Contemplatie (2)

image_pdf

24 januari 2012 

U weet, het is onze bedoeling van jullie praktisch zoveel mogelijk mee te geven en ook om jullie individueel zo sterk mogelijk te begeleiden. We hebben in de periode die verlopen is tussen vorige les (10-01-2012 – Contemplatie) en nu opgemerkt dat praktisch voor ieder van u hier en daar problemen zijn opgerezen, soms onzekerheden. Het is vanuit dat gegeven dat we besloten hebben jullie aan het woord te laten en daarop in te spelen.

De bedoeling is degelijk dat door de vragen iedereen individueel verder geholpen wordt. Daar wil ik ook nog bij opmerken dat het best mogelijk kan zijn dat in de antwoorden soms tegenstellingen zullen voorkomen. Dit wil niet zeggen dat het antwoord voor deze betrokken persoon niet juist is, dit wil enkel zeggen dat het antwoord gespecificeerd is naar de vragensteller. Je moet daarbij in het oog houden dat ieder van u zijn eigen weg gaat, zijn eigen ontwikkeling. En dat bij deze ontwikkeling er wel degelijk tussen jullie verschillen zijn. Dat is heel normaal. Je kunt niet alles in een eenheidsworst gieten. Dus denk niet wanneer de ene persoon aangeraden wordt bijvoorbeeld naar links te gaan en tegen de ander wordt gezegd je moet recht doorgaan dat daar een fout inzit of ook niet dat er voor de ene zijde op de andere zijde een grotere waarde aanwezig is. Het antwoord zal steeds passend zijn in de mogelijkheden die ieder in zich bezit de gekomen. Dan zou ik zeggen, de debatten voor vanavond zijn geopend.

Vragen.

 • Een vraag inzake de oefening van vorige keer. Bij het uitoefenen van de oefening begin ik nu evolutie te zien. Het meegaan met een gids is puur gevoelsmatig. Ik kan niet werkelijk een prikkel voelen. Ik kom terecht in vlagen van duidelijkheid en vlagen van nevel. Meestal zie ik groepen mensen, dit kan verschillend zijn. Nu en dan kom ik een persoon tegen, maar die dan wel zeer herkenbaar aanvoelt. Is dit inbeelding of is het een begin op de goede weg?

Je moet opletten dat hetgeen wat u voor krijgt niet steeds wilt gaan analyseren. Door het feit dat u vraagt: is dit inbeelding? maakt u voor uzelf het moeilijk. En ik denk dat de raad is die naar iedereen geldig is: wanneer u met de oefening bezig bent en tijdens dat gebeuren neemt u zaken waar, u voelt aan, maar u ziet niet of u merkt ergens iets op, maar u voelt het niet of u ervaart een zindering, een trillingen, noemt maar op,  dan moet u niet gaan afvragen: is dit nu een contact of is dit nu mijn gids? Neen, u laat het gewoon gebeuren. Op het ogenblik dat u zich daar volledig voor openstelt, zonder dat u – en dat hebben wij u in de vorige les zeer duidelijk trachten te maken – erop focust,  zult u opmerken dat naargelang u verder met de oefening gaat, deze fenomenen voor u duidelijker worden.
In dit geval zou je kunnen zeggen dat het fenomeen van aanvoelen van ‘er is een gids’, dus sterker wordt. Tot zelfs op het ogenblik dat u aanvoelt dat deze gids u bepaalde indicaties geeft, bepaalde woorden of gedachten, om het zo te zeggen, toespeelt. Ook hier moet je opletten dat je niet begint met de vraag: is dit nu mijn eigen gedachtespel of komt het van buiten? Want op het ogenblik dat u dat weer doet, blokkeert u de mogelijkheden en zegt u eigenlijk tegen uw hersenen: jij moet mij hier zeggen wat er aan de hand is. En uw hersenen kunnen dat niet. Want zij hebben daar geen enkel deel aan of invloed op. Zij zijn enkel maar de doorgeefluik in de stof.
Belangrijk en dit is de tip voor iedereen: tijdens uw oefening, tijdens uw contemplatie gewoon openstaan voor hetgeen wat je waarneemt.  En zo zal je opmerken dat keer na keer dit versterkt, beter wordt, duidelijker wordt. Voor de oefening die we aangezet hebben met jullie, kun je doorsnee rekening houden met een periode van enkele maanden alvorens het voor uzelf een normaal gegeven en aanvaardbaar gegeven is waar je met kunt communiceren, waar een spontane uitwisseling zal ontstaan. Zo, ik denk dat u hier even kunt over nadenken en dat u dan gerust verder kunt gaan op de weg dat u bezig bent.

 • In de lessen over de chakra’s werd gezegd dat de harmonische wisselwerking tussen hartchakra en keelkopchakra de ideale mogelijkheid voor uittreding veroorzaakt. Is dit iets waar we moeten rekening mee houden tijdens deze oefening?

Het is een kennis die u hebt en die bruikbaar is.
Echter voor hetgeen waar we nu mee bezig zijn zou ik mij daar niet op toespitsen. Ik zou gewoon de oefening uitvoeren zoals ze u is aangebracht. Het grote voordeel daarvan is, dat u op deze wijze zonder barrières hulp kunt krijgen. Op het ogenblik dat u deze oefening, die toch wanneer zij in haar totaliteit zal gekend zijn zeer ingrijpend is, als u deze via bepaalde vaste indicaties zou willen uitvoeren, gaat u uzelf vastzetten.
U kunt werken met de chakra’s op andere gebieden, geen enkel probleem. Maar voor deze oefening die toch wanneer we dit afgerond zullen hebben voor ieder van u een zeer, maar zeer belangrijk onderdeel in zijn ontwikkeling zal zijn, is het niet geraadzaam van u daar tot en met op toe te spitsen.
Wanneer echter tijdens de oefening in gedachtegang dit voorbijkomt, moet u nu ook niet ineens dat wegwerpen. Want dan stoort u ook uw rust. Maar het is niet zo dat u tijdens de contemplatie u zich daar naartoe moet richten. Ik denk dat dit voldoende is.

 • Vorig werkjaar hebben jullie onderwezen dat het beste kruid naast onze deur groeit en dat we het vaak te ver zoeken. Ik heb daar toen heel wat over nagedacht omdat ik regelmatig met Ayahuasca werk. Vorige les kwam dit opnieuw aan bod en brachten jullie naar voor dat de weg die we in deze groep volgen niet compatibel is met dat soort middelen. Ik voelde me voor een keuze gesteld. Mijn persoonlijke conclusie is dat ik al wat binnen mijn mogelijkheden ligt heb aangesproken om die keuze te maken, om het eventueel te aanvaarden zonder het te begrijpen en dat me dat niet gelukt is. Omdat in mijn ervaring de leringen van deze groep en die van het medicijn wel compatibel en zelfs complementair zijn. Daarom volgende concrete vraag:
  Heel graag zou ik met deze groep blijven werken en ook af en toe met het medicijn. Is er een mogelijkheid om me dat toe te staan? En als dat niet zo is, dan wens ik jullie mijn respect en dankbaarheid te betuigen en vraag ik om mij op een veilige manier uit deze groep te laten vertrekken.

Aan de hand van wat u hier naar voor brengt, moet ik tot mijn spijt tegen u zeggen dat hetgeen wat u denkt dat u doet niet overeenkomt met hetgeen wat werkelijk is. Als u stelt het kruid dat voor mij goed is groeit naast mijn deur, dan klopt dit. Echter hetgeen wat u toepast groeit zeker niet naast uw deur. Dat is punt een.  Punt twee, krijg je met hetgeen wat dat u daar naar voor brengt een verbinding met, en u zult dit misschien zwaar noemen dat ik dit zo uitdruk, zwart magische krachten van de oude indianenstammen uit het Amazonewoud, als dusdanig. Dit gaat veel verder dan dat u als westerling kunt inschatten, zelfs kunt aanleren. De begeertepatronen van de westerlingen, die dit naar hier hebben gebracht, zijn zo groot dat zij in hun begeerte zo verblind zijn dat ze niet doorhebben dat ze volledig in de chaos geconnecteerd zijn en volledig zichzelf als het ware hebben verankerd aan zeer oude krachten. Met alle gevolgen voor deze personen en eventuele, en ik druk mij nog matig uit, volgelingen.
Als je nu vraagt kan dit samengaan met hetgeen wat wij hier op dit ogenblik naar voor brengen, dan zeg ik: Neen! Waarom  kan dit niet samengaan? Omdat u voor uzelf, wanneer u beide zaken gebruikt, uw eigen lichaam als het ware tot een soort explosie zou brengen. Waarom? Enerzijds hebt u de oude zwart-magische krachten die ten volle naar u toegetrokken worden en daartegenover staan de lichtende krachten waar wij u trachten in te onderwijzen. U bent nog niet ver genoeg als mens om deze beide polen in de hand te kunnen houden.
Oh, wij weten wel dat licht en duister op één lijn zitten, dat alles één geheel is. Dat is zeer juist. Maar neem gerust van ons aan, dat op dit moment het voor niemand hier in de groep mogelijk is deze krachten te beheersen. Het gevolg zou dan zijn, dat wanneer u beide zaken probeert, dat dit fysiek voor uw lichaam onhoudbaar wordt. Met alle gevolgen van dien. Gevolgen die u nu zeker nog niet kunt inschatten, maar die op korte tijd zelfs fataal kunnen zijn. Ook – en dit mag u niet onderschatten-  door de krachten waar u deel van wordt in het zwart-magische, gaat ook uw bewustzijn als het ware aan de haal. Met als gevolg dat u van uzelf denkbeelden gaat krijgen, ideeën gaat ontwikkelen, dat u tot mogelijkheden en kennis komt die voor een mens niet uitvoerbaar zijn. Die zelfs niet draagbaar zijn.
Het gevolg van toepassingen van deze zaken is dat, ofwel uw lichaam overgaat naar een ziektepatroon en u zo uzelf vernietigd of uw geest uw lichaam in een dwangneurose brengt, zodat u ook niet meer in de maatschappij kan functioneren.
U begrijpt dat wanneer u deze zaken weet, dat het onmogelijk is van dit samen te laten gaan. Omdat hier hetgeen wat we u trachten bij te brengen en wat u volledig vrijwillig doet, u bent nooit verplicht geweest van dit te doen,  u bent vrijwillig in de groep gestapt, u hebt vrijwillig geluisterd en aanvaard, dan kan u dit niet samenhouden, dat is onmogelijk. U zult alleen de processen van vernietiging als dusdanig versnellen wanneer u beide tracht te onderhouden. En wanneer u op dit ogenblik zegt, en dat is uw volste recht, dan kies ik voor de oude patronen, dan zullen wij trachten van u geen weerslag van hier uit te laten ondergaan met alle mogelijke middelen, maar kunnen u ook niet meer beschermen. Dat is onmogelijk. U komt dan volledig in de kracht van de oude riten en ik kan daarbij zeggen: Deze kracht is zeker niet te onderschatten. De zwart-magische werkingen zijn sterker dan ooit tevoren op dit ogenblik.
Wij vinden het spijtig als u zo een keuze zou maken, maar wij respecteren 100% uw vrije keuze. Zo ik denk dat ik het zo duidelijk mogelijk naar voor heb gebracht.

 • Ik heb niet echt rechtstreeks een vraag. De oefening lijkt mij een beetje te ingewikkeld om al een evolutie te geven. Ik kan alleen zeggen de hazelaar, het hazelstokje en de hazelnoot op mijn altaar, dat die mij begeleiden en mij ergens brengen, dat ik kan omschrijven als een vorm van slaap die een halfuur duurt maar in wezen maar 3 minuten en dat ik mij achteraf gedragen voel. En dit is het voor mij.

Het is een mooi punt dat u naar voor brengt. Waar ik het volgende op kan zeggen en dit kan voor iedereen een interessant gegeven zijn.
Wanneer u zich instelt en in dit geval zegt u: Kijk, ik doe dit vooral met die hazelaar enzoverder. Kom ik tot de bevinding dat ik de idee heb van slapen.  Dit is echter geen slaap. Dit is echter een vorm van trance die u ondergaat omdat u zich op deze zaken instelt. Dat u de idee hebt dat dit lang duurt. Het gevoel kan zelfs gaan dat dit soms dagen duurt en toch maar heel kort is, komt – en nu is het zeer interessant – omdat u reeds over de mogelijkheid beschikt – zonder dat u het bewust kunt vertalen naar uw hersenen – van uw geest uit te zenden en ervaring te laten opdoen.
Echter de ontwikkeling is nog niet zover dat de ervaring die u tijdens die periode van trance op doet kunt omzetten in gedachtebeelden die passen binnen uw stoffelijk denken. Maakt u echter daar geen zorgen over. U bent niet de enigste hier in de groep die dat meemaakt. U gaat langzaam maar zeker opmerken dat u vanuit de bijna voor uw hersenen een blanco trance over gaat gaan naar het vatten van eerst enkele flitsen, vervolgens zul je opmerken dat dit zich uitbreidt. Ook zul je opmerken dat hoe meer u deze trance ondergaat, hoe lichamelijker u zich sterker gaat voelen. Ook hoe emotioneler u evenwichtig gaat worden. Het is niet te onderschatten de evolutie die hier gebeurt ondanks dat u stoffelijk zegt van: Kijk, ik heb er weinig beelden of ideeën over. Dit komt langzaam maar zeker in de toekomst wel naar u toe. Zo.

 • Of de oefening mij al lukt, kom ik vanuit het duister naar licht. Maar ik eindig altijd bij mijn overleden vader. Dus die neem ik altijd waar. Alleen is mijn vraag: Is dit wel degelijk trance? Wat moet ik dan verstaan onder trance? Is dat alleen een slaapgevoel? Of kan dat ook anders?

Doorsnee gesproken in de beginnende periode van de oefening zou je kunnen stellen dat trance een slaapgevoelen is. Maar het is heel bewust slaapgevoelen. Ieder op zich zal op zijn eigenste wijze ervaren hoe te komen tot de wisselwerking tussen het geestelijk deel van uzelf en het stoffelijke.
Wanneer u zegt: Ik kom telkens in contact met mijn vader, dan kunnen we stellen dat de beeldvorming een is die u een bepaalde geruststelling enerzijds en anderzijds een noodzaak aangeeft van dit beeld voorlopig te hanteren. Het beeld dat voor u op dat ogenblik waarschijnlijk een veiligheid inhoudt.
Nu wil ik er direct aan toevoegen dat visualisatie van familieleden, vrienden enzoverder die ooit naar onze zijde zijn gekomen, meestal ontstaat vanuit u zelf en niet van de entiteiten die daar in uw denken bij betrokken zouden kunnen zijn. Het is een door u als het ware gevormd beeld. Dit geeft niet. Integendeel. Dit kan u zeer behulpzaam zijn, omdat voor de entiteiten die u willen begeleiden, die u trachten te helpen, vanuit dit beeld er mogelijkheden zijn om u te ondersteunen. En dan kan het best zijn dat in de beginfase zoals we nu bezig zijn, u wel degelijk de idee hebt * en dat geldt voor iedereen – dat de figuur die zich manifesteert een familielid of een vriend of een vriendin is. Dit is niet schadelijk. Integendeel. Maar let wel op dat je u er niet op vast pint. Want als u zich erop vast pint, gaat u zich beperken. Zolang als u het beeld de vrijheid geeft van manifestatie, zonder te zeggen van ik verwacht er dit of dat van, dan zult u opmerken na verloop van enkele weken dat die figuur kan veranderen. Dat dus de duidelijkheid van degene die je laat voorkomen plots zich gaat oplossen en andere zaken of ideeën in de plaats gaat geven. En dan kun je krijgen, dat is de volgende stap die waarschijnlijk in deze evolutie zit, dat u tijdens uw contemplatie wel degelijk contact hebt, maar dat dan niet meer achteraf kan gezegd worden: Tiens, het was mijn vader, of het was die of die. Op dat moment bent u dan weer een stap verder.

 • De afgelopen twee weken heb ik geprobeerd in trance te komen. Ik heb dat op verschillende manier geprobeerd. Alleen kijken. Geprobeerd via mijn chakra’s in contact te komen met de roos in dit geval. Via mijn gevoel geprobeerd contact te leggen. Daarna omdat het mijn idee was dat het allemaal niet zo goed ging, eerst de cd beluisterd en een meditatie en daarna geprobeerd contact te leggen. En ik heb niet het gevoel dat ik ook maar één keer echt in trance ben gekomen. Wel ben ik een paar keer in slaap gesukkeld. Ik denk wel dat er in de loop van de twee weken een lichte vooruitgang is, maar is dat zo? Ben ik op de goede weg? En zijn er eventueel enkele tips?

Eigenlijk moet ik hier bijna hetzelfde antwoord geven als op de eerste vraag die hier is voorgelegd. Ik vind het voor ieder van u heel goed de inzet die u doet, maar ook hier zoals u het naar voren brengt, ik heb geprobeerd. U moet het gewoon doen. Ook niet nagaan is dit wel trance of is dit niet?  Wanneer u zegt: Kijk, ik heb het gevoel gehad dat ik geslapen heb, dan kunt u wanneer dit binnen de oefening is, gerust aannemen dat dit een eerste vorm is van trance. U moet niet denken dat u wanneer u deze oefening doet, in een trance gaat zoals bijvoorbeeld wanneer je onder hypnose zou gaan. En ik denk dat de meesten onder u te sterk die idee in hun achterhoofd hebben van trance.
Trance kan wanneer u gewoon in contemplatie zit, een heel lichte oversluiering zijn. Dat is al voldoende. En tijdens de idee dat u slaapt – of dit het nu het idee is van ik heb maar één min geslapen of ik heb één uur geslapen, maakt niet uit – tijdens die periode gebeurt er via uw eigen geest reeds ontzettend veel. Maar het is nog steeds niet voor de stof achteraf duidelijk plaatsbaar.
Kijk, dit geldt voor iedereen. U moet er rekening mee houden dat u een oefening aan het aanleren bent die eigenlijk voor uw lichaam een totaal nieuwe ervaringswereld opent. Een wereld waar je alleen nog maar tijdens uw slaap in vertoefd hebt. Daarmee wil ik zeggen, dat in de loop van uw leven, tijdens de slaap, regelmatig uittredingen zijn geweest. Maar dat zijn wat men noemt spontane uittredingen, die u niet als dusdanig kunt sturen.
Wat we nu proberen te bereiken is dat je via uw stoffelijk lichaam, heel bewust de wisselwerkingen gaat vastleggen tussen uw geest en uw lichaam. Maar daar moet iedereen voor zich leren: de vertaling van de signalen die de geest geeft. Want vergeet niet, de geestelijke wereld komt niet overeen met de stoffelijke en de geestelijke bewegingen zijn voor de stof niet detecteerbaar of vastlegbaar op de manier dat de stof alles wil vastleggen en omschrijven. Daardoor krijgt u tijdens de oefening in gedachte van het lukt mij niet want… Dit gedachtepatroon zou je best trachten los te laten. Los te laten wil zeggen: als je eraan denkt, goed, maar corrigeer u telkens en ga naar een ander beeld over. Denk terug aan de basis: bijvoorbeeld, de roos zoals ze hier naar voor is gebracht als vertrekpunt. En sommige zoals onze vriend daar zei, voor mij is die hazelaar belangrijk. Kan ook. Geen probleem.  Het gaat u de mogelijkheid geven los te komen van die hersenwerkingen die trachten te sturen. Want vergeet niet, uw lichaam wilt eigenlijk alles blijven controleren. En is niet dadelijk akkoord met het feit dat er een tweede factor komt die een invloed kan uitoefenen op het wel en wee van dat stoffelijk voertuig.
Het is juist deze barrière doorbreken – en dat willen we met jullie bereiken – dat u de mogelijkheid geeft om in een verdere evolutie te komen. En het is niet zozeer dat we vanuit onze zijde jullie perse allemaal willen doen uittreden in zomerland en verder. Neen. Wat onze doelstelling achter het gegeven is, is dat ieder van u de mogelijkheid krijgt via deze weg te komen tot veel meer informatie, veel meer mogelijkheden, en er zijn er, om op dit moment in dit leven juister te kunnen reageren, te kunnen helpen, te kunnen functioneren.
Je mag niet vergeten op het ogenblik dat je bijna een permanente verbinding kunt leggen die harmonisch is tussen uw eigen stoffelijk voertuig en uw geest, dat heel veel ook in uw stoffelijk lichaam zich gaat wijzigen. U zult stoffelijk, fysiek, veel harmonischer worden. Dat is één. Maar dat is niet ons hoofddoel. Ons hoofddoel is dat u in het ganse geheel beter de plaatjes kan begrijpen, kan omschrijven. Dat u wanneer u iets gevraagd wordt, juister kan inspelen. Juister kan zeggen van: Kijk, dit is aan de hand, zo en zo kunt u verder. Dit gaat op alle terreinen.
U zult ten andere opmerken, naar gelang de evolutie in de maatschappij, dat dit een noodzaak gaat worden. Omdat u in de toekomst meer en meer gaat geconfronteerd worden met situaties die stoffelijk niet meer aanvaardbaar zijn. En dan spreek ik heus niet  alleen over ziektes, maar dan spreek ik over alle regionen van uw gekende maatschappij. En daar op dat ogenblik de mogelijkheid hebben van een inzicht in hoe iets is ontwikkelt, hoe iets zich verder gaat ontwikkelen en kunnen zeggen van: Kijk, wanneer je dit doet of zulke positie inneemt dan kun je verder, dan heb je een  prachtig resultaat behaald . Maar dat kun je maar wanneer je over alle krachten kunt beschikken die u ter beschikking staan.
Het probleem op dit ogenblik voor de meesten nog onder u is, dat u heel veel met uw lichaam kan, u wel heel veel weet, maar dat er nog geen vloeiing is tussen uw geestelijke capaciteiten en van de meesten onder u moet je ze echt niet onderschatten, want de meesten onder u hebben aardig wat ervaring door de tijd heen opgeslagen. Ik zal zeggen door de eeuwen heen, want anders denk je alleen maar in dit leven, maar ik spreek hier over uw totaliteit van uw bestaan, waardoor je een meerwaarde hebt in deze tijd. Maar het is juist deze wisselwerking tot stand brengen dat maakt dat je nu iets echt kunt naar voor brengen en resultaten kan behalen.
Dus, we gaan eigenlijk kort samengevat voor het totale plaatje dat iedereen is. Maar we moeten dit stap per stap opbouwen. En dat is de weg die we nu aan het gaan zijn. En heus wij weten voor de stof is dit niet gemakkelijk, omdat de stof dikwijls – zeker nog in de eerste maanden – zich in confrontatie gaat stellen. Is logisch. Het is lijk een kind opvoeden als het ware. Een kind denkt soms ook ik doe liever dit of dat of ik snoep liever zus of zo.  Maar je moet het ook proberen duidelijk te maken van kijk, dat is de juiste manier. En wanneer het kind het kan aanvaarden en zelf begrijpen dat dit de weg is, dan kan het het gaan, zonder veel problemen.

 • Als ik in meditatie ga, dan voel het in mijn maag alsof ik in een achtbaan zit. Die maag gaat zweven. Het is een heel naar gevoel. Ik heb dan op dat moment de neiging om de oefening weer af te breken.

Het gevoel ontstaat niet uit uw maag maar uit uw plexus solaris. Het is een spanningsgevoel en het heeft te maken met, sta mij toe te zeggen, een emotionele onevenwichtigheid die zich vast heeft gezet ter hoogte van de plexus solaris en die, doordat je aan de oefening begint, zich tracht te manifesteren om u over te nemen.
Ik zou u de raad geven, wanneer u de oefening doet en u ervaart dit gevoelen, van u zo in te stellen dat u dit gevoelen van uw achtbaan afgeeft aan de aarde. Dat u het laat wegvloeien en dat u voor zichzelf tracht een gevoel van rust, emotionele rust te creëren. Het probleem zit hem in uw stoffelijke leven. Er zijn teveel spanningsveld rondom u die zich op dit moment geankerd hebben  op uw plexus solaris en die dit veroorzaken.
Dus, het zou misschien aan te raden zijn van bij wijze van hulp o.a. een gebruik te maken van bijvoorbeeld valeriaan extract om uw plexus solaris een rust toe te kennen alvorens de oefening uit te voeren. U kunt een valeriaan extract nemen op basis van een dilutie zes en daar ongeveer een 25 druppels van nemen. Het sterkste werkt dit voor u wanneer u een beetje water opwarmt, een lepeltje fijne suiker in doet, 25 druppels in doet, goed rond roert en uitdrinkt en dan een klein kwartiertje, halfuurtje later, uw oefening probeert uit te voeren. Dan zou u op dat moment langzaam maar zeker de beheersing moeten krijgen over dit spanningsveld en dan ook de handigheid van wanneer het zich toch nog manifesteert te laten afvloeien. Als u dat klaar hebt, dan kunt u gewoon verdergaan met uw oefening. En zult u opmerken dat u ook gemakkelijker het gevoel krijgt van, ik ga hier in een soort lichte trance enzoverder. Maar ik denk dat je best  eerst dit kleine probleem oplost.

 • Ik ben nog maar bezig met het visualiseren van de roos. En dat gaat eigenlijk niet slecht. Maar die roos komt dan in mij. Als ik de wortels visualiseer, dan voel ik ze in mijzelf. Als ik dan de blaadjes visualiseer, dan komen die dichterbij. Dat is niet tegen te houden, maar ze komen in mij.
  Maar ik had ook twee technische vragen.
  Is er een verschil tussen oefeningen met gekruiste ledematen en niet gekruiste. En dan ook of de energiekanalen die langs de rug, langs het centrale kanaal gaan, is het zo dat die elkaar kruisen 3,5 of is dat een verwarring met de kundalini die aan de basis 3,5 op zichzelf is opgerold zoals men zegt.

Kijk, u bent hier bepaalde zaken in verwarring aan het brengen. U bent gegevens vanuit de oosterse yoga aan het overbrenging naar hetgeen wat wij hier als oefening naar voor brengen. Om te beginnen wanneer u zegt: Ik heb vroeger leren oefenen met gekruiste voeten, benen, armen, noemt maar op, dit is allemaal heel mooi, dat kan. Dat is geen enkel probleem. Wanneer u dit als ontspanningsoefening, meditatieve oefeningen enzoverder doet, dan kunt u gewoon deze energiestromen kortsluiten.
Echter wanneer u de oefening doet van contemplatie zoals wij ze hier naar voor brengen, om u te kunnen brengen in wisselwerking met uw eigen geest, moet u vermijden dat uw stoffelijke lichaam de energiebanen als het ware kortsluit. Daarom is het essentieel van te vermijden van uw enkels bijvoorbeeld te kruisen of u knieën samen te brengen of uw armen te kruisen, uw polsen over mekaar of uw handen in mekaar.  Je moet ervoor zorgen dat alles open is en vrij kan vloeien. Dat is het eerste punt.
Het andere wat u aanhaalt van de kundalini en de energiestromen, ook hier weer haalt u waarheden uit het Oosten aan. Deze zijn in vele gevallen, naar menselijke termen, redelijk correct. Je moet er wel rekening met houden dat je afhankelijk bent van de leraar en zijn voorstelling van de energieën.
U moet zich tijdens deze oefening niet gaan voorstellen, ik werk met het slangenvuur of de kundalini of ik werk met gedraaide vormen van energieën. Laat dit alles los. Want dit zijn typische oefeningen die ontstaan zijn en nog altijd gelieerd zijn bij degenen die het kennen aan ontwikkelingen, bewustzijnsverruiming via de weg van yoga en vooral van de magatari yoga.
Dus ik zou als ik van u was dit gewoon terzijde laten en mij beperken tot – zoals je zo mooi hebt omschreven in het begin van uw stelling – de contemplatie naar de roos. U zegt: Ik voel mij daar meer en meer één mee. Het is precies of ik ben erin opgenomen. Dit is een redelijk goede vorm van contempleren die u, wanneer u dit blijft aanhouden, effectief het gevoel zal doen geven dat u als het ware volledig één wordt met dit beeld. En vanuit die eenheid zult u dan opmerken kunt u verdergaan. Zult u ook uw gidsen ervaren en zult u daar uw resultaat behalen. Dus, het is zeker niet zo dat u moet schrik hebben dat dit één worden met de roos u zou beperken. Integendeel.

 • Ziekte en vermoeidheid komen regelmatig op de voorgrond in mijn leven, zoals nu de laatste maanden. Dit heeft een invloed op mijn ganse persoon, ook op mijn spirituele beleving en ontwikkeling.  Het remt mij af om in de oefeningen mijn denken los te laten.  Is het de bedoeling dat ik hier nu mee leer om te gaan of is dit een signaal om meer grenzen te stellen en mijzelf niet tot uitputting te laten komen?

Ook hier moet ik zeggen dat de problematiek zit in de wenselijkheden die u ten opzichte van uzelf in deze wereld stelt. U bent een kind van uw generatie. Een kind van een generatie die eigenlijk het normaal vinden van over zeer veel mogelijkheden te beschikken. In die mate dat u, en neemt mij dit niet kwalijk en dit geldt niet voor u alleen dit geldt voor zeer velen, teveel hooi op uw vork neemt. En als u teveel hooi op uw vork neemt, dan kunt u het niet volhouden. Dan gaat u letterlijk en figuurlijk uw lichaam verzuren. En dan mag u doen wat u wilt qua medische zaken, moderne medische zaken, zelfs alternatief zolang u de koe niet bij de horens vat, en daarmee bedoel ik uw eigen problematieken aanpakt en tracht uit te klaren, ja, dan gaat het probleem blijven bestaan.
Let dan wel op, wanneer u nu met uw oefeningen bezig bent, en u zult dat al ervaren hebben, gaan de zaken zich nog extrapoleren. Dat wil zeggen dat u in de eerste zaak bij de contemplatie, geconfronteerd gaat worden met hetgeen wat in uw denken, en nu moet u goed opletten, in uw denken, maatschappelijk, stoffelijk, fout zit. En dat gaat voor u moeilijk liggen, omdat u in uw stoffelijk denken vindt dat dit in deze tijd allemaal aanvaardbaar moet zijn en moet kunnen.
U werkt, u moet van alles en nog wat te samen doen, alles in uw leven, staat onder een grote stress. Deze stress verhoogt zich steeds en juist omdat die daar is, krijg je dat uw lichaam u de signalen geeft van: stop. Je gaat te ver. Je eist te veel. Maar dan vind je dat dat niet kan en ga je daartegen in.  En je zit in een vicieuze cirkel. De kwestie is en dat zult u als u oefeningen goed doet, sneller ervaren dan dat u misschien graag hebt, maar dat u bepaalde zaken duidelijk zult moeten afbouwen. U zult duidelijk moeten voor uzelf kiezen, van daar stop ik mee, dat laat ik weg en daar ga ik nog voor. Zodat uw lichaam en zeker ook hier in dit geval, uw fijnstoffelijk, want dat zit ook aardig overhoop, op evenwicht kan komen. En dan zult u zien, dat zal raar zijn voor u, maar u zult zien als u daarin slaagt dat plots ook die gezondheidsproblematiek die zich nu manifesteert zich gaat nivelleren. En langzaam maar zeker als het ware verdwijnen. Want de andere zaken komen in evenwicht. Dat kunt u heel gemakkelijk en dit klinkt misschien raar voor, heel gemakkelijk bereiken via de oefening die je doet. Dus de contemplatie. De opbouw. Alleen zul je moet opletten dat uw stoffelijk zijn steeds u opnieuw zal trachten te drijven en u zal trachten wijs te maken van: och, het gaat nog wel. Het is allemaal niet zo erg of weet ik veel. En daar mag u niet in trappen.  Cru gezegd: U moet uw manier van leven serieus een andere wending geven. En als u daarin slaagt dan hebt u enorm veel mogelijkheden. U hebt enorm veel potentiaal en u zult het dan op de juiste wijze kunnen gebruiken. Waar u nu uw potentiaal eigenlijk op zolder steekt en u laat sturen en leven door anderen. En ja door medicatie die meestal toch niet zo gunstig is.
Ik hoop dat u het ons niet kwalijk neemt dat we hier redelijk sterk op de zaken ingaan, maar vanuit onze zijde gezien is dit de beste steun die we aan ieder van u kunnen geven. Het is aan jullie zelf er over na te denken. Het is aan jullie er zelf iets mee te doen. Wij vanuit onze zijde, waarde broeders, waarde zusters, wij kunnen enkel en alleen maar jullie opmerkzaam maken op de zaken.

 • Als ik de oefening probeer, probeer ik mij te fixeren op een paard en dat dier helemaal in mijn hoofd te beschrijven. Ik kan mij heel moeilijk concentreren, dus mijn gedachten dwalen dikwijls af en dan begin ik opnieuw. En dan plots ben ik weg. En dan ben ik weg en het wordt hoe langer, hoe langer. De laatste keer was het bijna een uur, later ben ik terug. Ik heb niet echt het gevoel dat ik in slaap ben gevallen. Ik weet gewoon niet wat er gebeurd. De laatste keer dat ik terugkwam was ik heel moe achteraf. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Of gewoon niets.

Zoals u hier vanavond al verschillende malen gehoord hebt, is het fenomeen dat u meemaakt, gelijk aan het fenomeen dat uw broeders en zusters ook meemaken.
Nogmaals naar iedereen: loslaten. Niet gaan eisen of gaan verlangen. U bent allemaal redelijk goed op weg. U gaat allemaal, daar zijn we zeker van, na verloop van tijd de ene misschien een week vroeger als de ander, erin slagen om vanuit deze slaaptoestand te komen tot een erkenningstoestand, een ervaringstoestand. En dan kunnen we de volgende stap gaan zetten. En wat hier de vraag aan gaat, ik stel mij paard voor en ik contempleer op een paard, dan zou ik daar kunnen zeggen: Kijk, een paard  is misschien wel interessant om over na te denken, maar daar krijg je teveel koppeling aan emotionele feiten. Ik zou u de raad geven van toch over te gaan naar iets wat minder uw emoties prikkelt.
Als een roos voor u niet haalbaar is, kunt u misschien overgaan naar bijvoorbeeld een plant of eender wat. Zelfs indien het u zo liggen, een mineraal. Noem maar op. Wanneer u echter, zoals u het hier naar voor schuift, over een dier, dat dan nog nauw aan uw hart ligt, gaat contempleren, dan gaat u eigenlijk niet contempleren, maar dat gaat u een emotionele, laat ons zeggen, gebeurtenis gaan analyseren. Het is geen contemplatie. Dat is een analyse. En dat is niet hetgeen waar je eigenlijk uit moet vertrekken. Want ik ga u duidelijk maken waarom niet.
Door de mogelijke emotionele gedachte kun je plots afwijken en bijvoorbeeld een negatief gedachtebeeld oppakken. Stel u voor: U bent over het dier aan het denken en u denkt plots dat het dier ziek is. U gaat dan een negatief, emotioneel gevoelen in u opwekken. Dat in deze tijd en zeker in de context van deze oefening, als u er geen erg op hebt, heel gemakkelijk gaat koppelen aan negatieve invloeden of duistere invloeden. Dat moet u vermijden. Dat beeld zult u zelden of nooit gaan realiseren wanneer u dit doet met een plant of wanneer u dit doet met een kristal of iets dergelijks. Wel wanneer u dit doet met dieren, mensen, noem maar op die u zeer nauw aan het hart liggen. Dat wou ik er nog wel even aan toevoegen. Voor de rest kun je zeggen zit je op hetzelfde niveau en dezelfde ontwikkeling als de meesten hier in de groep en zal de idee van ik slaap, dat in wezen een trance is, langzaam maar zeker verder ontwikkelen.
De kwestie is voor ieder van u, dat u langzaam maar zeker ook voor uzelf een routine aankweekt van deze oefening te doen. Dat het bijna, ik zou zeggen, voor u een must is de oefening gedaan te hebben. En op die wijze drilt u uw stoffelijk voertuig om langzaam maar zeker open te staan voor de mogelijkheden die rond dit voertuig aanwezig zijn. En dat is eigenlijk het mooie van een stoffelijk voertuig.
Een stoffelijk voertuig kun je heel gemakkelijk in een bepaalde richting brengen waardoor dat het een gewoontepatroon krijgt. Vele gewoontepatronen kun je omschrijven als verslavingen en zijn meestal niet zo ideaal voor het lichaam, maar deze is juist het omgekeerde. Door op deze wijze te werken krijg je dat uiteindelijk bijna automatisch uw hersenen via het onderbewustzijn of sommige zeggen het bovenbewustzijn, alhoewel dat dat maar termen zijn, de wisselwerking toelaat en langzaam maar zeker ook het aanvoelen kan omzetten naar voor u duidelijker beelden, duidelijke gedachtevormen, waardoor dat u na verloop van tijd een harmonische wisselwerking en samenwerking met uw eigen geest kunt ontwikkelen.

Zo. Dit waren dan vragen. Waarde broeders en zusters, u oefent gewoon nu verder en wanneer we elkaar volgende keer weer treffen, dan zult u weer bepaalde vragen hebben. We gaan daarop verder.
Ik ga u nog een kleine raad meegeven en dat kan de meesten onder u heel goed helpen. Wanneer u de contemplatie gedaan hebt, maak eens de gewoonte van uw ervaring kort neer te schrijven. U kunt ervaren hebben, zoals je zegt: Ik heb geslapen. Of ik heb het idee gehad van te slapen. Schrijft dat neer. U schrijft ook neer, kort, wat u, wanneer u zogezegd uit uw slaap ontwaakte, dacht. U zult dan opmerken wanneer u dit telkens weer opnieuw met korte woorden noteert, dat er een patroon in aanwezig is. U zult ook opmerken dat waar u nu in deze eerste reeks van oefendagen de idee hebt gehad van er is weinig evolutie in, dat er wel degelijk telkens een kleine evolutie is. Er zal telkens iets anders zijn. En dat is het voordeel wanneer u het gewoon in een schrift noteert. U houdt dat bij en u krijgt, langzaam maar zeker, een duidelijk overzicht van de evolutie.
Dit gaat ook stoffelijk voor u een meerwaarde betekenen en een ondersteuning. En zo komen we langzaam maar zeker dichter bij ons doel. We zijn er nog niet. We gaan er nog hard moeten aan werken. En wees gerust, eens dat we er zijn, dan eigenlijk kunnen we zeggen, kunnen we allen te samen aan de slag.

DEEL  2

Zo, aan mij het genoegen om jullie in het tweede gedeelte te begeleiden en zoals u misschien weet of misschien niet, op dit moment gebeurt er op aarde iets heel raars. Uw aarde bevindt zich in het middelpunt van een magnetische storm. Het kernpunt van de magnetische storm op het ogenblik bevindt zich ter hoogte van Midden-Siberië en omvat zo dadelijk de ganse aarde. Een uitzwaai naar beiden polen. Het gevolg gaat zijn dat u op het wat meer noordelijk of zuidelijker halfrond pool fenomenen gaat krijgen van heel mooie  grootorde.  Toch voor de astronomen enzoverder.
Maar dat  interesseert ons maar matig. Wat ons vooral interesseert is de enorme impact die deze magnetische storm heeft op de aarde en vooral wat die voor de mensheid gaat betekenen. U mag er van op aan dat in de komende 12 uur enorme verkeerde beslissingen en besluitvorming zullen genomen worden, op alle terreinen: zo goed politiek, economisch, financieel, enzovoort. Alles wat men beslist binnen deze periode, zal leiden tot een versterking van de chaos die op het ogenblik bezig is en zal ervoor zorgen dat wij aan onze zijde aardig wat werk krijgen.
En dit is nog maar een begin. Dit is een van de eerste magneetstormen die dit jaar rond de aarde zullen gaan. Er komen er nog aardig wat andere. Ik weet dat, astronomisch gezien, men zich vooral zorgen maakt over al wat elektronica is enzoverder. Daar maken wij ons echter geen zorgen over. Waar wij ons de meeste zorgen over maken, is over de impact die het heeft op de mens en zijn denken. En vooral op de versterking van het negatieve door deze bewegingen.
Tezelfdertijd zien we dat we de mogelijkheid hebben, met groepen zoals deze, van dit krachtveld te gebruiken om positieve zaken te realiseren.  Daarom gaan we dit vanavond in de meditatie aanwenden. Dan kunnen we een aardig tegengewicht opbouwen. Voor uzelf  zou ik zeggen, zeker wat betreft de eerste 48 uur die volgen op deze dag, hou het rustig. Hou vooral uw emoties in bedwang. Laat u niet teveel meesleuren. En ook, en dit geldt voor alles, wat u gedacht had van dit of dat, of ik ga zus of zo, ik zou zelfs zeggen een gewone aankoop, stel het even uit tot de magneetstorm een beetje geluwd zal zijn.
Ik ga het misschien cru zeggen, als de dames zin hebben om een truitje te kopen en je koopt het nu, dan heb je er spijt van binnen 24 uur, want het is een miskoop; zo zal het met alles zijn.
Het magnetische veld dat inherent is, ook aan uw stoffelijk voertuig, is zo gestoord dat je moet opletten dat u in al uw handelingen – ook voor degenen die zich met de wagen verplaatsen –  heel gemakkelijk en te snel verkeerd gaat reageren, met alle gevolgen van dien. Dus hou alles rustig en als je de idee krijgt of de zin krijgt: och ik kan hier nog voor; blijf er maar achter. Of als je denkt ik kan nog rap door dat licht rijden, doet het niet. Want de kans is heel groot dat je mee in de brokken zit.
Het is een kleine waarschuwing. Wij kunnen er ook niks aan veranderen. Het is een invloed die ontstaat door de zon. Op het ogenblik, kosmisch gezien, is er in de ganse kosmos enorme beweging. En het is heus niet alleen zoals de astronomen tegen jullie misschien zeggen of in de kranten wordt geschreven, dat het een zware zonnestorm is. Er is meer aan de hand.
Deze zonnestorm kun je omschrijven als zijnde een communicatie tussen de zon en haar planeten. U zou bijna kunnen spreken, in menselijke termen, er is een politiek debat bezig tussen de planeten en hun prime minister. En die prime minister heeft het nogal moeilijk met bepaalde zaken die plaatsgrijpen binnen zijn minister comité, dus de planeten. Omdat vanuit grotere orde, ik blijf dan toch in politiek, zou u kunnen zeggen: ja, wereld gezien of Europees gezien zijn er van alle verschuivingen en noodzaken bezig. Daarmee wil ik zeggen,  de kosmische invloeden die Aquarius meebrengt, want daar gaat het eigenlijk om, zijn zo sterk dat ook uw prime minister, de zon, een paar aanpassingen moet uitvoeren.
Nu is dit een begin. Nu hebben we twee mogelijkheden. Of alles kan een beetje in goede banen geleid worden en dat hopen we. Of anders krijgen we, zoals in jullie politiek, een beetje een rotzooitje, waar niemand beter van wordt. De kans dat wereldwijd de invloed van deze magneetstormen tot een rotzooitje komt, is zeer groot. Ik ga er geen procenten opplakken, maar neem van mij aan, zeer groot.
En vooral nu op dit ogenblik, omdat – of dit nu toeval is of niet – de krachtsverhouding die zich in de atmosfeer vooral legt rond Siberië, dat je zo krijgt dat vooral ook al wat er onder zit aan Arabische werelden en andere moslimwerelden enorm gaan verstoord worden. En als u weet dat daar op het ogenblik de haat toppen scheert die erger zijn dan de haat die Europa gekend heeft in de tijd van de wereldoorlogen, dan heb ik toch voldoende gezegd denk ik. Wanneer we dit versterken en daarin beslissingen worden genomen door deze lieden, dan weet u waar u voor staat.
Dit is op het ogenblik het plaatje van uw aarde. U zult daar rekening mee moeten houden. Ik kan echt niet voorspellen en dat is ook niet aan mij om dat te doen, wat dit als uiteindelijke impact heeft ook voor uw normale handelingen, maar wat ik wel kan doen, is samen met u trachten het in deze omgeving zo lichtend mogelijk te houden. De krachten die zich nu op de aarde verspreiden, en dit gaat met enorme snelheden gepaard, totaal anders dan dat ook astronomisch wordt gezegd, want hetgeen wat men zegt een snelheid van 2200 km/sec is eigenlijk bullshit. Sorry voor de uitdrukking.  De snelheden en de verplaatsing en de impact is veel groter. Is niet meetbaar door u in de stof.

Meditatie: Eén kracht.

Lieve vrienden, ontspan u allemaal maar rustig. Denk eraan dat we samen veel kunnen, samen één grote kracht zijn.
Laat ons nu even ons voorstellen dat wij zelf verbonden zijn met de Bron van alle licht. Dat wij één zijn met de schepper. Een éénheid, die er steeds is geweest. Dat door deze eenheid de lichtende krachten, die in ons permanent aanwezig zijn, zich hier nu samenvoegen tot één grote lichtende kracht.
Wanneer u zich voorstelt dat de Bron van alle leven, hier in dit zonnestelsel, uw zon is en dat vanuit die zon nu energieën gegeven worden aan elke planeet, ook aan de aarde, dan kunnen we deze energieën ontvangen. Want deze energieën zijn licht.
De kwestie is dat we dit licht op een juiste manier aanvaarden en op een juiste wijze doorgeven. Dat we dit licht niet gaan gebruiken om zaken te stimuleren of zaken af te bouwen. Neen. Dat we dit licht zijn taak, zijn opgelegde taak, zijn kosmische taak, zijn kosmisch werk, laten volvoeren en dat wij ons ten dienste stellen van deze kracht. Van dit Licht.
Door ons één te maken met dit kosmische Licht zijn we één met de kosmische krachten. Ook al begrijpen we ze niet. Is dit nodig? Neen. Is het nodig dat een druppel water in de zee weet wat de zee betekent. Neen. De druppel water doet zijn taak. En zo ook is het voor ons. Het is niet nodig en het is ook niet mogelijk dat wij een overzicht hebben over de kosmische wetmatigheden. Dat wij een overzicht hebben over het goddelijke denken, zoals wij het beperkt kunnen omschrijven als mens.
Maar wanneer wij hier gezamenlijk ons één kunnen voelen met deze krachten, deze energieën, dan vervullen wij een taak. Een taak van het licht zijn mogelijkheid te geven. Een onmisbare taak in dit geheel. Dan zijn wij één met deze krachten, dan vormen wij één harmonie, en dan kan deze lichtkracht, gestuurd door de bron van alle licht voor de aarde, zijn werk op de meest juiste wijze volvoeren en dan zijn wij in staat, als dragers ook van deze lichtende harmonie, dit door te geven, dit uit te stralen, zodat dit licht zich overal op de meest juiste wijze kan manifesteren zodat dit licht ook voor ons de bron kan zijn van een verdere harmonie. De bron kan zijn van de weg in het licht die wij kunnen gaan.
En dankzij deze eenheid kunnen wij verder werken, kunnen wij hulp bieden waar nodig is, kunnen wij binnen het kader van deze kosmische evolutie het juiste denken, de juiste beslissingen nemen, de juiste weg gaan.
Dankzij deze kracht zijn we als het ware stoffelijk gezien afgeschermd tegen het verval van het oude. En staan we open voor de nieuwe mogelijkheden die deze kosmos in de toekomst voor ons heeft. Want dit is de kracht van licht.
En diegene die één is met het licht kan verdergaan, kan één zijn in deze kracht. Heeft geen barrière op zijn weg. Al het andere dat het licht niet wenst te erkennen gaat mee in de chaos en verdwijnt langzaam maar zeker uit het beeld, omdat het zich niet kan erkennen in de krachten van het licht. Omdat het zich terugtrekt en inkapselt, omdat het niet het licht durft aanvaarden als zijnde de bode, als zijnde de vertegenwoordiger van de kracht van de Vader, de kracht van de Schepper waaruit wij leven, waaruit wij bestaan.
Laat ons, ons één voelen op een avond als deze. Eén in de kracht. En zo zal hetgeen wat nu plaatsgrijpt op deze aarde ons niet deren. Integendeel. Het zal ons de energie geven, de meerwaarde geven om de taak die we op onze schouders genomen hebben, om het licht op deze wereld te laten schijnen, beter, sterker en meer te kunnen uitvoeren. Het zal ons, ons één laten voelen met deze kosmische kracht. Het zal ons maken als ruiters van het licht i.p.v. ruiters van de Apocalyps, zoals de meesten. Wij zijn de ruiters van het licht. Wij rijden over de aarde, om duidelijk te maken dat het licht nooit kan gedoofd worden, wat er ook gebeurd. Dat het licht steeds zijn schittering zal behouden en uiteindelijk alles tot zich neemt. Want alles is één in de Vader. Alles is één kracht, één geheel, één momentum.
Verenigd zoals we hier zijn in de kracht, bevestig ik deze kracht. Bevestig ik deze door de machtiging mij gegeven van het licht. Zodat ieder van u in de komende dagen, één zijnde met deze kracht, met dit licht, dit kan uitdragen. Een voorbeeld kan zijn voor ieder die zoekende is. Dat het licht aan uw zijde niet dove. Dat het licht aan uw zijde een kracht is die je steeds weer opnieuw kan gebruiken in het besef van de eenheid. Niet alleen de eenheid van het licht, maar ook de eenheid van uw groep. Beseffende dat ge samen een zuil zijt van lichtende energie, die kan en moet zorgen dat hier rondom u het licht steeds sterker en sterker zich manifesteert. Dit zij bevestigd. U hebt de kracht. Gebruik ze. Werk ermee.

Zo, lieve vrienden, gebonden in de éénheid van het licht, niet alleen hier in de stof maar ook aan onze zijde in de geest, zijn wij op dit ogenblik de vertegenwoordigers die langzaam maar zeker bekijkende wat er plaatsgrijpt, steeds weer opnieuw trachten de juiste waarden op de juiste plaats te brengen; zodat hetgeen wat nu plaatsgrijpt op deze aarde toch een mooi tegengewicht heeft.
Och, u bent niet de enigen die op dit ogenblik met deze krachten werken. We zijn met velen, we vormen een krachtig net, een krachtige keten rondom onze moeder aarde. U zou ervan versteld staan met hoevelen, vanuit hoeveel denkwerelden ook, we nu samen zijn. Maar niettegenstaande dit, zijn de invloeden wat ze zijn.

U gaat opmerken dat na deze voor de mens zware magnetische stormen de aarde is veranderd. Dat bij de volgende impacts, de aarde nog meer zal wijzigen. En misschien voor velen zal de idee rijzen dat dit een teruggang is. Dat dit negatief is. Maar het tegendeel is waar.
De krachten die de zon nu geeft aan de aarde kun je beschouwen als zijnde een weldoende douche na een dag hard labeur. Zodat het vuil en de stof weggespoeld wordt en dat u verfrist en uitgerust verder kunt. Dat betekent de impact van deze velden. Dat betekent de impact die voor de mens misschien anders bekeken wordt, maar kosmisch gezien de aanzet is tot de vernieuwing, tot betere mogelijkheden, ook voor de  komende generaties.
We leven in een jaar van verandering. We zijn juist begonnen maar neem gerust aan, het is nog niet gedaan. We hebben nog aardig wat zaken door te maken. Maar wanneer u beseft dat het licht uw partner is, wanneer u beseft dat u deel bent van de keten van licht rond de aarde, Dan bent u gesterkt en bent u door al deze fenomenen niet raakbaar. Dan gaat u steeds verder, verder in het licht. En ziet u uiteindelijk de positieve resultaten van al deze veranderingen.

Zo lieve vrienden, dit was mijn bijdragen voor deze avond. Ik zou zeggen, doe het rustig aan. Hou het besef dat je de ruiters van het licht zijt en er kan u weinig maar ook weinig overkomen. Let een beetje op uw emotie. Want stoffelijk gezien is dat op het ogenblik het zwakke punt van iedere mens. Als de emotie en de begeerte toeslaan, gaat u mee op een weg waar u beter niet komt. Als je uw emotie en uw begeerte kunt controleren en in de hand houden en het licht primair stellen, dan blijft u in deze moeilijke tijden op het juiste pad en dan kan er u niets gebeuren. Integendeel. Dan wordt u met de moment sterker. Ik wens jullie veel succes

image_pdf