Beïnvloedingen

image_pdf

uit de cursus ‘De wet achter het mirakel‘(hoofdstuk 7 ) – april 1978

Beïnvloedingen.

Dit onderwerp behandelt de samenhangen tussen persoonlijk leven, persoonlijke reacties en invloeden van buitenaf.

Elke mens heeft een basisopmaak. Dat wil zeggen, hij heeft een aantal genetische kwaliteiten. Deze zijn over het algemeen afhankelijk van de stand der planeten. We zitten dus ineens weer in de astrologie. Elke mens heeft verder een aantal voertuigen die dicht bij de stof staan, zoals het astrale voertuig. Deze vallen onder stralingsinvloeden die ten dele van materiële aard zijn en vooral uit het centrum van het Melkwegstelsel komen en verder wat wij laag-geestelijke invloeden noemen. Dan heeft de mens nog een aantal bewustzijn dragende voertuigen die ook na de dood blijven bestaan. Deze worden allemaal weer beïnvloed door hogere geestelijke waarden en daarnaast door al die waarden waarover u reeds heeft gehoord als: de Heren van Wijsheid, de Heren der Stralen enz. Bij alle beïnvloedingen hebben wij dus te maken met drie waarden. Een mens die alleen maar astrologisch tekent, zal tot zijn verbazing merken dat de astrologische indicatie stoffelijk wel ten dele juist is, maar dat hij aan de andere kant toch weinig mogelijkheid heeft om nu met zekerheid te constateren: zo is het en niet anders. Want hetgeen men astrologisch kan berekenen, komt maar heel zelden volledig en kenbaar tot uitdrukking. Dan zeg je: de astrologie doet het niet. Dat is niet waar. De astrologie is goed voor zover haar invloed reikt. Ze heeft namelijk te maken met het totaal van de genetische invloeden. Maar uw levenskracht b.v. wordt zeker niet alleen bepaald door o.a. de cyclus van de maan. Die levenskracht wordt voor een deel bepaald door de condities die op astraal niveau bestaan. Daaruit kunt u n.l. heel wat levenskracht opnemen. Zo is het ook met besef. Besef kan zo ver doorwerken vanuit een geestelijk vlak dat daardoor o.a. uw reactiesnelheid wordt bepaald. En als dat nu toevallig het geval is, dan zal er niets uitkomen van hetgeen er astrologisch zeker zou moeten zijn. De situatie is dus als volgt;

  1. Élke mens heeft een basistype. Dit type is genetisch bepaald en op grond van de genetische eigenschappen plus de loop der plane­ten kan het geheel van de lichamelijke reacties redelijk worden nage­gaan.
  2. De mens heeft een astraal voertuig. Dit zal o.a. invloed hebben op de diepte van zijn rust (slaap) en van al of niet voldoende opname van levenskracht, verder op zijn vermogen tot paranormaal reageren zoals het opvangen van gedachten, emoties e.d.
  3. Zuiver geestelijke krachten. Deze zijn bepalend voor alles wat in het ‘ik’ een hoofdrol speelt in geestelijke zin. Hieruit ontstaat de gerichtheid bij het leven. Hierdoor is de continuïteit in een incarnatieketen bepaald en zullen ook de besefswaarden verschuiven.

De invloeden van dit laatste gebied zijn in staat om u tot een hoog geestelijk bewustzijnsniveau op te voeren met gelijktijdig een vermindering van uw stoffelijke oplettendheid, ofwel het omgekeerde tot stand te brengen waardoor uw geestelijk besef praktisch nihil is, maar uw gevoeligheden geestelijk dermate groot zijn geworden dat u a.h.w. over een extra waarnemer beschikt die u waarschuwt op elk ogenblik dat het nodig is.

Nu zeggen we dit voor een mens. Het zal u duidelijk zijn dat elk wezen uitstralingen heeft en een zekere mate van gevoeligheid. Je kunt natuurlijk verschil maken. Kijk je naar de bezieling van b.v. een rots of een boom (die bestaat inderdaad), dan zul je merken dat deze zeer sterk op planeetinvloeden reageert, daarnaast zeer sterk op astrale invloeden, maar praktisch niet op geestelijke invloeden. Dit geldt ook voor planten.

Bij dieren zullen geestelijke invloeden wel meetellen maar geen overheersende werkingen hebben. Bij de mens echter kan een geestelijke beïnvloeding dominant worden. Dat wil zeggen, dat ze alle andere beïnvloedingen voortdurend terzijde schuift door haar eigen intensiteit.

Nu gaat het ons eigenlijk om de wetten die achter het mirakel schuil gaan. Wanneer wij in wonderlijke omstandigheden komen te verkeren en er allerlei onbegrijpelijke dingen gaan gebeuren, dan is het gemakkelijk om dat alleen stoffelijke te verklaren. Maar is dat voldoende? Wanneer wij namelijk zeer opzienbarende feiten of veranderingen beleven, dan is het bijna zeker dat hier tenminste de geestelijke straling inwerkt die, wat ons betreft, zeer sterk is. De stralen impliceren dat je behoort tot een bepaalde tak van ontwikkeling. Nu zullen niet alle stralen even sterk optreden.

Laten we aannemen dat u behoort tot de straal blauw. Wanneer blauw zeer sterk is, zult u geestelijk dus veel sterker reageren. Geestelijke invloeden domineren de stoffelijke gemakkelijker. Is er wit licht, dan zal dat eveneens het geval zijn want ook bij wit licht reageert het ‘ik’ in zijn ontwikkelingsgang zeer sterk op de geestelijke energie. Is de invloed daarentegen goud of een andere kleur, dan reageert u daarop in verhouding minder sterk.

Wanneer een mens zijn eigen type bepaalt – dat is tamelijk moeilijk; u kunt het doen aan de hand van de voorkeur die u heeft voor kleuren, muziek e.d. zaken – dan kunnen we zeggen: als er kosmische invloeden zijn die behoren tot b.v. het witte, het rode, het blauwe licht, dan zal mijn eigen type bepalen in hoeverre ik onderhevig ben aan de werking die ze normaal op alle bewustzijn op aarde hebben. Hier komt dus het type heel sterk naar voren. Maar dat type ligt niet alleen maar vast in uw persoonlijkheid.

Laten we een voorbeeld nemen: u doet misschien een beetje aan magie. U heeft geprobeerd, om welke reden dan ook, om een voorwerp of een glas water te laden met magnetische kracht. U heeft dit gedaan in een rood-periode. Zelf bent u een blauw-type. Dan is de invloed in het water op dat ogenblik voor een groot gedeelte onderdrukt; ze is dormant (slapend). Verandert nu de beïnvloeding en komt na het rode licht b.v. het witte licht, dan blijkt plotseling dat de uitstraling van het water, of het voorwerpje dat u heeft ingestraald, veel sterker is geworden. Anders gezegd: uw eigen uitstraling bevat zoveel geestelijke elementen dat het mogelijk is dat u emoties afdrukt in materie en deze daarbij onderwerpt aan uw eigen type. Hierdoor zullen dan bij bepaalde kosmische omstandigheden van geestelijke aard de werkingen plotseling veel sterker tot uiting komen.

Voorbeeld: er zijn spookkastelen. Het wonderlijke is dat men daar niet altijd en regelmatig de dode ziet wandelen met het hoofd onder de arm en de ridder rammelend met zijn ketenen. Hoe komt het nu dat de ene keer dit verschijnsel, als het al optreedt, betrekkelijk vaag is, de andere keer echter zo sterk en scherp gedefinieerd dat zelfs mensen, die normaal geen enkele gevoeligheid hebben ontwikkeld, het waarnemen? Dan is de vraag; welke invloed was aanwezig op het moment dat de gehele gedachtereeks waarvan het spookverschijnsel de concretisering vormt, werd vastgelegd? Wanneer de dame in een hevige emotionele toestand vol onrust, lust, moed of haat het hoofd heeft verloren (dat gebeurt de mensen tegenwoordig nog wel, in velerlei betekenis), dan zal een rood-invloed, al wat samen­hing met dit gebeuren, bijzonder scherp naar voren doen komen. De kracht, die inherent aan het gebeuren aanwezig is in de omringende materie, wordt plotseling veel actiever. Je kunt denken aan bepaalde metalen en die, als je ze met z.g. zwart licht (heel donker ultraviolet licht) bestraalt, opeens fel beginnen te lichten zodat je eigenlijk veel beter en mooier ziet wat er allemaal in zit.

Zo gaat het met spookverhalen ook. En als het met spookverschijnse­len zo gaat, dan zal dat ook met elke geestelijke beïnvloeding het geval zijn. Dit betekent dat plaatsen waarop een bepaalde kleur (vibratie) de basis heeft gelegd voor daarin vastgelegde krachten of impulsen, altijd het sterkst zullen reageren op personen die een gelijksoortige vibratie (kleur of impuls) bezitten en dat het verschijnsel bovendien bijzonder sterk zal worden, wanneer er een kosmisch-geestelijke rood-invloed is. Hier heeft u een voorbeeld dat de verklaring kan geven voor heel veel dingen waarmee men o.a. in de parapsychologie worstelt.

Er bestaat in de buurt van Dundee een spookhuis. Het wonderlijke is hier niet zozeer dat men wel eens vage gestalten ziet gaan maar dat er in sommige perioden enorme poltergeistverschijnselen optreden. Dan vliegen er inderdaad heel oude en heel zware tafels door de biblio­theek heen, er wordt gesmeten met harnassen enz. enz. Maar het gebeurt, gelukkig zegt men daar, maar eens in de 10 á 20 jaar. Hoe zit dat in feite in elkaar?

Wel, de invloed die is vastgelegd, reageert zeer sterk op een geel-­invloed. Niet op een rood-invloed, vreemd genoeg, maar op een geel-invloed. Als er nu iemand met een eigen afstemming op geel aanwezig is en die boven­dien bepaalde mediamieke kwaliteiten bezit, dan zullen die verschijnselen gaan optreden. Er is dus altijd iemand nodig die ook die trilling heeft. Maar zou er bovendien nog een kosmisch gelijke invloed aanwezig zijn, dan wordt de beschikbare energie zoveel groter dat er allerlei wonderbaarlijke poltergeistverschijnselen ontstaan die een enorme energie kunnen ontwik­kelen, zonder dat iemand eigenlijk het gevoel heeft dat hij er iets zwakker van wordt. Soms zie je dat er vele invloeden samenkomen.

Er is een graf van een heilige (S. Domenico) in Bologna dat eigen­aardige verschijnselen vertoont. Wanneer mensen daar bijeenkomen (men doet dat meestal op de sterfdag van de heilige in kwestie) dan kunnen ze on­der meer een stem horen die hun bepaalde dingen zegt. Ze kunnen antwoord krijgen op vragen. Maar, punt 1: niet iedereen krijgt antwoord op zijn vra­gen en punt 2: niet altijd gebeuren die dingen. Het wonderlijke is dat, wanneer die stem klinkt en raad wordt gegeven, het aantal genezingen daar zeer klein is en wat er overblijft, kan met zelfsuggestie wel worden afge­daan. Als er geen stem wordt gehoord, dan zien we daarentegen, en dat is nu het leuke van het geval, dat er een aantal genezingen plaatsvindt, die niet zonder meer kunnen worden weggepraat. Ook dit gebeurt niet regel­matig. Er zijn dus ook wel sterfdagen van de heilige waarop helemaal niets gebeurt, ook al zitten alle gelovigen in afwachting hevig te bidden.

Als je nu gaat kijken wat er eigenlijk aan de hand is, dan blijkt het volgen­de: de heilige zelf heeft er heel weinig mee te maken. De reliek is ech­ter gevat in een gouden schrijn. Daarin bevinden zich enkele edelstenen en halfedelstenen, daarbij zijn o.a. drie heel grote opalen. Nu blijkt dat de­ze opalen sterk reageren op blauw-invloeden. Is er op de sterfdag (4 aug.) een blauw-invloed, dan schijnt er een telepathische communicatiemogelijkheid te ontstaan en schijnt de mens ook gemakkelijker met zijn werkelijk ‘ik’ ge­confronteerd te worden. Dit is de verklaring voor het optreden van de stem, de wonderbaarlijke raadgever.

Wanneer er echter een rood-invloed is, dan blijkt de reliek niet actief te zijn. Ongeveer 70 jaar nadat de reliek werd verworven en in die kerk gebracht, heeft men een bijzonder hoog altaar gebouwd o.a. uit albast en met een granieten bovenplaat. Het blijkt dat die granieten bovenplaat, mogelijk door de omstandigheden van wijding etc. maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, sterk is geladen met een rood-invloed, dus met levenskracht en emotie. Is er nu op de sterfdag een kosmische rood-invloed of is er een astrale levenskrachtinvloed, beide zijn mogelijk, dan is er een aantal wonderbaarlijke genezingen.

Als je het zo bekijkt, dan ga je begrijpen: in mijn eigen leven is het ook zo. Het is leuk te weten dat het wel eens in een kerk gebeurt, de San Dominico in Bologna, Italië.

In uw eigen leven en in uw omgeving spelen zich soortgelijke zaken af. Als u b.v. antiek verzamelt, dan moet u er rekening mee houden dat vele antieke voorwerpen een lange geschiedenis hebben waarbij ze in een bepaalde sfeer hebben vertoefd. Hieronder zijn meubelen, vooral grotere meubelen, metalen voorwerpen, vooral tin, vaak bronnen van bijzondere energie. Koper ook wel, meestal iets minder. Stenen voorwerpen. Glas heeft gewoonlijk niet al te veel van die energie.

Als u nu antiek in huis heeft, dan moet u maar eens opletten of er op tijden dat er een wit-invloed of een rood-invloed of een blauw-invloed heerst, er iets verandert in de sfeer van uw huis. Als u namelijk weet hoe zo’n voorwerp geladen is, dan kunt u het nog gebruiken als een soort lens om uw eigen gedachte-energie daar in brandpunt te brengen en zo de betreffende kracht veel sterker te laten inwerken op u of op anderen door middel van uw wil, meer dan normaal het geval is.

Het kan ook zijn dat er een invloed in zit die negatief is. Dat gebeurt wel eens als je werkelijk originele godenbeeldjes hebt. Die beeldjes zijn een hele tijd aan verering blootgesteld geweest. Die godheid had een bepaalde karakteristiek, die op den duur ook nog gericht is op bepaalde geestelijk-kosmische en astraal-kosmische stralingen. Wanneer nu die stralingen optreden, wordt de godheid zelf actief. Hij heeft een aura rond zich waarin zijn oorspronkelijke kwaliteiten en eigenschappen een heel grote rol spelen. Bent u daar niet harmonisch mee, dan gaat het u slecht. U wordt plotseling ziek, het gaat mis. Trouwens, als zo’n beeld of voorwerp bijzonder sterk geladen is, dan kunt u dat merken als u een beetje gevoelig bent want dan zal de plaats waar het voorwerp zich bevindt, een eigenaardige prikkelende sfeer hebben. En dan ligt het weer aan uw chakra’s natuurlijk welk van die chakra’s het best ontwikkeld is. Je voelt dat dan als een onbehagen. Dat kan zijn op de rug, een beetje rillerig in de lenden. Het kan de borst heel sterk beïnvloeden, zo het gevoel van: heb ik nu hartkramp of niet. Het kan gebeuren dat u plotseling een gevoel heeft van benauwdheid, dat is dan het middenrif, daar zit ook een chakra in de buurt. Dan ondergaan dus de brandpunten in uw aura (de zintuigen van uw aura) die beïnvloeding. Als u dat nu merkt, dan is dat helemaal niet erg want u kunt zich gemakkelijk daartegen beschermen. Maar u moet wel weten dat het bestaat.

Om ook hiervoor een eenvoudige regel te geven: wanneer u merkt dat er een bepaalde uitstraling is, dan gaat u niet bang weglopen en u gooit het voorwerp niet weg. U gaat zitten. Zet u zo gemakkelijk mogelijk neer, sluit de ogen en stel u de kleuren achtereenvolgens voor. U begint met wit, daarna goud of geel, daarna gaat u over op groen. Heeft u op deze geen reactie, dan probeert u blauw. Geeft blauw ook geen reactie, dan gaat u over op rood. De grootste kans op reactie zit daar natuurlijk wel in.

Als u op het ogenblik dat u zich rood voorstelt, een gevoel krijgt alsof het over uw gehele lichaam begint te prikkelen, uw haren te berge rijzen en dat soort dingen, dan moet u onmiddellijk de zaak stoppen. Daarna neemt u de hoogste kleur waarop geen reactie kwam. Wat ‘hoog’ betreft, houdt u rekening met de nu door mij te geven volgorde. Op wit zal er meestal geen reactie zijn. Is dit het geval, dan kiest u voor goud. U stelt zich zo volledig mogelijk daarop in. Vervolgens gaat u naar het voorwerp in kwestie toe. U beweegt uw handen langs het voorwerp terwijl u zich blijft concentreren op die kleur zodat het lijkt, alsof u deze ziet. Hiermee heeft u een neutralisatie aangebracht en zult u, zolang u nu maar zo nu en dan die kleur in gedachten heeft en zeker als het uw eigen basisstraling is, onaantastbaar zijn geworden voor elke inwerking die vanuit het voorwerp kan geschieden.

Er zijn natuurlijk ook andere methoden van afscherming. Er zijn mensen, die tekenen een pentagram of een cirkel met daarin de lichten enz. en gaan dan de bezwering uitspreken. Het kan wel eens wat uithalen maar als het een voorwerp is dat geladen is, dan is die kans niet groot. Wel indien u te maken heeft met directe bezieling. Spookverschijnselen b.v. of dat wat men demonen pleegt te noemen (vaak zijn dat natuurgeesten), die zou u op die manier wel kunnen bezweren maar voorwerpen niet.

Met de kleur kunt u a.h.w. de zaak isoleren. Als u koper een keer mooi heeft gepoetst en u wilt het niet weer doen, dan bestrijkt u het met blanke lak; er kan dan geen vuil meer op komen. Als u nu een voorwerp heeft en u heeft dat werkelijk gebaad in hetzij wit licht hetzij gouden licht (dat zijn de meest waarschijnlijke), dan zult u daardoor een laagje hebben aangebracht om het voorwerp waardoor de oorspronkelijke kracht minder goed tot uiting kan komen.

Er is veel een bijgeloof aan verbonden dat misschien toch een basis heeft. Het stamt namelijk uit Egypte. Daar zeggen ze dat men op deze manier zeer grote en sterke krachten kan bannen in zelfs een heel klein voorwerp. Wanneer echter de laag, die er omheen zit, wordt verbroken, zal de oorspronkelijke uitstraling met al haar werkingen onmiddellijk weer uitbreken. Men beweert dat dit de basis is van de z.g. beschermingszegels, die in de koningsgraven in Egypte werden aangebracht.

Wat kan ik persoonlijk doen met alle gegevens die ik tot nu toe heb besproken?

In de 1e plaats: ik probeer mij ervan bewust te worden wat op mij het sterkst inwerkt. Want wat op mij het sterkst inwerkt, daarmee ben ik verwant.

In de 2e plaats: wanneer er een invloed van kosmische aard is, dan zal ik dit ervaren. Het betekent dat ik dan niet moet rekenen op zuiver stoffelijke zaken maar dat ik mijn werk vooral geestelijk moet doen; dat ik mij moet concentreren en dat ik in die concentratie niet een stoffelijk plan maar een wens moet uitstralen die overeenstemt met het geestelijke begrip van wat ik wil doen. Op deze manier kan ik mijn mogelijkheden tot slagen aanmerkelijk vergroten.

Is er sprake van een astrale uitstraling, dan kan dit vaak een kwestie zijn van levenskracht. Wanneer u deze ondergaat, dan zult u dat meestal constateren doordat u een zekere ongedurigheid krijgt terwijl bij heel veel mensen het tijdsbesef ook een beetje in de war raakt. Het lijkt namelijk of de tijd veel langzamer gaat en dit terwijl je niets bijzonders te doen hebt en niets bijzonders verwacht. Als dit het geval is, dan is het natuurlijk dwaas om die energie terzijde te schuiven. Maar het is nog dwazer om u daardoor te laten opjagen. Om hiervan een goed gebruik te kunnen maken, stelt u zich in op uw eigen kleur, voor zover u deze kent. Kent u deze niet, neem dan het symbool van levenskracht, het gouden licht, het geestelijke gouden licht.

Probeer even (het behoeft maar een paar minuten te duren) rustig te zitten, langzaam en gelijkmatig adem te halen. Daarna zegt u tegen uzelf: ik zal alle energie opnemen in mijn wezen en in mijn cellen zonder dat het mijn besef kan veranderen.

Het klinkt alweer als een dwaze autosuggestieve methode. Maar als u in de omstandigheden heeft verkeerd en u heeft het een paar keer gedaan, dan zult u tot uw verbazing bemerken dat u niet alleen kalmer bent maar dat u ook over grotere energiereserves beschikt. U kunt dus meer doen en houdt toch meer energie over.

Bent u ziek, dat zou ook kunnen voorkomen terwijl die omstandigheden optreden, richt u dan met uw verlangen sterk op uw eigen genezing, normaliseren. Probeer u dan voor te stellen dat de wens die u uitstraalt, van uw voorhoofd uitgaat en terugkeert via het achterhoofd. Er is a. h. w. een boog in de kleur van uw eigen straal. Wit of gouden licht is nog altijd het beste. Het gaat dus uit van voor en treedt van achter in, alsof u een stralenkrans per ongeluk verkeerd heeft opgezet. Probeer dan wederom diep en rustig adem te halen als u de ziekte wilt genezen; probeer daarna u zo volledig mogelijk te ontspannen, bij voorkeur tenminste 15 minuten.

Is er sprake van een niet al te ernstige kwaal of van storingen, dan zult u merken dat ze daarna verdwenen zijn. Heeft u last van meer permanente kwalen, hoge of lage bloeddruk en dergelijke dingen waar we zo druk mee bezig zijn, dan zult u ontdekken dat er een verbetering is ingetreden. Als u dit proces herhaalt, zodra die ongedurigheid weer wordt geconstateerd, dan kunt u hiermede ook veel bijdragen tot uw eigen genezing.

Ten laatste nog iets voor mensen die last hebben van de ogen, mits daaraan – dat moet ik er nadrukkelijk bij zeggen – niet operatief is ingegrepen; uw ogen moeten dus in normale toestand zijn: u begint die energie in uw gedachten door de ogen naar buiten te laten stralen. Gelijktijdig rolt u langzaam de oogappels zoals een neger in een komische film. Dus van links naar rechts, van boven naar beneden. Doe dit een keer of tien en kies daarna een brandpunt voor uw blik dat op een punt ligt dat u normaal niet kunt zien. Bent u bijziend, probeer u dan te concentreren op een voorwerp dat u normaal niet duidelijk ziet. Probeer dat nu bewust en scherp te zien. Is het omgekeerde het geval, bent u dus verziend, neem dan op een afstand van 50 á 60 cm een boek met niet al te grote druk. Fixeer een bepaald deel van een bladzijde (probeer niet te lezen, fixeer het alleen) en tracht de letters duidelijker te laten worden; het kan aanmerkelijk bijdragen tot verbetering van uw gezichtsvermogen. U ziet, u kunt met die dingen wat doen.

Dan hebben we nog de astrologische invloeden. Een astrologische invloed is eigenlijk zoiets als een getij. Je hebt wat meer water onder de kiel en je kunt misschien wat gemakkelijker veranderen. Of je hebt stroom tegen en kunt dan kiezen: voor anker gaan of een andere richting uitgaan.

Als u astrologische tendensen heeft (die kunt u aan de hand van een redelijk goede horoscoop zien), dan kunt u zeggen: ik heb die tendens te verwachten. Alles dat mij tegenloopt, laat ik eenvoudig voorbijgaan. Ik onthoud mij, voor zover mij dat mogelijk is. Alles waarmee ik gunstige mogelijkheden zou kunnen krijgen, zal ik proberen om die gunstige mogelijkheden waar te maken. Maar ik doe dat niet zonder meer. Als u dat zonder meer doet, dan kunnen die andere invloeden daar tegenin gaan. Als ik merk dat ik vandaag een gunstige astrologische invloed heb voor b.v. hersenwerk, dan vraag ik mij af: welke geestelijke straling voel ik aan? U kunt dit desnoods doen door even de verschillende kleuren door uw gedachten te laten gaan. Als er een oplicht, dan heeft u veel kans dat het dan klopt.

Kent u uw eigen straal? Zoveel te beter, dan kunt u zich daarop ook nog concentreren. Probeer van daaruit eerst uzelf op te laden met energie. Als dit goed slaagt, dan heeft u het gevoel alsof u een soort extra huidje heeft, net of het statische elektriciteit is. Als u met een kam hebt zitten wrijven, gaan de haartjes op uw hand ook overeind staan.

Dan gaat u aan het werk tot het moment – dat is heel belangrijk hierbij – dat plotseling uw belangstelling wegvalt zodat u niet meer in staat bent om direct en zuiver te reageren. Daarna volgt ontspanning. Wilt u weer verder gaan, concentreer u dan weer op de juiste kleur, concentreer u op uw eigen straal. Is er bovendien nog een astrale invloed, dan kunt u zich daarmee zo nodig ook opladen op de vooromschreven manier. Zo kunt u intuïtief juister kiezen. U kunt beter, sneller en meer foutloos werk verzetten. U zult minder ergernissen ervaren en u zult bovenal, en dat is heel belangrijk in een periode waarin alles tegenzit, kunnen neutraliseren.

Wij maken hier dus heel duidelijk gebruik van drie verschillende invloeden en dat doen we zoveel we kunnen. Want achter al die mirakelen liggen wel wetten, maar we hebben het al gezegd: de Logos is a-logisch. Er bestaat geen zuivere logica in al die zaken. Je kunt er niets mee doen, tenminste als je menselijk logisch redeneert. Maar als u afgaat op de gevoelens, op dit innerlijk erkennen, op deze intuïtieve reacties, dan heeft u aan de gebruiksaanwijzing die ik erbij heb gegeven, heel veel. En dan gaat u begrijpen hoe het mogelijk is dat er wonderen ontstaan elders. Of dat nu is dat bloemen opeens sneller en beter groeien en bloeien, dat de kool veel groter wordt of dat het een kwestie is van: ik ben ineens over dit punt van “ik kan me niet uitdrukken” heen. Ik weet ineens wat ik moet zeggen. Of dat u opeens in uw hoofd een rekening courant krijgt en een overzicht heeft over uw mogelijkheden en de feiten dat u anders maar zelden heeft.

U kunt aan uzelf wonderen doen. Vanuit uzelf kunt u natuurlijk ook wel wonderen doen, zeker als u rekening houdt met de omschrijving die we er wel eens van hebben gegeven. Maar het belangrijkste is, meen ik, dat je leert dat je als mens met tenminste drie verschillende soorten energie te maken hebt en dat het samentreffen van deze energieën op voor u gunstige manieren maar heel zelden voorkomt. Maar als één kracht gunstig is, kunt u door uw eigen instelling toch vaak gebruikmaken van die andere krachten en kunt u een veel beter resultaat bereiken dan normaal. Dit is gewoon een gebruiksaanwijzing.

De krachten uit de kosmos die de mens beïnvloeden zijn natuurlijk van velerlei aard. Zij zijn zo verschillend dat het niet mogelijk is om elk daarvan afzonderlijk te noemen. Gelukkig vallen ze echter in hoofdklassen uiteen en deze kunnen we wel aanvoelen en benoemen.

Wanneer wij leven binnen het organisme van de kosmos (dat is ze eigenlijk), dan moeten we er rekening mee houden dat elk gebeuren in de kosmos mede invloed zal hebben op ons en onze omgeving. Wij moeten er rekening mee houden dat elke verandering in de kosmos, of we dit nu willen of niet, of we dat beseffen of niet, bij ons eveneens veranderingen teweeg zal brengen. Ons leven is een voortdurende verandering, ook als dit in de schijnbare gelijkmatigheid van het stoffelijk gebeuren niet zo gemakkelijk wordt opgemerkt. Gevoelig zijn voor de veranderingen die optreden, is op zichzelf al een voordeel. Want zonder dat je je wetten kunt voorstellen, precieze regels, kun je je altijd aanpassen. Het mirakel ontstaat door het samentreffen van vele invloeden op één bepaald ogenblik. En ofschoon het resultaat een toevalsresultaat schijnt te zijn, is het onvermijdelijk geworden doordat verschillende krachten van precies dezelfde soort zijn samengetroffen op een concentratiepunt waarop als basis een soortgelijke kracht aanwezig was.

U heeft uw eigen kracht. U heeft uw eigen trilling. U heeft een aura met een geheel eigen patroon, maar vooral ook een eigen hoofdkleur. Hierdoor is het voor u mogelijk, rekening houdend met de drie hoofdcategorieën die ik heb gegeven, om elke invloed steeds bewuster aan te voelen en daarvan ook een steeds bewuster gebruik te maken. Gebruikmaken van de kosmische krachten en omstandigheden die je omringen, betekent: meer meester worden over je beleven en je mogelijkheden. En als je dat dan afrondt door te zeggen: ik wil proberen steeds meer alle krachten in en rond mij te activeren in overeenstemming met mijn besef en mijn gevoel van juistheid, dan kom ik tot het optimale resultaat, zowel in stoffelijke als in geestelijke zin, en zal mijn bewustwording versneld voortgaan. Dan heeft u datgene gezegd waardoor een vervolg van dit onderwerp overbodig wordt.

Ik hoop dat u dit onderwerp nog eens op zijn merites zult willen beoordelen. Zoals het nu gegeven is, kunt u er heel voorzichtig mee experimenteren. Misschien ontdekt u dat u veel meer bent en veel meer kunt dan u dacht.

image_pdf