De astrale sfeer en de verschillende verschijnselen

image_pdf

21 oktober 1965

De astrale sfeer en de verschillende verschijnselen die zich daarin voordoen en ook de mogelijkheden en gevaren die daarin bestaan.

Ik zal beginnen met die astrale sfeer een beetje te definiëren. De astrale sfeer bevat energie en kleinste energiedelen die direct stammen uit uw eigen wereld, dus uit de materiële werelden. Ze zijn daar niet gevormd aanwezig, omdat de bindende kracht die de verhouding in moleculen en atoom mogelijk maakt, daar op een enigszins andere wijze bestaan.

U zou kunnen zeggen dat de astrale wereld uw onmiddellijke buurman is, en dat van daaruit krachten kunnen doorwerken in uw eigen wereld, terwijl u omgekeerd grote invloed hebt op al datgene wat in die astrale wereld bestaat.

Levende wezens die alleen in de astrale wereld zijn, bestaan niet. Zomin als er op uw wereld iets of iemand kan leven zonder dat een bezielende kracht vanuit een andere sfeer, hier het momentum de levenskracht en drang geeft, zomin is dit in de astrale wereld mogelijk. Ook dit is een parallel met uw eigen wereld.

Nu blijkt dat in de materie gedachtekracht vormend kan zijn over lange perioden. Wanneer u ooit naar een Zoo gaat en u kijkt naar oppassers die 15 jaar bv. bij de zeehonden zijn, dan valt een zekere onmiskenbare gelijkenis op tussen verzorger en dier. We moeten begrijpen dat stoffelijke materie wel degelijk aan gedachtekracht beantwoordt Maar met een zeer grote traagheid. De verwezenlijking in de materie van een intense gedachtekracht, zonder dat hierbij andere invloeden of energieën worden te baat genomen, zal ongeveer 10 tot 15 jaren bedragen. In vergelijk kunnen wij zeggen dat diezelfde gedachtekracht, werkend in de astrale wereld in 10 tot 15 uur een complete gestalte kan opbouwen. De vormen die in de astrale wereld bestaan, zijn dus veel meer aan verandering onderhevig dan op aarde denkbaar is. Een groot gedeelte van de daar voorkomende vormen zijn in feite denkbeelden die uit het bewustzijn van een geest, een entiteit, of een mens voortkomen. Is er sprake van een enkele mens, ach dan is dat niet zo erg, de mens heeft een eigen astraal voertuig, hij beschikt dus over bepaalde astrale vermogens van zichzelf en wanneer hij een astraal wezen alleen zelf schept dan is die macht ongeveer gelijk of iets kleiner dan zijn eigen astraal vermogen. Wij kunnen dus als eerste regel stellen: Een astrale voorstelling, door de gedachtekracht van een enkele mens geschapen, zal slechts in uitzonderlijke gevallen schadelijk kunnen zijn voor een mens op aarde.

Iets anders wordt het wanneer we te maken krijgen met een gemeenschappelijk denken. U heeft misschien weleens van die poppen gezien van papier geknipt, waarop u verschillende neuzen gemakkelijk kunt aanbrengen, en zelfs kledingstukken en pruiken kunt verwisselen. Wanneer een groot aantal mensen een bepaalde voorstelling tot stand brengen of in stand houden in de astrale wereld doet het resulterende beeld hieraan denken. Wij hebben een standaardvorm, maar deze standaardvorm kan zeer snel veranderd worden wat details betreft. Er zijn altijd ook weer details die zo tegenstrijdig worden gezien, dat zij wegvallen. Wij zien dan alleen een vage schemering zoals op een bewogen fotografie. Deze gestalten hebben een kracht die niet alleen maar voortkomt uit die 100 bv. die het beeld hebben geschapen. Want deze krachten versterken elkaar en ofschoon het nu niet direct een wortel vermenigvuldiging is, kunnen we toch wel zeggen dat voor die 100 mensen de kracht ten opzichte van een éénling ongeveer is die van 6 tot 700 tenminste. Zijn de aantallen groter dan wordt de kracht van de astrale figuur in verhouding ook groter. Zijn er bv. een 1.000.000 mensen die gelijksoortige gedachten hebben omtrent een bepaald beeld, dan kunnen wij aannemen dat die kracht zo groot is dat zij rond 250.000 maal zo sterk is als de astrale vermogens van 1 mens. Hierdoor heb ik duidelijk gemaakt wat deze schillen en gedachtebeelden kunnen inhouden. Hun energie is afhankelijk van datgene waardoor zij bezield worden. De bezieling kan geschieden door een enkeling maar ook door velen, dat geldt zowel voor de geest in bepaalde sferen als voor de mens op aarde.

Dan komt de grote vraag of deze wezens dus met hun energie onmiddellijk uw wereld kunnen bereiken? Onder omstandigheden is dit mogelijk, maar het gebeurt zeer zelden. Zelfs de meest krachtige astrale vormen zullen maar zelden direct geopenbaard worden in de materie. Er is altijd weer een middelaar nodig, er is een kracht nodig die een soort overbrugging vormt tussen die twee werelden. Die overbrugging kan zijn een bepaalde mentaliteit. Wij zijn hier samen, wij zijn geconcentreerd in een bepaalde richting, wanneer er een astrale vorm aanwezig is dan kan deze zich manifesteren krachtens deze belangstelling. De gedachten die wij hebben, bouwen een brug voor alle daarmede harmonische elementen.

Nu kan een eenling deze brug bouwen waarover ook een schepping van 1.000.000 mensen zijn kracht kan uiten. En dat is een volgende les.

De concentratie op harmonische waarden is door zijn intensiteit niet bepalend voor de intensiteit van de kracht of verschijnselen die daardoor ontstaan. Die verhouding is dus geheel gelegen in de waarde van de vormen. Wij kunnen een brug slaan, wij kunnen onszelf afstemmen op een bepaalde inhoud van die vormen. Wij kunnen echter niet de kracht van die vorm of van die uiting beheersen. Vandaar dat in het occultisme wel als regel gold en bij sommige nog geldt: zeer voorzichtig met alles wat het astrale betreft omdat ge niet tevoren in staat zijt te overzien wat ge tot stand brengt. U wilt een zomerregentje, en wat u krijgt is een overstroming. Of u wilt een overstroming en wat u krijgt is niet veel meer dan een vogel in de vlucht kan laten vallen.

Daarop hebt u geen invloed. Alleen degene die bewust kan uittreden in de astrale wereld (waaraan bepaalde risico’s verbonden zijn) is dus in staat om de kracht te kiezen waarmee hij wil werken. Hij moet dan trachten de harmonische waarde van die kracht te beseffen en kan die dan in de materie opwekken. Je kunt niet uittreden en de astrale kracht mee terugbrengen. Er is altijd een actieve generator a.h.w. van gedachtekracht in de materie noodzakelijk.

Volgende punt. Elke vorm, die in de astrale wereld geschapen is, heeft een zekere levensduur. De materie van de astrale wereld behoudt haar vorm in verhouding tot de kracht die de vorming tot stand bracht. Is de kracht een menselijke gedachtekracht, dan zal de vervaltijd over het algemeen menselijk gezien, niet meer dan enkele uren bedragen, daarna is die vorm niet meer herkenbaar aanwezig. Zijn er 1.000.000 mensen die aan zo’n vorm denken ach dan kunnen er 100 ja 1000 jaar overheen gaan, voordat een dergelijke vorm ontleend wordt in zijn bestanddelen, voor dat hij vervalt. Het is goed dit te beseffen. En nu nog een eigenaardigheid die wij ten opzichte van die gedachtenvormen niet mogen vergeten.

Wanneer een vorm theoretisch teniet zou moeten gaan en er is één enkele mens die aan die vorm denken blijft, daarmee bezig blijft die vorm voedt, door aanbidding, concentratie of gelijk hoe, dan kan die vorm haar vorm en binding behouden. Zij verliest haar daadkracht, haar directe energie maar niet haar vermogen. Zij blijft dus aanwezig. U moet zelfs niet denken aan een ineenschrompelen van die vorm, die vorm blijft dus qua verschijning, ruimtelijke verhouding, qua eigen ingelegde eigenschappen precies hetzelfde. Het enige wat ontbreekt is de kracht, de energie waardoor een directe manifestatie op uw wereld op overweldigende wijze mogelijk zou zijn.

En daarmee blijkt dus dat de mens ook voorzichtig moet zijn met bv. het denken aan oude Goden, vooral wanneer het minder prettige Goden zijn. Wanneer u bv. denkt aan de vorst van Hades, en u doet dat regelmatig dan houdt u een vorm in stand die bijna 2000 jaar geleden nog in volle kracht bestond, maar die nog steeds niet is vergaan. Hier wil ik een lering uittrekken die misschien ook voor het dagelijks leven interessant is. Wanneer er bepaalde dingen zijn die onaanvaardbaar of slecht zijn voor u en u blijft erover nadenken, geeft u daaraan astrale vorm. Hoe meer u daaraan blijft denken en hoe meer mensen daaraan blijven denken, hoe groter de invloed van die vorm zal worden op de mensheid en het denken van die mensheid. Ik geef als vb. de angst, de afkeer die vele koesteren tegen bv. Hitler. Wanneer die mensen daar voortdurend mee bezig zijn, bouwen ze een astrale figuur op. Die figuur heeft met de eigenlijke Hitler niets meer te maken, het is een uitbeelding van de mens, het denken van de mens, het is een schrikbeeld. Hoe verschrikkelijker men dit beeld maakt, hoe verschrikkelijker de eigenschap. En hoe meer men eraan denkt of dit nu is in afkeer, in angst of op een andere manier, hoe sterker het wordt.

Wanneer in een mens een gemoedstoestand ontstaat die overeenkomt met iets wat in het beeld is geprojecteerd, ontstaat dezelfde reactie op aarde en krijgen wij een beïnvloeding, een suggestieve, misschien een astrale of een andere, en deze invloed zal dan die mens kunnen overweldigen, die mens zal dingen doen die hij anders nooit gedaan zou hebben. Maar die mens zal ook omstandigheden ontmoeten die normalerwijze niet denkbaar zijn. En als u dat wilt onthouden, dan zult u begrijpen waarom positief denken van zo’n uitermate groot belang is. Niet afkeuren, niet zoeken naar het slechte, naar datgene wat gevreesd moet worden, altijd zoeken naar het goede, naar het lichte, naar datgene wat in wezen verlangd wordt. Dat schept in de astrale wereld de juiste kracht en het voorkomt dat bruggen worden gebouwd naar de mensen voor minder aangename eigenschappen.

Nu begrijpt u wel dat die vormen niet totaal menselijk zullen zijn. Een kind dat van de boeman droomt, zal daarvoor een eigen gestalte vinden. Die gestalte, die verwachting die is uit het onderbewustzijn voortgekomen en is vaak representatief algeheel vertegenwoordigend voor alle angsten die in die mens sluimeren. Er is geen sprake van een simpel beeld, het is altijd een verschrikkelijk beeld als het met angst gelieerd is.

Zoals een beeld van het goede niet alleen maar goed is zoals het op uw wereld bestaat, maar eigenschappen verkrijgt die eigenlijk ver boven het menselijk denken uit kunnen gaan. Deze vormen kunnen nu ook uit een bepaalde sfeer worden gebouwd, en daar zit een consequentie aan vast die niet alleen interessant is, want interessant zijn zoveel dingen op dit terrein, maar die ook zeker ter harte genomen moet worden als een waarschuwing. Wanneer iemand in een duistere sfeer is, dan kan hij in die sfeer betrekkelijk machteloos zijn. Wanneer laten we zeggen 20 of 30.000 geesten in het duister een eenheid bereiken van angst of van verwachting en een astraal beeld daarmee opbouwen door die gedachten a.h.w. uit te stralen dan ontstaat een beeld dat de mogelijkheid heeft die die geesten zelf niet bezitten nl. actief te worden in elke sfeer die u kunt zien of aangrenzend aan het astrale terrein. Demonische krachten zullen op aarde veelal vooral uitwerken via het astrale gebied. Ontmoeten wij een dergelijke kracht op astraal terrein dan is zij echter niet van onze golflengte, zij behoort niet tot ons wezen, ons leven ons denken.

En daaruit kun je de conclusie trekken dat we eigenlijk niet bang moeten zijn voor die dingen. Als u ooit met een astrale schrikvorm wordt geconfronteerd onthoudt dan 2 dingen:

  1. Wees niet bang. Het is de angst die een brug schept. Is die angst er niet dan blijft zoiets uw wezen vreemd. Het kan u niet persoonlijk benaderen of aantasten.
  2. Wanneer ik een astraal beeld zie, dan zal ik dit, vooral als het een verschrikkelijk beeld is toch wel graag willen bestrijden of verdrijven en daartoe maak ik gebruik van voorstellingen die voor mij lichtend sterk, voor mijn persoonlijkheid bevestigend zijn.

Hier hebben we het bekende beeld van de duiveluitdrijving met het kruisje. U moet niet denken dat wanneer u zo’n kruisje voor u uit houdt dat de duivel op de loop gaat. Per slot van rekening die heeft vaak net zo veel winst in de kerken als erbuiten. Dus het is niet dat kruis waarvoor een demon of een kracht zich terugtrekt, het is voor de voorstelling die daarmee gepaard gaat. De voorstelling van het kruis is voor zeer vele miljoenen op aarde elke dag weer vaak het beeld van een verlosser, van een Goddelijke macht. Wanneer ik daaraan denk, beschik ik over een afweerkracht, automatisch door mijn verbonden zijn met het kruis zonder angst, zal ik alle lichtkrachten vergaard door de mensheid in de loop der tijd en eventueel ook vanuit ander sferen misschien in eenzelfde gestalte gelegd, activeren. De demon heeft de keuze de vorm aan te nemen van datgene wat ik tegenover hem stel, dus zelf een beeld van licht te worden of te vluchten. Doet hij geen van beiden dan valt hij in zijn bestanddelen uiteen.

Hiermee krijg je een volgend chapiter. Wat deze krachten allemaal kunnen doen. De meeste spookverschijnselen kent u wel. Deze dingen die kunnen tot stand gebracht worden op aarde, maar altijd via de astrale wereld of delen van de aura, een zekere emanatie. Zij kunnen vanuit de astrale sfeer tot stand worden gebracht wanneer er maar enig geloof of enige aanvaarding aanwezig is. Een zeer algemene aanvaarding, het bestaan van een geest en van het verschijnsel is reeds voldoende om het mogelijk te maken dat het optreedt. U zult begrijpen dat geesten die deze communicatiemogelijkheid gebruiken praktisch altijd via de astrale sfeer werken.

Dan in er de kwestie van energie van levenskracht. Er bestaat misschien geen werkelijk vampirisme meer, ofschoon lykantropie (weerwolfverschijnselen) heus een bestaand ziektebeeld is. Maar er bestaan wel vampiers en weerwolven zoals u ze zou willen noemen in die astrale sfeer. Levenskracht van de mens, deel van zijn plasma a.h.w. kan worden afgetapt onder omstandigheden. En nu geldt bovendien, dit plasma kan tot op zekere hoogte gevormd worden wanneer een klein voorbeeld aanwezig is. Wanneer ik hier dus een grote astrale energie heb en er komt misschien zo’n klein vingertje van dat ectoplasma bij te pas, dan kan aan de hand van dit voorbeeld een enorme menigte daarvan geformeerd worden, en daarmee is tevens de mogelijkheid geschapen om op aarde direct in te grijpen, voorwerpen te hanteren en in te grijpen ten aanzien van moleculaire en atomaire structuur. M.a.w. de zogenaamde poldergeest die zal in veel gevallen eenvoudig een heel klein beetje energie nodig hebben en de rest erbij produceren. Vandaar dat het in dergelijke manifestatie een zware concertpiano die u misschien met 3 man met moeite tilt als een veertje door de lucht doet dwarrelen. Komt misschien zo vaak niet voor, de mensen geloven er zoveel niet meer in, de bruggen zijn niet zo sterk, maar het is wel het geval geweest en gebeurt nog wel eens. Er is dus kracht om de materie te hanteren. En daarbij moet u dan weer het volgende rekenen. Naarmate ik de wijze waarop in die materie moet worden ingegrepen nauwkeurig omschrijf is de krachtontlading die ik krijgen kan, beperkter. Het is gemakkelijker om alle tafels door de lucht te laten vliegen, dan om 1 lucifer op te tillen, het klinkt een beetje gek. Maar als u zich realiseert dat je de kracht die bestaat dan precies in bedwang moet houden en onder betrekkelijk hoge druk a.h.w. richten en hanteren, dan zult u misschien toch inzien dat dit niet zo dwaas is.

Deze mogelijkheid tot het beheerst gebruik van astrale krachten, vinden wij bij sommige vormen van zogenaamde geestelijke operaties. Ik weet niet of u die term kent. Het is onder omstandigheden weleens mogelijk, vanuit de geest en met de kennis van de geest, in te grijpen in het menselijk lichaam, zonder dat daarvoor enige ingreep van buitenaf noodzakelijk is. Het kan hier dus gaan om bepaalde fouten; je kunt belemmeringen wegnemen, je kunt onder sommige condities een verbinding tussen cellen tot stand brengen. Het scheppen van nieuw weefsel langs deze weg is niet mogelijk.

Deze zogenaamde geestelijke operatie is dus niets anders dan het projecteren maar met een heel fijn scherp lijntje van deze astrale kracht op een zeer bepaalde kleine plaats en als een soort elektrisch lancet wordt dan een aantal pressies uitgeoefend, worden cellen misschien van elkaar gescheiden, of wordt bv. een woekervorming van celvormen ingekapseld. Hier ziet u een vb. van wat ermee gebeuren kan, maar het gebeurt zelden, want u moet niet vergeten dat deze krachten ook voor de mens zelfs beschikbaar zouden zijn wanneer hij maar eerst zou leren om die astrale wereld te hanteren. Maar dan moet hij zijn eigen redelijkheid vaak prijsgeven. De astrale wereld beantwoordt niet aan de materiele logica, ze is vanuit menselijk standpunt hoofdzakelijk gebaseerd op onderbewustzijn, op emoties en daarom gebeurt dat niet. Voor de geest is de grote moeilijkheid dat zij dus een zeer nauwkeurige wetenschap en voorstelling moet hebben van het functioneren van een lichaam ook van een bepaald lichaam. En verder zeer nauwkeurig zich een beeld moet vormen van wat zij als ingreep daarin wil doen plaatsvinden, en dan heeft zij nog heel veel kracht nodig. Het resultaat is dat een dergelijke vorm van ingrijpen op het ogenblik veel te weinig voorkomt, lokalisering door stilleggen van bloedcirculatie bv. op bepaalde punten is ook mogelijk langs deze weg en is iets eenvoudiger.

Algeheel gezegd, de krachten die in de astrale wereld aanwezig zijn, kunnen onder omstandigheden ook gebruikt worden om in het menselijk lichaam bepaalde ingrepen te doen plaats vinden. Zij kunnen verder gebruikt worden voor het beïnvloeden van het menselijk lichaam lange stoffelijke weg en in vele gevallen ook gebruikt worden om in de aura van de mens bepaalde spanningen te wekken die vaak op zijn eigen gedachteleven van beslissende invloed kunnen zijn. Bv. Wanneer ik in de aura een stimulans geef op de hoogte van de neuswortel en ik doe deze fluctueren dan krijgt u een gevoel van jeuk, en wat doet u, u gaat wrijven. Dat is automatisch. Wanneer ik datzelfde doe bij andere lichaamsdelen, bij handen of voeten dan zullen daardoor bij u bepaalde reacties ontstaan. Ik kan lange deze weg associaties wekken, gedachten die met de prikkel verbonden zijn.

Nu heeft u misschien voor uzelf gezegd, maar waar blijf ik nu met die astrale wereld verder, wanneer het gaat om er iets mee te doen. Een van de meest eenvoudige, mogelijkheden daarin gelegen is deze. Wanneer ik een zekere feitenkennis verbind aan een bepaalde voorstelling, zal dit feit als deel van de vorm blijven bestaan. Er zijn bepaalde voorstellingen in de astrale wereld; ik denk hier bv. aan afbeeldingen van Maria er zijn er heel wat verschillende soorten van aanwezig, van Jezus, dan is daarin vaak een hele theologie verweven, dat is er mee ingebracht. Wanneer ik kennis wil nemen van deze ingebrachte feiten, dan kan ik dit door een contact op te nemen zo mogelijk via eigen astrale wereld, eigen astraal voertuig met de betreffende vorm, of zij bezield is of niet, doet niet ter zake.

Zij kan voor mij functioneren als een encyclopedie en zal mij op aanvraag elk gewenst gegeven verschaffen dat in de vorm aanwezig is. Je kunt er je kennis mee vergroten.

Dan een punt dat soms, maar niet altijd belangrijk is. U hebt misschien van mij al gehoord hoe vele tendensen kunnen samenvallen in een enkel beeld doordat de gedachten zich uiteindelijk toch wel op een begrip geconcentreerd hebben. Wat overblijft is a.h.w. het gemiddelde in de waarde die voor iedereen bestaat. Wanneer ik wil weten hoe ik een bepaalde gelovige, een bepaalde denker moet aanspreken om begrepen te worden, dan zal ik in die vorm die overblijft, waarbij die details allemaal nogal eens erg veranderlijk zijn, zal ik door die vorm te nemen als basis en de kennis daarin gelegen altijd een aanknopingspunt hebben. Ik zou altijd begrip kunnen wekken bij anderen. Wat doe je ermee?

Die astrale wereld is dus net als de materiële wereld een onbezielde wereld. Alles wat bezielende is, heeft absolute zeggenschap. Theoretisch zou je kunnen zeggen. Wanneer u het totaal van uw eigen geestelijke waarde in de astrale wereld projecteert, krijgt u een vorm die qua vastheid, qua structuur en wat u verder ook maar kunt denken, gelijkwaardig is aan uw lichaam bv. en die elke opdracht die uw lichaam zichzelf heeft gesteld kan vervullen. Daarbij kan de astrale vorm vaak meer zijn dan het lichaam zelf, omdat bepaalde beperkingen van redelijkheid en instinct die in het lichaam soms, maar niet altijd naar voren treden, in de astrale vorm plegen te ontbreken. Hier heeft u de zogenaamde “dubbel” die worden uitgezonden door sommige meesters om op afstand aanwezig te zijn. U kent het beeld wel; de wijze ligt met vogelnestjes in zijn baard te slapen en ondertussen is hij op grote afstand ergens actief. Dat is hier dus het feit. Dat is het gebruik van deze mogelijkheid.

Een mens die die astrale wereld maar ten dele kent, of niet helemaal beseft, loopt gevaar. En dat gevaar is niet alleen maar dat hij contact krijgt met iets wat hij niet hebben wil. Het gevaar zal heel groot zijn dat hij zich uit verlangen een voorstelling bouwt en deze voor echt aanneemt. Bv. Iemand heeft een familielid verloren, man, vrouw, denkt daar voortdurend aan, er ontstaat een astrale gestalte van een zekere dichtheid, zekere vorm die dus door dat denken zich enigszins kan manifesteren. Nu wordt deze vorm waargenomen en aangesproken als de man, de vrouw, maar dat is lang niet zeker dat dat zo is. Het is heel vaak alleen het gedachtebeeld dat men heeft uitgezonden en opgebouwd. Het is een opbouw van een bepaald ogenblik dat vaag is en meestal te herkennen. Blijft men lange tijd ermee bezig, zoals sommige mensen een soort eredienst dag in dag uit kunnen uitoefenen voor dierbare overledenen, dan ontstaan vormen die zelfs een deskundige heel moeilijk van een echte manifestatie vanuit de sferen zal kunnen onderscheiden. En het ellendige is nu dat zo’n vorm gebaseerd is op uw denken. U zou misschien geneigd zijn om aan zo’n vorm raad te vragen. Maar wanneer u die vorm raad vraagt, kan zij u alleen de raad geven die in u bestaat, die u er zelf in projecteert. Zij is dus geworden tot een stem van uw onderbewustzijn. Zij heeft niets te maken met een werkelijk geestelijk advies of zelfs maar een kennis die verder gaat dan uw eigen onbewuste kennis. Het is misschien wel goed om daar eens even over na te denken.

Kunnen wij met die astrale wereld in contact komen? Ja het kan. Er zijn bepaalde risico’s aan verbonden dat heb ik geloof ik al duidelijk gemaakt, maar er zijn toch enkele heel eenvoudige procedures.

Wanneer u gebruik maakt van alles wat een manifestatie kan bevorderen. Ik denk aan gesloten ruimte, weinig licht, bij voorkeur rood, wierook, geluidstrillingen (kan een gebed zijn enz.). Wanneer u daarnaar luistert, wanneer u in die sfeer zit en uw gedachten zijn sterk, dan bouwen zich meer of minder vaag astrale manifestaties op. Bent u gevoelig ervoor dan zult u ze veelal zien als een soort schaduw, iets vaags dat je niet helemaal vast kunt leggen. Het blijkt dat ze dan heel vaak als een iets meer lichtende wolk, of figuur afsteken tegen de donkere achtergrond. Bent u sterk of bent u met meerderen daarin betrokken, dan kunt u op die manier de zogenaamde materialisatie veroorzaken. Dit laatste raad ik u niet aan, het kost uzelf zeer veel energie en concentratie en het levert over het algemeen niet veel meer op dan een vorm die in 9 van de 10 gevallen de marionet is van uw eigen onderbewustzijn. Een spontane materialisatie kan soms plaats vinden doordat krachten uit een andere wereld die manifestatie wensen, dan zijn ze niet gebonden aan de condities die ik noemde. Dan kan die manifestatie in de openlucht plaatsvinden bij volledig zonlicht en bij absolute stilte, zonder dat er enige reukstof aanwezig is, en ze is er toch. Ze werkt dan met dezelfde kracht, haar opbouw is dezelfde, haar oorsprong is een andere. Het is meestal een sterkere kracht die haar vormt en projecteert.

Wat kunnen we verder doen om die astrale kracht te activeren. We kunnen gebruik maken van trillingen die tot op zekere hoogte met de astrale wereld gelieerd zijn. Er bestaan heel veel incantatievormen die die astrale wereld direct beroeren.

Voor geestelijke bedoelingen zal heel vaak toch ook eigenlijk die astrale wereld worden gebruikt. U moet haar zien als een soort vrijhaven tussen vele sferen en de aarde. Het is mogelijk op een andere weg de aarde te bereiken vanuit de sferen, maar tenzij je daarvoor over zeer bepaalde en geschikte instrumenten beschikt is het veelal gemakkelijker om dat via die astrale sfeer te doen. Dus stelt u verder, alles wat contact met de geest inhoudt, kan op de eenvoudigste wijze geschieden via de astrale wereld.

Het hanteren van een planchet werkt in 9 van de 10 gevallen door een spierbeïnvloeding van de schrijver en deze geschiedt in 99 van de 100 gevallen via de astrale wereld waarbij bepaalde zenuwreflexen worden geënt in een deel van de arm. Dit deel voelt dan vaak wat onwezenlijk en schijnbaar gezwollen aan voor degene die schrijft. Kruis en bord: 9/10 is er astrale kracht aanwezig. Een werkelijke druk op het kruis is altijd astraal. Het is mogelijk de aanwezigen of enkele van de aanwezigen te beïnvloeden en zo dat kruis door directe en meer geestelijke contacten te laten bewegen, maar dan is de bewegende kracht het medium a.h.w. degene die de impuls ontvangt en dat kruis dus zelf plaatst. In beide gevallen is de betrouwbaarheid beperkt. U zult verder ontdekken dat overal waar mensen in gebed samenkomen astrale krachten heel sterk kunnen spreken.

De instelling van die mensen daarbij, speelt een heel grote rol. Wanneer wij horen van zeer eigenaardige gebeurtenissen en invloeden in bepaalde negerkerken in de Ver. Staten dan moeten we dat volgens mij toeschrijven aan een gelijktijdig door geloof, wanhoop en haat gedragen sfeer, die dus onredelijke impulsen en krachten oproept en vaak de daar aanwezigen een impuls maar ook een vermogen en energie geeft die ze zonder dit niet zouden bezitten. Gaat u naar een Katholieke Kerk toe dan moet u eens opletten, wanneer de sfeer er een is van zelfvoldaanheid, is het resultaat van de kerkdienst een grotere ongevoeligheid voor de werkelijke noden van de wereld. Staat men met een Christelijke naastenliefde juist open voor die belangen, denkt men niet enkel aan zichzelf en aan eigen heiligheid, dan blijkt uit diezelfde kerkdienst en met dezelfde mensen een licht te komen een soort gloed die de mensen nog dagenlang kan beïnvloeden tot allerhande daden van naastenliefde en daarbij resultaten zien.

De astrale krachten zullen in 999 van de 1000 gevallen alleen kunnen optreden wanneer de mens door zijn eigen instelling bewust of onbewust daar de aanleiding toe is. Hoe intenser de aanleiding is, die de mens geeft hoe groter de invloed is die hij kan verwachten en vaak ook hoe breder het aantal invloeden dat uit de astrale wereld hem bereikt.

Ten laatste nog deze opmerking. Wanneer u alleen zoekt naar de zogenaamde paranormale verschijnselen zonder meer, zal de astrale wereld uw behoeften ruimschoots kunnen bevredigen, maar zij is gevaarlijk. Kiest u een meer geestelijke weg dan zullen juist de verschijnselen langer uitblijven. Daar staat tegenover dat wat optreedt en wat zich in u afspeelt, zuiverder, juister en bruikbaarder is, minder afhankelijk van uw beheersing van uw onderbewuste angsten en begeerten.

Wanneer een mens in zichzelf een instelling vindt tegenover het leven, desnoods een theoretische, en hij kan deze gaan omzetten in de praktijk, zal hij het totaal van zijn wezen, alle geestelijke voertuigen, alle half stoffelijke voertuigen, zo goed als zijn eigen materie daarmee gelijktijdig beïnvloeden. Deze beïnvloeding betekent een verandering die zo groot is dat door die verandering het geheel van zijn vermogens zich wijzigt. Een mens kan zichzelf veranderen op die manier. Leer daarom zeker in deze dagen steeds meer af te gaan op wat u werkelijk goed vindt, wat u werkelijk wilt, wat u werkelijk als juist gevoelt. In uzelf, in uw denken en haal dan eens een keer de beperking weg en uit het op een volgens u verantwoorde manier. U zult ontdekken dat juist hierdoor grote resultaten bereikbaar worden die u normaal voor onmogelijk had gehouden. Dat juist hierdoor veranderingen in uw wezen geestelijk en stoffelijk zich afspelen, waardoor u toegang kunt krijgen tot werelden die nu normaal gesloten zijn. Denk niet dat dit de eerste keer is dat u zoiets gedaan hebt, bijna ieder van u heeft in vorige levens iets dergelijks al gedaan of voortgebracht. Denk ook niet dat het de laatste keer is want deze schepping van de eenheid stof, geest in het eigen ik, is een van de belangrijkst factoren bij de bewustwording op aarde. Wanneer de stoffelijke initiatieven en wijsheid gepaard gaan met de geestelijke inhoud wordt vanuit de mens het totaal van de kosmische sferen en gedachten en krachten geactiveerd. Dan zullen de Heren van uw eigen straal de regenten van de krachten in die straal a.h.w. harmonisch met uw wezen zijn en daardoor uw wezen aanmerkelijk verrijken.

image_pdf