De grote geestelijke omwenteling

image_pdf

29 mei 1988

De meesten van u zullen op de hoogte zijn wat Wessac betekent. Ik zal daar dus niet verder op ingaan.

We hebben dit jaar een rechtlijniger uitstraling gehad dan in de twee voorgaande jaren. Er zijn echter bijzonder hoge intensiteiten geconstateerd die er op wijzen dat wij ons bevinden in een periode van verandering en ontwikkeling.

De Witte Broederschap als geheel heeft daarom besloten in het komende jaar – waar mogelijk – tot ingrijpen over te gaan en op deze wijze de situatie op aarde weer enigszins tot rust te brengen. In hoeverre dat zal gelukken weten wij natuurlijk niet, maar er wordt over een feitelijk ingrijpen gesproken, iets wat lange tijd niet het geval is geweest. Daarnaast worden wij geconfronteerd met een vernieuwing van aller hand geestelijke stromingen en krachten en ook deze heeft de nodige invloed op hetgeen vanuit de geest gedaan en gepresteerd zal worden.

Men neemt aan dat het aantal mensen, dat tot een binding van emotie en verstand zal komen, in de komende periode aanmerkelijk toeneemt, zo niet verdubbelt. Dit impliceert een vernieuwing van denken op wetenschappelijk terrein, maar daarnaast, bij zeer velen althans, zeer waarschijnlijk ook op sociaal gebied en op economisch gebied.

Wat de directe resultaten zullen zijn van dit alles is nog niet te overzien. Wel wordt aangenomen dat aan het einde van het lopende jaar van invloed -dat is dus ongeveer tot mei volgend jaar – een groot aantal stabiliserende werkingen kenbaar zullen worden in de economie, dat er sociaal ingrijpende veranderingen zullen plaatsvinden in vele delen van de wereld en dat ook een nieuwe benadering zal plaatsvinden t.a.v. kerken, en dat is erg interessant, daar wij altijd hebben aangenomen dat kerken zich volledig van het volk zouden isoleren. Het schijnt dat er hier en daar een vernieuwing op komst is, waardoor de functie van de kerk eigenlijk toch weer bevestigd wordt, zij het voor kleinere , maar daarom ook zoveel te hechtere groepen.

U kunt natuurlijk zeggen: zonder rampen verloopt geen enkel jaar. De meeste rampen die in dit jaar ontstaan zijn direct of indirect mede door mensen veroorzaakt. We kunnen hierbij denken aan enkele behoorlijk grote milieurampen, maar daarnaast is het ook mogelijk dat door menselijk falen, vermoedelijk in de Stille Oceaan, een aantal uitbarstingen en zeebevingen ontstaan. De Witte Broederschap neemt aan dat alle natuurlijke verschijnselen en onregelmatigheden, die nog steeds blijven voorkomen, moeten worden beschouwd als een overgangsverschijnsel, zodat daarbij niet behoeft te worden ingegrepen, hetzij tot bevorderen van resultaten of verminderen daarvan.

Dergelijke dingen hebben natuurlijk grote invloed op alle gelieerde groeperingen. U weet dat de Orde zich indertijd – zij het met bepaalde beperkingen -ten dienste heeft gesteld van de Witte Broederschap.

Wanneer wij ons werk moeten overzien dan kunnen we zeggen dat wij in de afgelopen periode meer dan voldoende hebben gepresteerd. Dat de Orde een voorloper is geweest in de ontwikkeling van ideeën en dat ze daarnaast de mensen een hoop houvast heeft geboden, zonder hen gelijktijdig dwingend aan de band te leggen, hun geweten en hun verstand te ketenen.

Wij hebben daarbij echter voor een groot gedeelte mede via mediamieke weg gewerkt.

Er is besloten dat de O.D.V. deze werkzaamheden gaat stilleggen. Personen uit de O.D.V. kunnen dit werk natuurlijk voortzetten wanneer zij dit wensen – bij ons bestaat grote vrijheid – maar de gehele Broederschap zal zich daarvoor niet meer aansprakelijk stellen en zal ook geen controle meer uitoefenen. Dit heeft voor- en nadelen voor groepen als de uwe. Het voordeel is dat de groep kan doorwerken en niet meer gelimiteerd is door datgene wat de Orde als geheel besluit. Het nadeel is dat al datgene wat eens werd gezegd vanuit een zeer groot samenwerkend net van entiteiten, nu alleen uit zeer beperkte, kleinere netten zijn materiaal en reacties kan afleiden.

We hebben wat dat betreft dus een verandering van taak gekregen en het ziet er naar uit dat de Orde – nog steeds onder leiding overigens van Theodotus – zal overgaan tot een zeer sterk inspelen op wetenschappelijk gebieden. Hierbij moet het werk natuurlijk verplaatst worden naar inspiratie, toeval-regulatie e.d. Maar het ziet er naar uit dat deze wetenschappelijke ontwikkeling en vooral de verandering in het wetenschappelijk denken de belangrijkste taak zal worden van de Orde voor de komende 25 à 30 jaar.

Ik geloof niet dat dat voor u verder van veel belang is, aangezien men natuurlijk gemaakte afspraken zal honoreren, zij het dat die in beperkte mate kunnen worden uitgevoerd.

Een belangrijk punt daarnaast is dat de Orde heeft besloten de zaken van mystiek, zover zij inwijdingspotentieel betreffen, te verhogen. Dus in dit opzicht blijven wij wel actief, zij het vaak niet meer via trance-mediums zoals tot nu toe.

De opvoeding en de mededelingen, de poging tot scholing om de mens een beetje zelfstandig te leren denken – neemt u mij niet kwalijk, u kon dat natuurlijk al – schijnt voorlopig overbodig te worden.

Voor andere groeperingen betekent dit een totaal nieuwe inzet. Wanneer ik bijvoorbeeld denk aan de reacties van het Verborgen Priesterrijk op deze besluiten – ik ben uiteraard niet volledig op de hoogte van hetgeen er beslist is; t.a.v. de Orde ben ik dat wel – dan horen wij zeggen dat zij van plan zijn om weer te gaan werken met een aantal incarnaties, die op aarde grote veranderingen in het denken en vooral in de persoonlijke discipline teweeg kunnen brengen.

De nadruk ligt kennelijk ook op het herwinnen van discipline en beheerstheid. De vrijheid kan alleen bestaan wanneer daarmede zelfbeperking gepaard gaat. Zelfs groepen als de Broeders en Zusters van Liefde hebben besloten om zich daar in het bijzonder op te richten.

Ik geef u voorbeelden. Er zijn natuurlijk veel meer groeperingen die in de Witte Broederschap of gelieerd met de Witte Broederschap op aarde werkzaam zijn. Maar het geheel maakt misschien duidelijk dat wij ons bevinden in een periode van een sterke omwenteling en dat die omwenteling deze keer dus niet voornamelijk uw wereld, maar in zeer hoge mate ook onze wereld beheerst. Je kunt niet eeuwig doorgaan. Leven, ja! Maar bereiken met een bepaalde taak is altijd gebonden aan een bepaalde periode waarin ze nuttig is.

De wijze waarop wij gewerkt hebben zou je in zekere zin kunnen vergelijken met de wijze waarop de Witte Broederschap werkt. Ik zeg dit niet uit ijdelheid. We zijn kleiner, hebben een wat andere instelling gehad en zullen die altijd wel houden.

De Orde is eigenlijk bijna gelijk ontstaan in de Atlantische periode, iets later dan de Witte Broederschap. We hebben al die tijd gewerkt op veel verschillende manieren. Soms via “goden”, soms via mediums, soms via controle van fenomenen, maar wij hebben altijd weer geprobeerd om de mens te bevrijden. Te bevrijden van het denkbeeld dat hij onzelfstandig is.

Nu is er kennelijk een voldoende zelfstandigheid als basis en zal men zich moeten richten op een uitbreiding van het concept van leven en al wat ermee gepaard gaat.

Dat is na zoveel tijd ….. ongeveer 20.000 jaar zijn wij toch actief. En wanneer je dan hoort: we gaan nu totaal veranderen, dan krijg je een slag van een moker. Dan vraag je je af: hoe komt men ineens tot dit besluit?

Er zijn een aantal sterke witte krachten te verwachten, waarschijnlijk aan het einde van dit kalenderjaar en vooral in het begin van het volgende. We hebben te maken met enorme ontwikkelingen op aller hand terrein en onverwachte verschijnselen, wat blijkt uit een aantal licht-rode en twee vuil-rode banen. Het laatste wijst er op dat hartstocht en onverstand in de komende periode nog een grote rol zullen spelen.

Wanneer nu naast dat witte licht banen komen van gouden licht en deze zijn in plaats van waaierig bijna rechtlijnig – ze lopen bovendien praktisch parallel met de wit-lijnen – dan moeten wij aannemen dat er een enorme hoeveelheid nieuwe energie ontstaat.

Mijn persoonlijk oordeel is dat een groot gedeelte van de mensheid de laatste tijd door hopeloosheid of lusteloosheid wordt geteisterd. Dat zal kennelijk sterk verminderd zijn wanneer dit lopende jaar – dit krachtjaar – is afgelopen. Ik meen dat wij geconfronteerd worden met een omwenteling op de achtergrond van de menselijke geest, gepaard gaande met een zeer grote verandering van de invloeden die kosmisch vanuit sterren en zelfs vanuit bepaalde sferen de aarde bereiken. Een grotere strijd tussen licht en duister zal ongetwijfeld mee het gevolg zijn van dit alles. Maar daar zijn wij niet bang voor. Want het duister kan alleen gekend bestaan wanneer het licht aanwezig is.

Het feit van genomen beslissingen – ik mag er helaas niet al te expliciet op ingaan – houdt in: anders worden, taken veranderen, aanpassing. De omwenteling die wij ondergaan is groter dan die welke u hebt ondergaan in de industriële revolutie. De industrialisatie heeft uw leven ontstellend veranderd. Maar ik ben er zeker van dat de verandering van krachtsverhoudingen, van taken en mogelijkheden voor ons nog een veel intensere verandering zal inhouden.

Een noodlot, wordt door sommigen onder ons gemompeld. Ik zou zeggen: een onontkoombare fase in een ontwikkelingsproces. Of deze evolutie – zo mag men dat noemen – zich sprongsgewijze zal voltrekken moeten de komende 20 tot 30 jaar aantonen.

In deze overgangstijd moet je proberen enigszins te behouden wat was, maar gelijktijdig proberen je voor te bereiden op de eisen, die ongetwijfeld in steeds hogere mate gesteld zullen worden in de toekomst.

Over 11 à 12 jaar – het zal rond het jaar 2000 zijn – krijgen we te maken met het laatste enorme conflictjaar van vermoedelijk een fase van 700 tot 800 jaar. Dit conflict zal, naar ik aanneem, niet in de eerste plaats oorlog of iets dergelijks betekenen, maar het houdt wel in dat het oude en het nieuwe dan eindelijk met elkaar (zullen) moeten afrekenen.

In de voorgaande periode moet natuurlijk geprobeerd worden om het gevoel van broederschap of verwantschap sterker te maken onder de mensen. Maar dat kan alleen wanneer de mensen zelfstandiger worden.

Ik vermoed dat dit laatste ertoe heeft geleid dat de Orde besloten heeft niet meer de supervisie te aanvaarden en de leiding van al dat seancewerk met de groepen, die op dit moment over de (gehele) wereld actief zijn. En in sommige gevallen is het ook niet zo hardmeer nodig.

In Rusland bijvoorbeeld – mag ik u wel vertellen – hebben de eerste 3 semi-openbare seances nog plaatsgevonden onder de supervisie van de Orde. Wij hebben daar dus (leuke) resultaten en we kunnen niet eindigen door te zeggen: dit is afgelopen, basta; we moeten verder bouwen. Dat wil zeggen dat, van de beginselen, die u hebt geleerd, de verschillende lesjes, die u misschien tussen alle verveling altijd weer hebt aangetroffen, voor u van kracht blijven.

We zullen de periode die ons nog blijft – voor geleide activiteiten loopt dat niet verder dan een maand of -4 a 5 – proberen u nog alle tips te geven, alle wenken te geven die u in de komende periode nodig hebt.

Een paar punten even nadrukkelijk: Wanneer het nieuwe kalenderjaar begint kunt u eigenlijk niet meer spreken over de O.D.V. in de geest als de leiding van uw groep, noch kan uw medium dan beschouwd worden als spreektrompet van de O.D.V.

Er zullen dan op particuliere basis verdere contacten blijven bestaan. Een medium als dit, dat goede relaties heeft met velen van ons, zal ongetwijfeld daardoor een zeer redelijk niveau kunnen handhaven en nog veel voorlichting kunnen geven. Maar wat de Orde betreft (zoveel voeten te gaan) is het afgelopen.

Neem de lessen die u krijgt mee zo goed u kunt. Profiteer ervan.

Wanneer u denkt aan de Witte Broederschap denk dan niet aan een stelletje bestuurders, alsof u in de tram zit en de Witte Broederschap gelijktijdig bestuurder en conducteur is. Er worden u mogelijkheden geboden, er worden veranderingen aangebracht in de structuur en de mogelijkheden van de mensheid. Wat u er van maakt is uw eigen zaak.

Ontdek uzelf. Probeer uw eigen krachten te leren kennen. Beroep u niet op dat wat anderen u zullen geven, maar op datgene wat u uit uzelf naar voren kunt brengen.

We zullen ongetwijfeld later nog een keer, misschien wat uitvoeriger afscheid nemen. Maar het is goed dat men van te voren weet waar men aan toe is. Ik heb geprobeerd dat zo duidelijk mogelijk te maken en ik hoop dat ik u daarbij niet in een gevoel van verlatenheid heb gestort of iets dergelijks. Juist omdat het idee van leiding meer en meer gaat wegvallen – althans in geestelijk opzicht – kan de persoonlijke relatie met de geest van grotere betekenis worden.

Juist omdat de uiterlijke manifestaties van kracht, energie en wat dies meer zij zullen afnemen, zult u kunnen leren meer een beroep te doen op de kracht die in u schuilt.

De mens moet leren van zijn eigen mogelijkheden te maken wat hij kan. Hij moet leren op zichzelf te vertrouwen en vanuit zichzelf verder te gaan. Het geheel van de besluiten van de Witte Broederschap wijst erop dat men zal proberen dit in het geheel van de mensheid tot gelding te laten komen.

Dat kan voor bepaalde gezagsdragers misschien minder aangenaam zijn; ze zullen hun invloed verliezen. Het kan voor bepaalde dogmatici in wetenschap en vooral sociale wetenschappen erg onaangenaam zijn, want ze krijgen geen gelijk. Maar de mens zelf, die vanuit zichzelf, verder gaat, zal ontdekken dat sterker dan ooit tevoren de krachten van het Licht, de krachten van de Broederschap achter die mens staan en helpen.

Ik heb u hiermede het meeste gezegd wat van belang was.

Wanneer ik er nog een ogenblik een persoonlijk commentaar aan vastknoop, dan is dat waarschijnlijk te wijten aan het feit, dat ik zelf bij deze ook voor mij wat verrassende ontwikkelingen toch een gevoel heb van: ja, wat nu?

Je moet je opnieuw oriënteren en dat is moeilijk.

Je moet leren dat een gewoonte op zichzelf eerder schadelijk kan zijn dan nuttig. Je moet leren begrijpen dat je diep in jezelf de krachtbronnen hebt, de beheersingsmogelijkheden, die je tot nu toe buiten je hebt gezocht.

Je moet begrijpen dat elk wezen, geest of stof, niet alleen maar de ogenbliksmanifestatie is, maar een keten van onoverzienbare bestaansbelevingen, welke tijdelijk culmineren in een punt van actie als je op aarde bent en een punt van realisatie wanneer je in de geest bent. Het is moeilijk.

Er zijn dingen die je dierbaar geworden zijn: Het doorkomen, als paranimf voor afscherming zorgen en al die dingen meer. Het was zo gezellig en nuttig bezig zijn. En wat zal nu mijn taak worden? Zal ik behoren tot de inspiratoren? Zal ik op een andere manier een weg moeten zoeken? Het ligt natuurlijk ten dele aan mijn persoonlijke inhoud en mijn eigen willen, maar daarnaast weldegelijk aan de veranderingen die door de Witte Broederschap zelf in de komende periode worden doorgevoerd.

Onzekerheid betekent gelijktijdig ook jezelf op de proef stellen, meer leren over wat je werkelijk bent, wat je werkelijk kunt. En wanneer het voor u misschien wel eens vervelend is wanneer een steuntje wegvalt, besef dan dat ook dat een proef is. Niet een proef van buitenaf opgelegd. Het is een proef die je jezelf oplegt, een test: ben ik het werkelijk waard? Kan ik, wanneer mijn illusies langzaam maar zeker vervliegen, wanneer de leiding en de hulp van anderen ineens niet meer zo gemakkelijk bereikbaar zijn, toch verder gaan, toch groeien, toch beter zijn?

U kunt het, zo ik er van overtuigd ben dat ik – misschien na enige tijd, maar toch zeker – mijn plaats zal vinden, mijn werk, mijn leven en harmonieën opnieuw volledig en in geheel andere vorm zal kunnen ondergaan. Zo ben ik ervan overtuigd dat het ook voor u mogelijk is.

Er leeft in u meer aan kracht en besef dan u uzelf wilt toegeven. Heel vaak begraven wat in ons ligt onder woorden die wij van anderen lenen. We moeten terugkomen tot onszelf, maar dan in kracht, in rust en sterk. Sterk zijn betekent alleen: jezelf aanvaarden en daardoor zeker zijn van jezelf. U hebt geen reden om uzelf te verwerpen, ook al denkt u dat soms. Wees uzelf en geniet. Ja, zelfs in mijn toestand durf ik dat woord te gebruiken. Geniet van de plotselinge en misschien vaak schokkende veranderingen die zich overal afspelen. Laat u doordrenken met de krachten die rond de aarde losbreken.

Vrees het duister niet, opdat gij licht kunt zijn.

Vrees uzelf niet omdat ge alleen als uzelf kosmisch bewust kunt worden.

Dat  is mijn conclusie uit de besluiten die in grote lijnen genomen zijn door de Witte Broederschap.

Ik moet toegeven, dat een groot gedeelte van mijn weergave daarvan is gewijd aan de consequenties die dit voor de Orde en natuurlijk ook voor mij zal hebben, maar ik heb het u zo eerlijk mogelijk voorgelegd en zo duidelijk mogelijk.

Probeer het niet in betekenis te veranderen. Laat het op u inwerken zoals het u gezegd is.

Weet, dat niemand uitverkoren is, maar dat een ieder die een harmonie bereikt, als uitverkorene kan gelden. In deze zin staat u allemaal slechts één stap van een werkelijke inwijding.

Verwacht niet dat een ander het doet. Het leeft in u en het moet door u werken. En wanneer het door u beseft wordt dan zult ge een grotere wereld kunnen beleven en weten waarom de Broederschap schijnbaar zo plotseling allerlei aanwijzingen en richtlijnen heeft gewijzigd.

Ik wens u allen een jaar van groeiend innerlijk bewustzijn en innerlijke kracht.

image_pdf