Bewustwordingsmogelijkheden in deze tijd

image_pdf

28 maart 2004

Alvorens ik begin aan wat ik u mee te delen heb, wens ik u er toch van op de hoogte te brengen dat wij, sprekers van deze groep niet alwetend noch onfeilbaar zijn en dat wij het appreciëren, zelfs zeer sterk, dat u over wat hier deze middag gebracht wordt, zelfstandig nadenkt en uw eigen oordeel daarover vormt. Anderzijds wens ik er nog aan toe te voegen dat wij op dit ogenblik, gezien de situaties in de wereld, over een zeer beperkt aantal sprekers beschikken. D.w.z. dat wanneer ik u straks de mogelijkheid geef om vragen te stellen, dat het kan zijn dat bepaalde vragen door omstandigheden niet kunnen beantwoord worden, en sommige vragen zelfs niet zullen mogen beantwoord worden. Dit was wat ik jullie eerst moest meedelen voor ik deze zitting voor jullie kan beginnen.

Het zal u misschien verbaasd hebben dat wij de aanvraag naar onderwerpen niet ingevuld hebben. Dat wij gewoon gezegd hebben dat wij de mogelijkheid wensen te gebruiken om vanuit onze zijde met een eigen onderwerp naar voor te komen. Waarom is dit? De tijd dat jullie bijeen kwamen met een regelmaat en dat alle mogelijke onderwerpen konden gesteld worden, omdat er nog tijd in overvloed was, is spijtig genoeg in de huidige tijd niet meer mogelijk. De oude gewoonten die hier gedurende ongeveer een eeuw hebben plaatsgevonden – want ja, zo lang heeft ook de Orde der Verdraagzamen in het Nederlandse taalgebied alle mogelijke leringen kunnen brengen – is op het ogenblik niet meer mogelijk. En waarom? De snelheid waarmee de evolutie naar de aarde toe voor de mens, voor de aarde, maar ook , en dit verbaast u misschien een beetje, voor onze zijde gaat, maakt het noodzakelijk dat we, als we contact hebben met jullie, heel kort op de bal spelen. Dit is heel belangrijk. De wijzigingen op alle terreinen zijn op het ogenblik nog aan het versnellen. We naderen langzaam maar zeker het Wessacgebeuren. Wanneer de Wessac zal plaatsgevonden hebben, kunnen we ervan op aan dat in de volgende maanden voor ieder op aarde ingrijpende en voor velen op aarde zeer definitieve wijzigingen zullen plaatsvinden. Daarom hebben wij het nuttig geacht u vandaag te spreken over de mogelijkheden die voor jullie openliggen om in de komende tijd een zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van bewustwordingsmogelijkheden, inwijdingsmogelijkheden die op dit ogenblik voor de mens aanwezig zijn.

En dan wil ik een eerste punt naar voor schuiven. Het is belangrijk dat ieder van jullie zoveel mogelijk wat geweest is, achter zich laat. Het is nodig dat u vandaag leeft en dat u ziet wat u vandaag kunt waarmaken. Al het oude behoort in vele gevallen tot het chaotische gebeuren dat deze tijd kenmerkt. D.w.z. wanneer u denkt: het is altijd zo geweest, zo wil ik het houden, dan is de kans zeer groot dat u meegezogen wordt in de algemene afbraak die op het ogenblik in alle geledingen bezig is. Ik denk dat ik jullie niet moet duidelijk maken wat er allemaal aan het gebeuren is. Zie naar de wereld rondom u, welke zekerheden hebt u nog? Waar u van dacht dat u vandaag zeker was, moet u de dag erna opmerken dat alles gewijzigd is. En dit gaat op alle terreinen zo, niet alleen via politieke gebeurtenissen, maar even goed via religieuze zaken, via spirituele zaken. U kunt niets bedenken of alles wijzigt, alles verandert in een tempo dat voor velen moeilijk te volgen is.

Het is belangrijk dat u niet vasthoudt. Het is belangrijk dat u ziet wat u vandaag kunt doen. En dan komt daarbij dat, wanneer u even de moeite neemt om dagelijks even een paar ogenblikken voor uzelf te nemen, gewoon tot rust te komen, misschien even de God in uzelf erkennen, een overschouw nemen van wie u bent, van wat u doet. En terzelfdertijd naar voor schuiven in dit gebeuren wat u kunt betekenen voor de wereld rondom u. Dan zal u opmerken dat deze rustpunten telkens voor u een ware verfrissing zullen zijn, een verfrissing die u steeds een stapje verder brengt, die ervoor kan zorgen dat u juist niet bent waar het fout gaat. Dat u op het juiste moment de juiste daad stelt of het juiste woord spreekt.

Een volgende punt dat ik ook naar voor wil brengen en dat voor ieder van u even belangrijk is, is de verwantschap. Niet, zoals vroeger nogal eens gezegd werd, naastenliefde. Want naastenliefde, broeders en zusters, is een woord dat een lading dekt die er meestal niet meer zo goed mee overeenkomt. Wanneer men spreekt over naastenliefde, dan spreekt men in vele gevallen over de mens die nogal ver van u afstaat. Maar wanneer wij spreken over verwantschap, bedoelen wij daarmee dat ieder hier op aarde, wie hij ook is, wat hij ook doet, verwant is aan al degenen die in zijn nabijheid zijn. Alle mensen zijn gelijkwaardig, en het is niet zoals in het verhaaltje van Orwell dat de ene iets meer gelijkwaardig is dan de ander. Neen, op het ogenblik dat we kunnen spreken over verwantschap, moeten we beseffen dat ieder mens deel is van dat grote universum, onafscheidelijk deel. De ene zal het misschien God noemen, de ander zal het misschien de kosmos noemen, weer een ander zal het misschien een universele kracht noemen. Welke naam u er ook aan geeft, maakt weinig uit. Maar het besef moet sterker en sterker worden dat we er allen hier voor mekaar zijn en dat we, wanneer we de versnelde veranderingen die overal rondom ons gaan plaatsvinden, kunnen verwerken, het nodig zal zijn dat we weten wat we aan elkaar hebben, dat we elkaar kunnen tot steun zijn.

En dan gaat het er niet om: Wat kan de ander voor mij doen? Nee, er is maar één zaak die telt: Wat kan ík voor de ander doen? Want tot hiertoe hebben we nog veel te veel opgemerkt dat op het ogenblik dat men iets voor een ander deed, de gedachte in het achterhoofd aanwezig was: Wat kan ik ervoor terugkrijgen? O, soms was die gedachte niet kwaad bedoeld, soms redeneerde men gewoon: Ja, in de kosmos is toch alles in evenwicht. Maar deze gedachten zouden zoveel mogelijk moeten vermeden worden. Want hoe meer u denkt wat u eraan kunt hebben, wat er voor u inzit, hoe meer dat u in deze tijd u gemakkelijk hecht aan het duister, aan het chaotische. Omdat de strijd die op het ogenblik bezig is, vooral gebaseerd is op: Hoe kan ik meer verwerven, hoe krijg ik meer macht, hoe kan ik mijn bezit uitbreiden? Juist door niet in deze valkuilen te trappen en vanuit een positief gevende houding te vertrekken, zult u opmerken dat u daardoor deel wordt op een zeer positieve manier van de veranderingen. Dan zult u ook opmerken dat u een veel duidelijker beeld krijgt van wat er gebeurt. En dat is belangrijk.

Want het volgende punt dat ik aanhaal, is misschien het meest moeilijke. Dat is voor deze tijd: Heb geen angst. Wees niet angstig. Wat er ook gebeurt, laat u niet meeslepen door de angstgevoelens, door de ontreddering die bij velen plaatsheeft. Want ook hier weer, wanneer u mee in deze golven gaat, wordt uw eigen denken, uw eigen handelen bepaald door een sfeer die eigenlijk voor u niet de juiste is. En tot mijn spijt moet ik zeggen dat in de komende periode angst voor velen zeer sterk zal toenemen. De onrust in de wereld, en daar moet ik zeker geen tekeningske bij maken, zal nog meer toenemen. En dan mag u wel denken dat wij, hier in het Westen, toch nog een beetje bevoordeligd zijn t.o.v. andere gebieden. Het zijn niet enkel explosies die angst veroorzaken, er kunnen zich ook andere zaken voordoen die voor de mensen angst, onzekerheid, ontreddering naar voor schuiven. En het is belangrijk dat u dan, op dat ogenblik, kunt teruggrijpen naar de kracht in u. Dat u op dat ogenblik even kunt zeggen: Ik zet de wereld voor mij stil, ik sluit mij even af en ik laat het Licht in mij stromen. En dan ziet u, als u dat doet, vanuit die rust, vanuit die kracht, vanuit dat Licht wat u eventueel voor uw verwanten kunt doen. En dat zal in veel gevallen misschien een heel klein zaakje zijn, misschien een goed woord, misschien een schouderklopje. Maar juist die kleine handelingen zullen voor veel mensen juist dat zijn wat zij nodig hebben om zich te herpakken en verder te kunnen gaan.

Als u deze zaken, langzaam maar zeker, voor uzelf meer en meer opbouwt, meer en meer gebruikt, dan hebt u een sleutel om in de toekomende tijd op een waardige manier uw leven verder te kunnen zetten. Laat u niet teveel beïnvloeden door alle mogelijke berichten die u in de media zult te horen krijgen. Wat er ver van u gebeurt, daar kunt u toch niets aan veranderen. Plus, hou steeds in uw achterhoofd dat 90%, ik zeg wel duidelijk 90%, van wat u te horen krijgt, gemanipuleerd is, steeds in een richting van bepaalde doelgroepen. Men zal steeds meer en meer op u beroep doen. Ook hier zeggen wij: Ga daar niet in mee. Wanneer er zware rampen gebeuren en men doet een beroep op u, distantieer u ervan. Dit klinkt misschien raar in uw oren, maar dit is het niet. Omdat u niet weet wat die rampen inhouden, wat daar de achterliggende grond van is enz. Maar wat wel belangrijk is, dat is wanneer er rondom u iets gebeurt, dat u daar wel voor openstaat en dat u daar tracht wel te doen wat in uw mogelijkheden ligt. En als het enigszins kan, misschien zelfs iets meer dan voor u mogelijk is. En wanneer ieder van u dit in zijn eigen omgeving waarmaakt, dan zal u zien dat u een golf veroorzaakt en blijft de handeling, de positieve ingesteldheid niet enkel rondom u, maar zal dit zoals een golfbeweging steeds verder uitdeinen. En waar u het zaadje bent geweest, zult u opmerken dat u na een enkele maanden een serieuze struik hebt gecreëerd. En dat is belangrijk. Niet alleen voor de mensheid. En nu kunt u misschien wel denken: ach, wat ben ik als persoon t.o.v. die grote massa mensen; wat kan ik persoonlijk doen tegen al die grote gebeurtenissen? Vergis u hier niet in. Wanneer één onder u zich positief instelt en vanuit de gedachte handelt zoals u reeds jaren bent aangeleerd, dan is dit een klein lichtpuntje dat voldoende is voor honderden anderen om zich daarop aan te zetten en op hun beurt weer vele duizenden anderen te beïnvloeden.

Het is op het ogenblik zo dat wij vanuit onze zijde, niet alleen hier in Den Haag tot u spreken maar dat we over gans West-Europa overal kleine groepjes hebben waar hetzelfde gebeurt. Bijna elk land heeft meerdere mediums, heeft meerdere groepjes, onafhankelijk van elkaar. Maar, door wat gebracht wordt en door de inzet van al die mensen individueel krijgen we een zeer groot net. Een net van kracht, van Licht, van harmonie dat over dit gebied gespannen wordt en waardoor al waaraan we de laatste 100 jaar gewerkt hebben om de overgang tussen de twee grote tijden gemakkelijker te maken, draaglijker te maken, echt waarde krijgt. Want vergeet niet, mijn beminde vrienden, in de 100 jaar dat de Orde der Verdraagzamen, of ik moet eigenlijk beter zeggen: de broeders die onder die naam gewerkt hebben, want u weet het, het is u al meermaals meegedeeld: deze naamstelling hebben we even in de kast gezet omdat wij met zijn allen in een groter geheel zijn gegaan, maar dat doet er niet toe. Wat gebracht is, is aanwezig voor ieder die zoekende is.

Jullie beschikken over een bibliotheek die alles bevat wat u maar kunt dromen en denken wat u nodig zou kunnen hebben om in deze tijd juist te handelen, de juiste weg te vinden. Het voordeel van deze gegevens in de nieuwe omwenteling is dat zij voor iedereen overal en onmiddellijk beschikbaar zijn. Want zoals u weet, betekent Aquarius ook een technologische vooruitgang. Een technologische vooruitgang, niet zoals jullie hem zien, niet dat over de wereld veel meer wagens zullen rijden, niet dat over de wereld meer computers zullen staan. Dat is misschien het denkbeeld dat de grote multinationals hebben in de hoop om in de komende jaren nog veel meer te ontvangen. Tot hun spijt zullen zij opmerken dat zij bepaalde zaken over het hoofd hebben gezien, maar wat wel belangrijk is, is dat de filosofie die gebracht is, niet verloren kan gaan. Dat deze ook zoveel malen kan verspreid worden dan dat er personen zijn die het nodig hebben er inzicht in te hebben. Dit is allemaal langzaam maar zeker opgebouwd.

De fout die gebeurd is 2000 jaar geleden toen het christendom aan de mensheid werd geschonken, hebben wij in wezen met de Witte Broederschap willen voorkomen. De lessen zijn geleerd geweest dat de mens in staat is om veel van wat hem gegeven wordt, op korte tijd te vernietigen. Met de mogelijkheden die we nu hadden, hebben we ervoor gezorgd dat de gegevens zullen blijven bestaan. En gezien dat we een zicht hebben hoe de technische evolutie in de komende 100 jaar zal zijn, kunnen we ervan overtuigd zijn dat wat tot hiertoe enorm plaats heeft ingenomen, zal bewaard kunnen worden op vele plaatsen op een heel klein gegeven ruimteke. Dit is belangrijk. Want wat gebracht is, is de basis, misschien hebben jullie het nooit zo gezien, maar is de basis van wat het denken zal worden van de nieuwe mens. De nieuwe mens die langzaam maar zeker aan het ontwikkelen is.

Je zou kunnen stellen dat tussen dit en 50 jaar bepaalde gevoeligheden, bij velen die nu geboren worden, hoger zullen liggen dan bij de oude generaties, en dat men daardoor ook veel gemakkelijker zal openstaan voor alles wat gebracht is. We zien terzelfdertijd deze ontwikkeling, niet alleen hier in het Westen, maar we zien die ook in Azië, we zien die ook in Zuid-Amerika. En nu kunt u wel denken: Azië, de Arabische landen, Iran, Irak, Afghanistan, daar is op het ogenblik enkel maar chaos. Dit klopt. Maar ik moet er u wel bij zeggen dat deze chaos voor hen die daar op dit ogenblik leven, reeds een stap verder is in de benadering van Aquarius dan dat jullie hier in jullie westerse maatschappij hebben. En dat de tendens van het nieuwe daar sterker zal kunnen doordringen, zal gewoon zijn bron vinden in het feit dat deze mensen, juist door de moeilijke omstandigheden waarin zij nu trachten te overleven, beter het woord ‘verwantschap’, beter het woord ‘harmonie’ onder elkaar zullen leren ontdekken. Ach, en het zal nog wel een tijdje duren eer het fundamentalisme daar verdwijnt. Maar, u kan ervan op aan dat wanneer de rust daar hersteld is, dat daar de eerste positieve uitingen van de Aquariusgedachte, broederlijkheid, samenwerking, harmonie zeer sterk naar voor zullen komen.

En zoals in vele zaken is dit voor jullie op dit moment onvoorstelbaar. Zo goed dat het voor jullie onvoorstelbaar is dat een gebied als Zuid-Amerika één van de bronnen zal zijn van waaruit ook de kracht van het positief denken, van de harmonie, van de verwantschap onder elkaar, de bronnen van Licht naar de mens toe zullen komen. Het moeilijkste gebied om aan te passen is spijtig genoeg het geciviliseerde westen. Omdat de mens daar in zijn, verontschuldig mij deze uitdrukking, hoogmoed denkt dat hij alles kan beheersen, dat hij ongeveer alles weet en dat hij alles zal kunnen bereiken via zijn wetenschappelijk denken. Maar is het niet zo dat de wereld op het ogenblik echt geen behoefte meer heeft aan wie wetenschappelijk denken, maar dat de wereld behoefte heeft aan mensen die logisch denken, emotioneel denken, rekening houden met de ander? Wat bent u ermee wanneer u wetenschappelijk een cel kan ontleden totdat u denkt de illusie te hebben de bron van alle leven te ontdekken wanneer uw buurman ziek is en u nog niet eens kan vaststellen wat de echte oorzaak is, laat staan dat u erin slaagt van hem op een goede manier in evenwicht te brengen en hem een goed leven te bezorgen.

Wat bent u ermee in een maatschappij, die op het ogenblik u ertoe brengt dat u heel oud kunt worden, zolang u gezond bent, zolang u goed kunt nadenken, zolang u niet 100% van iemand anders afhangt, is het meegenomen. Maar kijk even rondom u, kijk naar de instellingen waar veel oude mensen gedumpt worden. Dit is ook dankzij uw wetenschap. Spijtig genoeg is dit voor de mens niet aanvaardbaar, en zeker niet voor zijn geestelijke ontwikkeling. Een mens die op aarde komt, die komt om een weg te volgen, een leerschool te ondergaan. En die leerschool houdt niet alleen in dat u puur stoffelijk, materieel bezig bent, maar die houdt in dat u tracht een evenwicht te vinden tussen de stof en het geestelijke. En op het ogenblik dat u die evenwichten kunt vinden, dat u zo goed de stof kan doorleven als het geestelijke kan waarmaken, dan bent u op de correcte weg bezig. En ook dit is belangrijk in de periode die nu komt, want wat ik hier zeg over wetenschap, daarmee bedoel ik niet de wetenschap af te breken, maar wil ik alleen maar waarschuwen dat wanneer u louter de wetenschap gebruikt, u zaken over het hoofd ziet waardoor u ook in deze periode spijtig genoeg in moeilijkheden zal komen.

Want waar het Westen rekening zal moeten mee houden, is dat hier in deze gebieden een beetje teveel aan ‘wishful thinking’ is gedaan. Men heeft hier in naam van de god van de consumptie alles samen gebracht. Men heeft hier alle mogelijke industrieën in zeer bewoonde gebieden gebracht. Men heeft hier wetenschap gebracht, die niet onder de mens thuishoort. En dan is het niet moeilijk te begrijpen dat in een periode die komt, u er rekening zal moeten mee houden dat wat hier opgebouwd is, ook tegen u kan gebruikt worden. Niet vrijwillig, zelfs totaal onvrijwillig, omdat de mens in zijn denken er geen rekening mee heeft kunnen houden dat iets fout zou kunnen gaan. Want de wetenschap denkt: Wij berekenen de foutcurve, wanneer we hier een fabriek zetten, is de kans 1 op 5000 jaar dat er iets fout gaat. Alleen kan die wetenschap niet bepalen of die ene kans vandaag gebeurt of binnen 5000 jaar. Alleen weet die wetenschap niets van wat kosmische golfbewegingen zijn, weet die wetenschap niet hoe het menselijk denken zaken kan veroorzaken. En daarom, mijn beminde vrienden, is het belangrijk dat u de gebrachte waarden van vanavond – of moet ik zeggen: van deze namiddag, voor ons bestaat eigenlijk tijd niet – dat u deze goed in u opneemt en dat u tracht ermee te werken. En dan zal u zien, dan bent u werkelijk een bron van kracht en Licht voor uw directe omgeving.

Zo, mijn beminde vrienden, dit was de boodschap die ik u vandaag wou brengen. Ik denk dat er wel een aantal vragen zijn over het gebrachte. Niet dat het gebrachte zo nieuw is, dat besef ik, maar het is wel vandaag de dag aan de orde. We hebben jaren lang u ervoor gewaarschuwd. We hebben jaren lang gezegd: Kijk, de veranderingen komen. Wanneer we die zegden in de jaren ’50 konden we wel begrijpen dat veel mensen dachten: Ach, het zal mijn tijd nog wel duren. In de jaren ’80 was de 21e eeuw ook nog een beetje veraf. Maar nu bent u er, de veranderingen gebeuren, u zit er middenin. En vandaag ziet u het hier, morgen ergens anders, en plots is het voor uw eigen deur. Daarom is het belangrijk dat u dit goed tot u laat doordringen, dat u dit beseft.

Als er mensen zijn die vragen willen stellen, mag u dit doen. U weet, persoonlijke vragen mag ik niet beantwoorden. Ga uw gang.

Vragen.

  • Kunnen wij hulp van de sterrenkinderen verwachten?

Wanneer u ‘sterrenkinderen’ definieert zoals het in uw maatschappij aan de orde is, dan moet ik u ontnuchteren en zeggen: nee, want u bent met een illusie bezig. Het spijt me.

Wanneer u zich afvraagt: kunnen wij hulp verwachten van andere levende wezens, ergens in de kosmos? En dan moet ik daar dadelijk bij zeggen dat u zich daar geen voorstelling van kunt maken, want de ideeën die jullie hebben over leven in de kosmos, zijn teveel ingekleurd door sciencefictionverhalen enz. Maar laat ons even aannemen dat het leven dat in de kosmos aanwezig is, u zou willen helpen, dan zou dit voor de mensheid een nog grotere ontnuchtering betekenen dan dat ze tot op heden zich zou kunnen voorstellen, moesten er ruimtevaarders op deze aarde landen en dat plots alle regeringen zouden moeten samenspannen om te zien hoe zij de controle over hun planeet zouden kunnen handhaven.

Kijk, er is leven in de kosmos, veel meer leven dan u vermoedt. De aarde is een planeet waarop de geest incarneert – en neem dit niet als een minwaarde, maar u moet het zien als een beginnende scholing. Wanneer u de aarde bekijkt, zou u kunnen zeggen dat de mens die hier leeft, ofwel nog zit in de kleuterschool ofwel in de lagere school. Al wat er boven komt, dan zal de geest niet meer op deze aarde incarneren, behalve bij lichtende entiteiten die de mens wil helpen in zijn geestelijke ontwikkeling. In de kosmos zijn veel andere planeten aanwezig waar leven is, stoffelijk leven, want daar spreken we dan over, dat een hoger niveau haalt en waar men op zijn beurt in zijn totale bestaan kan verdergaan. Het kan best zijn dat wanneer u aan onze zijde komt – en ieder die hier aanwezig is, heeft de zekerheid dat hij komt, en ik kan daarbij direct zeggen dat iedereen van harte welkom is, niet dat u allemaal ineens moet komen aanschuiven, want dan hebben we het ook te druk – maar het kan zijn dat dit voor u bijvoorbeeld de laatste maal is geweest dat u op deze aarde incarneert en dat een volgende incarnatie, wanneer u uw geestelijke weg als afgeremd ziet, bijvoorbeeld in een totaal ander planetenstelsel is dan dat u hier kent.

Want, en dat is misschien toch een aangename noot vandaag, bestaan, beminde mensen, doet u eeuwig. U bestaat al zeer lang, en wanneer u deze aarde verlaat, dan hebt u een geboortefeest aan onze zijde, vergeet dat niet. Hier hebt u een begrafenisfeest, nietwaar. Maar dat is voor wie achterblijft. Maar wanneer u dit stoffelijk voertuig achterlaat, wordt u opnieuw geboren in de geest. Ach, en na een kleine oriëntatieperiode vindt u wel uw weg. Plus het grote voordeel dat u hebt: er is altijd een ontvangstcomité. En als u daar een beetje wilt voor openstaan, als u er een beetje gevoel voor wilt hebben, ach, dan valt dat allemaal best mee. Heus, ‘dood’ kan voor de mens einde betekenen, maar ‘dood’ is voor u geen einde. Het is het begin van een nieuwe weg, een nieuwe taak. En dan kan het zijn dat u zegt na verloop van tijd dat u toch terug naar deze aarde wilt, dat u daar misschien nog iets kan volvoeren. En dan kiest u wel, dan zoekt u wel, dan wordt u misschien terug geboren. Maar het hoeft niet altijd zo te zijn. Het kan best dat u naar uw sterrenkinderen gaat, om het met uw woorden uit te drukken, maar hecht niet teveel belang aan de omschrijving daarvan.

  • Bij iemand die verstandelijk gehandicapt is, hoe is dat als hij overgegaan is?

Nou, in vele gevallen is dat een hele opluchting. Kijk, als u met een auto rijdt, die altijd maar in panne valt en u kan die dumpen en met een ander voertuig verdergaan, dan voelt u zich toch ook gelukkig. Nu kan het zijn dat iemand een lichaam gekozen heeft dat gehandicapt is. Dan zal hij zijn leerschool daarin doormaken en op het ogenblik dat het voor de geest afgerond is, zal de gehandicapte overgaan, zal hij sterven. Nu kan het natuurlijk ook zijn dat u een minder bewuste geest hebt die per se wil incarneren en die op de eerste de beste tram is gestapt en dat toevallig zo een oude rammelkast is die niet goed meer functioneert. Met als gevolg dat hij daar dan wel een mensenleven kan aan vast zitten. En als u dan vraagt hoe het is, ja, die viert dan wel even feest aan onze zijde, om het zo oneerbiedig uit te drukken. Dus, het is maar allemaal wat het begin is, is het gezocht, is het niet gezocht. Is het niet gezocht, ja, dan is het even een misser. Maar, maak u daar als mens ook weer niet te druk over, want voor onze zijde is een mensenleven heel kort. Wij bekijken tijd niet zoals u. Zelfs 100 jaar kan voor de geest één fractie inhouden. Dus, zo erg hebben we het allemaal wel niet.

  • Welke krachten zitten achter die film: In de ban van de ring? Ik heb het idee dat het zeer manipulatief is. Ik zou graag uw mening daarover willen weten, niet over het boek maar over de film.

Nou, ik kan zeggen: als de schrijver de film moest zien, dan zou hij daar niet content mee zijn. Wat zit daar achter? Nu, u moet het zo ver niet zoeken, hoor. Eerst: een bankrekening, die redelijk goed gespekt is. En ten tweede: het past in het magisch irreëel denken, het nogal chaotisch zwart-magisch denken. En dit heeft te maken met het feit dat vanuit, en dat is weer iets anders, vanuit het puur wetenschappelijk denken men probeert deze wereld te ondermijnen. En daarvoor zijn zulke films zeer goed. Langs de andere kant hebben ze één zaak over het hoofd gezien: door de film zijn veel mensen in het boek geïnteresseerd en inhoudelijk heeft de schrijver aardig wat anders bedoeld dan wat de film eigenlijk naar voor schuift. Wie het boek leest en gevat wordt door de sfeer die de schrijver erin heeft gelegd en tussen de regeltjes gaat lezen, kan daarin een serieuze weg vinden, maar dit komt in de film niet zo naar voor. Langs de andere kant zou u kunnen zeggen dat wat de film aangaat, ondanks alles nieuwsgierigheid wordt opgewekt bij mensen voor gebieden waar zij misschien anders weinig of niet zouden toe komen.

En dan wil ik in het ganse kader van dit geheel een koppeling maken naar een ander filmfenomeen, of boekfenomeen van meneer Harry Potter. Harry Potter betekent voor de kinderen heel veel. Nu, vergeet niet dat u op het ogenblik leeft in een omschakelingsperiode. Vele kinderen hebben eigenschappen die de vorige generaties niet hadden. Dankzij het geboeid zijn door een fenomeen als Harry Potter kunnen bij deze kinderen deuren geopend worden die anders dikwijls op veel latere leeftijd of in andere of moeilijkere omstandigheden zouden geopend worden. Dit klinkt misschien allemaal nogal fantastisch, maar toch zit er voor vele kinderen een begin in van een niet meer puur, zoals zij in vele gevallen nog zijn opgevoed, rationeel denken. En dit is zeer belangrijk.

Wees gerust, hoor, de demonen van uw film zijn niet aanwezig.

  • Hoe kan een mens in deze tijd door innerlijk in balans te blijven ook het fysieke gestel goed laten verlopen of hoe kan men in deze tijd ook het fysieke gestel enorm uitzuiveren, wat wel genoemd wordt; de overdreven manier waarop gezegd wordt: in deze tijd heb je het ene virus na het andere, vroeger alleen wintervirussen en zomervirussen en nu lijkt het of het continu door blijft gaan. En allergieën.

Klopt, maar tot mijn spijt moet ik u zeggen dat de wereldbevolking zeer sterk zal moeten afnemen, en dat is niet alleen door oorlog, door rampen, maar ook door ziekte. En wanneer we zien dat binnen enkele honderden jaren de wereldbevolking zal teruggevallen zijn, en dat kunt u zich niet voorstellen, tot om en bij de 600 miljoen bewoners, dan weet u wel wat er allemaal nog te wachten staat. Ik zeg hier niets nieuws, hoor. Wanneer u uw brochures nakijkt, dan zal u die zelfde cijfers terugvinden.

Dus, de berekening van de wetenschap dat tegen eind deze eeuw of begin volgende eeuw er 8 miljard en zoveel mensen zullen zijn, zal eventjes fout gelopen zijn. Het is zo dat wanneer u zich geestelijk in evenwicht kan houden in deze tijd, u zich dan ook heel gemakkelijk lichamelijk in evenwicht kan houden. Beide lopen altijd samen. Wanneer u teveel onder spanning komt te staan, bent u vatbaarder voor alle mogelijke virussen.

Daarbij mag u niet vergeten, en dat is toch ook belangrijk, dat u op dit ogenblik in het ganse westen geen voedsel meer kan krijgen dat niet besmet is. Door jullie manier van denken over voedselveiligheid voor het voorkomen van infecties enz., besmettingen, door in de voedselketen steeds meer antibiotica te brengen enz., hebben jullie uw eigen immuunsysteem ondermijnd op zo’n wijze dat u, wanneer er ook maar een besmetting komt, u er geen weerstand tegen hebt. In deze moderne tijd ligt men veel te roepen over ‘aids, zo besmettelijk, iedereen sterft eraan’. Eerstens weet u dat de mens het zelf gecreëerd heeft, en tweedes: het is niet zo’n erg virus, zelfs niet zo’n erg sterk virus, maar een veel gevaarlijker infectie is juist de algemene achteruitgang van de natuurlijke weerstand van de westerse mens.

En het zijn heus niet alleen de kippen, varkens enz. die eraan zullen gaan, houd daar rekening mee. Spijtig genoeg, het klinkt misschien cru, maar het beste dat u ertegen kan doen en de beste bewapening, is doen wat ik voor jullie hier naar voor heb geschoven. Zoek het in uzelf, zoek evenwicht in uzelf, voel u één met de krachten van de kosmos. Hoe u het wil formuleren voor uzelf, maakt weinig uit: als de eenheid er is en op het ogenblik dat u dan t.o.v. uw evennaaste of uw verwante, zoals gezegd daarstraks, openstaat, dan mag er al veel gebeuren alvorens de virussen u zullen aantasten.

Ook: geen angst. Want angst is de beste geleider voor al die lieve diertjes. In vele gevallen, u sprak nog over allergieën, zijn allergieën op hetzelfde gebaseerd. De algemene weerstand van de mens is zo verminderd dat hij daar op stoffen reageert waar u er vroeger miljoenen van mocht hebben en geen problemen zou mee gehad hebben. Ik kan u garanderen, moest u het dagelijkse brood  dat u vandaag eet, geven aan een persoon die 500 jaar geleden hier op deze zelfde plaats had geleefd, hij zou op dezelfde wijze sterven als jij op dit ogenblik bijvoorbeeld een paar gram arsenicum zou innemen. Dit klinkt ongeloofwaardig, maar, mijn beminde vrienden, het is niet ongeloofwaardig. Vraag aan de wetenschap even dat ze een analyse maken van de waarde van wat u eet. Dan zal u weten dat ik niet ver naast de waarheid zit.

Vroeger kenden de mensen natuurlijk veel minder hygiëne. Men dronk water uit de sloot, maar dat water was biologisch in evenwicht. Men at een appel die van een boom viel enz. Nu, het water dat u drinkt, heeft alle mogelijke bewerkingen ondergaan. Het brood dat u eet, is gebakken met stoffen die, op scheikundige basis meestal, vervaardigd zijn. Want uw brood moet rijk zijn aan dit, moet rijk zijn aan dat. Het graan van uw brood is meestal van granen die geselecteerd zijn, die bewerkt zijn. En als u dan nog geluk hebt, is het graan dan nog eens bestraald om goed te blijven.

Lieve mensen, waarover bent u bezig? Ach, koop een pakje sigaretten: ‘U gaat dood, u krijgt kanker’. Ja zeker, dat klopt. Als u alle dagen 20 pakjes sigaretten rookt, dan hebt u ongeveer dezelfde schade als die u hebt wanneer u hier gewoon op straat wandelt. Alleen, het verschil is: aan het één is meer verdiend dan aan het ander. Dus, neem het allemaal niet zo au sérieux, lieve mensen. Gebruik uw eigen gezond verstand. Niet dat ik hier reclame maak dat iedereen moet gaan roken, verre van, hoor, verre van. Maar daar gaat het niet over. Ik wil maar zeggen: bekijk het in zijn juiste context.

Zo hebt u hier een Eerste Minister (nvdr. Nederland), ik vind dat die echt een mooie naam heeft. Of jullie noemen dat hier ‘Premier’, zeker. Ja, wel, maar hij heet Balkenende, hé? Ja, dat balken, dat doet mij altijd denken aan een bepaald dier, u kent dat wel, met zo’n lange oren, hé. Maar dat ‘ende’, lieve mensen, dan zullen jullie echt content zijn wanneer dat ende komt. Want dan zullen jullie nog eens denken: Verdraaid, wat hebben we nu toch allemaal weer meegemaakt met dat balken! Let maar op mijn woorden. En dit is geen verre toekomst.

Goed. Alle gekheid op een stokje, u ziet dat dit de beste manier is om de virussen te verslaan. Heb er allemaal niet teveel angst voor. Gebruik uw eigen gezond verstand. En vooral, vertrek vanuit de kracht die u in u hebt. Want vergeet niet, mensen, u hebt meer mogelijkheden dan u zelf beseft. Op het ogenblik dat u het echt tot u kan laten doordringen dat u onafscheidelijk deel bent van dat Goddelijke, dat die Goddelijke kern in u aanwezig is en dat u van daaruit de wereld benadert, zult u zien dat weinig u kan kwaad doen. Maar ja, dan mag u zich niet meer druk maken over alles wat rondom u gebeurt. En dat is soms heel moeilijk.

  • Wat denkt u van de toepassing van het ‘Violette Vuur’ voor het tijdperk van Aquarius?

Ach kijk, het Violette Vuur, ik zou het zo niet uitdrukken. We kunnen spreken over een golf die u onder een violette kleur zou kunnen brengen, en die kleur staat vooral voor het mystieke beleven. En u zal opmerken naargelang de tijd verder schrijdt, dit voor vele mensen dit een zeer belangrijk punt zal worden, dat zij in hun leven een vorm van mystiek kunnen beleven. En of u dit nu onder de vorm wil brengen van het Violette Vuur of een andere, maakt niet uit. Het is de tendens die daarin zit.

De ontwikkeling daarvan op langere termijn zal zo voorbijgaand zijn als alle bewegingen in de kosmos. Dus denk niet dat dit een begin is van een enorme ontwikkeling. Het zal vooral individueel zijn, het zal vooral in de mens zelf gebeuren. Voldoende?

Ik zou er nog een kleinigheid aan willen toevoegen, omdat u dit zo vraagt. Vergeet niet dat ieder mens op aarde behoort tot een bepaalde kleur, en naargelang die kleur hij of zij de mogelijkheid heeft om bepaalde ontwikkelingen sneller door te gaan. En kleur is eigenlijk maar mager uitgedrukt. Het is een beweging in de kosmos, een golfbeweging, en ieder heeft zo zijn eigen golf, om het zo te zeggen. En waar verschillende mensen van dezelfde golf samen zijn, kan er op dat ogenblik een sterke band ontstaan. En zo kun je zeggen dat wanneer u met 10 mensen aanwezig bent en 5 van de 10 behoren tot de kleur violet, dat op dat ogenblik bij die mensen er een zeer sterke ontwikkeling op mystiek gebied kan plaatsvinden en dat van daaruit bijvoorbeeld dit dan ook weer vertaald kan worden naar de 5 anderen die misschien van een groene kleur zijn, of een groene golf, en die dat mystieke van de 5 vorige dan gaan overbrengen naar een beleven van de natuur op meer mystiek gebied. En dan krijgt u, wat in uw contreien tegenwoordig nogal veel opgang maakt, een wicca-beweging. Het is maar dat u weet hoe de zaak functioneert.

  • Wat denkt u over Neal Donald Walsch met zijn boeken ‘Gesprekken met God’?

Ik vind dit interessant voor diegenen die met het spirituele in contact willen komen. Maar verder kan ik daar weinig over zeggen.

Nu kijk, of u nu zegt dat u een rechtstreekse telefoonlijn hebt met God, of: “ik heb een telefoonlijn met gene zijde”, veel verschil maakt het niet uit, hoor. God is in u, dus die telefoonlijn hebt u altijd. En gene zijde is ook altijd rondom u, maar die telefoon vindt u soms niet. En de telefoon van God is meestal makkelijker te vinden. En dan moet u teruggaan naar wat ik u daarstraks verteld heb: zoek het in uzelf.

Maar wij hebben het voordeel, aan onze zijde hoeven we dat boek niet te lezen. Maar ik doe geen afbreuk aan de schrijver, hoor, zeker niet.

Nu kijk, om van teksten te spreken en boeken, jullie hebben hier toch zo oneindig veel dat vanuit onze zijde gebracht is en door zoveel trouwe medewerkers op papier is gezet, dat ik toch denk dat als u dat allemaal gelezen hebt, dat u heus wel weet wat er in al die boeken staat. En dan hebt u nog het grote voordeel dat wat jullie hier allemaal hebben, komt vanuit vele bronnen. Bij een boek bent u afhankelijk van de schrijver, zelfs als zijn bron God is.

Bon, dan zijn we rond voor vandaag? Als er geen vragen meer zijn, dan gaan we deze namiddag rustig afsluiten.

  • Ik hoorde deze morgen een interview en dat ging over de ‘passion of Christ’-film.

Ik heb hem niet gezien, hoor. Wat wou u vragen, wat wij ervan denken?

  • Ja.

Ach kijk, is er zoveel verschil met al de andere films waar men het geweld expliciet naar voorbrengt? Het past in deze tijd, in deze tijd van chaos creëren. Ik zou er mij allemaal niet te druk om maken, ga eraan voorbij. Eerstens, het verhaal van Jezus Christus dat jullie kennen, komt in generlei mate overeen met de echte figuur die Jezus Christus was. Dat is al het spijtige. Wat jullie hier hebben in het westen, is een Paulus. U hebt een paulinisme. Paulus heeft ervoor gezorgd dat vele waarden die Jezus aan de wereld gegeven heeft, opzij zijn gezet. En dat is het spijtige. En het ganse evangelie dat nu zogezegd als het woord Gods gebruikt wordt, eerstens, is al een tekst die honderden jaren na Jezus geschreven is en die dan geschreven is binnen een denken, een context van Constantinopel. Dus, het is een tekst die gemaakt is om de macht vast te leggen en alle zaken die daar niet in thuishoorden, heeft men mooi uitgezuiverd. Met als gevolg dat vele waarden die naar voor gebracht worden, ofwel serieus afgebouwd zijn ofwel totaal weggeveegd, zelfs verkeerd ook naar voor gebracht. Zo heeft Christus nooit of nooit een kerk gesticht, noch minder dat hij ooit Petrus tot paus zou benoemd hebben. Verder kan u stellen dat hij ook nooit gezegd heeft: “Hier is mijn lichaam en hier is mijn bloed.” Dat zijn allemaal zaken die door de machthebbers zijn ingevoerd. Wat Christus wèl gezegd heeft, en ik zeg speciaal: Christus, want toen was Jezus reeds de Christos, is: “Kijk, ik heb u een filosofie gegeven, doe die tot mijn gedachtenis, draag die uit, handel zoals ik het u geleerd heb.” En dat is de ware betekenis van ‘het laatste avondmaal’. Het is toch belangrijk dit te beseffen.

Het is ook belangrijk te beseffen dat Christus aan het kruis nooit gezegd heeft: “Vader, waarom hebt u mij verlaten?” Dat zijn ook woorden die verkeerd zijn vertaald en omgezet. Zijn laatste woorden aan het kruis waren: “Vader, waarom hebt U mij zo verheerlijkt?” Dat is een totaal andere context. Het is toch belangrijk dit allemaal te beseffen.

Maar eigenlijk vertel ik hier geen nieuwe zaken. U kunt dit allemaal reeds nalezen en terugvinden.

Zo, dit was de laatste vraag?

  • Hoelang duurt die chaos nog hier, die afbraak en die chaos.

Wel kijk, ik kan daar geen juiste datum op plakken, dat verstaat u wel, maar ik kan u iets vreugdigs zeggen: binnen enkele honderden jaren zal u onder Aquarius gedurende verschillende eeuwen wat men noemt ‘gouden eeuwen’ hebben. Dit zal een periode zijn dat voor de mensheid het ideaal zal zijn om op deze aarde te kunnen leven, te kunnen werken. Ook om te incarneren. Dat is toch veel aangenamer dan te zeggen hoelang u nog in moeilijkheden zal zitten, hé.

Kijk, trek het jullie niet aan. Dat is de boodschap die ik jullie wil meegeven. Leef vandaag, leef vandaag zo goed mogelijk, en geniet van het leven, dat mag u, u bent ervoor in de stof gekomen. En tracht te delen met uw naaste. Tracht gewoon harmonie te kennen. En dan maakt het niet uit of de chaos nog 10, nog 50, nog 100 jaar duurt. Zolang u er bent als hulp voor uw verwanten. En hiermee zou ik dan het vragengedeelte willen afsluiten.

Het is de gewoonte om hier te eindigen met een meditatie, heeft men mij gezegd. Ik zou naar jullie toe een meditatie willen doen die voor ieder van u herhaalbaar is, die voor ieder van jullie het vlammetje is waarmee u steeds het Licht kan bereiken in deze moeilijke tijden.

Meditatie: Het goudgeel Licht.

Vergeet even, lieve mensen, dat u individuen bent, vergeet het even. Voel u even verenigd met ieder die hier aanwezig is. Laat even al uw gedachten wegvloeien, geef ze maar even aan de kosmos. Laat even al uw zorgen over aan die krachten van de kosmos, in het besef dat zij ervoor zullen zorgen. En wees even één met al degenen die hier aanwezig zijn, uw verwanten, uw broeder, uw zuster.

En stel u dan voor dat hier te midden van ons een prachtige kristallen bol aanwezig is, een heldere kristal. En stel u voor, deze kristal ontvangt vanuit de kosmos een zuil, een laserstraal van goudgeel Licht. Die kristal schittert. Het goudgele Licht vormt een uitzaaiing van duizenden en duizenden goudgele lichtpartikels. En al deze partikels omkleden u, ieder die hier aanwezig is, wordt volledig opgenomen in deze kracht. Elke aura zuivert zich, alles bekleedt zich goudgeel. Je voelt de eenheid, je voelt de kracht van de kosmos in u. En nu deze kracht in u is, kan ik zeggen: Vader, Gij die ons de mogelijkheid hebt gegeven onze vrijheid te gebruiken, wij danken u voor deze kracht. Wij danken u voor deze harmonie, voor deze eenheid. Geef ons, uw nederige dienaars, het inzicht, de kracht en de mogelijkheid om uw Licht, uw vrede, uw harmonie uit te dragen, door te geven aan mijn verwanten die zoekende zijn, aan mijn naaste die lijdende is, zodat ieder wezen op deze aarde kan komen tot een besef, tot een erkennen van uw kracht. En weer op zijn of haar beurt de ander verder helpend.

En als we zo beseffen dat we deze kracht die ons gegeven is, kunnen gebruiken, dan weten we dat de tijd die ons voorligt, voor ons een lichtende, een positieve, harmonische ontwikkeling zal inhouden. Dan weten we dat ons leven een harmonie zal betekenen tussen de stof en de geest en dat we, wanneer we de stof achterlaten, in het Licht van de Vader kunnen verdergaan. Dan weten we dat het leven als mens zijn doel heeft gehad. Want wanneer u in uw leven, al is het maar één keer, door een woord een mens gelukkig hebt gemaakt, is het waard geweest dat het leven geleefd is.

Daarom, vanuit de eenheid van dit goudgele kristallen Licht zeg ik jullie allen hier aanwezig: u bent gezegend door de kracht van de Schepper. Het Licht kan zich in u voltooien. Ieder van u kan vanuit deze Bron de kracht in zichzelf voelen. Ieder van u kan op dit ogenblik, wanneer hij of zij denkt aan iemand die lijdende is, die hulp vraagt, deze kracht doorgeven, ervoor zorgen dat deze kracht hulp biedt, Licht brengt, verlichting brengt in het lijden dat deze wereld kenmerkt.

En laat ons vanuit de kern van ons wezen onze Schepper danken dat wij dit in zijn naam kunnen volvoeren. Laat ons de kosmos dankbaar zijn dat wij deel kunnen zijn aan de oneindige mogelijkheden die Hij in zich draagt. Laat ons na deze meditatie beseffen dat wij onafscheidelijk deel zijn van elkaar en zo vanuit deze kracht steeds weer opnieuw er kunnen zijn voor de ander. Steeds weer opnieuw het Licht op deze aarde laten schijnen, er steeds weer opnieuw voor zorgen dat in deze tijd het Licht niet wordt gedoofd. Dat wij in deze tijd de uitdragers zijn van de nieuwe positieve, krachtige mensheid die zich aan het ontwikkelen is.

Zo, mijn beminde vrienden, ik denk dat ik de taak die mij voor vandaag was opgedragen, zo goed mogelijk heb trachten te vervullen. Ik hoop dat de antwoorden op uw vragen u hebben voldaan. Moesten er mensen die dit niet vinden, mijn nederige excuses. Ik heb u gegeven wat ik zelf had, samen met al de andere broeders die hier deze namiddag mede geïnspireerd hebben. Het was mij zeer aangenaam met jullie te praten. En ik wens jullie nog een gezegende huisgang toe en ik hoop dat u in de komende tijden nog wel even stil zal blijven staan bij wat hier vandaag gebracht is. Het Licht beschijne jullie weg.

image_pdf