De gezondheid van de mens

9 oktober 2012

Vragen

Broeder, ik heb een vraag. Ik weet er wel zelf voor een deel een antwoord op, maar om toch een beetje verduidelijking te hebben, zal ik ze stellen. Het gaat eigenlijk over waarden, waarden des levens. Als je nu de opvoeding gaat bekijken, eigenlijk willen we daar zelf een deel waarden meegeven, maar in welke mate gaan die waarden, die we doorgeven, eigenlijk eerder gewoonten zijn dan waarden? En hoe kunnen we ons hier een beetje  van vrijwaren?

Nu, iedereen leeft in een bepaalde cultuur. En dat je daar in leeft, is in de eerste plaats omdat je via uw incarnatie gezocht hebt naar zaken, die met u harmoniëren. Van daaruit is het voor de geest belangrijk dat hij zich kan heroriënteren en zelfs eventueel bevrijden van dus de cultuur zelf. Wanneer nu in opvoeding van kinderen – en soms zou het voor volwassen ook wel nuttig zijn – dus bepaalde waarden worden meegegeven, zolang dat er vooropgesteld wordt dat deze waarden voor u gangbaar zijn en dat het kind deze waarden meekrijgt tot de moment dat het volwassen is om zelf te kunnen oordelen over deze waarden, is er niets aan de hand. En heus, volwassenheid van een kind ligt niet op 18 jaar nog of op 21 jaar maar ligt veel vroeger. Een kind kan normaal gesproken van rond de periode van 12 tot 14 jaar voor zichzelf wel degelijk aanvoelen en uitmaken wat de waarden zijn waarvoor hij hier als het ware geïncarneerd is. De fout, die nogal eens door de zogezegd volwassenen gemaakt wordt, is te denken dat een kind eigenlijk niet als een volwassene als dusdanig over levenswaarden kan oordelen. Het zal op een kinderlijke wijze zijn in de ogen van de volwassenen maar niettegenstaande zal het voor het kind zeer waardevol kunnen zijn. Belangrijk is en zeker wanneer je in een gezin zit of in een andere situatie waar meerderen samenleven, dat er duidelijke afspraken gemaakt worden. Zolang ieder zich daar goed in voelt, is dit geen probleem. Wanneer echter tijdens de evolutie van het kind, het kind zich daar niet meer in goed voelt, dan moet je het kind de vrijheid laten zijn eigenwaarde te zoeken, zelfs zijn eigen fouten te maken, in die mate dat je er steeds bent wanneer er een opvang als dusdanig nodig is. Een kind, en zeker in opgroei naar volwassenheid, trachten te bewaren van alle mogelijke ervaringen die u in uw ogen niet correct vindt, is een flater die best niet begaan wordt. Wanneer u als volwassenen nakijkt hoe u zelf bent geweest in uw jeugd en dikwijls welke handicaps u hebt moeten overwinnen omdat u in een familie opgroeide die bijvoorbeeld zeer fanatiek aan waarden hield, dan zult u zeker begrijpen wat ik hiermee wil zeggen.

Blijf toch niet met jullie vragen zitten.

Broeder, ik had graag een vraag gesteld over dansen uit het ritme, een van de oefeningen die we gekregen hebben. Ik doe dat niet dagelijks maar ik doe dat op geregelde tijdstippen als de tijd zich daarvoor leent. Dan ervaar ik in mijn lichaam een disharmonie. En dan uit zich dat met draaierig zijn en overvloedig zweten. Heeft dit te maken op lichamelijk vlak of is het op geestelijk vlak, waar zo een sterke concentratie wordt voor gevraagd.

Het is wel zo dat de concentratie daarin een rol speelt. Maar wanneer u dus over deze lichamelijke fenomenen praat, dan zou ik kunnen zeggen: doordat je dit doet, geef je het lichaam de mogelijkheid om bepaalde toxines af te stoten en bepaalde evenwichten te herstellen. Dus op zich is dit zeker geen slecht gevolg uit het feit wat u daar doet. Anderzijds is het ook zo dat door dit rustig aan op te bouwen, je voor uzelf dus een eigen harmonisch ritme zult ontdekken, waar u verder mee kan.

Heeft dit iets te maken met afstand nemen van de maatschappij waarin wij op dit ogenblik leven?

Alles op het ogenblik in deze maatschappij, en dat weet u, is aan het wijzigen. Door deze oefening effectief ga je breken met vaste gewoontepatronen. De oefening gaat veel verder dan je op het eerste zicht zou denken. Doordat je – en iedereen mag dat in zijn dagelijkse leven nakijken – enorm gebonden bent aan gewoonten, niet alleen werk, maar eigenlijk bijna uw ganse leven zeker hier in het Westen is geprogrammeerd. U staat op, u eet, u werkt, het is altijd een zelfde ritme. En dan zijn er nog vele onder u die een dagritme hebben, een weekritme, een maandritme. Dus al die zaken veroorzaken in wezen dat je heel gemakkelijk gevangen wordt in het net dat rondom u aanwezig is van gedachtesporen. Nu, deze oefening, wanneer je die regelmatig doet, maakt het mogelijk voor ieder van u dit ritme te breken. Dat wil zeggen een eigen ritme op te bouwen, eigen gedachtesporen te gaan volgen.
Kijk, wanneer iemand bijvoorbeeld de gewoonte heeft om alle dagen dezelfde handeling te verrichten, of dat nu een handeling is op het werk, of een handeling thuis als huisvrouw, maakt niet uit, op het ogenblik dat u via deze oefening dus aanvoelt dat het anders kan en dat u daar uw evenwicht in vindt, dan hebt u een aanzet gegeven om hetgeen wat aanwezig is als een soort vaste routine, die voor velen nogal fobisch is, af te bouwen en zo u volledig hernieuwd te zetten in uw ontwikkeling. U gaat, wanneer u deze oefening goed doet, na verloop van tijd voor uzelf een eigen  kosmisch ritme ontdekken, dat u verder kan begeleiden, waar u redelijk wat mogelijkheden in zult ontdekken. En zo, zal u zien, is deze oefening die op het eerste zicht zeer gek lijkt, want u hebt geleerd: u hebt muziek, u hebt ritme, u hebt klank en u moet dat volgen en in dat ritme gaat u op en nu zegt u ineens: nee, ik doe juist het omgekeerde. Maar door dat te doen creëert u totaal nieuwe mogelijkheden in de sferen rondom u. En doe maar verder, u zult opmerken, daar kunnen aardig goede resultaten uit voortkomen. Een eerste resultaat, en dat is dan naar de vragensteller toe gezegd, is dat de gezondheid zal sterker worden, meer ondersteund zal worden.

Broeder, tijdens hetzelfde uitvoeren van de bewegingen, ik zet de vierkwartsmaat op en ga dan in driekwartsmaat zelfs verder. Ik heb het idee dat ik al heel gauw in die driekwartsmaat blijft, maar de vierkwartsmaat niet meer hoor.

Kijk, ik denk dat u daar voor uzelf een kleine fout maakt. U probeert een ritme door een ander ritme te vervangen. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat u gewoon totaal tegen dat ritme in gaat zonder daar een ander ritme tegenover te zetten, want dan krijgt u effectief zeer snel een vervanging en dan heeft de oefening geen nut meer, want dan komt u, zoals u zegt, in uw eigen nieuw ritme. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is wel degelijk dat u gewoon in het omgekeerde komt van hetgeen u gewoon bent, dat wil zeggen dat u breekt met het meegaan in een ritmisch patroon. Het is begrijpelijk dat u dat probeert, hoor. Want die oefening is echt gegeven omdat die totaal tegengewerkt van wat er in u aanwezig is als gewoonte. Een gewoonte die voor de meesten zelf reeds als baby met de paplepel is meegegeven. Want als u kijkt hoe mama met u omging en hoe dat ook een bepaald ritme in zich had en zo verder en hoe dat dan, als je opgroeit, meegaat, dan zie je maar hoe je eigenlijk al van in den beginne in dat geheel verpakt bent en het is juist dat dat we daardoor willen ontmantelen. En pas op, deze oefening is heus geen oefening van nu, hoor. Die bestaat al eeuwen en is al in vele plaatsen toegepast waar mensen de noodzaak hadden om te overleven. Wanneer u door de geschiedenis heen zou gaan zoeken, zult u bijvoorbeeld opmerken of vinden dat deze oefening tijdens de laatste wereldoorlog nogal zeer sterk door de joden ook werd toegepast om zich te bevrijden van de ketens, die op dat ogenblik daar waren. U vindt dat daarvoor ook nog terug en zo verder. U kunt bijvoorbeeld, als u op zoek zou gaan, sporen vinden van deze oefening tot in het Oosten. Maar goed, dat is nu bijzaak. We zijn nu, vandaag, en we kunnen vandaag daar dus resultaat mee boeken.

Broeder, ik heb nog een vraag aangaande onze persoonlijke ruimte, die we opbouwen voor meditaties. Ik merk al een tijdje dat ik daar af en toe wel gebruik van maak maar ook dikwijls nu op andere plaatsen tracht te mediteren, om mijn eigen rust, bescherming een beetje op te bouwen. En dat voelt wel goed aan. Is het toch belangrijk dat we ook die persoonlijke ruimte nog verder blijven uitbouwen of heb ik het gevoel dat ik die een beetje meedraag bij mezelf en dat ik die overal kan …

Kijk, op het ogenblik dat je zover bent dat je uw persoonlijke ruimte overal kan gebruiken, is dit geen enkel probleem. Dat is een volgende stap, als het ware. Vooral van belang is, en zeker in een groep als deze, dat je dus komt tot die meditatie en dat de meditatie u zover brengt dat je een volledige rust in uzelf kent, die u brengt dat je eigenlijk in de meditatie vergeet dat je bestaat. Daarmee bedoel ik dat uw stoffelijk voertuig in zo een ontspanning kan komen dat uw geest zijn lering kan verder opdoen waar en wanneer hij dit nodig acht. Dat wil zeggen dat je voor uzelf zo een harmonie opbouwt en vitaliteit als het ware bij krijgt dat dit voor het stoffelijke voertuig op dat ogenblik een soort energieboost gaat zijn. Wij hebben gezegd: bouw uw heilige ruimte op, behoud deze ruimte ook. Daar zijn nog andere toepassingen die in deze ruimte mogelijk zijn. Maar dit wil niet zeggen dat het mediteren als het ware moet beperkt zijn. U mag ook niet vergeten dat u in uw meditatie u ook steeds aan het krachtpunt hier, waar u samen komt, kunt koppelen. Dat kunt u in het geheel ook als een heilige ruimte voor u bekijken. Daardoor verplaatst u zich, ongeacht waar u bent, naar het brandpunt tijdens de meditatie en ondergaat u de krachten van het brandpunt. Dus naargelang uw evolutie hebt u meer en meer mogelijkheden en dat is eigenlijk hetgeen waar we aan werken.

Broeder ik weet soms niet wat ik best doe. Een contemplatie op bijvoorbeeld de kaarslamp of een meditatie? Ik zit daarmee in twijfel. En soms doe ik de beide dan maar s’avonds. Maar dat is echt vanuit de twijfel.

Wanneer u óf mediteert óf contempleert, is het een kwestie dat u zich in harmonie kunt stellen met de kosmos. Er is voor de ene mens meer weggelegd wanneer hij via contemplatie werkt dan wanneer hij via meditatie werkt. Maar is er in essentie veel verschil? Zeker niet. Beide wegen leiden tot hetzelfde. Daarmee bedoel ik dat je zowel via contemplatie op een kaarsvlam of een meditatie kunt komen tot de innerlijke rust die nodig is, om vervolgens het evenwicht te vinden, de harmonie te vinden met de kosmos rondom u. Zo goed via contemplatie als meditatie is het mogelijk dat u op een bepaald moment stoffelijk zover bent dat uw geest zijn lering verder kan gaan. In beide gevallen zult u opmerken dat u dan waarschijnlijk even weggeweest bent. Even kan een minuut zijn, dat kan een uur zijn of langer. Dus ik zou mij daar niet teveel zorgen om maken of u nu via contemplatie of via meditatie komt tot het punt waar u hoort te komen. Wanneer iemand tegen mij zou zeggen: kijk, meditatie ligt mij niet maar ik bid, dat is ook zo een vorm die mogelijk is. Dit is misschien niet zo direct bij de moderne mens nog aan de orde maar uiteindelijk, een gebed dat herhaald wordt, gaat ook tot een vorm van ontspanning en bevrijding leiden. Dus alstublieft, en dit geldt voor iedereen, maak u geen zorgen om zulke zaken. Het is van belang dat u eerstens u inzet, de oefeningen doet, ermee bezig bent en zo kan u resultaat krijgen. En neem gerust aan van mij dat ieder hier aanwezig verschilt van de ander en de ene zal het op deze wijze heel goed klaar krijgen en de ander zal het wat moeilijker hebben op een andere wijze. Maar uiteindelijk wanneer de inzet er is, dan komt u waar u uiteindelijk terecht moet komen en zult u resultaten kunnen boeken.

Broeder, mag ik daar even op inpikken. Ik kan soms tot dialogen komen als ik mij bezighoudt met huishoudelijke taken. Kan dat ook een soort ontspanning zijn? En meditatie eventueel?

Dat kan. Kijk, het is zo dat welke vorm ook die leidt tot een wisselwerking tussen het geestelijk deel van uzelf en uw stoffelijk wezen, kan u vooruithelpen. Nu, meerdere onder u hebben al opgemerkt de laatste tijd dat zij het idee hebben dat er een wisselwerking is. Het is zo dat effectief, en we hebben dat vroeger ook al aangehaald, we in een periode zijn dat de scheiding tussen stof en geest zeer dun is, waardoor effectief mogelijks in gedachten, in werk, in meditatie, in contemplatie, noem maar op er vanuit de geest reacties zijn. Maar gezien dat wij energie zijn en dat wij een voertuig nodig hebben om met jullie te communiceren, is het ook zo dat uw eigen geest uw hersenen als dusdanig moet kunnen bespelen om er bepaalde gedachtepatronen, bepaalde beelden in naar voor te brengen. En daar wordt het mooi. Bij de ene persoon zal dit soms zijn als iemand die praat, soms is die gedachte onsamenhangend omdat wij niet altijd voor hetgeen we willen overbrengen de juiste woorden of de juiste klanken kunnen weergeven omdat zaken in de sferen soms niet onder stoffelijke woorden te omschrijven zijn. Dit houdt in dat u wel moet rekening houden dat er soms eigenaardige ideeën kunnen naar voor komen. Anderzijds zullen er anderen zijn die dit waarnemen in een soort klank. Weer anderen zullen het gevoel krijgen van licht. Elk stoffelijk voertuig heeft zo zijn eigenaardigheden daarin en deze zullen op dit moment en in de komende tijd, dankzij de kosmische tendensen die op het ogenblik aanwezig zijn, zich sterker kunnen uiten. En daarom is deze vraag waardevol want wanneer u dit bij uzelf ontdekt of vaststelt, dan is het niet zo van: ach, ik hoor dat, dus ik ga direct daarop inspelen. Nee. U hecht daar weinig gehoor aan in het begin. Wanneer de geest u iets tracht duidelijk te maken, zal deze dit doen naargelang uw ingesteldheid. Dit wil zeggen, om hier op het feit van ‘ik heb een dialoog’ verder te gaan, is het van belang, als u dat ervaart, om voor uzelf een tijd vast te leggen voor die dialoog.  Wanneer het uw eigen geest is die u beïnvloedt, of zelfs wanneer het iemand van ons zou zijn, gaan wij ons zeker aan die afspraak houden. Wanneer het andere invloeden zijn, gaan zij dit niet doen en gaan zij zich proberen op te dringen. Dit geldt zo goed voor denkbeelden, dit geldt zo goed voor klanken, voor licht, voor gevoelens, voor alles.
Want in deze evolutie, en neem mij niet kwalijk dat ik even een gedachte aflees, omdat ik zeg ‘ook voor licht’, in deze evolutie moet u opletten dat u niet denkt bijvoorbeeld dat alles zomaar positief voor u is. Er kunnen zich zaken manifesteren als licht, die geen licht zijn. Dit klinkt misschien contradictorisch, maar is voor de stof wel degelijk mogelijk. Het is, zoals het nogal eens voorkomt in religies, de duivel die in een engelenpakje aan uw deur klopt. Want niemand staat te wachten op de duivel. Maar wanneer de duivel in een engelenpak aan de deur komt, dan wordt hij met open armen binnengehaald, wat hij ook uitsteekt. Begrijp je. Dus daarom is het van belang dat u ook in deze voor uzelf afspraken maakt. Wil men u iets meedelen, dan maak jij de afspraak op dat ogenblik, op dat moment, onder die condities. En de geest, die het goed meent met u, of uw eigen geest, gaat zich daar zeker aan houden. Zo. Ik denk dat daar ook nog even goed over kan nagedacht worden.

Ja, broeder, maar als jullie energie zijn, hoe herkennen jullie mekaar? Ik kan me dat met de beste wil van de wereld niet voorstellen.

Nee, omdat u in een stoffelijk voertuig zit. Als ik aan jullie zou vragen, jullie zitten allemaal in een stoffelijk voertuig, hoe herkennen jullie zich? Dit is juist hetzelfde. Kijk, ik zal u trachten een beetje uitleg te geven. Maar ik ga er direct bij zeggen, u hoeft uw hoofd daar niet over te breken, want uiteindelijk komt u toch terug naar uw vertrekpunt. Wanneer u uw lichaam achterlaat, dan is het terug energie en dan zult u opmerken dat u dat wel degelijk waarneemt. Maar hoe moet  u nu aan een mens gaan uitleggen hoe energie energie herkent. Wel, ik ga het zo simpel mogelijk houden. U hebt gedachten, u hebt denkbeelden. Wanneer u aan onze zijde bent, dan zijn die gedachten en die denkbeelden daar ook. Niet gebonden aan de stof maar binnen de energie. En hebt u zich al ooit afgevraagd, in uw stoffelijk voertuig, wat uw gedachten zijn? Hebt u daar al bij stilgestaan, hoe dat die energieën functioneren? Dat heeft niks te maken met de stof, hoe gek deze uitspraak ook mag klinken, maar heeft ook alles te maken met energieën die tussen de cellen uitgewisseld worden. U kunt daar natuurlijk zeer sterk verder gaan over nadenken maar dan gaat u nog heel vele jaren nodig hebben om in de stof daar een begrip van te krijgen, dat voor u aanvaardbaar zou kunnen zijn. U bent de enige niet. Daar hebben door de eeuwen  heen miljoenen mensen over gedacht. Maar dit zou ons te ver leiden. Maar wanneer u aan onze zijde bent, dan hebt u alles wat u aan ervaring, is ook een vorm van energie, opgedaan hebt in dit leven bij u. Plus alles wat je door de eeuwen heen en door uw bestaan heen hebt vastgelegd. Och, het is nu ook in u aanwezig, maar u hebt er geen toegang toe en gelukkig maar. En aan de hand daarvan toont u zich en doordat u zich toont, dus als energie, krijg je daar een wisselwerking van de entiteiten, die met u in harmonie zijn, die u eventueel willen helpen en zo verder. Maar, en daar moet u rekening mee houden, u kunt in uw stoffelijk niet voorstellen omdat er geen vorm aanwezig is. Zo goed dat u zich geen gedachte kan voorstellen. U hebt de gedachte, u denkt, u zet het om in woorden en klanken maar u kunt voor uzelf niet voorstellen wat deze gedachte eigenlijk is. Toch kunt u op deze wijze in de stof werkzaam zijn op alle mogelijke terreinen. Nu zit u misschien nog verder van huis dan ervoor.

Nee, alleen zit ik mij af te vragen of mijn idee dat het verstand bij het stoffelijk lichaam hoort, dan wel juist is. Want dan zit daar nog iets tussen. Maar bon. Ik denk dat ik mijn hoofd …

Je moet een onderscheid maken tussen wat verstand is en wat je zou kunnen omschrijven als ‘intelligentie’. Verstand is of ontstaat door stoffelijke samenwerking van cellen op basis van scheikunde. Intelligentie niet. Heeft daar niets mee te maken. Je kan stoffelijk verstandelijk voor de maatschappij een idioot zijn maar geestelijk superintelligent. Dat is ook iets om over na te denken. Er zijn er heel veel die denken in uw maatschappij dat ze superintelligent zijn. Maar ja. En zij denken dan met de cijfertjes op te plakken dat ze boven de andere kunnen uitstijgen. Meestal kloppen die cijfertjes toch niet al te goed. Is het nogal lijk uw bankcijfers, die kloppen ook niet. Maar goed.

Als er geen dringende vragen meer zijn, dan zou ik hier willen afronden. Goed. Is heel vriendelijk van jullie van mij te volgen. Kijk, u krijgt zo dadelijk in het tweede gedeelte een spreker die al aardig wat tijd van deze aarde weg is, maar die toch de interesse ook voor de stof en de evolutie in de stof behouden heeft. Dat wij deze spreker vanavond laten doorkomen, is vooral omdat zijn ideeën over hoe u met uzelf, met uw lichaam, met de aarde in harmonie kunt leven in deze chaotische periode zeer boeiend zijn. Het is iemand die, zeker op medisch gebied, en dat kan ook naar de toekomst voor ieder lid van de groep interessant zijn, iemand is geweest die avant la lettre al homeopathie toepaste, die bijvoorbeeld de acupunctuur kende en noem maar op. Ik zeg dit nu zo. Hij zal dit misschien met andere woorden naar voor brengen. Maar de essentie van het geheel zal vooral zitten in de wijze waarop hij het leven bekijkt en benadert en de mogelijkheden die dit naar de nieuwe tijd toe inhouden. Hij is in zijn laatste levens verschillende keren geïncarneerd geweest en telkens toch weer, onder welke vorm de incarnatie was, was zijn specialisatie de gezondheid van het stoffelijke voertuig en dus de samenhang met de aarde en de kosmos. Maar ik ga daar niet veel verder over vertellen nu. Het is niet iemand van onze lesgevers. Het is ook niet iemand die behoort tot een bepaalde strekking in de geest. Ik zou zelfs durven zeggen dat het nogal een einzelgänger is. Maar iemand die toch aardig wat aan jullie kan vertellen, waar je in de komende tijd mee verder kunt. Het was niet zo evident om deze spreker te kunnen krijgen, maar hij heeft toegestemd, en dit is misschien voor jullie een schouderklopje, omdat hij de groep in zijn geheel als een boeiende denkwereld vond. Dus ik denk dat ieder van u vanavond na zijn hoog-voordracht, om het zo te zeggen, met toch een meerwaarde naar huis gaat. Ik weet niet of hij zal afsluiten met een meditatie of niet. Misschien sluit hij af met een praktische les, ik weet het niet.  We laten het aan hem over, aan de hand van hoe hij jullie als groep kan sturen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, zet jullie gewoon open, luister, neem op en denk er zelf verder over na en ik denk dat je dan een zeer rijke avond zult gehad hebben. Sta me toe dat ik nu even het medium vrijgeef voor een korte pauze en dan zult u in het tweede gedeelte dadelijk de spreker aan bod krijgen. Ik wens jullie nog een rijke inhoudelijke avond.

Tweede deel

Zo, er is mij de mogelijkheid gegeven om jullie op een avond als deze een beetje tot denken aan te zetten over wat u als mens op deze aarde eigenlijk bent. Och, en het is mij een genoegen te zien dat ik hier meer dan één leerling aanwezig heb. In de tijd dat ikzelf op aarde in eenzelfde verpakking zat als jullie, dan had ik meestal maar een leerling. Dus ik ga proberen van ieder van jullie toch iets mee te geven. Ik heb interesse gekregen voor jullie omdat het gezamenlijke denkpatroon van deze groep in de geest een signaal geeft van anders denken ten opzichte van hetgeen ik reeds heel lang bestudeer, namelijk hoe het menselijk lichaam functioneert. Daarmee wil ik het volgende zeggen: De meesten onder u beseffen niet hoe alles in zijn werk gaat. U vindt het maar normaal dat u gezond bent. U vindt het normaal dat, wanneer u bijvoorbeeld in uw vingers snijdt, dat dit zomaar geneest. U vindt het ook normaal wanneer u een ziekte hebt, dat het lichaam dit herstelt. Nu, het onderscheid tussen jullie en de meerderheid rondom u is dat jullie allen anders denken over gezondheid, dat jullie  bepaalde ideeën, die bijna uitgestorven zijn in deze maatschappij, terug trachten in leven te houden of te brengen. Want uw maatschappij is op het ogenblik naar de voertuigen toe die de geest benut, een industriële geneeskundige maatschappij geworden, een maatschappij die totaal vergeten is hoe de evenwichten en de harmonieën op aarde en in de kosmos functioneren, een maatschappij die gekomen is tot het idee dat zij alles kunnen in vakjes verdelen en dat zij alles kunnen in patronen vastleggen. En als er dan iets gebeurt dat niet in die patronen past, dan gaat men dat liefst verzwijgen of wegduwen want dit kan niet. Nu is het spijtige dat uw maatschappij, uw industriële geneeskundige maatschappij, voor zover ik het kan inschatten, toch de laatste jaren aan het functioneren is. Ook omdat zij erin geslaagd is het stoffelijke voertuig zo te ontmantelen dat vele natuurlijke functies, door toevoeging van allerlei stoffen, opgeheven zijn. Ach, ik begrijp wel dat dit past in het kader van de vernieuwing. Maar toch.
Sta me toe even mijn ideeën naar voor te brengen. In mijn laatste leven heb ik vooral ontdekt hoe de wisselwerking van de krachten tussen de zon en de aarde, de zon en de maan en de aarde van ontzettend belang zijn voor het goed-voelen van de mens. Ik heb kunnen vaststellen dat de zon eigenlijk degene is die het leven geeft, maar ook het leven neemt. De maan is de planeet die via de zon u energie verscherpt, kracht geeft en zo verder. U bent veel meer gelieerd aan deze planeten en aan de aarde dan u op het eerste gedacht door heeft. U kunt niet bestaan zonder de wisselwerkingen van de zon noch de energiepatronen van de maan. Moest de zon of de maan wegvallen, dan was menselijk leven op aarde niet meer mogelijk.
Dit klinkt misschien zeer zwaar, toch moet je even u de volgende vragen gaan stellen: Op welke wijze functioneren uw cellen?
Op welke wijze krijgt uw stoffelijk voertuig het klaar om alles in evenwicht te houden, juist op alles te reageren?
Waarom kan uw stoffelijk voertuig denken?
Waarom kan uw stoffelijk voertuig, wanneer het door iets geraakt wordt, in een minimum van tijd alles in een juist kader brengen?
Wanneer ik als voorbeeld op uw tenen trap en u hebt pijn, gaan alle reacties in minder dan een fractie die u als tijd kunt waarnemen, gereageerd hebben. Uw hersenimpulsen over uw zenuwen, bloedbanen, noemt maar op, alles gaat naar het feit dat ik op uw tenen heb getrapt. Alles gaat zich herstellen. Alles gaat nieuwe evenwichten zoeken. Ik ben met deze zaken door vele levens heen bezig geweest en heb steeds weer moeten vaststellen dat deze ganse werking van het stoffelijk voertuig niet mogelijk zou zijn zonder dat er andere invloeden waren, die hier een rol spelen. Namelijk, wat u omschrijft als fijnstoffelijk – sommigen noemen het astraal – en verder, niet onbelangrijk, het niet-stoffelijke. Deze zaken maken het mogelijk dat uw stoffelijk voertuig functioneert zo als het volgens de programmering, die is ontstaan vanuit de zonne-energie, mogelijk is.
Want het is de zon die de basis is van het leven op aarde, en niet enkel voor de mens maar voor alle leven. Het is de wisselwerking, de communicatie tussen deze planeten die het mogelijk hebben gemaakt dat er stoffelijk handelbare ontwikkelingen zijn gekomen. Wanneer we nu kijken, zien we dat je in een wereld leeft, die dit totaal verworpen heeft. U leeft in een wereld die op het ogenblik de pretentie koestert van via analyse alles te kunnen ontdekken. Die wetmatigheden vanuit de kosmos, als het ware over zich weggegooid, er geen rekening mee wenst te houden, met alle gevolgen van dien.
Ik ben het met u eens, het is nou eenmaal een noodzaak om de verandering door te voeren. Maar toch wil ik er u opmerkzaam op maken dat een deel van de mensheid daar niet mee akkoord kan gaan. Sta me toe vast te stellen dat dit nog een minderheid is. Maar wanneer u, zoals op het ogenblik uw industriële medische wereld u benadert, dan kan ik alleen maar stellen dat zij met het idee van tegen alles te gaan vechten en te strijden, een totaal verkeerd pad bewandelen. Want door het feit dat u in uw maatschappij tegen alles strijdt, creëert u nog meer chaos, nog meer afbraak.
Wanneer u denkt dat u alles kan voorkomen door allerlei mogelijke stoffen in een voertuig te brengen, dan zit u op een totaal verkeerd spoor. U bouwt langzaam maar zeker de signalen, die als normaal in een voertuig aanwezig zijn, af. Het stoffelijk voertuig is natuurlijk een bron van scheikunde, om het zo te zeggen, en wanneer u in deze formules gaat roeren op een onverantwoorde manier, zoals het op heden gebeurt, dan gaat het lichaam daarop op een onverantwoorde manier reageren.
U zit met uw huidige industriële geneeskunde in een totaal verkeerde richting. Een richting die zichzelf op zeer korte termijn van enkele honderden jaren zal vernietigen met een groot deel van de mensheid. Daartegenover staat dat, wanneer u terug kunt gaan naar de roots die de stof heeft, dat u voor uzelf en uw medemens aardig wat kan voorkomen. Wanneer u terug het besef krijgt van de wisselwerkingen tussen de aarde, de zon en de maan, gaat u al een hele stap verder. Wanneer u kunt terug gaan aanvoelen de harmonieën, die er kunnen bestaan tussen stoffelijke zaken en uw voertuig, gaat u weer een stap verder. En dat zou ik u vanavond met enkele voorbeelden, waar u zelf praktisch wat aan hebt, willen duidelijk maken.
In het laatste stoffelijke leven dat ik geleid heb, heb ik nogal gewerkt naar de mens toe, die lijdende was, met drie facetten. Het eerste was het benaderen van het stoffelijke om te zien waar er een disharmonie was. Het tweede was het bekijken van het fijnstoffelijke en zien of daar een toevoeging kon zijn; om tenslotte vooral het geestelijke in ogenschouw te nemen en daar eventueel in te grijpen, om zo de andere ook tot evenwicht te brengen.
En mijn ervaring is de volgende geweest. Gebruik makende van de energieën van de zon heb ik kunnen vaststellen dat door bijvoorbeeld een beukenstaf, je een omzetting kunt krijgen van energieën. De beuk, dat is een boom die u allen wel kent. Is een boom die zeer elektrisch geladen is, om het in een moderne term uit te drukken. Ik heb kunnen vaststellen dat wanneer ik een beukenstaf kon gebruiken, ik lading kon overgeven aan bepaalde stoffen en deze zo kon brengen, dat er een meerwaarde en een werking was in het stoffelijke voertuig.
Het is even een herdenken van al uw kennis. Wanneer u de moeite zou nemen om in deze herfstperiode ergens een beukentak af te snijden en deze te laden, als het ware, dan kunt u deze als een genezende staf gebruiken. Ik heb kunnen vaststellen dat voor het stoffelijke voertuig, als er tekorten waren, ik deze tekorten kon aanvullen via verdunningen. Wanneer bijvoorbeeld een bepaalde stof ontbrak, dan was meestal een waarde, die lag tussen enkele verdunningen tot maximaal 30 verdunningen, voldoende om het stoffelijk voertuig te doen reageren op een positieve wijze. Wanneer er – en dit is boeiend voor jullie toch, denk ik – in het fijnstoffelijke een afwijking was, dan kon ik deze dikwijls met mijn staf van beuk, gesymboliseerd door de zon, dit vaststellen en kon ik met verdunningen werken, die tot 700 maal de waarde waren verdund, met een zeer goed effect. Wanneer we spraken over geestelijke problemen, dan kon ik gemakkelijk komen dat ik bepaalde stoffen nam en deze een waarde toekende van een verdunning tot ongeveer 20.000 en via deze weg een evenwicht kon creëren.
Dit klinkt misschien ingewikkeld maar dit was het niet omdat eerstens de ingesteldheid ging via, ik zou zeggen in uw moderne terminologieën, meditatie. In mijn tijd ging dit via het instellen op de kracht van de zon. En daarbij moet ik zeggen, was vooral van belang dat de ogen gesloten waren. Wij gebruikten daarvoor in onze tijd een kap zodat we niet gestoord werden in het vaststellen van de afwijkingen, die aanwezig waren. Juist door zo ingesteld te zijn en gebruik te maken van de krachten, die in deze kosmos aanwezig waren, konden wij zeer mooie resultaten krijgen omdat we de harmonieën in het lichaam respecteerden. Omdat we het lichaam bijstuurden met zijn eigen mogelijkheden. Wij zouden er nooit aan gedacht hebben, wanneer er ergens een onevenwicht was of een ziekte, zoals u dit nu noemt, van deze te gaan bestrijden. Wij gingen steeds kijken: waar zijn tekorten, hoe kunnen we hier de signalen, die zo goed stoffelijk, fijnstoffelijke als geestelijk werden uitgezonden, interpreteren en helpen?
Zo was het mogelijk om via geestelijke weg, bijvoorbeeld bij ijzertekort, dit ijzertekort in het stoffelijk voertuig op te heffen. Vele andere zaken zou ik naar voor kunnen halen, maar op een avond als deze heb ik daar spijtig genoeg niet voldoende tijd voor. En mijn bedoeling is nu niet om u praktisch alles uit te leggen, maar wel om uzelf aan het denken te zetten, wel om uzelf te laten zoeken in de richting, die u allen reeds in u hebt, en misschien soms een beetje onontwikkeld toch aanwezig is.
Een van de verdere zaken die wij steeds gebruikten om de evenwichten in een lichaam te herstellen, was bijvoorbeeld wat u nu zou kunnen omschrijven als zijnde de magische dolk of het magische zwaard. Wij gebruikten dat, niet om iemand te kwetsen, maar om, wanneer er ergens pijn aanwezig was, een tweede facet te creëren zodat de druk op de plaats waar de pijn was, zich verminderde of zelfs op hief. Het gaat er niet om van iemand te kwetsen, het gaat er om van via geestelijke weg te zorgen dat er een evenwicht ontstaat waardoor de plaats, die aangetast is, zich terug kan herstellen. En dit konden we heel gemakkelijk op deze wijze doen.
Ik weet dit is op dit moment in uw maatschappij nu niet direct aan de orde. Maar wat wel aan de orde is, is het denkbeeld dat wanneer je uw gezondheid wenst te bewaren of wanneer je ergens wenst te helpen, dat je in de eerste plaats moet beginnen met te zien: wat is hier in disharmonie, wat zijn de tekorten? En dat je, in plaats van te gaan aanvallen, zoals uw maatschappij steeds doet, juist gaat geven wat nodig is, niet in een overdosis, dat heeft geen zin, maar juist in heel kleine dosissen. En dit heb ik door de eeuwen heen steeds verder kunnen ontwikkelen.
Ik heb ontdekt hoe het lichaam correspondeerde met het astrale lichaam, of wat u zo graag als ‘aura’ omschrijft of ‘fijnstoffelijk’. Ik heb kunnen vaststellen dat vanuit dit fijnstoffelijke een enorme wisselwerking ontstaat. Dat je via deze aura en door bepaalde stoffen in te brengen via mijn staf, je terug harmonieën kunt creëren.
Stel u voor, u hebt een tekort aan, ik zeg maar iets, zwavel. U kunt via uw aura en deze beukenstaf, de symboliek van de zon, deze zwavel inbrengen waardoor het lichaam dit opneemt. Niet op een wijze zoals u het kent, onder de vorm van tabletten of eender wat, maar gewoon door het product via uw staf door de aura te bewegen. De aura neemt het op en draagt het over. Het gaat zelfs verder. U kunt dikwijls, stel dat u  calciumtekort hebt, dat u dit via deze wijze, geestelijk overdraagt. Al deze heel fijne materie, die voor uw moderne wetenschap niet bestaande is, werkt zeer sterk.
Ik weet, in de moderne maatschappij kent u zaken zoals bloesems. U hebt nog artsen gehad, die hun verstand gebruiken, om het zo te zeggen, en deze zaken hebben ontdekt en vastgelegd. U gebruikt homeopathische verdunningen. Al deze zaken zijn op zulke wijze zeer werkzaam. Maar u hoeft daarom niet direct deze zaken industrieel te gaan aanschaffen. U kunt bijvoorbeeld via de aura en via deze inbreng gebruik maken. Ik zeg maar bijvoorbeeld: Sint-Janskruid. U kunt zo een overdracht maken waardoor het stoffelijk lichaam dit accepteert en aardig wat evenwichten terug creëert.
In de tijd dat ik laatst op aarde liep, hadden we nogal een zeer sterke ontwikkeling van wat u in de moderne tijd fobieën zou noemen. Dit had oorzaken, die ik nu niet naar voor ga schuiven. Wel, deze zaken hebben we heel sterk kunnen ontmantelen via deze wijze van werken. Het gewoon overdragen via de geestelijke weg over het fijnstoffelijke naar het stoffelijk.
Verder maakten wij nogal gebruik ook van de krachten van de planeten. U moet beseffen dat de maan voor de mens een planeet is die, wanneer er een afwijking is, deze zeer gemakkelijk of kan versterken of kan rechttrekken. Alles hangt af van het juiste gebruik en de juiste ingesteldheid van degene, die het probleem ondergaat. Ook hier raad ik jullie aan: denk daar over na en zoek voor uzelf hoe u het best met deze energieën omgaat. Wanneer u zich instelt op de krachtswerking van de maan, die steeds weer gaat via de zon, dan kunt u, bijvoorbeeld via uw handen, aardig wat energie doorgeven en kunt u zelf aardig wat wegnemen wat niet aanwezig hoeft te zijn. In mijn tijd gingen we er vanuit, en dit is nog niet veranderd, dat wanneer u energieën van de planeten wenst door te geven, u dit doet via uw rechterhand. Maar let op dat u steeds weer aanvoelt dat u niet gaat overdoseren. Het is veel beter één korte beroering dan een lange beroering. Het idee van ‘veel is niet genoeg’ moeten jullie achterwege laten. In de meeste gevallen zult u de beste resultaten kunnen verkrijgen via korte beroering. Anderzijds is het zo dat, wanneer er zaken moeten weggenomen worden, u best het doet met uw linkse hand en dat u gewoon dit via een beweging van onder naar boven over het lichaam de zaken als het ware wegneemt.
Ook hier gaat uw ingesteldheid  een grote rol spelen. Wanneer u een ingesteldheid hebt die in harmonie is met de planeten, dan gaat deze wisselwerking zeer vlot gaan. Het is dan ook van belang dat u na uw handelingen u instelt dat u, wat uw eigen lichaam heeft waargenomen, doorgeeft aan de aarde. U kunt dit doen, wanneer u de mogelijkheid hebt, door uw handen in stromend water te houden. U kunt dit ook doen door gewoon als het ware naast uw lichaam een soort wapperende beweging te maken met de ingesteldheid dat u deze zaken doorgeeft aan de aarde. Daar is weer het punt van harmonie. Het is noodzakelijk dat u beseft dat er een permanente wisselwerking is tussen de aarde, uzelf en de planeten. Als u deze zaken voor u kunt vastleggen, dan hebt u een evenwichtig gereedschap om mee te werken. Dan kunt u voor uzelf allerlei zaken aanmaken, die handelbaar zijn.
U zult in de toekomst ook, en dat schat ik zeker in op korte termijn, meer en meer met zaken geconfronteerd worden die behoren tot de zeer oude kennis van de mensheid. We kunnen er van op aan dat vanuit twee punten op aarde veel zaken terug tot ontwikkeling zullen komen. Enerzijds de kennis van de gezondheid en het evenwicht, dat aanwezig is in het Verre Oosten. Anderzijds de kennis die aanwezig is in het Zuid-Amerikaanse gedeelte van deze aarde. Beiden zullen langzaam maar zeker elkaar vinden en zo zal het mogelijk zijn dat deze kennis terug tot ontwikkeling komt en als het ware voor de mensheid het alternatief gaat bieden tegen de geïndustrialiseerde geneeskunde, die u nu hebt en die u als mens naar de ondergang leidt, om het zo te zeggen. Want zolang u ervan overtuigd bent dat u beter bent met allerlei toxines, allerlei vechtpartijen tegen alles en nog wat, dan zult u opmerken dat u steeds weer aan het einde van de rit de strijd verliest. In tegenstelling met de positieve ingesteldheid, het aanvaarden van het geheel hoe de krachten in elkaar zitten, dan kunt u daarmee, zeker naar de toekomst toe, zeer zinnige resultaten behalen.
Ik kan op een avond als deze spijtig genoeg niet in detail treden. Ik kan u enkel maar een richting geven. Maar als ik mag, zou ik het volgende toch willen zeggen: Ga voor uzelf op zoek naar hetgeen u aanvoelt als zijnde het meest juiste. Als u voor uzelf kunt vaststellen dat dit voor u het meest juiste is, werk er dan mee. En dit is niet alleen van toepassing naar menselijke gezondheid toe, dit is even sterk van toepassing naar alles wat met de natuur te maken heeft. U zult opmerken in de komende tijd dat er nogal wat in de natuur zal wijzigen. U zult opmerken dat er aardig nogal wat ook in de dierenwereld zal veranderen en verdwijnen. Ook hier kunt u met de juiste ingesteldheid voor uzelf de juiste omgeving creëren, kunt u met hetgeen waarmee u in harmonie bent, de juiste resultaten boeken. Ik kan mij voorstellen dat u bijvoorbeeld in uw tuin bomen of planten hebt staan, die in deze moderne vervuiling het moeilijk krijgen. U kunt op de wijze, zoals ik u aangebracht heb, ook naar planten en ook naar dieren toe werken met eenzelfde resultaat als dat u krijgt ten opzichte van de mens.
Ga er vooral van uit dat al wat leeft, eigenlijk dezelfde energie in zich draagt. Dat wil zeggen, of we nu kijken naar een menselijke cel, een dierlijke cel, een plantencel, noem maar op,  de sturing en de energie die er achter steekt, is dezelfde. Dat houdt in dat wij, wanneer er op welke wijze ook afwijkingen zijn, deze bijna op dezelfde wijze kunnen behandelen en benaderen. Het gaat er vooral om in de eerste plaats te zien: hoe kunnen we de energieën juist evenwichtig houden? En dit kunnen we niet door te gaan strijden. Dit kunnen we wel door de cellen de hint te geven om bepaalde zaken te aanvaarden.
Om terug te komen, stel: u hebt een boom en deze boom doet het niet goed omdat bijvoorbeeld het grondwater vervuild is. Dan kunt u via de weg die ik u uitgelegd heb, deze boom duidelijk maken van zuiver water op te nemen. Dit gebeurt via zo goed de stoffelijke weg, via een druppel als het ware, dan dat je dat in de aura en zelfs het geestelijke entourage van de boom realiseert. Het gevolg gaat zijn dat ondanks de grondvervuiling deze boom wel degelijk in harmonie komt, de juiste voedingsstoffen uit het juiste water kan halen en zich verder kan ontwikkelen. Ik zeg dit voor een boom maar dit is evengoed mogelijk voor een dier als dat het mogelijk is voor de mens.
Het is alleen zo dat u moet afstappen van hetgeen wat u de laatste tijd steeds weer wordt duidelijk gemaakt: Dat u mee moet draaien in een industrie. Een industrie waar maar een zaak telt, dat is rendement voor degenen die achter de schermen aan de touwtjes trekken. Hoe krachtig dit ook is, u zult steeds weer zien dat degene die daarmee omgaat, de verliezer is. Anderzijds zult u langzaam maar zeker wereldwijd kunnen opmerken dat groepen zoals deze maar ook individuele mensen, die de zaken anders gaan benaderen en bekijken, er verder mee komen. Dat er langzaam maar zeker steeds sterkere ontwikkelingen zullen ontstaan.
Als u vanuit de visie, zoals ik het bekijk, een visie die ik toch al eeuwen aanhoud, met zeer goede resultaten, dan kun je er over denken en misschien doe je dat best wanneer u zich rustig zet – hier in uw streken, weet ik, is het niet zo evident van in de natuur te trekken – maar u kunt zich wel afzonderen en in meditatie gaan overdenken hoe de krachten van de zon, de wisselwerking van de zon en de maan, de wisselwerking zon-aarde en de wisselwerking zon-maan-aarde voor u een interessant gegeven kunnen zijn. U kunt voor uzelf gaan uitzoeken hoe u, via niet alleen geestelijk denken en daarin via gedachte bepaalde stoffen inbrengen via uw fijnstoffelijke met uw beukenstaf, zaken kunt wijzigen om zo te komen tot een wisselwerking met uw stoffelijk voertuig, een harmonie, zodat de zaken steeds weer zo goed mogelijk in evenwicht komen, zonder dat u daarin met zeer agressieve zaken voor uw eigen lichaam moet te werk gaan. U mag niet vergeten dat het menselijke lichaam alles in zich houdt. Vele processen in uw menselijk lichaam zijn ongekend ondanks alle analyses die men al gemaakt heeft en ontdekkingen die men zogezegd gedaan heeft ten opzichte van DNA enzovoort. Men weet bijvoorbeeld wel dat elke cel van uw lichaam alles inhoudt. Maar men weet niet hoe het komt dat die cel plots beslist van: ik functioneer voor het hart, ik functioneer voor de hersenen of ik functioneer voor longen of ik functioneer voor een grote teen. De mens kan dit niet vaststellen. Hij kan van alles bepalen maar door het feit dat hij zich vastankert alleen aan één onderdeel van het geheel, overziet hij niet het ganse plaatje, kan hij niet komen tot de ontdekking waarom die cel een hartcel wordt, een levercel wordt of waarom die cel plots een cel wordt die zich gaat verdedigen of die zich gaat ontwikkelen. Men heeft geen zicht over het totale plaatje: de invloed van het astrale, de invloed van het geestelijke. En zolang uw maatschappij, uw wereld weigert te aanvaarden dat er meer is dan dat zij in hun eigen cocon kunnen vaststellen, hun eigen overtuiging van: wij weten het en de anderen niet, zul je steeds verder het menselijk lichaam vernietigen.
Want dat is op het ogenblik bezig. Ondanks uw enorme zogezegd theoretische vooruitgang doet u steeds meer aan vernietiging van niet alleen het menselijke lichaam maar van uw eigen natuur op grote schaal. En u weet dat daar de aarde op het ogenblik langzaam maar zeker de boel aan het veranderen is. En het is juist door het besef van: de zaken liggen anders, zitten anders in mekaar, dat je, in harmonie met de aarde, op een juiste wijze deze zaken kan benaderen en er de juiste ervaringen en ervaringswerelden in op doen.

Dat is een beetje hetgeen wat ik aan de groep als deze vanavond wou brengen. Ach, ik zou verder in detail kunnen gaan en ik zou nog uren uit kunnen leggen hoe alles door de eeuwen heen is ontwikkeld en gegaan. Maar daar hebt u niets aan. Waar u iets aan hebt is dat u over hetgeen ik u vanavond heb trachten duidelijk te maken verder gaat nadenken. En liefst dat u voor uzelf het in de praktijk gaat trachten te brengen. En wanneer u zich daarmee bezig houdt en u stelt zich open voor onze zijde, dan kan ik u verzekeren dat u aardig wat nieuwe ideeën zult voelen binnen komen. Dat u aardig zal geholpen worden op deze weg om vooruit te kunnen gaan. Want wanneer ik het ganse plaatje bekijk, van de wisselwerkingen, ik zou bijna zeggen van de gesprekken die gaan tussen de zon, de aarde en de maan, dan ziet het er voor de mensheid niet al te schitterend uit. Want deze planeten, die toch in uw tijd ontzettend lang met elkaar in harmonie zijn, zijn het eigenlijk langzaam maar zeker beu dat zij zo behandeld worden. En zij trachten op dit moment, via hun mogelijkheden, via hun krachten, deze zaken te rectificeren. En degene, die daar tegenover gaat staan, ja, die mag verwachten dat de levengevende krachten van de zon, de dodende krachten worden. Want de zon geeft leven maar geeft ook de dood. En dat wordt nogal eens vergeten. En hetzelfde is: de maan kan u ontzettend veel vitaliteit geven, maar via dezelfde weg zal de maan ervoor zorgen dat er ontzettend tekorten zijn. En daarom is het misschien toch interessant om, als je dit weet, u via uw geest, via meditatie in harmonie te zetten met de aarde, met de zon, met de maan. En dan zult u de juiste inspiratie kunnen ontvangen, het juiste kunnen aanvoelen, de juiste handelingen kunnen doen, en vooral niet mee gesleept worden in hetgeen de vernieuwing is, die via de afbraak van het oude zich gaat opwerpen in de komende tijd.

Zo, dat was mijn korte boodschap. Ik hoop dat erover gedacht wordt. Ik hoop dat je ermee verder omgaat. U bent een groep, en dat heb ik kunnen vaststellen, waar deze zaken in leven. U bent een groep die, wanneer u de rangen sluit, wanneer u op elkaar vertrouwt, aardig wat kan realiseren, op deze aarde. Want de kwestie is: u moet elkaar vertrouwen. Dat is moeilijk voor de mens. Omdat de mens nogal heel rap zich geraakt voelt in zijn eigen wereldje. De kunst is van dat eigen wereldje te laten voor wat het is en u deel te voelen van deze aarde. Deel te voelen van deze wereld. En wanneer ieder daar een klein stapje doet en de moeite neemt om dit te realiseren, niet aandacht te geven aan wat storend is bij de ander, maar enkel aandacht te geven aan: wat zijn we samen sterk, welke zaken vloeien hier voor ons samen, wel, dan zal je zien, dan zal als het ware de zon en de maan voor u buigen. Dan zullen zij u de harmonie geven die nodig is om als groep en als mens in de toekomst zeer waardevol te kunnen handelen. En ik denk dat dit toch voor jullie, die zoekende zijn op het geestelijke gebied, het belangrijkste is wat je kan ervaren.