Beste wijze van leven in deze tijd

image_pdf

11 oktober 2005

Men heeft mij gevraagd om hedenavond jullie een klein onderhoud te geven aangaande de beste wijze van leven in deze tijd. Het is voor mij een hele eer om hier namens de broeders van de Gouden Lotus een gedachtewisseling met jullie te mogen hebben. Het doet mij een waar genoegen aan te voelen hoe jullie hier allemaal verzameld zijn om samen te zoeken naar de meest juiste weg, het juiste pad dat uw levenswandel kan inhouden.

Ach, weet je, er is een tijd geweest dat alles heel simpel was. Je was jong en men vertelde u hoe je alles moest doen. Langzaam maar zeker groeide je op tot volwassenheid, om uiteindelijke uw eigen verantwoordelijkheden te kunnen nemen binnen een bepaald vast kader.

En, mijn beminde broeders en zusters, die tijden zijn voorbij. Vaste patronen verdwijnen, kunnen in deze nieuwe era geen stand houden. Alles wat zich wilt bevestigd zien via wetjes, voorschriften, noem maar op, ziet zichzelf ontbinden. Degenen die trachten in deze tijd de macht te handhaven, zien hoe zijzelf verstrikt geraken in hun eigen illusie die ze gecreëerd hebben. En daarom, mijn beminde broeders en zusters, doet het mij zo goed, op een avond als deze, jullie hier aan te treffen, zoekers naar waarheid, zoekers naar licht; in dit kleine tempeltje dat in de kosmos eigenlijk als een ster schittert, als een krachtsbron zich uit van waaruit – dankzij jullie en al de anderen die hier trachten iets te realiseren – er een bron is ontstaan van licht, waar dat de velen die zoekende zijn inspiratie kunnen vinden, rust kunnen vinden. Want waarlijk veel rondom u wordt door de huidige mens ervaren als de hel.

Ik zou u de vraag kunnen stellen: “Weet u waar de hel is?” Het antwoord is in feite zeer simpel. De hel, op het ogenblik, is in de meeste harten der mensen. Mensen die op het ogenblik angst hebben, angst voor wat gebeurt, angst voor wat komende is, angst voor alles. Deze mensen leven in de hel, wat zij creëren door hun eigen gedachten, hun eigen lijden. Zij creëren hun eigen ziekte. Zij creëren hun eigen vastlopen. En zo zouden we kunnen zeggen: waar is de hemel van vroeger?

In de tijd dat ik op aarde nog rondliep, wij spraken over Nirwana, maar hier sprak men of spreekt men nog steeds over de hemel. Maar ook de hemel, mijn beminde broeders, mijn beminde zusters, is in uw hart aanwezig.

Wanneer je durft lachen, wanneer je durft tevreden zijn met wat je bezit, wanneer je durft te leven vandaag zonder u zorgen te maken wat komende gaat, en steeds naar de medemens toe een lach te handhaven, geluk uit te stralen, dan leef je in de hemel. En dan zal je opmerken dat je in een tijd als deze steeds weer juist op de juiste plaats, op het juiste moment bent. Dat je steeds weer kan lachen om wat er is gebeurd, dat je steeds weer – zelfs in de chaos rondom u – het positieve kunt ervaren. Want besef dat het dankzij uw gevoel van geluk, uw gevoel van harmonie met de kosmos, uw gevoel van één te zijn met de Vader, zoals jullie dat hier zo mooi noemen, dat je daardoor de uitdragers bent van de Nieuwe Tijd.

Ach, ik weet het, er wordt zo dikwijls gezegd: de wereld gaat vergaan. Wanneer je alle voorspellers mag geloven, dan was de wereld al miljoenen keren vergaan.

Maar welke wereld vergaat er? De wereld van diegenen die hun wereld zien ten ondergaan, omdat zij niet willen dat er iets verandert.

Wanneer een storm opsteekt en de boom weigert mee te plooien, dan breekt hij. Dan is die boom zijn wereld vergaan. Doch wanneer de boom zich naar de wind zet en de storm door zijn bladeren heen laat gaan en mee beweegt met de bewegingen van de wind, dan breekt hij niet, maar zuivert hij zichzelf van alle last die op hem was gevallen en na de storm is hij dan het symbool van het nieuwe, het gezuiverde.

Velen onder u zijn opgegroeid nog met de oude geloofsovertuigingen, de oude gedachten, en kunnen het in deze omstandigheden soms moeilijk krijgen. Omdat de zekerheden die de oude religies zo graag naar voor schoven om hun eigen onzekerheid, hun eigen angst te verbergen. Deze verwrongen gedachten gaan allemaal ten onder.

Ach, je ziet wel zo hier en daar nog een zeer sterk fanatisme opbloeien. Dat kan ook niet anders. Wanneer een lichaam teveel toxines in zich draagt, dan zal het hier of daar een zweer laten ontstaan waardoor het de overtollige toxines kan laten afvloeien. En dan zegt de mens: Ach, wat is dit toch pijnlijk en wat vuil komt daar toch niet uit. En even kan het dan zijn dat één van je lidmaten op dat ogenblik een beetje moeilijk in gebruik is.

Maar zie dan, wanneer de zweer zich uitgezuiverd heeft, wanneer het lichaam zich hersteld heeft, hoe sterk je dan terug bent. Je bent van een ballast af, een ballast die je hebt meegedragen, dikwijls zonder dat je het besefte. Het was een gewoonte. Je was erin opgegroeid. Maar dankzij de zuivering heb je nu nieuwe ideeën, nieuwe gedachten en kan je weer verder evolueren.

Jullie hebben hier de laatste maanden reeds zeer veel geleerd. Men heeft u al verscheidene zaken bijgebracht, waardoor je de mogelijkheid hebt om voor uzelf uw wereld lichter en aanvaardbaarder te maken. Maar het is nog steeds bij ieder van u een strijd. Je hebt jullie oude mantels nog niet afgelegd. Je bent nog steeds angstig dat, wanneer je het oude loslaat, je het nieuwe niet zou kunnen plaatsen, dat je het nieuwe zo moeilijk zult kunnen verwerken.

Maar is het niet met alles zo? Wanneer de boer in het voorjaar het zaad op zijn akker gooit, weet hij ook niet of hij een rijke oogst of een arme oogst gaat hebben. Maar toch zal de boer het zaad op de akker gooien. Dit is wat jullie moeten overdenken.

Het heeft geen zin van het zaad bij te houden, want dan gaat het zaad schimmelen. Dan gaan de muizen en de ratten er naartoe komen en zij gaan het zaad opeten en uiteindelijk blijf je achter met een leegte. Daarom moet de boer zaaien, moet hij het risico nemen van: ga ik een rijke oogst hebben of een schrale oogst? En hoe duidelijker hij zich inzet voor zijn oogst, hoe beter zijn oogst ook zal opschieten. Want vanuit de harmonie dat deze mens met de aarde heeft, met de krachten van de aarde, vanuit deze harmonie zal hij gedreven worden om een zo juist mogelijk evenwicht te bekomen tussen wat de aarde hem kan geven en wat hij kan verwerken.

En dat, mijne vrienden, wil ik jullie duidelijk maken. Jullie hebben hier al een beetje zaad gekregen. Jullie hebben hier al mogelijkheden geleerd.  Nu ben je zoals onze boer. Het is tijd om te zaaien. Het is tijd om het beetje dat je al kent, ach, en nou moet je niet denken dit is weinig, dit is niets, nee, wat je al kent is het waard om ermee te werken. Je moet niet eerst jaren gestudeerd hebben om praktisch iets te willen uitvoeren, want dan ben je zoals de boer, die eerst alles gaat bestuderen voor hij het eerste zaad wilt gooien. Daartegen zijn de seizoenen al voorbij en is het zaad al lang beschimmeld.

Daarom, mijn beminde broeders en zusters, is het nodig dat je niet alleen, zoals je nu doet, heel vlijtig mediteert. Dat is zeer goed. Maar wat is de monnik in waarde voor de wereld wanneer hij een ganse dag voor de Boeddha mediteert?

Deze monnik kan misschien wel voor de wereld als een heilige doorgaan, maar in wezen is dit gewoon een stagnatie. Maar de monnik die voor de Boeddha even mediteert en dan zegt: “Heer, ik vervul de taak zoals ze op mijn weg komt en ik vertrouw in de Boeddha dat ik het juiste doe.” Deze monnik betekent voor de wereld, voor de mens heel veel. Want hij beseft dat de Boeddha niet vraagt: aanbidt mij. Hij beseft dat, als hij een éénheid heeft met de Boeddha, hij de juiste weg kan gaan, dat hij de juiste betekenis, niet alleen voor zichzelf maar ook voor de ander, kan bezitten. Hij beseft dat hij in dit leven gelukkig kan zijn.

Want, mijne beminde broeders en zusters, het ware geluk voor de mens ligt hem niet in de gedachte van: welke rijkdom in het materiële bezit ik? Maar ligt hem wel in de betekenis die je hebt voor deze aarde en voor de medemens die op deze aarde leeft. Dan zal je zien, dan zal je op uw weg tegenkomen wat met u in harmonie is. Dan zal uw weg gaan, misschien over ravijnen heen, misschien door gevaarlijke wouden, maar dan zal de cobra nederig zijn kop voor u buigen, dan zal de tijger uw lastdier kunnen zijn, want vanuit dit gevoel van éénheid, van harmonie, ben je één, één met de kosmos, één met de Boeddha, één met de Vader, zoals jullie het hier zo graag zeggen. En vanuit die éénheid heb je het evenwicht en kun je verder.

Ik begrijp wel dat deze woorden voor u misschien klinken als zijnde een wens, als zijnde iets wat je wel zou willen kunnen, maar waarvan je zegt: Ik ben nog zo ver niet.

Vergis u niet. Ieder van u bezit deze kracht. Ieder van u bezit deze band, de band met de kosmos, de band met het eeuwige. Vergeet toch niet dat het rad van bestaan een stoffelijk leven maar even als een kleine fractie in tijd beziet. Een mens is in het rad van het bestaan niet meer dan deze eendagsvlieg die bij zonsondergang even gaat vliegen, gaat spelen in het licht, om vervolgens weer de voeding te zijn voor vele nieuwe zaken. Lieve, lieve mensen hier aanwezig, uw leven is ook maar een spel. Het spel zoals die eendagsvlieg geniet van haar beweging in de ondergaande zonnestralen. Zo is uw stoffelijk leven in de totaliteit van uw bestaan: even een kleine vakantie, een klein tussendoortje dat u oneindig veel mogelijkheden biedt om de weg naar het licht samen met uw broeders en zusters verder te gaan.

Daarom: leef vandaag! Geniet vandaag van wat u geschonken is. Laat de kracht van het licht uw geest helder maken, uw ziel stralen, zodat je het geluk dat erdoor ontstaat, kunt uitstralen in een wereld rondom u die op het ogenblik enkel en alleen voor velen bestaat uit illusie, chaos en ellende. Gebruik, mijn beminde broeders en zusters, de lessen die u gekregen hebt intens. Tracht u één te voelen met de krachten van de natuur. Tracht u één te voelen met de Heren van de Kosmos, de Meesters der Werelden en zo zult u steeds de juiste houding, het juiste begrip, het juiste inzicht hebben, wat er ook moge gebeuren.

En misschien klinkt dit hard, maar stoor u niet aan de ellende die op het ogenblik op deze wereld aanwezig is. Maar denk gewoon: het is een uiting van het zijn. Alles is steeds in evenwicht. Maak u geen zorgen wanneer er velen overgaan. Want zij zijn gelukkig. Maak u geen zorgen over de plaatsen waar ellende is, u kunt er niets aan doen. U hebt er ook geen uitstaans mee. Maar zorg dat rondom u er rust heerst, zorg dat rondom u de harmonie er is. Zorg dat de vrede in uw hart bewaard wordt en dan zult je zien, dan ben je één, ben je in harmonie en kan je een ware betekenis op deze wereld hebben. En dan draag je die uit, dan ben je een schakel in het nieuwe. Dan ben je de kracht die ervoor zorgt dat het oude verdwijnt, maar dat het nieuwe zich kan vormen, zich kan uiten. Wanneer de slang vervelt, is het soms moeilijk voor haar. Zij moet zich schuren over scherpe rotsen, zij moet zich schuren op harde zandkorrels. Maar ze weet dat de oude huid haar niet meer van dienst is en zij zet al haar krachten in om van de oude verpakking af te geraken en zo sterker, nieuwer terug in de volgende periode van haar bestaan te komen.

Ach, mijn beminde broeders en zusters, zo is het ook voor jullie. Je bent bezig uw oude huid af te leggen, stukje bij beetje. En het zal even zeer doen, het zal even lastig zijn. Maar eens dat je dit doorworsteld hebt, sta je er, sterker dan ooit tevoren, lichtender dan je ooit had kunnen dromen.

Ik hoop dat ik jullie met deze kleine toespraak niet hebt verveeld. Ik hoop dat door dit alles even vanuit een ander oogpunt te benaderen, je een doorzicht krijgt in de mogelijkheden die vandaag voor jullie ter beschikking staan.

De tweede werkelijkheid bezit je. Je moet alleen durven erkennen dat het voor u werkt. Je moet afstand kunnen nemen van het oude, het oude denken. Wanneer je leert omgaan met de krachten van uw geestelijke organen, wanneer je leert omgaan met de kracht van uw derde oog, besef dan dat deze krachten ouder zijn dan de mens zelf. Besef dan dat dit alles meer met u verbonden is dan met deze tijdelijke verpakking waar u zich nu mee beweegt. Besef dat via uw lichamen je uw eigen stoflichaam kunt opbouwen of kunt afbreken. Besef dat ziekte en gezondheid samenhangt met hoe uw ingesteldheid is. Besef dat wanneer je het geluk in u naar buiten laat komen, er geen plaats is voor ziekte, er geen plaats is voor disharmonie, er geen plaats is voor angst.

Besef dat ouder worden van het lichaam een zegen is. Want dankzij het ouder worden, kom je dichter bij de nieuwe geboorte en kan de geest zijn weg weer verder gaan. Besef dat overgang een zegen is wanneer de tijd voor u rijp is. Besef dat al de zaken die de mens belangrijk acht in dit stoffelijk bestaan gewoon achter blijven bij de lege verpakking, maar dat alleen de ervaringswereld die je hebt opgedaan met deze verpakking met u meegaat bij de nieuwe geboorte op de weg van uw bestaan. Waarom dan u nog zorgen maken of je morgen nog geld op uw rekening hebt staan. Waarom u zorgen maken of je wel de juiste kleding draagt, of je wel met de juiste auto rijdt. Wanneer je beseft dat dit allemaal gewoon achter blijft, dat dit voor de tocht die u onderneemt waardeloos is en zeker een overdreven ballast, laat dan al dat overbodige voor wat het is en richt u op uw ware taak: het licht te laten schijnen, de harmonie op deze wereld te laten ontplooien, een anker te zijn voor uw medemens. En dan zal je opmerken dat de geschenken, als ik het zo mag uitdrukken, van de kosmos uw deel zijn.

Ach, voor sommigen zul je misschien een armoezaaier zijn. Voor anderen ben je misschien een overjaarse provo en weer voor anderen ben je volgens hun norm eigenlijk niet goed bij de jouwe. Maar wat stoort het u wanneer je de eenheid voelt, de kracht voelt met uw ware zijn, de verbinding hebt met de Vader of de Boeddha.

Ach, laat de anderen dan maar jagen, laat de anderen zich dan maar in het zweet werken voor de vergankelijkheid, laat de anderen dan, wanneer zij er niet voor openstaan, leven in hun eigen hel. Stoor er u niet aan. Maak er u ook niet druk over. Maar op het ogenblik dat zij maar enige hint geven of hulp vragen, wees bereid van hier te helpen. En doe het dan zoals jij aanvoelt dat het juist is. Niet zoals de begeerte van diegene is die vraagt, maar wel volgens het aanvoelen van uw eenheid, uw harmonie. En dan zal je zien, dan zul je nooit alleen op uw weg zijn. Dan zal je steeds vergezeld zijn van de Boeddha, van de Vader en dan zal het levenswiel voor u u brengen door alle sferen, u leren tot in de lichtste plaatsen wat de kracht is die er heeft voor gezorgd dat je deze taak, deze missie, om het zo uit te drukken in jullie taal, hebt mogen volvoeren.

Mijn tijd om me terug te trekken, is gekomen. Ik dank jullie in naam van alle broeders hier aanwezig en zeker in mijn eigenste naam dat ik jullie hier heb mogen toespreken.

Ik dank jullie voor de vloed van sympathie, van harmonie die ik hier van jullie mag ervaren. En ik dank jullie voor alle inspanningen die u nog zult doen om dit licht zijn kans te geven, om deze plaats, in deze omgeving, zijn ware kracht te laten uitstralen, zijn ware gelaat van de vernieuwing te laten volvoeren.

Mijn beminde broeders en zusters, dat de Boeddha samen met u de weg mag verder gaan.

Tweede deel.

Zoals gewoonlijk in het tweede gedeelte is mijn taak uw vragen te beantwoorden en u te begeleiden in een meditatie. Maar voordat we aan de vragen beginnen, eerst kort nog even een kleine overdenking van onze zijde.

U vond het misschien raar dat we in het eerste gedeelte voor jullie eens iets anders hebben gebracht dan het louter en alleen maar praktisch aanleren van bepaalde begrippen, bepaalde mogelijkheden. Wij hebben op dit ogenblik nogal heel veel kontakten met broeders vanuit het Oosten door de omstandigheden die op dit ogenblik over deze aarde gaan. En daarom vonden we het opportuun van eens voor een groep als deze, die normaal nogal zeer westers georiënteerd is, even een andere kijk op de zaken naar voor te laten komen. Maar u zult ook wel opgemerkt hebben dat hetgeen wat gebracht is misschien een beetje in stijl verschilt, maar uiteindelijk, inhoudelijk, dat wij allemaal op dezelfde weg zijn, op een zoektocht zijn. Maar het was dus wel vanuit onze optiek eens nodig, vonden we, dat je even kon gaan nadenken hoe je hetgeen wat we tot hiertoe voor jullie naar voren hebben gebracht en getracht hebben jullie aan te leren, hoe je dat ook vanuit een andere ooghoek kunt benaderen en daar eventueel mee kunt omgaan. Dat wou ik even naar voor schuiven. Als er nu mensen zijn die vragen hebben over hetgeen wat de laatste tijd is aangeleerd of die bepaalde problemen naar voor willen brengen bij het proberen van de leerstof en de oefeningen, dan zullen we hier graag op antwoorden.

 • Broeder, ik had eigenlijk een vraagje over de chakra’s. Vorige keer is gepraat o.a. over de plaatsing van de chakra’s. Nu, in oude Indische geschriften wordt vaak als tweede chakra de heiligbeenchakra vooropgesteld. Dat verschilt toch enigszins met wat er vorige keer is gevraagd. Vanwaar dat verschil eigenlijk?

Kijk, wanneer je over een materie praat die stoffelijk niet vaststelbaar is, kun je soms wel een keer verschillende interpretaties krijgen. Hetgeen wat we naar voor brengen hier is volgens ons oogpunt – en dan bekijken we het dus wel degelijk vanuit onze zijde – naar het stoffelijk lichaam toe de meeste juiste constellatie, de meeste juiste ligging van deze energievelden. Vergeet niet dat dit energievelden zijn en geen vaste stoffelijke organen. En dat er verschil is, is logisch.

Kijk gewoon een keer naar uw eigen maatschappij. Hoe zaken die ogenschijnlijk zeer eenvoudig zijn, wanneer zij benaderd worden door 10 mensen, dikwijls op 10 verschillende manieren uitgelegd en omschreven worden. De omschrijving die wij hier hanteren voor de chakra’s is diegene die – laat mij toe te zeggen – in de boeddhistische kloosters gedurende duizenden jaren gebruikt is. De omschrijving werd zelfs al op deze wijze gebruikt bijvoorbeeld bij de Atlanten en zo verder. En wij trachten ons aan deze te houden. Afwijkingen daarin zul je altijd vinden. Maar wat maakt het uiteindelijk uit? Het gaat er niet om of dat jij een chakra plaatst waar jij denkt dat hij is. Het gaat er hem om of dat je, wanneer je ermee werkt, hem kunt aanvoelen en of dat je met de energieën kunt omgaan. Dat is belangrijk.

Zolang je, mijn waarde vriend, u gaat laten drijven door wat anderen u steeds opwerpen, zul je nooit uw eigen weg vinden. Je moet daarmee opletten.

We hebben het hier al gezegd: wat hier binnen deze groep gebracht wordt, is voor deze groep. De fout die jij maakt, is gaan toetsen bij anderen. Mag je niet doen. Je mag wel erover nadenken, maar zoals je zegt: ik heb in oude Indische geschriften dit of dat, wel ik kan u andere geschriften aanhalen waar nog andere beschrijvingen zijn en wanneer ik dan bijvoorbeeld bepaalde Mayageschriften vanuit het Zuid-Amerikaanse continent, bepaalde Incaomschrijvingen vanuit Peru u zou laten lezen, dan zult u nog minder het noorden vinden. Probeer dit achter u te laten. Probeer, wanneer u hier iets aangeleerd wordt, dit te aanvaarden dat je op deze wijze het beste werkt. Dat wil niet zeggen dat je alles klakkeloos moet aanvaarden. Maar het wilt wel zeggen dat uit de mogelijkheden die er zijn, dit de beste mogelijkheid is die u geboden is binnen dit geheel. En dat is belangrijk. En dit is iets dat voor ieder lid van de groep hier geldt. Een fout die wij dikwijls zien die gemaakt wordt, is dat men van alles gaat uitzoeken en dan vergeet men dat men afhangt – meestal – van de denkpiste van één mens. Maar de denkpiste van één mens kan gemakkelijk fouten maken. Niet dat wij foutloos zijn, verre van. Maar het grote verschil is dat, wanneer wij u hier in praktijk iets trachten aan te leren, dit niet komt van één van ons maar van zeer velen, met zeer veel ervaring, en die dit als het meest juiste kunnen ervaren binnen de mogelijkheden die we hebben. En dat is belangrijk.

 • Broeder wat die chakra’s betreft met die oefening. Ik voel de kleuren, maar ik zie ze niet. Ik kan ze compleet voelen, maar niet zien.  Is dat in orde of is dat niet in orde?

Kijk, kleur is straling, is golfbeweging, om het zo uit te drukken in jullie termen. Wanneer jij uw kleuren aanvoelt, dan ben je al op heel goede weg. Het hoeft niet noodzakelijk te zijn dat je een bepaalde invulling geeft. Deze invulling zal gewoon na verloop van tijd toch gebeuren. Maar wanneer je zegt: ik ervaar bijvoorbeeld deze trilling, dan kun je stellen dat je een goede ontwikkeling doormaakt. En het is niet direct noodzakelijk om daar een bepaalde inkleuring te maken. Houd er zelf rekening mee dat – en dat hebben we hier ook al gezegd – een kleuromschrijving maar een hulp is. Het belangrijkste is wat je aanvoelt, wat je waarneemt.  Ik hoop dat dit voldoende is?

 • Vraag i.v.m. de chakra’s. Mijn vraag is eigenlijk: ter hoogte van het hartchakra kreeg ik de indruk van donkerrood naar zwart toe. Dat leek mij niet echt zo vrolijk. Moet ik daarvan wakker liggen?

Ach, het is te zien van wat je eigenlijk wakker wilt liggen. De donkerrode tot zwarte kleur heeft hier niet te maken met de functie van uw hart, maar heeft hier wel te maken met bepaalde problematieken waar u mee worstelt. Maar gezien dat u geen problematieken meemaakt die je niet kunt oplossen of die u niet verder kunnen brengen, zou ik in dit geval zeggen: de waarneming die u daar doet, is voor u een positieve leerschool om bepaalde evenwichten te kunnen vinden.

Ik wil hier direct aan toevoegen – en dat is voor iedereen – spits jullie niet zo toe op die kleuren. Wij hebben daarover gesproken omdat zij aanwezig zijn en omdat zij bij de oefening zich zullen manifesteren. Maar in eerste instantie, vrienden, is het belangrijk: jullie aanvoelen. Want wanneer je teveel naar kleuren gaat trachten te trekken, ga je door dat te doen te rationeel willen zijn en gaat hetgeen je eigenlijk moet waarnemen, hetgeen je eigenlijk moet voelen, te veel opzij geschoven worden. En dat is beter van niet.

Wanneer u zich concentreert en u voelt bijvoorbeeld de werking van uw hartchakra, u voelt de beweging, u voelt de warmte, dan kan het zijn dat die uitstraling voor u bijvoorbeeld rood kleurt, zoals onze lieve vriendin hier naast mij vertelt. Maar dat wilt daarom niet zeggen dat die hartchakra als kleur rood heeft. Dat is gewoon, op dat ogenblik, uw interpretatie. En het is bijzaak wat die kleur is. Wat van belang is, is wat jij aanvoelt, wat jij waarneemt. En wanneer u via uw hartchakra en de rode kleur strijd ervaart, dan weet je: oké, er is een bepaalde spanning, er is een bepaalde wisselwerking. En rood is voor mij bijvoorbeeld dan strijd. Maar voor hetzelfde geld kan dat rood een mystieke beleving inhouden en ga je door dat aan te voelen eigenlijk via dat rood een doorleving hebben die voor u een bank vooruit inhoudt, een mystieke ervaring, een plaatsen van gevoelens die je anders misschien niet had bereikt. Ik hoor niet graag dat mensen gaan stellen van: mijn chakra, kruinchakra, is goud, mijn voorhoofdchakra is licht, mijn keelkopchakra is mooi paars enz… Dit leidt u af van de essentie.

 • Ja, met alle respect broeder, maar voor de eerste keer ben ik al blij dat ik iets zie. En daarom dat het logisch is dat je daar vragen over hebt. En temeer als dat zwart wordt, dan stel ik mij zeker vragen. En als u zegt dat ik een mystieke belevenis op mijn hartchakra kan krijgen, dan stel ik mij zeker vragen. Want waarom alleen op mijn hartchakra en niet op al de rest?

Omdat het misschien zo is. Dat je voor het eerst een vertaling maakt van werkingen, aanvoelen dat je tot hiertoe niet hebt laten naar voor komen.

Let op mensen, dit geldt voor iedereen, hé. Je moet niet denken dat dit enkel voor de vragenstelster telt. Dit telt hier voor iedereen. Iedereen heeft datzelfde probleem hier in de groep, alleen het is niet zo spontaan naar voor gebracht.

Kijk, vergeet niet, wij zijn jullie langzaam aan het leren van te ervaren, te beseffen dat eigenlijk uw stoflichaam maar een heel klein deeltje is van uw ervaringswereld. Dat uw ervaringswereld, die je nu doormaakt in deze incarnatie, veel meer inhoudt en mogelijkheden heeft dan alleen wat deze stof inhoudt. En dat wilt zeggen dat, door deze oefeningen te doen, je bepaalde krachten, ervaringen, werkingen die je tot hiertoe heel mooi achter gesloten deuren hield, men had het u ook niet geleerd om ermee om te gaan, of wanneer je het als klein kind wel deed, heeft men het u rap afgeleerd, want dit past niet in de maatschappij. Maar nu komt dit wel tot uiting. En dan ga je de oefeningen die we u geven, proberen te doen. En wat blijkt dan? Dat door de krachten die in gang komen, en die meestal dan behoren tot de sferen die je tot hiertoe eigenlijk niet in gebruik heb gehad, wel deze krachten zich gaan uiten. En wanneer u dan zegt, bijvoorbeeld in dit geval: rood naar zwart toe, dan zit daar het evenwicht in. Dan zie je dat je bepaalde ervaringen doormaakt, maar dat uw zwart gelijk is aan wit. Want de vertaling van duister en licht zijn mekaars gelijken. En dit is hier in deze context zeer belangrijk. Je vindt als het ware nieuwe evenwichten, nieuwe mogelijkheden. En wanneer je verder kijkt, zul je zien dat je van dat rood, van dat zwart, overgaat naar het licht. En dan zie je weer de wisselwerking. En van het licht krijg je de andere ervaringen. Dan zal je waarschijnlijk overgaan naar goudgeel, naar een verzachting. En zo ga je een cirkel sluiten. En ga je hebben: ik kan verder.

Maar dit geldt hetzelfde voor al de anderen hier aanwezig. Of dat zij nu zeggen: ach, ik heb bij mijn stuitchakra ervaren dat het zeer groen was. Of anderen zeggen: mijn keelkopchakra was toch zo paars en plots zag ik daar, ja, ook rood. Ach, ik kan hier zoveel naar voor brengen. En ieder zal het zijne wel erkennen. Maar het belangrijke is hier dat je deze zaken in gang hebt gezet. En dat je door deze prikkels de wisselwerkingen hebt kunnen laten ontstaan tussen uw fijnstoffelijk, uw aura, uw geestelijke organen en dus uw stoffelijk lichaam. Waardoor, en dit is het laatste dat ik er dan aan toevoeg, waardoor uw lichaam nieuwe signalen heeft leren (h)erkennen en van hieruit meer mogelijkheden kan ontvangen.

Dat wil zeggen dat, op het ogenblik in omgekeerde zin er iets gebeurt, er door de stof met de aura een veel gemakkelijker uitwisseling is waardoor je veel beter de zaken in evenwicht kunt houden en je minder beïnvloedbaar zult zijn door de wereld rondom u.  Ik hoop dat je het niet té warm hebt gekregen.

 • Ik zal proberen om geen lange tenen te hebben, broeder.

Ach, hier zijn geen lange tenen, mijn waarde zuster.

Kijk, daar is juist weer het menselijke. Tracht dat even los te laten. En tracht even van hetgeen hier naar voor is gebracht het positieve daarin te erkennen. Het feit dat deze zaken u raken, wilt zeggen dat dit voor u de leerschool is. En wees ervan overtuigd, wat ben je met iets dat je zo cadeau krijgt, waar je niets voor moet doen? Dat is waardeloos. Maar op het ogenblik dat je iets probeert te ondernemen en je moet daarvoor u inzetten en je krijgt resultaten, dan heb je iets bijgeleerd. Dan heb je een waarde en kun je weer de volgende stap aangaan. Ach, en de geest, wanneer je op lange tenen trapt, voel je toch niet want we zijn geen materie.

 • Broeder ik zie geen kleuren maar ik zie een ganse dierenwereld.

Je ziet geen kleuren, maar je ziet een ganse dierenwereld. Als ik dit interpreteer, zoals je het hier naar voor brengt, dan zou ik zeggen dat je een heel juist zicht hebt op de mensheid rondom u.

Kijk. Als ik deze waarneming analyseer, dan kan ik ervan uitgaan dat uw vertaling van hetgeen u aanvoelt rondom u een heel juiste is. Alleen is in dit geval de beeldvorming voor u misschien de meest juiste, omdat u in uw ervaringen de wereld rondom u redelijk sterk hebt gezien als een strijd. Op het ogenblik dat je deze strijd loslaat, dan zul je deze dieren als sneeuw voor de zon zien verkleinen. En dan zul je heel gemakkelijk andere ervaringen toelaten.

En we zien dat zeer dikwijls bij oefeningen, dat men bepaalde verwachtingen heeft wat een oefening eigenlijk zou moeten naar voor brengen. Maar de oefening brengt steeds naar voor wat u het meeste aanbelangt, wat eigenlijk op dat ogenblik u het meeste drijft. En gezien dat u – en dat mag u toch niet vergeten – over de capaciteit beschikt van zeer goed waarnemingen te doen, niet alleen ter plaatste maar ook over tijd en ruimte of afstand, via uw derde oog, is het zeker niet abnormaal dat u deze gevoeligheid die bij u aanwezig is ook omzet naar de oude kennis die daarbij opgeborgen ligt. En daardoor krijgt u dat u deze zaken eigenlijk een beeldvorming geeft die miljoenen, in uw tijd uitgedrukt, jaren oud is.

En nu wordt het heel boeiend. Want uw broeder daarjuist, die deed de opmerking dat er zoveel verschillen waren. Wel, één van de basissen die bepaalde verschillen kunnen oproepen, is dat u dankzij uw gevoeligheid en uw mogelijkheden voor u een beeld creëert dat zegt van: mijn chakra’s, dat zijn dieren of ik ervaar dat als dieren. Begrijp je nu? Voor u is dat realiteit. Voor u is dat een uiting van eerstens: de genetisch vastgelegde kennis en tweedes: hetgeen wat je ervaart. Maar het is niet de standaard die kan gebruikt worden voor iedereen. Op het ogenblik dat we nu zouden zeggen van: kijk eens hier, nu weten we dat een chakra niet in kleuren te zien is maar in mooie olifantjes, in mooie leeuwkes, in mooie tijgertjes en noem maar op, dan krijg je weer zo een verkeerde impressie. Voor u is de impressie belangrijk. En dan ga ik er als afsluiter één zaak aan bijvoegen.  Je zegt: ik zie geen kleuren. Welke kleuren had uw papegaai?

 • Felle kleuren.

Goed. Welke kleuren hadden de andere dieren?

 • De slang bruin, cobra.

Voilà. De kleuren zijn wel degelijk daar. Die kleuren ontbreken niet. Maar uw erfelijkheidsmassa en uw talent heeft ze dadelijk ingekleurd volgens wat voor jou het meest aanvaardbare was. En als je mij dan zegt: kijk, ik heb de cobra in mij gezien, dan kan ik alleen maar daaraan toevoegen: je bent op de zeer goede weg. Want je weet toch dat de cobra eigenlijk de basis is van de spirituele ontwikkeling die de mens kan doormaken. Het is dan misschien wel een symbool dat onze vorige broeder hier deze avond in zijn hart draagt, maar het is zeker een waardevol gegeven in uw evolutie.

Zo, ik hoop dat ik u nu op het juiste spoor heb kunnen zetten.
Zijn er nog andere mensen die in deze oefeningen ervaringen hebben gehad. Wees niet bang uw ervaring te uiten, want elk ervaring is voor het ander lid van de groep belangrijk.

 • Broeder ik had het moeilijk met kleuren zien. Af en toe zag ik wel eens een kleur. Maar ik vraag mij af of die kleuren niet beïnvloed worden door de plaats waar je zit. Of dat je nu in de zon zit ofwel als je die oefeningen in het duister doet. Wat dat ik wel sterk had, was een gevoel van een roterende beweging.

Als je het gevoel van een roterende beweging hebt, dan is dat een eerste aanvoelen van de kracht van de chakra. De chakra, het energieveld, is steeds roterend. Een soort spiraalvormige beweging.

Wanneer je spreekt: kijk, het hangt een beetje af van de kleuren die ik zie wanneer ik het in het duister doe, en dat zou ik u niet raden, je bent best dat je uw oefeningen doet dat je tenminste – en neem daar nota van – een paar kaarsen rond u laat branden, dat je tenminste licht in u hebt. Op dat moment ga je automatisch – en dit is een optisch bedrog, dat weet ik – kleuren ervaren. Maar het zijn niet die kleuren die tellen. Ook niet wanneer dat je bijvoorbeeld buiten in het licht zit, het zijn de kleuren die je gaat aanvoelen, die tellen. En dan maakt het weinig of niets meer uit of dat je in een verlichte, zachte omgeving zit of dat je in de zon zit of iets dergelijk. Het is hetgeen wat dat niet van buiten naar binnen gaat, maar van binnen naar buiten komt. En ook hier, als je zegt van: kijk, ik heb al een lichte rotatie gevoeld, een lichte beweging, doe uw oefeningen verder. Je bent op goede weg.

 • Is het zo dat de chakra’s die opeenvolgen altijd in tegenovergestelde richtingen draaien? Eén rechts, één links.

En één averechts.

 • Omdat ik niet altijd die indruk had.

Lieve mensen, kijk eens hier. Het is niet links of het is niet rechts. Het is een beweging die je kunt vergelijken met een, ja, spiraalvorm en de beweging van uw chakra’s zal van moment tot moment kunnen verschillen. De enige duidelijkheid is dat de energie die door de chakra wordt opgenomen vanuit de kosmos, of de harmonie met de andere lichamen van u, in een spiraalvorm, gaat zo naar de kundalini en dan de overdracht naar uw eigen ruggenmerg, uw eigen zenuwstelsel. En het maakt heus niet uit – maar ik weet dat – men vertelt dat en het wordt nogal hier in het Westen in boeken geschreven omdat bepaalde mensen zich daar een autoriteit aan toemeten door te zeggen van: kijk, het is linkspolig of het is rechtspolig. Men heeft zelfs zover gegaan om te gaan beweren dat bijvoorbeeld een druppel water linkspolig of rechtspolig kan zijn. En wanneer hij linkspolig is, is hij goed en is hij rechtspolig is hij slecht. Kijk, deze mensen creëren illusiebeelden die op bepaalde commercie zijn gebaseerd. En ja, daar kun je je kost mee verdienen, maar dat is ook alles. De werkelijkheid is dat die beweging van die chakra’s daar weinig mee te maken hebben en dat naargelang de harmonie, de ingesteldheid, de wisselwerkingen, er wel degelijk een beweging is. Maar dat die beweging niet kan omschreven worden als puur links- of rechtsdraaiend.

Want ik wil het u zelfs een beetje ingewikkeld maken om gewoon te laten inzien dat je u daar niet om moet bekommeren. Het kan ook op een bepaald moment zijn dat zij zich plots uitstulpt. En dan heb je weer een andere beweging die tegengesteld is. Dus kort samengevat, ga niet struikelen over details. Tracht gewoon aan te voelen en tracht gewoon het aanvoelen in u op te nemen zonder dat u daar rationele waarden gaat aan geven. Want zolang je alles terug wilt brengen naar wat je ooit geleerd hebt, en hier moet ik wel zeggen – en dat geldt voor velen van u – veel zaken die jullie geleerd hebben waarvan je denkt: ah, dat ken ik, dat is mijn kennis, heb je verkeerd geleerd, bezit je verkeerde ideeën over. Maar die ideeën zijn op dit moment nog steeds uw ballast. En langzaam maar zeker zul je deze ideeën moeten kunnen loslaten om de echte ervaring van uw aura, van uw chakra’s en uw andere fijnstoffelijk, uw andere niet-stoffelijke lichamen te kunnen opnemen en er mee te werken. En dat is belangrijk. En dan zul je zien, dan zullen alle mooie boeken en alle mooie literatuur, en alle mooie verhaaltjes die u wijs gemaakt zijn, langzaam maar zeker, verdwijnen. Maar jij zult de realiteit voor uw eigen geest, voor uw eigen mogelijkheden kunnen ervaren. En dan gaat voor u de tweede werkelijkheid open. En dan kun je, vanuit die tweede werkelijkheid, komen tot de wereld waar mijn broeder hiervoor zo’n mooie omschrijving van heeft gegeven. Dan gaat die tweede werkelijkheid voor jullie eigenlijk de belangrijkste worden. En gaat dat de leerschool zijn die je dan kunt terug overdragen op de stof, waardoor je in de wereld waarin je leeft, waarin je voorlopig bestaat, op de juiste wijze je kunt bewegen. Ik hoop dat ik niet te sterk ben afgeweken en dat je nog mee bent.

Zo als iedereen voldaan is met zijn ervaringen, dan wordt het stilaan tijd om deze avond te gaan afronden, te gaan afsluiten.

Mijn beste vrienden, we gaan vandaag een meditatie doen om een krachtsopbouw te hebben om – en maak u niet te veel zorgen – maar we willen bepaalde bewegingen van de aarde een klein beetje corrigeren. U hebt de laatste dagen berichten ontvangen van redelijk sterke aardbevingen. Deze golf van aardbevingen gaat op het ogenblik verder. Dat wil zeggen dat zij in deze richting komt.

Nu moet u niet direct hierin panikeren, gezien dat u niet direct in een gebied zit dat daar redelijk sterk aan onderhevig is. Maar waar je wel aan onderhevig bent – en dit gaat ermee gepaard – is de golf van ellende, die zich langzaam aan het verplaatsen is over het Arabische gedeelte van de wereld via het Turks-Egyptische gedeelte, Middellandse Zee en zo verder, ook een beetje Oost-Europees en uiteindelijk via een golfbeweging over West-Europa zal gaan, zelfs een groot deel van Engeland zal beslagen en zo verder gaat naar Amerika, waar het dan zijn voltrekking of uitwerking zal krijgen. Het is een beweging die eigenlijk op een heel eigenaardige manier de aarde rond gaat en die ervoor zorgt dat dus overal de problemen een beetje toenemen. Wat van belang voor ons is, is dat wij binnen dit geheel dus een rustig, stevig punt zijn. En dat we van hieruit – en het is heus niet alleen vanuit ons klein lokaaltje hier, maar op het ogenblik zijn we met verschillenden over Europa bezig – deze  rustpunten versterken om deze golfbeweging op te vangen. Houd er rekening mee dat u in de komende kleine 48uur u waarschijnlijk allemaal redelijk onstabiel zult voelen. Dat u in die periode heel gemakkelijke verkeerde beslissingen neemt. Ik raad u aan van geen beslissingen te nemen. Deze periode kan ongeveer één week tot veertien dagen duren voordat dit uitgedeind is. Er kunnen intussen nog nieuwe erge berichten doordringen maar – en dat is de raad die wij u steeds geven – harmonieert er u niet mee. Laat het aan u voorbijgaan. Maak er ook geen drukte over. U doet wat u kunt en dat is belangrijk. Maar ga niet zeggen van: och, dat is toch erg; zie die sukkelaars daar eens. Ze hebben geen dak meer boven het hoofd. Ze hebben geen eten, ze hebben geen dit….  Neen. Op het ogenblik dat je dat doet, dan harmonieer je met deze golven en word je meegezogen in een totale verkeerde energie die uiteindelijk een repercutie heeft op uzelf. Vermijd dit. Tracht dus gewoon u terug te trekken, in meditatie, u één te voelen met uw groep en van daaruit dus geluk, harmonie, licht de wereld in te sturen. En zeker niet bezig te zijn met de gedachte van: ach, dit is toch ellendig.

Goed. Ik hoop dat je dit heel goed tot u laat doordringen en dat ieder van deze groep dit zo gaat benaderen.

Meditatie: Een zuil van goudgeel licht.

Beste vrienden, concentreer u even op dit kleine altaar dat hier in het midden van onze kring aanwezig is.

Laat ons in gedachte deze kring volledig sluiten. Laat ons één sterk geheel zijn.

We vergeten even dat we individuen zijn. En we worden even één krachtig, harmonisch geheel.

Denk aan de zaken die u verbinden. Denk aan hetgeen waarmee u één bent met de ander: de zoektocht naar het licht. De weg die je gaat. De weg van het licht.

En zie dan hoe hier een zuil van goudgeel licht zich midden in ons manifesteert.

Zie hoe vanuit de oneindige kosmos deze kracht hier neerdaalt. En zie hoe je ermee één wordt. Zie hoe je allen opgenomen wordt in dit goudgele licht. Zie hoe dit licht via uw voorhoofdschakra binnen gaat. Zie hoe uw gouden koord één wordt met de zuil van licht. Zie hoe uw ganse aura en de aura van al degenen die hier aanwezig zijn, één groot gouden geheel wordt, één kracht, één energie.

En dan, zie hoe je omsloten wordt. Hoe je als het ware één geheel, één bol, één kracht bent van goudgeel licht. En zie dan hoe dat dit goudgele licht zich multiplieert in een oneindig aantal lichtflitsen, flikkeringen, die ervoor zorgen dat de wereld dit opmerkt. Dat de zoekende mens dit kan waarnemen als een lichtbaken. Dat dit binnendringt en dat de mens van dit goudgele licht even het geluk ervaart, even zich kan oriënteren en zo terug op zijn weg komt.

Zie hoe sterker deze kracht wordt. Hoe groter deze goudgele bol wordt, hoe meer delen van de aarde daarin besloten liggen. En zie hoe deze kracht samenvloeit met de kracht van uw broeders en zusters die op dit eigenste moment op dezelfde wijze bezig zijn met deze kracht op te bouwen, om zo één groot goudlichtend geheel te zijn, dat de tegenhanger is van de andere krachten die op het ogenblik een verwoesting aanwenden.

Maar dankzij dit goudgele licht dat de Vader ons schenkt, dat de kosmos als het ware voor ons uittekent, kunnen wij ervoor zorgen dat deze aarde, vanuit deze Kracht, voor de mens terug hoop kan betekenen. Dat deze energie voor de mens juist dat strohalmpje is dat hij nodig heeft om toch verder te leven. Dat dit juist dit kleine vonkje is dat in hem doet ontdekken dat hij, ondanks alles, nog steeds gelukkig kan zijn.

Dat deze Kracht uitgaat. Dat deze eenheid zich koppelt, zodat we hier, ondanks alles, toch verder kunnen gaan. Zodat we hier nog voor langere tijd een punt van rust en evenwicht kunnen bewaren.

En laat ons dan rustig terug worden wie we zijn. Maar, en dat is belangrijk, nu in het worden wie we zijn, houden voor ons deze gouden bol, deze gouden bol die ons de Kracht geeft om te helpen. Die ons ook afschermt en ervoor zorgt dat we met een flexibiliteit die eigen is aan een bol die in alle richtingen kan bewegen en doen, door deze moeilijke periode heenrollen. En hoe verder en hoe krachtiger we rollen, hoe meer licht we uitstralen, hoe meer hulp we bieden, hoe meer betekenis we kunnen hebben voor deze streken. Beseffende dat we allen één groot geheel zijn. Eén Kracht en dat niemand van ons die dit goudgele licht rond zich draagt, alleen staat. Want één gedachte aan deze bundel is voldoende om terug de bundel te zijn, om terug de Kracht te bezitten die hier vanavond is opgebouwd, die hier vanavond is uitgedragen.

Wees steeds daarvan overtuigd dat de Kracht die hier aanwezig is, oneindig is. En dat je steeds weer op deze Kracht kunt aanzetten om steeds weer vernieuwd verder te gaan.

Dat de Kracht op uw pad u moge blijven vergezellen.

Zo, beste vrienden, onze dank voor uw medewerking.

Ik wens jullie voor de komende tijd nog veel kracht en licht. En als het jullie wat moeilijker gaat, wees ervan overtuigd: één gedachte aan onze zijde is voldoende om bijstand te krijgen.

Dat het licht u steeds moge vergezellen.

image_pdf