Contact met de geest via inspiratie (afsluiting cursus)

image_pdf

11 april 2008

Dit is onze laatste bijeenkomst onder de oude vorm, en ook hier wil ik jullie nog, voor een laatste maal misschien, toch duidelijk stellen dat Gene Zijde niet alwetend noch onfeilbaar is, en dat wij het altijd op prijs hebben gesteld, en zullen blijven stellen, dat u steeds zelfstandig nadenkt over hetgeen gebracht wordt.

Zoals u weet hebben we vorige maal gesteld dat u vanavond nog enige vragen kon stellen, alvorens wij het werk zoals we dit nu uitgevoerd hebben, gaan afronden en afsluiten.

Voor velen is dit misschien een beetje als een verrassing over gekomen, en misschien zijn daar nog ook vragen bij ontstaan waarom dat dit nu zo plotseling gebeurt. Maar dit is niet zo plotseling, of zo verrassend. Wij hebben de vorige keer al een beetje u trachten duidelijk te maken dat de toestanden in de Kosmos zodanig aan het wijzigen en aan het verschuiven zijn, dat het heel moeilijk is om te blijven werken op de wijze zoals wij het tot heden voor jullie hebben trachten te volvoeren.

Vooral ook omdat het komen luisteren in groep naar wat wij te zeggen hebben, eigenlijk behoort nog, vooral voor de meesten onder jullie, tot het oude tijdperk. En we komen nu eenmaal in de nieuwe en totaal andere kosmische tendensen, die, wil je daarin evolueren, vooruitkomen, het noodzakelijk maken dat je vele zaken zelf gaat ondernemen. Dat je ook meer vertrouwen krijgt in uzelf, in de mogelijkheden die in u aanwezig zijn.

En het is niet enkel hier dat er een einde wordt gesteld aan bijeenkomsten zoals deze met een diep-trance-medium, u moogt gerust zijn; het is wereldwijd. Op alle plaatsen die op dit ogenblik nog dit soort samenkomsten kenden, is dit gebeuren afgerond, of wordt dit binnen enkele etmalen volledig afgesloten.

Want er is een noodzaak, en namelijk deze: we staan kort voor een nieuwe Wessac.

Een nieuwe Wessac die vooral de accenten zal leggen op de nieuwe krachtige, tendensen die uit de Kosmos komen, maar de overgangstendensen tussen het oude tijdperk en het nieuwe zijn voorbij. Voor het eerst zullen we in aanraking komen met Krachten die volledig behoren tot de nieuwe Heerser, tot Aquarius.

Dit houdt in dat u, zoals reeds ook vorige maal gezegd is, reeds sterke veranderingen, plotse veranderingen, zelfs veranderingen die je niet kunt voorzien, kunnen gaan plaats grijpen, zelfs op korte termijn. Hier spreken we van, laat ons zeggen, maanden of jaren. Maar niet over eeuwen, zoals het vroeger nogal eens gebruikelijk was.

Het oude zal natuurlijk trachten zich in stand te houden. Zoals het op het ogenblik een beetje in de mode is kunnen we zeggen dat de ‘Rode Draak’ en de ‘Zwarte Draak’, dit is vooral de Chinese filosofie die dit inhoudt, volop aan het vechten zijn. En wanneer deze twee vechten, in de Kosmos, dan is er niets meer zeker. Dan is er niets meer stabiel. Kijk maar op de wereld rondom u.

Maar dit betekent ook dat wij het noodzakelijk vonden vanuit onze zijde, en ik denk dat ik hier ook mag spreken voor de algemene leiding voor deze aarde, en dan spreken we toch vooral over de broeders van de Witte Broederschap, en de broeders van het Verborgen Priesterrijk die toch de laatste tientallen jaren intens hebben samengewerkt, vanuit die leiding mogen we dan zeggen dat het heel dringend en heel nodig is van te stoppen met hetgeen wat toch al bijna een eeuw bezig is, namelijk het werken met diep-trance-mediums.

Een van de redenen daarvan is dat we ongeveer een periode gaan doormaken van nu tot, laat ons zeggen, 2015, 2020, alvorens er nieuwe mediums zullen optreden. Waarom?

Omdat degenen waar we nu over beschikken, en dit is voor de ganse wereld zo, nog niet in staat zijn, deze nieuwe frequenties die over de aarde komen zonder schade, om het zo uit te drukken, te verwerken. En gezien dat het vanuit onze zijde altijd als een eerste plicht hebben aangevoeld van het medium te beschermen, is dit nu zeker ook zo. Dat we dit als een eerste noodzaak zien van diegene die zich voor ons hebben ingezet, af te schermen en te beschermen, zodat zij niet het slachtoffer worden van deze invloeden die nu over de aarde komen.

Dat wil zeggen dat we nu een periode van rust gaan kennen. Een periode van laat ons zeggen, een tiental jaren, een twaalftal jaren, waar wij dus wel zeer inspiratief zullen optreden, en ook naar onze oude mediums zeker de nodige contacten behouden en de nodige aanwijzingen doorgeven. Maar dat er geen overname meer gaat zijn, zoals we dit tot heden hebben gedaan.

U zult wel opmerken in de komende maanden, en zeker de komende jaren, dat er zich veel personen gaan opwerpen, die gaan zeggen dat zij de vertegenwoordigers zijn van ons. U zult dadelijk dan kunnen vaststellen, aan de hand van hetgeen wat naar voor geschoven wordt, en vooral omdat de accenten zullen liggen op het feit: ‘wat wij naar voor brengen is het enige juiste’, dat u zult kunnen beseffen dat dat gewoon niet de vertegenwoordigers zijn zoals u ze altijd gekend hebt. Maar u weet dat dit in alles en overal gebeurt. Dit is gebeurd met alle grote filosofieën die op aarde zijn gebracht. En ook dit zal zich trachten te manifesteren. Het zal echter niet een lang leven beschoren zijn en zal zichzelf steeds weer op korte tijd als het ware vernietigen. Omdat nu eenmaal de nieuwe kosmische tendens het niet zal toelaten van dus zaken zo naar voor te brengen.

U moet er rekening met houden dat de trilling die in dit deel van de Kosmos zich gaat manifesteren, en waarvan we kunnen zeggen dat het toch een groot deel van het ‘Witte Licht’ is, dat zich verplaatst, dat heeft als gevolg dat vele zaken die men liefst verborgen houdt, vele zaken waarvan men liefst heeft dat de medemens dat niet weet, dat deze juist door het hetgeen wat gebeurt steeds weer opnieuw aan het licht komen. Ook dit zal voor uw bv. politieke leiders heel moeilijk worden, maar dit zal ook heel moeilijk worden voor uw religieuze leiders, zo goed als voor uw ‘captains-of-industry’. Want hetgeen wat nu nog allemaal onder de tafel kon gebeuren en met de mantel der liefde bedekt werd, zal naar gelang de tijd verder strijkt, steeds duidelijker naar voor komen. Soms heel verrassend, soms gewoon omdat men zelf er geen erg in heeft dat men alles aan het grote klokzeel hangt.

Het is nu eenmaal de nieuwe tendens. Aquarius, lieve mensen, verdraagt dit nu eenmaal niet. Aquarius is een tijd waarin veel mogelijk zal worden, waarin voor de mens die leeft op deze planeet een zeer snelle inwijdingsmogelijkheid, om het zo uit te drukken, aanwezig is. Een bewustzijnsverruiming aanwezig is.

Maar het is ook een tijd waarin de machten die de laatste duizenden jaren geheerst hebben langzaam maar zeker verdwijnen. En degene die denkt dat hij het kan handhaven met slinkse praktijken, gaat steeds geconfronteerd worden met de krachten die daar tegenover staan. Maar ik denk dat ik u hier niet veel nieuws vertel.

Alleen moet je dit in het ganse kader van het gebeuren zien. En daarom hebben wij ook de intentie en de vraag voor jullie van: werk verder in groep zoals je bezig bent. Leer elkaar accepteren, leer elkaar vertrouwen, en wees er voor elkaar. Dan zult u opmerken dat u ondanks alle veranderingen, ondanks alle verschuivingen, u zeer veel kunt ervaren, kunt leren. Maar ook een enorme betekenis kunt hebben voor uw medemens. En naar gelang u meer betekenis hebt voor uw medemens, zo kan u voor uzelf ook steeds verder in bewustzijn evolueren.

U zult het zelf moeten doen! De tijd van naar ons te luisteren is afgesloten. Maar dit wil niet zeggen dat u geen mogelijkheden meer hebt; integendeel. Heb het besef dat de Krachten in u aanwezig zijn. Besef dat u deel bent van de Bron. Dat u deel bent van het Licht. Besef dat, wanneer u er mee in harmonie bent, en wanneer u ook kunt aanvaarden dat de ganse Schepping ook deel is van die Bron, en dat u daar niets in uitsluit, dan zult u opmerken dat er veel mogelijkheden op uw weg aanwezig zijn.

En dan zult u ook kunnen opmerken dat, wanneer we de Wessac hebben gehad, en de wijzigingen treden op, dat u met deze wijzigingen kunt werken. Dat u in tegenstelling tot velen die er angstig tegenover staan, dat u juist de middelen hebt om voor uzelf iets positiefs en iets moois op te bouwen.

Vertrouw op uzelf, en dan zult u in de komende tijd heel goede resultaten kunnen boeken.

Dit is een beetje mijn inleiding, en gezien ik de enigste spreker ben vanavond die hier de zaken mag sluiten, zou ik nu vragen, als u nog vragen hebt, dat u deze eerst stelt, zodat we deze vragen nog kunnen beantwoorden, om dan het geheel samen met jullie te bevestigen in een meditatie.

Dus lieve mensen, mag ik vragen dat u nu spreekt.

  • Broeder, de vorige keer is er gezegd geweest dat we ook de Wessac zelf zullen moeten doen. Wij hebben dat al eens een jaar gedaan, en toen was er ons een bepaalde kleur gegeven op voorhand. Kunt u dat nu ook, of, met die nieuwe tendensen schept dat misschien geen …(?)

 

Ik denk dat u, naar de Wessac toe, voor uzelf u het beste instelt op het goudgele Licht. Niet dat het goudgele Licht nu op deze Wessac volgens hetgeen wat we aanvoelen, de hoofdmoot zal zijn. Het zal waarschijnlijk een bepaalde vorm van wit Licht zijn, dat het krachtigste zal zijn. Maar zoals ik reeds in mijn inleiding gezegd heb, deze Krachten zijn nou eenmaal te sterk om er gewoon mee om te gaan. U kunt beter u op het zachtere goudgele instellen, en dan zult u waarschijnlijk meer als voldoende mee kunnen doen aan hetgeen wat plaats grijpt. En ik wil toch nog het accent leggen dat, niet omdat er geen diep-trance is, dat het niet nuttig is dat je als groep samen de Wessac beleeft. Omdat je als groep veel meer kunt opnemen en verwerken dan dat je als eenling dat kan. U hebt geleerd om samen te mediteren, u kunt u samen instellen en u kunt samen deelhebben aan het gebeuren. Maar wel op zulke wijze, dat je genietend, om het zo te zeggen, van de meerwaarde die erin aanwezig is, kunt opnemen en verwerken; in tegenstelling tot dat de Kracht die vrijkomt anders te zwaar zou zijn, met als gevolg dat dit voor het stoffelijke voertuig van eender wie, dan spreek ik niet alleen van het medium, maar van ieder, te zwaar zou zijn en als dusdanig schade zou veroorzaken. En dat willen we ten koste van alles vermijden. U kunt ervan op aan dat wij het medium voldoende instructies geven om deze zaken op te vangen, en te zorgen dat je als groep dit op de meest juiste, efficiënte manier kunt doorleven. Ik hoop dat dit voldoende is.

  • Broeder, er is sprake van dat wij maar één vierde van onze hersenen gebruiken. Het andere deel, heeft dat te maken met gedachtekracht of….  Hoe kunnen we meer onze hersenen gebruiken?

Als mens zal dit heel moeilijk zijn. Omdat de mens de idee heeft dat de hersenen eigenlijk het belangrijkste orgaan zijn wat communicatie, gedachten, kennis enzovoort inhoudt. Nochtans zijn de hersenen in veel gevallen maar een klein doorgeefluik. Het is zo dat het beperkte deel dat u gebruikt binnen dit en, laat ons zeggen, in de evolutie van het menselijk voertuig op ongeveer 1000 tot 1200 jaar zal duren dat nieuwe centra in de hersenen zullen tot functies overgaan die nu nog niet gekend zijn. En daar zal onder andere ook in aanwezig zijn dat de mens gemakkelijker via gedachten en zo verder met elkaar kan communiceren. Het zal ongeveer nog deze periode duren vooraleer ook de mens de mogelijkheid zal hebben met andere energieën om te gaan dan deze die op het ogenblik op aarde gekend zijn. En daarvoor zijn er wel bepaalde mogelijkheden aanwezig in de hersenen. Maar daar moet je ook rekening bij houden dat niet alleen op deze periode de hersenen zullen wijzigen, maar ook een groot deel van het lichaam zal langzaam maar zeker andere vormen aannemen. Zodat je toch over een kleine 1000 jaar een soort andere verpakking zult hebben. Wanneer u nu vandaag de dag vraagt: kan ik iets doen om mijn hersenen een grotere functie op te leggen, dan zeg ik tot u: ik zou daar mij daar niet te druk over maken. Maar tracht vooral het gevoel tussen uw geest en uw lichaam te versterken. Tracht vooral te luisteren naar uw eigen geest, aan te voelen welke weg uw geest u stuurt, en dan zult u opmerken dat u veel meer zaken aankunt; u ook meer op het juiste moment op de juiste plaats bent, en zo verder. Want het heeft weinig belang of u nu zegt ‘ik gebruik mijn volledige hersencapaciteit’ of ‘ik gebruik maar één vierde van die hersencapaciteit’. Wanneer u ziet naar uw politici, neem mij niet kwalijk, zij gebruiken helemaal geen hersencapaciteit en ze halen toch de dolste capriolen uit. Dus het is geen garantie.

Maar toch, tracht vooral, en dat geldt voor iedereen, in uzelf te gaan, ook via het meditatie-gebeuren. Doe dit regelmatig, luister naar uw eigen geest zoveel mogelijk. In aanvoelen van wat er rondom u gebeurt, en zo verder. En dan zult u zien dat u, ondanks alles, wel degelijk de beste resultaten kunt behalen. Ik hoop dat dit voldoende is.

  • Als wij straks geen contact met uw groepering hebben, omdat daar zoveel wijzigingen aan Gene Zijde zijn, en wij toch misschien ons instellen, zoals we misschien allemaal dikwijls doen, op deze groep, of op het medium, en daarmee contact zoeken met uw groep, wat zullen wij dan ontmoeten als u daar niet meer voor aanwezig kunt zijn? Hoe gaat dat verder?

Ik denk dat u mij niet goed begrepen hebt. Er is hier niet gesteld dat u met ons geen contact meer kunt hebben. Ik denk dat u toch moet begrijpen, dat wanneer u aan ons denkt, dat u wel degelijk met ons contact hebt. Dit is juist het cruciale punt. Tot op heden hebben jullie zich te veel op het medium toegespitst wanneer het in diep-trance is, om te denken dat het contact daar is. Maar wanneer u gewoon, vanuit uzelf aan ons denkt, zoals u zo dikwijls doet, dan nemen wij dit waar, dan is er wisselwerking. Van op het ogenblik dat u, in gedachten, zoekende bent, dan is er altijd wel iemand aan onze zijde die u bijstaat, die u tracht te inspireren. En dan is het zoals ik daarjuist gezegd heb: zet u open en luister. En tracht hetgeen wat geïnspireerd wordt in u te verwerken. En wanneer u zich, en dat hebben we u vroeger toch geleerd, steeds openzet voor het Licht, wanneer u aan ons denkt, dan moet u geen schrik hebben dat u verkeerde entiteiten aan de lijn zult krijgen. Wanneer u, en u kunt gerust nog denken aan de oude groep, maar u moogt ook gewoon het algemener zien, u kunt gerust denken aan de Witte Broederschap, en zo verder, dan bent u zeker dat u de overkoepeling hebt.

Maar langs de andere kant hebt u gedurende de vele jaren toch regelmatig namen gekregen, hebt u figuren gekend die doorkwamen. Wanneer u daaraan denkt dan zult u er contact mee hebben. Of dat het nu die typische spreker is, dat maakt niet uit. U hebt contact met degene die in dezelfde gedachtesfeer, om het stoffelijk uit te drukken, zich bewegen. U hebt contact met de entiteiten die dus op eenzelfde weg zijn en tot eenzelfde groep behoren dan dat u behoorde voordat u in de stof incarneerde, en waar u terug naar toekomt wanneer u naar onze zijde komt.

Dus het is niet zo, en dat wil ik nog eenmaal benadrukken, omdat we met diep-trance-lering stoppen, dat u met ons geen contact meer zou kunnen hebben. Integendeel!  Wij staan erop dat je juist daardoor zelf meer gaat ondernemen, uw eigen mogelijkheden zelf meer gaat ontwikkelen. En dan zult u opmerken, dat, omdat u het zelf moet doen, het ook gaat! En dat je daar ook goede resultaten gaat uit halen.

Ik hoop dat dit voldoende duidelijk is?

Wij zijn altijd rondom jullie, wij zijn altijd in uw wereld, vergeet niet dat onze werelden door elkaar vloeien. Het is niet omdat u beperkt zijt door de stoffelijke dimensionele wereld dat de rest niet bestaat. Integendeel. Het is misschien interessant eens een studie te maken van hoe de verschillende sferen en werelden door elkaar vloeien. Dit kan u misschien dan nog meer zekerheid geven.

Zo, lieve mensen, als iedereen voldaan is…goed. Ik heb jullie de mogelijkheid gegeven.

Dan is nu het moment gekomen dat ik van jullie, samen in een meditatie, afscheid ga nemen.

Meditatie: Eenheid.

Mag ik jullie vragen jullie gezamenlijk een eenheid te voelen.

Te beseffen dat je, wat er ook in de toekomst gaat plaatsgrijpen, één groep zijt.

Een groep waar iedereen gelijk in is. Je zijt elkaars gelijken. Dat is belangrijk.

Besef dat je als groep allen uit dezelfde Bron zijt gekomen.

Dat je allen eigenlijk dezelfde weg gaat, naar hetzelfde eindpunt, om het zo uit te drukken. Menselijk gezien. Dat de verschillen die in de stof bestaan maar tijdelijke verschillen zijn.

Dat deze verschillen proeven zijn die je door moet om tot het besef te kunnen komen dat alles één is. Een Kracht. En vergeet nu even uw stoffelijkheid. Laat u even uitgaan in de éénheid van het Al, in de éénheid van de Kosmos, maar vooral in de éénheid van het Licht, het symbool van de vooruitgang.

Het symbool van de mogelijkheden, van de Harmonie, van de eenheid die hier, tussen ons aanwezig is.

We zijn nu één Kracht, deze Kracht omvat de gehele Schepping. Ja, de gehele Schepping.

Want wij kunnen niet afgezonderd zijn van een deel van de Schepping , want dan zouden we niet meer bestaan.

We zijn een eenheid.  En dat zullen we steeds blijven, welke weg we ook gaan.

Welke mogelijkheden we ook bezitten, de Bron is dezelfde.

En er is geen verschil wanneer uit de Bron druppels water opborrelen of dat de ene druppel een beetje stof meevoert en de andere niet. Want beiden zijn van dezelfde Bron. En hebben dezelfde weg, dezelfde loop te gaan.

En zullen uiteindelijk opgenomen worden terug in het Geheel.

En in deze opname, in dit Geheel de volledige ervaring van het bestaan kunnen aanvaarden, doorgronden.

Maar ach, wat is de taal hier arm. Want woorden bestaan niet om dat te omschrijven. Alleen het gevoel kan hier een uitweg geven.

Het gevoel dat ik jullie nu tracht te geven; het gevoel dat je de Kracht bent, één bent.

Niet het gevoel dat je mens bent, niet het gevoel dat je deel van de aarde bent, maar het gevoel van deze grootse, lichtende, harmonische eenheid: Kracht.

En deze Kracht, om het zo uit te drukken, deze Kracht is vertegenwoordigd in elk partikel van jullie stoffelijke lichaam.

Deze Kracht is vertegenwoordigd in elke beweging van uw geest, want deze Kracht is noch stof, noch energie. Deze Kracht IS.

En door deel te zijn, te beseffen deel te zijn van deze Kracht, in deze Kracht, heb je de sleutel om wat in de toekomst, of het nu in de stof of in de geest ook is wat plaats grijpt, je hebt de sleutel om steeds de juiste weg te gaan, de juiste poort te openen.

Want het besef van de eenheid, van de Harmonie, is de sleutel die de zeven poorten, de zeven gouden poorten van het Bestaan voor u opent.

Ach, dit is beeldspraak, ik weet het, maar vele zaken zijn dikwijls enkel in beeldspraak uitdrukbaar.

Zoals ik aan het begin van de avond gezegd heb, op aarde hier, zijn op het ogenblik de Rode en de Zwarte Draak in strijd. Want zij beseffen niet dat zij gelijk zijn, en zij beseffen ook nog niet dat zij de strijd niet kunnen winnen. Maar het is juist door de strijd dat het besef bij hen zal ontwikkeld worden en dat uiteindelijk de samenvloeiing van deze krachten tot één evenwicht in het Geheel zal komen.

Want wat er ook gebeure, een kosmische wet kan niet overtreden worden: en dat is de Wet van Evenwicht. In de Kosmos is alles altijd in evenwicht.

Besef daarom dat goed noch kwaad bestaat, maar dat slecht evenwicht is dat telt.

Want om terug tot de oude beeldspraak te komen, zijn God en de duivel niet de zijden van dezelfde medaille? De ene kant zegt u ‘God’, de andere kant zegt u ‘duivel’.

Maar zijn zij beiden niet gelijk? Is het evenwicht daar niet?

Dat is de nieuwe Kracht, dat is het besef dat Aquarius duidelijk stelt: evenwicht.

En daar te leren met omgaan, dat besef te leren aanvaarden, niet verwerpen wat u niet begrijpt.

Maar beseffende dat ondanks het feit dat u het niet begrijpt noch bevat, dat het toch deel is van dat Geheel.

Dat is de grote opgave die voor iedereen die de Weg in het Licht wil gaan en wacht.

Langzaam maar zeker, stap na stap, zult u de raadsels van de Schepping kunnen oplossen. Zult u begrijpen waarom ik op een avond als deze dit in een meditatie naar voor breng.

Want het is belangrijk dat je in de komende jaren van jullie leven niet in de val trapt van de verwerping. Niet in de val trapt van het niet-aanvaarden van gebeuren. Hoe erg het soms ook in uw ogen zou kunnen zijn, hoe afstotelijk het ook voor u als mens zou kunnen blijken.

Het is belangrijk dat u beseft dat dit alles tot de Totaliteit behoort.

Het is niet uw wereld, u maakt er geen deel van, u werkt er niet aan mee, maar u beseft dat het er moet zijn. Dat het niet anders kan, want dat het behoort tot dat Evenwicht.

En als je dat door hebt, dan heb je de sleutel die u helpt te voorkomen dat je mee gezogen wordt in de golf van negativiteit, in de golf van duisternis, want, ja, die is er.

Maar door geen verzet ertegen, door aanvaarding, zal het aan u voorbijgaan.

Want u bent de uitdragers van de Harmonie, u bent de uitdragers van het Licht.

Maar als uitdragers van deze Kracht is het ook nodig dat je de stabiliteit voor uzelf handhaaft, zo goed de stof als geest. En dat je niet gaat strijden waar men u voor oproept: ‘want dat onrecht, dat kan toch niet? Dat mag toch niet?’

Laat de anderen dan maar strijden, wanneer zij niet luisteren. Maar ga niet mee!

En dan zul je zien dat de Kracht in u zo sterk wordt, zo harmonisch, dat voor u al deze zaken tot het evenwicht in het plaatje gaan behoren.

Dat zij u niet meer zullen afstoten, maar dat vanuit de aanvaarding u het Geheel in zijn juiste dimensie kunt bekijken, kunt benaderen.

Dan zult u opmerken dat wat op ene ogenblik voor u duister is, blijkbaar onder een ander concept, een andere dimensie, lichtend kan zijn.

En dan zult u zien dat al deze krachten uiteindelijk één en dezelfde Kracht zijn.

De Kracht waaruit u leeft, de Bron waaruit u ontstaan bent, de Bron waar u uiteindelijk naar terugkeert wanneer u al deze zaken voor uzelf hebt in harmonie gebracht.

Ach, en ik weet, dit doe je niet in één leven, maar dit vraagt tijd en ruimte.

Maar het is telkens weer opnieuw de moeite waard om steeds weer opnieuw eraan te werken, steeds weer opnieuw u ervoor in te zetten, steeds weer opnieuw in uzelf de ervaring op te doen, dat je deze Eenheid erkent.

En dat je deze Harmonie als zijnde uw richtingaanwijzer gebruikt voor de weg die u zowel stoffelijk als geestelijk door de Kosmos aan het gaan bent.

Laat deze Kracht de uwe zijn. Laat jullie verbonden zijn door deze Kracht.

Zodat je niet alleen de komende jaren die je hier op aarde samen kunt werken maar over stof, tijd en ruimte heen steeds weer opnieuw hetzelfde, dezelfde eenheid, dezelfde Harmonie kunt uitdragen.

En dat je samen de weg kunt gaan, dat je steeds weer elkaars steun zijt.

Wat er ook gebeure. Want deze Kracht is niet beperkt in de stof, in de tijd.

Deze Kracht kent geen dimensies.  Deze Kracht IS.

Sta mij toe deze avond nu af te sluiten met de bevestiging van deze Kracht.

Dat de Vader jullie steeds moge begeleiden.

Lieve mensen, het moment van mijn laatste woorden is gekomen.

In naam van alle broeders die hier in de loop der jaren hebben gewerkt danken wij jullie voor het vertrouwen dat u in ons hebt gesteld.

En danken wij jullie vooral voor het uitdragen van de kennis naar ieder die er open voor staat.

Wij hebben uw medewerking zeer geapprecieerd, en wees daarom van overtuigd dat wanneer u aan ons denkt, wanneer u onze hulp nodig denkt te hebben, dat wij steeds te uwer beschikking staan.

Maar besef wel, lieve mensen, dat wij u maar kunnen helpen wanneer u zelf de koe bij de horens vat.

Wij kunnen enkel maar u inspireren, u sturen, wanneer u zelf aan de gang gaat.

Het is ons niet mogelijk wanneer u in uw zetel blijft zitten en niets doet, van u verder te helpen. Dat moet u begrijpen.

Maar wees ervan overtuigd dat het voor ons nooit te veel, te moeilijk, te zwaar, te warm, te heet is wanneer iemand van jullie hulp vraagt.

Het is niet omdat we op deze wijze nu de zaak afronden dat we niet meer ter jullie beschikking staan.

Lieve mensen, ik wens jullie nog veel Licht, Harmonie op jullie weg.

En vooral in de komende tijd: tracht in uzelf in de eerste plaats de rust en de harmonie te behouden, wat er ook gebeurt!

Denk terug aan de Kracht, aan de Bron, en wat er ook gebeurt, het zal aan u voorbijgaan.

En je zult het juiste kunnen doen en uitvoeren.

Dat de Kracht steeds uw leidsman mag zijn!

image_pdf