangen en ermee om te gaan. En om bij het voorbeeld van de schuldeiser te blijven, zou het dan kunnen zijn dat de schuldeiser met u akkoord gaat van u nog even uitstel te geven.

Ik tracht het zo praktisch mogelijk naar voor te brengen maar ieder van u zal in zijn leven wel al zo’n zaken meegemaakt hebben. Maar wanneer je u daar bewust van wordt, wanneer je u bewust wordt dat niet enkel en alleen al wat rondom u gebeurt, bepaalt hoe je u voelt, hoe uw leven verloopt, maar wanneer je bewust wordt en beseft: er zijn vele werelden rondom mij, die mij beïnvloeden, direct, indirect, maar dat die werelden ook deel zijn, en dat is belangrijk, van deze aarde. U weet allemaal: u heeft kosmische invloeden, met massa’s. Die sturen het geheel, daar kun je ook niet buiten. Dat is nu deel van het leven. Ook uw geest is daar in verankerd. U krijgt invloeden van grote entiteiten. Er wordt gesproken over de Heren der Werelden, sommigen zeggen: de 7 Heren der Werelden, de Meesters der Sferen en zo verder. Wanneer je magisch wilt werken, kun je daar gebruik van maken, kun je u daarop concentreren en kun je proberen van daar dus een wisselwerking mee te hebben. Ik ga bewust dit niet in detail laten gaan omdat dit, zeker in de beginfase, niet nodig is. Je moet niet gaan opsplitsen dat de Heren der Werelden bijvoorbeeld, de ene voor ‘rechtvaardigheid’ staat, weer een andere voor weer andere zaken, dat heeft geen nut. Je kunt u beter, wanneer je tracht met deze zaken te werken, vanuit een algemeen denkbeeld vertrekken. Dan ga je ook niet de fout maken om voor uzelf zaken uit te sluiten maar u open te stellen voor de mogelijke krachten, die van daar komen. Maar daar vertel ik u eigenlijk weinig nieuws mee. Wat voor u waarschijnlijk veel nieuwer is, zijn de werelden die uw wereld kruisen, die met uw wereld door elkaar vloeien. En dan spreek ik ook niet bijvoorbeeld over de astrale werelden of astrale vormen want deze vormen kent u. Er is hier al meer over verteld. En ik spreek ook niet over de pure geestenwereld want daar hebt u ook al genoeg over gehoord. U weet allemaal welke  verschillende niveaus voor de geest vanuit de stof tot het hoger geestelijke gaan. En dan kunnen we spreken van de nevelsferen tot hoog zomerland. Maar waar ik vanavond over spreek, zijn werkelijk de werelden waar het minst bij stil gestaan wordt, buiten door diegene die erin thuis is en die ermee tracht te werken, dat zijn hier op aarde ook stoffelijke maar andere dimensionale werelden.
En er zijn ook parallelwerelden. Er zijn nu eenmaal vele verschillende mogelijkheden, die deze planeet inhoudt en waar er te weinig van gekend is. Maar juist door u daarop te gaan instellen, krijg je meer mogelijkheden en meer kansen om, en daar gaat het om vanavond, u in harmonie te stellen met de aarde, met de planeet waarop je leeft, waarop je nu uw bewustzijnsontwikkeling doormaakt. U moet weten, uw aarde is op het ogenblik op een punt gekomen dat ze, om het in stoffelijk menselijke termen te zeggen, zich gaat baden. Ze gaat zich ontdoen van het vuil dat op haar is gaan kleven.

Natuurlijk is dat niet zo, zoals jullie een bad nemen. Voor de aarde houdt dat in dat vele normale gebeurtenissen rondom u plots wijzigen, veranderen. Maar niet alleen in uw dimensionaal stelsel, ook in de andere werelden wijzigt er veel. En zo kunnen we tot rare fenomenen komen dat je, wanneer je u kunt open stellen voor wat rondom u is, op het ogenblik dat er bijvoorbeeld een stortvloed is, u zich daar kunt aan onttrekken door gewoon, via de andere kanalen, een andere beleving op te nemen en deze vast te houden tot het ogenblik dat de stortvloed, in uw normale dimensionale wereld, voorbij is.

Dit klinkt misschien ingewikkeld maar het is niet ingewikkeld. Je moet het simplificeren; dat wil zeggen, stel: je wordt geconfronteerd met onheil of wat u onheil noemt maar wat in wezen een harmonisering is het en is het geen onheil. Maar voor jullie, stofmensen, en met de wijze waarop jullie leven, zullen jullie dat als onheil beschouwen, een stortvloed. Goed. Op het ogenblik dat u, met alles dat u al geleerd hebt, u kunt terugtrekken via bepaalde magische procedures, die u eigen zijn, meestal zul je dit het gemakkelijkste vanuit het meditatieve doen, maar ik kan mij voorstellen dat bepaalden onder u via bepaalde rituelen zich zullen afschermen en je kunt op dat ogenblik via uw aanvoelen een harmonie, een wisselwerking opbouwen tussen een andere wereld, die toch ook stoffelijk is op deze planeet, dan is het als het ware of je gaat door een poort, je komt in een andere wereld waar andere dimensies spelen. Je beleeft daar wat voor u noodzakelijk is en wanneer de vloed voorbij is, keer je gewoon terug naar uw normale omgeving en kun je in ogenschouw nemen wat er gebeurd is. Het grote voordeel dat daar ook nog aan vastzit, is dat je op dat ogenblik gevrijwaard bent van alle emoties, die de anderen hebben doorgemaakt tijdens die stortvloed. Want u hebt u daarvan gedistantieerd door te werken in de andere wereld. Het mooie daarvan kan ook nog zijn dat u via die andere wereld zo, tijdens het gebeuren, hulp kunt geven aan diegenen die hulpeloos zijn.

Ik heb de indruk dat ik er een paar aan het kwijtraken ben. Kijk, je kunt het misschien nog simpeler maken: u bent allemaal kind geweest. Als kind hebt u soms gespeeld op zulke wijze dat u totaal opging in uw spel. De dames waren misschien prinsessen, de heren waren misschien ridder, maakt niet uit, maar voor het kind op dat ogenblik in dat spel was die wereld werkelijkheid en beleefde dat kind dat met alle emoties en met alles  erop en eraan. Voor het kind waren er geen barrières. Maar dan kun je zeggen: ja, maar dat is wel de gedachte en fantasiewereld van het kind. Als volwassene kun je alles trachten te verklaren. Maar wanneer je echt goed nagaat bij uzelf, zul je u misschien zaken herinneren die men onder die noemer niet kan plaatsen, waarvan je zegt: “Ja, ik heb zulke ervaringen  doorgemaakt en dat was fantastisch” of dat was dit of dat was dat. Wel, het is diezelfde ervaring die je, wanneer je u nu instelt, ook kunt realiseren. Maar met het grotere voordeel dat u daardoor mogelijkheden ontvangt, krijgt, die u binnen uw gewoon stoffelijk voertuig anders niet hebt of niet kan. U hebt allemaal wel al gehoord van de plaatsen op de aarde waar werelden zouden samenvloeien en waar plots mensen verdwijnen. Er zijn op aarde bepaalde punten waar magnetische velden, om het simpel uit te drukken, in een enorme werveling komen en wanneer je daarin komt, dat je dus in tijd en ruimte wijzigt. Nochtans, je blijft op de aarde. Dat is een fysiek gebeuren en wanneer de wetenschap een beetje open zou staan voor die mogelijkheden, zou zij dit zelf kunnen vastleggen en zouden ze zelf die zaken kunnen creëren. Maar men houdt het liever, eerstens, in handen van de militairen, een beetje geheim, dan dat men dus er voor praktische zaken of voor praktisch nut voor de mensheid zou mee omgaan. Maar goed, laat dat terzijde. Maar die punten kun je overal voor uzelf creëren. Je moet daar heus geen zware generators voor hebben. Nee, het vertrekt gewoon vanuit uw houding, vanuit uw ingesteldheid, vanuit uw magische handelingen. En zo kan je echt ook, wanneer we de zaken een beetje verder bekijken, bijvoorbeeld zaken voor u zien gebeuren. U kunt zaken echt voorzien die, normaal gesproken, niet voorzienbaar zijn maar die je tot in het detail kunt waarnemen.
Er zit een kleine moeilijkheid aan: ze te plaatsen in uw tijdsbestek. Maar, dat is niet zo erg omdat, door het feit dat je het zeer gedetailleerd kan doorleven en meemaken, je op het ogenblik dat het in uw huidige wereld zich aandient, je het dadelijk zal herinneren en er dadelijk rekening kan mee houden. Dit gaat over alles. Je kan niets bedenken, te groot, te klein, te warm, te heet, maakt niet uit; via die mogelijkheden kun je heel veel zaken voorkomen en kun je voor uw eigen leven, en dikwijls voor anderen ook, een sturing geven in de positieve zin. Want dat is wel de bedoeling: dat je, wat je er ook uit leert, steeds gebruikt in de positieve zin, niet alleen voor uzelf maar ook als hulp voor de anderen. En naargelang de tijd, waar u in leeft, verder schrijdt, zult u opmerken dat, wat ik u hier vanavond naar voor breng, zich meer en meer voor ieder van u zal manifesteren. De kunst zal zijn van er rekening mee te houden, van ermee te werken, en niet, wanneer u bepaalde zaken waarneemt, deze weg te duwen omdat ze, in sommige gevallen misschien, nogal angstig zijn of misschien niet al te mooi zijn. Maar je kunt de zaken meestal bekijken als zijnde een hint van wat op uw pad ligt en daardoor de mogelijkheid krijgt om de juiste ingesteldheid op te bouwen en zelfs veel zaken te voorkomen.

Nu kun je tegen mij zeggen: “Ja maar, komt dat dan niet overeen met wat we soms dromen?” En anderen zullen misschien zeggen: “Ja, en als we uittreden, dan kunnen we toch ook deze zaken meemaken?”
Wat dromen aangaat, dat heeft er weinig mee te maken. Dromen heeft alles te maken met uw eigen onderbewustzijn dat bepaalde spanningsvelden via beeldvorming tracht af te leiden.
Wat uittredingen betreft, oké, maar uittreding, daar is het uw eigen geest, uw lichaam heeft daar weinig mee te maken. Bij een uittreding kun je in andere werelden ervaringen opdoen, kun je van alles gaan leren, studeren, doen, allemaal geen probleem. Maar dat is wel uw geest. Uw geest zal wat hij tijdens de uittreding opneemt, zoveel mogelijk trachten om te zetten zodat het lichaam daar ook iets aan heeft. Maar dan moet je toch goed beseffen: voor uw hersenen is dit zeer beperkt. Omdat veel van de zaken die een geest gaat aanleren, doormaken, bij de uittreding in andere werelden plaatsgrijpt die helemaal voor de stof niet kenbaar, vatbaar, registreerbaar zijn. Het enige dat de geest steeds kan overbrengen, dat is het gevoel, dat wat hij aan emotie eventueel, aan gevoelens tijdens zijn lering heeft doorgemaakt. Dat kan overgebracht worden naar het lichaam en dan kan het lichaam, bij het ontwaken, zich al dan niet euforisch voelen of misschien zich minder gezellig voelen. Maar dit is een ander terrein. Dit is niet het terrein dat de magiër kan betreden op aarde, de aarde met de verschillende werelden, die gewoon door elkaar vlieden.

Ik hoop dat het tot hier toe voor iedereen duidelijk is. Ik wil niet stellen: is het voor iedereen aanvaardbaar? Omdat je over wat hier nu gezegd is, zult moeten nadenken. Voor sommigen zal het nogal moeilijk te aanvaarden zijn. Voor anderen zal het misschien simpeler liggen. Toch zou ik jullie vragen: begin er rekening mee te houden en probeer ook vanaf vandaag uw gemoedstoestand in het oog te houden en u af te vragen: hoe komt het dat ik vandaag, ondanks alles, zo of zo ben. Ik wil hier niet zeggen dat elke moment dat u zich goed voelt, dat dit komt omdat er andere werelden in het spel zijn. Maar je kan er rekening mee houden dat, wanneer u bij voorbeeld u met een regelmaat slecht gezind voelt, soms echt niet weet waar dit nu vandaan komt, of omgekeerd dat u zich ondanks alles abnormaal goed voelt, gelukkig voelt, dan is het toch op dat ogenblik de moeite waard om u wat vragen te gaan stellen en trachten aan te voelen wat er werkelijk rondom u gebeurt, wat er werkelijk rondom u aanwezig is en plaatsgrijpt. En dan zou het best kunnen dat, wanneer u dit een paar maal hebt geprobeerd, u spontaan bepaalde beelden krijgt; beelden die in eerste instantie niet scherp zullen zijn. Dat hoeft ook niet. En probeer ook niet zo te focussen dat u zegt: “Zo heb ik het scherp in beeld.” Want op het ogenblik dat u dat gaat proberen, dan duwt u eigenlijk de deur terug dicht. Maar op het ogenblik dat u de beelden neemt zoals ze komen, en misschien is nog beter uitgedrukt: zoals je ze voelt, dan kunnen deze voor u veel betekenis hebben. En ook hier weer ga ik niet beginnen met alle mogelijke beelden uit te leggen. Want elke beeldvorming die je gaat ondergaan, gaat voor u persoonlijk zijn. Maar je gaat ze wel herkennen, je gaat er wel mee kunnen omgaan. De ene zal misschien, zoals ik in het begin van de avond gezegd heb, een persoon in een wolk zien. De ander zal misschien een adelaar zien. En weer een andere zal misschien een tijger vaststellen. De volgende ziet plots ergens een boot varen en een ander misschien een trein rijden. Nu zou je kunnen zeggen: “Al die beelden kunnen we gaan verklaren.” Zeer zeker, dan zijn we nog wel enkele maanden bezig en wat brengt het bij? Theoretische kennis die niet praktisch is. Wat praktisch is, is dat, wat je ervaart, dat je dat bijhoudt, dat je dat als het ware opslaat.

Stel u voor: je ziet een adelaar en deze adelaar laat een rots vallen; hij had een rots in zijn klauwen en laat die vallen. Dat is het beeld. Dan kun je, wanneer je bij voorbeeld later ergens wandelt en je ziet plots boven u die adelaar vliegen, gaat de beeldvorming zo zijn dat u zich herinnert: daar is gevaar; vallende stenen. Gewoon door het feit dat u de link kunt leggen, voorkomt u misschien dat u zich mistrapt over een losse steen en dat u, bij wijze van spreken, uw bekken zou gebroken hebben door te vallen. Ja, ik tracht de voorbeelden zo praktisch mogelijk te houden. Maar je kunt dit met duizend-en-een ander voorbeeld ook omschrijven. De kwestie is dat u leert er rekening mee te houden.

En dan een laatste punt dat ik er wil aan koppelen voor vandaag, en dan denk ik dat ik u genoeg stof tot nadenken heb gegeven: gezien ik u gezegd heb dat de aarde zich gaat proper maken, zul je rekening moeten houden met steeds toenemende fenomenen. Wanneer je nu, wat de natuur aangaat, probeert u zo harmonisch mogelijk met deze natuur te zijn. ‘Harmonisch mogelijk met de natuur’ wil niet zeggen dat je de groene jongen moet gaan  uithangen of weet ik veel wat nu in de mode is. Daar trekt de aarde zich niets van aan. Er wordt heel veel lucht verkocht wat betreft de natuur; dat moet je doorprikken. Je moet voor uzelf trachten aan te voelen wat voor jou de beste wisselwerking is tussen u en die aarde. En wanneer dat een klein gazonnetje achter uw woning is, waar u zich goed voelt, dan is dat zo. Dan moet dat niet het Amazonewoud zijn. Ik hoop dat u hier kunt volgen. Maar het is op dat moment dus van levensbelang,  dat u met dat kleine gazonnetje in evenwicht bent. Dat u daar kunt aanvoelen wat eigenlijk de aarde u te vertellen heeft, dat u daar de juiste beslissingen kunt nemen. Dan zal je opmerken dat u steeds in de wasbeurt van de aarde, om het zo te zeggen, de juiste positie kunt innemen; dat u, toevallig misschien in uw ogen, zich steeds op de juiste plaats zult bevinden, toevallig steeds het juiste zult gedaan hebben waardoor u, ondanks alles, verder kunt. Ach ja, er zullen waarschijnlijk ogenblikken komen dat u zaken zult moeten achterlaten waarvan u dacht: dat is normaal, dat behoort nu eenmaal tot mijn leven, tot mijn status, tot weet ik veel wat als stofmens. Maar dat maakt niet uit. Dankzij de juiste ingesteldheid, dankzij het besef van wat er allemaal rondom u is, kan je verder en kun je als het ware de grote schoonmaakbeurt van de aarde nog als zeer positief beschouwen, kun je zelf daarin een helpende hand zijn.

Ik denk dat de materie voor vandaag zwaar genoeg is geweest. De oefening die erin zit, mijn waarde broeders en zusters, is dat u vanaf nu, wanneer u uw meditaties doet, die u vroeger al opgedragen hebt gekregen en alle andere oefeningen, dit ook in dit kader gaat passen. Dat u zich gaat openstellen voor de mogelijkheid van wat er allemaal rondom u gebeurt. We zitten hier nu samen in dit houten gebouwtje, wanneer u zich nu even zou open willen stellen, dan kunt u bijvoorbeeld vaststellen dat hier zaken gebeuren, die eigenlijk met deze plaats niets te maken hebben. Je zou kunnen zeggen, als je goed kijkt of tracht aan te voelen, dat hier op het ogenblik, op deze plaats, op dit eigenste moment Spaanse soldaten rond een kampvuur zitten. Dit beeld is geen fictie, wil ik eraan toevoegen. Alleen is het beeld een beeld uit de tijd, dat gelieerd is en gekoppeld is aan deze omgeving. Nu kunt u zich afvragen: “Wat moet ik daarmee?” Op het ogenblik, niets. Maar misschien wel interessant om weten is dat, waar je nu zit, waar je nu bent, allerlei mogelijke plannen ontwikkeld zijn en tot uitvoering zijn gebracht. Dat is het ene beeld: de Spaanse soldaten rond het kampvuur. Wanneer we het nu verder laten gaan, kun je een ander beeld krijgen, kun je een beeld krijgen van een groep mensen, die bepaalde handelingen uitvoeren, je zou misschien  kunnen zeggen: een soort rites, om een bepaald gebied te beschermen. Toch zijn jullie dat niet en toch is het niet op het moment van het heden maar ergens in een toekomst, voor jullie. In werkelijkheid vloeit het allemaal door mekaar en in werkelijkheid bevrucht het ook mekaar: de plannen uit het verleden, die het mogelijk maakten dat hier bewoning ontstond; de plannen uit de toekomst, die ervoor zorgen dat er bewoning kan blijven. En alles vloeit hier samen op deze krachtplek.

En hiermee ga ik afsluiten. Denk er rustig verder over na. Het kan jullie misschien aanleiding geven om te ontdekken wat er allemaal rondom jullie aanwezig is, en niet alleen hier. Ieder heeft zo zijn eigen woning, zijn eigen vertrouwde omgeving, dus je kan ook eens trachten na te gaan en aan te voelen welke invloeden u daar sturen, u daar beïnvloeden.

Vragen.

  • Tijdens mijn meditaties dwalen mijn gedachten wel eens af of vallen er gedachten in, die ogenschijnlijk op dat moment niet ter zake doen waardoor ik, min of meer geforceerd, terug wil naar het gekozen onderwerp van de meditatie. Ook val ik wel eens in slaap. Ik zou hierover graag iets meer willen weten. En als ik in slaap ben gevallen, wat betekent die tot dan toe volbrachte meditatie dan nog?

Ik denk dat, aan de hand van de formulering van de vraag, het volgende toch mag opgemerkt worden: je kan niet geforceerd teruggaan naar een meditatie of je kan niet geforceerd mediteren. Wanneer je mediteert en je gedachten dwalen af, is dat een heel natuurlijke, logische zaak; dat is zelfs een eigenschap van meditatie. Wanneer je  nu zou gevraagd hebben: ‘contemplatie’, dan is het iets anders omdat je daar gefocust bent op één bepaald idee, beeld, en dat tot in het detail wilt uitwerken.
Bij meditatie is het heel goed mogelijk dat uw gedachten afdwalen. Wat je niet moet doen, dat is wat de vragensteller hier naar voor brengt: geforceerd terug willen gaan naar het onderwerp van de meditatie. Wanneer je mediteert en uw gedachten dwalen af, dan wil dat zeggen dat dit voor u een weg is, een belangrijk gegeven. En je gaat gewoon verder in deze gedachtesfeer en het kan best zijn dat dat totaal iets anders is dan hetgeen waarover je dacht: daar ga ik nu over mediteren. Maar het wil niet zeggen, omdat uw gedachten afdwalen, dat uw meditatie minder goed is.
Wanneer u dan tijdens de meditatie in slaap valt, ook dat is geen enkel probleem. In slaap vallen tijdens een meditatie, wil zeggen dat u een vorm van ontspanning hebt bereikt die fysiek zeer gunstig is. De slaap die u doormaakt, is een stoffelijke slaap. Op dat ogenblik zal uw geest echter wel degelijk verder functioneren en zal waarschijnlijk, en dat zal misschien niet altijd duidelijk zijn, uw meditatie een meerwaarde geven in het geestelijk gebied, die dan terug vertaald wordt naar uw stoffelijke hersenen; en wanneer u dan wakker wordt, dan denkt u: Ach, verdraaid, ik ben in slaap gevallen. Maar het kan best zijn dat, juist door het in slaap vallen, er in uw gedachtewerelden nieuwe mogelijkheden zijn ontstaan. Dus ik zou naar onze lieve vriend hier zeggen: wees daar nu echt niet te bezorgd om. Ik denk dat, wanneer u stopt met geforceerd te willen mediteren en uw lichaam effectief af en toe de toelating geeft van even volledig in rust te gaan, dat u op deze weg zeer goede resultaten kunt bereiken.

  • Heb ik het goed begrepen dat de oefening erin bestaat om open te staan voor signalen en tekenen? Is het een soort tweede werkelijkheid, die je waarneemt en die u iets wil duidelijk maken en waarmee je kunt werken?

Het is zeker en vast een werkelijkheid. Een tweede werkelijkheid, daar wordt meestal mee bedoeld: u distantiëren van uw eigen stoffelijk en een eigen geestelijke werkelijkheid opbouwen die je dan, magisch gezien, zich laat voltrekken, terug in de stof. Het is gewoon technisch wat ik nu zeg. Hetgeen wat de oefening inhoudt, is wel degelijk, en dat is een heel correcte vraag: hou rekening met signalen, met tekenen rondom u. Deze signalen en tekenen zullen effectief dikwijls vanuit een andere wereld tevoorschijn komen en te maken hebben met de wereld waarin u leeft. Dus op dat punt zou ik zeggen: zeer zeker. Tweede werkelijkheid? Nee. Maar het is een werkelijkheid, die bestaat en ik wil hier nu niet gaan zeggen: een derde, een vierde of een vijfde werkelijkheid. Nee, het is gewoon een werkelijkheid zoals uw wereld voor de andere wereld ook een werkelijkheid is. Door het samenvloeien, door bepaalde punten van kruising, krijg je de signalen, krijg je de tekenen en die zijn zo goed in uw wereld bruikbaar als in omgekeerde zin, dat signalen van uw wereld in de andere werelden bruikbaar zijn. Ik denk dat dit voldoende is.

  • Heeft die oefening te maken met andere werelden of/en energieën? Maar ik denk dat die al beantwoord is.

Ik kan daar een kleine toevoeging aan doen. Wanneer je spreekt over energieën, dan is dat zeker zo. Er wordt te weinig aandacht besteed, denk ik, aan het feit dat ook de stofmens, het stoffelijk lichaam, puur energie is, dat de andere werelden die zich ook manifesteren op de aarde ook allemaal energie zijn. Natuurlijk, dan komen we op terreinen van wetenschappelijk niet aanvaard noch minder verklaard. Dan zou u kunnen zeggen: Nou goed, we komen dan hier op het magische terrein of beter gezegd: hetgeen wat de huidige mens met zijn beperkte hersenen nog niet kan vatten of niet kan begrijpen. Goed. Maar alles heeft met energieën en energiebeweging als dusdanig, te maken. Nu, wat ik er nog aan wens toe te voegen, is het volgende en dat is misschien toch zeer interessant om weten: Weinigen hebben de wetenschap dat het tijdperk waar u nu in bent, of de heerser waar u nu onder valt, die u zo mooi met de naam Aquarius benoemt, dat gans deze kosmische tendens eigenlijk vooral de basis heeft qua energie. Dat wil zeggen dat beweging, vloeien als het ware, dus een hoofdeigenschap is van deze tijd. In tegenstelling met de tijd waar je uitkwam, waar vastheid en zo weinig mogelijk beweging de hoofdbasis was, waar energie plaatselijk was vastgeschroefd en liefst zo weinig mogelijk bewoog. Nu krijg je het totaal omgekeerde beeld.
Waarom vertel ik dat nu hier? Wel om de heel simpele reden dat door hoe verder we evolueren in deze nieuwe kosmische heerser, hoe sterker die velden zich zullen kunnen vrij investeren en hoe meer ook de verschillen van werelden zich kunnen manifesteren. Daarmee wil ik zeggen: waar het vroeger, onder de vorige heerser, dus uitzonderlijk was en dikwijls via kortsluitingen was van energieën dat de mens iets kon ervaren, krijg je nu dat er wisselwerkingen ontstaan. Ik zou bijna durven zeggen, wanneer ik het technisch uitdruk: er zijn transformatoren aangebracht, die het mogelijk maken dat deze energieën van onder elke vorm zich manifesteren, onder elke kracht, onder elke sterkte en in elke situatie. Aquarius is nou eenmaal vloeiend, daar zitten alle mogelijke bewegingen in, alle mogelijke situaties. Dit was niet denkbaar veertig jaar geleden, nu is dat aan de orde en wordt dat versterkt. Dat houdt in dat voor hetgeen wat u vanavond geleerd hebt, wat men u gebracht heeft, dat dit hoe verder de tijd evolueert voor jullie, stofmens, hoe sterker dat je zult ondervinden dat deze energieën een spel spelen. En dat wil ook zeggen: uw ganse systeem, uw ganse wereld die u kent, is gebaseerd op vaste energieën. D.w.z., u denkt dat die magnetische velden, elektrische velden en dit en dat, dat heeft die sterkte, dat doet dat en dat, doet dat en dat, kan niet anders, want we hebben dat zo opgebouwd. U gaat, en waarschijnlijk in korte tijd – ik kan daar geen jaren of maanden op plakken – maar u gaat ervaren dat gans dat oude systeem, dat eigenlijk ontstaan is een goede 100 à 150 jaar geleden, in verval gaat geraken omdat door de nieuwe energieën, de nieuwe mogelijkheden, op de huidige systemen serieuze kortsluitingen ontstaan, waarbij de boel opsmoort. Ik druk het zo plastisch uit opdat u zou begrijpen wat ik wil zeggen. Dus daar moet u rekening mee houden. U moet rekening houden dat die werelden, waar vandaag over gesproken is, dat deze nog in de toekomst een sterkere impact krijgen op uw huidige stoffelijke wereld, uw beperkte dimensionale wereld en dat daaruit weer nieuwe mogelijkheden ontstaan. Het gaat dan ook misschien niet zo raar in uw oren klinken dat binnen dit en niet zoveel tijd, ik denk niet dat daar nog drie eeuwen zullen over gaan, dat men als mens, als stofmens zal kunnen aanvaarden, dat er op aarde parallelwerelden zijn en zo verder en dat men daar zelfs mee zal trachten om te gaan. En hier ga ik het bij laten want anders gaan we te ver uitweiden.

Graag zouden we van onze zijde zien dat hetgeen wat we tot hiertoe gebracht hebben, voor jullie op de eerste plaats komt, voor al de rest. En als je dat kunt waar maken, dan zit je goed. En dan kun je met al wat nog komt, in de komende lessen, een enorm sterk pakket opbouwen. En wanneer dat dan afgerond is, dan zul je zeer sterk staan ten opzicht van wat mijn voorganger daarjuist zo mooi gezegd heeft: ‘de waspartij die de aarde bezig is’. En neem gerust van mij aan: iemand die in bad zit en zit te zingen en een beetje plezier te maken, kan soms nogal eens golven veroorzaken, die overspoelen. Dus houd daar rekening mee.

Dan gaan we nu over naar, toch naar mijn gevoel, het belangrijkste deel van de avond nl. de meditatie en de krachtsopbouw. Ik zou dit graag binnen het kader doen van de les die we u vanavond gegeven hebben. Dat wil zeggen dat ik u door de tijd en de ruimte ga meevoeren in beelden. Tracht deze in u vast te leggen en vooral, vooral, laat toe de gevoelens die het bij u oproept. Laat toe welke emoties er bij u vrij komen. Wees niet beschaamd voor uw emoties, doorleef ze, we zitten hier in een kring die al heel wat heeft opgebouwd. Ik denk dat je elkaar hier door dik en dun kunt steunen. Dus is het ook niet erg wanneer je tijdens dit meditatief gegeven uw emoties de vrije loop kunt laten.
Maak het jullie gemakkelijk, laat even uw gedachten los, uw dagelijkse dingen, vergeet deze even. Ik zou zelfs de vraag durven stellen: vergeet even wie je bent en ga met mij mee, door de tijd heen.

Meditatie: Reis door de tijd.

We vormen hier een kring en sta me toe dat ik nu even magisch deze sluit. Ik trek een cirkel rondom ons. Ik sluit deze kring zodat we één worden, één kracht.
En dan, binnen deze kring, breng ik een zuil van licht. Deze zuil van licht omkadert de volledige kring en brengt ons tegelijkertijd buiten de beperking van het stoffelijk gebeuren. We worden opgenomen in de kosmos. Het is als het ware of deze lichtzuil zuigt ons mee door de tijd. Krachtig verplaatsen wij ons in tijd en ruimte en dan zien we hoe alles rondom ons steeds maar wijzigt. We zien hoe de aarde zich herschikt. We zien hoe de gekende wereld van ons verdwijnt en hoe de aarde zich terugplooit en ontplooit in haar mooie blauwe vorm. We zien hoe de natuur terug de overhand neemt. We zien hoe alles terug zijn evenwichten vindt. En wanneer we dan kijken naar de plaats waar we nu zitten, dan zien we dat op die plaats anderen aanwezig zijn. Anderen waarvan we het gevoel hebben dat we ze kennen. Anderen waarvan we het gevoel hebben dat ze ons niet vreemd zijn. En ook zij zitten in een kring en wanneer we goed kijken, dan zien we dat zij, naar dat we kunnen vaststellen, een ritueel zijn aan het uitvoeren. We trachten te luisteren, we kijken, we stellen vast. De leden van de kring, in meerderheid van het vrouwelijk geslacht, aanroepen de aarde. Zij vormen, en we zien het, één energieveld: het borrelt als het ware op vanuit de aarde rondom hen, een krachtig energieveld, een eenheid met de aarde. Zij vragen geïnspireerd te worden door hun moeder aarde en je ziet hoe de ganse natuur er rond indrukken nalaat op deze mensen. We zouden bijna zeggen, of ik durf bijna zeggen, op deze priesteressen en priesters of welk woord ik er ook moet aan geven, wijze mensen, maakt niet uit, maar je ziet hoe de natuur, de aarde en de ganse atmosfeer hen beroert en in het ritueel zie je hoe ze allen hun armen en handen naar één punt brengen. Dat punt, waar ze naartoe wijzen, zo gezegd, daar bevindt zich een soort kristal, iets dat redelijk sterk glanst. Maar door het feit dat zij hun energie daarop richten, begint dat te schitteren zoals de zon, straalt dat uit; en dan zien we dat die uitstraling boven die kring uitgaat en zoals een paraplu zich open spreidt en zich verdeelt over het ganse landschap. En als we dan de gedachte waarnemen, dan stellen we vast dat zij gewoon vragen dat deze kracht voor ieder gaat die in harmonie is met deze aarde.
En we zien hoe deze kracht als een fontein opengaat, bij wijze van spreken. Deze kracht uit zich. En dit is één beeld maar we kunnen verder gaan. Steeds weer opnieuw zien we hoe anderen deze symbolen herhalen. En wanneer je goed kijkt, dan kun je vaststellen dat hier ook verschillende werelden door elkaar zweven. Enerzijds kun je, wat je veronderstelt, mensen waarnemen; anderzijds zie je figuren, gedaanten, in een wit ornaat, een witte tunica, waarvan je zou denken: zij doorlopen het landschap als het ware. Het is precies of alles zwermt door elkaar. En ja, wanneer je goed kijkt, zul je opmerken dat de beperktheid van uw stoffelijke wereld opgeheven is. En wanneer je nu even uw aandacht naar degenen laat gaan, die daar in hun wit ornaat aanwezig zijn, dan zul je opmerken dat zij jou zien. Dan zul je opmerken dat zij, als het ware, u begroeten; dat zij, als het ware, jullie opnemen in hun sfeer, in hun wereld. Dat zij, als het ware, u volledig vrijblijvend de kracht schenken, waar zij mee werken. Aanvaard gewoon wat men u hier geeft: universele kracht van de aarde, de kracht in gebed, in het gedachtepatroon van de aarde. Zie hoe men u dat schenkt, laaf er u aan, neem het in u op, wees één. En zo ziet u dat niet enkel uw wereld maar uw toekomstige wereld en de parallelwerelden, of hoe u het zou omschrijven met uw stoffelijke beperktheid, hier samenvloeien. Hoe u één bent met al deze figuren, figuren die in een verre toekomst zich hier zullen bevinden. In wezen ziet u uw opvolging. In wezen ziet u de uitwerking van de vernieuwing, van de herschikking door de aarde. Voel u één. En ja, voor sommigen wandelen er nog anderen door het beeld. Want het is niet enkel de zogezegde toekomst, die daar zit, maar ook het ganse verleden. Een verleden dat al vertrekt van ver voor uw gekende beschaving. U ziet de werelden hierdoor marcheren. U ziet figuren die u geen plaats kunt geven omdat u ze niet kent. Maar dan kunt u ook weer figuren waarnemen waarvan u de geschiedenis wel ooit geleerd hebt. Alles mengt zich op deze plaats want het krachtveld is groot en het krachtveld is altijd aanwezig geweest, door de tijd heen; uw dimensie tijd, maar in wezen niet bestaande, in wezen de illusie van uw voertuig. Zie hoe ze allen hier bij elkaar één kracht vormen. Zie hoe de Atlantiër, de Romein, bij wijze van spreken, de Spanjaard, om het zo uit te drukken, noem maar op, de Kelt, het is er allemaal. Het is allemaal de revue gepasseerd. Maar allen zijn aan dit punt gebonden, allen zijn aanwezig want uw fictie tijd is opgeheven. Het is één geheel en jullie zijn deel van dat geheel, van deze kracht. Werk er mee. Bevestig het voor uzelf. U ziet uw verleden, u ziet uw toekomst in één beeld en daarmee hebt u de bevestiging dat alles steeds verder gaat, dat niets een begin of einde kent, alleen het bestaansmoment, dat is de kracht, dat is de energie.

Laat ons nu, dit beleefd hebbende, rustig terug keren naar onze tijd, naar onze kring, onze cirkel hier. Laat ons even tot bezinning komen in deze kracht, in deze cirkel. Laat de afdruk vastgelegd zijn in onze ziel zodat we er mee werken kunnen. En dan ga ik, en dit is voor bescherming van u allen, de koepel terug sluiten maar het licht blijft aanwezig. Dan open ik nu hier, heel rustig de cirkel. Niet dat onze kring wordt opgeheven, verre van, maar door het openen van de cirkel kan terug de individualiteit tot zijn ware ontplooiing komen.
Het besef van eenheid blijft. De kracht van de kring blijft, maar het individu heeft nu de mogelijkheid om met de ervaring die is opgedaan, de kracht die is vastgelegd, haar eigen weg, zijn eigen weg te gaan, beseffende dat de stoffelijke beperking maar heel tijdelijk is, maar wel de mogelijkheid geeft om via het gevoel, via de emotie, lering op te doen en zo de incarnatie, waar je in zit, waardevoller te maken, uw incarnatie meer waarde te geven. Het is, als het ware, of wij hebben hier tezamen vanavond, wat zo dikwijls in de geschiedenis wordt gezegd, de steen der wijzen getoetst en dat is het. We hebben de universele kracht aangeraakt. En dat geeft ons de mogelijkheid om verder te gaan, gezamenlijk en toch ons eigen individueel bewustzijn verruimend. Het geeft de kracht voor de ene om door te gaan, voor de ander om over te gaan, maar voor allen is het een positieve krachtige betekenis. En hier heb je kunnen voelen, kunnen zien sommigen, dat het bestaan geen grenzen kent en dat, wanneer je u er voor open stelt en tracht zo harmonisch mogelijk met het licht te zijn, u alle mogelijkheden kunt te baat nemen.
Hiermee is de cirkel geopend, hiermee is de kracht bevestigd, hiermee sluit ik nu de meditatie voor vanavond af. Niet omdat het hier eindigt, maar wel omdat de aanzet is gegeven voor de verandering, voor het nieuwe.

Zo vrienden, ik denk dat ik naar best vermogen geprobeerd heb u iets te laten ervaren, iets dat in de kern van uw wezen een stempel heeft gedrukt. Besef dat uw stoffelijk voertuig een ander werktuig is voor uw geest. Besef dat uw geest gezocht heeft in dat voertuig van ervaringen op te doen. Maar besef dan ook dat uw stoffelijke wereld nooit de bovenhand mag halen. Dat al uw stoffelijke handelingen, al uw stoffelijke wenselijkheden, begeerten, noem maar op, mogelijkheden zijn maar ondergeschikt zijn aan uw geestelijke ontplooiing. Er is niets op tegen dat u uw lichaam gebruikt, dat u van uw lichaam geniet, dat u met dat lichaam werkt. Maar het lichaam mag nooit, of de stof mag nooit, een dwang worden. Want als de stof de geest gaat trachten te dwingen, dan zit je op het verkeerde spoor. Zeker in een veranderlijke, vernieuwende tijd als degene waar u zich nu in bevindt.

image_pdf