Contacten in Aquarius

image_pdf

11 oktober 1984

Het zal u duidelijk zijn dat men onder contacten zeer veel kan verstaan. Het is een onderwerp waarin we verschillende aspecten zullen moeten belichten. In de eerste plaats natuurlijk de menselijke contacten. Aquarius is in zekere zin ruimdenkend. Dat wil zeggen, dat de contacten tussen de mensen veel vriendelijker zijn, maar aan de andere kant meer vrijblijvend. Er zal weinig kritiek zijn op iemand die zich wel of niet vrouwelijk of mannelijk gevoelt. Men zal dat gewoon nemen zoals het komt.

Op de tweede plaats. De onderlinge relatie wordt niet meer alleen bepaald door zuiver persoonlijke oordelen. Je kunt zeggen: Ik vind dat een prettig mens, maar dat telt dan eigenlijk maar nevenbij. Het is veel belangrijker dat iemand een mens is die betekenis heeft. En dan niet in de zin van positie, maar in de zin van iets zijn, iets doen voor anderen.

In Aquarius zal er vooral in het begin de neiging zijn om bepaalde systemen nog verder te vervolmaken. Dat is bijna onvermijdelijk omdat Aqua­rius, als hij begint te denken, heel vaak nogal technisch denkt. Bureaucratieën, autocratieën, de Raad van Economen e.d. zullen in die begintijd heel sterk tellen. Want men gaat uit van de maatschappij als een broederschap, maar gelijktijdig eigenlijk ook als een sociaal mechanisme. Dat dit alles niet zo prettig uitkomt voor groeperingen die op macht en gezag uit zijn, is voor u misschien niet zo vanzelfsprekend, maar voor mij wel. Want Aquarius is iemand die rede kan aanvaarden.

Hij kan op een gegeven moment misschien een uitschieter maken (je hebt van die Aquarius-mensen die opeens van die gekke buien hebben), maar er is altijd toch een achtergrond van redelijkheid. Er is ook bij de meeste men­sen helemaal niet de neiging om dan ‘ik heb dat standpunt ingenomen en ik houd mij eraan’ en maar te blijven staan waar ze staan, integendeel.

Aquarius is wat dat betreft tamelijk volgzaam, mits je hem kunt overtuigen. Maar hoe kun je een mens die van zijn tegenstander niets afweet, overtuigen dat die tegenstander belangrijke waarden bezit? Je kunt bv. een Amerikaan zeker overtuigen van het feit dat Russen gewoon mensen zijn. In een Aquarius-periode zal hij dat mens-zijn zelfs heel sterk laten tellen. Maar je kunt hem (de Amerikaan) er niet van overtuigen dat het systeem van de Russen evengoed kan zijn als het systeem dat hij thuis heeft. Daarvoor zal hij eerst bewijzen moeten zien en dat wordt vaak erg moeilijk gemaakt.

Interessant daarbij is bv. de vraag: hoe moet het met al die ver­schillende geloofjes gaan op aarde? Op het ogenblik is het een heel verschil hoe je God noemt. Aquarius ziet daar eigenlijk niet zoveel in. De kerken zullen aarzelend contact met elkaar opnemen. Wij zien dat in een zeer aarzelende oecumene die op het ogenblik nog voor een deel door Rome wordt gefrustreerd, maar die langzamerhand onvermijdelijk wordt. Datzelfde is dus ook mogelijk met andere groeperingen met een toch wel afwijkende structuur.

Aquarius zegt: het is geen zekerheid, het is alleen een innerlijke waarheid. Dit betekent dat kerken dus verwateren. De geloofsdisciplines vallen langzamerhand weg. Daarvan kunt u trouwens overal de tekenen zien.

Daarnaast is het formalistische geloof voor heel veel mensen steeds minder aanvaardbaar. Zij willen niet geloven omdat het is volgens anderen. Zij willen geloven omdat ze dat als een innerlijk zekerheid kunnen ervaren. Het betekent, dat de samenhangen van de kerken langzaam maar zeker wegvallen, terwijl er gelijktijdig een groter onderling begrip begint te komen tus­sen de verschillende religies; althans de leden daarvan. Ik denk, dat dit erg interessant kan zijn omdat wij dan te maken krijgen met een geheel nieuwe benadering van het geloof. Wij kunnen God vereren of aanbidden volgens een bepaald ritueel. Daar zou ook niemand bezwaar tegen hebben. Maar het ritueel op zichzelf is niet bepalend of alleen zaligmakend. Het is de gelovige die zich richt tot zijn God die zaligmakend is. Beter gezegd: het contact tussen gelovige en God. Al het andere is gewoon maar versiering.

Erg jammer natuurlijk voor dominees die minder gehoor vinden, voor pastoors die minder gezag hebben. Ik kan mij voorstellen dat over een paar honderd jaar een Hoogmis nog steeds wordt opgedragen in de Stefans­dom in Wenen met het complete opera‑ensemble en dat de mensen daar naar­toe gaan niet omdat ze erin geloven, maar omdat ze het mooi vinden en ze daarin misschien toch enige wijding vinden die voor hen van betekenis is. Het is dus alweer de vaste waarden van het verleden vallen weg. Contacten worden niet meer bepaald door vooropgezette waarden, waarderingen of regels, maar in feite door de persoonlijke erkenning. Die persoonlijke erkenning ze dan ongetwijfeld overal ook haar eigen voordelen hebben en haar eigen nadelen. Er zullen tegenstellingen zijn. Antipathieën en sympathieën spelen een rol. Men denkt niet meer in termen van ‘alleen die mens’.

Ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn, bv. een hetero, die zegt: die homo vind ik een kwal. Als hij hetero was geweest zou het ook een kwal zijn geweest; hij is nu toevallig wat anders. Dan zul je niet meer zeggen: dus zo zijn ze. Dan zeg je: ja, die mens is een aan­steller, maar die ander daar kun je mee praten. Die kun je dus respec­teren en dan kun je hem ook aanvaarden. Als je al die dingen bij elkaar neemt, dan krijg je een beeld van allerlei contacten die worden bepaald door een nieuwe werkelijkheid. Er zijn ook mensen die zeggen: hoe zal het gaan met de ruimtevaart? Ik zie voorlopig nog geen contacten waarbij een vliegende schotel naar beneden komt en vraagt of er misschien een aardse industrie is die even een kopie kan maken. Dat er contacten zullen zijn, is volgens mij niet uitgesloten, zelfs niet de eerste honderd jaar. Ook hier weer is Aqua­rius belangrijk.

De Aquarius-mentaliteit moet eerst geheel gevestigd zijn. Als er in deze dagen iemand uit de ruimte komt, dan wordt hij of een verlosser of een demon. Er is geen tussenfase denkbaar. Als je langzamerhand dat ervaringsgedrag krijgt waarmee primair een zekere verbondenheid wordt verondersteld, maar die moet dan ook nog worden bewezen, dan krijg je eindelijk een contactmogelijkheid waarmee ook buitenaardse entiteiten rustig in contact kunnen komen met de aardse mensen zonder onmiddel­lijk door tanks omringd te worden of door allerlei profeten plotseling tot verlossers te worden benoemd.

Alweer, contacten in Aquarius worden bepaald door een mate van werkelijkheidszin. Die werkelijkheidszin gooit een hoop dingen weg die bijna axiomatisch zijn tot op heden. Bijvoorbeeld: tegenwoordig zijn liefde en seksualiteit over het algemeen twee kan­ten van een medaille. Aquarius zal zeggen: het ene is het andere niet. Liefde is een innerlijke status; het is een psychische situatie. Een fy­sieke situatie is weer iets heel anders. Dat betekent dus, dat de samenhangen in de maatschappij gaan veranderen.

Ik kan mij een maatschappij voorstellen, niet eens zo heel ver weg, waarin bv. het huwelijk wordt afgeschaft. Niet omdat men toevallig tegen het gezin is. Helemaal niet. Maar omdat men uitgaat van het standpunt: man en vrouw zijn gelijk gerechtigd. Als zij een onderling contract willen sluiten, dan is dat best, al is het bij de notaris of waar dan ook. Dit is dan niet meer iets afzonderlijks. Mensen zijn vrij om zichzelf te zijn. En dan zullen ze waarschijnlijk ook dingen zeggen die op het ogenblik nog heel veel tegenstand zullen ontmoeten. Zij zullen zeggen: waarom heb ik kinderbijslag nodig?

Als mensen kinderen willen voortbrengen, dan is dat hun zaak en moeten ze daar ook voor zorgen. Als ze dat niet kunnen, dan is dat heel jam­mer, daar moeten ze aan denken, dat kunnen ze niet op een ander afschui­ven. Met andere woorden: Aquarius is niet een structuur waarin bv. de verzorgingsstaat ‘van de wieg tot het graf’ werkelijk op haar plaats is. Ze zullen zeg­gen: het graf zullen we nog verzorgen anders wordt het zo’n rotzooi, maar van de wieg tot daartoe moet je maar voor jezelf zorgen. Dat bete­kent ook dat er maatschappelijk erg veel verandert.

Maatschappelijk ziet u op het ogenblik een op eisen gebaseerde relatie van de eenling met de totaliteit. Men zegt eenvoudig: ik heb daar toch recht op. Aquarius zegt: je kunt komen met je rechten. Als je wat nodig hebt, dan wil ik het je wel geven, maar als je begint te eisen, krijg je het niet. En dan ontstaat er een situatie waardoor iedereen wordt beoordeeld naar het feitelijke nut dat hij heeft voor de gemeen­schap. Dat zal voor sommigen echt pijnlijk kunnen zijn.

Ik kan mij voorstellen dat bepaald pseudowetenschappelijke richtin­gen van deze tijd voor een groot gedeelte zullen verdwijnen, eenvoudig omdat daar nu eenmaal geen eer aan te behalen is.

Aquarius is, denk ik, niet alleen maar een experiment. Een Aqua­rius-mens heeft over het algemeen veel begrip voor het paranormale, daarnaast een redelijke greep op technische structuren, technische zaken. Je kunt die twee in Aquarius niet van elkaar scheiden. Zeker, men zal beseffen en steeds meer gaan beseffen (dat is op het ogenblik al gaande), dat men met psychische krachten en met geestelijke waarden en krachten veel meer kan doen dan er tot nu toe gedaan is. Maar aan de andere kant zal men zich ook afvragen waarom er een toverdokter moet komen als men hoofdpijn heeft terwijl er aspirine is. Men blijft dus realistisch. Juist dat realisme kan afrekenen met heel veel vooroordelen; en dat is erg belangrijk.

Als ik nu denk aan onze wereld, hoeveel weerstanden zijn er niet, wanneer wij proberen contact op te nemen met u op aarde? Als het mediums zijn, dan worden ze onmiddellijk op hun uitspraken getoetst aan de mense­lijke logica die doorgaans alleen maar een beperking en soms zelfs een verdraaiing van de waarheid inhoudt. Zij worden verder getoetst op de juistheid van de gegevens zoals de mensen op aarde die kennen en niet op grond van de waarde uit hun eigen wereld. Daarnaast worden ze nog vaak gezien (sommigen althans) als mensen die door demonen e.d. worden bezeten.

Kijk, Aquarius zegt: ik vind het allemaal goed en wel of het nu een geest is of niet. Laat mij eerst maar eens zien wat ervan terechtkomt. Ik vraag mij helemaal niet af, of iemand nu wel of niet academisch gevormd is. Als hij met een handoplegging mij kan genezen, is hij voor mij een genezer. En een medium? Ik vraag mij ook niet af hoe dat medium werkt of wat het is. Of die geest nu toevallig Helena van Troje heet of een andere persoonlijkheid is, dat interesseert mij helemaal niets. Het gaat mij er doodgewoon om: wat komt er naar buiten? Wat kan ik ermee doen? Als je zo begint, dan heb je een vooroordeel afgeschaft. Aan de ene kant zit je niet meer te hunkeren naar dat speciale geestelijke contact. Aan de andere kant sluit je je niet af voor tekenen en contacten die eventueel op je weg kunnen komen. En dat betekent dat dus het contact tussen werelden en sferen aanmerkelijk beter en intenser zal worden.

Als ik Aquarius bekijk, dan neem ik aan dat, bijv. paranormale genezing over een honderdvijftig jaar eigenlijk direct staat onder en misschien zelfs boven bepaalde specialistische taken van medische wetenschap die er te­genwoordig zijn. Niet dat het medisch onderzoek ophoudt. Niet dat de dokter wordt vervangen door de magnetiseur, maar elk op zijn eigen ter­rein. Ze helpen elkaar. Trouwens, laten we eerlijk zijn, zou het niet veel beter zijn, als de hypnotiseur de plaats van de narcotiseur kon innemen? En zou het niet heerlijk, zijn als in plaats van de chirurg met zijn toch altijd wel pijnlijke ingrepen de geestelijke operatie daarvoor in de plaats kon ko­men, ook al is daar veel humbug onder. Nog wel, maar het is een moge­lijkheid. En wat meer is, die mogelijkheden breiden zich uit. Hoe meer men wordt geconfronteerd met het paranormale, des te moeilij­ker het wordt om het contact met de geest te ontkennen. Een heel eigen­ aardig verhaal hier even tussendoor.

Er is in het zuiden van Rusland een universiteit die zich voor een groot gedeelte bezighoudt met wat wij paranormale research kunnen noemen. Ze nemen daar (zoals trouwens ook in Moskou gebeurt) proe­ven met telepathie en helderziendheid, genezende krachten en wat dies meer zij. Het wonderlijke is nu, dat deze mensen die begonnen zijn daar­aan zonder aan iets te geloven behalve misschien aan een mogelijkheid in de mens (het fenomeen moet toch verklaard worden) op het ogenblik een aantal zeer goed functionerende spiritistische kringen hebben en daarbij gebruikmaken van een aantal mediums. Ze schijnen zelfs tips te krijgen waardoor een onderzoek verder vooruit komt.

Ik denk dat, als we denken aan contacten in Aquarius in die rich­ting moeten gaan zoeken. Natuurlijk, het zou veel prettiger zijn, als de overledene 4 dagen na zijn dood gewoon nog even in alle vorm tevoorschijn kon komen en zeggen: jongens, het was een reuze leuke begrafenis. Jullie worden bedankt voor alle vriendelijke woorden. Het gaat mij uit­stekend. Ik moet voorlopig nog wat leren, maar ik kom nog wel eens aan­lopen. Dat is natuurlijk heel prettig. In de praktijk komt het er ook vaak wel op neer, alleen zien de mensen het niet. Zover zie ik het voorlopig nog niet komen.

Wat ik wel zie, is dat de mensen veel eerder gaan toetsen, wanneer er contacten zijn. Niet onmiddellijk zeggen: ha, daar hebben we om Koos. Hij is een jaar geleden overleden en nu komt hij al door. Neen, zij zeggen gewoon: als u denkt dat u ome Koos bent, dan moet u het ons maar duidelijk maken. Maar als ome Koos dan bewijst dingen te kennen en te weten die alleen hij zou kunnen kennen en weten, zeg dan ook: voorlopig bent u voor ons ome Koos. Ga er dan niet verder over vechten. Het is ook niet belang­rijk of het ome Koos is of niet. Het gaat er doodgewoon om: hier is een persoonlijkheid. De mogelijkheid dat hij die kracht heeft, moeten wij aanvaarden.

Datzelfde, als u mij een afwijking wilt toestaan, zal ongetwijfeld ook een rol spelen bij de werkingen van wereldleraar en wereldmeester die een tijdlang erg belangrijk zijn geweest en die nu een beetje rusten.

Er zijn een paar sekten opgericht waarin die leringen een grote rol spelen. Niet altijd vlekkeloos moet ik erbij voegen. Maar de leer van wereldleraar en wereldmeester is enerzijds de leer van de innerlijke wereld, van de innerlijke kracht, maar ook van de naastenliefde. Aan de andere kant is het de leer van: als je iets hebt, zou je het ook moeten gebruiken.

Het heeft geen zin te gaan lopen, als je met de fiets, de auto of de trein kunt gaan, tenzij je toevallig graag wilt lopen. Daar zit geen verdienste op. Ik denk, dat dit iets is wat in het begin ook voor heel veel mensen wat vreemd zal klinken. Zij zeggen: er zit geen verdienste op of je nu een held bent of niet. Je doet gewoon het beste dat je kunt. En aangezien jij het zo kunt doen, is dat in orde. Maar een ander die het niet kan doen, is daardoor niet minder en ook niet meer.

Een dienstweigeraar kan een held zijn in eigen ogen, maar hij is dat ab­soluut niet. Hij gaat gewoon uit van zijn eigen logica; dat is zijn recht. Iemand, die op het slagveld sterft nadat hij anderen de overgang vereen­voudigd heeft, is ook geen bijzonder wezen en verdient ook niet al die militaire eer en verdere poespas. Hij is gewoon een mens, die heeft ge­daan wat hij dacht dat goed was. En als iemand, die deed wat hij dacht goed te zijn, zullen ze hem respecteren en aanvaarden. Maar ze zullen niet zeggen: jij bent iets meer of iets minder den een ander.

Aquarius probeert niet alles te egaliseren maar toch wel alles van verschillende kanten te bezien. Als u het wilt uitdrukken in een zeer simpel beeld. zou ik het zo willen voorstellen:

Contacten waren tot nu toe altijd tweedimensionaal. Men keek erte­gen aan. Aquarius breidt het uit met een extra dimensie. De relatie moet aan alle kanten worden gezien en onderzocht en niet alleen maar vanuit één kant of vanuit één standpunt.

Deze ontwikkeling zal voor sommigen ongetwijfeld nog wat moeilijk­heden met zich brengen. Er is bv. absoluut geen reden meer om anders te zijn dan anderen. Er is alleen reden om meer jezelf te zijn. Maar je bent jezelf niet door je te onderscheiden van anderen, maar door op je eigen manier deel uit te maken van een geheel waar anderen ook deel van zijn. Dat kan een beetje pijnlijk aankomen. Nu ja, wat gebeurt er dan nog? Misschien worden de Hells Angels in het begin een afdeling van de poli­tie. Je moet ieder de kans geven om zijn talent op de juiste manier te gebruiken.

De werkelijkheid van Aquarius is: je bent bereid alle dingen te on­derzoeken. Je bent bereid alles wat goed is te aanvaarden, ongeacht de beoordeling daarvan door anderen. Ik voor mij, als mens in Aquarius, zie mijn contact met de kosmos, met God, met de wereld, met buitenwereldse entiteiten, met wezens van de aarde of uit de sferen eenvoudig bepaald door mijn vermogen tot begrij­pen en aanvaarden en ook door mijn wil om te aanvaarden zonder eerst te veroordelen of te beoordelen.

Hier heeft u een korte schets waarin ik allerlei aspecten van contacten in Aquarius heb aangesneden. Er zullen mensen zijn die zeggen: hoe gaat het dan met de emancipatie? Als het even verdergaat met de emancipatie van de vrouw, dan kunnen we weer met die van de man beginnen. Dus wat dat betreft, zal het wel doorgaan. Voorlopig zijn dat eenzijdigheden.

Er zijn andere mensen die roepen uit: hoe zal het gaan met de politieke partijen! Ik denk dat het in Aquarius voor die partijen erg moeilijk wordt, omdat de mensen niet meer kijken: Wat beloven ze? Maar ze kijken naar wat ze heb­ben gedaan. En dat betekent voor menige partij toch wel een slag in het politieke aangezicht, om niet te zeggen nog extra een klap op het poli­tieke achterdeel. De achterban zal menige zweepslag te verwerken krijgen, wanneer ze zich beginnen te realiseren wat de voormannen hebben gedaan. Wat dat betreft, geloof ik ook niet dat er veel plaats is voor kopstuk­ken. Kopstukken, dat weet u, zijn de knappe koppen die stuk maken.

Ik denk, dat al die dingen gewoon worden teruggebracht naar een meer natuurlijke noemer. Het gaat er niet om of de kracht, die daar uit het ruimteschip komt eruit ziet als een verlosser of als een duivel. Het gaat er doodgewoon om: wat komt hij doen? Misschien kunnen we zaken doen. En als hij ons wil bekeren, dan moet hij eerst maar eens duidelijk maken waar­om hij die leer zo aanvaardbaar vindt. Er is geen enkele reden om iets, iemand of wat dan ook te veroorde­len anders dan op het punt van aangetoonde of kenbare feiten en verschijnselen. Er is geen reden om iets te vereren, te hoogachten of te volgen, tenzij in de praktijk steeds blijkt dat die ander inderdaad voor ons ver­erenswaard is, of iemand is die wij waarlijk willen volgen en we ook kun­nen begrijpen. U ziet het, contacten in Aquarius verschillen heel veel van de conventies die er op het ogenblik zijn. Maar laten we ons niet bedriegen.

De conventies, zoals ze op het ogenblik bestaan, zijn ten slotte ook voor driekwart komedie. Ze zijn uiterlijkheden die door het innerlijk niet helemaal worden bevestigd. Er zijn mensen die zich werkelijk opwinden over de oneerlijkheid van hun medemensen, maar die zwartrijden op de tram of de trein. Dergelijke tegenstrijdigheden wil Aquarius niet meer aanvaarden. Het zal ertoe bijdragen een menselijker wereld te scheppen, ook een meer medemenselijker mens te ontwikkelen. Het is echter een pro­ces dat veel tijd zal vergen,

Ik heb hiermee voldoende punten aangestipt waarop u na de pauze kunt inhaken. Het lijkt mij niet redelijk om hier een inleiding verder uit te spinnen nadat de voornaamste punten toch reeds genoemd zijn. Heeft u anders punten te noemen, zolang ze betrekking hebben op contacten in Aquarius zal ik daar na de pauze zo goed mogelijk op antwoorden. Als u vragen stelt, wilt u zich dan bezinnen op hetgeen u wilt vragen en deze schriftelijk neer leggen om de verwerking te vereenvoudigen en daarbij toch een zekere orde te handhaven, die in een gemeenschap als deze nu eenmaal nodig is. Want als je alles door elkaar vraagt, is er eigenlijk geen antwoord meer mogelijk.

Vragengedeelte.

 • Als wij rekening ermee houden dat de verschillende volken ook verschillend reageren gezien je periode van hun ontstaan (het sterrenbeeld in hun geboortehoroscoop) zal dan niet heel verschillend op Aquarius worden gereageerd zodat broederschap onder de volken onderling wel illusoir zal blijken?

Ik vind dat een zeer pessimistische beschouwing. Kort gezegd dit: Aquarius is een overheersende sfeer. Het is dus geen astrologische in­vloed zoals u die uit een geboortehoroscoop afleest, maar een domine­rende invloed waarbinnen de verschillende sterrenbeelden wel hun eigen karakteristieken behouden, maar toch de tegenstellingen worden overkoe­peld juist door de Aquarius-invloed. Dientengevolge kan worden aangenomen dat de broederschap gedachte bij de volkeren eerder zal toenemen dan internationaal. Hetgeen ik ook heb getracht duidelijk te maken in mijn inleiding.

 1. Hoe zal de commerciële instelling van de mensen worden? Zal er wellicht meer bereidheid (op korte termijn) ontstaan om offers te brengen voor het milieu?

Ik denk niet dat er een bereidheid is om offers te brengen; dat is Aquarius namelijk niet zo eigen. Aquarius brengt geen offers. Hij doet dat­gene wat noodzakelijk is. Maar dat betekent wel, dat een commerciële opzet, die in feite meer kost aan milieuschade dan ze ooit kan opleveren aan nut voor de gemeenschap, voor Aquarius niet aanvaardbaar is. Dientengevolge zullen ongetwijfeld zeer veel milieu aantastende situaties ongedaan worden gemaakt. Maar dat betekent nog niet dat het zonder protest en zonder strijd zal gaan. Want degenen die nu een bepaalde situatie verdedigen. zullen dat ook blijven doen. Om een typisch voorbeeld te geven: er zijn automobilisten (ongeveer 45 tot 59 %) die wel bereid zijn om op de grote snelwegen wat langzamer te rijden dan tot nu toe, als daar­door het milieu wat meer wordt gespaard. Vraag je hen echter om het ge­bruik van hun auto wat terug te brengen tot bv. de helft of een derde, dan zijn ze daartoe niet bereid. Er zijn heel veel industrieën die wel degelijk bereid zijn te investeren in allerlei zaken die voor bescherming van het milieu noodzakelijk zijn, maar het produceren van gevaarlijke stoffen, zelfs als het gebruik daar­van op het ogenblik eigenlijk hier en daar al twijfelachtig begint te wor­den, zullen zij zolang mogelijk blijven voortzetten.

 • Hoe zal het werk en het inkomen eruit, zien over enkele eeuwen?

Het werk zal voor een groot gedeelte worden bepaald door je eigen mogelijkheden en eigen interesse. Daarbij moet u er rekening mee houden dat op de continenten afzonderlijk de grenzen zo ver weg vallen dat het niet meer mogelijk is om met een beperkte kennis op een bepaald gebied toch nog een optimaal salaris te krijgen. De vergoedingen zullen over het algemeen zijn aangepast aan datgene wat men voor levensonderhoud noodzakelijk vindt. Aquarius is niet geneigd om rijkdom te vragen, maar hij vraagt wel om welzijn. Ik meen, dat dit voor de loonvorming karakte­ristiek zal zijn. Wat betreft de werktijden, ik denk dat die voor een groot gedeelte door de mens zelf zullen worden bepaald, maar dat zijn prestatie ook wel de­gelijk bepalend zal zijn voor zijn inkomen.

 • Zal de Derde Wereldproblematiek in Aquarius prioriteit krijgen?

De prioriteit daarvan zal ontstellend toenemen zelfs al in de eer­ste 50 jaren. Maar de Aquarius-mentaliteit zegt: wij hebben niet de ver­plichting om andere volken in leven te houden, tenzij zij zelf eerst het uiterste hebben gedaan om dit te doen. Men zal dus weigeren die landen te blijven steunen die een groot gedeelte van hun eigen volksinkomen be­steden aan bewapening, prestigeobjecten en allerlei luxe. Als men dat nu ook zou doen, dan zou hierdoor ongeveer driekwart van de Derde Wereld tijdelijk zonder steun zijn. Het zou echter wel betekenen dat dan de verschillende regeringen zullen moeten afzien van al hun preten­ties en moeten gaan werken met de middelen die ze hebben. En dan zou de opleiding in vele landen worden verbeterd, zou de opbrengst van landbouw, bosbouw en ook mijnbouw in vele landen wel in staats handen zijn, maar be­ter geschieden en zou daardoor de Derde Wereld in feite ophouden de Der­de Wereld te zijn.

 • Bestaat er in Aquarius nog een consumptiemaatschappij?

Als u bedoelt een maatschappij waarin de consumptie kunstmatig wordt opgevoerd, neen. De Aquarius-maatschappij is een behoeftemaatschappij waar­mee zelfs wordt erkend dat de behoeften heel verschillend kunnen zijn, zo­dat sommige mensen ongetwijfeld meer zullen consumeren den anderen. De verdiensten die men dan heeft, zal voor groot gedeelte worden bepaald mede door de consumptiebehoefte, die men nu eenmaal heeft.

 • In de huidige tijd zijn er veel eenzame mensen. Heeft u de indruk dat dit in Aquarius zal afnemen of is deze eenzaamheid meer een innerlijke toestand die niet aan tijd is gebonden?

Eenzaamheid van mensen is een kwestie van mentaliteit. Veel mensen zijn eenzaam omdat zij zich eenzaam willen voelen. Anderen daarentegen nemen genoegen met zichzelf en vinden dan over het algemeen daarbuiten nog vele contacten die voor hen aanvaardbaar zijn. Dat is tegenwoordig zo en dat blijft natuurlijk ook wel zo. Maar vergaat niet, dat Aquarius door een vergrote aanvaarding een grotere contactmogelijkheid biedt en dat dus degene die niet eenzaam wil zijn die eenzaamheid ook op zijn eigen voorwaarde veel gemakkelijker zal kunnen doorbreken.

 • Wat zal de plaats zijn van de ware criminelen? Hoe is het met de criminaliteit gesteld in Aquarius?

De criminaliteit zal in de eerste tijd van Aquarius vanuit een juridisch standpunt toenemen. Dat is heel begrijpelijk, omdat Aquarius niet geneigd is om zich aan de regels te houden, tenzij hij het nut ervan in­ ziet. Daarnaast echter kan worden geconstateerd dat zware criminelen eigenlijk degenen zijn die profiteren van de zwakte, de angst en de gehoorzaamheid van anderen. Dat zal steeds minder voorkomen. Mensen zul­len dus meer geneigd zijn om zich te verdedigen. Zware criminelen krijgen dus minder mogelijkheden. Gelijktijdig is er minder mogelijkheid om een groot bezit te vormen, terwijl ook het spenderen, zoals men dit in be­paalde kringen graag doet, minder attractief zal worden. Het resultaat is, dat verandering van maatschappijvorm ook de criminaliteit in de hui­dige juridische vorm doet afnemen. Daarnaast blijven effecthandelingen natuurlijk bestaan, ook onder Aquarius, maar de beoordeling daarvan zal een andere zijn dan in de huidige tijd.

 • Hoe ziet in Aquarius de ideale liefdesrelatie eruit?

Dat is heel moeilijk te zeggen, omdat dat eigenlijk onder alle sterrenbeelden een beetje hetzelfde is. Ik zou zeggen: een werkelijke liefdesrelatie betekent: jij bent zozeer deel van mij dat ik mij niet meer af­vraag wat ik jou moet toestaan, maar eenvoudig besef dat ik alles wat ik voor mijzelf zou willen ook voor jou en van jou voor mij aanvaardbaar moet zijn en omgekeerd. Een werkelijke liefdesrelatie is een groot respect voor de ander gepaard gaand met een innige verbondenheid met die ander.

 • Kunt u iets vertellen over de ontwikkeling van de magische scholen in de komende eeuwen. Zal door een toename van geestelijke belangstelling de pluriformiteit van magisch-esoterische stromingen worden vergroot? In Welke richting?

Er zullen een groot aantal magische scholen van deze tijd langzamerhand verdwijnen. Omdat als je het mysterie wegneemt waarop vele daarvan toch eigenlijk berusten, er weinig betekenis meer kan worden gehecht aan deze speciale scholen, speciale inwijdingen en dergelijke. Daar staat tegenover dat de pluriformiteit in zekere zin toeneemt, omdat een ieder kennis kan nemen van de training van paranormale kwaliteiten en dat ook gemakkelijker wordt. Ook contacten met andere sferen en werelden worden voor veel mensen eenvoudiger. Een ieder leert op zijn eigen manier daar­mee werken en dan komt hij tot een samenwerking met anderen die op zijn minst genomen harmonisch is met deze werkwijze. Ze ontstaan er dus een behoorlijk aantal groeperingen die wij met goede wil als magisch kunnen omschrijven.

 • Hoe ziet in de beginperiode van Aquarius een esoterische groep eruit? Kunt u een beeld daarvan schetsen?

Een esoterische groep in het begin van Aquarius is een groep die nog steeds probeert om allereerst de innerlijke waarden, het innerlijk weten te beseffen. Daarnaast echter zal ze gaan begrijpen dat het weinig zin heeft innerlijke en uiterlijke waarden teveel van elkaar te scheiden. Zo zullen dergelijke groepen een harmonie op velerlei wijzen uitdrukken. Ze zullen daarnaast hun innerlijk onderzoek en hun bewustwording ongetwijfeld ook omzetten in daden. De theoretici in de esoterie nemen dus af, de practici nemen toe. Het innerlijke bewustzijn zal bij vele groepen in de beginperiode nogal wisselend zijn, maar de algemene samenwerking van de groepen wordt veel groter, terwijl de exclusiviteit in de loop der tijd toch wel afneemt.

 •  Krijgt de communicatie in Aquarius wellicht een wat speelser karakter, minder per se op een onderwerp gebaseerd? Zal de communicatierichting en communicatietoon met het wegvallen van allerlei normen ook geen wijzigingen ondergaan? Heeft het toegenomen gebruik van schuttingtaal met Aquarius te maken?

Er zijn literatoren die de mensen op dit terrein voorgaan. Je kunt het hun niet kwalijk nemen dat ze dan in hun eigen uitingen een dergelijk woordgebruik bij voorkeur hanteren. Maar aan de andere kant, neemt u mij dit niet kwalijk, waarom zouden wij zeer vele dingen niet bij hun naam noemen? Dat heet dan vaak schuttingtaal. Ik geloof dat in Aquarius veel van wat u nu schuttingtaal noemt, normaal spraakgebruik zal worden, omdat het namelijk in directe aanduiding is. Per slot van rekening, een drie letterwoord behoeft toch niet uitdrukkelijk te omschrijven het mannelijk aanhangsel dat de Arabieren de genotroede noemen en anderen weer het toverstafje van de liefde. Ik geef maar een voorbeeld.

Ik ben er verder van overtuigd ‑ en dat is iets anders ‑ dat het gevoel voor humor in Aquarius weer gaat toenemen. Dat is ook hard nodig, want als je ziet hoeveel mensen zich op het ogenblik belachelijk maken en dan toch met een zuur gezicht lopen, zo neem ik aan dat met enig gevoel voor humor en enig gevoel voor zelfspot een groot gedeelte van de mensheid weer lachend door het leven zal kunnen gaan, alleen bij een wat realistischer benadering. Ik ben ervan overtuigd dat de humor toeneemt. Ik geloof dat het taalgebruik grote veranderingen zal ondergaan en dat op den duur in vele gevallen er een soort verbaal steno zal wor­den ontwikkeld waardoor men met klankreeksen tamelijk kort iets kan zeg­gen wat anders vele zinnen zou vergen. Het gebruik van wat u schutting­taal noemt, zal ongetwijfeld nog behoren tot de eerste vereenvoudigingen in het taalkundig verkeer waarop ik doelde.

 • In welke mate zijn contacten met wezens in en op andere planeten en uit andere zonnestelsels te verwachten? Wat zullen wij van hen kunnen leren?

Ja, wat kunt u daarvan verwachten? Heel veel verschillende dingen natuurlijk. U zult in ieder geval worden geconfronteerd met een totaal verschillende mentaliteit, een totaal ander wereldbeeld mede bepaald door andere zintuiglijkheid. En u zult ongetwijfeld, wanneer u met hen in contact komt, door hen ook van de neiging tot zelfoverschatting worden genezen.

 • Zal de psychologie tussen de seksen met het wegvallen en wijzigen van allerlei normen in Aquarius veranderingen ondergaan? Welke?

Ik denk dat, ofschoon de gevoelswereld van de vrouw blijft verschillen van die van de man (dit heeft ook te maken met de zuiver lichamelijke structuur) er toch een veel grotere gelijkheid van wereldbeeld komt en daardoor een veel grotere gelijkheid van sociale benadering van de gemeenschap. Daaruit meen ik te concluderen dat de verschillen die op dit ogenblik nog gelden voor een deel wegvallen, maar dat het typisch vrouwelijke, inclusief de toch vaak intuïtieve denktrant zal blijven bestaan. Terwijl de man daarentegen de situatie, de beredenering, veel meer blijft handhaven en daarbij ongetwijfeld ook zijn bla‑bla blijft stellen tegenover het kwek‑kwek van de vrouw.

 •  Zal met de grotere openhartigheid tussen de seksen onderling het leiding geven van de vrouw en van de man verdwijnen?

Indien u aanneemt dat een mysterie door een gordijn mede wordt veroorzaakt, ongetwijfeld. Daar het mysterie van de sekse is in feite het rookgordijn dat tussen beiden voortdurend wordt aangebracht door de geplogenheden van een gemeenschap die niet wil uitkomen voor datgene wat onder de gordel toch ook belangrijk is. Als zodanig geloof ik niet, dat er sprake is van grote veranderingen. Integendeel, ik geloof dat de openhartigheid en de grotere vrijheid alleen maar kan leiden tot een betere benadering van de seksualiteit waardoor de overdreven nadruk, die in uw dagen daarop wordt gelegd, langzaam maar zeker weg ebt. De seksualiteit wordt dus den normaal levens‑ en gebruiksverschijnsel dat weinig of niets meer heeft te maken met allerlei verheven begrippen die men op het ogenblik gebruikt om zijn toch wat meer vleselijk dierlijke lusten te rationaliseren en op een hoger vlak te verheffen.

 • Heeft Aquarius ook zijn invloed op uw wereld, bv. taakverdeling met betrekking tot de stoffelijke wereld?

Aquarius heeft in onze wereld geen bijzonder grote invloed. Maar het is duidelijk dat, wanneer in onze contacten met u veranderingen van situa­tie uwerzijds optreden, dit tevens zal moeten voeren tot een andere benade­ring en een anders taakverdeling onzerzijds. Dit lijkt mij inderdaad onver­mijdelijk.

 • Zou de opvoeding nog een ander accent krijgen?

De opvoeding is uit de aard der zaak een weerspiegeling van de noodzaken en conflicten die in de maatschappij bestaan. Het zal duidelijk zijn, dat het onderwijs enerzijds veel praktischer zal worden dan tot nu toe en mede worden bepaald door de werkelijke behoeften van de gemeen­schap plus de eigen aanleg van de kinderen. Het betekent dus, dat het scholingssysteem, zoals dat nu klassikaal voor een groot gedeelte wordt gegeven langzaam maar zeker zal plaatsmaken voor een eenvoudiger methode van individueel onderwijs waarbij grote delen van het onderwijs zeer waarschijnlijk via computers of robots zal worden gegeven en onderwijzers in feite dus alleen een assisterende en leidinggevende functie hebben. Op den duur zal het mogelijk zijn een ieder een volledige ontwikkeling van zijn persoonlijkheid volgens de normen en eisen van de maatschappij en de eigen aanleg te geven.

 • Gaat door voortschrijding van de techniek het aantal arbeidsuren verder omlaag?

Ik denk het niet. In Aquarius gaat men namelijk niet van het standpunt uit dat het belangrijk is dat je zo weinig mogelijk doet voor zoveel mogelijk inkomen. Maar wel, dat je je met je werk dermate verwant kunt voelen dat daardoor de tijd, die je aan de arbeid besteedt, inderdaad een tijd is die bevrediging brengt, die een zekere levensvreugde geeft. Men zal dus afstappen van vele procedé’s die tegenwoordig arbeidsbesparend heten te zijn, terwijl ze in feite spanning opvoerend werken, Daarnaast zullen veel van de werkelijk primaire behoeften van de mens min af meer mechanisch-industrieel worden vervaardigd. Ik zie zelfs de landbouw voor een groot gedeelte geautomatiseerd en door computers geleid zodat er meer tijd overblijft voor het maken van de producten die individueel gericht zijn. Ik voorzie dus niet een verkorting van werktijd, maar wel een zekere terugkeer naar handwerk, naar eigen arbeid volgens niet door anderen aangelegde normen. Ik geloof, dat we daarmee langzamerhand een verschuiving krijgen waardoor het kunstzinnige in de mens verwant raakt aan zijn arbeid. Deze arbeidsuren namen toe terwijl de industriële arbeidsuren afnemen, omdat daar in afnemende mate behoefte is aan een voortdurende bezetting voor grote aantallen mensen; productie procedé

 •  Zullen de energiebronnen voldoende zijn voor de komende honderden jaren?

O, er zijn zoveel energiebronnen die kunnen worden aangeboord wanneer men dat wil, dat het niet mogelijk is om de energiebronnen uit te putten. Om een eenvoudig voorbeeld te geven: het is nu reeds mogelijk om met de bestaande satelliettechnieken een z.g. spiegelsatelliet in de ruimte te brengen en deze hetzij via zonnecellen, hetzij via zelfs eenvoudige verwarmingselementen (holspiegels en verwarmingselementen) te gebruiken voor een energievoorziening die zo groot is dat zeer waarschijnlijk geheel West‑Europa door één zo’n satelliet meer dan voldoende van energie kan worden voorzien. Dat is nu maar één van de vele mogelijkheden. Er zijn vele andere, maar daarover is al veel gezegd en geschreven.

SLOTREDE.

Wij zijn bezig geweest over contacten in Aquarius. Ik heb de inlei­ding uit de aard der zaak wat algemeen moeten houden. Laat mij echter voordat ik afsluit nog enkele punten noemen die vanuit mijn standpunt erg belangrijk zijn:

Wanneer mensen gevoeliger worden en dat zullen we ongetwijfeld binnen een beperkt aantal jaren reeds in toenemende mate zien, dan zullen ze ook meer gevoelig worden voor anderen. Er is op het ogenblik een sterkere ontwikkeling van empathie dan u zich kunt voorstellen. Dat houdt in, dat Aquarius voor een zeer groot gedeelte mede bepaald zal worden in zijn structuur, in de menselijke contacten en samenlevingen door deze gevoeligheid juist door dit erkennen van de achtergrond van de ander. Ook als deze niet in woorden uitgedrukt overkomt.

Een belangrijk punt is verder: de toenemende gevoeligheid van de mens impliceert ook een toenemende mogelijkheid tot contact met de geest. Hier zullen in het begin geesten van zeer verschillende niveaus bij be­trokken zijn; dat gaat van zeer laag tot zeer hoog. In het begin zal het daardoor schijnen alsof er een grotere tegenstelling aan het ontstaan is. Er zullen bepaalde chaotische elementen optreden. Maar langzamerhand zal de mens leren welke krachten hij kan aanvaarden en welke hij moet afwijzen. Hierdoor ontstaat er een zeer intieme band met de geestelijke werelden. Deze band zal worden weerspiegeld in een grotere geestelijke inbreng in datgene wat er op aarde geschiedt.

Het is verder opvallend dat het aantal geestelijke genezer, telepaten, helderzienden e.d. in de huidige tijd aanmerkelijk toeneemt. Percentsgewijs berekend is men nu al verder dan in de Romeinse periode toen er toch ook al heel wat heksen etc. waren. Het is duidelijk, dat dus meer mensen gebruik weten te maken van psychische en geestelijke krachten. Het toenemend gebruik hiervan impliceert achter gelijktijdig het beter erkennen van harmonieën. Ik neem aan, dat in Aquarius juist het gebruik van geestelijke en psychische krachten ertoe zal leiden dat men een realis­tische benadering krijgt zowel van het eigen leven als van het leven van de geest. Dit kan, meen ik, van heel groot belang zijn.

Laten wij ook niet vergeten, dat de contacten tussen mensen op ander dan geestelijk terrein door empathische gevoelens in aanmerkelijke mate ook nu reeds worden bepaald. Veel van hetgeen u liefde noemt, is eigenlijk een wederkerig aanvoe­len. Een uitstraling die een uitstraling erkent als sympathisch. Realiseert u dat bij een toegenomen gevoeligheid en bij een toegenomen vrij­heid van denken tevens contacten veel meer dan voorheen zullen worden bepaald op geestelijke uitstraling en niet op meer externe normen. Het is misschien voor de heren jammer dat die rustieke kop en die mooie spierballen en bij de dames de fraaie gestalte en die lange benen eigen­lijk niet meer meetellen. Ze zijn een beetje een begeleidingsverschijnsel maar geen hoofdgerecht meer.

Hoezeer u dit op zich wat eigenaardig vindt, het brengt in ieder geval de innerlijke waarden van de mens veel meer in het geding, ook bij intermenselijke contacten. Dat impliceert weer, dat een veel betere wederkerige samenlevingsvorm wordt gevonden waardoor de één niet de vrij­heid van de ander aantast of eventueel vergroot, maar men voor zichzelf blijvend een harmonie vindt waarin men in zichzelf een vervulling kan vinden. Dergelijke zaken lijken mij in het Aquarius-tijdperk van heel groot belang te zijn.

Ik ben natuurlijk maar een geest en dergelijke dingen zijn voor een geest, zolang je geest blijft, nu niet zo buitengewoon interessant, dat weet ik wel. Het gaat mij meer om de uitstralingswaarde die aan steeds grotere rol zal spelen. Ik geloof, dat een gemeenschappelijk bewustzijn waarin deze harmonische benadering en beleving in toenemende mate wordt toegevoegd als vanzelf een egaliserende werking gaat uitoefenen op alle onbegrip, alle gewelddadigheid en eenzijdigheid zoals ze op het ogenblik in de wereld nog bestaan.

Ik ben ervan overtuigd dat de contacten in Aquarius contacten zul­len zijn die ook geestelijk veel meer verantwoord zijn dan nu zelfs denk­baar is. Ik ben ervan overtuigd dat geestelijke waarden nimmer zullen optre­den als leiders of als profeten die de mensen de juiste weg zullen geven, maar dat ze wel zullen worden: gezellen op het menselijke pad.

Scheidingen zullen wegvallen omdat de dood niet meer tussen de contacten staat. De uitstralingscontacten blijven immers bestaan en daardoor zal de mensheid langzaam maar zeker ook een bron worden van steeds betere en vollediger belevingen in de geestelijke werelden en zal de bewustwording in de geest en daarmee het wegvallen van een incarnatienoodzaak volgens mij in de Aquarius-periode worden bevorderd. Dit laatste is een visie die ik niet alleen bezit, maar die toch niet door allen in de sferen wordt gedeeld.

Realiseer, alles wat we kunnen zeggen over contacten in Aquarius is eigenlijk maar een vage aanduiding van een werkelijkheid, die berust op uitstralingen, op uitwisseling van gedachten, op empathische reacties. De uiterlijke verschijnselen daarvan zijn voor u misschien interessant. Ze zijn slechts de symptomen van een innerlijke verandering die zich voltrekt. Als wij ons realiseren dat die innerlijke verandering t.o.v. de sferen (dus t.o.v. ons in de geest maar ook t.o.v. de mensheid) van overwegend belang wordt, dan kunnen wij ook gemakkelijker aanvaarden dat een verdere vertechnisering van de samenleving tot op zekere hoogte onvermijdelijk is. Dan kunnen wij veel gemakkelijker aanvaarden dat in de menselijke situatie toch altijd zekere verschillen van betekenis blijven bestaan tussen de een en de ander.

De mens zelf zal het kunnen aanvaarden en daardoor in staat zijn tezamen een kracht te delen die we dan Goddelijk licht noemen, dat in ieder geval in ons en door ons zal werken zodat we steeds meer licht kunnen vinden voor de mens, steeds meer bevrijding van incarnatiedwang, van begrenzing van de geest. Dan zal een werkelijke eenwording met de totaliteit voor steeds meer geesten ook vanuit dit zonnestelsel mogelijk worden.

image_pdf