Boodschap van de Witte Broederschap

image_pdf

4 augustus 2005

Mijn taak is om even als inleider te fungeren voor de Broeder van de Witte Broederschap die u zo dadelijk aan het woord gaat krijgen. Deze broeder brengt u een boodschap die, op dit ogenblik over de ganse wereld aan groepen zoals deze wordt verspreid. Het is van belang dat u, wanneer deze spreker aan het woord is, heel rustig luistert en niet onderbreekt of vragen stelt. Dit is voor het medium anders geen haalbare kaart omdat we op een totaal ander niveau functioneren dan de gewone voordrachten die wij geven.

U weet dat er op het ogenblik in deze wereld veel aan het gebeuren is en het is vanuit de optiek van de wijzigingen die plaatsgrijpen en hetgeen wat komen gaat dat de Witte Broederschap beslist heeft om naar groepen zoals deze een spreker af te vaardigen, bepaalde uitleg te geven over hun beslissingen aangaande hetgeen de mensheid in de toekomst te wachten staat. Ik ga nu het medium overgeven aan onze broeder.

Lieve mensen. Het is mij vanavond een grote eer dat ik mij, in naam van mijn broeders, tot u het woord mag richten. Deze speciale taak is mij opgedragen om mensen en groepen die op dit ogenblik bezig zijn met krachten, in de wereld harmonie te verspreiden, in deze wereld de mensen te helpen; van deze groepen de boodschap te brengen van wat er in de komende tijd, in de komende periode eigenlijk voor de aarde en voor de mensheid te wachten staat.

Wij hebben ons vroeger verscheidene malen gericht tot de mensheid in het algemeen. Wij hebben getracht de mens te verwittigen dat hij met de evolutie die hij de aarde liet ondergaan op een verkeerd spoor zat. Wij hebben getracht zoveel mogelijk zaken af te remmen en om te buigen. Maar tot ons grote spijt moeten we vaststellen dat het merendeel van de mensheid geen oor of oog daarvoor had. Met als gevolg nu, mijn beminde mensen, dat deze wereld op het punt staat van een totaal nieuwe vorm van oorlog door te maken. In wezen is deze vernietigingsvorm reeds begonnen. Mensen denken nog in oude patronen, denken nog dat zij geweld met geweld kunnen vergelden of tegengaan. Dit echter leidt op dit ogenblik tot het punt dat bepaalde groepen op deze aarde klaar zijn om met nieuwe zaken hun gelijk trachten te verkrijgen. Aanslagen waar u, als mens, nog geen zicht op hebt. U hebt in een nabij verleden een paar ouderwetse aanslagen mee gemaakt. De laatste aanslag die zogezegd mislukt was, heeft de media en de bestuurders in het ootje genomen. De tweede aanslag is wel degelijk gelukt en was een proefaanslag, zal ook leiden tot het overgaan van zeer velen.

U moet begrijpen dat al deze nieuwe wendingen gaan leiden op korte tijd tot een overgang van zeer velen, tot een totale wijziging van uw zo gezegde vrije wereld. Het is belangrijk en daarom, mijn beminde mensen, dat wij ons richten tot al degenen die openstaan voor het Licht, tot al degenen die openstaan voor een onderlinge harmonie, dat zij begrijpen dat hetgeen wat rond hen gebeurt, dat zij daarin geen deel kunnen of mogen hebben. En dat zij dit gewoon aan zich voorbij moeten laten gaan. Maar dat zij, te allen tijde zullen moeten trachten degenen die om hulp vragen, degenen die om uitleg vragen, om deze te kunnen geven. En ook steun te kunnen geven, kracht te kunnen geven.

Daarom is het belangrijk dat mensen zoals u, die op weg zijn, die zoekers zijn, beseffen dat, wanneer zij de handen in mekaar slaan, dat wanneer zij hun kennis gebruiken om hun medemens rust en evenwicht te geven, om hun medemens steun te geven, dat zij in deze tijd de onmisbare, fundamenten zijn van het nieuwe dat zich zal ontwikkelen. Maar zoals steeds, wanneer er mensen vechten om hun gelijk zullen eerst deze mensen eigenlijk moeten verdwijnen. En dit zal nog zeer veel tijd en zeer veel lijden in beslag nemen. En juist hier worden jullie enorm belangrijk. Ik herhaal het opdat je zou beseffen dat je niet angstig, onzeker of bang hoeft te zijn maar dat je gewoon uw weg verder moet gaan, de weg die je begonnen bent, de weg van uw geestelijke ontwikkeling, de weg in het Licht, de weg van de Goddelijke harmonie.

Beminde mensen, je zult opmerken dat je niet alleen bent, dat je langzaam maar zeker steeds meer mogelijkheden krijgt, dat er onderling meer uitwisseling en contact zal zijn tussen al degenen die het anders zien en die het met de mensheid en de aarde goed voorhebben. Wees daarom ook niet angstig wanneer de aarde zelf op bepaalde ogenblikken zal reageren. U hebt hier in dit groepje al verscheidene zaken geleerd en men zal u, naar de toekomst toe en redelijk versneld, zoveel mogelijk nog trachten bij te brengen dat u begrijpt en aankunt wat er met deze aarde gebeurt. Want veel zaken die in de komende tijd zullen plaatsgrijpen zullen ook in uw ogen en aanvoelen, nieuw zijn. Ook u zult moeten zoeken welke houding je ertegen kan aannemen: Hoe kan ik daar mee omgaan? En dan, beminde mensen, is het belangrijk dat hetgeen je nu leert, kunt gebruiken, dat je dit als handleiding, als alaam ter beschikking hebt. En zoals het bij elke geboorte is, dat je eerst de geboorteweeën hebt, dat je eerst de pijn hebt, zal daarna ook weer het geluk aanwezig zijn, dat het nieuwe is ontstaan. En vanuit dit nieuwe zal deze aarde, eens zij gezuiverd is, eens het menselijke egoïsme is weggewerkt, terug een mogelijkheid zijn voor vele geesten die zoekende zijn om op deze aarde terug te incarneren en een waardevolle leerschool te doorlopen Zie aub. lijden en dood als zijnde zaken die voorbijgaan. Besef dat hetgeen wat plaatsgrijpt, voor de onbewuste mens erg kan zijn maar dat in wezen het enkel maar een korte leerschool is die, wanneer men terug aan onze zijde is, zijn vruchten kan afwerpen.

De leiding van de Witte Broederschap heeft heel lang geprobeerd van de brandhaarden op deze aarde heel lokaal te houden. Nu heeft men zich teruggetrokken. Men heeft gewoon de tendensen die deze aarde bereiken ongehinderd op deze aarde laten toevloeien. Niet vanuit een oogpunt zoals de mens zou denken: Het is een straffende engel die over de aarde komt, neen, maar uit het oogpunt dat de liefde van de Witte Broederschap voor de mens zo groot is, dat zij kunnen voorkomen dat de mensheid zichzelf volledig zou vernietigen. En waar dit in het verleden enkel nog met lokale conflicten is kunnen bewerkstelligd worden, is dit naar de toekomst toe niet meer houdbaar. U zal al opgemerkt hebben dat het gedachtefanatisme op deze aarde de laatste jaren dag na dag extremer is geworden. Deze explosie die mede veroorzaakt wordt door de tendensen die de kosmos op deze aarde vrijlaat, moet zo verwerkt kunnen worden dat dat ganse oude patroon op korte tijd zijn uitwerking kan kennen en kan leiden tot een nieuwe gedachte dat de mens eigenlijk respect betoond voor hetgeen wat er aan de verschillende gedachtegebieden onder de mens op deze planeet mogelijk is. En dit kan enkel en alleen nog maar zich voltrekken op het moment dat de fanatici beseffen dat zij met hun eigen acties zichzelf tot vernietiging hebben gebracht. Dit is een heel moeilijke weg. Maar de mens heeft deze weg zelf gekozen. Niet de Witte Broederschap, noch de tendensen van de kosmos kunnen daar iets aan veranderen. De mens heeft nu eenmaal zijn vrije wil. En ook vanuit die vrije wil is het voor jullie mogelijk om het fundament te zijn van het nieuwe maar tezelfdertijd een lichtbaken voor de vele duizenden anderen die niet meer weten hoe ze verder moeten in de algemene angst die de mensheid op dit ogenblik treft. Want kijk maar even rondom u. Zelfs wanneer u zich gewoon tussen de massa verplaatst en je tracht aan te voelen wat er heerst, word je heel snel bevangen door angst en achterdocht. Maar door hetgeen de komende weken, maanden en jaren gaat gebeuren gaat dit gevoel zich nog sterk nestelen in uw wereld. Het is aan jullie, beminde mensen, om te zorgen dat deze aarde de kans krijgt om, nadat de grote opruiming heeft plaatsgehad, een nieuwe weg te gaan, een weg waarin het licht, de harmonie en de bewustwording onder de mensen, de belangrijkste drijfveer van het leven zal zijn. Dat de geest de aarde kan beschouwen als een positieve incarnatiemogelijkheid waarin hij, in een kort mensenleven, voor zichzelf zeer veel aan ontwikkeling kan opdoen.

Zo, mijn beminde mensen, dit was mijn boodschap. Bekijk deze boodschap als een boodschap van hoop, als de boodschap van het nieuwe leven. Wees ervan overtuigd dat wij van onze zijde uit, alles maar ook alles zullen doen wat mogelijk is om mensen zoals jullie die zoekende zijn en die het positief menen met de medemens, te helpen, bij te staan en te sturen zodat zij, zo ver het mogelijk is: ik zou zeggen: De ambassadeurs kunnen zijn van de nieuwe aarde, de nieuwe mensheid. Aanvaard mijn kracht, dat het licht in jullie steeds blijft branden.

Nawoord.

Aan mij de taak om het medium terug tot zijn niveau te brengen. U hebt zojuist een afgevaardigde van de Witte Broederschap gehoord en het is niet één van de minste entiteiten. Het is zelfs iemand die wat betreft de lichtregionen, behoort tot één van de hogere Broeders Ik geef jullie de raad van deze boodschap een paar maal goed te beluisteren. Het is een boodschap van hoop. Het is een boodschap die redelijk hard en cassant overkomt. Wanneer ge u zou toespitsen op hetgeen zij eigenlijk voorzien en wat zij ook een beetje stimuleren opdat niet de ganse aarde zou ten onder gaan. U als mens kunt onmogelijk de zaken overzien zoals zij het overzien. U voelt ook anders aan omdat u in de stof levende, de stof erg belangrijk vindt. Maar u moet beseffen dat de Broeders die trachten voor de aarde alles zo goed mogelijk te laten verlopen, echt geen rekening kunnen houden met wat de mens individuele, emotionele gevoelens noemt. Indien zij dit zouden doen dan zou de aarde volledig ten onder gaan en misschien voor miljoenen jaren voor alle menselijke leven onbewoonbaar zijn. Dit is wat men, vanuit de Witte Broederschap, en ook vanuit andere groepen, bv. “Het Verborgen Priesterrijk” zitten daarachter om dit te voorkomen. Omdat van welke optiek je de aarde ook benadert deze voor de geest nog steeds één van de interessante incarnatieplaneten is waar zij stoffelijke ervaring kunnen opdoen. Dus, wanneer je het herbeluistert, ga niet te veel in op hetgeen wat allemaal zou kunnen komen, je zal het gauw genoeg merken. Als je het merkt, neem er akte van maar reageer zoals het jullie is aangeraden, Zie wat je kunt doen.

In vele gevallen zal het meestal maar zijn dat u door meditatie rust kunt geven, kunt zenden enz. Het zal zelden zijn dat je stoffelijk kunt ingrijpen, zeker omdat hetgeen voorzien is in het merendeel van de gebeurtenissen, zulke zaken zijn die niemand kon verwachten of inschatten. Het is van belang dat je nu onderling niet een discussie begint van wat het allemaal zou kunnen worden, maar dat je onderling met elkaar bespreekt hoe je het best verder doet, welke houding je het best aanneemt, hoe je best samen kunt mediteren enz.

Het is belangrijk dat de harmonie tussen jullie buiten kijf staat, dat iedereen beseft dat men gelijkwaardig is en dat men vanuit die gelijkwaardigheid een enorme kracht kan ontplooien. Zo, beste vrienden, mijn tijd is gekomen om het medium vrij te geven. Een laatste tip: Hou het hier heel rustig. In naam van de broeder die gesproken heeft en in naam van alle andere broeders hier aanwezig, onze dank voor uw aandacht en voor uw medewerking.

image_pdf