Boodschap Witte Broederschap: Eenvoud, eenheid en samenwerking

image_pdf

27 oktober 2009

Ik ben voor vanavond de inleider, zo dadelijk zal via dit medium iemand van de nogal hoge regionen doorkomen om zijn boodschap ook hier te brengen.

Het is een beetje een andere avond dan jullie gewoon zijn, in die zin dat eerst en vooral wij ervoor gaan zorgen dat het medium in de juiste trillingsverhouding kan komen, om deze toch hoge geest door te laten en de mogelijkheid te geven om de boodschap aan jullie te brengen.

Verder wil ik u opmerkzaam maken dat dit niet hetzelfde is zoals sommigen onder u in het verleden hebben gekend of meegemaakt hebben, en dachten dat dit ongeveer gelijklopend is met de oude steravonden. Dit is niet als de oude steravonden, dat waren vooral avonden die bedoeld waren tot instraling van, en kracht geven aan, in dit geval zal het wel zo zijn dat de spreker die komt, een kracht zal opwekken en deze kracht in deze groep zal vastleggen.

U bent het beste dat wanneer de spreker aan het woord is, u het gewoon over u laat komen, gewoon meegaan in de sfeer die opgebouwd wordt, dat is hier het beste. Dan zul je ook het sterkste aanvoelen wat er eigenlijk gebracht wordt en neergelegd wordt in deze kring, omdat alles toch niet in woorden kan omschreven worden, is het dus ook voor de aanwezigen hier van belang om mee te gaan in de sfeer.

Ik kan verder eigenlijk niet veel naar voor brengen over wat er komen gaat, dit is ook mijn taak niet. Het enige wat ik kan aanbrengen is dat je te maken krijgt met de geestelijke leiding van deze aarde, de geestelijke leiding in de sferen, die eigenlijk toch zeer sterk bezig zijn met de omwentelingen en de vernieuwingen door te voeren.

Ik zou ook willen vragen dat wanneer de wisseling plaatsvindt, dat de uiterste stilte bewaard wordt. Dit niet alleen voor de entiteit die moet overnemen, maar zeker ook voor het medium zelf. Het niveau waar dat we het medium naartoe brengen, behoort tot de zeer hoge trillingen of trillingsfrequenties. Je moet er rekening mee houden dat elk geluid dat u maakt tijdens de wisseling, voor het medium vertienvoudigd wordt en soms nog meer. Dit kan tot abnormale spanningen leiden die beter vermeden kunnen worden.

Het is ook belangrijk dat u daarna voor uzelf, en voor de ontlading van de kracht die hier geweest zal zijn, het rustig houdt. U kan onderling nog met elkaar praten maar op een zeer rustige, ontspannen manier.

Je zult er rekening mee moeten houden dat ook voor jullie er een niveauverhoging is van trilling, dat wil zeggen dat je in de komende 24 tot 48 uur gevoeliger zult zijn, let daar een beetje mee op. Dit heeft een voor- en een nadeel. De gevoeligheid kan zeer positief zijn waardoor u zaken beter waarneemt, beter begrijpt, anderzijds kan de gevoeligheid ook een prikkel zijn tot onbeheerstheid, en het is beter dat dit vermeden wordt en zeker in deze periode.

Zo, ik denk dat ik de inleiding gebracht heb. Ik ga nu rustig plaats maken voor de broeder van de Witte Broederschap, om zijn boodschap aan u te laten doorkomen. Ik wens jullie nog een gezegende en krachtrijke avond toe.

Boodschap door de broeder van de Witte Broederschap.

Beminde broeders en zusters, vooreerst mijn dank om uw bereidwilligheid voor het aanhoren van hetgeen wij op deze avond aan u willen mededelen.

De geestelijke leiding van deze aarde heeft het belangrijk gevonden om aan al degenen die op dit ogenblik, wereldwijd, trachten hun eigen spiritualiteit, hun eigen bewustwording te ontwikkelen om deze een helpende hand te reiken.

Zoals u allen beseft en weet, zijn er op deze aarde grote veranderingen aan de gang, velen onder u hebben de lessen ontvangen, of hebben via andere wegen reeds vele zaken kunnen opvangen. En ook aan de hand van wat gebeurt in het dagdagelijkse leven heb ik kunnen opmerken dat er op deze aarde veel zaken aan het wijzigen zijn.

Waarom wij vanavond speciaal deze boodschap brengen is om een heel eenvoudige reden.

We staan op het moment van het ontluiken van de nieuwe tijd. Het oude is voorbij. Hetgeen wat geweest is, zal nooit meer weerkeren, om het in menselijke termen uit te drukken. Dit wil zeggen dat we nu in een versnelling komen waarin de nieuwe krachten, de vernieuwing, zich zal voltrekken. En daarin is het belangrijk, wanneer u deel wilt hebben aan deze vernieuwing, dat u met een paar eenvoudige kosmische regels rekening houdt.

Het is voor de huidige mens niet gemakkelijk, in deze periode van nogal onevenwichtigheid overal, een lijn te vinden waarin u kunt handelen en kunt leven op een wijze die voor u toch nog aanvaardbaar is.

U leeft op het ogenblik in een maatschappij die volledig verdwijnt. Dit wil zeggen, u leeft in een maatschappij die alles ontzettend ingewikkeld heeft gemaakt. Een maatschappij waar niets is zoals het lijkt te zijn. Een maatschappij waar de mens niet meer gewoon mens kan zijn.

U weet, vanuit de geestelijke leiding is er sinds de jaren 1970, de jaren 1980, redelijk sterk gestuurd geweest om te voorkomen dat er op het einde van de oude heerser een wereldconflict met totale vernietiging zou zijn ontstaan. Daardoor hebt u over de hele aarde redelijk wat kleine conflicten gehad en deze brandhaarden worden nog steeds in stand gehouden, om de vernieuwing de mogelijkheid te geven tot volle ontplooiing te komen.

Misschien voor u als mens een beetje onbegrijpelijk, maar het was een noodzakelijke keuze. Het was op vele plaatsen kleine brandhaarden of een totale vernietiging, met als gevolg dat de aarde voor langere tijd voor de mensheid niet ter beschikking zou zijn geweest.

Maar nu zijn we zover dat het ochtendgloren er is. Ook de energieën en de krachten die vanuit de kosmos deze aarde benaderen zijn een stimulans voor de planeet zelf om zich terug te herschikken, te hernieuwen.

U zult opmerken in de komende jaren dat veel zaken op aarde plots anders gaan zijn. U zult de kennis die u hebt kunnen opdoen gedurende vele jaren, over de werking van bijvoorbeeld de elementalen, plots tot realiteit zien worden. U zult kunnen waarnemen hoe bepaalde zaken samen gaan spelen in voor de mens totaal onlogische verbanden, maar die toch voor de aarde heel logisch en normaal zijn.

En daarom wensen wij u enkele eenvoudige richtlijnen door te geven, waar u het beste mee kunt omgaan in de komende tijd.

Het eerste en misschien wel het belangrijkste punt in de vernieuwing is: eenvoud.

Beminde broeders en zusters, ga naar de eenvoud op alle terreinen. De eenvoud is de mogelijkheid om de verandering op de meest juiste wijze te doorlopen, er de beste leerscholen uit te halen. Zoek nooit naar het ingewikkelde, maar kijk naar het eenvoudigste. En dan zal je opmerken dat hoe eenvoudiger u de zaken benaderd, hoe juister en hoe beter ze voor u zullen functioneren. Uw wereld heeft zichzelf ten onder gebracht, als ik het zo mag zeggen, door alles tot en met ingewikkeld te maken, door alles zo in regeltjes trachten te gieten of te analyseren, dat het normale leven voor de geïncarneerde geest bijna onmogelijk is geworden.

Vergeet niet dat ieder die incarneert, als mens op deze aarde, een geest is die zoekt naar bewustwording en dat we juist hier in deze contreien deze mogelijkheden bijna totaal ten onder hebben laten gaan. Ook hier zal de vernieuwing toeslaan, in die mate dat de regelgeving een “Toren van Babel” zal worden, waardoor niets nog zal functioneren zoals het zou moeten functioneren, met alle desastreuze gevolgen voor uw maatschappelijk wezen.

Daarom: Ga naar de eenvoud, vertrek vanuit de eenvoud. En u zult zien, u zult aan deze Babelchaos kunnen ontkomen.

Verder kan ik stellen dat vanuit die eenvoud, het van belang is dat je als mens terug beseft dat eenheid de sterkste kracht is die je kunt hebben wanneer de tijden moeilijk worden. Samenwerking, spontaan, is het leidmotief voor de komende jaren, wanneer je zult opmerken dat de zaken niet meer lopen zoals je ze verwacht, want de aarde en de krachten van de aarde zelf, zullen op veel plaatsen soms verbazingwekkend ingrijpen.

Het gevolg is dat waar men dacht over zekerheden te beschikken, deze plots weg zijn. Men zal overal wanneer men beslissingen neemt, deze beslissingen consequent moeten uitvoeren en er 100% voor gaan. En niet zoals het vandaag de dag is, we beslissen vandaag dat we dit gaan doen en 24 uur later doen we gewoon verder zoals we bezig waren, zonder ons nog iets aan te trekken van wat ervoor gezegd en beslist was.

De Cameleonpolitiek zal niet vol te houden zijn, daarom is het zo belangrijk dat er een eenheid kan komen. Niet alleen in groepen zoals deze, maar ook in het dagdagelijkse leven.

Het zal nodig zijn dat mensen elkaar terug leren kennen als mens en niet meer als degene die zwart, blank, geel of rood is. Of als degene die Christen, Moslim, Boeddhist, Hindoe of ongelovige is. Al deze zaken hebben geen plaats meer in de nieuwe ontwikkelingen.

Wij beseffen terdege dat dit niet simpel zal zijn voor velen, want u bent jaren aan een stuk door uw eigen leiders misleidt. U bent jaren aan een stuk gebrainwasht, u hebt ideeën meegekregen over uw broeders en zusters die helemaal niet stroken met de werkelijkheid. En dit geldt niet alleen voor de westerse mens hier, maar dit geldt zo goed voor de oosterling of voor eender welk ander volk dan ook.

De manipulatie van de massa is de laatste 50 jaar zo ontzettend sterk geweest, dat we op dit ogenblik een groot aantal individuen hebben die niet meer normaal menselijk kunnen functioneren. U zult daarom ook opmerken dat overal, en niet alleen in de Arabische landen, niet alleen in de Moslim gebieden, maar ook hier, individuen zullen opstaan die trachten met geweld, met terreur, met angst, zich waar te maken. Stoor u daar niet aan.

Dit klinkt misschien heel raar maar dit zijn gewoon uitwassen waar u niets aan kunt veranderen. Degenen die daarmee in harmonie zijn zullen hiermee samen ten onder gaan. U kunt acte nemen van hetgeen gebeurt en uw weg verder gaan. Het is veel belangrijker te kijken wat u positief kunt doen, dan u nog druk te maken over alle zaken waar u, in deze veranderende wereld, geen vat op hebt.

Eenvoud is het eerste punt.

Eenheid is het tweede punt.

Het derde punt is: geloof in uw eigen mogelijkheden.

Ook dit is in de laatste decennia bij de meeste mensen weggewerkt door de maatschappij waarin zij leven. Nochtans u hebt mogelijkheden, u hebt kunde in u. Ieder mens op zich kan gebruik maken van de kosmische krachten rondom zich. Ieder mens kan gebruik maken van de krachten die in de schepping aanwezig zijn, zonder beperking.

Alleen is het voor sommigen problematisch omdat zij dit moeilijk kunnen geloven en aanvaarden, omdat er altijd het tegendeel is beweerd. Men heeft altijd gesteld dat je dit enkel maar kan via de afgevaardigden van: zij de macht, zij de God, zij de de medische wereld, het is gelijk hoe dat je het wilt omschrijven.

Beminde broeders en zusters, u hebt de mogelijkheden wanneer u zich gewoon ervoor openstelt. Wanneer u beseft dat u niet afhankelijk bent van een of andere geestelijke leider die zegt: “Ik weet het, God heeft mij afgevaardigd.”

God vaardigt niemand af. God is in ieder van u aanwezig en daardoor is de kracht van de schepping ook in u aanwezig. Het is belangrijk dat u daar meer bij gaat stilstaan, dat u deze kracht bezit, dat dit mogelijkheden schept die u tot op heden niet gebruikt hebt, en die waarschijnlijk in de nabije toekomst voor ieder van u een noodzaak zullen worden.

Het is niet het vertrouwen op een leider die u zal helpen bij het ontluiken van de nieuwe tijd. Het is het vertrouwen in uzelf, in de krachten die in u aanwezig zijn, die ervoor zullen zorgen dat u van uw incarnatie een waardevol moment maakt. Het zijn deze krachten ook die ervoor zullen zorgen dat u steeds hetgeen wat voor u nodig is om uw weg te gaan, zult bezitten.

Want er zullen momenten komen dat u geconfronteerd zult worden, ook in deze westerse maatschappij, dat de gecreëerde behoeften niet meer volvoerd kunnen worden. U denkt dat het voor u waarschijnlijk noodzakelijk is dat u leeft zoals u vandaag de dag leeft. U denkt dat het noodzakelijk is dat u zich te allen tijde en overal zich kunt verplaatsen. U vindt het normaal dat u een dak boven uw hoofd heeft en onder dat dak duizend en een zaken hebt die u het leven comfortabel maken. Op zich is daar niets mis mee, alleen is het eindproduct wat u gebruikt dikwijls de bron geweest van zeer veel nadelen voor uw eigen aarde, voor uw eigen moeder aarde. En deze zaken met het ontluiken van de nieuwe tijd, die nu begonnen is, zullen zich rechtzetten.

Als u alleen maar denkt aan de roofbouw die gepleegd is, dan moet je er rekening mee houden dat de krachten van het vuur de juiste alchemistische evenwichten zullen herstellen. Dat de krachten van de lucht, de atmosfeer in zijn oude evenwicht en glorie zullen brengen. Dat ook het water ervoor zal zorgen dat het evenwicht zich kan herstellen. En de aarde op zich kan zich even bewegen zodat hetgeen wat door de mens op verkeerde wijze is gebruikt terug zijn ware vormen kan aannemen.

Dit betekent dat langzaam maar zeker, en op sommige plaatsen zult u dat wat sneller opmerken dan op andere plaatsen, vele zaken waarvan u vindt dat zij normaal zijn zullen wijzigen.

Ook hier is het dan van belang dat u één bent met de krachten, dat u niet de fout maakt om u af te zetten tegen hetgeen wat gebeurt. U kunt nu eenmaal geen kosmische processen stoppen. Ik zou kunnen zeggen een mens is niet bij machte de zon tegen te houden, zonder zichzelf te vernietigen. Maar de mens is wel bij machte om via zijn kracht, met de zon samen te gaan, en zo zijn energie juist te doseren en te gebruiken, zodat je deel bent van de vernieuwing, zodat je deel bent van het hele proces en dat je dan daarna ook de vruchten kan plukken.

De meeste vruchten zullen geestelijke vruchten zijn, omdat u als mens niet lang genoeg in de stof vertoeft om het volledige proces te kunnen doormaken. Maar eens u terug in de sferen bent, kunt u met hetgeen wat u, dankzij uw stoffelijk voertuig geleerd hebt verder gaan en misschien zelfs nieuwe mogelijkheden overwegen om in de stof te werken.

Dit zijn zowat de belangrijkste punten waar u nu zich het beste op concentreert. Sommige van u denken: “waarom wordt hier niet gesproken over harmonie?”, anderen denken “waar is de liefde gebleven?”

Mijn beminde broeders en zusters, wanneer we hier spreken over harmonie, dan spreken we hier over een kracht die u als stofmens zeer moeilijk kunt hanteren, omdat u nog teveel van gedachten denkt in goed en kwaad, in zwart en wit.

Wanneer u over kosmische harmonie spreekt dan bestaat dit niet, en zeker in de nieuwe ontwikkeling is het voor de oude mens – daarmee bedoel ik niet in jaren, maar bedoel ik de mens die nog de kennis en de invloed van de verandering in zich draagt – moeilijk om zulke harmonie voor zichzelf waar te maken, laat staan uit te dragen. Want op het ogenblik dat je u tegen iets afzet, ben je al in onevenwicht en kom je heel gemakkelijk in verkeerde harmonieën, volgens uw inzicht, terecht.

Daarom brengen we dit niet op een avond als deze als basis naar voren. Wanneer u de regels volgt die hier zijn gebracht, dan zult u al heel ver staan in een evenwicht dat langzaam maar zeker zou kunnen overgaan naar een harmonische vorm, of een harmonie.

En het andere wat hier nogal op het hart drukt bij sommige is: waarom wordt hier niet over liefde gepraat? Om de doodeenvoudige reden dat, wanneer je over menselijke liefde praat, je meestal nogal praat over begeerte, begeerte van het ik. Praat je over kosmische liefde, dan vinden de mensen dit meestal al moeilijk en zeggen ze dadelijk: “Ja maar, wij leven in de stof dus wij zijn beperkt.”

2000 jaar geleden is als het ware een liefdesleer gebracht, in die zin dat Jezus sprak over: “Heb uw naasten lief zoals uzelf”. Wanneer u dit nu bekijkt in deze wereld, en wat de mensheid er op 2000 jaar van gemaakt heeft, dan denk ik dat het beste is dat we ook dit even terzijde laten.

Wanneer je komt bij het punt twee van deze avond – van eenheid – en je kunt in deze eenheid samenvloeien, dan kunnen we al spreken van een vorm van liefde die weinig voorkomt. Laat ons niet met te veel grote woorden goochelen, maar laat ons alles tot de eenvoud herleiden.

Vanuit die eenvoud kun je voor een ander enorme betekenis hebben.

Vanuit die eenvoud kan er een veel sterkere liefde bestaan dan wanneer u gaat zeggen: “Ik heb u lief”.

Vanuit de eenvoud kan ook een veel sterkere harmonische band ontstaan, dan wanneer u gaat zeggen: “Zie onze gedachten zijn gelijk, zie eens hoe harmonisch we wel zijn”.

Vanuit de eenvoud hebt u de kracht om uw broeder en zuster te helpen.

U hebt de kracht om op te treden en waar uw broeder en zuster ziek zijn om die te genezen.

U hebt de kracht vanuit de eenvoud, waar uw broeder of zuster een tekort heeft, dit tekort aan te vullen.

U hebt de kracht waar uw broeder en uw zuster ergens vast zitten, om ze via de eenvoud vrij te maken.

Ga rustig langs deze weg. Beseffende dat u de kracht hebt. Beseffende dat waar er twee mensen samen zijn en een eenheid vormen, er een kracht is ontstaan die sterker is dan dat u als mens u kunt voorstellen. En wanneer u vanuit die eenheid dit gewoon verder doorgeeft, op de meest simpele wijze, dan creëert u een eenvoudig veld waarbinnen de vernieuwing zich kan voltrekken. En daarin is er geen plaats voor het “ik”, daarin is er geen plaats voor “wat brengt het mij op?”, daarin is enkel plaats voor de eenheid, de samenwerking.

Ik kan het niet sterk genoeg benadrukken dat hetgeen wat ik hier vanavond in naam van de geestelijke leiding gebracht heb, om dit als leidraad voor de toekomstige tijd te nemen, want u zult zeer veel zien veranderen.

U zult ook opmerken dat zeer velen afscheid nemen van de stof. Ook dit is eenvoudig te bekijken, niet als drama, maar als een waardevolle gelukkige stap in de verdere evolutie, in de verdere bewustwording van de geest. Want hoe je het draait of keert, uw menselijke tijd is heel beperkt en u bent hier enkel omdat uw geest er ontwikkeling heeft gezocht, omdat uw geest de stoffelijke ervaring nodig had om zich vrij te maken uit de beperking waarin hij zelf was terecht gekomen.

Dus, bekijk dan de zaken zoals ze in wezen zijn. Wanneer iemand overgaat, gaat hij zijn weg verder, heeft hij meestal zijn werk, zijn taak, kunnen beëindigen. Maak er geen ingewikkelde procedés van, dat doen anderen wel voor u. Benader het allemaal eenvoudig en u zal zien, u hebt de leidraad om de komende tijd op de meest, voor u, juiste wijze te kunnen doormaken.

En een laatste punt voor vanavond wil ik ook nog naar voor brengen, alvorens ik voor jullie een krachtsopening zal maken.

Doordat de morgen is aangebroken, doordat de ontwikkeling bezig is, heb je ook de grote mogelijkheid om veel meer uw eigen gevoeligheden waar te nemen, niet alleen in groep, maar ook individueel. Wanneer u rust in uzelf vindt, is het op dit moment voor u veel gemakkelijker geworden om vanuit de sferen hulp en informatie te ontvangen. De invloeden die op het ogenblik in de kosmos aanwezig zijn, maar ook degene die binnen korte tijd deze aarde bereiken, zorgen ervoor dat de sferen die nu nog redelijk gescheiden door elkaar leven, meer met elkaar kunnen uitwisselen. Dit wil zeggen dat u, wanneer u gewoon erop wil letten, veel zaken zult kunnen voorvoelen, veel zaken zult u gewoon weten, hoe je moet handelen, wat de beste bewoordingen zijn, zelfs inzake gezondheid wat de beste handeling is die je kan doen. En dikwijls zal je opmerken dat deze feeling, dit gevoel, tegen de normale gedachteweg indruist.

Je mag niet vergeten dat er op dit huidige moment, rond de aarde nog een zeer sterke kracht is – astraal opgebouwd – die tracht de mens in bepaalde richtingen te dirigeren. Deze astrale krachten laat u maar voor wat ze zijn, zij kunnen u niet helpen, integendeel, zij hebben u enkel nodig om te existeren.

Maar doordat er openingen worden gemaakt, doordat de gevoeligheden groter worden voor u, kunt u ondanks alles wat rondom u is toch komen tot de juiste eenvoudige ideeën.

De raad die ik u daarbij zou willen geven is: Volg deze ideeën en u zult opmerken dat u dan steeds weer op het juiste moment op de juiste plaats bent, dat de aarde u draagt, dat u door deze zaken gewoon te aanvaarden het juiste op uw pad tegenkomt, onder welke vorm dan ook. En zo bent u, zonder dat u veel moeite moet doen, op de meest eenvoudige wijze afgeschermd tegen alles was voor u niet gunstig zou zijn. Zo bent u deel van de vernieuwing op de voor u meest evenwichtigste, krachtigste en lichtende wijze.

Meditatie: Eenvoud, eenheid en vertrouwen.

Beminde broeders en zusters, laat even uw gedachten los, vergeet even op dit ogenblik alles wat dat u eigenlijk bedrukt. Laat dat even wegvloeien. Ga naar de eenvoud, en dan zult u opmerken dat al waar dat u tot op heden zoveel drukte over maakte, of misschien zelfs zo veel angst over had, eigenlijk niet is.

Herleidt alles in uw gedachten tot het eenvoudigste beeld. Wanneer u vindt dat uw lichaam in disharmonie is, wanneer u vindt dat u zich niet goed voelt, begin u dan niet af te vragen: “waar zit de fout”, maar stel u eenvoudig in op de krachten van de Bron, de krachten van de Vader, krachten van de God, je mag het noemen zoals u wilt. Wat voor u het simpelste is.

En stel u in dat uw lichaam een eenheid is, dat alles met elkaar in harmonie en evenwicht is, gewoon een eenheid, niets meer en niets minder. En als u dat zich zo voorstelt, dan zult u zien dat u wel degelijk de kracht hebt, de mogelijkheid hebt, om uw eigen lichaam te sturen, om uw eigen lichaam, ondanks alles, op de meest juiste wijze te laten functioneren. Dit is nu heel individueel, om uw lichaam.

Maar dit zelfde kun je, wanneer je met geestelijke problemen zit, wanneer je met materiële problemen zit, noem maar op. Ook hier weer breng je de zaken terug tot zijn eenvoudigste vorm. Bekijk het niet vanuit een ingewikkeld geheel, maar bekijk het uit de kern van de zaak. En vanuit die eenvoud zul je dan opmerken dat er ideeën zijn, gedachten binnenkomen die plots deze hele problematiek in een eenvoudig daglicht brengt, anders, maar mogelijk. Dat ze u een oplossing aanreiken waar u, in al de ingewikkeldheid van de structuren rondom u, nooit aan gedacht zou hebben. En stoor u dan niet aan wat er rondom u is, ga voor hetgeen wat er in u opkomt, volg hetgeen wat volgens jou op dat moment het meest juiste is.

Ach, beminde broeders en zusters, het is mijn taak en mijn doel om u op de meest eenvoudige wijze hedenavond te laten aanvoelen hoe krachtig u wel bent. Over welke oneindige mogelijkheden u beschikt, wanneer u maar dit durft voor uzelf te aanvaarden.

U hebt allen reeds zeer veel in uw bestaan doorgemaakt, u hebt allen reeds meermaals in verscheidene levens met elkaar contact gehad. Dat alles is in u aanwezig, maar het wordt niet gebruikt.

Want ieder denkt dat het ingewikkelde procedures zijn om dit wat in u ligt naar boven te halen. Maar niets is minder waar. Wanneer u gewoon naar de eenvoud gaat, dan zult de erkenning waarnemen die overal aanwezig is. En vanuit deze erkenning zult u de eenheid terug kunnen opbouwen, niet alleen met toevallige broeders en zusters in de stof, maar ook met al degenen waar je al gedurende, in stoffelijke termen gezegd, lange tijd in een bestaan verder bent getrokken.

Besef dat dit stoffelijke leven maar kort is en telkens weer maar een heel korte leerschool. Besef dat je wanneer je verder gaat, wanneer je deze verpakking achter laat, terug samen komt met diegenen waar je reeds lang mee op weg bent, en uw tocht, uw weg naar bewustzijn verderzet.

Wees één met allen die uw bestaan hebben uitgemaakt tot heden. Voel de mogelijkheden, de krachten die er zijn.

Ach, het is zo eenvoudig, wees één, en de poorten openen zich voor u als het ware. Geen barrière is te moeilijk of houdt u tegen. Want u hebt de kracht, u hebt de sterkte, u hebt de mogelijkheid.

Velen onder u hebben in hun vorige bestaan gebruik gemaakt van wat men in deze dagen nogal eens durft te omschrijven als zijnde magie, magische krachten. Deze krachten zijn geen ongekende, deze krachten die in uw maatschappij met magie worden omschreven, zijn krachten die deze maatschappij niet kan plaatsen, die deze maatschappij niet kan aanvaarden. Maar u hebt ermee gewerkt, u hebt er resultaten mee geboekt, dus is het niet moeilijk om vandaag de dag met deze krachten, deze mogelijkheden terug aan de slag te gaan.

Er is geen ingewikkelde inwijdingsprocedure voor nodig, want het is eenvoudig, het zijn de krachten die overal aanwezig zijn, die gebruikt kunnen worden. En het is niet omdat de stoffelijke aardse wetenschap ze niet kan verklaren, dat deze krachten er niet zijn, dat deze krachten niet bruikbaar zijn.

Waarom voel je op dit ogenblik de eenheid? Waarom voel je de vulling van de atmosfeer hier? Omdat we hier allen gezamenlijk, stofmens maar ook geest, ons focussen op de kracht. Ons focussen op de mogelijkheden die dat inhoudt.

Het gevoel van erkenning is in jullie, en dit is niet enkel omdat ik hier de boel samen tracht te brengen. Nee, dit is omdat in jullie de Bron opborrelt, de kracht zich uit, omdat je binnen dit kader onbevangen met deze krachten durft om te gaan, op de meest simpele wijze.

Maar, beminde broeders en zuster, u kan dit ook, zonder dat u hier tezamen zit. U kan dit door gewoon u in te stellen, niet alleen op de leden van deze stoffelijke groep, maar ook op de geest rondom u. Want vergeet niet dat u steeds omringt bent door broeders en zusters – om het zo uit te drukken, dat is het meest verstaanbare, simpelste voor de mens – die u willen bijstaan, die u willen helpen.

En gezien de mogelijkheden nu veel groter zijn dan jaren terug, hebt u de kans om voor de rest van uw stoffelijke bestaan hier het maximale uit te halen. En als u dan terug aan onze zijde komt, dan zult u een leven kunnen overschouwen dat zeer waardevol is geweest.

Dat de kracht van de Vader steeds jullie deel mag zijn. Dat je steeds de eenheid met de hele kosmos mag ervaren, dat je steeds weer de mogelijkheden die u geschonken zijn op de meest eenvoudige wijze kunt hanteren en omzetten en zo een medewerker bent aan het openbloeien van de nieuwe tijd.

Beminde broeders en zusters, dit was de boodschap die wij u hedenavond wilden brengen. Laat ze rustig bezinken, denk er rustig over na. Maar vooral tracht ze in de praktijk om te zetten en dan is deze avond voor u geen verloren tijd geweest, maar eenvoudig gezegd een van de waardevolste momenten in uw stoffelijk bestaan.

Dat de kracht van de Vader steeds bij jullie mag zijn.

image_pdf