Contact met je eigen geest

12 april 2007

We staan vanavond aan een begin van een redelijke grote taak die we in het vooruitzicht hebben met deze nieuwe groep.

Ik zal aan het begin eerst even mijzelf voorstellen. U mag steeds contact leggen onder de naam Elsmeyer. Deze naam is in onze groep redelijk gekend en daarom gaan we deze naam gebruiken voor het contact leggen, tussen onze zijde en jullie.

Sta mij toe eerst een beetje de doelstelling van deze groep naar voor te brengen. Zoals u allemaal al ondervonden hebt, we leven in redelijk woelige tijden met redelijk snelle veranderingen. Op het ogenblik zijn er overal groepjes bezig die de veranderingen trachten te sturen, trachten de zaken op een zo positieve harmonische manier te begeleiden.

Sommige groepen doen dit louter, bijvoorbeeld meditatief, maar voor sommige zaken is dit niet voldoende en daarom zijn er ook groepen en groepjes die op dit ogenblik met krachten werken en die ook magisch werken. Gezien dat wij er voor opteren dat, de evolutie is daar van een groot punt, dat magie in de nieuwe tijd eigenlijk een gegeven gaat worden van het dagdagelijkse, zoals op het ogenblik in jullie maatschappij de wetenschap gewoon dagdagelijks gebruikt wordt, hebben wij besloten om te proberen op verschillende plaatsen, want het is niet alleen hier, er zijn verschillen groeperingen en op verschillende plaatsen zijn we bezig met dus magische groepen trachten op te leiden, die vooral in de eerste plaats de harmonie bevorderen.

Daarom dat we dit naar voor hebben gebracht als een soort harmonische magie, het kind moet een naam hebben, dit gaat inhouden dat veel van hetgeen wat we naar voor gaan brengen, eigenlijk een beetje onvoorwaardelijk aanvaard moet worden. Het is namelijk zo dat hetgeen wat jullie tot nu toe gewoon zijn geweest, en dat we steeds gezegd hebben: “Je moet zelf nadenken”, “Je moet zelf je besluiten trekken” enz. Dit wordt gehandhaafd, we staan er op dat u zelf nadenkt enzovoorts, maar wanneer we op dit ogenblik jullie iets aanleren dan is dit onvoorwaardelijk, dan moet je dit volgen zoals we het jullie leren en ik zal trachten dit zo duidelijk mogelijk voor jullie te maken waarom dit noodzakelijk is.

Wanneer we een paar honderd jaren teruggaan dan had je de alchemistische laboratoria. Alchemistische laboratoria daar experimenteerde men ook heel veel, en je had daar dikwijls vele leerlingen, wanneer de alchemist een leerling in opleiding had, dan moest die leerling ook onvoorwaardelijk gehoorzamen aan hetgeen wat zijn meester hem uitlegde en verplichte. In sommige gevallen waren er leerlingen bij die een beetje koppig waren en dachten dat doen wij lekker niet en wij denken dat het zo veel beter zal gaan. Het gevolg van zulke gedachtegangen was dat wij nogal veel leerling-alchemisten aan onze zijde kregen. U moet u voorstellen dat wanneer de leraar een leerling uitlegt hoe hij een oven moet stoken, hoe hij bepaalde stoffen moet samenvoegen en op wat voor temperatuur enz., dat op het ogenblik die leerling denkt, “maar ja, als ik het nu eens zo doe”, hij onvoldoende kennis van de gevaren had, met als gevolg dat dikwijls die ovens en zelfs die alchemistische labo’s de lucht in gingen. En ja, dan zaten die alchemistische leerlingen zich aan onze kant te beklagen. En dat zijn zaken die we bij jullie aanleren, willen voorkomen. Daarom stellen we ook dat wanneer wij jullie zaken aanleren, dat je dit onvoorwaardelijk aanvaardt zoals wij het jullie aanleren. Er zal een moment komen, wees gerust, dat u deze zaken volledig in de hand hebt en dat u zo ver bent als diegene die het u geleerd heeft.

Dan hebt u de mogelijkheid, om dit weer zelf door te geven, eventueel zelfs zaken die u ervaren hebt daaraan toe te voegen, enz.. Maar in het beginstadia van deze opbouw van de groep, is het noodzakelijk dat u dit zo letterlijk mogelijk uitvoert.

Zoals je weet hebben jullie de laatste jaren redelijk veel van onze zijde te horen gekregen. Bij deze groep gaan we een stapje verder en dan ga je opmerken, dat je waarschijnlijk in sommige gevallen bepaalde tegenstellingen zult horen. Dat je van ons sommige zaken zult horen waarvan je zegt, ja maar vroeger is ons dat toch anders verteld, of anders uitgelegd.

Dit zal 100% waar zijn, dit zal 100% kloppen. Maar doordat wij gaan proberen vooral de zaken in de nieuwe tijdsgeest praktisch tot uitvoering te laten komen, moeten wij soms afwijken van de theorieën die gebracht zijn omdat in de praktijk sommige zaken wel even anders zich manifesteren dan volgens deze theorie.

Dit is logisch, wanneer u weet dat er ook aan onze zijde zeer veel mogelijkheden zijn. In de stof heb je een aantal mogelijkheden en ben je beperkt tot uw eigen lichaam en wat daarmee te behalen valt. Aan onze zijde zijn we als het ware ook beperkt. U kunt misschien denken dat een geest een grote vrijheid heeft enz., wanneer we dat vergelijken naar een stoffelijk voertuig zou ik kunnen zeggen “ja”. Maar in wezen zijn wij ook niet volmaakt en zijn wij ook aan onze zijde “op weg”. Dat wil ook zeggen dat er aan onze zijde een zo grote variatie is in ontwikkeling, dan dat je dit gaat aantreffen onder de mensen. Je hebt bij de mensen, zoals u weet, eerste vormen van incarnatie en je hebt er die al een hele weg hebben afgelegd. Je kunt dit ook in de geestelijke wereld als zodanig beschouwen.

Je hebt entiteiten die nog zeer dicht tegen de stof staan en die er dus bij wijze van spreken “aan vast zitten”. Anderzijds heb je broeders en zusters die heel ver gevorderd zijn en die er – – wat het stoffelijke aangaat – nog maar weinig mee te maken hebben en ook waarschijnlijk, wanneer er zich geen noodzaak meer voordoet om een bepaalde ingreep in de stof te doen, ook niet meer in de stof zullen incarneren. U begrijpt dat in deze vele verschillende werelden en deze vele verschillende denkpistes er nogal wat zaken kunnen zijn die diametraal staan tegenover elkaar, in jullie ogen!

Maar kosmisch gezien is dit niet noodzakelijk zo. Kosmisch gezien kunnen we er vanuit gaan dat alles in een evenwicht is. Alles is ontstaan uit de Kern, of God en bevat alles en is in een volledig besloten geheel, waarin eigenlijk niets verloren kan gaan en alles wel degelijk zijn doel en zijn belangrijkheid heeft. Maar goed, wij zijn nog maar geesten die aan het begin staan van een lange weg. De mens zelf is ook zoekende en is voor die zoekende geest ook maar een mogelijkheid om lering op te doen. Daarom is het van belang dat jullie tot een groter besef gaat komen van jullie eigen geest.

Uw stoffelijk lichaam kan alleen functioneren dankzij de bevoertuiging van een entiteit. Op het ogenblik dat de entiteit zich terugtrekt – om welke reden dan ook – stoppen de levensmogelijkheden van het voertuig. Of er zou op het moment van het terugtrekken van de geest, een andere geest het voertuig moeten overnemen. Dit zijn zeer uitzonderlijke zaken die bijna nooit voorkomen.

Maar wat wil dit zeggen? Dit wil zeggen dat u hier op aarde rondloopt om een bepaalde taak, die de geest zich voorgenomen heeft, uit te voeren, te laten voltrekken. Nu lijkt dit heel simpel. De geest aan de ene kant, het stoffelijke lichaam aan de andere kant en de geest zal wel sturen en het zal gebeuren. Maar zo zit het niet in elkaar! Op het ogenblik dat de entiteit zich verenigt met een stoffelijk lichaam, moet deze rekening houden met alle eigenschappen van dit lichaam. Het is als het ware zoals u in uw auto stapt, dat u rekening moet houden met de mogelijkheden die de auto heeft. De ene auto is gemaakt om snel te rijden, de andere auto zal gemaakt zijn om over het veld te rijden, en weer een andere is gemaakt om bijvoorbeeld zware wagens te trekken – dit maakt nu niet uit. De geest kan dan maar, de chauffeur in dit geval, met die wagen doen voor wat hij gemaakt is. Dit kan dus leiden tot redelijk grote beperkingen. Daar komt nog bij, dat buiten de eigenschappen van het lichaam er ook nog beïnvloedingen zijn van de wereld waarin je geboren wordt (de maatschappij, de opvoeding die je krijgt, enz.). Eens dat je vanuit die opvoedingsperiode weg bent, wordt je beïnvloed door eigenlijk alle regels, gewoonten en de cultuur waarin je leeft. Al deze zaken gaan u beïnvloeden, gaan zorgen dat dit lichaam in een bepaalde richting evolueert. Zoals je zou kunnen zeggen “je hebt een auto die 220 km/uur kan rijden”, maar je kunt dat niet maken want de wet zegt “je mag maar 120 km/uur rijden”. Dus voor de geest zijn dit zaken waar hij rekening mee dient te houden en die niet altijd zo evident zijn om te aanvaarden.

De gevolgen die daaruit voort kunnen komen zijn spanningen tussen “wat de geest eigenlijk zou wensen dat er plaats grijpt in evolutie” en “hetgeen wat dat het stoffelijk voertuig eigenlijk realiseert”.

Daarbij komt nog dat dit stoffelijk voertuig via zijn uitstraling – vooral het astrale gedeelte – beïnvloed wordt door de vele andere invloeden die rondom u zijn. Die u dan ook weer in een bepaalde situatie brengen. U bent hier geboren in het Westen, ieder van jullie is geleerd om te consumeren. Ieder van jullie is aangeleerd dat je bijvoorbeeld geld moet verdienen om dit geld uit te geven om dan te kunnen kopen wat je verlangt. Of dat dit zinnig is of dat je het nodig hebt maakt niet uit, de economie moet kunnen draaien. Zulke zaken, zulke invloeden kunnen voor uw geest een enorme rem betekenen, wanneer je u dus laat drijven door het algemene astrale beeld dat hier aanwezig is “je moet consumeren om je goed te kunnen voelen”, “ je moet kopen om gelukkig te kunnen zijn”, enz.

Dit beeld is wat betreft consumptie, maar dit beeld kan evengoed zijn op een religieus terrein, dat u door uw opvoeding of de cultuur waarin u leeft, bijvoorbeeld zeer fanatiek in een bepaald religieus denken vast geroest zit als het ware. Ook dat kan leiden tot zeer grote spanningen. Het kan ook zijn dat dit zich bijvoorbeeld in relaties voordoet. Als je rond de wereld kijkt, zie je hoe mannen en vrouwen ten opzichte van elkaar soms staan, hoe cultuurgebonden de relatie tussen beide is. In het ene gebied is bij wijze van spreken alles mogelijk en een paar duizend kilometer verder is er niets meer mogelijk.

Je moet er dan ook nog bij begrijpen dat voor de geest in wezen het geen verschil maakt of u nu vrouw bent of man bent, het is een voertuig. In sommige ver gezochte incarnaties van redelijk bewuste entiteiten, zal men soms een mannelijk of een vrouwelijk lichaam opzoeken om de emotionele gesteldheid die daar inzit, en via die emotie het kunnen realiseren van een bepaald plan.

Daarom soms maakt men die keuze. Maar sta mij toe, in het merendeel van die gevallen is het voor de meeste mensen die hier rondlopen nogal een toevalstreffer of ze juist vrouw of juist man zijn.

Instellen op de eigen geest

Dit ganse verhaal heb ik u nu gegeven, opdat u langzaam maar zeker zal gaan proberen om u zo in te stellen dat u kunt aanvoelen wat uw eigen geest eigenlijk met uw lichaam wenst te realiseren. Dit is niet simpel goede mensen, dit is niet simpel! Want, wat wij in de geest denken ligt op een totaal ander niveau dan hetgeen wat u in de stof denkt. Jullie hebben de gewoonte om met een medium te werken en dit heeft bij jullie het idee gebracht, dat het denken van ons nogal overeenkomt met uw denken, want dat medium dat tatert er toch maar op los. Niets is minder waar! Als u de omzetting zou zien die nodig is tussen de gedachten die wij over willen brengen aan jullie en de woorden die gesproken worden, dan zou u echt verbaasd zijn. Want voor een entiteit bestaan geen woorden, bestaan geen klanken, bestaan geen letters. Het simpelste wat ik kan uitdrukken is dat voor ons enkel beelden bestaan, en dit is dan nog niet 100% juist, maar laat het ons simpel houden. Die beelden moeten we via het hersengebeuren van het medium omzetten en zo moeten we dan het spraakorganisme als het ware gaan bespelen om jullie een duidelijke tekst door te geven. Soms lukt dat vlot, soms lukt dat minder goed, maar tot daar toe. Wanneer je nu zelf – voor u zelf – gaat trachten te ontdekken waarom je eigenlijk op deze aarde nu geïncarneerd bent, waarom je hier rond wandelt, dan moet je er rekening mee houden dat tussen de signalen die uw geest u geeft en de beeldvorming die u daar rond krijgt, er wel degelijk een soort kromming zit die hetgeen wat je zeker in eerste instantie denkt, niet als 100% juist of accuraat kan weergeven. Dit is niet erg! De geest gaat niet verwachten dat het lichaam dit onmiddellijk allemaal kan begrijpen. Waar het om gaat is dat wanneer u zich instelt op uw eigen geest, dat u langzaam maar zeker gaat aanvoelen wat voor u, als stofmens, belangrijk is. Wat voor u een noodzaak is om in dit leven door te maken, te beleven. Ach, en dit kan velerlei zaken zijn.

Het kan zelfs zo zijn dat het zaken zijn die je als mens, of waarvan je als mens zegt “dit kan toch niet”, “dit wens ik niet”. Dan gaat er weer een spanning ontstaan, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat je er toe komt dat hetgeen wat moet beleefd worden, kan beleefd worden. Wat het ook inhoudt.

Daarom kom ik even terug op hetgeen wat ik daarstraks gezegd heb. Alles wat u tot hier toe geleerd hebt is in de richting gegaan van jullie denken  -positief, lichtend, enz. -, maar in de kosmos en de leerschool van de geest is eigenlijk het geheel van belang. Hoe verder uw geest evolueert, hoe meer hij het totale plaatje bekijkt, en in dat totale plaatje daar zit zo goed wat de mens zou noemen “licht” en “duister” in, want dat moet volledig in evenwicht zijn.

Daar komt nog bij dat – en dit maakt het misschien even ingewikkeld – het evenwicht van licht en duister aan elkaar gelijk is en dat hetgeen wat u hier als licht ervaart, hier duister is en omgekeerd. Dit behoort eigenlijk tot de grote geheimen van de kosmos, maar je moet dit beseffen als je met magie wilt werken. Je moet dit door hebben en het mag bij u op uw zoektocht geen weerstand opwekken. Het mag geen angst oproepen, het mag ook geen begeerte oproepen. Dit is heel simpel gezegd, maar dit is voor een stoffelijk voertuig niet evident noch gemakkelijk.

Wanneer u op dit ogenblik in uw maatschappij ziet hoe bijvoorbeeld oorlog gevoerd wordt (met terrorisme, dus mensen pijnigt en doet), is het voor u moeilijk dat te aanvaarden. Toch moet je kunnen begrijpen dat hetgeen wat daar gebeurt, deel is van het grote geheel en dat degenen die daarin betrokken zijn dit wel degelijk gezocht hebben. Hoe erg dit ook mag klinken.

Het is de zoektocht en zeker wanneer dat je beseft dat op dit moment op de aarde een zeer groot aantal zeer primitieve incarnaties aanwezig zijn, incarnaties die dat werkelijk opzoeken, die dat moeten doorleven. Deze zaken moet je kunnen, in die totaliteit van die kosmische harmonie, aanvaarden. Je mag dat niet verwerpen, je mag daar niet in strijd gaan. Want vanaf het ogenblik dat je in strijd gaat, ga je mee in dat geheel, want je hecht je er als het ware aan. Wanneer dat dit dan niet behoort tot uw leerschool, kan dat voor uw geest soms wel heel lastig zijn en kan dat leiden dat zijn voertuig als het ware verloren gaat en hij eigenlijk terug een ander moet gaan zoeken om terug te komen tot hetgeen wat hij eigenlijk juist wou doorleven.

Om dan terug te komen op jullie eerste kleine opdracht, die kun je het beste uitvoeren door bijvoorbeeld wanneer je een bepaalde drang, een bepaalde neiging, hebt om iets te doen, daar tegenover de vraag te stellen: ”Waarom?”.

Ach, misschien is in de eerste plaats het antwoord niet al te duidelijk. Maar goed, dat is niet erg!

Door het feit dat je u steeds weer deze vraag stelt bij bepaalde handeling, ga je opmerken dat daar een bepaald patroon in aanwezig is, dit patroon kan voor u zaken verduidelijken.

Luisteren naar uzelf

Een tweede punt is dat u probeert te luisteren, te luisteren naar uzelf. Bijvoorbeeld op het ogenblik dat u een bepaald probleem hebt, dat u niet uw automatisch denksysteem van uw bewustzijn daar over laat gaan, en tot de typische stoffelijke gedachten tot oplossingen komt, maar dat u gewoon u even terug trekt en tracht waar te nemen, tracht aan te voelen, wat er in u opkomt. Voor sommige mensen is het misschien interessant om dat op te schrijven – misschien in een paar sleutel woorden – om zo het beeld dat kan opborrelen vast te houden. Als dat beeld – dat dan in u ontstaat – handelbaar is voor u, werkbaar is voor u, probeer dan met dat beeld iets te doen. Ach, misschien geeft het juist iets anders dan hetgeen wat u stoffelijk dacht te doen, maar dit is geen probleem. Je zult waarschijnlijk door hetgeen in u naar boven borrelt, meer resultaat hebben en u beter voelen met het resultaat, dan wanneer je de gewone, ik zou bijna zeggen, de geïndoctrineerde hersenweg zou gevolgd hebben.

Uittreden

Het derde punt. Wanneer u bijvoorbeeld hedenavond, morgen of de volgende dagen je te rusten begeeft, zeg tegen uzelf: “Wanneer ik uittreedt, wens ik dit bewust te doen!”. Dan gaat u zeggen, ik weet niet wanneer ik uittreedt, dit is juist. Maar wanneer u, voor u zich te rusten begeeft, een commando geeft aan uw hersenen dat zij moeten registreren wat er gebeurt, zal dit bij de uittreding vast gelegd worden. Dit geeft dan weer een mogelijkheid om bij het ontwaken dat bepaalde zaken, die je tijdens uw wandeling door de sferen hebt waargenomen, gedeeltelijk – want volledig kun je dit niet, omdat veel zaken die je meemaakt in de sferen, niet vertaalbaar zijn in de stof – kunnen worden overgebracht. Wat belangrijk is bij uittreding:  er kan telkens  een kleine les, een kleine lering, zitten die wel omzetbaar is en die voor uw eigen stoffelijk denken een verrijking inhoudt.

Als u deze zaken de komende dagen uitprobeert, dan zal je opmerken dat er in uw dagdagelijkse gewoontes, in uw dagdagelijkse bezigheden, langzaam maar zeker kleine zaken wijzigen. Dit is heel simpel, u staat meer open voor hetgeen wat uw eigen geest eigenlijk zoekt.

Verwacht niet, goede mensen, dat u op enkele dagen tijd een uitgeschreven antwoord hebt, waarom je geïncarneerd bent en wat je hier loopt te doen. Dat is zeker niet wat gaat gebeuren, maar je gaat je wel beter kunnen voelen in hetgeen wat je doet en waarom je het doet.  Waar we naar toe willen gaan – want dat is de basis van de werking die we later gaan doen – is dat jullie niet alleen het theoretische besef hebben, maar dat jullie dit langzaam maar zeker kunnen omzetten naar een praktisch aanvoelen, een praktisch besef waar je mee kunt werken. Wanneer je dit langzaam maar zeker opgebouwd gaat hebben, zul je ook opmerken dat heel veel zaken die tot nu toe voor jullie van belang waren, aan belang inboeten, smelten als sneeuw voor de zon. Dat je een totaal andere kijk krijgt op uw handelingen, op waarom je bepaalde zaken doet, waarom je bepaalde zaken zegt en waarom je graag bijvoorbeeld “dat” leest, enz..

Hier wil ik nog wel aan toevoegen dat hetgeen wat je gaat ontdekken, niet uw volledige geest is, maar dat dit altijd maar een deel-facet is van de totale geest waarvan het lichaam een onderdeel is. Want het is voor een stoffelijk lichaam niet mogelijk het totale geheel, wat een geest is, te ervaren. Kijk, je mag niet vergeten dat uw geest vele ervaringswerelden inhoudt. Als we het alleen naar de stof bekijken dan zullen we zeggen, voor degenen die hier aanwezig zijn, zijn dat honderden stoffelijke incarnaties hier op deze aarde. Elke incarnatie heeft zijn eigen sfeer nagelaten, heeft zijn eigen ervaringswereld nagelaten en behoort tot die geest. Je kunt dit geheel beschouwen als een soort stad. Wanneer je een stad neemt zoals Antwerpen dan kun je die in zijn geheel bekijken, maar dan ken je niet alle kleine straatjes, steegjes, hoekjes en kantjes. Het is misschien oneerbiedig om een geest met een stad te vergelijken, maar wanneer je met uw geest kennis maakt dan kan het zijn dat bijvoorbeeld dat stuk waar je kennis mee maakt, bijvoorbeeld de leien zijn van de stad. Maar de andere straten, de andere delen van de stad, zijn er ook allemaal. Daar heb je als huidige stofmens geen contact mee omdat die niet in het programma zitten als dusdanig, waar je iets van moet leren, iets van moet opdoen. Maar ze zijn er wel, het is er allemaal wel.

Het is dus van belang dit te beseffen en op het ogenblik dat dit lichaam zijn taak volbracht heeft, dan komt dat geheel weer samen. Dan moet je niet denken dat je als geest dan dat ganse pakket terug stuk voor stuk bekijkt. Nee, dat pakket is er en je doet daar mee verder tot je weer een andere beleving wilt opdoen. Dus, alstublieft besef dat je nooit in staat zult zijn uw volledige geest in de stof te ervaren. En waarom is het nodig dat je dit beseft? Omdat je op bepaald moment zult komen dat we bepaalde oefeningen doen die gelinkt worden aan andere delen van uw geest, waar er wel mogelijke overdrachten zijn, maar waar jij als stofmens eigenlijk geen zicht op hebt. Dat is ook niet nodig, het is voldoende dat dit gebruikt kan worden, dat je dit kan stimuleren om bepaalde resultaten van handelingen te bereiken. Ik hoop dat het niet te ingewikkeld is en te moeilijk wordt!

Kort samengevat: Wat hier vanavond als inleiding gebracht is, hoop ik dat u dit allemaal nog eens rustig doorneemt, terug eens rustig beluisterd, leest en doet, en dat u gewoon met deze eerste simpele oefeningen begint. We kunnen nu maar in volgende zittingen harmonieën gaan opbouwen, we kunnen maar bepaalde sturing realiseren, wanneer er bij ieder van u een duidelijk gevoel is naar zijn eigen geest. We zullen in een latere fase bijvoorbeeld overgaan van een harmonie trachten te creëren tussen bepaalde natuurelementen.

Deze natuurelementen beantwoorden aan totaal andere wetten dan de wetten die jij kent in de stof. Ook wetenschappelijk gezien ken je deze wetten niet en worden ze toch niet aanvaard omdat men ze niet kan verklaren. Maar juist doordat deze wetten bestaan in de kosmos is het van belang dat je daarmee kunt omgaan, maar dat dit ondersteund wordt door uw voltallig wezen, d.w.z. de geest en de stof, en dat je daardoor het juiste beeld krijgt en de juiste handelingen kunt uitvoeren. Daarom zal je ook opmerken dat in harmonie heel veel zaken mogelijk zijn en dat wanneer we enkele maanden verder zijn, heel veel van de nog voor u op het ogenblik geldende voorschriften in deze maatschappij, wanneer je komt tot handelen, niet meer zullen gelden en dat je in uw handelen tot bepaalde praktijken komt die, wanneer je het louter als stofmens bekijkt, niet aanvaardbaar zijn. Houd daar rekening mee! Niet dat u iemand of iets schade gaat berokkenen, nee. Maar veel zaken worden gewoon in deze maatschappij niet aanvaard omdat zij niet in de beperkte kennis passen van het menselijke wezen.

Wanneer je magie doet, welke soort magie ook, is het nu de oude magie van de Atlantiërs, of van de Egyptenaren, of is het de magie van de verlichting, of de magie van de 20ste eeuw, het maakt niet uit, je zult er altijd met krachten en zaken gaan werken en geconfronteerd worden die door de maatschappij niet aanvaard kunnen, misschien beter gezegd, durven worden. Want wat men niet kent daar heeft men in vele gevallen angst van, en wanneer we nu met de nieuwe tendens en de nieuwe mogelijkheden gaan werken, dan kun je ervan op aan dat ook dat voor de doorsnee mens angst inhoudt. Niet dat dit noodzakelijk is, verre van, maar het hoort nu eenmaal bij een stoffelijk lichaam.

Dan kom ik terug tot wat ik jullie gezegd heb. Tracht nu, in eerste instantie, duidelijk aan te voelen waarom je hier geïncarneerd bent, wat uw geest eigenlijk wenst te bereiken met uw lichaam.

Het lijkt een gemakkelijke opdracht, goede mensen, maar het is een zeer moeilijke en zware opdracht en we zullen zien wanneer we de volgend maal bijeen komen, wat dit voor jullie al heeft opgeleverd.

Ieder van jullie zal zijn eigen verhaal als het ware naar voren kunnen brengen. Ieder van jullie zal daar zijn eigen vragen rond hebben en wij zullen trachten jullie daarin zo goed mogelijk te begeleiden en jullie zo goed mogelijk van alle nodige alaam aan te bieden waarmee je verder kunt werken.

Zo, dit was de inleidende bijeenkomst. Ik ga nu even het medium vrij geven.

In het tweede gedeelte gaan we een kleine praktische proef doen. Iemand uit de groep heeft een zeer zwaar verzwikte voet met complicaties. Daarom gaan we deze avond een krachtsopwekking doen en gaan we tegelijkertijd jullie leren hoe je zulke zaken kunt benaderen en hoe je dit kunt afremmen en ten goede kunt keren.

Maak jullie geen zorgen, er is hulp verlangd en gevraagd, maar dit doet hier niets ter zake. We gaan dit gewoon uitvoeren om te komen dat je een duidelijk resultaatsbeeld krijgt, dat wanneer je bijvoorbeeld binnen enkele weken toevallig deze dame zult ontmoeten, je zult zien dat dit goed is gekomen, ondanks de situatie die nu aanwezig is.

Ik hoop dat iedereen zich met dit experiment kan verzoenen en er kan achter staan. Dit is een heel klein beginnend experiment, maar voor jullie allemaal zal het resultaat ervan een voldoening geven dat je beseft van “kijk, op zulke simpele wijze kunnen we zaken realiseren”.

Het zal in het tweede gedeelte een collega van mij zijn die u zal begeleiden, ik zal zelf op de achtergrond wel aanwezig zijn moesten er nog bepaalde vragen zijn die naar voor komen, die je hier wenst te stellen, dan zal mijn collega die beantwoorden in overleg met mij.

Goede mensen, ik dank jullie voor jullie samenkomst hier en voor jullie bereidwillige inzet.

Deel 2

Zo, zijn er over hetgeen onze broeder Elsmeyer gebracht heeft bepaalde opmerkingen, aanmerkingen of vragen? Dan kunnen we die misschien eerst even afhandelen alvorens we aan het tweede deel van de avond beginnen.

  • Broeder ik heb de volgende vraag, naar aanleiding van de oefening om beter contact te maken met je eigen geest. Ik probeer dit al een hele tijd, maar vindt het erg moeilijk om mijn eigen denken stop te zetten. Hebt u daar misschien een tip voor?

Kijk, eigenlijk is dit heel simpel. Wanneer je zegt “ik heb het moeilijk om mijn eigen denken stop te zetten”, verander dan gewoon hetgeen waarover je aan het denken bent. Dit wil zeggen, je bent bijvoorbeeld aan het denken “ik ga een lekker taartje eten” en dat gedachtebeeld blijft bij u. Dan kun je zeggen, ik probeer dit, of ik probeer dat. Op het ogenblik dat u bijvoorbeeld van het beeld van voeding overgaat naar “wat zijn die rozen toch mooi die daar staan” en u daarop gaat concentreren. Dan breekt u eigenlijk een routinepatroon. Het zijn voorbeelden, begrijp mij goed.

Dus de kunst is om gewoon het punt waarop u blijft ronddraaien af te breken door iets totaal anders. In de plaats te stellen, bijvoorbeeld van “ik ga lekker eten” naar “een roos”, de roos te bekijken en misschien een klein contemplatief moment over een roos te houden. Dan zult u zien, dan is de vicieuze cirkel van denken daar gebroken en dan hebt u ineens alles verlegd naar een totaal ander gedachtesysteem.

  • Broeder, u hebt gezegd dat het inderdaad de bedoeling is om meer te weten te komen wat de eigen geest eigenlijk wenst en waar die eigenlijk naartoe wil, dit in tegenstelling tot dat stoflichaam. Nu is het voor mij momenteel enorm duidelijk dat mijn geest hier nu wil zijn, en mijn stoflichaam niet. Dus dat creëert zo wie zo al spanning. Is er dan nu de beloning dat ik te gronde uit moet zien te vissen waarom ik hier niet wil zijn, waarom dat stoflichaam hier eigenlijk geen zin in heeft en dat dan ergens te omzeilen. Of is het de bedoeling dat je dan die reden aanvaardt of hoe werk ik dat praktisch uit?

Kijk, wanneer uw stoflichaam een bepaald element wenst, en laat ons zeggen uw stoflichaam heeft een bepaalde begeerte en uw geest heeft een andere, ik zal niet zeggen begeerte, maar verlangen, om het verschil tussen stof en geest duidelijk te maken. Dan heeft het heus geen zin om bijvoorbeeld daartegen in strijd te gaan. Je kunt gewoon zeggen “op dit ogenblik vind ik het belangrijker om hier aanwezig te zijn”, omdat ik dit inwendig aanvoel dat dit voor mij een noodzaak is. Maar eens dat dit hier afgesloten is, laat ik gewoon de rest verder gaan.

Op het ogenblik dat u zich daartegen gaat verzetten of strijden, dan gaat u een druk in uzelf opwekken die niet noodzakelijk is. Het is gewoon van trachten te aanvaarden dat er twee werelden zijn en dat op een bepaald moment de ene wereld voorrang heeft op de andere, zonder dat de andere wereld daardoor weggeduwd moet worden. Die wordt gewoon even geparkeerd bij wijze van spreken. Vanaf het ogenblik dat dit deel voltrokken is, kan de rest gewoon verder gaan. Dit is van groot belang, want je bent geïncarneerd in een menselijk lichaam. Je zoekt in dat menselijke lichaam bepaalde belevingen. Ook die belevingen, waarvan je zegt “eigenlijk wil ik hier niet zijn omdat ik dat en dat wil doen of meemaken” zijn ook tekenen en zijn van belang. Alleen is op dit moment, dus hetgeen wat uw geest u eigenlijk wilt aanleren, belangrijker. Dus op dit moment leer je dat aan en binnen enkele uren kun je de rest weer gewoon verder laten lopen. Zo zul je opmerken dat je door dit te doen, langzaam maar zeker een evenwicht vindt. Je zult dan ook zien dat je een controle krijgt over hetgeen wat de stof eigenlijk begeert en hetgeen wat de geest eigenlijk naar voor schuift, zo krijg je een gewoon harmonisch samenvloeien. Maar zeker niet weg duwen, zeker niet tegen strijden, gewoon aanvaarden en even dat stoffelijk probleem bij wijze van spreken “parkeren”.

Geef er even geen aandacht aan. Focus u op hetgeen waar u nu mee bezig bent. En eens dit is afgerond, dan kun je direct terug het ander zijn vrije gang laten gaan. De grote fout die veelal gemaakt wordt, is dat mensen gaan strijden tegen iets wat in hen leeft. Je kunt niet tegen uzelf strijden. Aanvaardt wat in u leeft en in de meeste gevallen kan ik zeggen “doorleef het”. Je zult beter af zijn, zelfs als de maatschappij het niet goed vindt. Maar toch is het voor het lichaam in vele gevallen een noodzaak. Door de zaken te doorleven kun je ze juist plaatsen, kun je ze een juiste waarde geven. Doordat je zaken wegduwt, niet wilt erkennen, niet wilt beschouwen in hun werkelijke waarde, creëer je eigenlijk een soort draak. Die draak wordt groter per keer dat je het ontkent, dat je het niet wenst of dat je uzelf ertegen gaat verzetten. Zo zien we dikwijls mensen die allerlei gewone levenswaarden ontkennen omdat zij in een bepaald systeem willen functioneren. Deze mensen worden op den duur, bij wijze van spreken “knettergek”. Je kunt nu eenmaal niet de normale functies en de normale behoeften van een lichaam ontkennen. Je kunt kluizenaar gaan spelen en zeggen “ik weiger voedsel tot mij te nemen”. Ja, dat is allemaal heel mooi. Je zult dan misschien wel in een soort coma vallen en misschien wel in het begin bepaalde extatische dromen of beelden hebben, maar je zult er echt niet ver mee geraken. Voor uw geest is dit zeker geen oplossing, want wanneer je dan sterft van de honger en je komt aan onze zijde, dan moet je toch maar achter een ander voertuig gaan zoeken om de normale zaken terug te leren. Dus het is van belang dat je het niet gaat wegduwen en dat je uzelf – en dat is heel moeilijk – aanvaard zoals u bent. Hier wil ik nog een accent leggen, een zeer belangrijk accent! Wijs niet een ander de vinger of geef niet een ander de schuld dat het jou niet gaat zoals jij het voorhebt, want dat is nogal eens eigen aan de mens.

De mens gaat altijd, wanneer het hem tegen zit of zijn verlangens niet voltrokken worden, een slachtoffer zoeken die de oorzaak is, of de bron is, waarom dat het niet loopt zoals hij of zij het wil. Dat is een van de grootste fouten die je kunt maken, daardoor verleg je uw eigen leerschool en zul je niet komen tot een zelferkenning om te ontdekken wie je zelf bent, want de schuld ligt altijd bij de ander. Nee, alles wat er in uw leven plaatsgrijpt, alles wat je meemaakt, alles waarmee je geconfronteerd wordt, vertrekt vanuit uw wezen. Besef dat goed! Zeg nooit, de ander heeft de schuld omdat ik mij vandaag ongelukkig voel of omdat ik vandaag de lotto niet gewonnen heb. Nee, het is gewoon uzelf! Als u dat kunt erkennen, dan bent u al een halve stap verder en dan – en dat is toch heel belangrijk – ben je ook bijna niet meer raakbaar.

Want iemand die – en dit is eigen aan deze maatschappij – steeds maar eisen gaat stellen aan de ander: “Ik voel mij toch zo ongelukkig, maar het komt door de belasting”, “het komt door een gemeentebestuur”, “het komt door dit, het komt door dat”, die ziet ook niet meer wat de goede zaken zijn die hij of zij bezit. Dan loop je vast.

Op het moment dat je kunt erkennen: dit is mijzelf, dit is mijn leven, en wat er ook gebeurt, ik zie wel hoe ik er mee omga. Uiteindelijk ben ik het begin en het einde van dit allemaal.

Dan ga je zien, dan gaat eigenlijk de hele kosmos de mogelijkheid hebben om zich rondom u als het ware te plooien en te trachten u de mogelijkheden te geven om zo juist mogelijk in dit leven de leringen op te doen, en daar kom je het verste mee.

Dan gaan we nu over naar ons meditatief gedeelte.

Zoals Broeder Elsmeyer in het eerste gedeelte jullie heeft aangekondigd, gaan we u proberen bij te brengen hoe je met gedachten iemand kan helpen, die op dit ogenblik in een nogal lichamelijke penibele toestand zit.

Meditatie: Krachtsopbouw

In de eerste plaats ga je u zelf tot rust brengen. U zet u gemakkelijk, u zet u ontspannen.

Dan gaat u gewoon voor uzelf, vanuit die ontspanning, een beeld opbouwen van (in dit geval) een rechter been met de rechter voet, dat heel normaal functioneert.

Och, u mag er een gans lichaam aan vast hangen hoor, dat maakt nu niet uit.

Maar voor sommige zal het gemakkelijker zijn zich te beperken tot dat deel, dan wanneer men een gans lichaam in voorstelling moet brengen. In dat beeld dat u voor uzelf opbouwt, ziet u het gewoon. Je moet geen medische encyclopedie gaan maken, dat is niet nodig, van geen kanten. Hoe er bloedstromen zijn die enerzijds alles wegnemen, alles meevoeren wat er niet thuis hoort en hoe er bloedstromen zijn die opbouwstoffen, die herstelstoffen enz. afzetten.

Je zou het kunnen vergelijken, zoals je het zou kunnen bekijken met een boom met de opgaande sapstroom en de neergaande sapstroom. Zo mag je het bezien. U laat die stroming gewoonweg waar uw beeld stopt de kosmos in gaan. U hoeft het heus niet door een gans lichaam te laten lopen. Je kunt gerust bijvoorbeeld het beeld voorstellen tot aan de knie, daar eindigt het en al de zaken lopen gewoon de kosmos in, en vanuit de kosmos komt dus de positieve energie. Zo stel je dat beeld, of bouw je dat beeld voor u op.

Dan gaan we gewoon nu samen één worden en gaan we deze eenheid die we hier opbouwen centraliseren rond het beeld. U hoeft het heus niet volledig voor u halen hoor. Laat dit maar aan ons over, de dame in kwestie zit op het ogenblik heel rustig met haar been omhoog omdat zij er niet op kan steunen. Ieder van jullie houdt het beeld van het gezonde been, met de gezonde wisselwerking, in zijn geheugen vast.

Dat beeld projecteren we nu hier midden in ons, naar het zieke been. We zien hoe ons beeld overgaat in het zieke been en hoe het zieke been verdwijnt. Het wordt een kracht! Eén grote kracht!

Zie voor uzelf hoe uw eigen beeld er voor zorgt dat het beeld van deze dame terug in goede staat is. Hoe het rechter been terug is zoals het moet zijn. Zie hoe zij is opgenomen in dit geheel, hoe zij hier als het ware in ons midden aanwezig is en volledig dus overgaat in deze krachtsopbouw.

Dan zeg ik nu, deze kracht zij bevestigd in de naam van de Vader, die mij gemachtigd heeft om dit uit te voeren. In de naam van de krachten van de kosmos, die onze eenheid vormen. In de naam van het Licht dat ons allen hier stuurt.

Dan laten we heel rustig dat beeld los en komen we terug tot onszelf. Voor ons is deze hulp gegeven, deze hulp is bevestigd. Nu kunnen we gewoon, gezien we in eenheid met elkaar zijn, de kracht die hier in ons midden nog aanwezig is, visualiseren als zijnde een kracht van licht. Een kracht van goudgeel licht, dat hier midden in ons aanwezig is en we laten deze lichtkracht uitstijgen uit dit gebouw. We laten die de ruimte ingaan. Deze gouden lichtkracht die het symbool is van ons samenzijn, het symbool van de eenheid tussen ons, de kracht tussen ons. Dit licht gaat nu uit en gaat zich openplooien, als een paraplu boven dit hele gebied. Deze kracht gaat in een straal van ca. 320 kilometer alles beïnvloeden. Deze kracht gaat trachten, degenen die er voor openstaan te steunen in de zaken die zij voor de wereld kunnen realiseren, voor alles wat enigszins voor deze aarde een positieve aanvulling kan geven. Deze kracht gaat de komende 48 uur het denken van de mens trachten te sturen, in die mate dat zij min of meer gewapend zijn tegen de golven van geweld die op dit ogenblik over de aarde spoelen. Dat zij gewapend zijn tegen de chaotische gedachten die in deze streken aanwezig is. Deze gouden paraplu zal er voor zorgen dat de evenwichten – in zoverre het mogelijk is – voor diegene die er voor openstaan bewaard blijft. Dat spanningen daardoor kunnen afnemen en dat zij de harmonieën kennen.

Laat deze krachten vrij. Voel hoe u hier deel van bent en besef dat u in de komende dagen een zware taak wacht. Want u zult opmerken dat de spanningen die de wereld veroorzaakt op het ogenblik, ook hier, niet te onderschatten zijn. Maar juist door u één te voelen binnen deze kring, binnen deze groep, door één te zijn met de kracht die we nu in onze handen hebben, met de kracht die uitstraalt vanuit ons lichaam, zullen we in staat zijn zelfs de zwaarste aanvallen te weerstaan. Zullen we in staat zijn dat licht, waar we nu mee werken, voor ons steeds opnieuw in werking te stellen. Zullen we in staat zijn dit licht als een paraplu voor ons te gebruiken en beschermen tegen alles wat er rond de wereld gaat, waardoor we stoffelijk en geestelijk evenwichtiger de volgende uren en dagen kunnen doorkomen. Deze kracht is vrij. Deze krachten zijn bevestigd in de naam van de Almachtige, die hier in ons midden is. Het zij zo!

Zo zijn we aan het einde van jullie eerste inleidende avond gekomen. Ik wil er nog een kleine zaak aan toevoegen: Verontschuldigt u mij dat ik mij niet heb voorgesteld zoals broeder Elsmeyer gedaan heeft. Maar indien u wenst ook met mij contact te hebben, dan kunt u mij bereiken onder de naam: Broeder Luca. Dit is maar een klein detail, maar voor de groep is het van belang dat u Broeder Elsmeyer als zijnde de leraar van de groep aanziet. U mag mij bezien als een van zijn assistenten.

Beste mensen, ik wens jullie een goede huisgang toe – doe het rustig aan – want er is op dit moment heel veel spanning in de kosmos. Spanningen, vooral agressiviteit. De oorzaak ligt hem op bepaalde punten in deze aarde en ik hoef u niet uit te leggen waar het op dit moment aan het mislopen is. Maar deze spanningsvelden gaan rond de aarde, zoals je een rook hebt die rond de aarde zou gaan. Op dit ogenblik is het dat deze streken bereikt worden. U zult het ook zien aan wat er gebeurt. Deze golven gaan zo verder en bereiken binnenkort Noord- Amerika enz. Je hebt ook een golf die gaat over Afrika en zo Midden- en Zuid-Amerika zal raken, vervolgens Australië en zo verder. Het is een rondgang.

Wees ervan bewust dat dit aanwezig is, wees ervan bewust dat je er ook door geprikkeld wordt, daarom heb ik u deze avond een hele kleine les heb gegeven, om u in het gouden licht te zetten als afscherming en deel te zijn van deze kracht. Dit licht, hoe je het ook ziet of hoe je het ook ervaart, kan voor u in de komende uren en dagen een zeer goed werkinstrument zijn om de rust en de sterkte in uw lichaam te bewaren.

Ik wens jullie nog zeer veel bewustwording en ervaringen toe in dit leven, tot later!