De gedachte van de magie en van de mystiek

image_pdf

 13 april 1965

Ik zou heden graag nog weer eens willen ingaan op de gedachte van de magie en daarnaast ook van de mystiek. De magie op zichzelf (u weet het, het is een woord, waarvan men niet al te veel houdt) kan worden gesplitst in drie factoren. Wij kennen allereerst de z.g. geloofsmagie, die niet gebaseerd is op de rede. Wij kennen daarnaast de z.g. wetenschapsmagie, die wel degelijk op een weten is gebaseerd. En wij kennen ten laatste de maatschappelijke magie, die niet als zodanig wordt aangesproken. In alle gevallen is deze magie een actie, een verandering van omstandigheden.

Om u een eenvoudig voorbeeld te geven: Iemand die iets uitvindt, dus iets nieuws creëert, is in feite op dat ogenblik een magiër want hij brengt iets tot stand wat nog niet was. Hij brengt deze ideeën vanuit zichzelf tot uiting ongeacht de middelen, die hij verder gebruikt en mag dus als een magiër worden aangesproken.

In de maatschappij kennen we een groot aantal ontwikkelingen, die bijna automatisch zijn. Zij vloeien voort uit de gemeenschap en uit de mens, maar zij dragen ook een voortdurende vernieuwing in zich, waarbij niemand kan zeggen, waar eigenlijk de drijfveer is gelegen. Wij noemen dit maatschappelijke magie, omdat zij; niet tot één individu kan worden beperkt omdat de actie nimmer die van een enkeling is, maar altijd een gelijktijdige ontwikkeling op vele plaatsen op de wereld inhoudt.

Omdat zij in tegenstelling tot de beide andere soorten van magie volledig aanvaard is door de maatschappij, ook al gebruikt zij daar voor vaak andere benamingen.

Naast die maatschappelijke magie dus de zg. wetenschappelijke magie. U moet zich hier niet vergissen met wetenschap en wetenschappelijke magie. De magie op zichzelf is niet te definiëren. Zij is niet afhankelijk van gekende wetten en uiterlijke verschijnselen, maar berust op de innerlijke kracht, op het innerlijk wezen van de mens. Wanneer wij spreken over wetenschappelijke magie, bedoelen wij daarmee weer te geven, dat men het magisch verschijnsel ongeacht zijn werkelijke oorsprong en krachten op een wetenschappelijke wijze benadert en hanteert.

Misschien wilt u een voorbeeld.

Wanneer wij te maken hebben met de moderne psychologie, dan wordt een aantal veronderstellingen gehanteerd (op wetenschappelijke wijze wel te verstaan), waarvan men weet dat zij vaste reacties hebben, maar waarbij men het feit van die reactie op zichzelf niet wetenschappelijk (dus niet bewezen) kan verklaren.

Dan hebben wij ten laatste deze vorm van werkelijke magie, zoals de wereld het zou willen noemen en deze berust dus op het innerlijk van de mens, net als elke andere soort. In jezelf bezit je als mens een krachtenreservoir, dat zelden volledig wordt gebruikt. Onder bepaalde condities en omstandigheden kun je die kracht naar buiten toe projecteren en daarmee verschijnselen tot stand brengen, die niet langs logische en dus op aarde kenbare weg te voorschijn treden. Daarmee hebben wij eigenlijk het hele chapiter omgrensd.

Maar in de mystiek ligt daar nog iets meer bij. Wanneer ik in mijzelf kom tot een toestand, waarbij de rationaliteit wegvalt t.o.v. alle denkbeelden en gelijktijdig de rationaliteit t.o.v. mijn wereld blijft bestaan, zal de volledige persoonlijkheid en elke kracht, elke voorstelling die daarin leeft, openbaar kunnen worden. Het richten geschiedt via de rationaliteit, waarmee ik mijn wereld benader. Het ontstaan van de kracht is juist de vaagheid, het niet-gedefinieerd zijn, van mijn innerlijk beleven.

En als je van hieruit verdergaat want ik wil u niet vermoeien met oud kinderwerk dan kunnen wij verder constateren, dat; elke mens, die kan komen tot een verliezen van zijn geestelijke wereld of wel zijn beoordelingswereld, beschikt over een energie, die aanmerkelijk groter is dan normaal heet, dat het wegvallen van de geestelijke voorstellingswereld geen invloed behoeft te hebben op de rationaliteit van reageren, denken en handelen in de zg. feitelijke wereld dat op grond van het voorgaande alle begrenzende en beoordelende voorstellingen, die niet onmiddellijk en met feiten bevestigd worden door de wereld rond je, hinderpalen zijn voor de bereiking van de noodzakelijke kracht, maar ook van bewustzijn.

Ik heb hier met het woord bewustzijn een factor geïntroduceerd, die eigenlijk niet helemaal schijnt thuis te horen in het onderwerp. Ik wil trachten aan te tonen, dat zij wel degelijk op haar plaats is.

Bewustzijn is erkenning. Het is niet een verklaring. Ik kan mij bewust zijn van de aarde en de hemel, zonder dat ik ze verder ken. Bewustzijn en bewustwording, impliceren dan ook niet de verklaring van de fenomenen, maar wel het bewust ondergaan ervan.

Wanneer ik in de mystiek duik, dan laat ik ergens de gehele wereld achter mij. Ik kom in een wereld, die niet redelijk, niet logisch is, waarin de gevoelselementen een zeer grote rol spelen en waarin ik contacten bespeur of meen te bespeuren met krachten, die ver boven mij staan.

Op het ogenblik dat ik die krachten definieer of wil definiëren, verdwijnt het contact en verdwijnt ook de daarmee gepaard gaande uitwerking op het ik. Daarom is bewustzijn in de magie wel degelijk van belang.

In deze dagen, waarin wij allen streven naar groter innerlijk begrip en misschien komen tot een herdenking van het paasgebeuren, in deze dagen die erg verward zijn. door de grote frequentie van ontwikkelingen overal, zullen wij, wanneer wij trachten onze beoordelingswereld in stand te houden, altijd machteloos zijn. Op het ogenblik dat wij de beoordeling terzijde schuiven (iets wat zij het beperkt wel degelijk mogelijk is), komen wij tot een bewustzijn van al wat er bestaat. Hoe meer het bestaande voor ons kenbaar is, hoe meer wij het ook kunnen gebruiken.

Dat gebruik zal niet altijd volledig redelijk zijn. Denkt u aan karma-yoga, waarbij men dus door vergissingen a.h.w. de juiste weg leert kennen, als je het eenvoudig wilt formuleren. Maar door dus steeds te hanteren komt in mij de erkenning van de wijze, waarop ik het onbeschrijflijke en onbeschrijfbare hanteren kan.

De grootkrachten en meesters, waarvan u sommigen hebt mogen ontmoeten, zijn zeker niet rationeel vanuit uw standpunt. Wel zijn zij magisch. Zij ontlenen hun magie voor u aan twee verschillende waarden.

Voor u zijn zij n.l. magisch, omdat zij een roep of een reputatie bezitten, die u brengt tot een vaak kritiekloze aanvaarding, een ondergaan van hun wezen, hun persoonlijkheid, hun uitstraling.

In de tweede plaats zijn zij magisch, omdat zij bewust de waarden hanteren, die voor u hanteerbaar zijn en dit de en aart de hand van een. lange ervaring. Maar als wij innerlijk bewust willen worden, dan zullen wij nimmer ons mogen beroepen op datgene, wat anderen kunnen. Dan zal het altijd te herleiden zijn tot wat wij zelf kunnen volbrengen.

En dit gesteld hebbende wordt het u misschien duidelijk, waarop ik in dit onderwerpje vandaag wil wijzen: Er zijn krachten. Die krachten kunnen wij niet omschrijven.

Op het ogenblik dat wij die krachten omschrijven, verliezen zij een groot deel van hun betekenis. Maar ze zijn er. Het feit, dat wij een kracht niet kunnen omschrijven, betekent nog niet, dat ze niet bestaat.

Dus wij hebben krachten. Wij weten niet welke en wij weten niet hoe. Maar wij kunnen proberen die krachten te gebruiken. Wanneer wij die krachten willen gebruiken op een wijze, die strijdig is met ons eigen bestaan in de wereld, dan zal dat altijd op een mislukking uitlopen. Wij gaan dan nl. niet meer uit van de realiteit waarin wij leven, maar produceren een verschijnsel, dat op imaginaire condities is gebaseerd en dus totaal verkeerde reacties tot stand zal brengen.

Dus nogmaals wij hebben krachten. Die krachten moeten geuit worden volgens de wijze, waarop wij in de materie het leven begrijpen, verwerken en ondergaan. Maar zelfs wanneer wij dat doen, dan is er nog iets nodig. Er is een vertrouwen nodig. Dit vertrouwen stellen wij – zoals u bekend zal zijn – over het algemeen in een God, die ofwel heel vaag is, of een gesublimeerd ego. Hoe wij deze God ook zien, Hij is voor ons de kern. Anders gezegd; wij hebben nodig een vertrouwen, waardoor het onbekende van de in ons levende krachten aanvaardbaar wordt en zo gehanteerd kan worden zonder angst voor ondergang,

Ondergang is een van de verschijnselen, die op het ogenblik op de wereld nogal sterk naar voren treden. Die ondergang is in 9 van de 10 gevallen eigenlijk helemaal geen ondergang in de zin van een tenietgaan Het is een omzetting, een veredeling.

Jezus sterft aan het kruis dat is ondergang. Jezus herrijst verheerlijkt uit de dood. Dat is de voortzetting van de ondergang, het is de andere kant van de medaille. Voor ons bestaat die medaille ook. Wanneer wij kijken naar ondergang, dan kennen wij vrees. Wanneer wij vrees kennen, zullen wij dóór die vrees eveneens minder rationeel reageren. Maar we beschikken niet over ónze kracht. Die is verlamd. Daarom zul je in de magie nimmer angst mogen kennen.

Maar als die magie in verband staat met bewustzijn, dan moeten wij eveneens stellen; in de werkelijke bewustwording zal de mens bevrijd moeten zijn van alle angst. Het feit, dat dood en leven voor u belangrijke waarden zijn, kan een angst creëren, Het besef van uw eigen. onbelangrijkheid kan die angst wegnemen. Daarom wordt weer gesteld dat het eigen ik onbelangrijk is, Werkelijke magie, werkelijke esoterie, werkelijke bewustwording kunnen alleen bereikt worden, wanneer het ik zich als ondergeschikt en dienend binnen het geheel van het leven beschouwt.

En dat brengt ons weer een stap verder. Want wanneer wij spreken over magie, dan kennen wij witte en zwarte magie. In de esoterie kent men die onderscheiding niet, maar ze zou er eveneens in aanwezig moeten zijn. Ook in de mystiek zouden wij een soortgelijk onderscheid moeten maken. Ook daar hebben wij wit en zwart. Want wit en zwart is alles een kwestie van gerichtheid.

Ik stel; de middelen en mogelijkheden van elke witte of zwartmagiër zijn gelijk. Het doel, waarvoor zij hun mogelijkheden gebruiken, is verschillend. Dan kan ik dit toepassen op de esoterie. De esotericus kan naar het duister of naar het licht gericht zijn, hij beschikt over dezelfde mogelijkheden en hanteert dezelfde middelen. Maar zijn gerichtheid is een andere.

In de mystiek mag ik hetzelfde als bekend nu wel veronderstellen. Vult u het regeltje zelf maar in. Nu moet u eens luisteren. Wanneer er twee richtingen zijn, moet het onderscheid eenvoudig en menselijk kenbaar te definiëren zijn. Op het ogenblik dat de magiër, de esotericus of de mysticus, zijn krachten en belevingen wil gebruiken om meer te zijn dan anderen, om gezag of macht over anderen te verwerven, is hij altijd duister, zwart. Op het ogenblik dat de magiër, de esotericus, de mysticus zijn krachten en belevingen richt op het dienen van het totaal is hij wit.

U moet niet denken, dat dit zo erg vanzelf spreekt. Want velen van u streven esoterisch, maar koesteren daarbij toch de verwachting, dat zij daardoor zelf meer, machtiger of beter zullen  worden. Op het ogenblik, dat dit gebeurt, is de reactie verkeerd. Op het ogenblik dat je in de mystiek een contact kent met God of met een meester of met een kracht en je ziet dit als een uitverkiezing van je eigen wezen, waardoor je rechten verwerft boven anderen, is het resultaat zwart of duister.

Duister is alles wat gebruikt wordt om het ik te verheerlijken. Elke verheerlijking van het ik – ongeacht in welke vorm – voert tot een isolement, omdat gelijkwaardige invloeden in de  wereld niet of slechts zeer moeilijk erkend worden. Daar, waar geen volledige erkenning van eigen hoogheid is, trekt men zich eveneens terug. Alle actie die zwart is in magie, in esoterie of mystiek, voert tot een steeds verdergaand isolement van het ik en daarmede een verlies van alle begrip voor realiteit.

Wanneer u in de esoterie zit, in het geestelijk werk, in het occultisme, heeft u altijd te maken met mensen die zweven. Die leven in een wereldje, dat eigenlijk niet eens goed te begrijpen is, omdat er voor de normale dingen van het leven haast geen plaats is. Dat zijn over het algemeen mensen, die een zelfverheerlijking zoeken. Zij zijn het beste voorbeeld van degenen, die door hun poging meer te zijn dan anderen alle contact met de werkelijkheid verloren hebben.

In deze dagen komt dat heel veel voor. Wij hebben niet alleen te maken met de mystiek en de mystieke magie we hebben te maken met de wetenschappelijke magie, maar wij hebben vooral te maken met de maatschappelijke magie. De verhoudingen van deze dagen worden ook hier bepaald door wit of zwart. Wil men waarlijk dienen, dan zal men groter energieën en krachten kunnen activeren, dan denkbaar zijn op het ogenblik. Dan kan één mens in de wereldgeschiedenis veel meer tot stand brengen in vaak veel korter tijd, dan een gewoon mens of zelfs maar een politicus zich kan indenken. Maar wanneer iemand zoekt naar zijn eigen vergroting, zijn positie, zijn hoger-zijn dan anderen., zijn verrijking misschien ook t.o.v. anderen, dan kunnen wij er zeker van zijn, dat dat zwart is. Zwarte magie kan alleen bedreven worden, wanneer men het isolement, dat er uit voortvloeit, aanvaardt en geen angst kent.

Er zijn op dit moment in de wereld heel veel mensen, die gezag uitoefenen, die bang zijn die geheel geïsoleerd zijn van de werkelijkheid van het leven en het werkelijk gebeuren van de wereld. De grote vraag is nu maar; is daar iets aan te doen? Dat kan alleen door iets te scheppen, dat gelijkelijk reëel en bevredigend zou kunnen zijn voor de meerderheid van de mensheid. Want men kan zich alleen daaraan ontworstelen, door eigen eenheid en dienstbaarheid met grote nadruk te bevorderen.

Het zal u wel duidelijk zijn geworden, dat maatregelen in deze richting in deze tijd in steeds toenemende mate worden genomen. Maar de mens zelf moet reageren. En juist degenen, die zich vervreemd hebben van de werkelijkheid, die zichzelf nastreven en najagen, zij zullen voor de wereld de grootste moeilijkheid betekenen.

Nu kunnen wij zeggen: Ja, maar wij hebben al een geestelijke waarde, wij hebben al een geestelijke kracht, wij doen er wel iets aan. Maar dat kunnen wij alleen doen, wanneer wij dit doen zonder veroordeling. En dat is heel erg moeilijk. Wij moeten het oordeel opzij zetten, willen wij invloed kunnen uitoefenen. Voor alles, wat er in de wereld gaat gebeuren, moet u dan ook maar onthouden, dat aanvaarding zonder oordeel of kritiek van al datgene, wat feitelijk is, noodzakelijk blijft, wil men met geestelijke waarden en geestelijke krachten om anderszins een invloed ten goede kunnen uitoefenen. Wanneer je probeert de zaak te verdraaien, dan. word je altijd het slachtoffer.

Voor de geestelijke krachten en de geestelijke leringen van deze tijd zal u verder duidelijk zijn, dat wij moeten komen tot grotere eenvoud. Maar grotere eenvoud is in vele gevallen het verliezen van grotere nauwkeurigheid. Om magisch of wetenschappelijk magisch of  maatschappelijk magisch een maximum resultaat te bereiken, moeten wij gelijktijdig elke uitdrukking, elke formulering en procedure vereenvoudigen en ervoor zorgen, dat de inhoud daarvan nauwkeuriger wordt.

Dat is eigenlijk ook in de magie te beleven. Vroeger waren er magische procedures, waarbij de voorbereiding tot een magisch werk anderhalf jaar vroeg. In deze tijd kan dat niet. Wanneer je magisch wilt werken, dan moet dat in enkele uren van voorbereiding tot stand gebracht worden. Dat kun je alleen, als je al het niet-noodzakelijke terzijde zet. Maar dan moet je gelijktijdig zorgen, dat alle hoofdwaarden concreet behouden blijven.

Misschien mag ik u dit met een klein voorbeeld duidelijk maken, waarbij ik wil uitgaan van het werken van bepaalde groepen in de geest. Je kunt een langzame opbouw proberen, 10 – 12 maal opnieuw beginnend, in de hoop een bepaald principe duidelijk te maken. Je maakt dan in je poging om toch vooral duidelijk te zijn de zaak veel ingewikkelder dan noodzakelijk is. Nu ontdek je, dat je de tijd niet meer hebt om al die details te behandelen. Dan moet je alles terugbrengen tot enkele slagzinnen, die het totaal omvatten.

Wanneer wij in deze dagen nog invloed willen uitoefenen op het gebeuren, dan kan dat alleen met korte, kernachtige verklaringen. Wanneer wij vandaag aan de dag nog machten willen wekken, dan kan dat alleen met machten, die onmiddellijk weerklank vinden bij de mens, en niet met dingen, die misschien beter en mooier zijn of lijken, maar die een lange voorgeschiedenis vereisen. En daar, is dus het voorbeeld, dat ook voor u zou moeten gelden.

Ik weet, dat uw groep in de eerste plaats esoterisch is georiënteerd. Ik weet, dat er onder u zijn, die ook het magisch werken zeker niet schuwen. Laat mij nu proberen en u eenvoudig de regels van deze tijd te geven.

  1. Stel uzelf nimmer vragen, waarop gij tenminste geen gedeeltelijk antwoord kunt geven.
  1. Ga altijd uit van de mogelijkheden, waarover u beschikt en eis van uzelf steeds net iets meer.
  1. Gebruik elke formulering, die u past, maar zorg ervoor, dat ze voor uzelf aanvaardbaar en duidelijk blijft en dat zij in de wereld de juiste daaraan verbonden resultaten heeft.
  1. Wanneer u innerlijke bewustwording zoekt, zoek deze dan niet van de mensheid af, maar zoek ze naar het beeld van de ideale mens toe, die voor een deel gereflecteerd wordt in alle mensheid.
  1. Indien u zoekt maar een contact met een hogere geest, dan is het in deze dagen vaak niet voldoende om af te wachten. Ge zult uit moeten gaan uit uzelf, ge zult een omschrijving moeten geven van datgene wat ge zoekt en in een scherpe gerichtheid en concentratie, het mystiek beleven zo voor uzelf verwerkelijken.
  1. Indien u waarheid zoekt in deze dagen, zo moet u begrijpen, dat het niet goed mogelijk is deze te verwerven, door al het onware te verwerpen. Want dan wordt onze benadering negatief. In deze dagen kan waarheid slechts gevonden worden door de feiten, de werkelijke feiten, te bezien en deze te vergelijken met de verklaring, die op de feiten betrekking heeft en geen enkele andere.

Ge zult zeggen, dat dit allemaal droge kost is. Dat kan ik met u eens zijn, maar zoals ik u reeds in het begin zeide, door omstandigheden moeten wij ietwat improviseren. Wanneer ik u deze korte regels geef, dan moet ik aan de andere kant erop wijzen, dat het onredelijke element voor ons dus alleen zin heeft, wanneer het niet betrekking heeft op de gekende – de genormaliseerde zou ik haast zeggen – verhoudingen van onze eigen wereld.

Maar wanneer het niet gaat om gekende waarden, dan kan elke willekeurige voorstelling, gehanteerd en gebruikt worden. De gedachte is de bron van menige energie, die van de mens uitgaat. Zij is de bron van menige beleving, die voor de mens mogelijk wordt, De kracht der gedachten kan gericht worden in elke willekeurige vorm, mits de intentie duidelijk is.

We moeten dus ook een onderscheid durven maken tussen datgene, wat wij in waarheid moeten beseffen (en zonder oordeel als het kan) op de eigen wereld en datgene wat wij in waarheid niet kunnen beseffen langs redelijke weg en waarvoor dus elke voorstelling hanteerbaar is, mits zij het resultaat brengt, dat kenbaar wordt.

Het is altijd opvallend te zien, hoe de theorieën worden verwerkt en aanvaard en hoe weinig praktische resultaten daaruit voortkomen. Houd u mij ten goede, dat is geen verwijt aan u. Maar het feit blijft bestaan. U hebt geen mogelijkheden – kennelijk niet – om praktische resultaten tot stand te brengen, met de wijze van denken en leven, die de meesten van u nu volgen. Sta mij daarom toe om de eisen voor het grootst mogelijke resultaat hier te geven, opdat u – zij het misschien met een modificatie van deze voorwaarden – zult kunnen nagaan, in hoeverre uzelf resultaten kunt bereiken.

Het streven naar een doel moet – zodra het op een geestelijk terrein ligt – ongeacht stoffelijke consequenties, mogelijkheden of gevolgen, worden nagestreefd. Het doel in zichzelf is genoeg.

Het geheel van het wezen en het geheel van, het denken moet op het doel gericht zijn en zodra de totale kracht van het ik volgens eigen besef een volledige gerichtheid heeft ervaren, dient men zowel het doel als de kracht te vergeten. Door dit scheiden van kracht en doel van eigen verder handelen, behouden zij hun grote importantie, blijven ze onvervormd bestaan.

Elke poging om daarbij het dagelijks leven of de gewone noodzakelijkheden te betrekken, verandert en doel en de waarde van de kracht. Stel jezelf nooit grote eisen. Juist dit gebied van magie, van het zoeken naar esoterische waarheden, kan niet in een systeem worden gegeven. Ook niet, al pretendeert men dit. Zij kunnen alleen in het ik ontstaan. Houd u altijd in de eerste plaats aan uw eigen innerlijk.

Aanvaard alle stellingen als materiaal om dit innerlijk beter te begrijpen, maar laat nimmer de werkwijze en gerichtheid van dit ik daardoor beïnvloeden. Herhaal elke proef, die u neemt. Wanneer u een resultaat niet de eerste keer bereikt en het is weer nodig, herhaal de proef. Magie is iets, wat je leert door de praktijk. Er is geen andere methode. Door je mislukkingen leer je te slagen. In de esoterie is de mislukking even belangrijk als het bereiken. Want door het voortdurend mislukken beseft men, waar de beperkingen van eigen wezen zijn gelegen en welke wegen in het eigen wezen openstaan.

Wanneer u in de mystiek probeert resultaat te bereiken, bedenk dan, dat dit alleen mogelijk is met een volledige terzijdestelling van alle dingen op aarde – zelfs uw gehele eigen wezen – met uitzondering van het bewustzijn dat op het Hogere is gericht. Het zijn misschien eenvoudige dingen, al zijn ze niet zo gemakkelijk te doen. Het vraagt training.

Wanneer u in deze dagen nog iets wilt bereiken, dan zult u meer moeten hebben dan alleen maar de gedachte, dat u zich wel eens zult gaan trainen. Dan komt het er op aan nu resultaten te bereiken. Die resultaten kunt u alleen nu bereiken door zo veelvuldig mogelijk alle beginselen in de praktijk te brengen. Niet ontmoedigd door mislukkingen, niet teveel verheugd en bemoedigd door resultaten, maar vooral zoekend naar de veelheid van het beleven, de veelheid van de proef, de veelheid van de prestatie.

Ik wil dan nu gaan sluiten wat dit onderwerp betreft, met nog enkele commentaren over deze wereld op het ogenblik. U weet allemaal, dat er heel wat eigenaardige geruchten de ronde doen op het ogenblik. Die geruchten hebben betrekking op politieke situaties, op boodschappen uit de kosmos, op oorlogsgevaar, op geheimzinnige wapens, op onverwachte politieke streken en wat dies meer zij. Begrijp goed, dat al die geruchten ergens wel een grond van waarheid hebben, maar dat ze niet reëel kunnen worden uitgedrukt. Want elk beeld, dat u wordt gegeven via pers of anderszins, ja, zelfs via een fluistercampagne, is een eenzijdig beeld. Het bevat niet de werkelijke feiten. U kunt dus alleen in deze tijd vertrouwen op de feiten, die u zelf constateert of – die gezien uw eigen kennis van waarden – voor u nog wel aanvaardbaar zijn.

Stel als eerste eis, voordat u zich ergens door laat beïnvloeden, een aanvaardbaarheid gebaseerd op uw kennis. Heeft u geen kennis, neem dan aan, dat de berichtgeving niet volledig juist is.

Laat u in deze dagen niet beïnvloeden door allerhand dreigingen. Een dreiging, mijne vrienden, zult u overal steeds weer vinden. Die dreiging is misschien goed, wanneer wij weten dat er iets gebeuren gaat. Maar zodra we die dreiging zien als iets, wat ons angst geeft, zullen we door die angst zelf de gevolgen vergroten.

Wanneer in een theater een betrekkelijk klein vuur ontstaat, dat geen schade kan brengen, dan is het de paniek, de onbeheerste aanvaarding van het gevaar dus, waardoor de meeste slachtoffers vallen. Dit is het grootste gevaar voor uw wereld in deze dagen. Het beteugelen van die paniek voor uzelf is van het hoogste belang.

Wees niet bang. Wanneer er een gevaar is, kijk eerst zo goed als je kunt hoe dat gevaar eigenlijk wel is. Wanneer het niet vlakbij is en het kan je niets doen, hou je dan rustig. Dan kun je er niets aan doen. Op deze manier kun je dus op betrekkelijk korte termijn veel bereiken.

0-0-0-0-0-0-0

Ik moet proberen om u zo dadelijk zo woordelijk mogelijk weer te geven wat door een van degenen, die wij ook wel eens als gastspreker meer hebben gezien, wordt gezegd. Dat kan dus zo hier en daar even vertraging geven.

Ik zal proberen om dat zo veel mogelijk als een redelijke tolk te doen. Maar dan zijn er dus wel een paar dingen, die u nu maar even moet vergeten. Ik kan natuurlijk niet gelijktijdig die andere persoon uitbeelden. Dat gaat niet. En, daarom hoop ik, dat u in dit geval dus wat meer op de woorden en de sfeer van de woorden wilt letten dan op mij als spreker en vertolker. Ik zal nu eerst proberen het contact goed te leggen. Dit is dus de boodschap, die wij doorkrijgen:

Gegroet, vrienden.

In de krachten van deze tijd openbaart zich nu een golf van, nieuwe energie. Ge zult u allen daadkrachtiger gaan gevoelen dan voorheen. Het is zeer belangrijk, dat ge deze daadkracht op de juiste wijze gebruikt.

De gevolgen van het voorgaande ingrijpen zullen nog steeds op aarde kenbaar zijn en er moet gerekend worden met een binnen korte tijd plaatsvinden de reeks van natuurverschijnselen plus een nieuw aantal verwikkelingen op menselijk terrein.

Wanneer uw eigen energie gebruikt wordt om deze opwindingen op enigerlei wijze mee te beleven, zult u hierdoor de chaotische toestanden, die althans een deel van de wereld bedreigen, aanmerkelijk verergeren. U zult hierdoor meewerken aan een vergroting van gevaar in de komende kritieke periode. Daarom vraag ik u in geen geval uw rust te verliezen.

Wat ge ook zult vernemen, wat er ook gebeurt, bewaar uw rust. De krachten uit de geest plus de energie, die u gegeven wordt, zal meer dan voldoende zijn om u in staat te stellen alle werkelijk ernstige gevolgen in deze tijd te overmeesteren. Het is uw eigen wezen en uw eigen denken dat voornamelijk zal bepalen op welke wijze deze invloeden zich voor u persoonlijk zullen manifesteren.

De groep van lichtende geesten of van meesters in de geest heeft besloten in samenwerking met andere bewusten een meer direct ingrijpen op aarde tot stand te brengen. Dit betekent, dat wij in de komende maanden, (en ik vermoed, dat dit niet helemaal juist is en dat hier bedoeld wordt: juli, augustus) zullen ingrijpen ook in het menselijk terrein.

Dit ingrijpen lijkt ons onvermijdelijk. En gij kunt bijdragen tot de juiste resultaten daarvan. Indien uw eigen denken voortdurend gericht is op rust. vrede en geluk voor uw naasten, zo zult gij een sfeer van welbehagen kunnen scheppen in de tijd, die nu aanbreekt, waardoor een weerstand aanwezig is tegen alle onregelmatigheden, die zich daarna gaan tonen.

Het verblindende licht openbaart zich binnenkort op deze aarde en schept de mogelijkheid, dat velen hierdoor andere inzichten gewinnen in zeer korte tijd. Wanneer dit u geschiedt, besef dan wel dat deze inzichten van het hoogste belaag zijn.

Ook uw eigen lichamelijke conditie kan onder deze invloed zeer snelle wijzigingen ondergaan. Wanneer deze voor een ogenblik onaangenaam lijken, zo moet ge u ervan bewust zijn, dat dit in vele gevallen een omstelling is, die lot een uiteindelijke verbetering voert.

Dit is het einde van de eerste alinea. (Een ogenblik, het contact is moeilijk.) De kracht, die de mens verheft boven de dierlijke schepselen, is zijn vermogen tot begrip en begrijpende liefde. Begrip en begrijpende liefde zijn dan ook de hoofdwaarden voor al datgene, wat de mens bereiken moet in zijn eigen wereld of in de geest. Gij moet beseffen, dat deze liefde geen grenzen en geen voorbehoud mag kennen. Waar het noodzakelijk is voor  het welzijn van anderen, zal de liefde geen beperkingen voor het ik toestaan, maar ook alleen dan. Besef dat de liefde, die vanuit de geest gegeven wordt aan de wereld en vanuit het hoogste licht gegeven wordt aan de wereld, van het grootste belang is voor al datgene, wat de mens in deze periode kan bereiken.

Er is een einde van deze beschaving in zicht. De ontwikkelingen, die nu zijn, hebben een top bereikt. Dit kan niet verdergaan. Er is echter de mogelijkheid om al, wat in deze ontwikkeling waardevol is, om te zetten, zodat een nieuw en sterker bewustzijn in de gehele mensheid ontstaat en vele van de tegenstellingen of grenzen tussen de mensen wegvallen.

Verwar het begrip liefde nimmer met datgene, wat op aarde daarvoor zo vaak doorgaat. Dit zijn gescheiden waarden. De werkelijkheid van liefde is een opofferingsgezindheid. Het is een voortdurend instand houden, het is een voortdurend schenken zonder eisen.

Dit wordt vanuit het kosmische licht voortdurend gedaan. Maar ook al datgene, wat zich van dit kosmische licht bewust is, schenkt zichzelf steeds weer hernieuwd aan alle leven, aan de wereld en aan de sferen. Deze gave te aanvaarden is slechts mogelijk, indien men voor die liefde openstaat en bereid is deze te beantwoorden.

Een liefde beantwoorden betekent, mijne vrienden, mijne geliefden, dat gij – zover het uzelf betreft – voortdurend bereid bent om van anderen te ontvangen en aan anderen te geven. Zij die slechts geven, menen vaak dat zij voor de wereld een grote betekenis hebben. Maar zij die slechts schenken, zijn hoogmoedigen, die juist door het geven zichzelf willen verhogen. Hun gave is er een uit hoogmoed en niet uit liefde en deze brengt vijandschap en vooroordeel.

Maar daar, waar men ontvangen wil, zo goed als geven, daar ontstaat de werkelijke wisselwerking, waaruit bewustzijn, broederschap en godsbegrip werkelijk geboren worden. De kracht, die ik liefde noemde, verbindt ook alle sferen en geen van deze sferen is uitgezonderd. Daarom is het mogelijk een eenheid van vele geestelijke werelden te bereiken.

Ook de mensheid behoeft hierbij niet uitgezonderd te worden. De verschijnselen van die werelden zullen dank zij de wisselwerking, die wij liefde noemen openbaar worden voor elk dier werelden. Op uw aarde zal dan ook de werking van geest en geestelijke kracht, maar ook van hoger bewustzijn in het Al, sterk kenbaar worden.

Ontvang in vrede, ontvang in vreugde en wees bereid te schenken zonder voorbehoud. Op deze wijze kan de eenheid van de totale mensheid tot stand gebracht worden. En waar de mensheid zowel levend in de geest als in de materie tot eenheid wordt. (ik kan dit niet letterlijk vertalen, maar het komt hierop neer) is er een synthese van waarden, waarin God volledig geopenbaard is.

Manifestaties van hoge geestelijke krachten op aarde zullen u in vele gevallen een onredelijke invloed toeschijnen. Want waar de hoogste kracht werkt uit besef van het geheel, zult gij slechts de delen zien en vanuit de delen oordelen. Daarom zeg ik u: Oordeel niet over de schijnbaar onredelijke gebeurtenissen van deze tijd. Zij hebben zin. Oordeel ook niet over uzelf. Want gij zijt niet in staat de betekenis van uw eigen wezen in deze tijd te zien.

Het zijn vaak de schijnbaar onbelangrijke toevalligheden, die gestalte geven aan de toekomst, Dit geldt wel in het bijzonder voor deze dagen en ook voor u. Weet dat vele van deze toevalligheden bewust bepaald worden door hogere krachten. Weet ook, dat wij degenen, die geheimen en geheimhouding nastreven op aarde, zullen frustreren.

Het is noodzakelijk, dat de mensheid binnen niet al te lange tijd gaat beseffen, waar zij staat in de kosmische schaal der ontwikkelingen. Reken er niet op, dat voor u kenbare krachten van buitenaf uw problemen zullen oplossen. Deze mogelijkheid bestaat niet. Maar wel bestaat er voor u de mogelijkheid dat – al zult ge de krachten niet als zodanig erkennen – zij u helpen om aan uw eigen leven een andere en juistere vorm te geven.

In uzelf hebt gij een bewustzijn van uw eigen wezen en uw eigen God. Dit bewustzijn zal zich in de komende tijd waarschijnlijk wijzigen. Uw denkwijze zal een andere worden. Indien gij daarbij niet verwerpt wat is geweest, maar het nieuwe aanvaardt als een mogelijkheid om tot een werkelijk resultaat te komen, zo zult ge daaraan voor uw geestelijke bewustwording (uw esoterische bereikingen dus) en voor uw materieel welzijn zeer veel mogelijkheden ontlenen. (Het spijt mij, vrienden, u bemerkt dat de verbinding voor mij iets moeilijk is. Ik kan dus niet zeggen dat dit letterlijk de, weergave is van hetgeen mij bereikt. Ik moet denkbeelden omzetten in woorden en helaas zijn die beelden niet alle in woorden om te zetten zonder meer. Er volgt hierna nog een verder contact. Maar omdat we op het ogenblik even onderbroken zijn, mag ik misschien proberen voorzover de tijd dit toelaat een klein commentaar te geven.) Uit de door mij ontvangen boodschap blijkt, dat dus op aarde een groot aantal veranderingen wordt aangenomen. En dat van een ingrijpen sprake zal zijn. Dit ingrijpen en dat moet u vooral goed begrijpen, ik weet niet of dat duidelijk tot uitdrukking kwam zal nimmer gewelddadig en van buitenaf zijn. Het zijn dus de mensen zelf, die alles doen of schijnen te doen. Ze worden daarbij echter sterk geleid door bepaalde krachten uit de kosmos. En waar de gedachte aan liefde in de kosmische zin dus aanwezig is, daar kun je bijna zeker zijn, dat ook de ontwikkelingen ten goede gaan.

De spreuk, die nu doorkomt, is ongeveer als volgt: Er is niets en niemand, dat u kan inwijden tot waarheid. Dit kunt ge slechts zelf doen. De waarheid, die gij in uzelf draagt, is niet de waarheid van anderen. Maar indien uw eigen waarheid een juist beeld van de eeuwigheid is, zo verschaft zij u de krachten, waarmee ge die eeuwigheid waar kunt maken, zelfs in de tijd.

Dat, wat ge inwijding noemt, is voor velen van u meer nabij, dan gij beseft. Het is een totale verandering van uw wereld en een totale verandering van waarderingen in die wereld. Denk niet, dat ge daarmee iets verliest of iets gewint. Gij beseft alleen meer van de waarheid. De waan, die op het ogenblik in de wereld bestaat, is zo sterk geworden, dat de feiten aan de meesten ontgaan en dat zij zelfs de feiten van hun eigen bestaan en leven slechts onvolledig beseffen. Hierin zal een verandering komen.

Wie deze feiten blijvend wil ontwijken, zal zien, dat hij daardoor niet meer in staat is het leven op aarde voort te zetten. Degenen, die om meer lichamelijke redenen niet rijp zijn voor de eisen, die de komende tijd stelt, zullen voor dit werkelijk voor hen lastig is langzaam worden weggenomen.

Dit betekent, dat op bepaalde delen van uw wereld binnen ongeveer een jaar dus velen zullen moeten sterven. Ook dit is niets om te betreuren, want het is een voortzetting van het bestaan. En naarmate uw eigen wereld en de sferen dichter bij elkaar komen, zal het verschil, dat door de dood tot stand wordt gebracht, minder opvallend zijn en minder fataal lijken.

De broeder projecteert op het ogenblik een beeld van 7 kolommen van licht, die op de wereldbol zijn geplaatst. Ik zoek een interpretatie, maar kan die niet zo vlug vinden….. Je zou het zo kunnen zeggen: Op tenminste 7 punten op deze wereld zal een geestelijke kracht tot uiting komen, die een directe vernieuwing en een verandering van houding met zich brengt. Als ik mij niet vergis (ik zal de punten even noemen, die ik meende te constateren) zal dit zijn: waarschijnlijk Washington, in ieder geval aan de oostkust van Amerika, in – naar ik meen – Frankrijk verder- naar ik meen – in de buurt van India, bij Calcutta waarschijnlijk of Bangkok (ik kan het niet met zekerheid zeggen) In China zie ik dan ook een punt en ik zie verder enkele stralen, die ik niet qua plaats op de wereld durf te definiëren, omdat zij niet in overeenstemming zijn met de hoofdsteden van die gebieden.

Ik heb geprobeerd u dit beeld zo duidelijk mogelijk weer te geven. De conclusie krijgt u dadelijk. De werking van het licht is een zegen, waardoor ge zult worden gevoerd tot een vernieuwing van uw stoffelijke samenleving, een totale vernieuwing van uw geestelijk leven en beleving, een vinden van de juiste vorm van geestelijk contact en geestelijk gericht-zijn binnen de stoffelijke werkelijkheid, die nu nog de uwe is.

Weet dat wij met alle energie, die in ons is, u trachten te zegenen, te helpen en te beschermen. Gij zijt zeker niet alleen, maar gij zijt het, die gebruik zult maken van de u geboden hulp of deze zult verwerpen, of haar misschien zelfs zonder haar op te merken voorbij gaan.

Wanneer gij uzelf onzeker gevoelt, wanneer ge uw weg niet weet te vinden, zo wil ik u verzoeken; richt u op de krachten van God, de krachten van de geest. Leer bidden zonder fraaie woorden, naar met een volle overgave aan de Schepper, waarin gij gelooft. Gij zult dan geleid worden tot het juiste doel. (Dat is de beste interpretatie, die ik u geven kan.)

Dan volgt verder nog een zegenspreuk. Het eenvoudigst vertaald; Dat ge in de eenheid van het Al de waarheid van uw wezen zult mogen beseffen en in eenheid met alle leven zult komen tot het erkennen van de kracht, die is het licht en leven van al het zijnde.

Dat is dus de boodschap die ontvangen werd. Ik zou nog graag enig commentaar geven. Ik ben blij dat ik van het contact af ben, want het is erg moeilijk dit allemaal juist weer te geven, vooral wanneer er met een beeldprojectie wordt gewerkt. Daarop had ik niet gerekend.

Wat onze vriend en leider heeft gezegd, komt neer op een verandering van mentaliteit. Een ommekeer van mentaliteit. En wanneer die plaats vindt, dan zullen wij allen daarvan de gevolgen wel ondergaan, maar we zullen ze niet begrijpen.

Ik ben bang dat heel veel mensen erg orthodox zullen denken en dat zij bv. een veranderde instelling in de V.S. niet goed zullen kunnen begrijpen. Dat zij een veranderde houding van Frankrijk niet zullen zien als een eerlijke poging om een evenwicht te scheppen, maar eerder als een truc om eigen superioriteit te vergroten. Enz. enz.

Wat gezegd is gaat dus eigenlijk over de onregelmatigheid van deze tijden en de onverwachtheid van de beslissingen, die overal gaan vallen. En dat impliceert,  dat wij daarover geen oordeel kunnen vellen op dit ogenblik. Dat kan de historie doen, maar niemand van ons zal in staat zijn om, wanneer de feiten plaatsvinden, ze onmiddellijk volledig juist te interpreteren, wanneer we nog oude voorstellingen bij ons dragen. En dat doen de meesten.

Het beroep, dat is gedaan om te bidden, dat is natuurlijk een beetje erg vroom voor sommigen. Maar als je geen uitweg meer weet op aarde, wanneer je iedereen zou willen gaan vragen kun je me misschien helpen? dan kun je toch ook heel erg stil zijn in jezelf en zeggen: Nu ja, als er een eeuwige kracht is hier is mijn probleem. Help me! En dan wordt dus verzekerd, dat u daarop een antwoord krijgt.

Je zou daaruit de conclusie moeten trekken, dat dit dus een tijd wordt, waarin gebedsverhoringen (zoals dat dan heet) aanmerkelijk zullen toenemen en bij vele mensen het supra-normale een veel grotere rol gaat spelen dan voorheen. Maar ik meen uit het betoog eveneens een waarschuwing gehoord te hebben, dat u daarbij de werkelijkheid niet overboord moogt gooien.

Ten laatste wil ik nog even een klein commentaar verbinden aan het spreken over de liefde, dat is gedaan. Liefde is een woord met heel veel betekenissen, zoals u weet. De taal is haast overal te arm om weer te geven, wat daarachter al zo verborgen kan liggen. Wat hier als liefde is gezien, moet u zich denken als de eenheid, de genegenheid van een broederschap, van een familiekring, waarbij men dus ongeacht de bestaande verschillen het  geheel boven alles stelt en ieder eigenlijk werkt voor dit geheel en niet voor zichzelf.

Omdat u geen kring kent of het zou misschien de Orde moeten zijn, maar die is in dit verband veel te klein zal het voor u misschien heel erg moeilijk zijn u dit beeld voor ogen te halen en het tot een realiteit te maken. Maar wanneer u er rekening mee houdt, dat elke mens, die in deze dagen extra onevenwichtig is (want daar komt het wel op neer), dus behoefte heeft aan uw begrip, aan uw geduld, maar ook aan uw praktische steun, dan geloof ik dat u er het dichtste bij staat.

De belofte van geestelijke verschijnselen is iets, wat ik persoonlijk altijd nogal met een korrel zout neem. Niet omdat ik zeg, dat die verschijnselen niet plaats zullen vinden, maar omdat ik zo het idee heb, dat ze voor een groot gedeelte zullen worden weggerationaliseerd. Dat ze dus zullen worden verschoven naar het normale toe.

Ik zou zeggen: Maakt u zich niet te veel zorgen voor de komende tijd en weest u zich ervan bewust, dat er in ieder geval heel wat grotere en sterkere krachten dan u, op het ogenblik alles doen wat zij kunnen om de gehele verhouding en de mentaliteit van de wereld in een korte periode te veranderen. Dat is dus eigenlijk de boodschap, die ik u te brengen had En dan spijt het mij natuurlijk heel erg, dat wij daardoor eigenlijk (u had het misschien liever gehoord van de spreker zelf), dat we daardoor de sfeer een beetje ontberen, die erbij hoort.

Ik kan daar ook niets aan doen. Maar misschien kan ik u met een paar kleine zegswijzen nog wat in die richting brengen.  Niet wat ik denk te zijn, noch wat ik ben (want dat besef ik niet), doch dat, wat ik tracht te betekenen voor alle anderen naar mijn beste weten, omschrijft de betekenis, die mijn leven voor mijzelf leeft: Hoezeer alle krachten rond mij woeden, zolang ze mij niet beroeren hebben ze voor mij weinig of geen betekenis. Een kleine kracht, die mij wel beroert, kan echter mijn leven veranderen. Daarom moet ik mij richten op datgene, wat mij beroert.

Laat mij niet spreken over de grote meesters en de grote krachten, die werkzaam zijn, maar laat mij trachten zelf te werken zo goed ik kan, dan zullen die krachten zich vanzelf wel merkbaar maken, wanneer het nodig is. Wanneer ik mij echter op de groten beroep, zal ik zelf niets tot stand brengen.

image_pdf