Bewustzijn van geestelijke krachten

image_pdf

12 juli 1984

Geestelijke krachten zijn er van velerlei aard. Ze kunnen direct persoonlijk zijn, ze kunnen algemene invloeden van kosmische aard zijn. Ze kunnen bestaan uit krachten die u omgeven en die, ofschoon ze niet geheel geestelijk zijn, door de mensen als geestelijke krachten worden aangesproken. Wij zullen proberen u duidelijk te maken waaraan u dergelijke verschijnselen herkent, waarom en eventueel hoe u ze kunt gebruiken. Geestelijke kracht, een spanningsveld. Als je in een veld van geestelijke kracht wordt betrokken, onverschillig welke soort van uitstraling het betreft, is er altijd een licht gevoel van afgeslotenheid, van prikkeling of geladenheid. Een groot gedeelte van de impulsen wordt vertaald in stoffelijke gewaarwordingen. Er zijn mensen die zeggen; de rillingen lopen mij over de rug, mijn haren gaan recht overeind staan. Ik heb ineens het gevoel dat ik andere kleuren zie, ik ruik iets en ik weet niet wat (dat komt meer voor). Dergelijke dingen zijn vertalingen in zintuiglijke termen van waarnemingen die in feite op niet‑rationeel vlak plaatsvinden.

Een geest, die u probeert te benaderen, heeft een persoonlijke uitstraling. Die uitstraling kan aangenaam zijn, lichtend, ze kan ook wat duister, misschien prikkelend of haatdragend zijn. In al die gevallen heeft u een gevoel van aanwezigheid. Het gevoel of er iemand achter of naast u staat of er iemand in de kamer is, of er iemand ademhaalt in uw nabijheid. De lucht stroomt anders, bepaalde delen van uw lichaam beginnen te tintelen of te prikkelen. In een dergelijk geval is er nog geen sprake van een directe communicatie. Men denkt wel eens: nu voel ik toch werkelijk de aanwezigheid van een entiteit dat is dus een poging tot communicatie. Het is alleen maar een aanduiding van aanwezigheid. Een communicatie begint voor een mens die niet getraind is altijd met vage, verwarde gedachten. Het is meestal een beetje nevelig. Het loopt door elkaar en op een gegeven ogenblik heb je een zeer helder beeld; soms in woorden, soms ook zuiver in een voorstelling die je even blijft fascineren. Normale mensen gaan dan over tot de orde van de dag en daarmee is de communicatiemogelijkheid verbroken. Indien u echter daarop ingaat, dan moet u het beeld gewoon geconcentreerd in u opnemen. U denkt dan, zonder het misschien te willen of te beseffen, hetzelfde beeld dat u wordt toegezonden. Daarop kunnen dan varianten worden geënt. De entiteit, die de mededeling wil doen, geeft u dus varianten van een beeld dat eerst in u is ontstaan. Het zijn de varianten die de feitelijke mededeling bevatten. Het beeld zelf is te zeer gebonden aan uw vertaling van de bovenzinnelijke impulsen die u heeft waargenomen.

Hebben wij echter te maken met iemand die u kracht geeft of in negatieve zin kracht ontneemt, dan verloopt het enigszins anders. Ook hier is er een persoonlijkheid. Deze persoonlijkheid heeft geen interesse voor uw gedachten, misschien zelfs niet voor uw welzijn. De persoon in kwestie heeft een eigen lading, die positief of negatief kan zijn t.a.v. uw wezen. Is ze positief, dan heeft u het gevoel van onder stroom te staan. U voelt zich opeens opgeladen, heel vaak ook (een menselijke reactie) daardoor opgewekt of zelfs zenuwachtig. Is dat een negatieve persoonlijkheid, dan is er een gevoel van onbehagen. Sommige mensen noemen het zelfs een wat slijmerig gevoel. Persoonlijk kan ik die vertaling niet goed thuisbrengen. Het resultaat is, dat u eigenlijk uw vitaliteit verliest. Maar dat is tijdelijk, het keert later weer terug wanneer het contact is verbroken. In dergelijke gevallen kunt u het volgende onthouden; Wanneer u krachten krijgt, neem ze op als u er iets mee kunt doen. Heeft u niet het gevoel dat u die energie nodig heeft, richt uw gedachten op iets anders. Ga desnoods de tafels van vermenigvuldiging opzeggen of schaapjes tellen. Schaapjes tellen heeft meestal nog een verdere ontspanning ten gevolgen u wordt dan niet meer overladen met energie. Want zoudt u teveel energie opnemen en daarvan geen nuttig gebruik maken, dan is de kans groot dat uw zenuwstelsel overladen raakt. U gaat dan in uw contact met medemensen ongewoon snel associëren en daardoor vaak fout associëren, terwijl u daarnaast onbeheerst snel reageert op gebeurtenissen. Het kan wel eens een voordeel zijn, maar in 9 van de 10 gevallen komt u tot ondoordacht handelen met voor uzelf niet aanvaardbare gevolgen.

Hebben we te maken met een niet‑persoonlijke kracht, dan ligt het iets anders. We kennen de geestelijke krachten meestal een kleur toe om de overwegende geaardheid ervan aan te geven. We spreken bv. van lichtrood. Dat geeft vitaliteit, levenskracht. We hebben ook donkerrood. Dat is dan meer in de richting van alle hartstochten. Zo gaat het ook van lichtblauw tot zilverblauw toe; bewustzijnsverhoging, begrip voor de waarheid. Maar er is ook een bijna nachtblauw dat vaak een beetje troebel is en dus alles in een kringetje draait, omdat u zelfzuchtig reageert. Dat is niet alleen uw schuld, dat is ook de schuld van de straal die op dat moment aanwezig is en werkt. Dergelijke stralingen herkennen is wat moeilijker, omdat je de aanwezigheid eigenlijk altijd voelt. Dat zijn dingen waar je aan gewend bent. Je leeft er als mens mee, want er zijn altijd dergelijke invloeden. Wilt u echter de verschillen leren kennen, dan kan het volgende weer van dienst zijn. U heeft een dag waarop alles precies goed schijnt te verlopen. Ik geef een voorbeeld; u moet een brief naar de bus brengen. U bent eigenlijk al te laat, maar als u aankomt, ziet u net de postauto komen die de brieven uit de bus komt halen. U wilt een tram halen. U weet niet wanneer die vertrekt. Maar net wanneer u bij de halte staat, komt de tram al aanrijden. U heeft een hele tijd gewacht op brieven en nooit wat gekregen. Nu krijgt u plotseling een hele lading in de bus en er zitten niet eens rekeningen bij. Dat soort dingen. Als u een dergelijke dag heeft, dan is de algemene reactie positief. Het is zeer waarschijnlijk dat we dan te maken hebben met een uitstraling die geel bevat. Het z.g. gele (gouden) licht is het licht van vitaliteit, van levenskracht. U zult merken dat u op een dergelijke dag meer presteert met schijnbaar minder moeite, dat u bovendien in alle relaties met de wereld en zelfs met de geest, als u daarmee bezig bent, betere successen kunt boeken dan normaal. Heeft u eenmaal een paar keren zo’n dag bewust beschouwd en beleefd, dan komt u ook tot de conclusie dat de periode waarin dat het sterkst werkt voor u meestal maar een aantal uren bedraagt. Dat loopt gemiddeld tussen de 3 en 7 uur, ook als de eigenlijke tendens een groot aantal dagen overbrugt. Want wat gebeurt er?

Op het ogenblik, dat deze energie begint te werken, wordt u in het bijzonder opgeladen. U reageert anders, u bent gevoeliger voor uw omgeving. U voelt zich tevens krachtiger en gezonder. Op dat moment bent u positief aan het reageren en wordt u door een blijmoedigheid gedragen. Duurt het wat langer, dan raakt u eraan gewend. Dit houdt in, dat uw mentaal niveau weer tot het normale is teruggekeerd en daarmee uw bewuste uitstraling niet meer die blijmoedigheid, die lichtendheid bevat die in de eerste paar uren het sterkst naar voren traden. Heeft u een aantal keren een dergelijke tendens doorgemaakt; dan weet u ook, ik heb op dit ogenblik deze gevoeligheid, deze blijmoedigheid. Als ik die bewust blijf vasthouden en naar buiten projecteer, zal deze situatie waarin alles goed gaat voor mij langer duren. U kunt dan inderdaad deze tijd zelfs uitbreiden tot enkele uren of tot een dag na het wegvallen van de straling, alleen door de manier waarop u die opneemt en verwerkt. Hebben we te maken met rood, dan is dat een straling die zeer algemeen is en een mate van stoffelijke vitaliteit geeft. U bent dan ontzettend daadkrachtig als het gaat om vermoeidheid. Maar als het gaat om nadenken, dan wil het wel eens niet helemaal lukken. In een dergelijke situatie zijn uw instinctieve beslissingen de juiste, terwijl uw overlegde beslissingen over het algemeen ontaarden in vergissingen dan wel in een weifelen dat nooit gunstige resultaten oplevert. Heeft u dus met een roodinvloed te maken, dan heeft u een geestelijk en stoffelijk welbehagen. Maar dit welbehagen impliceert dan niet dat de tram net aankomt, maar alleen dat het voor u niet erg is dat die tram lang op zich laat wachten, dat de postbode net de bus heeft gelegd als u met uw brief aankomt. Hier is het dus uw eigen stemming. Een dergelijke periode kunt u gebruiken om uw lichamelijke toestand te verbeteren. U kunt deze krachten bv. gebruiken om u te concentreren op uw lichamelijke fouten. U zegt: Die worden minder. En het eigenaardige is, dat onder deze invloed dat inderdaad gebeurt. Heeft u eenmaal deze periode leren kennen (ze komen tamelijk regelmatig voor en zullen de doorsnee‑mens tenminste een keer per maand of per 5 weken beroeren), dan kunt u daarvan gebruikmaken, indien u in die periode niet overlegd maar intuïtief handelt. U krijgt dan de beste resultaten.

Dan is er een kleur blauw. Nu is blauw in de menselijke opvattingen niet erg gunstig. We hebben blauwkousen, een blauwtje lopen, je laat de zaak blauwblauw. Blauw op zichzelf is een invloed die vooral de mentale en tevens de geheugenactiviteit prikkelt. Het is een invloed, die net als de voornoemde het geheel van de aarde omvat en behoort tot een geestelijke invloedssfeer omdat ze astraal in Zomerland mede betrokken is in deze zelfde uitstraling. Bij blauw kunt u komen tot een zeer zuiver inzicht in zaken. In deze tijd moet u geen beslissingen nemen, maar wel analyseren. U moet in deze tijd niet uitvoering maar wel plannen maken, ontwerpen. De kentekenen van een dergelijke periode voor u zijn; u bent wat trager in uw handelen, maar uw gedachten schijnen sneller te werken. U combineert ongewoon snel. Als u naar mensen kijkt, heeft u ineens een voorstelling wie of wat ze zouden kunnen zijn. Kortom, u analyseert ontzettend veel. Kent u eenmaal deze periode en haar verschijnselen, dan zult u zo’n periode kunnen gebruiken om daarin uw studieresultaten, planning, ontwerpen, zelfs boekhouding op een beter een snellere manier te volbrengen. Uw werktempo zal dan middelmatig zijn. Zeker niet zo snel als onder geel en rood licht. Daarvoor is het te zorgvuldig. Goed overwogen en bevat het meer details dan voor u gebruikelijk is. Komt daar nog een andere invloed bij, dan komen we terecht in de mystieke sferen, het mystieke licht. Wij noemen dat paars. Mystieke ervaringen zijn eigenlijk perioden van ontruktheid. Het betekent dat u vreemde dromen heeft die u zich misschien niet eens helemaal herinnert, maar die u geladen met een bepaald gevoel doen wakker worden. Het betekent dat u gewoon zit te kijken naar een waterdruppel, en wordt getroffen door iets van de spanningen, van de schoonheid daarvan. Het is net, of de dingen een andere betekenis krijgen. Deze perioden komen niet zo vaak voor; ze zijn meestal wel van langere duur. Verkeert u in een dergelijke periode en u kunt dit merken aan de manier waarop u uw wereld waarneemt en a.h.w. voor uzelf verwerkt tot een ideaalbeeld, dan kunt u telkens weer wanneer deze invloed optreedt, u richten op geestelijke waarden, geestelijke zaken. Meditatie, contemplatie, esoterische oefeningen, zelfonderzoek kunnen onder een dergelijke invloed tot heel goede resultaten leiden. Hetgeen geestelijk daarin is bereikt, vindt ook als de invloed is afgenomen, zijn terugslag in uw voelen, uw denken en zelfs in uw handelen.

Een van de wonderbaarlijkste en voor de mens tevens meest gevaarlijke invloeden noemen wij het Witte Licht. Het Witte Licht is bijna verblindend. U wordt geconfronteerd met felle tegenstellingen, Uw wereld is op dat ogenblik zwart‑wit. U bent niet in staat onderscheid te maken in nuances, maar u heeft wel een absoluut beeld van tegenstellingen, waarden en mogelijkheden. Wanneer u in een dergelijke invloed verkeert moet u het volgende ervaren. U ziet de zaken plotseling heel duidelijk. Dingen waarover u vroeger heeft zitten dubben zijn plotseling duidelijk geworden. Als u een krant leest, dan leest u tussen de regels door. U doet het niet eens bewust, maar de betekenis ervan gaat veel verder en u heeft het gevoel dat u de intriges die zich afspelen, de oorzaken misschien die aanwezig waren, al kent. Dergelijke perioden (vaak van korte duur, de langste duur die we kennen op aarde is ongeveer 18 tot 20 dagen) geven natuurlijk de mogelijkheid tot analyseren. Wanneer u in een witlicht periode beslissingen moet nemen, dan kunt u geen rekening houden met nuances. U moet gewoon rechtlijnig oordelen. Als u echter handelt volgens wat u innerlijk als juist ervaart. heeft u in die periode veel meer doorzettingsvermogen, veel meer kracht. U zult ontdekken, dat u soms perioden heeft waarin al deze verschijnselen voorkomen. Probeer na te gaan wat vooral bij het begin van die periode voor u belangrijk is. U heeft dan geleerd te herkennen wat het witte licht, althans dat wat wij zo noemen voor u betekent. U kunt u dan instellen op het gebruik daarvan.

Ik kom nu op een ander terrein, want er is zo ontzettend veel wat onder geestelijke invloeden wordt verstaan dat ik eigenlijk te hooi en te gras een keuze doe. De aarde heeft een geheel van levenskracht. Dat ligt in haar eigen uitstraling. Het ligt in de streling die ze voor een deel van buiten ontvangt en is dus van stoffelijke kwaliteit. Een van de uitingen daarvan zijn de statische ladingen in de atmosfeer en verder de loop van het magnetische veld inclusief eventueel de magnetische stormen. Hierdoor ontvangt u een lading levenskracht. Ten dele is dit od‑kracht. Een kracht die de mystieke levensstromen ten goede komen, ten dele is het eenvoudig zenuwkracht. Deze invloed is altijd aanwezig. Alleen, we moeten ervoor openstaan.

Dit openstaan is niet zo gemakkelijk als u denkt. Het is niet een kwestie van gaan zitten en zeggen: nu zal ik de levenskracht ontvangen en nu komt ze. Het is heel vaak gebleken dat mensen, die zich daar bijzonder scherp op instellen juist die kracht niet of in veel mindere mate t.a.v. de normen ontvangen. Wat moet u wel doen? Wees ervan bewust dat die kracht aanwezig is. Maak er een gewoonte van om u, al doet u het maar eenmaal per week, voor te stellen dat u deel bent van deze kracht en dat u rustig en gelijkmatig ademhalend. (liggend met armen en benen zo gespreid dat de handen het lichaam niet raken) probeert u met die kracht te verzadigen. Dat zal niet altijd evenveel resultaat hebben, maar u went zich eraan een beroep te doen op die krachten. Als u het gevoel heeft bijzondere kracht nodig te hebben, kunt u onbewust, dus zonder allerlei formules en plechtige instellingen, gebruikmaken van die kracht. Wie eenmaal heeft geleerd die kracht op te nemen, kan zijn eigen kracht verveelvoudigen. Als die dan gericht (voor genezing, voor psychische hulp e.d.) wordt uitgestraald, zult u er niet aan verliezen, maar wel een grotere evenwichtigheid verkrijgen.

Een kracht, die eveneens aanwezig is zouden we eerder een mentale mogen noemen, maar dan op het niveau van planeten en sterren. De aarde leeft. Ze denkt. Het is een heel traag proces. Een gedachtevibratie die een letter zou kunnen betekenen duurt voor u vele dagen, soms bijna een jaar. Wanneer de aarde denkt, dan zit daar, zoals bij een mens, een bepaalde soort emotie aan vast. Deze emotie bepaalt de sfeer van de omgeving, van de aarde. Een dergelijke sfeer kunt u aanvaarden of u kunt u ervan isoleren. Aanvaarden betekent harmonisch zijn met datgene wat de aarde uitstraalt. Als u nu net bezig bent om gvd te zeggen, dan zit u dus een paar jaren lelijk in het pak. Als de aarde bezig is met een gedachte die positief, prettig is, al is het maar een compliment die ze uitwisselt met de zon bij wijze van spreken, dan zult u door daarmee harmonisch te zijn inderdaad een gevoel hebben van kracht en harmonie. U kunt alles beter aan. Een dergelijke instelling, opgelegd vanuit deze gedachtecommunicatie waar de aarde bij betrokken is, heeft tot gevolg dat u voor alle andere krachten, inclusief de voornoemde kleuren enz., zodanig openstaat dat u daar veel beter dan normaal mee kunt werken. Dergelijke perioden kun je niet van tevoren berekenen. Ze zijn altijd van lange duur. Ze duurt tenminste één tot twee jaren. Is zij voor u negatief, dan zal de duur even lang zijn. Probeer dus te begrijpen op welke manier u zelf met de wereld verbonden bent. Als u denkt, dat u in een negatieve periode zit, begin niet u daartegen te verzetten. Probeer positieve waarden en betekenissen te vinden. Door in u de bestaande invloed als positief te ervaren komt u in een zodanige harmonie dat alle andere krachten ten volle en positief voor u werkzaam kunnen zijn. Bij een verzet echter, een tegenstand, een disharmonie sluit u zich voor het merendeel van die krachten juist af.

Dan hebben we natuurlijk ook te maken met allerlei invloeden van bijna stoffelijke aard. De stralingen, de enorme uitzendingen vanuit het centrum van het Melkwegstelsel waar enorme grote sterren zo dicht bij elkaar zijn dat regelmatig er een klapt, soms meer tegelijk, zijn natuurkundig gezien zeer gering, maar ze betekenen wel een verandering in het ontvangen stralingspatroon. Bijvoorbeeld; er zijn meer gammastralen, minder bètastralen of omgekeerd. Hierdoor wordt het gehele klimaat op aarde beïnvloed ook de groeizaamheid van planten, het gedrag van dieren en natuurlijk ook het gedrag van mensen. Je kunt een dergelijke invloed niet neutraliseren. Je kunt die ook niet negeren. Wanneer u erkent dat een bepaalde vorm van onredelijkheid overal heerst (zelfs uw hond gromt en blaft u op een gegeven ogenblik minder vriendelijk aan), dan kunt u wel zeggen: Nu word ik ook nijdig. Maar dat helpt niet. We moeten dan juist afstand nemen. Bij dergelijke invloeden is het zeer belangrijk de innerlijke rust te handhaven. Wij herkennen deze invloeden aan plotselinge afwijkingen die zich op elk terrein gelijktijdig afspelen. Dus niet alleen uw planten en dieren reageren anders, maar ook in de menselijke wereld treden plotseling eigenaardige gebeurtenissen op: menselijk veroorzaakte ongelukken en rampen, dwaasheden enz. Dus geen RSV‑schandaal, maar wel kettingbotsingen. Zo’n RSV‑schandaal is namelijk iets wat een heel lange tijd nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. Het is eigenlijk een culminatie van mistrouwen t.a.v. het publiek, overmatig vertrouwen in eigen doorzicht dat niet bestaat, daarnaast een te grote getrouwheid aan degenen die het eenmaal voor het zeggen hebben. Nu, dat weet u ondertussen dan ook. Niet dat u daar geestelijk iets mee kunt doen. Misschien heeft u er iets aan.

Wij komen nu aan invloeden die wij de z.g. hogere invloeden noemen, omdat ze direct vallen onder de Heren van Licht, de Heren van Stralen enz.. Mensen zeggen wel eens: Ik behoor tot een bepaalde Straal. Dat is in zoverre waar, dat u ‑ waarschijnlijk zelfs gedurende vele incarnaties ‑ harmonisch bent met een bepaalde Heer, dus met een bepaalde Straal. Ook deze Straal wordt in kleur uitgedrukt. Anderen geven de Stralen weer nummers. Het behoren tot die een of andere Straal betekent geen voor‑ of nadeel ten aanzien van andere Stralen. U behoort eenvoudig tot een zekere ontwikkelingsgang waarin grondeigenschappen verder moeten worden ontwikkeld. Vanuit het standpunt van de wereld is dat gewoonlijk enige onevenwichtigheid. Want de wereld verwacht dat u reageert zoals de mensen reageren. Maar als de mensen eerlijk reageren volgens de Straal waartoe ze behoren. dan vallen ze uiteen in 7 tot 9 verschillende partijen van reacties. Als die dan weer elk cultureel worden bepaald, dan komen we tenslotte tot 144 hoofdtypen die elk nog weer onder te verdelen zijn.

Deze 144 hoofdtypen zijn een wisselwerking van verschillende Stralen t.a.v. geboortepunt en incarnatieontwikkeling van een bepaalde persoonlijkheid. Nu weet u ook nog niet veel, maar dan weet u in ieder geval dat het ingewikkeld is. De erkenning, die hier belangrijk is, is gebaseerd op de vraag: wat ben ik? Nu niet de vraag: hoe ontleed ik mijzelf? Maar een wat nuchter registreren van uw dromen, uw idealen, uw verwachtingen t.a.v. anderen, de wijze waarop u zelf aan de verwachtingen van anderen al dan niet probeert te voldoen etc.. Als u dit allemaal samenvoegt dan heeft u natuurlijk niet de Straal berekend, dat is duidelijk. U heeft uw eigen harmonie berekend. De eigenschappen, die in al deze facetten tot uiting komen, geven aan welke afstemming er voor u bestaat gedurende deze incarnatie. Ga van deze persoonlijke kwaliteit uit. Beschouw alles wat daarmee in overeenstemming is als uitermate belangrijk voor uzelf, maar kijk uit voor al datgene wat daarbuiten ligt. Probeer niet anderen te overtuigen van uw gelijk, maar gedragen door uw gelijk de zinrijkheid of zinloosheid van anderen beter te erkennen. Wie op deze manier van de stralen gebruikmaakt, zal ontdekken dat zijn eigen paranormale of geestelijke kwaliteiten zich aanmerkelijk ontwikkelen.

Paranormale kwaliteiten zijn voornamelijk gevoeligheden of zelfs overgevoeligheden op een bepaald terrein dat dan niet stoffelijk mag zijn. Paranormale kwaliteiten gebruiken betekent dat u ze moet hebben aanvaard. Door de straal te aanvaarden en de hoofdkwaliteit van uw incarnatie, zult u die gevoeligheden toegang verschaffen omdat u niet gebonden bent aan werelddenkbeelden die voor een groot gedeelte toch uw eigen persoonlijkheid al een beetje misvormen om niet te zeggen (vergeef mij de uitdrukking) soms castreren of steriliseren.

Gebruik maken van de Straal waartoe u behoort, betekent erkennen wat uw hoofdtendensen zijn en in zo goed mogelijke harmonie met de gehele wereld voortdurend op die kwaliteiten en tendensen een beroep doen. De aanvulling die dan ontstaat, manifesteert zich in de mogelijkheid om bepaalde geestelijke krachten beter te gebruiken, zoals het ontvan­gen van bepaalde signalen van niet stoffelijke aard, grotere mogelijkheden tot telepathisch of empathisch rapport met anderen. Dit zijn en­kele van de verschijnselen, niet de gehele lijst.

Daarnaast kennen wij de z.g. Heren van Licht. Hun werking wordt over het algemeen gescheiden in drie factoren, ofschoon er andere indelingen zijn. Een lichtkracht is voor u energie. In termen van de aura uitgedrukt, het zijn de ontplooiingskrachten van tenminste het hart-­ en het keelkop-chakra. Ze geven de mogelijkheid tot geconcentreerd naar buiten brengen van energieën. Ze houden gelijktijdig het vermogen in om energieën sterk op te nemen. Er zijn verschillende kwaliteiten bij. Sommige mensen zijn vooral geschikt voor genezingswerk. Anderen zijn weer meer geschikt tot vooruitzien al dan niet in helderziende vorm. Het geeft de mogelijkheid om de toekomst a.h.w. aan te voelen. Een derde factor zou je het best kunnen omschrijven als een bijzonder grote gevoeligheid voor de werkelijke inhouden van alle leven om je heen, plant, dier, mens. Ook hier is het belangrijk om voor jezelf eens na te gaan onder welk van die krachten je valt. Dat merk je gauw genoeg, als je in je de neiging voelt tot genezen en je kunt inderdaad genezen. Dat is heel erg belangrijk. Er zijn heel veel mensen die denken; als ik maar met mijn handen wapper, dan gebeurt er wel wat. Dat hoeft niet altijd waar te zijn.

Als u voelt dat U kunt genezen, dan behoort u tot wat ik de Eerste Heer van Licht wil noemen. Openstaan voor de noodzaak tot genezen, maar gelijktijdig openstaan voor alle kracht die daarbij betrokken kan zijn betekend voor uzelf een betere ontplooiing van de chakra’s, het vermogen om krachten steeds bewuster en meer gericht over te brengen aan anderen. Dat behoeven niet alleen mensen te zijn. Hel kunnen zelfs planten, dieren en voorwerpen zijn.

Bent u echter meer geneigd tot vooruitzien, dan bent u in de tijd gebonden. Uw ontplooiing is het aanvaarden van een zekere vaste lijn in de tijd, ook als dit misschien theoretisch gezien niet altijd juist zou zijn. Niet beredeneren, gewoon aanvaarden, er is een vaste lijn. Wanneer u eenmaal begint met deze intuïtie, volg de lijn van uw intuïtie. Trek aan de hand van hetgeen u als mogelijkheid voorziet uw conclusies en bepaal uw gedrag. U zult met verbazing zien dat u veel meer presteert dan normaal, dat u veel betere reacties bij anderen opwekt dan u meende te mogen verwachten en dat u tenslotte zelfs ook weer voor anderen meer kunt betekenen dan u waarschijnlijk zelf heeft gedacht.

Behoort u tot de derde kracht; realiseer u den dat het deel‑zijn in feite met zich meebrengt een voortdurend beleven en erkennen van het andere. Maar dat houdt ook in dat u op de werkelijke betekenis der dingen om u heen kunt reageren en niet alleen op uiterlijkheden; dat u dus doorziet. In dit doorzien kunt u voor anderen,, door hen te helpen beseffen wat hun werkelijkheid is, zeer veel betekenen. Daarnaast kunt u door het doorzien van de werkelijkheid keuzen maken in het leven die voor anderen misschien onbegrijpelijk of onjuist zijn maar voor uzelf, ik wil niet zeggen voordelig, maar dan toch tenminste zeer nuttig zijn.

Dan zijn er ook nog de Heren van Wijsheid. Ook hier hebben wij in theorie althans te maken met een triade. Een Heer van Wijsheid moet u zich niet voorstellen als een persoonlijkheid. Het is in feite een factor die samenhangen uitstraalt. Het erkennen van een samenhang voert tot wijsheid. De verschillende gebieden zijn niet moeilijk te onderscheiden, omdat een Heer voornamelijk op bv. geestelijk terrein werkzaam is, een ander veel meer op mentale reacties invloed heeft en een derde eigenlijk voornamelijk intuïtieve resultaten geeft.

Een Heer van Wijsheid die op u inwerkt, kunt u aan de volgende tekenen herkennen. Wanneer u een deel van een geheel ziet, heeft u de neiging dit deel voor uzelf volledig te maken. Later blijkt meestal dat u gelijk heeft. De kans, dat u gelijk heeft, moet hier minstens 7 van de 10 zijn. In dergelijke gevallen heeft u dus een invloed die u kunt gebruiken om juist te oordelen. Oordelen niet in de zin van veroordelen maar van beoordelen, dus t.a.v. uzelf en al datgene waarmee u verbonden bent. Heeft u de neiging om u opeens één te voelen met bv. een boom, een kat, een hond enz., dan heeft u hier een z.g. sympathische relatie. Hier begrijpt u intuïtief wat juist is en kunt dat op grond van die intuïtie beredeneren. Als dat vaak bij u voorkomt, dan staat u zeer waarschijnlijk onder de tweede Heer van Wijsheid. Probeer dan vooral u één te voelen met het andere. Uw beste rust is; ga naar een bos of naar zee. Laat de omgeving op u inwerken. Probeer één te zijn met een boom die ruist, met de golven die op het strand spelen. Op deze manier wordt u een met de wereld de aarde, maar ook met veel meer geestelijke waarden dan ik hier kan beschrijven.

Heeft u alleen maar een intuïtieve beoordeling zonder dat u dat rationeel kunt doen. En heeft u bij deze intuïties wederom tenminste voor 70 % gelijk (dit is dan later aantoonbaar), dan zult u zeer waarschijnlijk behoren onder de derde Heer van Wijsheid. Deze derde Heer van Wijsheid geeft u geen kans tot redeneren. Hier is de wijsheid gelijk aan harmonische trilling. Het onderscheiden van harmonische en disharmonische trillingen is dan uw feitelijke kwaliteit. Erkent u dat dit voor u van belang is, maak dan altijd en overal zonder enige uitzondering ‑ of u nu naar de kerk of naar de kroeg gaat ‑ uit wat harmonisch is en mijd alles wat disharmonisch is. U zult met verbazing bemerken dat u uw wereld veel beter begint te begrijpen en dat u aanvoelt wat de wereld is zonder dat u precies kunt zeggen waarom. Hier heb ik een aantal geestelijke invloeden omschreven in de hoop dat u zich daardoor meer bewust ervan kunt worden. Ik wil daar nog in het algemeen het een en ander aan toevoegen. U wordt omgeven door een wereld waarvan u ongeveer 1/10 bewust beleeft, 9/10 van hetgeen u omgeeft, registreert u niet bewust maar alleen associatief of zelfs slechts emotioneel onbewust. De geestelijke invloeden maken een zeer groot gedeelte uit van dat 9/10 van uw bewustzijn. Het is redelijk om ook gebruik te maken van deze niet mentale, niet in woorden omschrijfbare reacties in u.

Het is geen kwestie van bijgeloof. Het is ook niet ingaan tegen een geloof. Het is eenvoudig het aanvaarden van een werkelijkheid die veel groter is dan uw besef u toestaat te constateren. Als u deze krachten in u opneemt en daarmee werkt, dan zult u daardoor kosmisch gezien harmonischer zijn. Een kosmische harmonie is gelijk aan bewustwording. Deze geldt voor de gehele persoonlijkheid en ook na de dood. Daarnaast heeft u een betere taakbepaling. U voelt beter aan wat u binnen het geheel kunt betekenen. Ten laatste en dat is ook niet onbelangrijk. Het verschaft u vaak de energieën en de middelen die u nodig heeft om dingen te doen die u normaal misschien niet zoudt kunnen waarmaken. Als u op welke wijze dan ook met een van die krachten begint te werken en u daarvan bewust wordt, dan heeft u natuurlijk de neiging tot overdrijven. Er zijn mensen die ontdekken dat ze van de toekomst vaag iets kunnen aanvoelen. Ze lopen dan verder de hele dag tegen iedereen te profeteren en te orakelen. Doet u dat in ‘s hemelsnaam niet. Er zijn al zoveel verkeerde orakels op aarde dat u daar niet meer aan toe moet voegen. Dat zoudt u zeker doen, als u daarmee doorgaat. Er zijn mensen die zeggen; ik heb ontdekt dat ik kan genezen en nu zal ik iedereen genezen. Zo gaan dan op stap. En nu ja, we zijn toch bezig en in een moeras kijk je niet op een pluimpje, dus tien, twintig, dertig, veertig, vijftig patiënten kan ik best aan. Misschien kunt u dat een korte tijd, maar u kunt het nooit op een volledig harmonische manier.

Leer, dat u bij genezen en bij welke vorm van geestelijke assistentie u ook selectief moet zijn. Houdt u daarbij aan de volgende regels: Degene die u helpt moet u om hulp vragen. Dus niet daar even heen gaan en zeggen; O, heb je pijn? Ik zal die even wegnemen. Het lukt u misschien wel, maar u heeft grote kans dat u de zaak in de war brengt. Want voor hetgeen u weghaalt, komt er meestal wat anders terug. Probeer dus uit te gaan van degenen die u vragen, die a.h.w. op uw weg komen en die hulp nodig hebben. Help die, maar alleen als u zich met die persoon en de toestand van de persoon harmonisch gevoelt. Is die harmonie niet mogelijk, ga eraan voorbij, tenzij het een noodgeval is. Begrijp dan wel, dat u hoogstens E.H.B.O. kunt verlenen, maar zeker niet een geestelijk genezingsproces volledig volbrengen. Realiseer u, dat u ook uw eigen krachten op den duur begint uit te hollen en dat u daarmee uzelf in een situatie brengt waardoor u steeds meer kracht neemt van degene die u pretendeert te helpen. Dat is toch niet de bedoeling van de zaak. Er zijn mensen die zeggen: Ik ben wijs, dus moet ik toch anderen kunnen zeggen wat de waarheid is. Juist de wijze beseft dat de illusie van een dwaas voor hem belangrijker is dan welke waarheid ook. Ook geestelijk is dat zo. Het is door onze illusies dat we ons ontwikkelen. Het is de illusie, de confrontatie ook met de mislukking die daarin is gelegen, die voor het bewustwordingsproces van belang is. De wijze geeft zijn wijsheid, maar nimmer in persoonlijke of dwingende vorm. Onthoudt u dat goed!

image_pdf