De geheime krachten van het leven.

image_pdf

8 juni 1984

Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar en stellen het dan ook op prijs wanneer u zelfstandig nadenkt. Het door u voor deze avond gekozen onderwerp handelt over: De geheime krachten van het leven.

Wat daaronder verstaan wordt, zal ik u eerst zo goed mogelijk duidelijk maken. Er zijn een aantal factoren in het menselijke leven, die wetenschappelijk nog niet bekend zijn of althans niet voldoende zijn onderzocht, maar die toch een zeer grote rol spelen. De eerste factor die ik wil noemen bestaat uit de zgn. levensstromen.

Een beeld hiervan kunt u hiervan wel aantreffen in werken over de oude Chinese geneeskunde en de acupunctuur. Het handelt hier voornamelijk over een vorm van energie die in het lichaam circuleert en wel niet in maar langs zenuwbanen. Dus ongeveer zoals de inductievelden rond een elektrische leiding. Er zijn twee stromingen. Zijn deze evenwichtig, dan is er een goede circulatie, wat betekent dat het zenuwstelsel zelf zijn signalen bijzonder goed kan doorgeven. Is er iets fout, dan bemerkt men dit gemeenlijk allereerst in de sympathicus. Van hieruit worden kwalen en lichamelijke onevenwichtigheden veroorzaakt.

Deze energie kan worden aangetrokken. Men kan zich dus a.h.w. opladen. Daarnaast bestaan verschillende disciplines en methoden, waardoor je de kracht van de levensstromen op peil kunt houden en eventueel de stromingen zelfs harmoniseren. Een tweede factor is de op zich vaak wat vreemde combinatie van voorstellingsvermogen en de reactie daarop middels het zenuwstelsel en – in meer extreme gevallen – een reactie van allerhande weefsels.

Wij hebben hierbij eveneens te maken met een vorm van energie die door onszelf gestuurd kan worden door het gebruik van technieken als zelfsuggestie, zelfhypnose e.d. Kortom, vele methoden die als basis een verhoging van de bewustzijnsdrempel hebben.

Een derde factor is meer geestelijk van aard. Zij omvat in feite de relatie tussen het stoffelijke ik, zoals dit zichzelf ervaart, en de totale persoonlijkheid, zoals deze in de geest zich bewust is. Het is duidelijker dat deze laatste omvattender zal zijn dan datgene wat in de stof hiervan wordt geprojecteerd.

De geest beschikt over bepaalde energieën die naar het lichaam kunnen worden overgebracht. Indien er sprake is van een redelijke harmonie tussen stof en geest zal de uitwisseling ongeveer als volgt verlopen: Het lichaam geeft signalen als herinnerings- en emotie-beelden door naar de geest. De geest repliceert met golven van energie. Is er een hapering in dit proces, bv. doordat de signalen die het lichaam uitzendt niet voor de geest belangrijk of aanvaardbaar zijn, dan zal de geestelijke energie in veel mindere mate naar het lichaam doorvloeien, met als resultaat een tekort aan veerkracht. Dit kan zich dan o.m. manifesteren als een opeens optredende grilligheid, gebrek aan wilskracht en een soort luiheid. Ik zeg een soort, omdat het geen bewust proces is, niet iets wat je van jezelf geheel weet en wil, maar eerder iets wat onbewust optreedt als gevolg van genoemde oorzaak.

Hiermee heb ik dan een drietal voor u belangrijke hoofdfactoren genoemd die men geheime krachten van het leven zou kunnen heten. Er zijn er wel meer, maar deze allen uitvoerig te belichten zou mij te ver voeren.

Ons onderwerp houdt zich voornamelijk bezig met het gebruik van dit soort krachten. Daartoe moet ik een aantal dingen eenvoudig stellen. Het aanvaardbaar maken hiervan, laat staan het eventueel bewijzen hiervan, zou te veel tijd kosten. In de eerste plaats: De aardatmosfeer bezit een aantal ladingen, één daarvan, een statisch elektrisch potentiaal dat gemeten kan worden tussen aardoppervlak en hoogte in de atmosfeer. Ten tweede is er een magnetische inwerking die niet geheel rechtlijnig is en waarin ook veldsterkte-afwijkingen, verdichtingen en verwijdingen van het krachtlijnennet kunnen voorkomen. Verder bevinden zich in de atmosfeer allerhande kleinste deeltjes met eigen lading en stralingen, die deels ook door de mens kunnen worden opgenomen en gebruikt, dit voornamelijk middels de ademhaling, maar soms ook via de huid.

Deze energie wordt met een Oosterse term wel chi-kracht of prana genoemd, maar omvat feitelijk meer dan dit, daar chi-kracht of prana gemeenlijk geldt als aanduiding van energie die door inademing wordt opgenomen.

 Neem aan dat u uw eigen energie wilt vergroten. Het is dan belangrijk dat u allereerst probeert alles te harmoniseren, dus zelf rustig zijn en gelijktijdig je energieniveau zo gelijkmatig mogelijk maken. Daartoe dient men zich zo veel mogelijk bewust te ontspannen. Daarna haalt men enkele keren diep adem, maar geen yoga techniek, dus geen vasthouden van de ingeademde lucht en geen uitstoten daarvan als bij de bekende reinigende ademhaling. Wilt u het tempo dat u past het voordeligste bepalen, dan voelt u zich de pols en rekent per inademing en per uitademing steeds weer 6 of 8 polsslagen. U haalt dan wel diep, maar niet krampachtig en vooral regelmatig adem. Dankzij het feit dat u zich concentreert op die gelijkblijvende ademhaling stelt u zich onbewust gelijktijdig op de energieën die om u heen aanwezig zijn. Het resultaat is dat uw lichaam meer dan normaal energie uit de omgeving gaat opnemen, daar u zich echter in een rusttoestand bevindt zal toevoer en verdeling gelijkmatig zijn.

Er ontstaat zo een verhoging van uw energiepeil. Zou u na deze procedure weer aan de arbeid moeten gaan, zo zou u kunnen constateren dat u wat meer veerkracht toont en dat alles juist iets vlotter en vlugger gaat dan normaal.

Bent u ziek, dan zou een dergelijke techniek eveneens kunnen helpen. U bent dan weliswaar niet evenwichtig. Ziekte is nu eenmaal een verstoring van evenwicht in het lichaam en vaak in de krachten daarvan. Maar u kunt op deze wijze in ieder geval wat meer kracht opdoen. En daarbij komt dat energie, evenals bv. water, de neiging bezit altijd een zo gelijkmatig mogelijk niveau te willen bereiken. Hierdoor zal een aanvullen van deze energie gelijktijdig betekenen dat in het lichaam bestaande tekorten zo goed mogelijk worden aangevuld.

Helaas is het door dit proces niet mogelijk om toppen van verhoogde energie in delen van het lichaam af te zwakken. Wat betekent dat daar waar een ontsteking of bv. een cyste is, deze techniek niet te veel zal uithalen.

Maar algemeen kunt u uw levenskracht en veerkracht langs deze weg verhogen en zeer waarschijnlijk zult u langs deze weg ook leren hoe u zich werkelijk kunt ontspannen.

Wanneer het gaat om de levensstromingen, zo weten de meesten onder u wel, dat je per baan kracht kunt toevoegen of doen afvloeien. Men gebruikt hiervoor zilveren en gouden naalden. Maar in de praktijk kan je, zij het zwakker, dergelijke effecten ook wel bereiken met stukjes zink en nat vloeipapier.

Nu is hieromtrent nog niets werkelijk bewezen. Maar neem eens aan dat die levensstromingen inderdaad bestaan. Dan kunnen wij ons afvragen welke samenstelling deze energie heeft, wat haar bron is. Zij is in feite de uitstraling van de aarde, terwijl het magnetische spectrum in de omgeving bij de mens deze energie sterk beïnvloedt.

Wanneer u deze kracht wilt opnemen hebt u in de eerste plaats dan ook een omgeving nodig, waarin zo weinig mogelijk kunstmatige storingen en velden aanwezig zijn.  Wie zich met deze kracht wil opladen kiest bv. voor bossen of, in deze omgeving, desnoods een rustig stukje van het strand. Ontspan u dan weer en begin plannen te maken voor hetgeen u zo dadelijk wilt gaan doen. Dat kan bv. trimmen zijn, nietsdoen, het ontwerpen van een werkschema voor een volgende dag of bv. het maken van een boodschappenlijstje – dit voor de dames.

Bij dit alles kiest u een liggende houding en richt u Oost-West, dus het hoofd naar het Oosten, voeten naar het Westen. Deze oriëntatie houdt in, dat u van de aanwezige natuurlijke magnetische energie een maximum aan impulsen ondergaat. Om het anders te zeggen: in deze gerichtheid bereikt u, dat uw lichaam door zoveel mogelijk magneetlijnen gesneden wordt. Inductief werkt dit in op de levensstromen en maakt gelijktijdig het gehele lichaam voor deze krachten meer receptief. Dankzij juiste houding en gerichtheid neemt u dus meer kracht op dan u normaal zou doen.

De levensstromen kunnen op deze wijze ook sneller harmonisch worden en evenwicht versterken of bereiken. Met het gevolg dat uw stofwisseling en bloedsomloop worden gereguleerd. Het gevolg is, dat vele kleine lichaamspijntjes verdwijnen en u uw energie opeens voelt toenemen. Na enige tijd ontstaat een gevoel van welbehagen.

Daarnaast kunnen wij nog proberen met in de omgeving aanwezige ladingen en stralingen iets te doen. Daarmee begeven wij ons op een gebied waar je met zeer eigenaardige hulpmiddelen kunt gaan werken. Om u een voorbeeld te geven: Wanneer u een paar roosters zou gebruiken van bv. geleidend horrengaas, één op de vloer, één daarboven, de min pool op de vloer, de pluspool boven, dan kunt u eveneens uw energie opladen. Daartoe legt u op deze roosters een gelijkspanning van ongeveer 50 volt gelijkstroom bij een afstand tussen de roosters van maximaal 1m 80. Wanneer u daar dan tussen bent, bevindt u zich a.h.w. in het diëlektricum van een condensator. Er ontstaan zich slechts licht verdringende velden, die tot gevolg hebben dat vele kleinste deeltjes a.h.w. gericht worden. In deze samenhang neemt u deze gemakkelijker op dan normaal. Bovendien zal binnen het veld het aantal kleinste deeltjes met eigen lading hoger zijn dan normaal.

Een opladen van voornamelijk uw zenuwstelsel is het gevolg. Dit brengt o.m. met zich mee dat u sneller kunt reageren, dat zenuwsignalen sneller en duidelijker worden getransporteerd. Om dit iets uit te werken: het neuron, de zenuwcel, is kokervormig en heeft uitgestulpte einddraden die de volgende cel a.h.w. omklemmen. Signaalgeving vindt plaats door samentrekking van de cel, die dan middels de kraag een soortgelijke reactie in de aangrenzende cel veroorzaakt. Enz. Normaal is de spanning in de kraag niet bepaald sterk. Het lijkt alsof het uiteinde van de ene cel maar heel losjes rond de volgende cel ligt. Neemt men nu deze extra energie in de vorm van kleinste deeltjes op, dan lijkt het wel of er stijfsel wordt gebruikt: de cel-kraag is opeens veel steviger en geeft zo signalen sneller en sterker dan normaal door.

Dit is niet alleen goed voor uw bewuste reacties, maar kan ook van belang zijn voor de zgn. automatische lichaamsprocessen. Wanneer u normaal een reactietijd hebt van zeg rond 1/10 seconde, dan zult u na opname van deze energie zelfs kunnen komen tot reacties van rond 1/20 seconde. Dit ontstaat zeker na vele herhalingen van het procedé, zodat u zowel bewuste als onbewuste reactietijden tot de helft van hetgeen voor u normaal is, kunt terugbrengen.

De geestelijke krachten vormen weer een geheel ander chapiter. Een geest is in wezen energie, dat deze zich in vormen voorstelt en kan uitdrukken. Dit is geen wonder, want wanneer u kijkt naar de tv. ziet u op de buis een beeld, dat in feite ook alleen wordt bepaald door het op treffen van kleinste deeltjes, dus energie. Het is het patroon van op treffen en de nagloeiwerking van het vlak waardoor u dan het beeld ziet. De geest is gelijktijdig zender en ontvangend vlak, maar voor de rest is het zien van en beleven van vormen in de geest eigenlijk precies hetzelfde.

De geest heeft een hogere energie-inhoud dan de stof. Naarmate een geest “hoger” is – een vergelijkend woord, dat met richting e.d. niets te maken heeft – zal de energie waarover zij beschikt ook groter zijn. Op het ogenblik dat u bezig bent met zaken, die geestelijk belangrijk zijn, sijpelt iets van die kracht door naar de stof. Geestelijk belangrijk zijn altijd zaken die zowel bewustzijn als emotionaliteit omvatten. De geest reageert zelden of nooit, wanneer een van deze beiden afzonderlijk optreden.

Waar denken en voelen samenvloeien zult u dus a.h.w., in uw geest een vloed van energie opwekken. De meest gebruikelijke methoden om een stroom van deze energie op gang te brengen, vormen contemplatie en meditatie. Hierover hebben wij u al zoveel verteld dat ik daarover maar niet verder uit zal wijden: ik meen dat u dat zo wel weet.

Wij kunnen echter tot dit doel ook gebruik maken van in feite kunstmatig geschapen situaties. Je kunt je bv. een voorstelling opbouwen die voor jou een zekere bewustzijns- of ervaringswaarde inhoudt, maar gelijktijdig uw emoties wekt. Dit kan een herinneringsbeeld zijn of geheel fantasie. Op het ogenblik dat dit beeld in uzelf voldoende sterk is opgebouwd en wordt beleefd, zal de werkelijke persoonlijkheid reageren met een toevoer van energie. Het is of het geestelijk ik tot het stoffelijke deel zegt: dit is interessant, ik wil meer hebben, hier heb je de nodige kracht. Door op deze wijze beelden van energie op te wekken, heb je voor jezelf al meteen meer kracht. Deze is algemeen en wordt direct kenbaar in de uitstraling – aura – maar zal zich daarnaast ook manifesteren in het geheel van het lichaam, in alle weefsels en organen.

Kunt u aan deze kracht nu een bepaald doel, een vastgelegde bestemming toekennen, zoveel te beter. Wanneer u bv. iemand wil helpen en tot rust te brengen, zult u aan blauw licht kunnen denken, bij iemand die kracht nodig heeft, denkt u aan de zon, aan gouden licht. Probeer die kleur, die kracht, dan uit te stralen naar uw doel.

Dit uitstralen heeft een eigenaardig gevolg: U gaat die energie gebundeld naar buiten toe brengen. Hierdoor verstoort u in uzelf een evenwicht. Maar iets dergelijks trekt altijd de aandacht van de gehele persoonlijkheid, dus komt vanuit de geest nieuwe energie. Deze energie zal reeds zijn aangepast aan het in u opgeroepen beeld plus het doel waarmee u de kracht uitstraalt. Wie zo genezende krachten naar een ander uitstraalt, ontvangt dus feitelijk zelf evenveel of meer genezende kracht.

Wilt u een ander rust geven langs deze weg, dan zult u ervaren dat ook voor uzelf rustgevende inwerkingen ontstaan. Iets wat de mensen al langere tijd meenden te weten, maar waarvan in deze dagen veel te weinig gebruik wordt gemaakt.

Neem de geneeskunde in de vorige eeuw: de medicus beschikte over minder exacte kennis, minder hulpmiddelen en geneesmiddelen, hij greep daarom veel meer dan nu gebruikelijk is naar iets, wat suggestief, ja bijna magisch was: de zelfverzekerde houding. De wijze van optreden van deze artsen was in feite vaak werkzamer als geneesmiddel dan de poedertjes of drankjes die ook hij placht voor te schrijven.

Zeker is, dat in het verleden bij het genezen van bepaalde kwalen bijna evenveel succes werd geboekt als in deze dagen met de vele gespecialiseerde geneesmiddelen en chemicaliën. Je kunt proberen dit weg te verklaren door uit te roepen, dat de mensen vroeger meer weerstand bezaten tegen bepaalde kwalen. Maar gezien het lot van degenen die geen goede medische verzorging kregen, is dit allesbehalve waar.

De meest redelijke verklaring is: de arts straalde bewust of onbewust door zijn houding een suggestie uit, waardoor de patiënt zelf meer vatbaar werd voor levenskrachten in de omgeving. Wat dan weer betekent dat de kracht en weerstand groter worden, zodat ook zonder werkzame geneesmiddelen, de patiënt zich na het bezoek van de arts beter tegen de ziekte kan verzetten. Wat mede een verklaring zou kunnen vormen voor de goede resultaten die men zelfs reeds in 1890 behaalde bij het bestrijden van bepaalde infectieziekten.

En in uw dagen neemt men nog steeds proeven met geneesmiddelen door sommige patiënten het echte medicijn, anderen echter een soort broodpil te geven In vele gevallen blijken ook met deze neppillen patiënten opeens beter te genezen. Hoe dat kan? Inderdaad: suggestie. M.a.w. er is een gedachtebeeld van een genezend proces aanwezig en dit wordt door het lichaam omgezet in een gehele of althans gedeeltelijke verwerkelijking van de verwachting. Het verschijnsel is dus bekend.

Maar zou het dan ook in deze dagen niet dienstig zijn, terug te grijpen naar dit gebruik van geheimzinnige levenskrachten en werkingen? Want de nevenverschijnselen van bepaalde medicijnen liegen er niet bepaald om. Laat ons dan allereerst beginnen met toe te geven dat medische wetenschap, psychiatrische en psychologische hulpverlening niet berusten op alleen maar technische kennis. Zij berusten daarnaast op empathische werkingen middels de uitstraling van de geneesheer en de reacties daarop bij de patiënt.

Ten tweede: laat ons toegeven dat een milieu waarin zeer veel kleine en voortdurend wisselende magnetische velden voorkomen en een vaak nogal ingrijpende afscherming aanwezig is van de natuurlijke stralingen en velden. Moderne betonkolossen zijn in feite een soort kooi van Faraday, die levensenergie van mensen nadelig kunnen beïnvloeden.

Voor onszelf geldt dan: indien wij veel levenskracht willen bezitten, zullen wij een dergelijke omgeving moeten vermijden. En waar dit niet mogelijk is, zullen wij ervoor moeten zorgen dat wij redelijk lange tijd kunnen vertoeven in een omgeving waarin die storingen niet zo sterk zijn – al is het maar een uurtje in een stadsparkje, bij gebrek aan beter. De moderne mens zou er goed aan doen, zoveel mogelijk elke dag in de natuur enkele uren adem te gaan halen en zich daarbij te concentreren op rust, kracht, evenwicht.

Eigenlijk zou ik dit niet mogen zeggen, want u zit hier. Maar ik zal het er toch maar op wagen: de doorsnee stadsmens van deze tijd is lichtelijk gestoord. Hij is bevangen door allerhande onevenwichtigheden, zijn driftleven slaat gemeenlijk nogal eens op hol. Dit alles vooral omdat hij in zijn omgeving wel vele impulsen krijgt, maar slechts zeer weinige daarvan zijn zo dat zij zijn eigen levenskracht bevorderen en zijn persoonlijkheid weer tot harmonie brengen. Het resultaat van dit alles is een steeds toenemende onevenwichtigheid bij stadsbewoners, die dit dan weer zoeken te compenseren door te zoeken naar ervaringen die emotioneel geladen zijn en mogelijk ook voor het bewustzijn een aangename inhoud hebben.

Het gevolg is jachtigheid zonder redenen, doelloosheid, willekeur ook die vooral in het optreden van de mens tegenover anderen tot uiting komt. Ik roep u geen “terug naar de natuur” toe. Ik ben geen Jean Jacques Rousseau. Wel raad ik de mensen: keer terug naar een omgeving waarin u niet door te veel onnatuurlijke constructies, voortdurend wisselende spanningen en magnetische impulsen gestoord wordt en zo in een blijvende toestand van onevenwichtigheid gehouden wordt.

Wat de pogingen om iets van onze geestelijke krachten over te brengen naar de stof, het volgende: Vele mensen stellen zich van zoiets wonderen voor. Laat mij u een vraag stellen: uw auto heeft een bijna lege tank, U gaat bijtanken. Zal uw wagen daar iets van bemerken, zal dit spectaculair kenbaar worden? Ik denk het niet. Wel zal de wagen veel verder kunnen rijden dan zonder dit bijtanken mogelijk was geweest. Zo moet u ook het verwerven van deze levenskrachten en geestelijke kracht benaderen. Dus niet als iets wat een plotselinge verandering zal brengen, maar eerder als iets waardoor je meer en juister datgene kunt zijn en blijven wat je bent.

U vraagt innerlijk nu naar geschikte oefeningen? Ach, de één wil contempleren, de ander mediteren en voor de rest is er, zoals ik u al vertelde, de mogelijkheid een soort spelletje in je fantasie te spelen. Daarnaast is het raadzaam waar dit mogelijk blijkt, zoveel mogelijk factoren in het eigen bestaan als een zo positief mogelijk beleven te ervaren. Wie dit doet zal hierdoor meer energie kunnen opnemen en zo meer mogelijkheden verwerven.

Ben je eenmaal getraind dan ga je begrijpen: wanneer ik bepaalde beelden in mijzelf oproep, krijg ik daardoor een bepaald gevoel van energie. Zeg dan niet: “nu heb ik die energie” of “ik heb die energie niet werkelijk, want het is maar fantasie”. Aanvaard het als normaal. Nogmaals, dit alles zijn zaken die nog niet wetenschappelijk te bewijzen zijn. Het is iets wat je proefondervindelijk moet ervaren en waarbij de grote moeilijkheid bovenal ligt in het feit dat elke mens enigszins anders reageert.

De één is werkelijk ontroerd wanneer hij bv. een eendagskuiken ziet en beleeft hierdoor iets, de ander kun je te midden van een kuiken-farm zetten en het enige wat deze ervaart is, dat die dingen al heel erg piepen. M.a.w. je kunt niet voor iedereen een gelijke of zelfs maar vergelijkbare reeks stimulansen aangeven. Daarom moet u dit alles voor uzelf uitzoeken en nagaan wat voor u belangrijk is, wat voor u werkt.

Zijn er bepaalde situaties of denkbeelden, die u de tranen van meegevoel in de ogen doen komen? Het is belangrijk dit te noteren. Wanneer u meegevoel nodig hebt, kan een dergelijk beeld voor u de mogelijkheid betekenen om de extra kracht op te nemen en weer uit te stralen die u nodig hebt.

Zijn er bepaalde zaken die u opeens onverklaarbaar blij maken? Het kunnen de gekste dingen zijn, tot een grassprietje dat tussen de tegels door op het trottoir groeit. Ga eens na, op welke ogenblikken en vooral in welke situaties u dit gevoel van onredelijke blijheid ervaart. Probeer dan later in uzelf dergelijke voorstellingen levendig op te wekken. Zij zullen u helpen positieve krachten op te wekken, doen uzelf evenwichtiger worden en helpen u daarnaast uw krachten naar buiten toe juister te gebruiken.

Zoals u bemerken zult, probeer ik u, ondanks alle daaraan verbonden voorbehouden en moeilijkheden, een kleine handleiding te verschaffen. Maar ik moet u ook wijzen op bepaalde onmogelijkheden. Er zijn heel wat zaken op de wereld waaraan bijna eenieder graag iets zou willen doen, of het nu het overwinnen van kanker is dan wel het beëindigen van alle oorlog, zelfs de koude oorlog.

Realiseer u echter dat u geen gehele wereld kunt domineren. De krachten die u oproept, de krachten die u opneemt, maken u meer uzelf. Maar dit betekent dan dat u ook uw eigen beperkingen behoudt.

Wanneer u geestelijke krachten opneemt, kunt u deze natuurlijk uitstralen. Maar wanneer u dit probeert te doen – naar 10 of meer personen tegelijk – werkt het in feite al niet meer goed. U hebt een veel te zwakke zender. U hebt dus een zeer scherp op een bepaald doel gerichte parabool antenne nodig om de signalen over enige afstand zo over te dragen, dat zij ook ontvangen kunnen worden.

Probeer dan ook niet de gehele wereld ineens te verbeteren. Wanneer je te maken hebt met bv. een kankerpatiënt dan kunt u deze ongecontroleerd woekerende celdeling niet zonder meer doen verdwijnen of tot stilstand brengen. U hebt eenvoudig het vermogen niet hierbij direct in te grijpen. Het enige wat u zou kunnen doen, is de eigen energie en vooral de levensenergieën van de patiënt vergroten. Wanneer dit in voldoende mate geschiedt en de eigen levensstromen van zo iemand weer evenwichtig worden, zal in vele gevallen inkapseling ontstaan. Maar let wel: het kan dan nog 7 tot 10 jaren duren voor alle woekerende cellen geheel zijn vergaan, ook al zal er sprake zijn van een stadig slinken van hun aantal omdat zij door de inkapseling steeds minder energie en voeding ontvangen. Dus zolang duurt het, voor alles geheel weg is. Maar je kunt er iets aan doen – en dat telt toch het meeste volgens mij – je kunt dus niet de ziekte kanker de wereld uithelpen, je kunt alleen maar een mens helpen in zich die kanker a.h.w. te isoleren.

Dit is natuurlijk maar een voorbeeld, want op soortgelijke wijze kun je op de duur duizend en één dingen bereiken. Ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die een kunstwerk zouden willen scheppen. Er zijn trouwens in deze dagen heel wat mensen die deze wens schijnen te koesteren en dus van de gemeenschap geld krijgen om dit mogelijk te maken, zonder dat zij ooit werkelijk tot dit scheppen komen. De goeden niet te na gesproken. Om zoiets te doen, moet je natuurlijk over een degelijke techniek beschikken. Maar wanneer wij ons bij dit scheppen allereerst met de techniek gaan bezighouden, zitten wij wel goed fout. Want die techniek is nu eenmaal gebonden aan allerhande vormen van menselijke redelijkheid en ervaring, zij zou u beheersen en zelfs uw gewoonten, uw denken en handelen overheersen.

Probeer eens zonder aan techniek te denken, als in een droom voor jezelf een beeld op te bouwen van hetgeen je zou willen doen. Alles is mogelijk, er bestaan voor u geen beperkingen dan die van uw eigen bewustzijn. Concentreer u zodanig op het droombeeld dat u van de buitenwereld niets of bijna niets meer bemerkt en uw bewustzijnsdrempel dus aanmerkelijk verhoogd is. Ook dan komen er altijd nog wel enkele signalen van buitenaf door, die onverwachte varianten in uw fantasie veroorzaken. Laat dit alles in jezelf geheel uitwoeden en zeg daarna dan niet tot jezelf dat je dit gaat uitvoeren, op schrift stellen e.d. Laat het gewoon rustig in jezelf bezinken. Neem een uurtje ontspanning, houd u met geheel andere zaken bezig en kijk eerst nadien eens naar uw eerste opzet of pogingen. Ik garandeer dat het lege blad papier dan snel vol komt, dat de melodische elementen die je zocht nu opeens wel kunnen klinken en dat je motieven niet eens meer van een ander gestolen zijn of dat u bijna onwillekeurig opeens een andere kleurstelling hebt gevonden waardoor schilderij een grotere werking, een ander leven, krijgt.

Het is een simpele methode en wat eruit voortkomt is in feite eveneens nogal klein. Maar het werkt en schept je grote mogelijkheden. Dus: wanneer dit al voor kunst kan werken, waarom zou je dit dan ook niet op andere punten toepassen? Zelfs in het dagelijkse leven? In het dagelijkse leven zijn ook altijd weer punten van stilstand, het even niet meer weten, met allerhande problemen. Laat ons dan eens op vergelijkbare wijze gaan dromen, hoe die problemen opgelost zouden kunnen worden. Vermijd bij uw zoeken naar oplossingen in uw fantasie echter zaken als winnen in de loterij, de onbekende oom of tante die u opeens rijk maakt en dergelijke aangename, maar niet bruikbare benaderingen. Denk gewoon niet aan een financiële oplossing voor uw problemen, want dan komt u terecht in een gewoonte-denken en gewoonte-emoties die te zeer verbonden zijn met uw alledaags beleven.

Stel u een mogelijke oplossing van uw probleem eens voor. U zult dan bemerken dat, zodra u geconcentreerd genoeg daarmee bezig bent, u niet een enkele maar wel 20 verschillende oplossingen zit te bedenken. Oplossingen die, naar u later zult beseffen, allen praktisch onuitvoerbaar zullen zijn. U hebt op deze wijze echter wel het geheel van uw bewustzijn in een bepaalde richting gestimuleerd. Verder hebt u een signaal naar uw grotere ik gestuurd zodat u een lichte versterking van uw kracht en redelijk bewustzijn ervaart.

Grotere delen van uw geheugen worden opeens waakbewust toegankelijk. Allerhande factoren voegen zich in uw beseffen samen en voor u het beseft komt u tot een geheel andere benadering van uw probleem. In deze nieuwe benadering ligt dan vaak mede de mogelijkheid, zoiets tot oplossing te brengen. Er zijn ook mensen die zich dan afvragen of je niet regelmatig dient te bidden. Zij zien dit immers ook als een gebruik maken van hogere geestelijke krachten en mogelijkheden, ook al geven zij dit zichzelf zelden toe.

Ik voor mij voel niet al te veel voor deze praktijk, omdat menig gebed een soort roep om de “ober” inhoudt omdat men zijn bestelling wil opgeven. Maar een mens die oprecht bidt, voelt zich, hoe dan ook, één met een hogere wereld. En dit betekent gemeenlijk, dat je hierdoor ook afgestemd bent op de werkelijke ik-heid, de grotere en vele geestelijke waarden omvattende persoonlijkheid.

De beelden die u tijdens een intens bidden in u draagt, zijn ook gemeenlijk beelden, die u zeer diep voelt. Gezien het voorgaande zal u duidelijk zijn, dat het niet meer dan normaal is dat een dergelijke vorm van je concentreren krachten in en voor je losmaakt.

Wanneer het beeld waarmee men bezig is bovendien buiten het ik ligt of een meer algemene strekking heeft, dan is de kans bovendien groot dat het ego middels de stof deze invloed gaat uitstralen in de wereld. Is het doel geheel universeel van aard; dan kan ook op geestelijk niveau die uitstraling kenbaar worden, met als gevolg, dat andere ik-heden hun krachten bij de jouwe voegen en de werking van het geheel nog aanmerkelijk groter wordt dan je alleen tot stand had kunnen brengen.

Gezond bidden bv. is heus niet alleen een kwestie van suggestie. Het kan werkelijk tot verbluffende resultaten voeren. Het kan. Ik zeg niet dat de instelling altijd zodanig is, dat werking mag worden verwacht en stel evenmin dat, zo er iets plaats vindt, dit altijd een wonderdadig gebeuren zal zijn. Maar toch stel ik dat gebed, plus zo opgewekte kracht, vaak voldoende blijkt te zijn om mensen die geen uitzicht meer kennen en niet meer weten wat te doen of te laten, meer veerkracht te geven en zelfs weer een doel te doen vinden, waar zij onbewust of bewust hun krachten aan wijden.

Vergeet niet dat je met een enkele optimistische flits die je uitstraalt soms het doemdenken van anderen kunt verbreken. O, de werking zal gemeenlijk slechts tijdelijk zijn, want doemdenken is in uw dagen nu eenmaal de grote mode. Maar mogelijk blijft het.

Uw gehele maatschappij zou aanmerkelijk verbeterd kunnen worden wanneer mensen minder gingen denken aan uiterlijke vormen en zgn. materiële waarden en rechten en zich in plaats hiervan wat meer bezig zouden gaan houden met de zgn. verborgen krachten van het leven. Want die verborgen krachten van het leven geven je welzijn, scheppen mogelijkheid tot meer welbehagen, geven je een betere mogelijkheid tot gezond zijn, betere en snellere reactiemogelijkheden. Dit alles zijn zaken die volgens mij een mens in uw wereld veel harder van node heeft dan een bankrekening. Vertrouw liever niet te veel op bezit, laat staan op bankrekeningen. Want voor je het weet komt er weer eens een fellere inflatie en krijg je minder aan rente uitgekeerd dan je bezit aan koopkracht verliest.

Laat ons reëel blijven: wanneer mensen met elkaar een zinvolle harmonie kunnen vinden en hun gedragingen en gevoelens niet meer alleen door gewoontepatronen worden geregeerd, bereikt men eerder de spits, de hoogste intensiteit die voor een mens mogelijk is. Dan kunnen de mensen meer presteren, kunnen zij meer problemen snel oplossen en wat meer is, zij kunnen elkander beter verdragen. Want indien er iets is, wat de verbogen levenskrachten voor een mens mogelijk kunnen maken, is het wel een gevoel van grotere harmonie met de omgeving.

Wanneer je meer harmonie kent met je omgeving, kun je ook met je medemensen beter overweg en is het leven opeens niet meer zo tegenstrijdig en moeilijk voor je.

Kortom, er zijn in je wereld opeens veel minder onuitstaanbare persoonlijkheden. Is het u overigens opgevallen dat de wereld daar tegenwoordig meestal vol van loopt? Dan moet je toch eens proberen iets te doen met die geheime krachten. Je kunt je dan beter van vooroordelen e.d. losmaken en gaat ontdekken dat er een wisselwerking bestaat die niet rationeel omschrijfbaar is – zij is voornamelijk emotioneel – maar die toch voert tot een beter begrip en een meer harmonische wisselwerking tussen u en al die anderen. Iets wat voor jezelf dan niet alleen maar een vreugde is, maar zelfs een krachtbron wordt, een mogelijkheid tot het vinden van eigen voordelen in alles wat je dan voor anderen graag en zonder bedenken doet.

Juist dit maakt de verborgen krachten voor mij zo belangrijk. Niet dat zij belangrijk zijn om hetgeen zij u cadeau kunnen geven, zoals een betere gezondheid, ofschoon die misschien de werkgelegenheid bij grote firma’s als Laroche zou kunnen schaden en er heel wat mensen zijn die, wanneer het gaat om het welzijn van anderen, daar toch in de eerste plaats aan denken. Toch stel ik: je kunt als mens gelukkiger zijn, beter leven, meer medemenselijkheid vinden, waarden die tegenwoordig bijna overal steeds meer teloor dreigen te gaan. Vergeet niet dat juist medemenselijkheid het allereerste begin betekent van een meer harmonische menselijke samenleving die ook optimale mogelijkheden biedt tot geestelijke bewustwording.

Ik weet dat ik in deze inleiding alleen maar enkele punten nogal summier heb aangegeven. Ik heb u enkele zeer eenvoudige gebruiksaanwijzingen gegeven, die naar ik meen voor 90 op de 100 mensen zullen werken wanneer zij deze werkelijk geheel en enige tijd toepassen.

Maar dit is dan ook maar een inleiding, er zijn ongetwijfeld punten die u nog verder interesseren in dit verband. U kunt daarover na de pauze dan vragen stellen. Wilt u ons een genoegen doen, stel uw vragen dan schriftelijk. U schrijft dan over het algemeen minder uitvoerig dan u spreekt. U formuleert iets duidelijker dan u mondeling pleegt te doen en daarnaast geeft u een hulp aan degenen die een avond als deze moeten uitwerken. Hebt u tegen opvattingen, gestelde punten e.d. bezwaren, dan kunt u dit eveneens kenbaar maken. Ik meen niet dat ik het dan opeens met u eens zal zijn, maar het werkt altijd verhelderend wanneer men wederkerig standpunten uiteen durft zetten.

Een punt echter blijft buiten beschouwing: over geloof kun je niet debatteren. Uiteenzetting van standpunten op dit gebied zijn nog welkom, maar pogingen anderen te bekeren tot uw overtuiging niet. Zij zijn trouwens gemeenlijk nutteloos.

Vragen.

Ik constateer uw nog aanwezig zijn met genoegen. Zo erg was het eerste deel dus niet. Wat het tweede deel u zal brengen, hebt u geheel zelf in de hand, zoals u weet. Ik zou beginnen met de schriftelijk ingekomen vragen.

 • Kunt u aanwijzingen geven voor het geestelijk genezen van kanker, duur, enz.?

Op zich moeilijk, want voor elke patiënt ligt de zaak toch weer enigszins anders. Maar algemeen gelden, indien u een dergelijke behandeling begint de volgende voorwaarden: De patiënt moet onder medische controle zijn en blijven. Dan, in het begin, onverschillig of men werkt op afstand of met contact, dient de patiënt tenminste 2 maal per week behandeld te worden. Zorg ervoor, dat u enige tijd voor de behandeling uzelf zo goed mogelijk ontspant en vervolgens als omschreven instelt. Neem na de behandeling een uurtje om weer bij te trekken. Heeft u de patiënt zo rond 3 maanden behandeld, dan is het zaaks de toestand door de medicus nogmaals nauwkeurig te laten onderzoeken en controleren. Blijkt, dat geen verdere uitzaaiingen hebben plaatsgehad dan kunt u de behandeling voortzetten, eerst nog in het oude tempo – 2 maal per week – ongeveer 6 weken later kan men gemeenlijk wel terugvallen op een behandeling van 1 x per week en wel op afstand. Dit zult u echter van geval tot geval moeten bezien en na nogmaals 3 maanden dient een verdere controle plaats te vinden. U behandelt zolang u voelt dat de patiënt dit nodig heeft.

 • Kunnen de verborgen krachten ook gebruikt worden om de machtigen der aarde positief te beïnvloeden? Kan dit middels een meditatiegroep en hoe groot zou die ongeveer moeten zijn?

Kent u de legende van het vat der Danaïden? Het was lek. Dit zou een goede vergelijking kunnen zijn voor hen die krachten willen leggen in de machtigen der aarde, anders dan zijzelf begeren. Mijn raad: richt u op de kleinen der aarde, want uiteindelijk lopen de machtigen toch achter hen aan, op zijn laatst wanneer zij gaan beseffen dat zij het zonder de goodwill van de kleinen niet meer kunnen redden.

 • Wanneer je met een meditatiegroep een gebied wilt beïnvloeden, is het dan dienstig hoofdgegevens uit dit afgelegen gebied in een composietbeeld te brengen?

Dit kan: inderdaad soms dienstig zijn. Wanneer u zich richt op een afgelegen gebied is het voor u belangrijk dat u een voornamelijk emotioneel beeld hiervan krijgt en eveneens van de bevolking. Wanneer u over wat fotomateriaal beschikt en muziek uit de streek kunt draaien voor de meditatie, kan dit de intensiteit van het contact met eigen geest en eventueel andere krachten uit de geest bevorderen. Onthoud echter één ding: wanneer u dit in een meditatiegroep wilt doen, moet u niet mediteren over hetgeen daar volgens u zou moeten gebeuren. U hebt daar immers te maken met een geheel andere mentaliteit en door uw eigen mentaliteit over te dragen, zou u mogelijk dingen kunnen veroorzaken die nog erger zijn dan al wat u probeert te voorkomen of te bestrijden. Mijn raad: richt u vooral op welwillendheid, gevoelens van menselijkheid en probeer niet een ideale toestand de ander voor ogen te stellen, maar beperk u tot het willen veroorzaken van een samenwerking in vrede en zonder enige vijandschap.

 • Kunnen deze energieën ook voor negatieve doeleinden worden gebruikt?

Alles kan altijd positief of negatief worden benaderd en gehanteerd. Deze krachten worden soms inderdaad op een nogal negatieve wijze gebruikt. Vergeef mij echter dat ik u voor dit negatief gebruiken geen aanwijzingen wil geven. Wat het negatieve betreft, ben ik van mening dat de mens met hun “doe het zelf” methoden al zoveel bereiken, dat hier geen ingrijpen en versterken van de pogingen middels geestelijke of andere krachten van node is.

 • Indien wij de aarde als een levende persoonlijkheid beschouwen, beschikt dan ook deze over dergelijke verborgen krachten? Zo ja, hebben die invloed op planten, dieren en mensen?

In zekere zin wel. De aarde heeft haar eigen structuur die o.m. samenhangt met bewegingen in de aardkern, de relatie tot de zon en de planeten. U ondergaat dit wel, maar dan als een soort geestelijke atmosfeer. Wat betekent dat zowel planten, dieren als mensen daardoor worden beïnvloed. Wanneer veranderingen in de uitstraling van de aarde optreden, komen die in bepaalde delen van het plantenrijk eerst tot uiting, maar ook het dierenrijk reageert sneller en vollediger dan voor de mens normaal is. Je moogt dus stellen dat planten en ook wel dieren altijd veel sneller zullen reageren op veranderingen in de uitstraling van de aarde, of deze nu plaatselijk zijn dan wel algemeen voorkomen, dan mensen plegen te doen.

 • Kunt u in verband met hetgeen wat besproken werd ook het fenomeen aardstralen toelichten?

Het heeft er maar weinig mee te maken, want aardstralen zijn uiteindelijk niets anders dan geleidende formaties of breukfouten die zich in de aarde onder u bevinden. Hierdoor kan plaatselijk een veel groter deel van de eigen energieën van de aarde dan normaal tot u doordringen. Het betreft hier in feite stralingen, die door actie in de aardkern tot stand komen. Indien de invloed in de richting van de hardere vormen van straling zou gaan, zal de afwijking van de norm, hoe gering ook, invloed uitoefenen op de levensprocessen. Wie zich buiten de stralingsarea begeeft – deze zijn gemeenlijk beperkt in omvang, maar wel langwerpig – zal inderdaad voor zich een verandering van levenscondities ervaren, weerspiegeld in bv. de reacties en spanningen in het zenuwstelsel. De voornaamste oorzaak is een activiteit in de aardkern die, zij het uit grote verte, vergelijkbaar is met die in de zon. Door de grote kerndichtheid ontstaat ook in de aarde een stuwing naar buiten toe. De kernmaterie wordt normaal afgeremd daarbij door de aardkorst en de vloeibare gesteenten, maar toch komt hierbij een verandering van atomaire structuur tot stand, waarbij straling vrijkomt, die gezien het gehele proces altijd voornamelijk naar buiten toe werkzaam is. Dit is de basis van de aardstralen. Maar over aardstralen wordt zo veel onzin verteld, vergeef mij dat ik dit aanstip, dat men met alles in dit verband wel heel erg zorgvuldig en voorzichtig moet zijn. Bent u echter bijgelovig en meent u er last van te hebben, dan heb ik voor u wel de volgende aanwijzing: Wanneer er in uw woning een niet bijzonder comfortabele plek is, waar uw kat heel graag schijnt te liggen, maar uw hond mijdt deze plek, zo is er een kans dat hier aardstralen optreden. Het is dan beter uw bed of fauteuil op een andere plaats te zetten.

 • Is tv kijken op enigerlei wijze schadelijk?

Schadelijk? Wanneer ik kijk naar het gemiddelde bewustzijn van de gemiddelde tv-kijker haal ik de schouders op en zeg: nou ja… Maar een beeldbuis geeft inderdaad straling af. Zoals u weet, wordt het beeldvlak daarvan gebombardeerd met elektronen en daardoor ontstaan dan die mooie plaatjes. Bij de nieuwere kijkbuizen is dit minder dan vroeger, maar er komt toch altijd nog iets doorheen, ook al gebruikt men als versterking en masker vaak loodglas. Wanneer u langere tijd die straling ondergaat, kan zij inderdaad ontregelend op u inwerken, vooral op uw levensstromen en uw energie aantasten. Ook de vermoeidheidsfactor speelt dan hierbij een rol. Vaak tv kijken is vermoeiender dan u denkt. Vandaar dat zoveel mensen meteen in slaap vallen zodra de tv aan staat. Dit kan een belasting vormen voor uw zenuwstelsel en kan prikkelbaarheid veroorzaken. Bovendien zou ik niet graag gaan mediteren of desnoods een suggestief proces voltrekken terwijl in bv. de kamer daarnaast een werkende tv staat. Er treden dan vaak magnetische storingen op. Uw beeldbuis heeft gemeenlijk zelfs een tweetal of meer onderling fluctuerende magnetische velden die voor het regelen van het brandpunt en het richten van de elektronenstraal nodig zijn. Ook hoogfrequente straling komt soms vrij. De inwerking van vooral die magneetvelden is betrekkelijk groot. Bij een normale 56 cm. beeldbuis bv. zal de invloed tot rond 7 meter rond het toestel merkbaar zijn. De straling van de buis zelf is over het algemeen nog merkbaar – maar niet meer schadelijk – op een afstand van rond 5 meter. Schadelijk is zij gemeenlijk recht voor de buis tot een afstand van rond 2 m. Niet daaromheen, omdat de straling zeer scherp gericht wordt en de strooiing dus niet bijzonder groot is. Ik zou stellen: tv. kijken kan geen kwaad, wanneer u het maar niet te lang achtereen en te veel doet en niet te dicht voor de buis gaat zitten. Wanneer u bv. bij een voetbalwedstrijd bijna in de buis kruipt, is de kans groot, dat er te veel straling kruipt in u. En wanneer u dan na afloop het gevoel hebt dat de halve wereld uit donderstralen of erger bestaat, zo ligt dit niet aan die anderen, maar aan de straling die u mee hebt gepakt.

 • Geldt dit ook voor computerverwerking achter een beeldscherm?

Daar geldt ditzelfde inderdaad. U hebt immers de buis met haar straling, de eigen magnetische velden die de beeldvorming bepalen. Wanneer u dus voor het beeldscherm zit te werken, zal dit m.i. wel degelijk ontregelende effecten met zich brengen, vooral voor uw zenuwstelsel, zeker wanneer u zoiets lang achtereen moet doen.

 • Enkele vragen over de door u genoemde kippengaas-constructie.

Ik sprak over het veel fijnmaziger horrengaas. Maar wanneer u met alle geweld kippengaas wilt hebben… ik zal er niet invliegen. Ga uw gang.

 • Hoe is het met de plus en de min pool?

Ik heb u reeds gezegd dat de minpool aan aarde, dan wel aan het laagstgelegen deel van de structuur wordt vastgemaakt, de pluspool aan de bovenste laag. Een spanning van rond 50 V gelijkstroom geeft een voldoende intens veld bij een gemiddelde afstand tussen de roosters van niet meer dan 1. 80 m. U zou met lagere spanningen kunnen werken, maar dit is niet erg praktisch omdat de roosters dan te dicht bij elkaar moeten liggen. Werkt u met spanningen van rond 100 V. gelijk dan kunt u zelfs gaan tot rond 2.35 m afstand. De veldwerking die ontstaat is in feite een verdringingsverschijnsel dat bij het opladen van de als platen functionerende gaasvlakken ontstaat. Er ontstaat een ladingsveld tussen de platen. De mens die in dit veld vertoeft, absorbeert er een deel van. Daar het hier handelt om gelijkstroom is het stroomverbruik betrekkelijk gering en produceert het geheel een neutrale maar voedende invloed.

 • Kun je daarvoor een accu gebruiken?

Dat kan. Maar om 48 V tot 50 V te leveren is wel een heel stevige en grote accu van node. U kunt ook werken met een gelijkrichter, maar dient er rekening mee te houden dat dan een half-synoïde spanningsfluctuatie ontstaat. Wil men eenzelfde effect bereiken dan zal men daarom rond 1 1/2 maal de spanning moeten aanleggen die men bij zuivere gelijkstroom zou gebruiken. In dit geval dient men niet te werken vanuit een wisselstroom met een hogere puls dan 60 of een kleinere dan 40.

 •  Moet men tussen die gaaswanden zitten, staan of liggen?

Dit is naar verkiezing, maar men dient zich wel rond 60 cm, boven het laagste gaasvlak te bevinden, althans met het merendeel van het lichaam. Wel wil ik opmerken dat men tijdens het verblijf in het veld zo goed mogelijk zich dient te ontspannen en dat het verblijf daarin tenminste een uur onafgebroken dient te duren. U zou er ook in kunnen gaan slapen, dan bent u vanzelf langer dan een uur in het veld, schaden kan deze langere duur echter nooit.

 • Bij spanningen van rond 1000 volt of hogere treedt mogelijk nog geen doorslag op, maar is er een gevarengrens?

Ik raad het gebruiken van dergelijke spanningen af. Maar er is natuurlijk wel een gevarengrens, die echter van allerhande factoren mede afhankelijk is, zoals gemiddelde luchtvochtigheid ter plaatste, de materialen die in het veld gebruikt worden e.d. Door geleidende materialen of lading opnemende materialen te gebruiken in het veld zullen punten ontstaan waarop de doorslag afstand misschien wel bereikt wordt. Bij zeer hoge gelijkspanningen treden statische effecten op en kunnen overslagpunten ontstaan. Daarom raad ik u bij proeven te blijven bij de mij gegeven afstand spanningsverhoudingen. Bedenk dat bij zeer hoge statische spanningen zowel als bij vonkslag, effecten ontstaan die geheel strijdig zijn met alles wat wij volgens de gestelde mogelijkheid zouden willen bereiken.

 • Zijn beide wanden met elkaar verbonden?

Uit de aard der zaak niet. Beide wanden zijn t.a.v. elkander geïsoleerd, zij het door lucht, zij het op andere wijze. Wat u zonder meer duidelijk moet zijn indien u zich realiseert dat wij beide vlakken in feite gebruiken als de platen van een enorme luchtcondensator. Sluit je de platen kort, dan functioneert de condensator niet, is er tussen de platen geen veld, kortom functioneert de zaak niet.

 • Is het zo dat een staaf koolstof, omvat door koper en gemagnetiseerd staal, omvat met zink, in de handen gehouden, de levenskracht oplaadt?

Tja, het is niet geheel juist, maar evenmin geheel onjuist. Het handelt hier om stoffen die onder omstandigheden inderdaad een zwakke elektronenstroomspanning veroorzaken. Indien beide staven op elkander zijn afgesteld en dezen gelijktijdig gebruikt, is inderdaad een geringe toevoer van energie mogelijk die het zenuwstelsel beïnvloedt.

Maar of je dit effect nu ook een opladen van levenskracht moogt noemen, ben ik toch wel geneigd te betwijfelen. Tenzij natuurlijk daarbij de juiste mentale disciplines geheel worden gevolgd. Maar in dat geval zou je de staven wel weer kunnen missen.

 • Kan men op afstand iemand helpen die een familielid heeft verloren en deze nu als aanwezig aanvoelt of als schim waarneemt, hierdoor angstig wordende?

Dit is inderdaad mogelijk. U werkt dan met een straal blauw licht. Wat natuurlijk een suggestief beeld vormt. Straal rust en aanvaarding uit naar de persoon in kwestie. Hierdoor ontstaat een grotere onverschilligheid voor de verschijnselen, die daardoor ook reëler benaderd kan worden. De angsttoestanden zullen als gevolg hiervan afnemen en na enige tijd waarschijnlijk geheel wegvallen. Gelijktijdig zal de patiënt een beter begrip krijgen omtrent het waarom en zo beseffen, waarom die aanwezigheid e.d. werden gevoeld.

 • Kunnen behalve magnetische en elektrische verstoringen ook negatief ingestelde mensen je meditatie verstoren?

Tijdens de meditatie bent u, wanneer het goed is, grotendeels van uw werkelijke wereld afgesloten. Dit verhoogt gevoeligheid voor alle trillingen die u eigen zijn en alle trillingen die u bewust of onbewust tijdens het meditatieproces in uzelf hebt opgewekt.

De negatieve persoonlijkheid zal u dus – tenzij uzelf of een deel van u in wezen even negatief is – niet werkelijk kunnen benaderen in de geest. Dit is dus geheel anders dan bij een negatieve persoonlijkheid die zich, terwijl u in normale toestand verkeert, in uw nabijheid bevindt. U zult dit niet beseffen of behoeven te weten. Dergelijke mensen werken op u dan uitermate vermoeiend, zeker wanneer zij binnen enkele meters van uw lichaam komen, want dan kunnen zij bepaalde krachten aan uw aura onttrekken. Zij doen dit zelden bewust, maar voor u heeft het wel het gevolg dat uw zenuwenergie tijdelijk veel minder wordt dan normaal.

 • Zijn er nog krachten die de slaap bevorderen?

De recepten daarvoor zijn gemeenlijk heel eenvoudig…

 • Schaapjes tellen…

Inderdaad, maar weet u ook waarom? Je blijft tijdens het “schaapjes tellen” in feite op een enkel punt geconcentreerd. Hierdoor geef je verwarrende problemen en gedachten minder toegang tot je bewustzijn. Je komt dan ook sneller tot de ontspanning die kan overgaan in slaap.

Daarnaast zou ik u het volgende willen raden: Maak u geen zorgen over de vraag of u zult slapen of niet. Ontspan u zo mogelijk. Sluit de ogen en dagdroom desnoods iets aangenaams voor u heen. Het lichaam rust dan. Alleen kan het gedachtenspel uw aandacht, vooral in het begin, zo trekken dat u het gevoel hebt wakker te zijn, terwijl uw lichaam al enigszins sluimert. Dit kan tot een uur lang het geval zijn, meer dan uur komt zelden voor. U komt dan als vanzelf in de eerste slaap, gevolgd door een droomtoestand. Hierna volgt de diepste slaapfase die na enige tijd weer door een droomtoestand wordt gevolgd. Zij heeft u dan de mogelijkheid gegeven uw mentale energie te recupereren, terwijl in de diepslaap periode bovendien het lichaam zijn eigen reinigende bezigheden sneller en efficiënter kan volbrengen.

 • Wat te doen als wij onszelf willen genezen?

Wanneer u uzelf wilt genezen, doet u dit het beste door u te concentreren op het genezen of helpen van een ander. Doe dit bij voorkeur op afstand in dit geval. Houd u bezig met het genezen van anderen. Hierdoor ontstaat een energievloed vanuit uw geestelijk ik, die ook voor u harmoniserend en zo genezend inwerkt. Ik heb dit in de inleiding uitvoeriger belicht.

 • Tegenwoordig worden voor de genezing van kleine fouten in lichaamsdelen wel magneetjes gebruikt. Hebben deze een positieve werking?

Dit is sterk afhankelijk van de punten waarop die magneetjes worden aangebracht. Het zijn hoofdzakelijk delen van het sympathisch zenuwstelsel die hierdoor beïnvloed worden. Maar je zou kunnen zeggen dat de magneetjes door hun veldinwerking inderdaad op zenuwsignalen kunnen inwerken en zo althans regulerend kunnen functioneren.

In feite berust dit op acupunctuur. Het werk dat normaal door de naald wordt gedaan, wordt nu door de magneet enigszins gedaan. De naald werkt sneller sterker, wanneer zij juist is geplaatst; direct naast of in de zenuwbaan. Verder geeft de naald impulsen uit de natuur door, terwijl de magneet alleen de eigen energie kan overbrengen. Ik zou dus kiezen voor behandeling met naalden. Maar dit neemt niet weg dat magneetjes bij langer gebruik inderdaad enige invloed hebben.

 • Kun je die kleine magneetjes ook vergelijken met de grote magneten die Mesmer gebruikte?

Dat gaat mij te ver. Kijk naar de kleine magneetjes die men tegenwoordig gebruikt. Je moet al heel goed uitkijken dat je die niet per ongeluk inneemt, want zij gelijken op dragees, hun eigen energie is zeer gering. De magneten van Mesmer daarentegen waren behoorlijk sterk. De basis is dus misschien wel gelijk of minstens vergelijkbaar, maar de werking is, door het grote verschil in veldsterkte toch wel een heel andere.

 • Kan de uitstraling van edelstenen genezing brengen?

Dat zal sterk afhankelijk zijn van je mensentype en de steen die je gebruikt. Edelstenen en halfedelstenen hebben een eigen kristalstructuur. Deze kristallen vormen een soort rooster, waardoor energieën kunnen worden opgevangen en eventueel weer worden uitgestraald na verzadiging van de structuur.

Door de legging van de kristallen onderling wordt bovendien, een groot deel van de uitstraling a.h.w. gebundeld in overeenstemming met de structuur en de eigenschappen van het kristal in de steen, zult u dus daaruit wel degelijke enige energie kunnen ontvangen. Deze is weliswaar zeer gering, maar kan desalniettemin stimulerend werken. Voert die stimulans dan tot genezing – wat niet geheel onmogelijk is – dan is dat meegenomen.

Maar redeneer dus niet zo dat u denkt alle ziekten met edelstenen te kunnen genezen. Zo in de geest van: hoofdpijn? Neem een turkoois. Tenzij de zaak steeds terugkeert en dus een zaak voor de dokter wordt, zou ik zeggen: neem liever een aspirientje. Het is niet goed voor uw maag, maar het werkt snel en in de meeste gevallen redelijk afdoende. Ten laatste: edelstenen zijn in geen geval geschikt voor inwendig gebruik.

 • Hoe vaak moet je geestelijke kracht projecteren om:
 1. iemand uit een depressie te halen
 2. uit een psychose te halen
 3. van illusies te bevrijden?

Dat is moeilijk algemeen te beantwoorden: elke persoon is nu eenmaal een klein beetje anders. Door je te concentreren op de persoon, bereik je een afstemming, die dan berust op wederkerige correcties. Je past jezelf aan, aan de ander door de onbewuste signalen die je van de ander ontvangt. De afstemming zal dus steeds verschillend zijn en wat bij de één helpt tegen illusies, kan de ander uit een depressie halen.

Over de duur en het aantal herhalingen is al evenmin veel met zekerheid algemeen te stellen. Hoe diep zetelt die depressie in het ik? Wat is de oorzaak van de psychose? Van waar stammen de illusies? Zijn zij door een enkele gebeurtenis of beleving veroorzaakt, dan wel vormen zij het uiterlijk resultaat van een jaren durende overbelasting op bepaald gebied.

Zeer algemeen denk ik dat een psychose waarvan de oorzaak bekend is op afstand binnen een maand of 3 grotendeels “genezen” kan worden.

Wat het verlossen van anderen van hun illusies betreft: ik zou het niet eens willen proberen, omdat elke mens die zijn illusies verliest zich toch onmiddellijk andere maakt.

 • Vraag over blauw licht (onverstaanbaar)

Blauw licht is een voorstelling Het is een associatief beeld, omdat blauw licht gelijktijdig rustgevend en in bepaalde opzichten stimulerend pleegt te werken op mensen. U gebruikt dus de voorstelling van het blauwe licht alleen om in uzelf een voorstelling van een vitale rust op te wekken en zo naar een ander rust toe te stralen. Het heeft dus niets te maken met bepaalde frequenties, maar is een voorstelling die je gebruikt.

 • Wat is de beste afstemming op Hoog-Zomerland, de wereld van klank en kleur en één-kleurig licht?

Indien u naar zomerland wilt uittreden, is de beste wijze van je afstemmen: zoek een persoon, waarvan u aanneemt dat die in zomerland is. Maak u een voorstelling van die persoon en probeer al uw gedachten naar die persoon te doen uitgaan. Wanneer er een respons komt en de persoon inderdaad in zomerland vertoeft, hebt u ieder geval een contact met deze sfeer en zult u daarin worden binnengeleid.

Wat de andere genoemde bestaansvlakken betreft: wanneer u nog niet in zomerland bent geweest, zult u daar moeilijk kunnen ingaan. En wanneer u geleerd hebt op eigen kracht het zomerland te betreden, weet u ook, dat u juist daar het nodige kunt leren om weer verder te gaan.

 • Hoe ervaar je een harmonie met Hoog-Zomerland en de klank- en kleursfeer?

Indien harmonie ontstaat met Hoog-Zomerland geeft het een statig geluksgevoel, zoiets als het innerlijk horen van een “Alle menschen werden brueder”. Innerlijk ben je rustig, hebt een gevoel van een omvattende harmonie en voelt vaag onvermoede mogelijkheden. Later ben je wel blijmoedig, maar toch wat tot filosoferen geneigd.

Ben je in harmonie met de werelden van klank en kleur, dan denk je niet zo zeer, maar ben je bezig aan te voelen en je gevoelens a.h.w. te scheppen. Je bouwt hele mozaïeken die zinloos zijn en toch gelijktijdig voor jou onmetelijk veel betekenen. Dit resulteert in rasterwerken van woordbegrippen of beeldbegrippen. Daarna blijft gemeenlijk een onbestemd gevoel van verbondenheid, maar is er ook een gevoel van licht zijn, alsof je een beetje zou zweven of tenminste zwaar boven je theewater zou zijn.

 • U zei dat de groten der aarde alleen te beïnvloeden zijn via de kleintjes. Hoe kun je die laatsten zo beïnvloeden dat dit op voldoende schaal effect heeft?

Dat is zo eenvoudig dat de meeste mensen met idealen daaraan gewoon voorbijzien: Wees anderen een voorbeeld door steeds vriendelijk en beheerst te zijn. Probeer steeds alle mensen iets vrijer en blijer te stemmen dan zijn waren voor zij je ontmoetten. Wanneer je eenieder een beetje beter en gelukkiger kunt achterlaten, ontstaat al snel een soort sneeuwbaleffect en beïnvloed je op de duur werkelijk grotere menigten.

Probeer dus niet alleen maar krachten uit te zenden. Je moet proberen a.h.w. deel te zijn van die anderen en binnen dit deel-zijn, van ook een zekere blijheid en zelfs een mate van aanvaarding uit te stralen. Mensen die zich eenmaal op een dergelijk harmonie-patroon gaan instellen, hoe beperkt dan ook, zullen vanzelf gaan beseffen welke disharmonische factoren hun gelukkig zijn storen en dus proberen daaraan iets te veranderen. Ik wil niets ten kwade zeggen van de politiek, maar die mensen beseffen dan al snel: hoe meer ik hoor over politiek en internationale politiek en de noodzaken van het internationale zakenleven, hoe meer ik mij belabberd voel.

 • Met magnetisme probeert men in België botbreuken te genezen, met aardig resultaat. Maar ook zonder stroom daarop boekt men resultaten.

Hier gaat het kennelijk niet zozeer om de werking van de magneet dan wel om de afstemming van de patiënt. Op het ogenblik dat je een patiënt het gevoel kunt geven dat een versnelde genezing mogelijk is, zal deze vanuit zijn lichaamsprocessen al het mogelijke doen om die verwachting ook zoveel mogelijk waar te maken. Bij een botbreuk – een gezonde ziekte -beschikt men over voldoende reserves om dit waar te maken. Suggestie speelt dus een grote rol. Maar dit is bij vele andere geneesmiddelen en geneeswijzen eveneens het geval. Is de persoon die de magneten bedient zelf een bepaald type, dan kan hierdoor een afstemming van de patiënt bereikt worden die inderdaad krachten aan de magneet doet ontlenen. Dan zou het ook voor spier-lesies werkzaam zijn en niet alleen voor botbreuken.

Vrienden, wetenschappelijk kun je niet aantonen dat de krachten die ik heb genoemd, bestaan zoals omschreven. Maar één ding is wel duidelijk: het beroep op die krachten geeft heel vaak goede resultaten. Je kunt er dus mee werken, ook al weet je niet precies wat het is en hoe het werkt.

Mijn slotbetoog luidt dan ook: Waarom zouden wij aarzelen van dergelijke krachten gebruik te maken of althans na te gaan of zij voor ons bruikbaar zijn. Er is in uw wereld een zo grote behoefte aan wat extra veerkracht, extra inspiratie, meer vermogen om anderen te helpen, dat zelfs het geringste dat daartoe kan bijdragen meer dan de moeite waard is. En geloof mij: datgene wat ik u heb gezegd, hoe eenvoudig en zelfs enigszins oppervlakkig het klinkt, zoals ik het u heb gezegd, is bruikbaar. Het is geen kleinigheid, want je kunt er vaak zelfs grote en belangrijke dingen mee tot stand brengen.

Gebruik die verborgen krachten – of u er nu in gelooft of niet – dus toch maar eens een keer. Kijk of het werkt. Want wanneer u eenmaal leert te werken met de krachten die in u aanwezig zijn en de invloeden die “buiten” u a.h.w. wachten om uw huidige persoonlijkheid aan te vullen, kracht te geven en krachten te geven voor anderen, kunt u veel doen. Ik meen dat het zonde zou zijn, die kans te laten liggen.

image_pdf