De geest

11 januari 2011

Ik zou met jullie vanavond een onderwerpje willen aansnijden, dat misschien niet zo spectaculair is maar dat wel een basis kan zijn en zal zijn voor alle verdere lessen en contacten. Ik zou het met jullie namelijk willen hebben over ons. En waarom? Wel, jullie allemaal en vele anderen ook, jullie spreken wel over de geest, over entiteiten enz. en jullie hebben allemaal een bepaald beeld van wat wij zijn, wat wij vertegenwoordigen enz. Maar u moet er rekening mee houden dat u in wezen ook een geest bent, een geest in een stoffelijk voertuig. En uw beeld, zelfs van uw eigen geest, wordt door het stoffelijk voertuig nogal verbogen. En daardoor krijg je dat je, wanneer je met de geestelijke kant van de kosmos wilt werken, soms wel met verkeerde beelden omgaat. Een gevolg daarvan is soms ook dat je daardoor soms verkeerde impulsen ontvangt en zo kunnen nogal eens zeer snel allerlei voor de mens toch niet zo correcte zaken zich opstapelen.

U kent waarschijnlijk één van de kosmische wetten, die zegt dat in de kosmos alles in harmonie moet zijn, alles in evenwicht moet zijn, en dat klopt ook. Op het ogenblik echter dat u onbewust – niet bewust, onbewust – bepaalde verkeerde gedachtebeelden gaat opbouwen, dan trekt u ook juist het verkeerde aan. Met als gevolg dat er voor uw eigen voertuig, uw stoffelijk voertuig, ook een spanningsveld kan ontstaan, een onevenwicht, dat zich dan weer moet rectificeren, met alle onaangename gevolgen van dien. Dus dat is best te vermijden. En daarom wil ik op deze eerste avond met jullie hier gezamenlijk even gaan uitdiepen wat de geestenwereld is, wie we eigenlijk zijn, hoe we eigenlijk functioneren en hoe jullie eigenlijk functioneren t.o.v. de geest.

In de eerste plaats moet je het zo stellen: een entiteit, of een geest, is een energievorm. Een energievorm – en dan denken de mensen meestal aan één geheel. Dat is dus niet waar. De geest zelf bestaat uit onnoemelijk veel verschillende energievormen. Ik zou het kunnen vergelijken, en misschien klinkt het komisch, maar u woont nu in een landje als België. Heb je er al eens bij stilgestaan wat dat landje is. Dat landje zijn veel verschillende bevolkingsgroepen, is onderverdeeld in provincies, in alle mogelijke taalstructuren. Je vraagt je soms af of de modale Belg er zelf nog aan uit kan. Maar als je het goed bekijkt, dan zie je dat België in wezen een samenraapsel is van enorm veel verschillende zaken. En dat functioneert niet altijd goed. Het één rijdt soms tegen het andere aan enz. Wel, het klinkt misschien oneerbiedig maar een geest is dat in wezen ook. In een geest bestaan enorm veel gebieden, enorm veel verscheidenheden. Dat wil zeggen, om het bij aardrijkskunde te houden: u kunt in de geest bvb. de provincie Antwerpen tegenkomen en diezelfde geest kan op een ander ogenblik de provincie Luxemburg zijn. Kunt u volgen, de verschillende mogelijkheden die er zijn? En dan op een bepaald gebied, op een bepaald terrein, zit je met een deelgebied zoals Brussel, dat dan geen provincie is maar een gewest. En om de boel nog wat ingewikkelder te maken, krijg je binnen dat geheel nog verschillende mogelijkheden.

Zo is het ook met de geest. Dus zie een geest nooit als één simpele energiebron want zo werkt het niet. Maar dat heeft ook zijn voordelen. Het heeft zijn voordelen in die zin dat, wanneer u denkt: ik heb een contact met de geest en u zou die geest met een naam aanspreken – u denkt bvb. aan een ver familielid of een verre vriend, die overleden is, en u geeft die een naam. U zegt bvb. ‘tante Klara’. Doordat de differentie bij de geest zo groot is, zult u heel gemakkelijk op dat ogenblik contact krijgen met ‘tante Klara’. Maar niets zegt – en dat kunt u niet nagaan – dat het op dat moment de echte ‘tante Klara’ is geweest, die jij hebt gekend. Hoeft hoegenaamd niet. Maar het kan wel een energievorm zijn, die naar uw kennis en uw aanvoelen een enorme gelijkenis heeft met tante Klara. Het gevolg is bvb. dat u iets aan tante Klara vraagt en dat u daar een antwoord op krijgt, dat u dan hulp krijgt. En dan denkt u bij uzelf: dat is mooi; tantetje heeft mij weer geholpen. Maar dat klopt niet met de werkelijkheid. En zolang dat over gewone kleine zaken gaat, dan vloeit dat allemaal wel door elkaar. Maar wanneer het gaat over essentiële zaken of zeer belangrijke zaken, dan kan het wel zijn dat die ‘tante Klara’, die je op dat moment in uw hoofd hebt, te beperkt is en alleen maar dat kleine deelgebiedje omvat, waar de echte tante Klara volgens jou, een totaal ander geheel nog naar voor brengt.

Ik hoop dat ik om te starten niet te ingewikkeld wordt? anders moet u maar even ‘stop!’ roepen en dan tracht ik het even anders uit te leggen. Want ik weet, het lijkt simpel maar in wezen is het nogal een ingewikkelde materie.

Nu, u moet er zich eigenlijk niet zo heel druk om maken want, wanneer u uiteindelijk de stof terug verlaat, dan komt u ook terug in de geest en dan zult u opmerken dat het allemaal wel vanzelf loopt. Zoals wanneer je als mens geboren wordt, als geest kijk je naar die mens en denk je: ja, dat is toch een ingewikkeld stoffelijk gegeven. Je moet daarin standhouden; je moet zorgen dat dat ademt; je moet zorgen dat dat voedsel krijgt, dat omzet enz. Totdat je dan als geest incarneert en ziet dat dat ook wel loopt; dat die zaken redelijk snel onder controle te krijgen zijn. Dus, u moet u er geen zorgen om maken. Maar het is toch nodig dat je heel goed beseft hoe de zaken in elkaar zitten en vooral, wanneer u later met de geest wilt werken, met de krachten uit de kosmos en ook met de krachten uit de stof. Het is niet onbelangrijk dat je die differenties juist kunt aanvoelen. Want stel u voor dat u hulp inroept van de geest. Dat is heel mooi, maar om die hulp, de juiste hulp te krijgen, moet je toch een bepaald beeld kunnen opbouwen want anders zou het kunnen dat u hulp vraagt en dat u eigenlijk in contact komt met een astrale kracht.

Wat is een astrale kracht? Ik denk dat de meesten onder u dit wel weten: kort samengevat, is dit een energievorm, die eigenlijk niet bezield is en die enkel en alleen maar kan bestaan door steeds te parasiteren op andere energievormen. Een heel simpel voorbeeld, en dat zal iedereen hier begrijpen: Ik denk dat ieder van de aanwezigen hier ooit wel een boek van Suske en Wiske heeft gelezen. Dat is toch een strip, die nog bij iedereen gekend is. Wel, Suske en Wiske en al die figuren, die bestaan effectief in de astrale wereld. Zij leiden een eigen leven, dat soms zeer ver gaat. En waarom kunnen die figuren blijven bestaan, voorlopig althans toch? Omdat zij nog aanzetten op zeer velen, die geboeid zijn door het lezen van die strip en aan die figuren denken. Het is juist omdat duizenden en duizenden en duizenden mensen zeer geboeid zijn geweest door die figuren en nog geboeid zijn, en vooral dan kinderen, dat je die opbouw hebt gekregen. Astrale figuren van Suske en Wiske en al de rest, neem gerust van mij aan, zij bestaan meer dan 50 jaar. Zij ontstonden zeer snel na de eerste publicaties.

Goed, die figuren hebben een kracht, hoe gek het ook klinkt. Die figuren kunnen bepaalde zaken veroorzaken. En wanneer u zich daar nu op instelt zonder te beseffen dat dit astrale figuren zijn, dan kan het best zijn dat deze figuren u zullen helpen, geen probleem. Maar daar tegenover staat dat zij van u enorm veel energie zullen capteren. Want wanneer zij u helpen om hun eigen bestaan te rechtvaardigen en te blijven bestaan, hebben ze uw energie nodig. Met als gevolg dat u misschien wel een resultaat behaalt en misschien zelfs een goed resultaat maar dat voor uzelf en voor uw eigen energiepotentiaal slecht is. Dat wil zeggen dat u zich misschien, in het beste geval, zeer vermoeid voelt maar in het slechtste geval zelfs een ziekte ontwikkelt omdat zo veel van u weggetrokken is.

Zoiets zal u nooit meemaken wanneer u onze hulp inroept. Gene zijde, of toch de kant die naar het Licht gaat, de lichtende kant van de geest, zal nooit op u vegeteren om u te helpen. Integendeel, wij zullen eerder proberen, wanneer wij iemand helpen, die onze hulp vraagt, om daar energie bij te geven, eventueel zelfs, indien we kunnen, stoorvelden enz. te neutraliseren. Met als gevolg dat, wanneer u aan de lichtende kant iets vraagt, u hulp zult krijgen, zelfs wanneer u niet een bepaald iemand of iets in het hoofd heeft maar het gewoon algemeen stelt: Help mij alstublieft bij dit of dat probleem, dan kunt u die hulp krijgen, dan kunt u daarmee werken. En dan zult u uw eigen energie niet kwijtraken. Integendeel, u zult zich na verloop van tijd sterker voelen. Dus u ziet hoe belangrijk het is om voor uzelf een duidelijk beeld te hebben van wat er zo allemaal rondom u is.

U mag ook niet vergeten: u hebt een stoffelijk voertuig; dat is tijdelijk, dat is een gebruiksvoorwerp. Maar dat stoffelijk voertuig bezit een geest. Dat is eigenlijk, kort gezegd, het niet-stoffelijke deel van uw persoonlijkheid. Maar, ook niet onbelangrijk, tussen dat stoffelijk voertuig en dat volledig niet stoffelijk sturend gegeven zitten nog verschillende andere lichamen. En één daarvan kent u zeker, dat is uw aura. Uw aura is in wezen een stoffelijk geheel; noem het fijnstoffelijk. Het is wat de stof uitstraalt. Het is een energievorm ook. In dat geheel – en dat is dan weer de belangrijke link – ontstaat de mogelijkheid om een link te leggen naar het niet-stoffelijke. Want – dat is ook iets dat je goed moet bijhouden – uw geest is niet bij machte, noch wij zijn bij machte, rechtstreeks uw stof te beïnvloeden.

Kijk, ik zal u een voorbeeld geven: wanneer wij vanuit de geest bvb. zouden wensen dat u gaat recht staan – dat is nu niet zo’n moeilijke opdracht – dan kunt u denken: u geeft het beeld door dat ik even moet staan, om welke reden ook. Maar zo werkt het niet, zo gaat het niet. Als we dat werkelijk rechtstreeks naar de stof zouden willen doen, dan hebben we toch een paar honderd entiteiten nodig, die zeer geconcentreerd gaan werken om u een heel licht idee te geven: het is misschien beter dat ik eens recht sta. En dan is het nog niet zeker dat u aan dat idee gevolg zult geven. Uw eigen geest is ook niet bij machte om u stoffelijk de impuls te geven: sta recht. Onder normale condities. Ik spreek niet over abnormale condities. Laat het ons eerst even bekijken onder normale condities.

Maar wat kunnen we wel? Via uw fijnstoffelijk voertuig, via uw halfstoffelijke lichamen – want er zijn nog verschillende soorten maar dat gaan we vanavond nog niet verder behandelen – neem van mij aan dat u in totaal tussen de stof en de geest een zevental verschillende lichamen hebt die elk, ik benadruk, die elk hun eigen leven leiden, elk hun eigen waarden opdoen en die dat dan laten samenkomen. Voor u is het meest belangrijke deel uw aura, dat fijnstoffelijk deel. Via het niet-stoffelijke naar het fijnstoffelijke is het voor de geest mogelijk om een invloed uit te oefenen. Dat wil zeggen, stel: wij willen u voor iets geëmotioneerd laten worden, om welke reden ook. Misschien omdat juist die emotie positief is in uw bewustzijnsontwikkeling. We spreken hier altijd over, laat dat duidelijk zijn, positieve ontwikkelingen voor de mens. We spreken hier niet over demonische zaken. Want dan komen we op andere terreinen en daar komen we vanavond niet aan. We spreken over: de geest wenst u via emotie iets duidelijk te maken waardoor u misschien in bewustzijn ineens een stuk verder kunt. Dat kunnen we niet rechtstreeks; dat zal nooit lukken. Maar wat wèl lukt, is dat we via het fijnstoffelijke – en in dit geval moeten we niet zo ver gaan, kunnen we bij de onderste chakra’s blijven – bvb. bij uw zonnevlechtchakra daar een invloed laten ontstaan. Dat kan via een bepaald ideeënbeeld. Ik zeg het zo want als ik zou zeggen: via een energie, dan wordt het redelijk ingewikkeld. U kunt er beter van uitgaan dat wij als entiteit u een beeld geven, dat binnenkomt via de baan van uw fijnstoffelijk lichaam. Op dat moment wordt dat geladen in uw plexus solaris, uw zonnevlecht. Dat beeld wordt opgenomen. Dat vertaalt zich onmiddellijk want uw plexus solaris is verbonden met uw kundalini, dus uw levensenergiezuil – voor wie daar geen kennis van heeft: dat is de grote energiestroming langs uw ruggenwervel, bestaat uit 3 zeer sterk gelijklopende stromen, één opwaarts, één neerwaarts, één neutraal – via uw zonnevlecht, die u moet zien als een hoorn. Buiten uw lichaam is uw chakra open en vertaalt zich in een hoorn-vorm naar uw stoffelijk gegeven via uw kundalini.

Dus het beeld, dat wij u geven of het gevoel, dat wij u geven, wordt opgenomen en wordt via die stoffelijke, fijnstoffelijke energievorm via de kundalini aangezet op uw zenuwstelsel. En hier zal ik u besparen wat er juist allemaal gebeurt want het is een omzetting in neuronen enz. Maar goed, neem van mij gewoon het simpele beeld: de geest beïnvloedt via uw aura uw zenuwstelsel. Doordat we uw zenuwstelsel kunnen beïnvloeden, krijgen we onmiddellijk bvb. een afdruk naar uw hormonensysteem en de zaak is, als het ware, beklonken. De emotie is ontstaan.

Nu, ik begrijp, vrienden, dat dit een heel simpel voorbeeld is van een ontzettend ingewikkelde techniek. Maar waarom vertel ik u dat zo? Wel, omdat dit inhoudt, als u begrijpt hoe dit werkt in grote lijnen – u moet niet in detail gaan, dat is voor niets nodig; de wereld vergaat in details, u moet weten hoe iets functioneert en dat is voldoende – als u dit begrijpt, dan is het mogelijk dat u, bvb. heel simpel door u te ontspannen, in meditatie te gaan, u open te stellen voor Licht, voor de krachten van het Licht, u in te stellen op entiteiten, die u kent of op overgeganen, waarmee u heel goed bevriend was, om zo zaken naar u toe te brengen, op te nemen, die u weer verder kunnen helpen. Nog steeds duidelijk?

Het doet mij plezier dat u allemaal zo goed mee bent. Dus dit is een heel simpele techniek, waar je, buiten groot-geestelijke zaken, veel kleine zaken kunt mee bereiken. Dat wil zeggen dat u via deze techniek bvb. vanuit uw eigen geest, als u maar ontspannen bent, beelden kunt overdragen naar anderen om anderen bvb. te helpen. Zolang u het maar niet stoffelijk gaat proberen te doen. Want dan zet u zichzelf voor een muur. Maar op het ogenblik dat  u, vanuit een rust van uw eigen lichaam, een overdracht maakt vanuit uw geestelijk denken, of zelfs wanneer u zich gewoon voor ons openstelt en de hulp vraagt, dan hebt u een heel simpele troef om zaken over te dragen. En dat werkt in beide richtingen.

Stel: er is iemand die u dierbaar is, een goede vriend, een goede vriendin. Deze heeft problemen, zit in moeilijkheden, vraagt uw hulp maar is niet bij machte u duidelijk te maken wat er eigenlijk aan de hand is. U hebt soms zo van die zaken: mensen zitten in de put; het gaat niet, dit, dat, enz. Via dit systeem bent u bij machte in omgekeerde zin te ontdekken wat de diepere draagwijdte is van het probleem. Zo goed dat u via de weg, die ik gezegd heb: geest-fijnstoffelijk-stoffelijk, kunt u daar vanuit het stoffelijke via het fijnstoffelijke naar de geest zaken laten vloeien. En dan krijgt u een mogelijkheid om plots in een gesprek het idee te opperen: “Ja maar kijk, je hebt dat of dat probleem, je zit daarmee; maar als je het nu eens zo bekijkt, dan veranderen de zaken.” En zo kun je soms heel spontaan een oplossing aanreiken. Het is een techniek, die, soms onbewust zelfs, door goede therapeuten wordt toegepast. Zij staan er niet meer bij stil hoe het mechanisme werkt maar zij zijn zo begaan met hun patiënt, dat zij zich daar spontaan mee in verbinding zetten op deze wijze waardoor deze wisselwerking ontstaat. Nu, dit is een voorbeeld. We zullen later op die zaken in detail kunnen terugkomen en werkelijk u aanleren bvb. hoe u verschillende zaken op verschillende wijzen via die aura kunt rectificeren, veranderen, aanpassen,  bijsturen, noem maar op. Want ik heb nu gewoon het voorbeeld van een emotioneel probleem via de plexus solaris genomen. Maar elke chakra, buiten het kruinchakra, maar al de andere, die hebben toch een typisch werkingsgebied en als je al die verschillende niveaus kent en je krijgt het vertrouwen om ermee om te gaan, dan kun je via die weg zeer veel positiviteit creëren en zeer veel resultaten behalen. En dit kan gaan van psychologisch terrein, dit kan gaan over geneeskunde, dit kan zelfs gaan over vriendschap, noem maar op. Plus, niet onbelangrijk voor sommigen, dit kan ook gaan of werkt ook bij dieren en dit werkt ook bij planten. Want dat mag u niet vergeten: we spreken hier over de geest, maar een dier is ook bevoertuigd, een plant ook. Oké, het is niet van dezelfde grootorde als bij de mens. Bij de dieren zit je met een groepsbevoertuiging. Hetzelfde kun je simpel stellen bij planten, bomen enz. Maar ook hierover kunnen we vanavond niet verder uitweiden. Maar dit wil niet zeggen dat je niet via diezelfde weg resultaat kunt halen.

Of waarom denkt u dat men van sommige mensen zegt dat ze groene vingers hebben? Zij raken nog maar een plant aan, die staat te treuren of die niet goed is, en die plant begint zich ineens goed te voelen en zich terug te ontwikkelen. Of bij mensen, die met dieren kunnen omgaan, net alsof ze met hun gelijke bezig zijn, alsof ze met een mens bezig zijn en het dier respondeert daarop. In vele gevallen gaan die zaken heel spontaan, wat ik hier redelijk ingewikkeld heb moeten uitleggen, zonder dat men daarbij stilstaat, maar men gebruikt hier zijn gevoel. En vanuit dat gevoel ontstaat die wisselwerking tussen de groepsgeest, hetzij van die plant, hetzij van dat dier. Nu kunt u in zekere zin ook nog – want onder de mensen bestaan ook nog groepsgeesten – daar ook nog op inwerken. Maar dat zou ons dan weer te ver leiden.

Waar ik vanavond met jullie wil toe komen, is dat ieder vanavond met het besef naar huis gaat dat je eigenlijk te allen tijde, op elk moment, geholpen kunt worden, beroep kunt doen op de krachten rondom u, de krachten van de geest. Oké, ik weet dat in de kosmos nog vele andere krachten bestaan, maar dan komen we op andere niveaus. En zeker voor een eerste avond als deze wil ik vooral het gebied houden dat voor u redelijk gelijklopend is, parallel lopend is ook. En we kunnen hier dan spreken over de Heren der Sferen, de Meesters der Werelden; het zijn allemaal energieën en krachten, die aanwezig zijn, die bestaan, die opgeroepen kunnen worden, waarmee kan samengewerkt worden, min of meer, maar daar hebt u nog niets aan.

Wat voor jullie nu van belang is, en ik hou gerust rekening met alle achtergrondkennis die ieder hier heeft, is dat je een zuiver gevoel kunt krijgen dat, eerstens het mogelijk is om een wisselwerking te creëren tussen u en de geest maar ook, niet onbelangrijk, tussen uw stoffelijk voertuig en zijn bevoertuiging, zijn geest. Want niettegenstaande dat u allemaal in de stof leeft, dat u allemaal denkt en u allemaal wel in het achterhoofd hebt dat u een geest hebt, zijn er maar zeer weinigen onder de mensen, die heel bewust met hun geest kunnen omgaan. Dat is een leerschool; een leerschool, die je maar verkrijgt door steeds weer opnieuw u daarop in te stellen en te oefenen.

Hetzelfde geldt voor het omgaan met de geest. We leven hier toch nog, als we de voorbije jaren een beetje bekijken, in een redelijk oude christelijke wereld. In een christelijke wereld bestaan veel heiligen. En de meesten onder jullie zijn opgevoed: als je aan die heilige dat vraagt, dan kun je wel hulp krijgen. Maar in wezen is dat een religieuze verbastering van wat in werkelijkheid gebeurt: u denkt aan iemand, die u sympathiek is, die overleden is en u vraagt daaraan hulp. De ene is voor Antonius, de andere is voor Don Bosco, een andere is voor Christoffel Columbus, maakt niet uit, handelaars zijn voor Sinterklaas, maakt allemaal niet uit. Maar het idee: ‘als ik mij daarop richt, dan kan ik misschien hulp krijgen’, is ongeveer de basis van wat ik u hier wil meegeven. Alleen hebt u hier geen heiligen nodig, die een briefje van Rome gekregen hebben met een handtekening van de paus dat ze heilig zijn. Dat is van geen enkel belang. Wat van belang is, is dat u denkt aan bepaalde personen of aanvoelt of kent, of gekend hebt, die aan onze zijde zijn. En wanneer u zich dan – en dit kun je misschien best via gewone meditatie bereiken – ontspant en u openstelt, dan ontdekt u misschien nog kennissen, die nooit met u in de stof hebben geleefd maar waarmee u wel in harmonie bent geweest en nog bent, toen u nog niet geïncarneerd was.

Want vergeet niet, lieve mensen, uw leven is heel kort. Ach, u loopt hier enkele tientallen jaren rond, komt dan terug aan onze zijde. U staat dan niet alleen. Integendeel, wanneer u aan onze zijde komt, komt u in vele gevallen terug in contact met diegenen, die reeds langere tijd samen met u een bestaan opbouwen. Er zijn er misschien, die intussen ook geïncarneerd zijn geweest en er zijn er misschien, die nog gaan incarneren, maakt niet uit. Maar wanneer u terug bij ons komt, komt u terug in contact met al diegenen, die tot uw groep behoren, die tot uw incarnatiegroep behoren; en dat zijn er heel wat voor de meesten. Dat wil zeggen: u bent geboren, 30 jaar geleden, 70 jaar geleden, maakt niet uit. Op dat moment zijn er ook een deel van diegenen, die rondom u waren, 10, 15, soms 2 weken, soms zoveel jaar later, ook geïncarneerd. Maar een groot deel blijft in de geest, heeft nog niet de behoefte om te incarneren op aarde of ergens anders, want de aarde is niet de enige planeet waar een geest stoffelijke lering kan opdoen. Degenen die in de geest blijven, verliezen niet hun interesse voor u, integendeel. In vele gevallen zullen zij, zonder dat u het beseft, u volgen en zelfs, indien mogelijk, zullen zij trachten u te ondersteunen of te helpen – als je er voor openstaat. Nu zijn er heel veel mensen in de stof, die daar niet voor openstaan en dat komt meestal uit de opvoeding, verkeerde opvoeding, noem het maar zo. Vanaf het ogenblik dat u in een frame wordt gegoten als kind: ‘je moet zo denken’ en ‘je mag niet anders denken’ en ‘dat is juist’ en ‘dat bestaat niet’ enz., gaat u bepaalde poorten sluiten. En het is dan heel moeilijk om die poorten zelfstandig terug open te krijgen. En daar zitten we nu wel in een heel boeiende periode want doordat we nu in ‘Aquarius’ evolueren, wordt de scheiding – want daar is die kosmische tendens eigen aan – wordt die scheiding tussen de stof en de geest dunner; die scheidingslijn wordt dunner.

Tijdens het Vissentijdperk was die scheidingslijn heel zwaar, heel stroef; was het heel moeilijk om vanuit onze zijde daar iets te doen. Nu, de laatste 40 jaar is er een enorme wijziging ontstaan tussen het oude gegeven van het Vissentijdperk, dat totaal aan het afzwakken is, en de nieuwe energieën, die ‘Aquarius’ in zich draagt, waar de wisselwerking tussen de geest en de stof veel gemakkelijker wordt.

Ook bij degenen, die de laatste tientallen jaren geïncarneerd zijn, zullen er velen zijn, die gewoon die zaken in zich dragen en die zelfs bij een verkeerde opvoeding daar nog van onder zullen kunnen; wat 50 à 60 jaar geleden bijna niet meer voorkwam, zal nu terug voorkomen. Dat wil zeggen dat de wisselwerking tussen de entiteiten, die met u samen hun weg gaan, veel groter wordt. Dat er nieuwe mogelijkheden ontstaan. Dat wil zeggen: u loopt hier rond in de stof, u hebt deze incarnatie gezocht als geest om bepaalde stoffelijke ervaringen op te doen. Wel, u kunt nu gemakkelijker steun krijgen van degenen, die misschien, in menselijke tijd uitgedrukt, reeds eeuwenlang met u op pad zijn, om deze ervaring sneller en beter te kunnen opdoen.

Eén van de tips, die ik jullie daarbij kan geven, is ook weer, vanuit gewone ontspanning: probeer u open te stellen; laat binnenkomen qua gevoelen, qua gedachten wat men u wenst te laten geworden. En dan zult u opmerken dat er plots bij u ideeën ontstaan, dat er bij u beelden binnenkomen, waarvan u zeker weet dat ze de uwe niet zijn; waarvan u misschien niet direct kunt zeggen: deze beeldvorming komt van daar of daar, nee. Dat doet er ook niet toe. Op het ogenblik dat dit bij u binnenkomt, veranderen denkpatronen bij u en kunt u daarmee aan de slag, kunt u daarmee iets bereiken. En wat dan zeker, wanneer u op deze wijze te werk gaat, voor uw eigen geest een groot pluspunt zal zijn, is dat deze wisselwerkingen geest-geest in de eerste plaats zullen versterkt worden en zo ook een grotere afdruk via uw aura, uw fijnstoffelijk lichaam, op uw stoffelijk voertuig. Met als gevolg dat uw stoffelijk leven veel meer waarde krijgt dan u tot op heden kon inschatten.

Oké, het zal dan misschien zijn dat het niet 100% reageert zoals de maatschappij verwacht maar daarmee moet u niet inzitten. Kijk, u bent in de stof geïncarneerd, niet om mooi in het rijtje van de maatschappij te lopen, niet om braafjes altijd ‘ja’ te knikken – wat de maatschappij van u verlangt. Dan was u beter aan onze zijde gebleven. U bent geïncarneerd om bepaalde zaken, stoffelijke emoties, te ondergaan, te leren. Oké, die stoffelijke emoties, die kunnen zo goed, stoffelijk gezien, aangenaam zijn als dat ze niet aangenaam zijn, dat ze zelfs droevig zijn, dat ze zelfs zeer dramatisch zijn. Maar u moet het altijd zo benaderen: zelfs de meest dramatische gebeurtenis, die je emotioneel te verwerken krijgt, is een verrijking. En wanneer u zich erna terug herpakt, kunt u gewoon verdergaan, hebt u iets geleerd, waarschijnlijk iets waarvoor uw geest dat voertuig gezocht heeft. Er is niets erger voor uw eigen geest noch voor uw stoffelijk voertuig dan te verzinken in zelfbeklag, dan tegen uzelf te zeggen: kijk eens hoe slecht ik het heb. Of: kijk toch eens welke tegenslag ik heb. Want zo kapselt u zichzelf in; daar kom je geen stap verder mee. Zelfs wanneer er iets gebeurt, dat u erg aangrijpt, ach, u mag dat doorleven, geen enkel probleem, maar op een bepaald moment moet u kunnen zeggen: “En nu ga ik verder. Ik laat dit achter mij, ik ga verder.” En dan bent u terug op weg naar mogelijk een nieuwe belevenis. Die zal misschien juist het omgekeerde zijn, die dan misschien juist iets heel aangenaams inhoudt. Want uiteindelijk, ook in de stof, het is misschien niet altijd even duidelijk, maar ook hier heeft alles zijn evenwicht. Ook hier komt alles in harmonie. Soms denkt de mens wel van niet omdat hij zich er niet voor openstelt, dat hij soms nogal zeer zwartgallig kan zijn, dat hij zeer in de put kan zitten, waardoor vele zaken boven hem of haar passeren en zoveel mogelijkheden ook passeren. Maar uiteindelijk zal het zich altijd terug in evenwicht trekken. En hoe sneller je uit die put kunt stappen, hoe sneller u zich kunt losmaken van wat u hebt doorgemaakt, hoe sneller je ook verder kunt, hoe sneller je ook deze evenwichten hebt.

En daar kom ik weer waar ik vertrokken ben. Door u te kunnen instellen op de mogelijkheden rondom u: de geest, deze energie, deze kracht, opent u vele poorten, waar u vele nieuwe mogelijkheden hebt om steeds verder te gaan. Wanneer u het zo bekijkt, dan kunt u een waardevol leven leven. Dan zult u ook in uw leven zaken doen, die voor u belangrijk zijn en zult u zich niet storen aan onbelangrijke zaken. Dan zult u zich niet dagelijks druk maken om zaken, die misschien de maatschappij wel van u vraagt of zegt dat het zo is, maar waarvan u goed weet: ach neen, dit maakt niet uit, dit is niet het ware leven. Het ware leven ligt in de ervaringswerelden, die we kunnen doormaken. En dat is ook wat je, wanneer je aan het eind van uw stoffelijk bestaan komt, kunt meenemen. Al het andere, wat het ook is in de materie, blijft achter, daar ben je niets mee. Je mag als mens een imperium opbouwen, als je aan onze zijde komt, heb je geen imperium, ben je gewoon terug de energie, die ooit incarneerde. En wanneer je enkel voor de materie hebt geleefd, dan is er waarschijnlijk aan die energie niet veel gewijzigd en moet je snel weer gaan zoeken naar een nieuw voertuig om toch nog verder te kunnen. Maar wanneer je het anders hebt aangepakt en, bij wijze van spreken, de zon hebt zien schijnen en u niet al te druk hebt gemaakt om al de rest, dan komt u bij ons met een meerwaarde, en daar ben je wèl iets mee. Dan kun je weer als geest, als entiteit een aardige weg afleggen, alvorens zich opnieuw een noodzaak tot incarnatie aandient.

Zo, dit was eigenlijk wat ik u vanavond een beetje als een basisbeeld wou meegeven. Kort samengevat, lieve mensen, besef dat je er nooit alleen voor staat. Besef dat je steeds omgeven bent door vele entiteiten, die het goed met u menen; die, wanneer u zich ervoor openstelt, zullen trachten u te helpen zoveel als ze kunnen. Besef dat uw eigen geest maar al te graag ook het stoffelijk voertuig helpt en besef dat je met die kennis ook vele van uw medemensen, maar ook de natuur, een aardig handje kunt helpen. Het is een heel pak aan mogelijkheden, die u hebt, als u erover nadenkt. U staat daar misschien te weinig bij stil. Maar de wereld rondom u is de wereld, die u aanvaardt. Op het ogenblik dat u beseft: ik heb een invloed op mijn wereld, ik verander mijn wereld, wees er dan van overtuigd dat dan de wereld rondom u ook wijzigt. U moet niet proberen de wereld te veranderen; daar hebt u als mens geen enkele invloed op. Maar u kunt wel úw wereld veranderen. En uw wereld veranderen, begint gewoon met te aanvaarden dat er wisselwerkingen bestaan. Wisselwerkingen bvb. tussen de geest, de stof en de geest, die het stoffelijk voertuig bestuurt. Dat er een wisselwerking kan bestaan tussen de geest en zijn voertuig. Dat er een wisselwerking kan bestaan tussen uw gedachte-opbouw naar anderen toe. Dat je met uw geestelijke gedachten anderen kunt helpen. Op die manier wijzigt u de wereld rondom u; en door de wereld, úw wereld, te wijzigen, dan wijzigt ook de andere wereld. En op die wijze kunt u voor uzelf, steentje na steentje, een betere leefwereld opbouwen. En u moet zich goed voorstellen, wanneer u dat doet en naast u doen er dat nog een paar, dan krijg je een enorme impact op de maatschappij. Zonder dat je er echt naar zoekt of stuurt; gewoon door het te doen, door u gewoon anders op te stellen. Dat is eigenlijk de fundamentele verandering, die gaande is onder de nieuwe heerser. Het zal niet zijn met grote revoluties, dat de wereld zal veranderen, nee, de ganse wereldverandering, de ganse omzetting naar ‘Aquarius’ gebeurt hier, in de mens zelf. In de wisselwerking tussen voertuig en geest, en geest en geest, en geest en voertuig. En op die wijze bekom je eigenlijk een maatschappij rondom u, een wereld rondom u, die aardig wat beter is, die aardig wat meer voor de medemens over heeft dan de oude, zoals die nu bestaat.

We zullen de avond afronden met een meditatie. Een meditatie, die zal gericht zijn op het onderwerp, dat ik nu gebracht heb. Ook om te proberen, dat is niet onbelangrijk voor alle aanwezigen hier, om u een gevoel te geven van de wisselwerking tussen de geest en de stof.
Lieve mensen, ik dank jullie voor jullie aandacht en tot later. Goedenavond.

Deel 2

Moeten we geen toestemming vragen om iemand te helpen en hoe zijn we zeker dat dit zuiver is en dat we geen projecties van onszelf sturen?

Wanneer het gaat over wat mijn broeder in het eerste deel naar voor heeft gebracht, wanneer je in het algemeen werkt met licht, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Wanneer iemand niet bereid is het licht te aanvaarden, dan ontkent hij het gewoon en dan gaat wat je wilt doorgeven, gewoon langs hem heen. Wanneer u echter, en dat is iets anders, fundamenteel wilt ingrijpen in het leven van een medemens, zonder dat deze daar toestemming voor geeft, zit u op het verkeerde pad. Maar dat was niet de bedoeling van wat in het eerste deel naar voor is gebracht. We kunnen ervan uitgaan dat in het eerste deel duidelijk goed is gesteld dat, wanneer iemand met u op een nogal vriendschappelijk niveau staat en hulp nodig heeft, deze hulp kan aanvaarden. Het is ook niet zo gesteld dat de gedachtebeelden of de gevoelens, die overgedragen worden, van die grootorde al zijn dat het leven van die persoon ingrijpend zou veranderen. U bent nog maar aan de beginfase van een ontwikkeling. Je bent aan het leren recht te lopen maar je kunt nog niet lopen, dus moet je geen schrik hebben dat je een marathonloper op het verkeerde been zult zetten. Ik denk dat dit meer dan voldoende is voor deze vraag.

Hoe herkennen we astrale krachten en hoe kunnen we dit beeld veranderen astraal?

Nou, jullie zijn wel heel vlijtig, zeg! Hoe herken je astrale krachten? Het is voor een stofmens niet mogelijk – ik herhaal: niet mogelijk – een onderscheid te maken tussen een astrale figuratie en een geestelijke figuratie. Waarom niet? Omdat zij voor een stoffelijk voertuig zich onder dezelfde vorm voordoen. Het is wèl mogelijk een astrale figuratie t.o.v. een geestelijke te herkennen. Waarom? Omdat een astrale figuratie, een astrale kracht, steeds van uw potentiaal zal afnemen. Dat is nu eenmaal het grote verschil. Wanneer u in contact komt met een astraal wezen, zal dit astraal wezen zich manifesteren dankzij uw energie. Wanneer u met een geestelijke kracht in contact komt, zal u eerder vanuit de geestelijke kracht, kracht bij krijgen. Dat wil zeggen, werken met astrale krachten, houdt in voor de mens erna: vermoeidheid, leegheid. Werken met geestelijke kracht, houdt in voor de mens na het werken: een beter gevoel, een gevoel van oplading. Maar zet u beide krachten naast elkaar, dan zult u geen verschil kunnen opmerken als stofmens. Ik denk dat dit antwoord voldoende duidelijk moet zijn.

Hoe kunnen we onszelf stoffelijk helpen? Moeten we alleen onze geest openstellen om onszelf te helpen?

De geest heeft het voertuig gezocht om ervaring op te doen. Vele ervaringen, die u opdoet, zijn voor de stof dikwijls niet zo heel aangenaam. Het beste wat een mens kan doen, is zich gewoon zich terugtrekken en leren waar te nemen wat zijn geest van hem of haar – maar voor de geest is het geslachtsloos, daarom is het nogal moeilijk voor mij om dit uit te drukken – verlangt. Leren luisteren naar uw innerlijke stem, is al een heel grote stap vooruit. Steeds weer opnieuw uzelf in vraag stellen, kan u hierbij helpen. Vooral aandacht hebben voor alle materiële drijfveren, stoffelijke drijfveren, want deze zijn meestal door het lichaam naar voor gebracht maar hebben niets of niets te maken met wat de geest wenst.
U mag niet vergeten dat u een stofmens bent en een stofmens wordt heel sterk gedirigeerd door de hormonen. Dit is logisch omdat de natuur verder wil bestaan. Wanneer deze kleine stofdeeltjes, die hormonen zijn, dit niet zouden doen, dan was de mens al lang uitgestorven. Dit wil niet zeggen dat dit steeds voor de geest de voornaamste weg is om te gaan, integendeel. Het is dikwijls zo dat de geest in vele gevallen juist iets anders verlangt dan wat het stoffelijk voertuig, vanuit zijn natuurlijke positionering, wil bereiken. Waar de geest wel veel uit kan leren, is de strijd, die daardoor ontstaat. Wanneer het menselijk lichaam t.o.v. de dierlijke eigenschappen, die door de hormonen worden gepulseerd, daar toch een beheersing kan in vinden, kan dit voor de geest een zeer sterke leerschool zijn. Anderzijds kan, wanneer bvb. in het stoffelijk lichaam de begeerte de overhand haalt en niet meer te remmen is, voor de geest leiden tot een inkapseling van de geest voor langere tijd. Ik denk dat ik hier de voornaamste punten naar voor heb gebracht.

De aura is de verbinding tussen het stoffelijke en de geest. Welke middelen kunnen we toepassen om de aura zo zuiver mogelijk te houden?

Heel simpel: de gedachten zo zuiver mogelijk houden. De aura – ik weet dat er in de stof zeer vele boeken zijn geschreven over hoe de aura er zou moeten uitzien – maar de aura is een energieveld. En diegenen onder u, die een beetje helderziend zijn, zullen in vele gevallen de aura zien als een lichtgoudgele uitstraling. Wanneer uw eigen gedachtewereld positief is, lichtend is – en daarmee wil ik zeggen: wanneer bij u niet de begeerte naar bvb. stoffelijke voldoeningen, op eender welk terrein, op de voorgrond staan, dan zal de ganse uitstraling van de aura redelijk gelijkmatig zijn. Wanneer begeerte, op eender welk terrein, zeer sterk aanwezig is, dan zal onderaan de aura: stuitchakra, miltchakra, zonnevlechtchakra, in kleur redelijk sterk dof worden en afwijken. Dit kan zelfs gaan tot bruinachtige, vuile tinten. Dit is te vermijden. Wanneer u echter een open geest bent, die zichzelf redelijk in de hand heeft, dan zullen deze zelfs lage chakra’s een redelijk heldere kleur kunnen houden. Verder, voor wie iets meer helderziend zijn: wanneer er in het stoffelijk lichaam stoorvelden zijn, bvb. infecties, bvb. woekeringen, dat in die aura op bepaalde plekken het goudgele gestoord wordt door sterk naar het rood kleurende gegeven – duidt meestal op ontsteking – of van goudgeel naar bruin, naar vuilbruin, soms zelfs bruin-zwartachtige tinten – dat duidt dan meestal op niet al te gezonde woekeringen, die in een lichaam aanwezig zijn. Dit vanuit de stof. Wanneer vanuit de geest het zou zijn dat u door omstandigheden – maar dit komt niet zo vaak voor als u zou denken – de geest demonisch beïnvloed wordt, dan kunnen zich daar ook zeer sterke afwijkingen voordoen. En dan zult u vooral vanuit de lichtende kleuring van de aura, als je voldoende helderziend bent, afwijkingen zien, die eerstens de aura redelijk dof zullen maken, de mooie straling van de aura verdwijnt; en tweedes zul je dan, en dat is dan meestal het geval, vooral vuilgrijze kleuren waarnemen. Maar sta mij toe te zeggen dat het maar aan enkele mensen gegeven is om dit vast te stellen. Je moet al redelijk sterk helderziend zijn om deze variaties in de aura te zien.
Wat veel gemakkelijker is voor de meeste mensen, is de aura overlopen via uw handpalmen. Bij uw eigen aura zou ik dat niet aanraden want dan gaat u zichzelf beïnvloeden. Maar u kunt wel bij iemand anders, gewoon wanneer u met de handen over de aura gaat, ongeveer op een afstand van 2 cm à 3 cm boven de huid, kunt u wanneer er fysieke afwijkingen zijn in het lichaam, deze via de aura aanvoelen. Stel, iemand heeft galstenen, dan kunt u via de aura en via de uitstraling van vooral het miltchakrum aanvoelen dat daar een fout zit. Wanneer het bvb. gaat om stenen of ontstekingen enz., zal u daar een warmte ontdekken. Wanneer het bvb. gaat over woekeringen of iets anders, eender waar, en u gaat door de aura, dan zal dit zich meestal voordoen als een zeer koud gevoel en wanneer het zeer sterke en dodelijke woekeringen zijn, zelfs in een ijzig gevoel. Dat is iets wat toch 75% van de mensen, die toch een beetje gevoelig zijn, kunnen waarnemen. Meer dan diegenen, die de kleuren van de aura kunnen zien.
En wanneer u zich wenst te oefenen in het zien van de kleuren van de aura, kan ik u maar één zaak als raad geven: kijk nooit rechtstreeks naar de aura van een mens; zelfs een helderziende zal deze dan niet zien. Als u de aura wilt zien, moet u naast de mens kijken. Naast de mens en niet gefixeerd, en dan kunt u het mooiste beeld krijgen.
Voilà, ik denk dat ik u voldoende technische uitleg heb gegeven, waar u toch wel een tijdje op kunt kauwen.

Wie bent u, van welke groep in het grotere geheel?

De lichtende groep.

Wie bent u? Waar moeten wij u plaatsen, waar moeten wij u zien?

Kijk, het is mij niet toegelaten om te zeggen wie ik ben. Waar u ons moet plaatsen, is zoals de broeder in het eerste gedeelte gezegd heeft, in de geest. En als u dan toch een omschrijving wilt hebben: wij behoren tot de groep, die u op het ogenblik ‘de Aquariuskring’ noemt en deze groep van geesten kunt u omschrijven als een onderdeel van ‘de Witte Broederschap’, ‘het Verborgen Priesterschap’ enz.
Dit heeft weinig of geen enkel belang! Waarom? Wanneer wij zouden zeggen dat we die of die zijn, dan gaat u niet meer luisteren naar de boodschap, die wij brengen, maar gaat u waarde hechten aan wat gebracht is omdat het komt van die of die. Dit willen wij vermijden. Daarom blijft het ook zo dat wij sprekers zijn van gene zijde. En laat het duidelijk zijn, en ik wil dit accent hier ook leggen: de geest is niet alwetend noch onfeilbaar. Als er een geestelijke spreker komt, die zegt dat hij alles weet, onfeilbaar is en die tegen u zegt: “Wat wij hier vertellen, dat mòet je als waarheid aannemen!” dan durf ik hier met de hand op het geleende hart zeggen: u bent betrokken bij iemand, die ofwel zeer demonisch is ofwel een mens, die de zaak aan het oplichten is. Hou daar altijd zeer goed rekening mee.
Wij, vanuit onze zijde, trachten u lering te geven voor zover wij aanvoelen dat dit juist is, voor zover wij ook ervaren hebben dat dit juist is. Maar wat voor ons belangrijk is, is dat u daar zelf over nadenkt en dat u zelf uw eigen mening vormt.
Ik hoop dat dit voldoende is.

Dan is er nog een laatste vraag. In het eerste deel ging het even over communiceren met dieren. Wanneer weet je of dieren iets ontvangen wat iemand doorgeeft en niet dat men gaat denken dat ze het ontvangen hebben en dan het beeld hebben dat ze het snappen, maar dat het dan toch niet doorgekomen is bij die dieren. Hoe kan men weten of het echt doorkomt of niet?

Kijk, als mens zul je nooit in staat zijn om zeker te weten dat een dier iets heeft opgenomen. Dit is weer typisch het stoffelijk menselijk denken dat een mens en een dier op eenzelfde niveau plaatst. Een dier behoort tot de groep, tot een groepsgeest. Wanneer u via gedachtekracht, zelfs via geestelijke kracht, iets aan een dier doorgeeft, dan zal het in eerste instantie de groepsgeest zijn, die dat ontvangt. Het zal de groepsgeest zijn, die dat gegeven doorgeeft, verdeelt. Dit is iets anders dan wat u denkt: Ik heb een dier en ik praat met dat dier; of: Ik denk aan dat dier en dat dier neemt mijn gedachten over. Een dier zal t.o.v. de mens geen gedachtebeelden overnemen, zal gevoelens overnemen.
Dat wil zeggen, u mag bvb. denken, u hebt een boze hond voor u en u denkt of u geeft het beeld door: “Wat ben je toch een brave jongen”, terwijl je het bijna in je broek doet van schrik omdat hij zo boosaardig is. Dat dier zal niet die ‘brave jongen’ ontvangen maar ontvangt wel uw schrik en zal nog bozer worden. Wanneer je echter gewoon het beeld uitzendt naar dat dier: “Ach man, ’t is al goed, zo kwaadaardig ben je niet en schrik heb ik van jou al evenmin” en je hebt werkelijk geen schrik, je voelt het zo aan, dan zal het meest boze dier, wat het ook is, zich terugtrekken. Want dan voelt het aan: “Daar haal ik geen eer aan.”
Het is dikwijls – en dat zien wij vanuit de geest soms – dat de mens het dier gaat benaderen en behandelen vanuit een menselijk denken. Een dier benadert de mens niet vanuit een menselijk denken maar vanuit een dierlijk instinctief handelen. Wanneer een dier lief en vriendelijk is tegen u, dan is dat omdat het dier weet: “Als ik lief en vriendelijk ben, krijg ik wel iets.” Niet omdat het dier u zo graag ziet. Mensen denken dat maar een dier kan zo niet handelen. Een dier handelt volgens zijn instinctieve processen. En het is van belang dat, wanneer u met dieren omgaat, probeert te begrijpen hoe een dier handelt wanneer het binnen zijn eigen milieu is. Wanneer u zich daaraan aanpast, om met het dier om te gaan, dan zult u de beste resultaten met het dier behalen. En dit zal voor veel dierenliefhebbers moeilijk liggen. Maar de grote fout naar dieren toe, die gemaakt wordt, is dat men een dier teveel gaat vermenselijken. Dat is ook voor het dier niet gunstig. Want het dier gaat, met dierlijke woorden, na-aapgedrag vertonen, dat eigenlijk niet hoort bij wat het zou moeten leren in zijn incarnatie. Want ook een dier op aarde heeft iets te leren, en niet alleen een dier maar ook planten enz. Niets op deze aarde is er zomaar of is zinloos, integendeel. Alles past als een grote puzzel in elkaar.

Ik hoop dat u over de antwoorden uw eigen mening zult vormen, erover nadenkt. Wat we ook hopen, is dat u onderling uitwisselt. Dat u, wanneer er zaken zijn, die u anders ziet, dit ook met elkaar deelt. Hoe meer u met elkaar onderling uitwisselt en deelt, hoe sterker u ook als groep zult worden en dat is niet onbelangrijk in de ganse evolutie. Want een groep is zo sterk als de zwakste schakel. Dus wanneer u de zaken niet voor uzelf houdt maar dat er een onderlinge wisselwerking is, dan kunt u daaruit zeer mooie resultaten putten.
Zo, dit was een kleine toegift van mij.

Als u het nu goed vindt, dan wil ik deze avond afronden met een meditatie. Zoals de broeder in het eerste deel naar voor heeft gebracht, is de meditatie erop gericht om jullie een frame te geven, in dit geval, dat je zelf kunt gebruiken om in de toekomst met ons contact te leggen en met uw eigen geest contact te leggen. Er is een kleine bede van ons naar u toe, wat dit betreft: probeer dagelijks, al is het maar 10-15 minuutjes, van uw tijd vrij te maken om u even terug te trekken en om even te mediteren; te mediteren op zo’n wijze dat u zich openstelt. En begin in de eerste plaats voor uw eigen geest zodat u langzaam maar zeker een feeling krijgt voor uw eigen geest. En het tweede punt: ook voor wat onze zijde u eventueel wilt doorgeven. Wanneer u deze twee kleine items dagelijks in u tracht op te wekken, dan gaat u op enkele maanden tijd een zeer sterk gevoel kunnen ontwikkelen en zult u voor uzelf de mogelijkheid hebben om een heel goede wisselwerking te krijgen tussen uw eigen geest en ook onze zijde. En naargelang de lessen vorderen, zal dit voor jullie inhouden dat je hierdoor steeds weer mogelijkheden zult kunnen krijgen, niet alleen in de stof maar ook in de geest. En dat zal zeker niet onbelangrijk zijn in de komende tijd.

Meditatie: wisselwerking tussen de geest en de stof

Mag ik nu vragen om jullie gemakkelijk te zetten, ontspannen te zijn. Het beste dat u kunt doen, is om niet uw benen te kruisen, ook niet uw polsen te kruisen maar gewoon zo te zitten dat alles los is en dat de energiestromen van uw lichaam heel los kunnen vloeien. Dan kunt u beginnen – en dat is voor de meesten onder u een heel goed gegeven – om bij elke ontspanning, die tot meditatie kan leiden, rustig een paar maal in en uit te ademen. Het voordeel van rustig in en uit te ademen, is dat u op korte tijd meer zuurstof toevoegt aan uw bloedcellen waardoor er een openheid kan ontstaan, niet alleen in uw hersenen, wat al een groot voordeel geeft, zeker naar uw derde oog toe, maar ook uw buikzenuwcentrum wordt daardoor lichtjes gestimuleerd. Het zijn deze beide kanalen, die voor een gemakkelijke wisselwerking met de geest kunnen zorgen.

Wanneer u nu rustig geademd hebt, stel u dan gewoon even het beeld voor van uw eigen aura. Stel u het beeld voor dat u volledig omsloten bent door goudgeel licht. Voor wie het er misschien wat moeilijk mee hebben, als u oude heiligenbeeldjes hebt gezien, dan hebt u dikwijls gezien dat men daar zo’n auraatje rond tekende, zo’n straaltjes, zo mag je het ook bekijken. Volledig u omkledend, gewoon in een lichtgoudgele kleur. En dan, we zitten hier in een kring, dan laat u gewoon jullie aura’s – en u moet daar echt geen voorbehoud bij hebben – door elkaar vloeien; u maakt daar één grote aura van, één groot geheel. U laat gewoon alles tot één geheel samensmelten, één grote energie, één grote kracht. U blijft wie u bent maar uw kracht wordt vermenigvuldigd, niet alleen met de 8 personen, die hier zitten, maar ook met al de entiteiten, die nu op het ogenblik ieder van jullie ondersteunen. Dat wil zeggen dat we deze ruimte nu gewoon volledig gevuld hebben met energie. Veel van deze entiteiten, die ons nu meehelpen, zijn entiteiten, die ook aan u gelinkt zijn, zijn als het ware broeders, zusters van u, zijn kennissen van u, sommigen van jaren terug, zelfs anderen van niet zo lang geleden. Sommigen zijn al eeuwen met u verbonden. En al deze krachten omsluiten ons nu. Al deze krachten vormen één geheel; zij vloeien samen. En nu zijn we volledig omsloten door een krachtige lichtkracht, waarvan je kunt zeggen dat deze uitstijgt boven onze eigen aura’s, gaat tot de Bron. Er ontstaat een wisselwerking, er ontstaat een opening. Het is als het ware of de poorten tussen de stof en de geestelijke wereld zich openen, poort na poort. En u hebt toegang tot degenen, die hier nu aanwezig zijn. Ieder op zijn eigenste wijze, kunt u aanvoelen, kunt u waarnemen. Laat uw gedachten vrij. Ontvang de beelden van kracht, van licht. Ontvang vooral de harmonie, die er is. Neem deze gewoon in u op. Het is als het ware of uw zielekern staat open voor de krachten van de Bron, geleid door al degenen, die samen met u als het ware deze harmonie ondergaan.

Neem deze beelden, neem deze krachten in u op. Wees één met deze krachten. Voel hoe alles in u geladen wordt met lichtende energie. Voel hoe u gevuld wordt met nieuwe ideeën. Voel hoe nieuwe mogelijkheden zich in u neerleggen. Voel hoe u één bent met de scheppende kracht. Voel hoe u één bent met de Bron van alle bestaan.
En binnen dat gevoel kan ieder van u ervaren hoe zijn eigen geest in dit gebeuren past. Want het is deze geest, die deze kracht meeneemt, deze kracht omsluit voor de stof, overdraagt via uw aura, overdraagt naar uw stoffelijk lichaam. Voel hoe uw eigen geest de kracht binnenbrengt, hoe de kracht overgaat via uw kundalini, via uw energiebanen op uw zenuwbanen. Voel hoe uw ganse zenuwstelsel geladen wordt met positieve kracht, hoe alle prikkels zich sterk maken en voel hoe de overdracht naar alle andere cellen van uw lichaam gaat zodat u in elke cel de kracht van de Bron zich laat manifesteren. En door dit gevoelen toe te laten, door dit gevoelen door uw lichaam te laten stromen, maakt u van uw lichaam een evenwichtig geheel, een krachtig geheel, een geheel dat deze energie kan laten verder vloeien, kan doorgeven. En neem nu, terwijl u zo één bent met deze kracht, met deze energie, iemand in uw gedachten. Iemand waarvan u weet dat hij op het ogenblik deze kracht en deze energie ook kan gebruiken. Neem die in uw gedachten op en laat deze energie via uw gedachten in de aura vloeien van degene, die dit nodig heeft. Geef dit gewoon door. Laat deze kracht vloeien. Voel en zie ook hoe de aura en de geest van wie deze kracht nodig heeft, deze kracht in zich opneemt. Zie en voel hoe deze kracht omgezet wordt ook via het zenuwsysteem tot in elke cel, hoe ieder  van degenen, die u nu in uw gedachte genomen hebt, geladen wordt, die hulp kunnen gebruiken in deze donkere tijd. En zie hoe alles rondom u,  vanuit dat goudgele licht straalt, hoe deze kracht gaat.
Bevestig dan deze kracht ook voor uzelf. Bevestig deze kracht ook naar degene, naar wie u ze hebt gezonden. Voel u met dit alles één. Voel u één met deze energie; voel u één met uw broeders en zusters aan onze zijde; en voel u vooral één met uw eigen geest. Neem deze gevoelens in u op. Neem de tinteling als het ware, de streling als het ware, die uw eigen geest u doet gevoelen in uw stoffelijk lichaam, leg die vast in uw zielekern zodat u ze steeds weer opnieuw kunt oproepen, zodat u er steeds weer opnieuw kunt mee werken. Maak gebruik van deze kracht. Geef ze door aan ieder, die ervoor openstaat. Werk ermee. Hoe meer u ermee werkt, hoe meer kracht u zult bezitten. Hoe meer kracht u doorgeeft, hoe meer kracht u zult bezitten, hoe sterker u zult worden. En hoe meer men u aan uw zijde zal bijstaan.

Dan mag u heel rustig terug naar uzelf komen, verbonden in het geheel van de groep. Heel rustig. En dan gaat u terug heel rustig naar het beeld van uw eigen aura, het beeld van uw eigen persoonlijkheid, uw geest, uw aura, uw stoffelijk lichaam. U ziet hoe u dankzij de poorten van het Licht deze kracht hebt opgebouwd. U weet nu ook, wanneer u dit opnieuw wilt doen, u zich daar maar gewoon op in te stellen hebt en u kunt deze poorten terug weer rustig openen. De kracht is u steeds nabij vanaf het ogenblik dat u zich er maar voor openstelt. Dan ziet u terug uw eigen aura in vorm, iedere aura terug op zichzelf zijn eenheid, geladen met de kracht, de kracht die we samen gedeeld hebben met de velen, die hier aanwezig waren. En deze kracht, deze lading, dit licht, dat nu in ons is opgeslagen, nemen we mee en gaan we in de komende weken gebruiken wanneer we proberen de oefeningen te doen, welke u zijn gevraagd. Zo bekom je langzaam maar zeker, niet alleen dat je uw eigen persoon versterkt, uw ganse persoonlijkheid versterkt maar ook dat u zich als een sterke schakel in deze groep kan ophouden. Dat is belangrijk: evenwaardige sterke schakels, ieder in deze groep zodat de groep zelf de bron wordt van lichtende energie.

Zo vrienden, hiermee ben ik aan het einde van mijn opdracht voor vandaag. Ik hoop dat ik jullie iets heb kunnen laten aanvoelen en ik hoop dat u nu in de komende 14 dagen ermee werkt. Wees niet bang om ermee te werken. U kan beter een paar maal falen dan niet te proberen. Maar als u ermee werkt, als u de oefeningen doet, dan kunnen wij u garanderen dat u op enkele weken tijd goede resultaten zult behalen. Probeer steeds opnieuw en de kracht van de geest zal uw kracht zijn.
Ik wens jullie veel succes.