Betekenis van de Wessac

15 mei 2012

Ik zou graag deze avond jullie een beetje meer onderhouden over de gevolgen van hetgeen heeft plaatsgegrepen op de Wessac. U hebt allemaal daar een bepaalde ervaring ondergaan. Maar de uitwerking van al wat daar is bevestigd draagt zeer ver. En om het jullie duidelijk te maken, welke mogelijkheden er op het ogenblik door hetgeen wat gebeurd is nu aanwezig zijn, moet ik even teruggaan naar het verleden. Niet naar een ver verleden, maar gewoon naar vorige eeuw.
U weet dat het geestelijk onderricht van onze kant uit reeds half vorige eeuw begonnen was en dat heeft geleid dat hier in het Nederlandstalig gebied in de jaren ’70 een eerste, laat ons zeggen, beperkt, geestelijk netwerk kon ontstaan. Met een geestelijk netwerk bedoel ik, dat vanuit onze zijde er bij verschillende tientallen mensen een sturing en een inspiratie kon plaatsgrijpen. Eens dat de overgang in de jaren ’80 van start is gegaan en dat de kosmische krachten van de nieuwe heerser Aquarius zich begonnen voor te doen op aarde, kunnen we zeggen dat dat netwerk, om het zo te omschrijven, langzaam maar zeker is beginnen uitbreiden en dat waar we hier gestart waren met enkele tientallen mensen, we alras in de jaren ’80 over enkele honderden konden beschikken. Tezelfdertijd wereldwijd heeft zich ongeveer dezelfde evolutie voorgedaan, naargelang de mogelijkheden die aanwezig waren. En dan in de jaren daarop hebben wij vanuit onze zijde getracht van, langzaam maar zeker, al deze verschillende kleine netwerken samen te laten vloeien. En dit is op het geestelijk niveau zeer goed gelukt. In die zin dat we op het ogenblik kunnen zeggen dat we over een netwerk beschikken, geestelijk moet ik daar geen aantallen op plakken, maar nu in de stof toch een netwerk van enkele tientallen miljoenen mensen, die regelmatig of soms permanent geïnspireerd worden, gestuurd worden enzoverder door onze zijde.
U begrijpt dat door hetgeen wat op de Wessac is bevestigd, dat deze zaken nu veel sterker tot verdere ontwikkeling kunnen komen. En dat vanuit deze basis, want het is een basis die gelegd is, langzaam maar zeker het verder kan ontwikkelen en vanuit deze basis ook de vernieuwing die Aquarius inhoudt ten volle naar boven kan komen. Het is niet zoals de mensen denken dat door de wisseling van de heerser ineens alles aan de top verdwijnt. Neen. Het begint gewoon aan de basis. En deze basis is steviger dan ooit tevoren. Wat houdt dit in? Dit houdt in dat zeer vele zaken langzaam maar zeker gaan wijzigen. Vaste waarden die de maatschappij kent worden van onder uit gewijzigd.
Dit wil zeggen dat wanneer u zich volledig openstelt voor de mogelijkheden, op elk terrein, voor u antwoorden aanwezig zijn, mogelijkheden aanwezig zijn. U zult dit naar de toekomst moeten gewoon worden. We kunnen ons voorstellen dat voor velen onder u het nog moeilijk te verwerken valt. Zeker degenen die wat ouder zijn, die aan bepaalde vaste patronen zitten – door de jaren heen gewoontes geworden – vaste ideeën enzoverder. Zeker wanneer zij plots aanvoelen ik zou dit of dat moeten doen, kan dit stoffelijk gezien wel op wat weerstand stuiten.
Besef dat ook omgaan met de tweede werkelijkheid eigenlijk een normale zaak zou moeten worden in uw leven. Voor degenen die jonger zijn zal dit probleem zich minder stellen. Zij hebben nog meer de souplesse en kunnen gemakkelijker inspelen op verandering
. Voor de komende generaties gaat hetgeen wat nu opgebouwd wordt heel normaal zijn. De toekomstige volwassenen – en dan spreek ik van degenen die nu geboren zijn en in de komende jaren gaan geboren worden – worden geboren vanuit het oogpunt dat tussen de instap in de stof en het geestelijk bestaan eigenlijk nog maar weinig verschil is. En wanneer u even, zeker de ouderen onder u, rondom u kijkt dan zult u daarin een evolutie kunnen opmerken.
In enkele generaties tijd zijn zeer veel vaste maatschappelijke geplogenheden gewijzigd. Ik ga mij hier nu niet bezighouden met alles op te sommen. Iedereen kan dat voor zichzelf vaststellen. Maar de generatie die nu geboren is en die nu langzaam maar zeker aan het opgroeien is, draagt weer in zich een totaal andere gevoelswaarde, totaal andere appreciatie van de stof en de geest. Het gevolg is dat veel van wat op dit ogenblik nog beschouwd wordt door velen als zijnde een onveranderlijke waarheid, vaste zaken, materieel noodzakelijk, in zeer korte tijd – en dan bedoel ik, de volgende generatie, dus dat is maar een kleine 10 à 20 jaar – totaal zal gewijzigd zijn. Zeker de jeugdigen onder u zullen dit alles mooi kunnen zien evolueren. Maar het is nu in gang gegaan.
Het is nu dat ieder van jullie de mogelijkheid krijgt, niet alleen misschien de tot hiertoe latent aanwezige gaven sterker te gaan ontwikkelen, maar ook hetgeen wat al aanwezig was en ontwikkeld was verder uit te breiden, verder te ontwikkelen. En dit houdt wel in dat het leven zoals u het tot op heden hebt geleid voor de meesten onder u, langzaam maar zeker, ook andere vormen gaat aannemen.
Want belangrijkheden die tot op heden de meesten onder u hebben gedreven en meestal lagen die belangrijke punten in het materiële denken, gaan door u open te stellen en trachten te luisteren naar hetgeen wat in het netwerk aanwezig is, gewoon afbrokkelen. Die oude waarden worden onbelangrijk en langzaam maar zeker zul je aanvoelen dat de geestelijke ontwikkeling, het geestelijk denken, meer en meer de plaats gaat innemen ook in het dagdagelijkse gebeuren, ook in uw houding naar uw medemens, naar uw maatschappij die in wezen zal gebaseerd zijn op één sterk punt en dat is: harmonie.
U zult langzaam maar zeker gaan ondervinden dat u spontaan gaat reageren op zaken die de maatschappij u nog tracht aan te prijzen. Wanneer u aanvoelt dat dit niet harmonisch is, dan zult u uw eigen conclusies daaruit trekken, uw eigen weg gaan. Dit is natuurlijk niet aangenaam voor een maatschappij die nog steeds de illusie koestert dat zij moet geleid worden door enkele machtigen en door, laat ons zeggen, de financiële wereld. Gans dit gegeven brokkelt af, verliest zijn kracht. En wanneer u meer en meer openstaat voor de mogelijkheden binnen het netwerk, dan zal u opmerken – om nu even bij dat materiële, financiële te blijven – dat men u bijvoorbeeld van alles zal adviseren, zal trachten aan te prijzen, maar dat u door in het netwerk opgenomen te zijn, eigenlijk onmiddellijk aanvoelt van: daar zit het addertje onder het gras, of dit wat men hier zo mooi voorstelt, klopt niet. Want u hebt toegang tot kennis, ook materiële kennis, die eigenlijk niet voor u zou geschikt zijn in de ogen natuurlijk van degene die u het tracht aan te raden. Maar doordat het netwerk, geestelijk en stoffelijk, zo groot is, krijgt u deze mogelijkheid, doorziet u bijvoorbeeld boekhoudkundige trucs, doorziet u zaken die u aangeprezen worden als zijnde niet juist of andere zaken ziet u wel als zijnde correct. Omdat u toegang hebt tot een kennis die u eigenlijk niet bezit, maar die het totale plaatje van het netwerk – het geestelijk en stoffelijke netwerk – wel bezit. En dit breidt uit.
En dan kunt u zich voorstellen welk een impact dit langzaam maar zeker op de ganse wereld gaat hebben. Niet alleen voor de machthebbers. Want de machthebbers gaan nog veel trachten te vertellen en terwijl zij het u vertellen weet u al waar zij liegen, waar zij bedriegen. Soms weten zij het zelf niet. Want zij zijn ook zelf totaal verkeerd voorgelicht. Maar gezien dat de meesten enkel en alleen maar aan hun eigen macht en hun eigen zelfbevestiging denken, hebben zij geen toegang tot de gevoeligheden waar u wel toegang toe hebt.
En zo zal u kunnen opmerken dat steeds meer zaken, die vooropgesteld worden als zijnde noodzakelijk, vastlopen. Dat er steeds meer mensen zich er niet meer aan zullen storen en zo verandert langzaam maar zeker uw ganse maatschappij.
U moet niet denken dat de maatschappij kan veranderen door revoluties die bepaalde leiders afzetten en anderen aanbrengen. Dat verandert alleen maar de top, het doet niets aan de basis. Hetgeen wat nu bezig is, is totaal nieuw. Het is in de laatste duizenden jaren niet gezien geweest op aarde. Het is een netwerk dat is ontstaan, dat zijn geschiedenis heeft, maar dat op het ogenblik reeds bevolkt is door redelijk wat geïncarneerden, die in het verleden ook al aan de boom geschud hebben. Maar toen was de kosmische tijd nog niet rijp genoeg.
Wanneer u uw eigen Europese geschiedenis nagaat, dan ziet u regelmatig dat bepaalde groepen van mensen zich anders opstellen in de maatschappij. Zeker waar het gaat over religieuze belangen. Maar ook waar het gaat over economische belangen, financiële belangen, noem maar op. Je kunt de draad helemaal door de geschiedenis heen halen. En altijd heb je gezien dat degene die in de laatste 2000 jaar iets nieuw naar voor bracht, zeker wanneer dit geestelijk was ingekleurd, wanneer men maar trachtte bij te brengen van zelfstandig te denken, dat dit op de meest gruwelijke wijze meestal onderdrukt werd. Toch is dit niet verloren gegaan.
Wanneer je ziet dat rond het jaar 1000 de Bogomielen met de nieuwe ideeën in Europa doorbraken, het manicheïsme langzaam maar zeker ook andere gedachtebeelden bracht, dan zie je ook in alles reeds een evolutie, een zoeken. Je krijgt langzaam maar zeker dan in een ontwikkeld zuiden het Katharisme, dat dan ook weer bloedig onderdrukt wordt. Maar tezelfdertijd zie je ook de ontwikkeling van orden als de Tempeliers, de Hospitaalridders, en noem maar op. Ook zij worden uitgeroeid omdat zijn verder dachten dan in die tijd door de heersers werd aangenomen. Maar telkens gaat alles verder. Je ziet bijvoorbeeld een Luther verschijnen, die een enorme impact heeft. Een impact die de kerk, die toen zogezegd de macht wou handhaven, nooit te boven is gekomen. Je ziet andere denkbeelden nog ontstaan om uiteindelijk via de Franse revolutie in Europa, in uw westerse wereld, een leegte te creëren, die geleid heeft tot een zeer druk aanschuiven aan onze zijde. Maar die leegte heeft ook de mogelijkheid gecreëerd dat al hetgeen wat, laat ons zeggen, door de doorlopende heersers was onderdrukt, zich kon vormen. En ook vanuit die basis is, langzaam maar zeker, een nieuwe denken kunnen ontstaan.
Een nieuw denken dat er toe geleid heeft dat in de vorige eeuw wij meer impact konden hebben dan ooit tevoren. Vanuit de geest is altijd geprobeerd van te sturen, maar meestal was dit heel beperkt, omdat dit in de stof een groot probleem was tijdens het vorige tijdperk. Nu ligt dit anders en krijgen we de mogelijkheid tot meer waardevolle incarnaties. Je hebt in deze periode aardig wat nieuwe mogelijkheden. De kwestie is dat u hetgeen wat u is aangeleerd verder gaat inoefenen, gaat gebruiken. Vooral de opbouw en de werking in de tweede werkelijkheid zal voor de meesten van u een heel handig werkinstrument zijn, om zich te heroriënteren en de nieuwe mogelijkheden die er zijn waar te maken. Dit geldt voor alle terreinen.
De ouderen onder u – en laat ons zeggen, en ik hoop dat u mij het niet kwalijk neemt dat we hier spreken vanaf een leeftijd en het varieert een beetje van persoon tot persoon, maar vanaf 50 – 60 jaar – daarvoor is de kans groot dat via mystieke beleving zij deze nieuwe invloeden het best kunnen doorleven en er de sterkste resultaten uit kunnen halen. Waarom stel ik dit voor degenen die deze leeftijd hebben bereikt in stof? Omdat een stoffelijk voertuig dat zolang al op de aarde rond haspelt, zijn zo vastgeroeste gewoonten heeft, dat het niet direct evident is om dit te wijzigen, maar via mystieke beleving kan dit wel. En zo kan er langzaam maar zeker een overheveling zijn naar het stoffelijke voertuig dat zo, hetzij misschien op kleine punten, zich toch aanpast en mee kan gaan. Waar we gaan spreken bij de jongeren, daar bedoel ik iedereen dus onder die leeftijdsgrens, deze nog veel meer de souplesse hebben om wat zij aanvoelen ook uit te voeren, wat zij doorkrijgen vast te stellen en ermee te werken. En hoe jonger u bent, hoe gemakkelijker de nieuwe invloed voor u werkbaar zal zijn. Want u bent nog niet zo gekneed door alle mogelijke maatschappelijke gebeurtenissen. U kunt veel gemakkelijker aanvaarden, de flexibiliteit die zeker in dit netwerk aanwezig zal.
Want het grote kenmerk van de evolutie, zijn dus de nieuwe kosmische tendensen van Aquarius. En daar onder meer vinden we het vrijheidsstreven, de vrijheidsgedachte, de vrijheidshandeling, maar steeds in harmonie. U kan met iedereen over weg. Er zal geen verschil meer bestaan tussen ras of huidskleur wanneer je aanvoelt dat degene waarmee je contact hebt met u in harmonie kan zij, met u in harmonie is. Het kan zijn dat u gewoon iemand ziet en waarneemt, die zit op dezelfde golflengte. En soms zult u opmerken deze behoort tot het geestelijke netwerk. En dan maakt het niet uit wat voor taal hij spreekt. Dan telt de harmonie.
Het is natuurlijk zo dat u nog steeds anderen zult tegenkomen waar deze harmonie niet aanwezig is. Maar dat is geen probleem. Want u geeft de anderen het recht te leven zoals hij of zij wil. Maar, en dat is niet onbelangrijk, u hebt ook het recht te leven volgens hetgeen u aanvoelt wat juist is, volgens hetgeen u aanvoelt wat u binnen het ganse geheel hebt te realiseren. En daar zal niemand u kunnen van afhouden. Maar dit zal binnen het geheel zonder strijd zijn. Want u beseft dat strijd een vorm van disharmonie is en daar doet u niet aan mee. U gaat geen energie, geen kracht geven aan iets wat disharmonisch is.
En wanneer dat we dan zoals op de Wessac hebben waargenomen de bevestiging van het kosmisch licht kunnen zien, wanneer we daarmee één zijn, dan heb je niet alleen de toegang tot de ontzettende kennis, maar ook kun je dan binnen dit licht voor jou uw eigen geestelijke ontplooiing sterker doorleven. Het is niet zo dat je de mogelijkheid hebt van dit licht te aanschouwen. Dit is te sterk voor de mens. Zelfs voor ons de geest is dit licht te sterk. Maar doordat het licht er is, hebben wel zicht op alles wat rondom is, duidelijker als ooit tevoren, zien we hoe alles gaat evolueren of evolueert en zien we ook hoe we zelf eigenlijk in elkaar zitten.
En kunnen we van daaruit ook onszelf steeds opnieuw weer bijsturen. Dit is niet onbelangrijk. Het licht op zich zal steeds weer op aarde de zaken duidelijk stellen. En dit is voor lange tijd. Dat houdt ook in dat heel veel van hetgeen op dit ogenblik onduidelijk is, voor u of voor een grote groep van mensen, zich steeds weer zal duidelijker manifesteren, naargelang u meer openstaan zult u vele zaken op een juistere plaats kunnen brengen. Ook de benadering van het leven zal drastisch veranderen. Het feit dat u beseft dat u deel bent van dit kosmische licht, maakt dat het weinig uitmaakt hoe lang u hier in de stof rondloopt of dat u aan onze zijde verder gaat en omgekeerd. Wanneer u aan onze zijde bent, dat u toch weer in de stof bepaalde zaken wilt aanleren of zoals bij de laatste incarnaties redelijk wat entiteiten de aarde hebben gekozen om lering te kunnen doorgeven, om te kunnen helpen enzoverder. Want nu krijgen we een nieuwe ingesteldheid, ook vanuit geest.
In het Vissentijdperk had je dat er hier en daar een zeer bewuste geest koos voor te incarneren en lering te brengen. Meestal had hij geen lang leven beschoren en was die redelijk snel terug van onze zijde. Nu in het Aquarius tijdperk liggen de zaken even anders. We hebben in de laatste tijd, de laatste eeuw van de Vissen, aardig wat eerste incarnaties gekregen. Daar lopen nog zeer veel van deze eerste incarnaties eigenlijk zoekende rond. Voor dat zijn er al aardig wat vanuit onze zijde geïncarneerd om daar sturing trachten in te geven, lering in trachten te geven. En naar de toekomst toe, zeker wat de aarde betreft, zullen we opmerken dat ondanks het feit dat het aantal bewoners zeer sterk zal afnemen, degenen die incarneren op de aarde meestal redelijk wat leermeesters rond zich krijgen die hen kunnen helpen.
Dit ook is een kenmerk van Aquarius. Dat de mogelijkheid geopend wordt voor de geest om sneller bewuster te kunnen worden, sneller geestelijk te kunnen evolueren. Want u mag het ganse plaatje niet alleen bekijken ten opzichte van uw planeet. Het Aquariustijdperk omvat een zeer groot deel van de kosmos, zelfs delen die u niet kent. En in gans dat samenspel heeft de aarde een taak. Een taak die meestal ligt bij geesten trachten de mogelijkheid te geven van vooruit te komen. De mens op aarde, dat hoor je misschien niet zo graag, maar behoort tot een van de meest primitieve levensvormen in de kosmos. Hij denkt wel dat hij ‘de levensvorm’ is, maar in wezen behoort je tot een van de beginnende vormen voor de geest in vele gevallen.
Dat houdt in dat deze planeet heel interessant is. Omdat hier aardig wat kan geleerd worden. En nu door de ganse nieuwe constellatie krijgen we de mogelijkheid om voor vele zoekende geesten, een basis te zijn van een nieuwe ontwikkeling. En dat is niet min. Vanuit dat objectief kun je begrijpen dat dan langzaam maar zeker de geest ook een weg verder kan gaan.
Zo, ik hoop dat het niet te zwaar is geweest. Ik ga niet zeggen vandaag kijk je moet die en die oefening allemaal doen. Neen, hetgeen wat ik jullie vraag is: overdenkt dit alles eens heel grondig. Mediteer daarover en vooral tracht de feeling, de voeling te krijgen met hetgeen wat ik hier omschrijf als het grote net dat op het ogenblik deze aarde omspant. Een net van mensen. Een net van entiteiten. Vraag u niet af wie hoort daar allemaal bij. Dit maakt voor u niet uit. Wanneer u iemand tegenkomt die erbij hoort zult u het aanvoelen. Geen probleem. En gezien het de ganse aardbol overspant kun je vanuit elke hoek opmerken van tiens, dat maakt er deel van uit, of die maakt er deel van uit.
Maar het is juist omdat het nu volledig deze aarde omspant, dat voor ieder van u, mogelijkheden aanwezig zijn die je nooit tevoren had. Voor degenen die geestelijke willen werken, kun je inspiratiebronnen krijgen die totaal nieuw zijn. Maar ook degene die materieel iets wil doen, kan plots een kennis hebben wanneer je iets aanvat die je nooit tevoren heeft over beschikt. Maar gewoon door open te staan vloeit het gegeven binnen. U mag ook niet vergeten dat naar de toekomst – en dan spreek ik op korte tijd, enkele tientallen jaren – er weinig of geen belang nog zal gehecht worden of u zich kunt legaliseren met een of ander diploma, maar dat de maatschappij u gewoon zal vragen bewijs wat uw mogelijkheden zijn. Dit is op dit moment voor u praktisch onvoorstelbaar. Toch we gaan daar in rasse schreden naartoe.
Wanneer u bijvoorbeeld arts bent, dan zal het niet zijn, u hebt dat en dat diploma, dus u kunt u zoveel permitteren. Neen, men zal gewoon zeggen: bewijs nu maar dat u het waart bent en aan de hand van uw mogelijkheden en uw resultaten zal uw maatschappij u aanvaarden of zeggen: Sorry, we kiezen wel voor iemand anders, waar we meer vertrouwen in hebben. En dit zal voor alles gelden. Of je nu een truckchauffeur neemt of u neemt de hoogste ingenieur, het zal niet uitmaken. Aan beide zal gewoon gevraagd worden, niet hebt u uw rijbewijs of hebt u uw diploma, maar toon, toon aan wat je waard bent en aan de hand van deze bewijsvoering zal iemand zijn plaats in deze maatschappij kunnen hebben.
Het ganse plaatje dat erbij komt is ook, dat uw vergoeding zoals u die nu kent en uw financiële wereld, totaal zal veranderen. Hetgeen waar u nu nog zo een waarde aan hecht van verloning en zekerheden zal tussen dit en tientallen jaren totaal anders zijn. U zult niet meer denken aan: ik moet nu, ik ben 20-30 jaar, heel hard werken voor later nog een pensioen te hebben. Dit zal niet meer aan de orde zijn. Uw maatschappij zal totaal daarin gewijzigd zijn. Hetgeen wat nu waardevol is, waar de oudere generatie eigenlijk in vastgelopen is, wij moeten een dak boven ons hoofd hebben, wij moeten eigendom bezitten, zal binnen enkele generaties tot een lachbui behoren. Dan zullen de dan levende mensen zeggen: Hoe kon mijn zo dwaas zijn zich aan zoiets te binden.
Want en dat kan ik jullie wel vertellen en daar rond ik het mee af. Uw woningsysteem en uw eigendomsysteem zal wijzigen. Een woning zal niet meer gebouwd worden voor vijftig jaar of voor de volgende generaties, maar zal gebouwd worden volgens de behoefte die u op dat ogenblik hebt. U kunt het u nog niet voorstellen. Het is zoals 200 jaar geleden men met de koets reed en niet kon voorstellen dat u nu met een auto rijdt. Dat was niet voorstelbaar. Wonen gaat totaal anders worden. Wonen gaat geïntegreerd zijn in de natuur. De natuur zal het belangrijkste zijn. Het wonen zal op de tweede plaats komen en zal zich steeds aanpassen volgens de behoeften. Zijt u alleen hebt u minder nodig. Zijt u met vier hebt u iets meer nodig. Maar wonen zal niet meer zijn als een kijkdoos van: zie eens hoe ik iets gepresteerd heb. Juist het tegendeel.
Hetgeen wat nu uw maatschappij eigenlijk onleefbaar maakt, hetgeen wat er ook voor gezorgd heeft dat uw systeem onderuit gaat, zal totaal verdwijnen. Wonen is een noodzaak, maar niet zoals de meesten op het ogenblik nu wonen. En oh, ja, als u denkt dat er nog heel grote massaconstructies komen waar je allemaal tezamen zit, zoals je dat nu nog kent in de bidonvilles, om het zo te zeggen, ook dat zal verdwijnen. En dan kunt u denken van: oh, maar waar gaan al die mensen naartoe? Ja, de meeste zijn wel aan onze zijde. Dus dat zal ook geen probleem zijn. En vele betonvlakten van nu zullen terug tot de natuur behoren. Want de eerste instantie zal belangrijk zijn dat de mens overal het contact met de natuur kan hebben. Dit is ook iets wat u tot heden niet kent en totaal is verloren gegaan. En dit alles, beste mensen, gaat geen eeuwen duren. Dit gaat zich heel snel kunnen voltrekken. Een drie generaties zijn meer als voldoende om dit ganse geheel te bevestigen en waar te maken. En dan krijgt u de volledige openplooiing van de nieuwe mogelijkheden. Ach, en misschien zitten we dan hier terug nietwaar, in een ander voertuig en dan bekijken we de situatie zoals ze op dat ogenblik mogelijk is. Maar goed.
Ik heb u een kleine blik in de toekomst gegund, omdat u allen toch nieuwsgierig daarna zijt. Maar laat die toekomst voor wat het is. De meesten onder u hebben hier niet meer zoveel jaren rond te lopen. Dus wat binnen vijftig jaar is, is niet meer uw probleem. Uw zaak is nu en hier deel te zijn van dit netwerk, de mogelijkheden die daar inzitten zo goed mogelijk te benutten, er zo goed mogelijk mee om te gaan en dat kan je maar alleen door steeds opnieuw u daarvoor open te stellen. Door steeds opnieuw te luisteren, te voelen, als het ware de kosmische klanken in u zuiver te laten doorkomen, één te zijn in het kosmische licht.
Dat beste mensen, dat is hetgeen wat ik jullie ook toe wens. Want hoe krachtiger je hierin kunt gaan, hoe meer je er mee kan doen, hoe evenwichtiger u zich gaat voelen. Ook hoe gezonder bij wijze van spreken, stoffelijk, u gaat zijn, want door de harmonie binnen dat geheel, creëert u ook stoffelijk in uw eigen lichaam nieuwe mogelijkheden. Waardoor vele zaken die anders door het negatief denken, door de angstige patronen die uw maatschappij eigen zijn van, je moet alles voorzien, dat laat je los. Dat kun je loslaten. Want je weet wat de werkelijke waarde zijn. Je voelt aan waar het over gaat. En vooral – en dat is toch niet het minste – de overgang wordt aanvaard als een natuurlijk verder gaan, in beide richtingen en dat maakt ook dat uw ganse wezen veel stabieler is, veel rustiger, veel harmonische.
Dus het is aan jullie, beste mensen, om hier nu rustig over na te denken en ermee aan de slag te gaan. En dan kunnen we in de komende lessen jullie nog aardig wat bijleren. Want ieder van u zal wel zijn eigen ervaringen opdoen en deze ervaringen met elkaar delen, met elkaar bespreken, dat is in menselijke termen gezegd goud waard.
Zo. Ik dank jullie voor uw aandacht en ik hoop dat de inspiratie jullie deel mag zijn.

Vragen

  • Tegen het einde van mijn contemplatie kreeg ik een soort aanraking boven mijn rechteroor en tegelijk de klank van een heldere gong in mijn hoofd. Wat was dat en hoe ga ik daarmee om?

Dit is in deze mate interessant, dat het gevoel van aangeraakt te worden een vorm is, waarin wij vanuit onze zijde kenbaar kunnen maken dat er een aanwezigheid is. Het is niet altijd zo. In sommige gevallen kan dit gevoelen ook zijn oorsprong vinden in een door uzelf opgebouwd astrale figuratie.
Wanneer u spreekt over ‘ik hoor klanken’, dan kan dit binnen de context van het geheel een vorm zijn van emotioneel aanvoelen dat u er op richt van aandacht te geven aan bepaalde, op dat ogenblik, voorkomende tijden, waar u waarschijnlijk aan voorbij gaat.
Klanken kunnen bij zeer velen zich manifesteren. Echter of dit nu een klank van een gong, een klankschaal of een ander muziekinstrument is, in vele gevallen behoort dit fenomeen tot het fysieke oor. En wanneer zich dit met een regelmaat voordoet, is het misschien toch wijs even een oorarts te raadplegen om te zien of er nergens geen kleine afwijking in het gehoor is ontstaan. Wanneer zou blijken dat dit niet het geval is, dan eerst is het het overwegen waard om op dit fenomeen verder in te gaan.
Ik denk dat ik hiermee de vraag meer als voldoende heb beantwoord.

  • Wat is mystieke beleving?

Je zou dit zeer simpel kunnen uitdrukken: een uit uzelf als het ware opstijgen. Wanneer u mediteert bijvoorbeeld, dan kan daaruit een zeer sterke mystieke beleving ontstaan. Dat wil zeggen dat u in het licht een ervaring doormaakt. Een ervaring die u vult als het ware. U voelt zich daar uitermate goed in. Ik tracht het met stoffelijke termen uit te drukken. U voelt zich één met de Schepper, met de kosmos. Dat is de mystieke ervaring. Het is een ervaring die u niet in woorden zal kunnen omzetten, maar die u als mens waarschijnlijk de eerste uren na de ervaring op wolkjes doet lopen. Zo zou je het stoffelijk kunnen uitdrukken.
Elke mystieke doorlevering geeft voor de geest van de mens een verdere evolutie qua bewustzijn. Geeft de geest de mogelijkheid steeds weer een stap verder te gaan in de erkenning van zichzelf. De mystieke ervaring is belangrijk voor uw geest en geeft een ondersteuning en een wel-gevoelen aan uw stoffelijk voertuig.
Zo ik denk dat je het daarmee rustig kan doen.

  • Wanneer gebruik je best wit licht, zilver licht, goudgeel licht of blauw licht?

Ik wil hier een opmerking maken dat je geen licht gebruikt. Je kunt u instellen op licht en je kunt u in harmonie voelen met licht. Gebruiken van licht zie ik niet tot de mogelijkheden van de mens.
Wat de verschillende vormen of uitingen van licht aangaat en de toepassing is al in vele lessen hiervoor naar voor gebracht. Dit kunt u gerust zelf terug opzoeken. Kort gezegd zou ik zeggen: wit licht maakt vele zaken klaar en duidelijk. Goudgeel licht is een beetje omfloerst, zachter. Groen licht heeft te maken met alles wat op deze aarde aangaat met de natuur, maar in zijn meest uitgebreide vorm. Rood licht is meestal een kracht die voor de mens niet zo goed is omdat het een zeer prikkelend gegeven is. En dan de ganse variatie van blauw licht tot violet licht, paars licht enzoverder, heeft vooral te maken met spirituele zaken. Blauw zal ook zeer mystiek zijn enzoverder. Maar nogmaals het is heel kort en bondig, omdat wanneer je over licht wilt praten je daar ook vele avonden over kunt vullen. Maar het hangt af van uw ingesteldheid.
En u weet toch ook dat ieder van u als mens behoort tot een bepaalde lichtfrequentie. Ook dat kan een onderwerp zijn van studie.

  • In het eerste gedeelte werd gezegd dat 50 plussers de veranderende tendensen het best via mystiek beleven. Meerdere hier aanwezig voelen dit niet zo aan. Zij voelen zich toch al wel sterk verwant met de nieuwe tijdsgeest. Is dat een juist aanvoelen?

Het een heft het andere niet op. Het is zeker een juist aanvoelen. Maar zoals de broeder in het eerste gedeelte naar voor heeft gebracht: een stoffelijk voertuig dat al zolang in deze stoffelijke regionen aanwezig is, heeft een bepaalde vaste vorming. U kunt niet beletten dat uw voertuig in zijn cellen vastloopt. Dit is eigen aan het mens-zijn. Veroudering is nou eenmaal deel van dat voertuig. Daardoor kunt u wel geestelijk het idee hebben van: ik kan dit allemaal aan en ik kan daarmee mee. Geestelijk klopt dit. Want uw geest veroudert niet. Maar dat voertuig kan daar niet direct in mee. En dan krijg je dat, door de mystieke beleving, daarin op te gaan, je wel degelijk voor het stoffelijk voertuig een meerwaarde creëert die de flexibiliteit van uw structuur verbeterd.
Hiermee wil ik niet zeggen dat u hiermee het eeuwige leven vindt. Hiermee wil ik zeggen dat u fysiek de zaken beter aankunt en dat er minder grote afstand zal ontstaan tussen de stof en de geest. Want hoe meer het voertuig veroudert en hoe minder soepel het voertuig wordt, hoe lastiger het voor de geest kan zijn.
En nu zijn er twee mogelijkheden. Ofwel zoals we bij zeer velen zien, kapselt de geest zich in en gaat het voertuig langzaam maar zeker zich afbouwen, met in vele gevallen veel ellende over vele jaren. Of de geest is ver genoeg en zegt: Ik laat het voor wat het is en stapt er uit. Dat is in vele gevallen voor de geest een zeer comfortabele oplossing.
Nu daar is die derde weg die men u heeft aangegeven. En dat is een mogelijkheid om nog gedurende stoffelijk langere tijd de geest de mogelijkheid te geven van het lichaam positief gebruik te maken. Beste broeders en zusters, u moet langzaam maar zeker aan het idee wennen dat een stoffelijk lichaam maar een tijdelijk gebruiksvoorwerp is en dat zeker naar de toekomst toe de essentie ligt bij de geest. Dat wil zeggen: wat kan de geest leren van dit voertuig? En zolang dit voertuig voor uw geest een interessante leerschool is, zal dit voertuig redelijk optimaal, ondanks zijn leeftijd, kunnen functioneren.
Wanneer u het zo gaat bekijken hebt u veel meer mogelijkheden, dan wanneer u in verweer gaat om het feit dat we vanuit onze zijde gezegd hebben: vanaf 50 jaar doet u het best op deze wijze. Dan hebt u nog geluk dat hij niet gezegd heeft vanaf 40 jaar. Maar goed.
U moet het met een korrel zout nemen, die ouderdom. Voor de ene is 50 jaar gelijk aan 80 en voor de andere is 50 jaar gelijk aan 30. Er zijn er misschien een paar waar 50 jaar 50 is. Ieder mens is anders. Ieder mens is individueel, maar je voelt wel voor uzelf waar u zit, waar u staat. Daarom is het nuttig van deze zaken te weten en te kennen. Zo.

Meditatie: Beeldopbouw van het geestelijke netwerk

Men heeft mij gevraagd, vanuit onze zijde, om in het meditatief gebeuren het beeld op te bouwen van het geestelijke netwerk. Daarom ga ik jullie vragen van: Veeg even al u ideeën daaromtrent uit. Zet die even opzij. Maak even uw gedachtewereld tot een redelijk wit blad, een onbeschreven blad en dan kunnen we heel rustig, heel ontspannen, de connectie duidelijk waarnemen. Ik zeg wel degelijk ‘waarnemen’ want ze is er. Ze hoeft hoegenaamd niet opgebouwd te worden.
Stel u even voor dat u zich buiten de aarde bevindt. Dat u als een kosmonaut de aarde kunt bekijken. Dat u deze prachtige planeet, deze prachtige blauwe planeet, vanuit de ruimte overschouwt. En als u dan heel goed u fixeert op dit beeld, dan ziet u dat in de atmosfeer van deze planeet overal schitterende, lichtende plekjes aanwezig zijn. Het is als het ware of de ganse atmosfeer van deze planeet is bezet met stralende, heldere briljantjes.
U ziet er oneindig veel en het geeft een prachtige uitstraling aan deze planeet. En waar u ook kijkt, of u nu kijkt naar de oceaan, of u kijkt naar de landmassa’s of u bekijkt de polen, overal ziet u deze mooie glinstering. Deze flikkering van licht. Gans deze aarde straalt. En al deze flikkeringen vloeien over in elkaar. Het vormt een prachtige glans, een krachtige gloed. Het geeft een extra dimensie aan deze prachtige planeet.
Deze uitstraling, deze schittering, is het geestelijke netwerk dat deze planeet omvat. Het geestelijke netwerk waarin u opgenomen zijt, waarvan u deel bent. Wanneer u goed kijkt dan ziet u hoe dit schitterende licht de aarde steeds mooier maakt. Dan ziet u hoe alle schaduw, alle donkerte, langzaam maar zeker, omsloten wordt door dit licht.
Wanneer u dan verder kijkt, dan ziet u de prachtige wisselwerkingen tussen de aarde en de andere planeten. Want u ziet dat dit één geheel is. En wanneer u goed luistert, dan kunt u zelf het gesprek horen tussen deze planeten. U kunt de klanken horen die zij doorgeven aan elkaar. Hun taal is niet de uwe, maar dit maakt niet uit. Het is een vorm van harmonie, een vorm van onderlinge verstandhouding. En dit vormt de kracht. De kosmische kracht. Die in dit deel van de kosmos aanwezig is. Deze kosmische kracht waar u deel van bent. De kracht waarvan u de kern in u draagt. Deel zijnde van dit geheel geeft u de kracht die nodig is om deel te zijn van dit prachtige gebeuren.
En dan komt u gewoon terug in uw gedachte naar de kring waarin u aanwezig bent. En dan kunt u aanvoelen dat u als kring ook een signaal geeft. Een signaal van harmonie, van eenheid, een overdracht van de kosmische kracht die elk in zich heeft. Een overdracht van het besef van: dit is de vernieuwing, dit is de weg van de toekomst. Dit is Aquarius in zijn mooiste uiting, in zijn mooiste vorm.
Deze kracht verheft u boven de stof. Deze kracht maakt u één met de geestelijke inhoud van het zijnde. Deze kracht is uw inspiratiebron. Deze kracht is de weg van de vitaliteit. Deze kracht is de levensbron van de oneindigheid. En daar zijn wij allen deel aan. Daar zijn wij allen onafscheidelijk deel aan.
Laat deze beelden uw ziel beroeren. Neem deze kracht op in uw hart. Werk ermee. Geef ze door. Deel ze met ieder die ervoor openstaat, zonder onderscheid, met ieder waar u voelt dat deze harmonie deelachtig is.
En zo wordt hetgeen wat op de Wessac dit jaar is bevestigd, langzaam maar zeker tot uitvoering gebracht. Langzaam maar zeker ontkiemen de zaden van het nieuwe spirituele denken. Langzaam maar zeker wordt ieder van u een lichtpunt in deze nieuwe tijd, samen met de vele anderen die met u in deze zelfde kosmische harmonie hun ontplooiing en hun weg vinden.

Zo, beste broeders en zusters, ik hoop dat ik jullie een klein beetje heb kunnen laten aanvoelen van deze prachtige lichtende krachten, die zich op dit moment in volle ontwikkeling voordoen. En ik hoop dat jullie deelgenootschap jullie heel veel inzicht mag meegeven, mag meebrengen. En dat jullie dat deelgenootschap vrijelijk delen met iedere broeder en zuster die dit met u wenst te delen, wenst mede te doorleven. En dan durf ik zeggen, dan hebt u een ontzettende meerwaarde voor dit leven gecreëerd. Een meerwaarde die u, wanneer u naar onze zijde komt, meeneemt. Een meerwaarde die niet stoffelijk is, maar die geestelijk in uw bestaan u steeds verder zal helpen.

Beste broeders en zusters, mijn tijd om afscheid te nemen is gekomen. Sta mij toe u veel licht en kracht toe te wensen op de weg die voor jullie ligt.