De Aquariusmens

image_pdf

9 november 2007

Aan het begin van de bijeenkomst, zoals gewoonlijk, willen wij u erop attent maken dat wij van onze zijde niet alwetend noch onfeilbaar zijn en dat u over het gebrachte steeds zelfstandig dient na te denken. Dit is niet onbelangrijk.

We gaan het hebben over de houding en de ingesteldheid van de mens in de toekomst, de Aquariusmens, en welke gevolgen daaruit voor de maatschappij en de aarde voortvloeien

Een onderwerp dat misschien een beetje tegemoetkomt aan de nieuwsgierigheid van de mens, maar vooral omdat daarin nogal wat praktische zaken liggen die voor ieder van u in het hedendaagse leven reeds toepasbaar zijn en voor uw eigen bewustzijnsontwikkeling toch een meerwaarde kunnen meedragen. Zoals weet komen we uit een periode waar de mens leefde onder een vorm van strikte regels, strikte wetten, waarvan verwacht werd dat hij deze op jeugdige leeftijd leerde en dan de rest van zijn leven volgens deze voorschriften zou doorbrengen. Dit is de laatste duizenden jaren zo geweest.

We hebben echter gezien dat dit nogal heeft geleid tot zwaar fundamentalisme en dat dit ook voor de geest die op aarde incarneerde eigenlijk niet zo een boeiend gegeven was. De geest werd beperkt in zijn mogelijke ervaringswerelden in de stof omdat alles in een nogal zeer vast stramien zat. Natuurlijk, alles hing samen met de kosmische tendens die toen aanwezig was en ook, de meeste incarnaties waren toen incarnaties die wel ergens een vast stramien zochten omdat zij niet anders durfden.

Intussen zitten we in de overgangsfase en heeft ook de totale nieuwe kosmische tendens zijn intrede gedaan, met als gevolg dat die oude vasthoudendheid aan oude waarden, aan regels langzaam maar zeker aan het verdwijnen is. U zou kunnen zeggen dat we op dit ogenblik in een soort winterperiode zitten van de aarde, een winterperiode waar dat, nadat alle bladeren gevallen zijn, eigenlijk het verrottingsproces op gang is gekomen. Dit duurt nog enige tijd om dan uiteindelijk een soort nieuwe lente te creëren waar de nieuwe inzichten hun uitwerking zullen vinden. Inzichten van de nieuwe heerser Aquarius.

Hoe moet moeten we dit zien, hoe moeten we dit benaderen?

Waar vroeger de mens geloofde dat er krachten buiten hem waren, dat er een God boven hem stond, zal de nieuwe mens dit niet meer kunnen aanvaarden. Een God boven hem, dat zal een beeld zijn dat waarschijnlijk nog in enkele kleine sekten zal gehandhaafd worden maar voor het merendeel van de mensheid een onaanvaardbaar gegeven. Dit over de ganse wereld, ondanks het feit misschien dat u nu denkt: ja maar, kijk maar naar de wereldgodsdiensten, hoe ze nog zijn. Zij lopen op, hun laatste benen. Voor de overgang kunnen er dikwijls nogal erge stuiptrekkingen zijn. En bepaalde godsdiensten hebben op het ogenblik nogal héél erge stuiptrekkingen. Nadat die stuiptrekkingen verdwenen zijn, zullen ze niet anders kunnen dan te evolueren in de kosmische tendens die in volle ontwikkeling is. Dit houdt in, om te beginnen, dat de mens gaat beseffen dat de krachten van de kosmos, of het Goddelijke, niet boven hem staan, maar dat hij of zij gewoon deel is van deze Kracht. Dat alle Krachten in u aanwezig zijn.

Dit is natuurlijk een enorme verandering. Wanneer u beseft dat er boven u geen straffende God meer staat, noch een belonende God, maar dat alles zich afspeelt in uw eigen wezen en dat beloning of straf niet van een ander afhangt maar gewoon van wat u aanvoelt, dan kunt u zich wel voorstellen dat dit tot veranderingen zal leiden.

Een tweede inzicht dat direct met het eerste samenhangt, is het volgende: dat de kosmos alle handelingen, alles wat gebeurt onderhevig is aan het evenwichtsprincipe. De ganse kosmos is nu eenmaal een evenwicht. Wanneer er hier iets positiefs gebeurt, dat daar tegenover iets negatiefs moet staan om het evenwicht in deze kosmos te hebben. Wanneer u dit nu natuurlijk benadert met het oude denken, dan is dit iets dat bijna niet te aanvaarden is. Mensen hebben dit te weinig beseft tot heden, maar toch is het altijd zo geweest en het zal zich nu veel sterker manifesteren, omdat de mens beseft dat hij deel is van dat geheel.

Voor de Aquariusmens zal in de toekomst noch kwaad noch goed bestaan, maar zal enkel evenwicht bestaan en vanuit dat evenwicht zal hij voor zichzelf vaststellen of iets aanvaardbaar is of niet. En vanuit die principes zal geleefd worden.

Wanneer u dit nog in uw huidige maatschappij bekijkt, gaat u zeggen dat dit een beetje chaotisch wordt, want alles is aangepast aan regels en wetten. Dan mag ik er u even op attent maken, bent u allemaal verkeersdeelnemers en er bestaat een verkeerswetgeving, wie van u past de verkeerswetgeving 100% toe?

Ik denk dat niemand van de aanwezigen hier dit doet. Want indien de mens de verkeerswetgeving zou toepassen zoals ze opgebouwd is, dan zouden de files waarschijnlijk nog groter zijn dan vandaag en stond u waarschijnlijk allemaal stil. Dan moest u helemaal niet meer rijden en was u waarschijnlijk beter te voet af. Dat zou het gevolg zijn wanneer alle verkeersregels zoals ze geschreven staan, zouden gebruikt worden. Nochtans zitten we met een contradictie dat wanneer u een verkeersregel overtreedt in het oog van de wetgever u een boete kunt krijgen of veroordeeld kunt worden.

Zulke zaken zullen langzaam maar zeker niet meer handhaafbaar zijn. Dit wil zeggen: men kan niet meer met twee maten en twee gewichten blijven werken. Wanneer u naar uw land kijkt, dan ziet u dat er een wetgeving is die A zegt, waartegen de politici die de wetgeving zelf gestemd hebben dan B zeggen en ze niet toepassen. Dit is natuurlijk waanzin wanneer de leiders van een land hun eigen gestemde wetten overtreden. Nochtans gebeurt dit permanent in uw land. Zulke zaken zullen langzaam maar zeker leiden tot de ontbinding de huidige structuren.

Dit is ook Aquarius. Dit zal nog een tijdje duren want er zijn nog veel ouderen die heel hardleers zijn. Hoe ouder men wordt, hoe fanatieker men soms kan worden in deze maatschappij. Maar gelukkig blijft niemand hier eeuwig rondlopen en zal langzaam maar zeker deze generatie van redelijk oude fanatiekelingen, die op hun rechten blijven staan, ook verdwijnen. Dan komen in de plaats diegenen die al veel verder onder invloed staan van de nieuwe kosmische tendensen.

Zo zult u zien dat het niet meer van belang gaat zijn in de toekomst of u een titel draagt, u een stuk papier hebt dat u rechtvaardigt van u bent dat of dat, maar dat het in de toekomst vooral zal gaan over welke kennis, welke kunde u hebt en dat deze ook weer eerst aan bod zal komen. Het is begrijpelijk dat de huidige titeldragers en diplomafreaks dit niet graag zullen horen. Nochtans zullen zij, tot hun grote ontzetting, moeten opmerken dat langzaam maar zeker, door de druk van de algemene ontwikkeling, zij met hun titels en groot noemende diploma’s nergens staan. En dat diegene die de kennis heeft, het inzicht heeft, zonder alle achtergrond van titels, het zal maken en dat de maatschappij daarmee zal meegaan. En zo zult u opmerken dat ganse systemen rustig afgebouwd kunnen worden. En dat betekent voor mensen zoals u dat er zeer veel mogelijkheden in de toekomst aanwezig zullen zijn.

Vele mensen zullen, de eerste jaren, zich aan de oude cijfergegevens vasthechten. We hebben ganse generaties gehad die geleefd hebben alleen met het doel om financieel bezit op te bouwen. In veel gevallen hebben zij hun incarnatie daarmee aardig achteruit geholpen en zijn er velen die op herkansing of meermaals op herkansing zijn moeten komen, omdat zij bij overgang deze ingesteldheid met moeite konden loslaten of helemaal niet konden loslaten. Met alle gekende gevolgen van dien.

Ook hier zullen in het nieuwe gegeven de zaken anders liggen. Het zal niet zijn: als ik iets moet doen voor iemand, welke cijfers komen daaruit voort?  Maar: welke menselijke waarde, welke meerwaarde voor mekaar is daarin aanwezig? Hoe zijn de harmonieën hier, hoe zijn de evenwichten hier?

Nu leeft u in een maatschappij die de aarde heeft trachten te ontwrichten, veel natuurlijke evenwichten heeft vernietigd. Alleen beseft deze maatschappij nog niet dat u dit met de aarde kunt proberen, maar dat het eindresultaat van uw daad steeds een herstel zal zijn van het evenwicht door de aarde, wat dit ook kosten mag

U hebt een paar uur geleden een kleine windhoos gekend, u hebt een kleine siddering van de aarde meegemaakt. Wanneer we het bekijken, dan sloegen de meeste mensen al in paniek. In wezen was er niks aan de hand. Maar gezien de mens niet bereid is deze signalen, die de aarde geeft, te begrijpen, mag u verwachten dat de volgende beweging van de aarde een beetje krachtiger zal zijn, waardoor u het bewijs zult krijgen dat wat al de mensen denken, dat zij toch zo goed zijn in het voorspellen en het beheersen van …, dat ze nog altijd niet begrepen hebben dat er niet te voorspellen of te beheersen valt, maar dat de aarde gewoon het evenwicht herstelt dat er moet zijn. Tot hiertoe hebt u dat al op verschillende plaatsen op de wereld kunnen opmerken, maar het gaat zich in een snellere mate steeds meer manifesteren.

Wanneer de zaken lopen zoals we ze kunnen inschatten, zal toch in een niet al te verre toekomst ook hier de aarde laten zien waar de evenwichten zitten. Dan is het belangrijk dat u weet  hoe dat aan te pakken; dat u beseft dat u daar niet tegen in moet gaan, dat u daar niet van alle handelingen moet gaan doen om dit trachten te voorkomen maar dat u de kracht hebt om het herstel van het evenwicht te laten voltrekken op een juiste wijze en vanuit het herstel terug te werken, te zien: welke mogelijkheden hebt u, hoe kunt u hier de handen in mekaar slaan om alles verder te zetten. En langzaam maar zeker zal dit steeds meer en meer voorkomen. U kunt ervan op aan dat de jongeren onder u dit nog wel meermaals zullen meemaken.

Daarom is het noodzakelijk en nuttig dat u teruggrijpt naar wat in oorsprong reeds in u aanwezig is: uw gevoeligheid naar evenwicht, naar harmonie met de natuur, uw gevoeligheid om de krachten in u te herkennen en met deze krachten te werken. Niet omdat deze krachten voor u een soort welstand, zoals u die nu omschrijft in deze maatschappij, teweeg brengen, neen, maar omdat zij voor u in deze maatschappij een evenwicht geven, een mogelijkheid geven tot hulp, tot creëren van harmonie in uw eigen leefomgeving. Dan zal u opmerken dat, ondanks alles wat er gebeurt, u door deze houding veel meer kan bereiken, kan realiseren, dan iemand die ogenschijnlijk over veel meer mogelijkheden, veel meer middelen beschikt. Want de aarde houdt geen rekening met zaken zoals bankrekeningen. De aarde houdt geen rekening met titels. De aarde houdt alleen rekening met wat zij aanvoelt als juist en noodzakelijk om de evenwichten te handhaven. Misschien gaat het soms langzaam. Maar ondanks alles zal alles terug tot zijn juiste eigenschappen, tot zijn juiste evenwichten komen.

Daar ligt, ook voor u, een toekomst. Daar hebt u de mogelijkheden om uw capaciteiten, die tot op heden misschien door die maatschappij niet als dusdanig zijn erkend, gewoon te laten ontwikkelen en er gewoon mee te werken. Niet met een groot plakkaat van: Ik ben die of die. Nee, gewoon in het dagelijkse. Wanneer men u iets vraagt, kunt u erop reageren, kunt u helpen, ieder volgens zijn eigen sterkte. Ga u niet meten met al diegenen die op het ogenblik nog van alles roepen wat zij eventueel zouden kunnen. Ga zeker niet mee met al diegenen die op het ogenblik pretenderen uitverkoren te zijn en wetende. Laat ze maar rustig doen. Zeg er maar rustig tegen: Vriend, doe maar, u mag dat van mij, maar ik ga mijn weg en niemand zal mij daarin tegenhouden. Ik ga voor wat ik aanvoel, wat in mijzelf als juist ervaren wordt. Daar handel ik naar. Niet omdat iemand zegt: Ik ben de gezondene van de Heer en daarom moet u mij volgen. Nee, u gaat ervoor omdat u de kracht in u voelt en omdat u vanuit die kracht kunt werken en volgens uw aanvoelen juist kunt handelen, evenwichtig kunt handelen.

Dan hebt u een evenwicht dat zo sterk is dat, wat er ook gebeurt, u steeds verder kunt. Dan gaat u niet mee in wat op het ogenblik veel mensen angstig en onzeker maakt. Want de mens die op het ogenblik angstig en onzeker is, is de mens die zich tracht vast te houden aan de regels en de voorschriften; die, wanneer hij kon, er zelf geen rekening mee hield maar nu, terwijl het slechter gaat, er wel rekening wilt mee houden om een eigen zekerheid te hebben. Een zekerheid gebaseerd op wat anderen zeggen, is een zekerheid zonder fundament. U kunt maar één zekerheid in het leven hebben en dat is de zekerheid die in uzelf aanwezig is, die gebaseerd is op wat uzelf aanvoelt. Daar wordt het weer zeer interessant. Want wanneer u gaat voor wat u zelf aanvoelt, wanneer u zich ervoor openstelt, stelt u zich ook open voor wat uw eigen geest van dit leven wenst, in het leven zoekt. Juist door daar langzaam maar zeker meer contact mee te hebben, meer trachten aan te voelen: waarom loop ik hier rond op deze aarde, wat heeft mijn geest bezield om nu hier aanwezig te zijn in dit voertuig?

Dan gaat u opmerken welke meerwaarde u hebt. Dan gaat u misschien denken: ik hoor een stem of ik voel iets aan. U gaat dat trachten te volgen, u gaat dat uitvoeren. Dan gaat u zien dat u weer verder kunt komen, dat u plots zaken voorvoelt. Of dat u misschien helderhorend bent of heldervoelend. Bij de ene zal het zo zijn, bij de ander zal het op een andere wijze zijn. De ene zal iets weten, de ander zal iets schrijven. Het maakt niet uit, maar ieder op zijn eigen wijze zal de meerwaarde via zijn eigen geest ontdekken. Wanneer u dan deze meerwaarde gaat gebruiken in uw dagelijks leven, dan zal u zich misschien minder storen aan alle regeltjes en wetjes, aan alle normen, aan alles wat de maatschappij van u verlangt. U gaat er niet tegen vechten, dat heeft geen zin, maar u gaat gaan voor wat u voelt, u gaat gaan voor wat uw geest gezocht heeft in dit lichaam.

Dan zult u misschien zaken meemaken en tegenkomen die u anders nooit zou meemaken of tegenkomen. U zult niet meer beschikken over die zekerheden die u zo mooi door uw leiders zijn voorgespiegeld wanneer u braaf luistert naar wat zij zeggen. En wanneer het dan zover is, dat u zich toch bedrogen voelt.

U zult volgen wat in u aanwezig is. U zult daarvoor gaan. U zal zien dat dat voertuig dan kan bereiken wat de geest ermee wil bereiken. Of u dan jong of ouder of oud bent, maakt niet uit, de geest zal voldoende geesteskracht kunnen leggen in het voertuig om te laten volvoeren waarvoor hij eigenlijk dit voertuig gezocht heeft.

En wanneer dan de leerschool afgerond is, dan kunt u heel rustig naar onze zijde komen. Dan gaat dit ook geen drama meer zijn. Dan gaat u beseffen: oké, ik weet, ik heb ervaren wat ik moest ervaren; ik heb geleerd wat er te leren viel met dit voertuig; nu is het misschien wat oud en versleten, dus kan ik het gerust achterlaten. Dan stapt u er op een elegante manier uit. En dan moet u niet, zoals nu duizenden en duizenden, eerst lang ziek zijn en pijn lijden om dan nog niet te beseffen dat dit eigenlijk niet de bedoeling is. Maar dat de geest vrij wilt zijn. Maar ja, dit past dan niet in het plaatje van uw maatschappij.

U heeft al uit vroegere levens overgang ervaringen. Uw geest draagt de ervaring in zich. Zorg dan dat uw eigen geest deze ervaring vrijelijk kan overdragen aan uw voertuig, zodat daar ook weer een evenwicht ontstaat. Want de geest heeft de stof gezocht. Maar de geest kan maar in evenwicht zijn met die stof, als de stof de geest aanvaart.

Wanneer u voor die gevoeligheid openstaat en zo deze evenwichten creëert, dan zal u zien dat uw leven misschien in het kort zal wijzigen, zal misschien anders lopen dan dat u verwacht. Dat is juist. De maatschappij zal u misschien een beetje scheef bekijken, want u bent toch maar een rare vogel. U doet niet mee aan … Dat moet u zich niet aantrekken. Als u kijkt, door de geschiedenis heen, de mensen die het meest voor de wereld betekend hebben, voor de aarde en de mensheid: zij werden allemaal raar bekeken. Het waren allemaal rare vogels. Meestal werden ze door de maatschappij uitgespuwd.

De maatschappij, het oude Vissentijdperk, kon die rare vogels niet accepteren. Maar nu komt u in de nieuwe tendens, in een totaal andere kosmische werkelijkheid die dit wel accepteert en, sterker nog, dit gaat proclameren als zijnde de weg die we nu kunnen gaan. Wanneer ik dit dan een beetje overschouw in de komende eeuwen, dat ongeveer tussen dit en een 250 – 300 jaar uw ganse maatschappij erop zal gebaseerd zijn. Zij zal totaal andere verhoudingen kennen en men zal dan als mens, de dan levende mens, niet kunnen begrijpen dat er ooit een mensheid heeft bestaan die zo dom was als de mensheid die gedurende het Vissentijdperk heeft geleefd.

Men zal dit niet kunnen volgen, want het is onaanvaardbaar hoe men zijn eigen leefmilieu heeft vernietigd. Maar ik ga nu niet de geschiedenis op voorhand schrijven. Misschien zult u in die tijd nog wel eens naar de aarde terugkomen en het dan zelf bekijken. Misschien hebt u dan het bewustzijnsniveau behaald zodat u de zaken kunt overschouwen, wie weet. Maar intussen leeft  u vandaag en moet u vandaag zien hoe u in dit leven er het beste kunt uithalen. En het beste voor de mens is het evenwicht tussen het stoffelijk voertuig en zijn geestelijke bestuurder. En als u dat evenwicht vindt, dan kunt u zeggen dat een groot deel van uw incarnatie vervuld is; dat u van daaruit verder kunt gaan en een steeds grotere meerwaarde opbouwen. Dan gaat u ook zien, dan gaat u ontdekken dat u met meer zaken dan alleen mensen in harmonie kunt zijn. Dan gaat u misschien ontdekken, zoals u vroeger al wist, dat u met vele dieren bijvoorbeeld een zeer sterke band kunt hebben, een zeer sterk evenwicht; dat u met veel planten, met veel kruiden een harmonie en een evenwicht kunt hebben, waardoor u kunt aanvoelen wat voor u goed is, wat voor u bruikbaar is of wat voor een ander, die u iets vraagt, bruikbaar is. Omdat er een wisselwerking bestaat, niet een theoretische kunde van: dat blad is zo en is goed voor dat, nee, maar een aanvoelen van uitstraling die deze plant heeft en past in dat kader.

Dacht u nu werkelijk dat de druïden zeer geleerde studies hadden gedaan om te weten dat brandnetel bloedzuiverend is, duizendblad bloedzuiverend is; dat belladonna giftig is, maar ook een roes kan veroorzaken, dat digitalis hart steunend kan zijn of dodelijk? Nee, zij hadden dit niet gestudeerd, maar al die kennis is ontstaan door het evenwicht, door het aanvoelen: hier is een onevenwicht, dan is daar een evenwicht. Hier is iemand met onzuiver bloed, daar groeit een plant die het kan zuiveren. Voor u lijkt dit gek want u gaat ervan uit dat u eerst alles theoretisch moet leren om te weten wat iets is. Maar vergeet niet dat het grootste deel van de kennis die u nu hebt, van de god die u wetenschap noemt, volledig gebaseerd is geweest op aanvoelen van zulke mensen.

Of waarom denkt u dat men heeft ontdekt dat men met bepaalde stenen bepaalde mensen kon helpen, bepaalde ziekten kon voorkomen? Er kan zoveel naar voor gebracht worden. Maar uiteindelijk gaat alles terug naar diegene die zich juist buiten het normale durfde te zetten. Natuurlijk, in een wereld waar geen miljarden mensen leefden was dit gemakkelijker dan in uw huidige overbevolkte maatschappij. Maar ook die onevenwichten zijn ontstaan doordat de mens dacht dat hij zich boven alles kon zetten.

Maar goed, dat proces gaan we niet meer maken. Ik wou u alleen maar duidelijk maken dat, wanneer u door diezelfde gaven, die nog steeds aanwezig zijn, resultaten kunt behalen en dat u daarvoor niet eerst een derde van uw leven op een schoolbank hebt moeten zitten, om daarna nog steeds niet te begrijpen hoe de kosmos in elkaar steekt en van alle kwakzalverijen uit te halen. Want diegenen die op het ogenblik meestal het ergste roepen: dit kan niet, dit is kwakzalverij, dit mag niet, zijn meestal diegenen die geen doorzicht hebben in hoe de kosmos, hoe de schepping werkelijk functioneert; die zelfs niet begrijpen dat hun eigen wetenschap, waarop zij zich beroepen, ook maar gebaseerd is op axioma’s die niet bewijsbaar zijn en in vele gevallen, wanneer u andere toepassingen zou doen, aantonen dat hun axioma’s eigenlijk niet kloppen.

Ook deze zaken zullen langzaam maar zeker verdwijnen. Begin langzaam, rustig aan na te gaan wat uw eigen geest van u verlangt en tracht daarmee te werken, tracht daarmee om te gaan. Tracht de evenwichten in alles te bereiken. Besef dat waar overvloed is, tekort zal zijn. U zult dit in de toekomst nog meermaals aan den lijve kunnen ondervinden. Want u moet niet denken dat de zekerheden er steeds zullen zijn. De zekerheden die u hebt, zijn illusies. Zij zijn zo zeker als de zeepbel die het kindje blaast en denkt: oh, wat is het mooi. En pats! Het is weg.

Hou het maar in het oog, mijn woorden zullen nog niet afgekoeld zijn of u zult verschillende zaken hier wel in uw eigenste omgeving zien gebeuren. U zit op de eerste rij. Zo blijft het altijd boeiend en hebt u de mogelijkheid om steeds te toetsen welke kunde er bij u de sterkste is en zult u, langzaam maar zeker, uw eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Niet de mogelijkheden die anderen u wijsgemaakt hebben, maar datgene dat in u leeft, de kern die in u aanwezig is, de goddelijke vonk, dat deel. Van daaruit kunt u, voor uw eigenste omgeving, het baken zijn van de vernieuwing.

Ik hoop dat ik het voor u vanavond niet te ingewikkeld gemaakt heb? Ik heb u hier een gegeven gebracht waarover na te denken valt; die, wanneer u ermee wilt werken, u de mogelijkheid zal geven dat u dichter tot elkaar komt, dat u sterke banden creëert, waardoor u weer de mogelijkheid hebt om in deze evolutie, die niet onomkeerbaar is, zij blijft haar weg gaan. Ook de aarde is niet meer te stoppen, en alles wat ermee samenhangt, deze ganse kosmos gaat zijn weg. Maar u kunt op deze weg meegaan en er de vruchten van plukken. Of u kunt trachten tegen de stroom in te lopen en overspoeld te worden; wat de meeste zullen proberen. En dan is het natuurlijk altijd handig, wanneer iemand hulp vraagt, dat u zelf sterk staat en deze reikende hand kunt bieden.

Meditatie: Evenwicht.

Sta me toe dan om vanavond, samen met jullie, een evenwichtige meditatie op te bouwen, om daar ook het evenwicht mogelijk te maken.

Mag ik vragen: zet jullie volledig ontspannen, gemakkelijk. Laat even alle problematische gedachten achterwege en wordt gewoon één met uzelf. Laat alle vraagtekens, alle storende zaken, die in u aanwezig zijn, laat die nu gewoon wegvloeien in de ruimte.

Zeg gewoon tegen de kosmos: “kijk, alles wat storend voor mij is, geef ik jou.” En de kosmos zal er wel zijn deel mee doen. Tracht u nu gewoon in uzelf, heel rustig en gelukkig te voelen, in harmonie met alle aanwezigen hier. En laat ons dan één worden in uw kring. Zie gewoon met uw derde oog hoe we omsloten worden in één Kracht. Die ene Kracht die ons bestaan mogelijk maakt, die ene Kracht die ons volledig bezit. En laat ons dan, binnen deze cirkel, in gedachte ook de niet-aanwezige zusters en broeder opnemen. Plaats ze in uw beeldvorming op de plaatsen waar ze gewoonlijk plaatsnemen zodat de kring volledig is, in evenwicht en gesloten. Dan zijn we allemaal één Kracht, één Harmonie. Voel nu in uzelf hoe u deel bent van de Vader, hoe u deel bent van de schepping. Voel hoe alle energiestromen in evenwicht zijn. Voel hoe alles hier in elkaar doorvloeit, in ieders aura, word gewoon één met de aura’s van de anderen. De volledige groep vormt één aura waar ieder lid van de groep zijn plaats in heeft. Kijk rustig rondom u en zie de aanwezigheid van alle leden. Zie hoe dit alles één evenwicht vormt, zie hoe de krachten wervelen, hoe alle evenwichten in het fijnstoffelijke zich voltrekken.

We zijn nu samen één, één in kracht, één in energie, we zijn één geheel. We zijn de Kracht van de Vader. En zie dan hoe wij opgenomen zijn in een zuil van goudgeel licht. Zie hoe de cirkel, die wij rondom ons hebben getrokken, een zuil van goudgeel licht is geworden; goudgeel licht dat de kracht vormt, de levensenergie en het spirituele inzicht heeft. We zijn er allen deel van, we zijn er allen in opgenomen. We zijn nu niet stoffelijk, we zijn geestelijk. We vormen één kracht, één goudgele zuil van licht.

Op het ogenblik dat we dit aanvoelen, dit beseffen, laten we dan dit goudgele licht als een vuurwerk vrijgeven aan de aarde zodat dit goudgele licht zich kan vertakken naar overal waar het een inwerking kan hebben, waar het een harmonie, een evenwicht kan creëren. Dat dit goudgele licht de aarde ondersteune. Laat het de link zijn tussen de krachten van de zon en de krachten van de aarde. Voel hoe u er deel van bent, hoe ieder van u is opgenomen in deze harmonie, hoe ieder van u zijn fijnstoffelijke lichaam in evenwicht is. En vanuit het evenwicht zie je een beeld. Laat de Kracht naar het stoflichaam vloeien. Laat het goudgele licht het evenwicht, de harmonie geven aan het lichaam zodat ieder lichaam, aanwezig of niet aanwezig, hierin zijn evenwicht kan vinden, het evenwicht dat noodzakelijk is om de taak van stoffelijk voertuig voor de geest te laten voltrekken. Dat het goudgele licht u ook inzicht brengt in de evenwichten die de kosmos inhoudt.

Laat dit goudgele licht niet alleen deel zijn van uw geest, maar laat het ook uw stoffelijk denken verlichten, zodat het stoffelijk denken ook meer inzicht krijgt in deze kosmische wetmatigheden, zodat het stoffelijk denken ook meer gevoel krijgt voor de Kracht die de Vader in ons is. En zo in evenwicht zijnde, vormen wij één sterke keten, ieder die hier aanwezig is. Laat deze Kracht tot in de diepste kern van uw ziel doordringen. En houd het besef in u dat, wanneer u zich weer eens onevenwichtig voelt, het voldoende is om dit beeld van deze kring, met elk lid van deze kring aanwezig, op te roepen, zodat u zich weer kunt aansluiten op deze zuil van goudgele energie, goudgeel licht, deze zuil die het evenwicht is in deze kring, in deze kring naar buiten toe, ook de sterkte van het evenwicht weergeeft.

Deze krachten zijn voor ieder lid van de groep afzonderlijk bevestigd. Besef nu dat ook de Vader in u aanwezig is en dat je de weg, die voor u is uitgestippeld, dat je deze zult gaan. Want zo ben je in evenwicht met deze krachten.

Luister naar de stem in u. Volg de stem in u en je zal zien, je bent de voorganger voor velen. Je bent de Kracht waar velen naar zoeken. Deel vrijelijk deze Kracht. Wees uzelf en u zal zien, de Kracht zal u nooit verlaten.

Dan kunnen we langzaam maar zeker terug tot onszelf komen. We kunnen rustig de cirkel, die we getrokken hebben, ontsluiten. Maar de binding met de Kracht blijft. En we kunnen zeggen dat voor onze geliefde zusters en broeder die niet aanwezig waren, dat zij nu ook, dankzij deze cirkel deze Kracht, de juiste energie en evenwicht hebben kunnen ontvangen zodat zij ook, ondanks hun afwezigheid, de meerwaarde van deze avond hebben mogen deelachtig zijn.

Dan is nu het moment gekomen, lieve vrienden, om langzaam maar zeker afscheid van jullie te nemen. Ik weet, deze les is zeer moeilijk. Het is een les die je nog verschillende malen zult moeten doorkauwen om voor uzelf er de juiste plaats in te vinden. Maar één zaak kan ik jullie zeker zeggen: wanneer je uw plaats gevonden hebt, zul je, naar de toekomst toe, in de rest van uw stoffelijk bestaan veel steviger staan dan ooit tevoren en zul je misschien, na geklaagd te hebben over de moeilijkheidsgraad van het gebrachte, binnen enkele tijd blij zijn dat je dit besef tot u hebt kunnen nemen, omdat je dan beter ziet en ervaart wat er plaatsgrijpt en dat je in al die gebeurtenissen u zich juister kunt positioneren; dat voor u in de toekomst de evenwichten er steeds zullen zijn.

Lieve vrienden, vergeet niet dat alles in jullie aanwezig is en dat, wanneer je je gewoon maar openstelt voor uw eigen geest, tracht te luisteren naar wat hij u tracht bij te brengen, dat je over mogelijkheden beschikt die ver boven het normale liggen. Gebruik deze dan ook.

Ik wens jullie hierin veel succes. Dat het Licht, de Harmonie en het Evenwicht van de kosmos jullie werktuigen mogen zijn.

image_pdf