Contact met je eigen geest

image_pdf

7 april 2005

Wanneer ik het zo overzie hebben jullie allemaal heel vlijtig geprobeerd. En dat doet ons plezier. Maar het is beter dat u uw oefeningen losser uitvoert, dat je niet zo onder druk zet: dit moet nu lukken want de volgende keer moeten we kunnen zeggen dat het werkt. Lieve vrienden, dit is fout. Je zit hier niet in een leslokaal waar je de volgende keer examen moet afleggen.

Wanneer we jullie willen of trachten te helpen naar jullie eigen innerlijk, dan moet je er goed bij stilstaan dat dit voor ieder persoon hier aanwezig een individuele reis is.

Je kunt elkaar daarin helpen, daarin steunen maar uiteindelijk, naar uw eigen innerlijk gaan is puur individueel. Uzelf leren kennen met alles er op en er aan, kun jij maar alleen. Niemand kan dat voor jou. Ook wij kunnen dit niet voor jullie. Wij kunnen alleen hints geven, trachten een wegwijzer uit te zetten maar daar stopt het ook. Al de rest moeten jullie zelf doen.

Want hoe wil je met krachten gaan werken wanneer je je afhankelijk houdt van anderen? Wanneer je ertoe wilt komen met je eigen innerlijke kracht iets te doen voor de wereld rondom u dan moet het volledig vanuit uzelf vertrekken.

Wanneer we jullie de oefening geven van meditatie, wanneer we zeggen van: wanneer je slapen gaat, stel u bewust in op uw eigen innerlijk. Wanneer je ontwaakt, stel u bewust in op uw eigen innerlijk, uw geest. Dan is dat om jullie langzaam maar zeker duidelijk te maken dat er veel meer is dan alleen maar de stofmens.

Jullie weten allemaal: Er bestaan entiteiten enz. Maar hoe dikwijls hou je er rekening mee dat je omringd bent door allerlei krachten die je kunt gebruiken? Hoe dikwijls heb je er al bij stilgestaan? Weinig of niet? Zelfs wanneer je in de rotzooi zit ben je gewoon met jullie hersenen aan het denken, eventueel emotioneel met uw zonnevlecht bezig maar sta je niet stil om te zeggen: Jongens help eens even, ik weet dat jullie daar zijn. Want je bent zo geprogrammeerd als stofmens dat je maar, wanneer de potten gebroken zijn, gaat denken, in het beste geval:” God help mij!” of één of andere heilige aanroept.

Wanneer je, langzaam maar zeker tot het besef gaat komen dat, ten eerste, uw stoflichaam maar een voertuig is dat niet altijd perfect functioneert en dat dat stofvoertuig steeds, buiten de keren van uittreding terwijl je slaapt, een chauffeur in dienst heeft, dan moet je langzaam maar zeker tot het besef komen dat er veel meer mogelijk is dan wat je tot heden hebt uitgespookt. Want waar er 2 samenwerken wordt de kracht al veel groter. Het besef moet zich bij jullie ontwikkelen dat niet alleen het voldoende is van bij het slapen gaan een goede avond tegen uw eigen innerlijk te zeggen en s ‘morgens een goede morgen maar je moet ertoe komen dat je heel bewust beseft:” Mijn geest is er altijd” En wat er ook gebeurt, ik kan daar op terugvallen”

Stel u even voor: U wordt in de dag geconfronteerd met iemand die u een probleem voor de voeten werpt en die van u verwacht dat u dadelijk reageert. De gewoonte is dat de mens die geconfronteerd wordt met een probleem van iemand anders, zich direct in verdediging zet en erop reageert.

Dit is de minst juiste reactie. Want je geeft aan de persoon die u aanvalt uw eigen kracht om het probleem nog sterker op u te laten afwegen.

Op het ogenblik dat u zo’n confrontatie hebt, in plaats van onmiddellijk te reageren ga je in gedachten even naar uw eigen geest toe en vraag je: Wat denk jij daarvan?

Dan krijg je een antwoord, het zal in eerste instantie gewoon een impuls zijn van: zeg dat of reageer zo. Als je dat doet zul je zien dat de andere partij niet goed weet waar ze het heeft omdat meestal, wat uw eigen innerlijk u doorgeeft niet conform zal zijn aan de geplogenheden die de doorsnee mens verwacht.

Het gevolg daaruit is, dat, door zo te reageren, de zwaartepunten anders komen te liggen. Dat, waar u eerst het probleem op u geschoven hebt gekregen, door die reactie, u het probleem teruggeeft, waardoor je in een veel betere positie komt te staan om eventueel een oplossing te geven.

Velen van jullie verspelen veel tijd in de auto met zich over overvolle wegen te verplaatsen. Je kan even goed trachten via uw eigen innerlijk aan te voelen wat voor jou het beste is en die feeling te volgen. Dan zul je waarschijnlijk komen waar je moet zijn. Misschien heb je het idee: ik heb er langer over gedaan. Maar wees ervan overtuigd dat, wanneer je de logica had gevolgd dat u waarschijnlijk nog in de file had gestaan.

Een mens voelt iets aan maar volgt het niet omdat het niet past in zijn logisch denken. Het is belangrijk dat je deze impuls meer en meer, gedurende de dag in ogenschouw neemt. En je gaat langzaam maar zeker opmerken dat je veel zaken veel beter aankunt, juister benadert en dat je veel evenwichtiger door het leven kunt gaan.

Je moet ertoe komen, als je s ‘morgens wakker bent, bewust te zijn dat je hier niet alleen rondloopt, dat er steeds iets is die gebruik maakt van uw lichaam.

Op het ogenblik dat je dat gevoel kunt doorleven, ermee kunt omgaan, gaat er zich heel veel in uw wereld wijzigen. Je gaat ook vele zaken in waarde anders taxeren. Je gaat zaken die je tot op heden als belangrijk hebt beschouwd, deze in hun ware proportie zien en daardoor opmerken dat je al veel energie verspeeld hebt omdat deze zaken niet belangrijk zijn. En andere zaken die je tot op heden niet opgemerkt hebt, zul je gaan waarnemen en zeggen: dat is eigenlijk voor mij wel belangrijk.

En dat gaat inhouden dat uw lichaam daarop gaat reageren, dat je harmonischer met je eigen lichaam kan omgaan en dat is, in deze streken belangrijk. Want jullie leven hier toch in een van de meest vervuilde gebieden van Europa. Dat houdt in dat je bijna dagelijks geconfronteerd wordt met zaken die voor uw lichaam niet aanvaardbaar zijn. Maar door het feit dat u uw harmonieën op andere niveaus legt, ga je ook, en dat is belangrijk, uw eigen lichaam op een ander niveau kunnen brengen waardoor je veel meer fysieke weerstand hebt, mogelijkheden hebt om te voorkomen dat het lichaam te snel ondermijnd wordt. Waar een ander die in dezelfde condities leeft er enkel en alleen rationeel volgens de normen van de maatschappij denkt en dan liefst uit een begeren naar zichzelf toe, die gaat de volle laag van alles krijgen wat rondom hem is met alle gevolgen van dien.

Wanneer je, langzaam maar zeker, er kunt toe komen een ommekeer in uw stoffelijk denken te brengen, een harmonie te creëren tussen u en uw eigen geest, dat dit niet alleen op een geestelijk terrein maar ook op stoffelijk terrein zijn uitwerking zal hebben. En dat je daar aardig wat mee kunt aanvangen. Maar ook hier is het stapje voor stapje opbouwen. Want als je nu al denkt: Ik en mijn geest zijn één, niets kan mij nog overkomen, dan vrees ik het ergste.

Langzaam opbouwen. Zo zal je zien dat je, rondom jou, de wijzigingen opmerkt en dat je in de groep als deze ook zult opmerken dat je meer en meer ontwikkelt en verder komt. Zo zul je dan, in de volgende samenkomsten, steeds sneller de mogelijkheden zien van: hoe kan ik met de kracht die in mij is, mijn innerlijke kracht, daarmee omgaan. Hoe kan ik die koppelen aan de universele krachten die rondom ons zijn, hoe kan ik die harmonieën in mijn leven op een juiste wijze gebruiken, er mee omgaan? Maar dan zijn we al een stapje verder.

 • De harmonie tussen mij en mijn geest. Moet ik die aanspreken, een naam geven?

Dat is voor iedereen individueel. Maar je kan je eigen geest met een naam benoemen. Je kan in meditatie vragen aan uzelf: hoe zou je het liefst aangesproken worden?

Bij de ene mens zal er een naam komen, bij de andere een klank of nog iets anders. Dat kan je dan als basis gaan gebruiken. Ook hier, neem het niet te letterlijk.

De kwestie is “doen” praktisch zijn, oefenen en dan ga je zien, dat vormt zich.

Hier is niemand onder u die het niet kan. Ieder heeft de mogelijkheid om dit te doen en op te bouwen.

 • Kan je – je noemt de naam – vragen: Wat moet ik met dit probleem doen?

Dat kun je perfect doen.

Stel je staat te wachten op het openbaar vervoer en er komt iemand die u lastigvalt. Je kan agressief reageren maar misschien is dat niet de juiste oplossing. Door u naar binnen te keren en aan uw innerlijk te vragen: Hoe reageer ik nu het best? Een fractie van een seconde is voldoende opdat degene die u lastigvalt een beetje onzeker wordt. Wanneer u vanuit uw innerlijk een antwoord krijgt. U vraagt: ” Wat moet ik doen” en je krijgt het idee:” God zij met u mijn vriend” Kan u zich voorstellen wat er gebeurt? Misschien zegt hij:” Gij zijt niet goed snik” Maar ok. Hij trekt zich terug. Zo een reactie verwachtte hij niet.

 • U stelde dat iemand bezig is met krachten om zich heen of contacten. Kan het dat ik er verkeerd mee omga?

Ik ben begonnen met dit naar voor te brengen omdat de mens zich veel te weinig bewust is van wat er allemaal aan mogelijkheden rondom hem is. Ik weet heel goed dat jij weet dat er elementalen bestaan. Maar tussen weten en toepassen zonder er over te moeten denken is nog een kosmos. Niet een wereld, maar een kosmos. En daar moeten we naartoe gaan. We moeten komen dat het besef niet alleen is: ja, dat bestaat wel, maar dat het spontaan gebruikt wordt zonder er bij stil te staan.

U bent op een avond hier omdat u cursus krijgt van ons, omdat het medium hier is en omdat wij het medium gebruiken. Maar voor hetzelfde zouden we bij u dit kunnen doen. Alleen is de barrière, de gedachte barrière en alles wat erachter zit te groot opdat jij dit al zou kunnen toelaten. Je bent voor de maatschappij nog te evenwichtig. En het mag u een troost wezen, dit medium hier heeft er toch meer dan 45 jaar over gedaan om dit te kunnen doen. Dit medium is ermee opgegroeid, heeft het ervaren als iets normaal. Maar tussen al die stappen eer je komt tot wat je hier vanavond ziet, zit een enorme tijdsspanne en praktische lering. Daarmee zeg ik niet dat jij er zo lang over moet doen. Je kan het in een soort versneld tempo aanleren om deze zaken te gebruiken. En je zult daar resultaten uit halen, maar ook hier weer is:”Ik moet een beetje afstappen van mijn rationele capaciteiten” En die zijn, zeker hier in Europa, in het westerse denken zo ingebakken dat het niet evident is. Maar daarom bent u hier geïncarneerd. U hebt dit gezocht. Anders was u bv. in India gaan incarneren of in Zuid Amerika, waar de gevoeligheden anders liggen. Maar uw eigen geest zoekt een weg die voor dat ogenblik de beste leerschool kan inhouden.

Nu wij in deze groep zijn, is het de bedoeling om zo ver te komen als ons medium? Iedereen, maar ook iedereen van de aanwezigen hier, wanneer die zich een beetje wil openstellen kan inspiratieve waarnemingen doen, die zijn dan individueel zeer gebonden. Tussen het inspiratieve dat we bij iedereen kunnen redelijk goed beïnvloeden en hetgeen mediumschap zoals dit inhoudt, ligt nog wel heel wat verschil. Het grote probleem bij jullie allemaal om echt een dieptrancemedium te worden, buiten de jongsten hier aanwezig, is dat u al te lang geprogrammeerd zijt in een bepaalde richting. U moet om dit soort dieptrance te kunnen laten gebeuren u zo kunnen opstellen dat u zich volledig maar ook volledig wegcijfert.

Je moet, om te beginnen, u zo kunnen opstellen dat u zich volledig maar ook volledig wegcijfert. Je moet er om te beginnen 100% kunnen achter staan maar ook van overtuigd zijn. Je moet kunnen toelaten dat iemand uw lichaam even in bruikleen neemt.

Dat zijn zaken die je kunt aanleren, maar je begrijpt, waar hier op de hersenen gespeeld wordt dat dit niet zomaar van vandaag op morgen evident is.

De meeste mediums die wij in gebruik hebben zijn allemaal mensen waar de mogelijkheid bij de incarnatie aanwezig was, voorzien was. En die langzaam maar zeker in de stof misvormd zijn om dit te kunnen uitvoeren. Dat is belangrijk.

 • Voor mij is dit niet weggelegd.

Dat klopt, maar we kunnen stellen dat wat de jonge generatie aangaat en zeker de toekomstige generaties er meer zullen zijn die dit spontaan zullen kunnen. Omdat er meer en meer vanuit de geest, nu, heel bepaalde incarnaties gebeuren om naar de toekomst toe deze zaken veilig te stellen.

Het is zo dat, vanuit onze zijde, wij de aarde nog altijd beschouwen als een zeer waardevolle leerschool. En dat we trachten deze leerschool zo goed mogelijk intact te houden. Dit gebeurt al gedurende vele duizenden jaren. Er zijn altijd mediums geweest, er zullen er altijd zijn. Maar we hebben een periode achter de rug die voor het mensdom eigenlijk een beetje verkeerd is gelopen. En nu hebben we de mogelijkheid met de nieuwe kosmische tendens die er is om terug een mensheid te creëren die waardevol is voor de geest en voor de mogelijke ontwikkelingen van de geest.

Dit houdt natuurlijk in dat de oude kennis die gedurende eeuwen en eeuwen gebracht is, niet verloren mag gaan. De kennis is niet alleen in uw taalgebied gebracht maar is over vele plaatsen steeds weer onder alle mogelijke vormen naar voor gebracht.

We zien nu, op dit moment en dat is een belangrijk punt, dat een groot deel van de wereld zichzelf aan het vernietigen is. Dus we moeten zorgen dat deze kennis beschermd is en bewaard blijft. Daardoor zul je ook opmerken dat, niet alleen wat mediums aangaat, er, langzaam maar zeker en dit in de komende jaren zich nieuwe en goede mediums zullen vormen, maar dat ook groepen als deze zeer waardevol kunnen zijn en dat ieder van jullie, na verloop van tijd, voldoende spiritueel ontwikkeld is om via inspiratieve weg de juiste keuzes te maken. En dit zal nodig zijn. Want, we kunnen het niet genoeg herhalen, de wereld is aan het veranderen en die verandering is bezig. Ze komt niet, ze is bezig. Alleen het grote probleem hier bij jullie is dat jullie zo gevangen zitten in jullie materialisme, dat je blind bent voor wat rond jullie gebeurt. Dat je liever de ogen sluit en verder gaat dan de consequenties te trekken uit alles wat er plaatsgrijpt.

En de verandering kun je als volgt zien: wanneer er in een berggebied boven aan de top een klein bolletje sneeuw vrijkomt, dan is dat op zich niets. Maar wanneer dat bolletje naar beneden gaat, wordt dat groter en groter en ik moet niet vertellen wat een lawine kan aanrichten. En dit is voor het ogenblik in jullie contreien aan het gebeuren.

Waarom denk je dat we zoveel belang hechten aan groepen zoals deze? Juist omdat het belangrijk is dat mensen dit in zich beseffen en dat zij met kracht kunnen gaan werken die in hun aanwezig is, die rondom hen is om, wanneer het hier erg wordt, eventueel nog een helpende hand te kunnen uitsteken.

Maar tot onze grote spijt moet ik eraan toevoegen dat ook in deze streken, zelfs met de groepen die we hier hebben, het onmogelijk is deze grote sneeuwbal tegen te houden. En dat we na verloop van tijd ons ook zullen moeten terugtrekken. Het zal niet anders mogelijk zijn gezien de evolutie. Maar zo ver zijn we nog niet. Je hebt nog wel een paar dagen de tijd.

 • U spreekt over het sneeuwbaleffect, over de groepen waar gewerkt wordt. Het is niet de eerste keer en het zal ook niet de laatste zijn dat u spreekt over u terugtrekken uit deze gebieden. Wat moet ik mij er bij voorstellen?

Reeds van in de jaren 70 bent u langs deze weg gewaarschuwd dat het met uw maatschappij zo niet verder kon, dat je op een moment zou komen van “No return”

In de jaren ’90 is er duidelijk gesteld, september ’92, dat de ommekeer onmogelijk is geworden. Want, wat het Westen betreft is men zo ver geëvolueerd dat een normale wijze van herstel van de mogelijkheden van deze aarde op dit terrein, ook Noord-Amerika en bepaalde Aziatische gebieden, dat dit niet meer kon. Steeds heeft de mens dit aanhoord maar gezegd: Het zal mijn tijd wel duren.

Op het ogenblik is het zo dat de sneeuwbal aan het rollen is en het argument is: Gene Zijde ziet het weer een beetje zwaar en in tijd, daar kunnen ze zich in vergissen.”

Ik ben volledig akkoord dat het voor ons heel moeilijk is om een juiste datum op iets te plakken. Maar we hebben wel het voordeel dat we de zaken kunnen overzien en dat we heel goed weten wat er aan het gebeuren is, wat er aan het mislopen is en wat het uiteindelijke resultaat gaat zijn.

En of dit resultaat binnen 5 maanden of binnen 5 jaar of binnen 50 jaar er is zal weinig uitmaken. Voor ons is het belangrijk dat hetgeen wij aan werk gedaan hebben om de mensheid in zijn weg naar bewustwording te helpen en om de mogelijkheid van waardevolle incarnaties op deze aarde te handhaven. En mensen kunnen in armoedige omstandigheden geboren, een zeer waardevolle incarnatie hebben.

Wij overzien dat de ganse westerse mentaliteit ertoe geleid heeft dat deze geïndustrialiseerde gebieden zichzelf hebben overleefd.

De mens gaat steeds verder in de vernietiging van zijn eigen leefmilieu. Men gaat naar extremen toe om zijn winstmarges te kunnen behouden. Dit houdt in dat de omgekeerde cirkel bezig is, dat, al wat op het ogenblik de aarde belast en onleefbaar maakt in de komende tijd nog gaat versterken. Men gaat naar jullie toe alle mogelijke fabeltjes ophangen om zo goed mogelijk met de natuur om te gaan. En men zal nog heel diep in jullie portemonnee tasten om zichzelf te verrijken.

Maar uiteindelijk ga je hier komen te zitten in een gebied dat voor de mens zoals hij nu is onleefbaar zal zijn. De lucht zal niet meer te ademen zijn, voedsel zal hier niet meer kunnen geproduceerd worden, laat staan dat je drinkbaar water zal hebben.

Al deze zaken zullen ertoe leiden dat er een decimatie van het menselijk ras zal ontstaan. De mens zal door allerlei ziekten zeer snel uitgedund worden en dan zul je nog verder de gewone catastrofes krijgen met als gevolg dat degenen die dit zien aankomen in vele gevallen tijdig zullen wegtrekken. De anderen die zich vast ankeren aan hun bezit en aan hun begeerte naar steeds meer zullen mee in deze chaos ten onder gaan. Dit is nu eenmaal de normale geschiedenis en wij zien dit gebeuren op een zeer korte termijn. Het is daarom ook dat vanuit de geestelijke leiding gesteld is dat, al hetgeen wat gebracht is moet beveiligd zijn en dat we de zaken overgebracht hebben naar veilige oorden.

 • Het werken met de eigen geest. Men kan intuïtief veel sterker zaken benaderen.

Er kunnen veel factoren een rol spelen. Het kan zijn dat de geest heel vrijwillig gezocht heeft naar een mogelijkheid om bepaalde hersendelen te beïnvloeden en dit kan soms gebeuren via een accident, ook via intoxicatie. Wanneer het bewust gebeurt door de geest, dan zien we dat die mens effectief achteraf, doordat zij een bepaalde schok hebben ondergaan, hetzij fysiek, hetzij door toxines of zwaar elektrisch, dat bepaalde gedeelten van uw hersenen – En u weet, jullie gebruiken geen groot gedeelte van uw hersenen – Maar wanneer door deze toevalligheden er een klein gedeelte van in werking kan komen, dat je daardoor heldervoelend, helderhorend enz. bent.

In vele gevallen zal dit voor de mens zelf meer een handicap zijn dan een voordeel. Want wanneer het gebeurt uit een accident is het zeer moeilijk om aan te leren er juist mee om te gaan. Wanneer dit voor de puberteit gebeurt dan kan dat ideaal zijn en kun je mensen krijgen die enorm gevoelig zijn.

Wanneer u de volle capaciteit van uw hersenen zou gebruiken dan zou de maatschappij zoals ze nu bestaat totaal niet kunnen functioneren. Stel je voor dat je alles weet wat er op voorhand gaat gebeuren? Men legt u uit waarom je meer belastingen moet betalen maar jij weet dat hij het in zijn zakken steekt.

Het zal nog wel een tijdje duren vooraleer een groter hersenvolume in werking zal treden. Alhoewel wij voorzien met de normale mutaties die gaan plaats hebben in de komende jaren, de normale wijzigingen van het lichaam dat, tussen dit en 150 tot 200 jaar, vele mensen een groter deel van de hersenen zullen gebruiken wat betrekt gevoeligheid, energie, helderhorendheid enz.

Gezien de huidige geneeskunde in mekaar zal storten, en dit zal niet lang meer duren, zullen er steeds meer mensen, dankzij de nieuwe ontwikkelingen, eigen gevoeligheden kunnen gebruiken om anderen te helpen. En alle mogelijke fabeltjes van werken met energieën zullen dan al lang begraven zijn.

Mensen, maak er het beste van, oefen, mediteer en tracht zo veel mogelijk jullie als éénheid te zien, in meditatie, deze groep als kracht. Je zou moeten komen tot een beeld dat wanneer je de groep hier ziet dat je een zuil van licht ziet waarmee je kunt werken, waarmee je de ander kunt verder helpen.

 • De naam Gouden Lotus is een sleutelwoord?

Van onze zijde is heel veel gewijzigd. In het Vissentijdperk hebben we met kleine groepen getracht de mensheid vooruit te helpen, is het nu zo ver gekomen dat de 2 grote overkoepelende geestelijke groepen, enerzijds de “Witte Broederschap, Het Verborgen Priesterrijk” ook zijn gaan samenwerken en dat, wat betreft de “Orde der Verdraagzamen” van vroeger maar ook alle andere groepen die bestonden, zijn gesmolten binnen de “Witte Broederschap” en zijn gaan functioneren als één geheel.

De sprekers die u nu krijgt zijn enerzijds sprekers die vroeger behoord hebben tot “de Orde der Verdraagzamen” maar er zijn er ook bij die behoord hebben tot andere groepen. Maar vorige maal was ik het niet. Maar dat maakt niets uit. De broeder die vorige maal gesproken heeft is ook aanwezig en daarmee kan ik aflezen wat er gezegd is en inspelen op wat u zegt.

Doordat er aan onze zijde een heel grote overkoepeling is gekomen en omdat dit past in het kader van Aquarius, samenwerken, hebben wij besloten om onder de naam “Gouden Lotus” te werken. Dat de sprekers die op dit ogenblik gebruik maken van dieptrancemediums zich onder die noemer samenbundelen. Waarom?

Omdat de meesten en die spreken al duizenden jaren, zijn met deze zaken bezig, vanuit de tijd van Atlantis, het symbool van de Lotus en de Lotusvijver eigen hebben gemaakt. En omdat dat symbool, de lotus ontstaat in de chaos, in de modder en groeit uit, komt aan de oppervlakte en opent zich als een prachtige bloem. De lotus is in het verleden altijd gebruikt geweest als symbool voor gezamenlijke meditatie. Je hebt het symbool van de sprekers die gezamenlijk rond de lotusvijver zitten en samen mediteren.

Op het ogenblik dat u nu zich concentreert, op deze sleutel, dan concentreert u zich op de entiteiten die op dit moment als taak op zich genomen hebben om bij de mens lering te geven. Zo kun je, effectief, veel gemakkelijker u inspiratief openstellen en inspiratie of de beelden die u nodig hebt ontvangen.

Wanneer ik kracht nodig heb kan ik mij op de groep als zijnde een lichtende zuil concentreren. Als ik de “gouden lotus” als sleutel daarvoor gebruik is er direct contact Dan hebt u direct contact en nu is uw groep hier waar je deel van uitmaakt. Een groep die, door sprekers van de gouden lotus gestuurd wordt, geholpen wordt. Er is geen opposiet, het is één geheel.

Vragen.

 • De meditatie op zich is goed maar nadien val ik in een gat. Nadien heb ik niet het gevoel dat mijn meditatie gelukt is?

Op het ogenblik dat u zich op de groep concentreert en u ziet deze groep als één sterk geheel en dat geheel plaatst ge, voor zover beeldvorming mogelijk is, als het ware in licht, dan zult u veel gemakkelijker overschakelen naar zaken die voor u op dat ogenblik aan de orde van de dag zijn en niet zozeer naar de gewone dagdagelijkse gegevens.

Het is ook zo, en zeker in een beginstadium, dat u zich steeds terug kunt herpakken. Op het ogenblik dat u aanvoelt: Mijn gedachten drijven bv. af naar mijn hobby of naar mijn werk, dat je terug naar het beginpunt gaat en opnieuw u concentreert op de groep.

En zo zult u opmerken dat u op korte tijd dat onder handen krijgt waardoor dat u gewoonweg in meditatie kunt verzinken. Dan kan het best zijn dat u plots voor een tijd, dat kan zijn van enkele seconden tot minuten, uren, eigenlijk aan niets denkt, weggezonken zijt in meditatie en dat u terug bijkomt en dat u zich verfrist voelt, maar niet direct weet waarmee of waarover je gemediteerd hebt.

Dromen kunnen ook verwerkingsdromen zijn. Ik herinner me vaker dromen dan vroeger. Hoe maak ik het onderscheid tussen verwerkingsdromen en andere dromen?

Zeer veel spanningen die bij u aanwezig zijn worden gewoon verwerkt in uw dromen. Daarom zet de spanning zich niet op dezelfde manier om in beeldvorming in uw droom. Het kan een totaal andere gebeurtenis zijn die je droomt maar die voor uw lichaam evenwaardig is en daardoor de spanning die tijdens de dag is opgeladen, dankzij de dromen tijdens de nacht kan ontladen worden.

Dit wil echter niet zeggen dat deze gewone droomgebeurtenissen die elke mens ondergaat of hij zich het herinnert of niet, dat daar ook geen verdere lering aanwezig is.

In veel gevallen zal, wanneer gij u openstelt, zoals we in vorige bijeenkomst gesteld hebben, uw geest proberen om daar toch hier en daar aanhechtingspunten in te brengen zodat, zelfs een gewone droom een waardevolle droom kan worden.

Naargelang je verder zult gaan en meer en meer controle krijgt over hetgeen je droomt zul je op bepaalde ogenblikken komen dat je opmerkt dat een bepaald droomgegeven totaal maar ook totaal afwijkt van hetgeen je normaal ondergaat. Op dat moment van een totale afwijking kun je ervan uitgaan dat daar waarschijnlijk een verwijzing is naar een geestelijke lering al dan niet via uittreding.

 • Contact maken met de eigen geest, wat wel of niet lukt?

Op het ogenblik dat ge u nog bezighoudt met de vraag of het wel of niet lukt, dan hebt u een muur gezet. Je moet het gewoon doen. Door het te doen, u er op in te stellen, zul je langzaam maar zeker gaan opmerken dat er veranderingen plaatsgrijpen, dat je plots zaken waarneemt, aanvoelt, meemaakt waar je anders aan voorbij zou zijn gegaan.

In het begin is dat voor de stofmens niet gemakkelijk omdat je, in een normale conditie veel zaken gaat taxeren aan de hand van gekende feiten. En nu ga je geconfronteerd worden, dat u, via uw eigen geest, onder bepaalde condities, bepaalde zaken meemaakt of juist ontwijkt, wat helemaal niet zal samengaan met de normale feiten die er zouden geweest zijn. Met als gevolg dat, voor de rationeel denkende mens, het moeilijk is dit te aanvaarden.

Ge moogt niet beginnen met u af te vragen: Hetgeen ik nu meemaak, hoe raar het ook is, is dit nu mijn geest of niet enz. Je gaat er gewoon van uit dat u zich tracht in te stellen, open te stellen, dat uw geest van u heel bewust de mogelijkheid krijgt van met u samen iets te doen. Dan zul je opmerken dat dit, langzaam maar zeker zich zal voltrekken. En hoe verder je gaat, hoe gemakkelijker het ook zal gaan.

 • Vorige keer hebt u tijd aangegeven: na een tiental dagen lukt het beter?

U bent zoals een klein kind dat een paar lettertjes kan lezen en denkt dat het” Oorlog en vrede” in het Russisch kan begrijpen.

Wanneer je de moeite doet om de oefening te volvoeren en dit dagelijks te doen, beginnende bij het ontwaken tot wanneer je gaat slapen, dit gewoon als een normaal gegeven te gaan beschouwen, dat je ongeveer – bij de ene iets langer, bij de ander iets sneller – een kleine 10 dagen nodig hebt om deze eerste ervaringen op te doen.

Maar, deze eerste ervaringen zijn, zoals je in het eerste studiejaar zit en je leert lettertjes lezen, dan zul je, eer je de eerste letter leest ook moeite moeten doen. Heb je de letter A onder de knie, dan denk je dat je alle letters kent. Maar zo is het niet. Je moet eerst de letter A onder de knie krijgen vooraleer je aan de volgende letter kunt beginnen, laat staan dat je aan lettergrepen kunt beginnen. En ik kan begrijpen dat je allemaal snel wilt gaan en op korte tijd veel wilt bereiken. Dat is lovenswaardig. Maar je kan nooit sneller lopen dan uw benen u kunnen dragen. En dit geldt ook in een cursus als deze.

Je moet het langzaam maar zeker opbouwen en dan zal je zien dat in de beginstadia het misschien een beetje lastig is, een beetje lang duurt, maar eens dat je de zaken onder de knie hebt, dan zal de rest zeer snel volgen.

 • Ik dacht: De 10 dagen zijn al lang voorbij, misschien doe ik iets verkeerd?

Het is soms gevaarlijk om een tijd aan te geven en door u op die tijd te concentreren bouw je obstakels op om vlot iets aan te leren.

Bij de dagelijkse meditatie komt er op sommige dagen niets van terecht en andere dagen krijg ik soms een beeld of een boodschap. Is dat werkelijk een boodschap of is dat illusie?

Op het ogenblik dat je zogezegd een boodschap aanvoelt in meditatie, dan kun je gewoon, wanneer je meditatie is afgelopen nagaan wat daarvan voor u reëel is, mogelijk is. Je begint niet met u af te vragen: komt dit nu van de geest of uit mijn hersenen of van mijn gebuur. Want dan maak je er een chaos van.

Stel u voor: u mediteert en u bent verkouden en u krijgt in die meditatie het beeld dat u bv. thee van lindebloesem moet drinken. Dan is dat een heel aanvaardbaar beeld. Daarom herhalen we steeds dat je zelf moet nadenken over het gebrachte. En dat geldt niet alleen voor wat wij hier brengen maar dat geldt voor alles wat je op een wijze ontvangt, telepathisch, inspiratief, meditatief enz.

Op het ogenblik dat hetgeen, wat u ontvangt bruikbaar is, zinvol is, positief is, dan kun je ermee werken en dan moet je niet direct de vraag stellen: is dat nu mijn geest of is het mijn buurvrouw? Nee, je werkt daarmee.

Op het ogenblik dat je in meditatie enz. zaken ontvangt die, volgens jouw aanvoelen slecht zijn, laat ze gewoon verdwijnen, ga er niet op in. Laat het voor wat het is.

 • Het gebeurt soms dat het een boodschap is waar ik me gelukkig bij voel alhoewel ik de zin van de boodschap niet begrijp? Een voorbeeld: Ik zag Pater Pio.

Je bent spiritueel bezig. Je hebt een christelijke achtergrond. Op het ogenblik dat u zich op het licht in meditatie instelt, op passiviteit, dan kan het zijn dat je automatisch bepaalde beelden die je kent en die voor u de symboliek zijn van passiviteit, van harmonie tussen de mensen, dat die naar voor komen. Die Pater Pio kan voor u een ideaalfiguur geweest zijn.

 • Mijn wekker loopt vroeg af.

Je kan uw eigen wekker gebruiken. Dan zul je ook tijdig wakker zijn, maar zul je niet gestoord worden door een extern signaal en veel beter kunnen bijhouden wat je droomt. Waarom heeft een mens een wekker nodig wanneer hij zich maar in te stellen heeft op zijn eigen waaksysteem. Uw eigen waak- en slaapsysteem is fijner dan de fijnste klok. Je kan het uitproberen bv. tijdens de weekends. Je zal opmerken dat, wanneer je dan ontwaakt, je veel gemakkelijker toegang hebt tot hetgeen je droomde, welke beelden het ook waren.

Meditatie: De kracht van het licht.

Vergeet even wie je bent. Ontspan u. Laat uw gedachten even gaan naar een beeld dat u warmte geeft, liefde en harmonie. Als je dat beeld voor u ziet, projecteer dat naar het midden van de groep en zie, voel, hoe ieder zijn beeld samenvloeit. Hoe het één warmte vormt, één liefde, één harmonie, één kracht.

Zie hoe deze kracht een wil is van energie, van licht. En zie hoe ons beeld opgaande in dit geheel verbonden wordt met de Vader, met de Bron van alle leven. Zie hoe dit licht straalt en geef het dan vrij. Vrij aan de wereld. Laat het licht gaan zodat degenen die zoekende zijn naar het licht de mogelijkheid hebben het te ervaren. Dat degene die in het duister zit van uw liefde, van uw harmonie, van uw warmte kan ervaren en dat deze kleine vonk voldoende is om deze ziel te bevrijden uit zijn cocon.

Geef het vrij, laat het gaan.

Doordat je het zo vrijwillig doorgeeft wordt je volledig zelf opgenomen in deze kracht van licht, ben je één met de kracht van de vader, behoor je tot dit licht.

Laat deze kracht u verwarmen zodat je dit telkens weer kunt herhalen. Besef dat je hier de sleutel hebt gekregen om heel te zijn met de vader, om uit te dragen de boodschap van liefde, van harmonie zodat de zoekende mens het licht kan vinden.

image_pdf