De hedendaagse tijd en de tweede werkelijkheid

image_pdf

1 december 2005


De hedendaagse tijd en de tweede werkelijkheid – deel 1

De hedendaagse tijd en de tweede werkelijkheid – vragen

De hedendaagse tijd en de tweede werkelijkheid – De tweede werkelijkheid: nawoord

 

Graag merken we op dat deze geluidsopnamen destijds zo correct en zo zorgvuldig mogelijk zijn uitgeschreven (zie tekst hieronder). Wij wensen ons evenwel te verontschuldigen voor eventuele fouten of onjuistheden die in de teksten zouden zijn geslopen.

 

Ik zou willen praten over de mogelijkheden die een mens heeft in zijn stoffelijk bestaan, meer bepaald bekeken in de hedendaagse tijd. Ik heb mij gedurende langere tijd beziggehouden met het fenomeen” mens”. Zeer boeiend.

Wanneer ik heden kijk hoe u geleefd wordt. Het meeste van wat jullie doen, wordt door anderen bepaald. U leeft in een maatschappij en u denkt: “Ik ben vrij” Maar hebt u er al ooit bij stil gestaan in wat voor soort kooi jullie gevangen zitten? Heb je er al bij stil gestaan wat jullie allemaal “moet” doen om zogezegd “vrij” te zijn?

Wanneer ik dit vergelijk met de mens van een paar eeuwen terug, dan leeft de huidige mens in een prachtige gouden gevangenis en handelt hij alleen nog maar volgens bepaalde voorschriften, bepaalde regels. Hij vraagt zich niet meer af: “Is het correct? Klopt dit wel?” Nee, hij laat zich gewoon meedrijven met hetgeen hem voorgespiegeld wordt.

Wanneer ik zie, bv. dat men hier in uw contreien een enorme actie gaat ondernemen voor die arme Pakistani, die daar zogezegd last van de winter hebben, nadat ze een aardbeving hebben mee gemaakt. En dat er van u verwacht wordt dat u mild zijt. Want de waarheid is: die Pakistani moeten wapens kunnen kopen, liefst moderne spitstechnologie en dat kan maar als je centen hebt. En nu, een aardbevinkje en de vrije mens van het Westen zal zeer vrij geven waardoor er nieuw wapentuig kan gekocht worden. Wij hebben ons geweten gesust, we hebben gestort. Maar wat is de waarheid? De werkelijkheid is niet dat deze sukkelaars ginder aan het omkomen zijn. Ten andere: de sukkelaars die omkomen zijn beter af want ze komen naar onze zijde.

U leeft op het ogenblik in een wereld waarvan u denkt, denkt, dat u van alles op de hoogte bent. U denkt dat u weet waarom zaken gebeuren maar u weet het geenszins. U hebt niet de minste idee hoe in vele gevallen zaken in elkaar gestoken zijn. Het zou in vele gevallen gevaarlijk zijn moest je op de hoogte zijn.
Men vergeet erbij te zeggen dat deze mensen al lang zo leven, dat deze mensen ginder totaal anders leven. Dat zij, ondanks het feit, dat zij niet in die gouden kooi leven van u, veel vrijer zijn en in vele gevallen veel gelukkiger. En dat die mensen, in wezen niets te maken hebben met de generaals, de officieren, de politici, die ginder proberen het Westen af te romen om zo zichzelf te verrijken. En als het enigszins kan, zullen ze nog wel een paar terroristen naar hier sturen, betaald door uw milde bijdragen. Heb je daar ooit bij stil gestaan, bij nagedacht? Nee, u wordt overspoeld, in uw dagdagelijkse leven door berichten. Maar kunt u ze controleren? Nee.

Waarom vertel ik dit nu?

In de eerste plaats om jullie aandacht te trekken, maar vooral om, in het kader van hetgeen wat de Broeders jullie hier trachten te leren, jullie duidelijk te maken dat het ook anders kan. Een mens kan anders. Men leert jullie: “Gebruik jullie tweede werkelijkheid” Het is een mogelijkheid om u van de keten te bevrijden waaraan jullie allemaal vastliggen.

Zo lang jullie binnen het kader functioneren, voelen jullie de ketenen niet, mogen jullie doen wat je wilt, zogezegd. Maar op het ogenblik dat je maar een beetje zelfstandig gaat nadenken, een beetje anders wilt zijn dan men van u verlangt, ontstaan er problemen.

Het is ook zo dat, op het ogenblik je gewoon anders gaat denken dan wat uw cultuur u toelaat, het misloopt met u. Daarom is het handig te vertrekken vanuit de tweede werkelijkheid, is het handig van, langs de ene kant u gewoon te laten meedrijven tot zo ver het voor u aanvaardbaar is maar tezelfdertijd te kunnen werken, te kunnen ontwikkelen op de terreinen die echt voor u belangrijk zijn en die, ook voor de medemens en voor de aarde en zijn mogelijkheden, belangrijk zijn.

Wat voor het ogenblik voor de mensheid en voor de aarde belangrijk is, is niet hetgeen wat zowel de leiders van de mensheid als de financiers van de mensheid, als de generaals van de mensheid, belangrijk vinden. Laat staan wat vanuit de geestelijke wereld, vanuit de duistere wereld belangrijk wordt geacht voor de mensheid.

Want nu kunt u misschien wel denken, dat al deze generaals, al deze politici, al deze religieuze hoogwaardigheidsbekleders dit zo maar ensceneren, er zit veel meer achter. Er zit een kosmische werkelijkheid achter, er zitten wetten van evenwicht achter. En het is vanuit de studie die ik over de mens gemaakt heb dat ik heb kunnen ontdekken dat zeer veel van het menselijk wezen bepaald wordt door sterke duistere krachten. Vele mensen zijn gezegend, om het zo te zeggen, met een zeer sterk egoïsme, met een zeer sterk begeerteleven beladen en daarop juist wordt aangezet door deze krachten. Deze krachten trachten alles te doen om de veranderingen die bezig zijn zoveel mogelijk te destabiliseren. En daardoor krijg je dat op dit moment er zoveel beweegt. Daardoor verkrijg je dat op dit moment de media u beheerst. De media die gestuurd wordt door krachten waar je liefst niet mee in contact komt. Daardoor krijg je dat soldatenbotten overal over de wegen dreunen en dat, wanneer je niet akkoord gaat met hetgeen men van u verlangt, er zal in slaan of in schieten. Daarmee zie je hoe het fundamentalisme op religieus gebied opgang maakt. Niet dat het enig belang heeft wat de mensen geloven, nee, het is uiteindelijk de terreur, de angst die telt. Want hoe sterker – en dat is toch opvallend – de mens angst heeft, hoe krachtiger het duister op hem kan ingrijpen. Want de angst is de beste meester en de mensen laten zich mee sleuren.

Weet u, het is echt boeiend, als u vanuit onze zijde deze zaken bekijkt. Hoe, op bepaalde plaatsen op de wereld tekorten worden gecreëerd die er nooit zouden moeten zijn. Hoe ziektes in laboratoriums worden voorbereid en in de maatschappij worden gebracht. Hoe men tracht de vernietiging door te voeren om zijn eigen macht te versterken.

Hetzelfde is men aan het proberen in Afrika met Ebola. Men is, op dit ogenblik in het oude Birma bezig met te proberen een zeer besmettelijk variant van griepvirus te ontwikkelen. En dan zie je dat dat plots opduikt. De angst wordt dan algemeen en men heeft macht, vergetende dat men zichzelf daarmee vernietigd.
Want u kunt nu wel denken: De epidemieën die ontstaan, dat is een gevolg van besmetting. Maar u weet dat het een publiek geheim is dat bv. uw fameuze aids gewoon een laboratoriumziekte is,  gemaakt door de Amerikanen. Ik zou zelfs namen kunnen noemen die het ontworpen hebben en kunnen zeggen van waar het komt, maar ik wil het medium niet in gevaar brengen.

Dat is zowat uw moderne wereld. Verschilt hij veel met de wereld die we gekend hebben 1000 jaar terug? Alleen wanneer ik de vergelijking trek, 1000 jaar geleden had men brandstapels, zocht men via alchemistische weg naar dodelijke wapens, maar was men nog beperkt. Nu, met de technologische ontwikkeling die men dankzij de eerste golven van Aquarius heeft, omspant men eigenlijk de ganse aarde. En het is niet voor niets dat men al in de jaren ‘80, zelfs eind de jaren ‘70 gezegd heeft dat de wereldbevolking zal decimeren en dat we uiteindelijk terug tot een leefbare aarde zullen komen op het ogenblik dat we nog met enkele honderden miljoenen zijn.

En dat komt heel rustig aan. Ach, u zult het niet meer meemaken, maak u geen zorgen. Maar dit is de afrekening die plaatsgrijpt. En daarom is het zo belangrijk dat u leert zich daarvan te distantiëren, dat u leert vrij te zijn van angst.

En dat klinkt op zo’n avond heel mooi, vrij zijn van angst maar vanaf de eerste momenten dat de nieuwe griepgolf zal ontstaan, zult u zich al angstig voelen. Dit is eigen aan u.

Wanneer je binnenkort de nieuwe bevingen van de aarde zult waarnemen, wanneer u de nieuwe zuiveringen die de aarde voorheeft, de komende weken en maanden gebeuren, zult u angstig zijn. U zult bang zijn, dat is eigen aan u.

Maar u zult het beter niet zijn en daarom wil ik als gastspreker op een avond als deze, het accent leggen op hetgeen wat men u hier leert. Het kan anders. Je kan vertrekken vanuit een andere werkelijkheid. Je kan u distantiëren van alles wat men u tracht te indoctrineren door gewoon te beginnen van te zeggen: Kijk, dat kan voor u wel waar zijn, maar ik zie het anders, ik ga mijn weg. Ik ga de weg die ik aanvoel, waarvan ik voel dat ze juist is. En dan is het belangrijk dat u een juist beeld vormt. Wanneer een epidemie toeslaat en u hebt er angst voor dat u ook getroffen gaat worden, trekt u alle krachten naar u toe om ze te krijgen. Maar op het ogenblik dat u zegt: “Dit bestaat voor mij niet, ik leef in een wereld die in evenwicht is, waar gezondheid normaal is” dan kent u de angst niet, dan hebt u het beeld voor u van uw werkelijkheid en op dat ogenblik gaat de epidemie aan u voorbij.

Weet u, toen in de tijd Europa getroffen werd door de zwarte dood, hadden er heel velen schrik. Maar er waren ook mensen die zich ingezet hebben op soms onvoorstelbare wijze om de zieken te helpen, om hen te begeleiden, om trachten te voorkomen dat anderen ziek werden. En wat is het rare in deze geschiedenis, deze mensen, die met deze pestlijders in contact kwamen, werden niet ziek. Zij waren zo druk bezig met te helpen dat zij zich niet afvroegen welk gevaar zij liepen. Voor hen bestond het gevaar niet, bestond alleen de werkelijkheid van: Hoe kan ik helpen? En het waren dikwijls degenen die in de maatschappij verstoten waren die zo optraden. Want priesters tot zelfs bisschoppen en kardinalen sloegen op de vlucht. Abdijen sloten hun poorten want het moest buiten blijven. Maar juist doordat ze dat deden haalden ze alles binnen en werden ze uitgeroeid. En degene die zei van: Ik tracht te doen wat ik kan, die overleefde het.

Mijn studie over de mensheid heeft geleerd dat de mens het kan maar dat het niet de massa van de mens is die het realiseert, maar dat het meestal degene is die eigenlijk aan de kant van de maatschappij leeft. In vele gevallen is het degene die door de maatschappij scheef bekeken wordt wanneer er niets aan de hand is. Het is meestal degene waarvan men zegt: “Die deugt niet want hij leeft niet volgens de regels die wij wensen dat hij of zij leeft’
Zo zijn er vele voorbeelden in uw menselijke geschiedenis. Maar we staan voor weer zulke veranderingen. Op sommige plaatsen zal dit zeer ingrijpend gebeuren. De ene zal er mee in contact komen, de ander wat meer de ander wat minder. Maar het is belangrijk dat u de juiste ingesteldheid hebt. En deze ingesteldheid moet je zelf opbouwen.

En wanneer u langzaam maar zeker de kunde die u hier opdoet steeds meer gaat omzetten in praktijk, zal je waarschijnlijk in de toekomst steeds meer gaan botsen met deze maatschappij, met deze mensen die het allemaal zo goed weten, die gedreven worden door hun eigen hebzucht, door hun eigenbelang, door hun eigen, enige exclusieve waarheid, die iedereen zou moeten aanvaarden en geloven. Maar stoor u daar niet aan. Volg het gevoel in u. Gebruik uw mogelijkheden, luister naar de inspiratie van degenen die het goed met u doen, die u trachten te helpen en die zullen proberen u steeds op de juiste wijze te leiden door deze chaotische nogal duistere tijd.

Op dit ogenblik is Woelig uitgegaan. Ik weet niet of dat voor u iets zegt, maar Woelig is de grote weerwolf die door de geestenwereld over de aarde doolt, in de meeste gevallen tijdens de donkere periode van het jaar. Woelig is een naam die voorkomt, reeds van bij de oude druïden, van uit de Keltische tijd. Het is een fenomeen dat echt bestaan heeft en dat in de geestenwereld is blijven bestaan en steeds weer opnieuw, wanneer het duister naar de macht grijpt kunnen we zeggen dat Woelig is uitgerukt.

Het is aan u om u daar niet aan te storen. Het is aan u om in deze periode u voor te bereiden op de terugkeer van het Licht. Het is aan u om in deze periode het Licht in u te laten branden, te laten schijnen, wat er ook gebeurt, wat er ook plaatsgrijpt. Het is aan jullie om één kracht te zijn. Het is aan jullie om als groep een baken te zijn voor degenen die in deze duistere tijd de weg, de richting kwijtraken. En het is vanuit deze ingesteldheid, lieve mensen, dat ik nu samen met jullie graag zou mediteren, samen met jullie de krachten van het licht opbouw in voorbereiding van de terugkeer van het Licht binnen enkele weken. Laat ons de kracht opbouwen zodat hier in deze streken het duister of Woelig geen poot aan de grond krijgt.

Meditatie: Eenheid in de kracht en het Licht

Wanneer we rondom ons kijken zien we dat de aarde, langzaam maar zeker, in zijn winterslaap verzinkt. De natuur komt tot rust. Alles functioneert eigenlijk op een minimum van energie, een minimum van kracht. En dan zien we hoe de elementalen over deze aarde gaan en in opdracht van de aarde vele zaken trachten op te kuisen, op te ruimen, te hernieuwen.

We zien hoe de aarde beweegt, we voelen het, we nemen het waar. We zien en voelen hoe het water van vorm verandert. We zien en voelen hoe krachten zich plots anders gedragen, hoe de natuur andere wetten volgt.

Ik spreek in beelden en het mooie is, wanneer ik hier jullie beelden zie, hoe ieder de woorden die er gesproken worden in zijn eigen werkelijkheid in beelden omzet. Bij de ene brandt het vuur al harder, waar bij de ander het water tot ijs is geworden, de volgende ziet hoe de aarde trilt. Maar goed, dit zijn uw beelden. Deze beelden behoren tot de zuivering. De zuivering die, in deze donkere tijd plaats grijpt, die het mogelijk zal maken binnen enkele weken langzaam maar zeker, de aarde te bedekken met een nieuw kleed, een schitterend glanzend kleed, een samenspel van water, wind en vuur en aarde zal de aarde aanschouwen. En de aarde zal zich zuiveren. En dankzij dat gebeuren zal ook de mens zich kunnen zuiveren. Het oude verdwijnt en het nieuwe Licht dat langzaam maar zeker zal ontluiken, kan u meenemen en uw uitstraling zal steeds groter, steeds mooier worden zodat je in evenwicht zijnde met aarde en kosmos een signaalfunctie hebt naar al de anderen zodat je er voor kunt zorgen dat de krachtpunten blijven bestaan, dat alle krachtpunten samen kunnen gebundeld worden en zo een web van Licht en harmonie, gevlochten rond de aarde, de aarde langzaam maar zeker, haar nieuwe aanschijn kan geven.
We zien hoe de kracht van het vuur zuiverend kan optreden. Wanneer het licht terug is om kracht en energie te geven We zien hoe de wind vele zaken opruimt, het oude omzet opdat het nieuwe zich zou kunnen manifesteren.

Zie hoe je deel zijt, zie hoe uw werkelijkheid tot de werkelijkheid wordt van uw bestaan. Zie hoe de krachten van het Licht rondom u, in u zich manifesteren. Zie hoe je wordt, als een werveling van energie, hoe je in harmonie zijt met alle krachten van de kosmos, hoe je deel bent met stof, als met geest. Hoe je één bent met al het bestaande en hoe je vanuit die éénheid voor uzelf de kracht ontwikkelt, het alchemistisch proces waarmaakt waardoor je voor de aarde de ware kracht, het ware metaal, de ware uitstraling, het ware goud, de ware diamant bent.

Wees één met al uw broeders en zusters die samen met u de weg van het Licht gaan. Wees in harmonie met al uw verwanten waarmee u de liefde deelt, de grote liefde voor het leven, voor het bestaan; het bestaan zo goed van aarde als de kosmos, het bestaan van de schepping. Besef dat je als mens en geest niet in staat bent de grote raadselen van het bestaan te bevatten maar besef dat je er deel van zijt, dat je het “bent” en dat besef is voldoende om uw weg te gaan, om de krachten uit te dragen.

Besef dat je, wat er ook gebeurt, je deel bent van deze éénheid, dat je deel bent van dit Licht. Besef dat je het licht bent, dat je door deze waarden door u te laten gaan je allen samen voor mekaar één kracht betekent, dat u hier allen samengebundeld via alle anderen die op het ogenblik met deze krachtstroom van dit Licht, deze harmonie, één bent en dat, vanuit die éénheid alle overdrachten mogelijk zijn.

Want wat u denkt is één met wat uw broers of zusters denken waar ook op deze aarde. En wat u nodig hebt om hier de harmonie te hebben zal aanwezig zijn, al komt het van de andere zijde van de aarde. Afstand, tijd noch ruimte, in deze harmonie, in deze uiting van licht is niet bestaande. Je bent één met alle strijders van het licht. Je bent één kracht, één harmonie.

Dit is het grote alchemistische dat geen geheim heeft voor degene die het doorgrond. Want deze ervaart het dat alles een éénheid is. Een kracht, één evenwicht in dit licht, in de uiting van de kracht die ons geschapen heeft, in de uiting van wat wij de Vader noemen. Dat deze kracht bevestigd zij, hier en op alle plaatsen, zo goed op aarde als in de kosmos.

Mijn geliefde broeders en zusters. Ik heb getracht voor u vanavond twee kanten van uw menselijk bestaan in beeld te brengen. Ik hoop dat u het niet vervelend vond geconfronteerd te worden met de minder goede kanten van de mensheid. Maar besef dat het juist dankzij deze evenwichten is, dat het de mogelijkheid geeft aan u om uw weg op de door u gekozen wijze in het Licht verder te zetten.

En misschien ben ik een beetje geprivilegieerd door het feit dat ik al vele eeuwen de mensheid volg en kijk hoe deze zich heeft ontwikkeld.

Daarom is het belangrijk dat u dit weet en u distantieert en daarom is het belangrijk voor u en de weg die u wilt gaan dat u beseft de er andere mogelijkheden zijn dan de mensheid u tracht voor te houden.
Ik zou nog een ganse nacht met u door kunnen praten, hoe de mensheid eigenlijk is opgebouwd, welke groepsgeesten er de mensen sturen. Maar dit is in wezen onbelangrijk. Het belangrijkste voor u is op dit moment te beseffen dat u zich kunt vrijmaken van de ketens waarin u tot op heden gevangen hebt gezeten. En dat het tijd is dat u uw weg gaat die u gekozen hebt, bevrijdt van de druk van de maatschappij waarin u leeft. Want de tijd dat de mens tijd had om zijn bewustwording door te maken is voorbij. Aquarius als kosmische heerser manifesteert zich moment na moment sterker, waardoor steeds meer oorzaak en gevolg korter op elkaar komen. Waar je 20 jaar geleden nog bijna zeker kon zijn dat oorzaak en gevolg in een mensenleven zich niet meer zouden voordoen, kun je er nu van op aan dat het soms gaat, niet meer over jaren maar dikwijls over enkele maanden, weken of uren. En dit fenomeen zal u steeds meer duidelijk worden maar dit fenomeen is ook de basis van vele angsten die in de komende tijd de kop zullen opsteken. En daarom is het belangrijk dat u dit weet en u distantieert. En daarom is het belangrijk voor u en de weg die u wilt gaan, dat u beseft dat er andere mogelijkheden zijn dan welke de mensheid u tracht voor te houden.

Zo, mijn dierbaren, want ondanks het feit dat ik de mensheid al zo lang bestudeer, heb ik ze lief. De mensheid is nog altijd een zeer belangrijke schakel voor de geestelijke ontwikkeling van de kosmos. Vergeet het niet.

Mijn beminde vrienden, Mijn tijd om het medium vrij te geven is gekomen. lk dank jullie voor jullie medewerking en zeker dank ik jullie uit naam van al degenen die dankzij deze meditatie die wij gezamenlijk gedaan hebben, weer een beetje meer levensvreugde en Licht in hun leven hebben kunnen ontwaren.

Vrienden, dat uw weg een weg mag zijn waar het licht steeds op aanwezig mag zijn en waar u zich gelukkig en vredig kunt voelen.

De Vader zij uw metgezel.

Vragen

(Vragen over vorige les “Tweede werkelijkheid” 7 november 2005)

  • Broeder, we hebben het vorige keer gehad over de tweede werkelijkheid, en het in gedachte een visueel beeld opbouwen. Ik vroeg me af of je dat op de duur ook kan zien, of blijft het altijd een denkvorm?

Wanneer u een beeld gaat opbouwen in uw gedachte dan creëert u een sfeer die zal gaan beantwoorden aan een werkelijkheid en in vele gevallen zul je opmerken dat je effectief die tweede werkelijkheid als een eerste werkelijkheid gaat beleven. Dat wil zeggen: In een tweede werkelijkheid stel je je bv. voor dat je met bepaalde krachten kunt werken. Stel dat je zegt: ik ga trachten met magnetisme iemand van zijn pijn af te helpen omdat het mij gevraagd is. In uw tweede werkelijkheid stelt u een beeld dat u dit heel goed kunt en dat het heel vlot verloopt, dan zult u zien, na verloop van tijd en hoe sterker uw beeldvorming in de tweede werkelijkheid is, hoe u ook deze in uw eerste werkelijkheid of uw dagdagelijks gebeuren kunt realiseren met als gevolg dat u resultaten kunt behalen die volgens menselijke norm onmogelijk zijn. Waarom?

Omdat u alles wat u in die tweede werkelijkheid naar voor schuift aan mogelijkheid die u zou willen realiseren in samenwerking met degene die het u vraagt eigenlijk gerealiseerd ziet. Dit wordt overgedragen naar de toestand van de patiënt met als gevolg dat deze in vele gevallen daar zeer sterk gaat op reageren en dat je zo een mogelijkheid krijgt om zaken te veroorzaken die onder normale conditie niet mogelijk zijn.

U moet niet denken dat u dat niet kunt of dat het niet haalbaar is. Mag ik u er aan herinneren bv. de gewone geestelijke operaties die door sommige sjamanen in de brousse worden uitgevoerd. De echte geestelijke operaties. Wat gebeurt daar?

De sjamaan als dusdanig heeft de voorstelling dat hij zijn patiënt kan helpen door bepaalde delen van het lichaam, zijn stuk darm, zijn stuk lever, te verwijderen. Het beeld is zo sterk dat deze man bij de ingreep, zelfs al is het met een versleten roestig mes, een kleine incisie kan maken door de voorstelling die hij in de tweede werkelijkheid heeft gemaakt, dikwijls een klein stuk weefsel verwijdert waardoor het ganse ziektegedeelte verdwenen is.

Ik weet, er worden soms trucs gebruikt om de patiënt te doen geloven dat er een groot deel weg is. Het punt is dat men de patiënt van zijn gezwel of storing of de stenen verlost heeft. En dat komt omdat de sjamaan dit in zijn eigen tweede werkelijkheid eerst volledig heeft volbracht en deze werkelijkheid overbrengt op het stoffelijk lichaam.

  • Ik heb de vorige oefening meegedaan. De oefening was dat wij van hier met onze gedachten naar de huiskamer gingen, en wanneer we dan ’s avonds zouden thuiskomen zouden wij voelen dat er iets veranderd was. Ik had mij hier dus voorgesteld dat mijn hondje rustig op de zetel lag. Normaal gooit die alle kussens overhoop, maar ik had mij van hieruit voorgesteld dat hij heel rustig was, dat dit niet zou gebeuren. Nochtans toen ik thuis kwam, was de zetel overhoop gehaald en heb ik geen verandering opgemerkt. Lag het aan mij?

Je doet een oefening en hoe je de oefening hebt opgebouwd, dat is heel goed. Maar je bent een beginnende leerling. In het begin is het best dat u met heel kleine zaken begint. Wanneer u weet dat uw hondje iedere dag uw woonkamer overhoop haalt, dan zal het in de eerste instantie niet mogelijk zijn om dat hondje uw woonkamer niet te laten overhoop halen. U had bvb wel kunnen een beeld vormen van één bepaald klein stuk dat hij niet zou verlegd hebben. Dat zou misschien gemakkelijker gegaan zijn. Maar, een hondje dat een gewoontepatroon heeft van jaren, en elke avond met u zo speelt, ga je niet op 1 … 2 … 3 dit zo kunnen doen voor de eerste proef.

Het niet lukken is onbelangrijk. Wat belangrijk in die proef was, was dat je, door een voorstelling op te bouwen, je voor uzelf ergens een wijziging creëert. Deze wijziging heeft ook plaatsgehad in uw interieur. Alleen is het: Hoe plaats ik dat, hoe voel ik dat aan?

Door deze oefening te herhalen en herhalen en met simpele zaken te proberen, ga je opmerken dat er wel degelijk na de oefening kleine wijzigingen zijn. Het kan een sfeer zijn die je aanvoelt. Op het ogenblik dat je dat kan vaststellen, dat je dat kunt waarnemen, heb je de eerste klik gemaakt. En dan zal het de volgende keren gemakkelijker gaan. Het is zoals een kind leert fietsen. In het begin moet je het nog vasthouden, of het valt. Maar eens het wat zekerder wordt, begint het goed te fietsen. Het denkt nog wel “papa of mama heeft mij vast”, maar in wezen is het niet meer zo en het fietst al met een zekerheid. Ook zo is het met deze oefeningen. een mens denkt altijd, wanneer wij jullie iets trachten aan te leren, dat dat in eens, zonder enige lering van de ene moment op de andere perfect moet gaan. Spijtig genoeg zit je in een stoffelijk lichaam met bepaalde beperkingen die je eerst moet overwinnen en bepaalde gewoontepatronen die je eerst een beetje moet kunnen wijzigen. Maar, door de oefening en door de inzet lukt dat wel en zelfs in deze gevallen kun je na redelijk korte tijd daar heel goede resultaten mee boeken.

  • Ik heb ook een oefening gedaan. Ik was thuis in meditatie en ik veronderstelde dat ik in een bos was in de Ardennen en ik had mij tegen een boom gezet en dan gekeken … wat is hier allemaal te zien? Ik zag een eekhoorntje, ik zag een hertje. Maar dan na de meditatie dacht ik “ja, is dit nu een goede oefening en doe ik die wel goed? Is dat geen gedacht?”

Kijk, hetgeen wat u naar voor brengt is goed. Die oefening is goed. Het enige wat fout zit is dat u begint te denken “is dit nu wel goed?”. Doordat u aan uzelf gaat twijfelen, vernietigt u eigenlijk de opbouw van hetgeen u gedaan hebt. Dit geldt voor iedereen. Wanneer je met de tweede werkelijkheid gaan leren werken, is het eerste en het belangrijkste punt dat je gelooft in wat je doet. Da’s belangrijk. Daarom is het ook belangrijk dat je in het beginstadium dit niet gaat rondbazuinen, want dan krijg je heel veel ongeloof naar u toe, krijg je heel veel medemensen die een beetje spotten of lachen, en dan begin je te twijfelen. Je kunt deze zaken maar aanleren door te oefenen en te vertrekken vanuit een zekerheid. En wanneer jij een beeld vormt, en je ziet in dat beeld een eekhoorn, je ziet in dat beeld andere zaken gebeuren, dan is dat op dat ogenblik voor u zò, niet anders. Ik zou zelfs meer cru zijn. Wanneer uw zuster daar zegt “ja, ik had het beeld dat alles bleef liggen”, dan kan ik er van op aan dat op dat moment dat zij dat beeld heeft, alles is blijven liggen. Alleen, door het feit dat zij achteraf ter controle gaat kijken, en al in zichzelf denkt “ja, dat kan toch niet, want dat dier doet het”, is al voldoende om alles onderuit te halen.

Het is heel belangrijk dat je vanuit uzelf een zekerheid opbouwt. Het is onzekerheid, het is twijfel dat voor u u deel maakt aan de chaos, en dan lukt het niet. Op het ogenblik dat je zeker bent van hetgeen wat je doet, kun je’r op aan dat het zal gebeuren, of zo gebeurd is.

Ik weet dat dit voor jullie, stofmensen, moeilijk is om te aanvaarden. Jullie hebben een veel te rationeel gedachtepatroon gecreëerd. Maar goed, als je op het geestelijk terrein verder wil geraken, en gevrijwaard wil blijven van hetgeen allemaal aan het afbreken is rondom u, dan is de beste wijze deze kleine stappen eerst op te bouwen om zo naar uw echte werkelijkheid te gaan.

  • Wat noemt u dan de echte werkelijkheid, de eerste of de tweede, of een combinatie?

Voor u als stofmens is het leven in de stof uw werkelijkheid. Maar, het is maar een heel klein onderdeeltje van de echte werkelijkheid. Want, u bent niet alleen een stofmens, u hebt een geest, u hebt nog veel meer dan dat. Hetgeen wij u hier trachten te leren, de tweede werkelijkheid is de echte werkelijkheid van uw geest. Het is de werkelijkheid wanneer uw stoffelijk lichaam rust neemt, slaapt, waar uw geest verder in leeft en werkt, waar de geest volgens uw stoffelijk lichaam kan uittreden enz.

Als u mij nu vraagt: Wat is de werkelijke werkelijkheid dan moeten we het totaalpakket nemen en wanneer u het totaalpakket neemt, dan gaat u nog veel verder dan dit stoffelijk leven en het geestelijk leven. Dan moeten we het ganse bestaan erbij nemen, de ganse kosmos en dan is zelfs uw tweede werkelijkheid al niet meer een voldoende omschrijving voor de echte werkelijkheid die nog veel groter en veel imposanter is.

Maar wat ik u nu vertel is: Kijk, we zitten hier in een lagere school. We leren u zaken aan. En de meeste mensen in de stof zitten eigenlijk in het eerste kleuterklasje, jullie zitten in de lagere school, dat is in wezen een compliment en ik tracht jullie als leerlingen van de lagere school nu uit te leggen wat een professor/dokter aan de universiteit aan zijn afstuderende studenten uitlegt als eindstof.

U begrijpt dat er tussen wat u nu krijgt en het eindpunt, de totale echte werkelijkheid, nog enorm veel zit in opbouw, in ontdekking en dat het waarschijnlijk voor een stofmens in één leven bijna niet volvoerbaar is om die grenzen te bereiken. Daarom is het al prachtig dat u de tweede werkelijkheid leert ontdekken, er leert mee werken, leert gebruiken en eens dat u deze zelfstandigheid zult gerealiseerd hebben, zult u veel gemakkelijker weer een stap verder komen. Maar het is zoals de kleine jongen of het kleine meisje in de lagere school, die al droomt om later arts of ingenieur te zijn. Maar er zitten nog vele jaren tussen, eer dat die droom kan gerealiseerd worden, en veel hard werken.

  • Er werd gezegd “je beeld je in de tweede werkelijkheid bepaalde zaken in, en dan zie je dit en dat gebeuren. Nu, ik kan mij bepaalde situaties voorstellen. Ik heb mij de voorbije week bvb voorgesteld dat ik bij mijn grootmoeder aan haar bed zou staan. Nu, ik kan mij dat voorstellen, maar ik zie dat niet. Ik zie dus ook niet iets effectief gebeuren. Ik kan mij enkel voorstellen dat ik daar zou staan en dat ik probeer haar licht te geven en door mijn aanwezigheid haar een beetje op te fleuren, maar ik zie niets echt gebeuren. Nu, ik heb altijd al problemen gehad met iets visueel te zien, maar ja, is dat geen beperking dan?

Leeft een blinde minder intens als een ziende? Het is niet omdat u op gebied van beeldvorming misschien iets minder aanleg hebt dat u minder resultaten hebt met hetgeen wat u doet. En het heeft misschien zelfs voor diegene die je hier tracht te helpen een veel sterkere invloed, doordat je deze invloed zelf aanvoelt en ondergaat dan dat u afgeleid zou zijn door beelden. Nu stelt u het voor en doet u het, en geeft u de kracht door. Wanneer u naar beelden zou kijken, zou u misschien zeggen “ja, maar ik zou het liever zo of zo willen”. Die beperktheid hebt u nu niet. U kunt zuiver werken. U hebt geen beperktheid van een beeld.

Een mens heeft zintuigen. En zintuigen zijn voor het stoffelijk lichaam zeer belangrijk. Maar wanneer bepaalde zintuigen niet functioneren, kan het zijn dat het lichaam de kans krijgt om zich veel sterker te ontwikkelen en veel andere waarden aan te vatten, op te nemen, te leren, die, wanneer alle zintuigen zouden functioneren, nooit zouden bereikt worden.

Een dove kan bvb in vele gevallen mooiere muziek horen, prachtigere klanken doorleven dan degene die een perfect gehoor heeft. Het enige verschil is dat de dove niet geremd wordt door een stoffelijk systeem dat hem doet luisteren. En dan zal ik even een verdere vertaling maken naar de geest toe. Wanneer u aan onze zijde bent, dan hebt u geen stoffelijke zintuigen. Toch bestaat u, toch ervaart u alles. Dan is de gedachte, hetgeen wat gebeurt. Nochtans u kunt uw gedachten niet zien, u kunt ze niet horen.

Ik zou bvb met jullie een proefje kunnen doen. Ik zou kunnen zwijgen en mijn gedachtebeelden overbrengen op jullie. Maar het gevolg zou zijn dat, wanneer ik terug zou spreken, ieder van u de idee zou hebben dat hij een ander beeld heeft gezien. Een beeld dat misschien het meest bij hem of haar past. Maar men zou er heel moeilijk in slagen dezelfde woordvertaling te maken die ik nu vanuit de geestelijke wereld deze hersenen opleg.

Dus, wees niet ontgoocheld dat u niet direct beelden ziet, maar kijk naar het resultaat, kijk naar wat terugkomt naar u, kijk naar het goed gevoel, de waarde die u haalt uit hetgeen u probeert. Dat is het belangrijke.

  • Voor mij was het een plezante ervaring. Er was iemand die al heel lang in financiële moeilijkheden zat en die zocht al vier jaar naar een sociale woning. Zij sprak mij hier over aan. Op dat moment dacht ik eraan om met mijn pot met die wens, zoals wat dat vroeger al eens geleerd hadden, te gaan werken. Ik voelde dat zelf, ik zou het zelf graag gehad hebben dat ze die woning had. Ik had het gevoel … het komt recht uit mijn hart en ik moet met die pot werken. Later kom ik terug thuis en ik vergeet dat. Vier of vijf dagen nadien belt ze mij en zegt “ik heb goed nieuws, want dat bepaalde appartement waar ik graag zou wonen, ga ik hebben”. Mij gaf dat het gevoel van … met mijn hart … met die pot was eigenlijk niet nodig. Ik heb dat met mijn hart gedaan en volledig met haar meegeleefd.  Kan het zijn dat, als je vanuit je hart iets wenst, dat het werken met die pot overbodig wordt?

Wat is het verschil tussen de daad of de gedachte aan de daad? Er is geen wezenlijk verschil voor de geest. Staat er niet in jullie Christelijke leer dat de zonde met de gedachte dezelfde is als de zonde met de daad? Hier spreken we niet over zonde, hier spreken we over iets positiefs, iets goeds. Mara wanneer je dit bvb met iets negatiefs kunt, zoals men u wijs heeft gemaakt om u bang te maken, moet je u wel realiseren dat je dit wel degelijk met iets positiefs kunt. En dat is hier een mooi voorbeeld van hoe een tweede werkelijkheid functioneert. Je hebt in uw gedachten het gerealiseerd zonder erbij stil te staan en de sleutel van het gebeuren is gewoon geweest, omdat u werkelijk dit vanuit een harmonische band wou laten voltrekken. Omdat dit voor u in uw hart bijna even belangrijk was als voor die persoon. Er is voor de werkelijkheid – nu zeg ik niet eerste of de tweede, maar voor de werkelijkheid – echt geen verschil tussen de daad of de gedachte. Alleen in uw stofmaatschappij  en misschien gelukkig ook,  want stel u voor dat in uw stofmaatschappij de gedachte strafbaar was, er zouden veel overuren moeten gemaakt worden.

Zo, beste vrienden, hier hebt u eigenlijk een voorbeeld gekregen, zonder dat diegene die het voorbeeld naar voren schoof, hoe een tweede werkelijkheid zeer efficiënt kan optreden.

De tweede werkelijkheid: nawoord

Tracht alle oefeningen met een regelmaat uit te voeren. Tracht vooral te beseffen dat je, als stofmens een geest hebt, dat is heel belangrijk. Tracht een sterke wisselwerking in de toekomst te doen ontstaan tussen, wat uw geest tracht te bereiken met uw stoflichaam en hetgeen wat u in de stof denkt of voelt.

Op het ogenblik dat u zich sterker op uw eigen geest gaat instellen, zult u opmerken dat vele oefeningen en vele proefjes veel gemakkelijker zullen verlopen. Je moet langzaam maar zeker proberen de bij jullie aangeleerde scheiding tussen stof en geest volledig te ontmantelen en bewust te zijn dat uw geest u ook in het dagdagelijkse leven, de algemene zaken nabij is en eigenlijk uw beste partner is.

Maar er is meer. U weet, wanneer u overgaat, bevindt u zich terug in een bevrijde geestelijke toestand, niet meer beperkt door tijd en ruimte. U kunt op dat moment, althans voor het stoffelijke, u veel vrijer bewegen maar het houdt ook in dat, voor de stofmens, er zeer veel entiteiten rond hem zijn.

Ge moet leren, langzaam maar zeker, niet alleen de idee te handhaven van stof, geest maar ook het besef te hebben, het aanvoelen te hebben dat je nooit of nooit alleen bent, dat er steeds meerdere entiteiten rondom u zijn.

U bent allemaal opgegroeid in een christelijke wereld en daar zei men: Je hebt een engelbewaarder en je hebt, op de linkse kant een duiveltje. Een punt is wel degelijk dat u omgeven bent, steeds, door entiteiten, in vele gevallen die iets met u te maken hebben, waar ergens een link mee is. Deze link hoeft niet noodzakelijk stoffelijk geweest te zijn, deze kan puur geestelijk zijn. Het kan ook puur een interesse-link zijn omdat je toevallig in jullie bestaan eenzelfde weg gaat, eenzelfde interesse hebt.

Waar het op neerkomt is, dat deze entiteiten rondom u zijn. Deze avond werken hier een tiental entiteiten om dit medium te laten spreken en alles goed te laten verlopen. Als ik de optelsom maak van entiteiten in deze kleine ruimte heb ik geluk dat wij geen afmetingen hebben.

Ik wil u op deze manier trachten duidelijk te maken dat ieder van u, onder welke conditie ook, en dat is belangrijk, nooit alleen is. Dat je steeds vergezeld zijt door energieën, geesten, entiteiten die een goede bedoeling hebben met u. Die duiveltjes zijn er ook. Die trachten meestal te parasiteren.

Maar het hangt volledig van u af, wie u kan bereiken, van wie u hulp kunt krijgen. Op het ogenblik dat u dit beseft en u doet eender welke taak en u stelt u in gedachten ervoor open, ontstaat de mogelijkheid om geïnspireerd te worden, om geholpen te worden. Of denkt u dat elke chirurg toevallig zoveel kunde heeft om altijd juist op dezelfde plaats de juiste ingreep te doen? In vele gevallen is het gewoon omdat die chirurg met zijn kennis zo overtuigd is en tracht hulp te geven, zo een sterke harmonie creëert dat hij openstaat voor de geestelijke inspiratie die hem op de juiste plaats laat snijden en het juiste plekje vindt zonder dat hij het ganse lichaam moet openen.

Ach, je gaat gevoeligheden kunnen ontwikkelen op terreinen die je tot hiertoe niet kende. Je gaat misschien plots interesses krijgen voor zaken waar je tot hiertoe nooit hebt bij stilgestaan maar waaruit blijkt dat juist deze interesse voor u nieuwe wegen opent, nieuwe mogelijkheden geeft om in uw leven een betere ontwikkeling door te maken, geestelijk verder te komen, zelfs stoffelijker in evenwicht te zijn.
Dit klinkt misschien raar maar het is zo. Dit geldt ook voor de ingenieur die zit te zoeken hoe hij best iets bouwt, die plots een ingeving krijgt. Dit geldt voor alles. Voor de man die rijdt met de wagen. Op het ogenblik dat je in evenwicht zijt, in harmonie, ontstaat er een enorme sterke wisselwerking vanuit uw tweede werkelijkheid naar u toe. Dit gebeurt dankzij uw geest, dankzij uw lichamen, uw fijnstoffelijke, uw astrale vormen enz. Neem aan dat je, wanneer je iets tracht te realiseren en je weet niet goed hoe eraan te beginnen, gewoon u open te stellen, simpel te zeggen: “Broeders, vrienden, hebben jullie een idee, hoe zouden jullie het doen, kunnen jullie mij helpen?” Op dat ogenblik zul je opmerken dat zaken in beweging komen. Ook hier zul je moeten leren aanvoelen. Ondanks het feit dat jullie hier in jullie leven reeds duizenden keren op inspiratie hebt gereageerd, onbewust wordt het belangrijk in de komende tijd dat je dit bewust kunt realiseren. Dat je niet gaat afhangen van toevalligheden maar dat je een bewuste instelling kunt opbouwen naar onze zijde toe. Bewust zijn van het feit, van wat er ook gebeurt: “lk heb een directe verbinding, er kan mij geholpen worden” En hoe sterker je dat gevoel voor u gaat waarmaken, hoe meer je het gaat gebruiken, hoe meer resultaten je gaat zien.

Van belang is dat u zich blijft voorhouden dat u dit doet in een vorm van harmonie enerzijds maar ook dat u dat doet in harmonie met het Licht. Want het is heel goed mogelijk, beste vrienden, ditzelfde resultaat te behalen via het duister, via de begeerte. Of denkt u werkelijk dat bepaalde personen zo’n succes kunnen boeken zonder dat daar iets achter de schermen gebeurt? Alleen, daar moet je mee opletten, is, wanneer je u laat meedrijven met het duister, met het grauwe, dan kun je misschien wel in de stof multimiljonair worden, rijk worden, maar vergeet niet dat er geestelijk een prijskaartje tegenover hangt, dat moet afgelost worden.

En vroeger, in het tijdperk van de vissen kon je dat nog klaren om dit mee te pakken, in vele gevallen naar onze zijde, maar in het nieuwe tijdperk liggen de zaken iets anders, kun je wel hetzelfde realiseren maar volgt de rekening meestal veel sneller, meestal in het stoffelijk bestaan zelfs nog.

Ik geef jullie de raad, als je werkt met deze krachten, kies de weg van het Licht, van de harmonie, van de naastenliefde en distantieer u zoveel mogelijk van de weg van de begeerte, de weg van de ik-zucht.

Het kan, in deze tijd ogenschijnlijk boeiend zijn op een begeertepatroon in te gaan en daar zogezegd hulp van de geesten te vragen. Het kan boeiend zijn maar het is maar tijdelijk. Het is een illusie, die is zoals in de sprookjes. Je hebt een schone prinses maar eens dat ze u in de greep heeft, verandert ze in een duister wezen, een demonisch wezen, in een sater.

Dit heb je niet wanneer je gewoon kunt vertrekken vanuit een positieve harmonische gedachte. En wees niet bang, als je zo tracht te leven zul je in het leven niets te kort komen. Je zult op uw weg tegenkomen wat voor u belangrijk is, wat voor u mogelijkheden inhoudt. En als toevallig die mogelijkheden zijn dat het u stoffelijk sterk voor de wind moet gaan om iets te bereiken zal dat daarin zitten. Maar dit zal niet de essentie zijn. De essentie zal zijn, de kracht, de harmonie waarmee je werkt, de betekenis die je hebt voor uw verwanten, voor de aarde waarop je leeft.

U hebt misschien de gedachte: “Dat wisten we toch allemaal” Ja, in wezen weet je dat allemaal maar dan stel ik direct de vraag aan jullie: “Als je dit allemaal al wist, waarom heb je het nooit gebruikt, nooit toegepast, niet gedurfd, hetgeen u aanvoelde te volgen?” Wel, gewoon omdat u twijfelt, omdat u voor de illusie-zekerheid van de maatschappij steeds kiest.

Ach en dit was goed mogelijk in de eeuw die voorbij is. Maar nu komen we langzaam maar zeker in een periode waar vele illusies als een opgeblazen ballon uit mekaar springen en het wordt tijd dat je die oude illusie-beelden, die u tot hiertoe gedomineerd hebben, laat voor wat ze waard zijn en tracht te beseffen: “Ik heb hier de sleutel gekregen, de mogelijkheid om een tweede werkelijkheid op te bouwen, een werkelijkheid die mijn leven tot een waar leven, een mogelijkheid tot bewustwording maakt. Een leven dat een ware weg wordt in uw bestaan. En je hebt rondom u de mogelijkheden, rondom u zijn uw helpers, uw inspiratoren. Alleen moet u uw geestelijke oren ervoor open zetten, uw geestelijke gevoeligheid opdrijven.

En dan, wanneer u in uw hart, in de kern van uw wezen aanvoelt:” Dit is het” dan gaat u ervoor. En dan zul je zien, dat steeds weer deze tweede werkelijkheid, de ware werkelijkheid voor u wordt, dat je steeds verder geraakt en dat uw betekenis als stofmens voor uw medemens steeds groter en belangrijker wordt.

En dit is niet onbelangrijk naar de toekomst toe. Integendeel, de aarde heeft meer en meer mensen nodig die in dit besef leven en werken. Want dit is het fundament voor de toekomst, dat ook jullie toekomst is. Want het is niet omdat u binnen enkele jaren ons terug vervoegt, de ene al iets rapper dan de andere dat de aarde voor jullie van geen belang meer zal zijn. De aarde is voor de geest nog steeds een zeer interessante, aantrekkelijke mogelijkheid om lering op te doen.

Ach, het stoffelijk lichaam zal zich perfectioneren zoals duizenden jaren geleden het ook gedaan heeft. Er zullen andere vormen ontstaan maar telkens weer is het belangrijk de leerschool die je eruit kunt halen. Het is daarom ook dat jullie hier nu aanwezig zijn, dat jullie nu leven, dat je gezocht hebt naar een voertuig, juist in deze veranderlijke tijd. Omdat deze tijd voor jullie de mogelijkheid inhoudt van, op korte tijd, stoffelijk gezien dan toch, geestelijk enorm vooruit te gaan.

Het is altijd zo, op de wisseling tussen twee heersers kun je de lering opdoen vanuit het oude en vanuit het nieuwe en kun je daar een samenvloeiing krijgen, een vergelijk krijgen, een dubbele waarde die je dan meeneemt wanneer je terug aan onze zijde bent.

Dit laatste was misschien een beetje predikend maar ik hoop echt dat u allen gevoeld hebt waar we heen gaan en dat ik u heb kunnen bijbrengen, wanneer u vanavond naar huis gaat, dat u beseft, dat u nooit meer alleen bent. U bent het nooit geweest maar je hebt het niet beseft. En dat u nu wel beseft: Kijk, mijn vrienden zijn rondom mij. Het is alleen maar dat ik langzaam maar zeker beter moet leren luisteren. En dan kan ik werkelijk zeer goede resultaten boeken.

Mijn beste vrienden, heb je hierover nog vragen?

  • Er wordt gezegd: Velen voelen zich geroepen maar weinigen worden uitverkoren? Hoe weten wij of we uitverkoren zijn?

Die uitspraak heeft een andere bedoeling. Ieder mens is uitverkoren. Maar vele mensen durven het niet aan en daardoor heeft Meester Jezus in de tijd gezegd dat er zo weinigen het zullen volvoeren. Hij heeft dat nog duidelijker gemaakt aan de jongeling.

Maar, mijn lieve vriendin, je moet het zo bekijken, u bent geïncarneerd, u bent op aarde gekomen als een zoekende geest. U bent niet uitverkoren, u bent niet verworpen, u bent wie u bent en het is belangrijk dit te beseffen.

Dit is geen religie die macht over een mens wil hebben wat we hier brengen. Dit is gewoon de mogelijkheid die de mens heeft wanneer hij gebruik maakt van hetgeen  in hem aanwezig is en rond hem aanwezig is. Je bent in het bestaan een zelfstandig wezen, je bent een ziel, je bent een kracht. Je komt van de Vader en je gaat uw weg terug. Ik weet, op aarde zal men u proberen in een patroon te dwingen omdat men zo macht over u heeft en zal men u de idee trachten te geven, zeker binnen religies: “Wij zijn de uitverkorenen en gij zijt uitverkorene als ge maar doet wat ik zeg”

Maar neem mij niet kwalijk, het is niet wat de ander zegt dat in uw leven telt, het is hetgeen wat jij zelf realiseert, wat jij zelf waar maakt, binnen de harmonie met uw verwanten, binnen de harmonie met het licht van waaruit je ontsproten zijt. Het zijn al deze krachten die tellen. En wees ervan overtuigd: Iedere mens die dat begint te beseffen is uitverkoren. Niet door de ander maar door zichzelf, door zijn houding, door de weg die je gaat, de weg van het licht, de weg van de harmonie, de weg van de liefde voor uw naaste.

Wat heeft de heer Jezus gezegd: “Het rijk der hemelen is voor iedereen. Word als deze kinderen en u treedt het rijk der hemelen in”. Waar hij niet bedoelde dat de volwassene seniel moest worden maar waar hij duidelijk sprak: De eenvoud geeft u de sleutel tot bewustwording. Want ook in zijn tijd was er niets anders dan voorschriften, regels die moesten gevolgd worden. En naargelang je meer of minder deze regels volgde werd je meer of minder in de joodse maatschappij geaccepteerd.

Maar dit geldt ook voor de Romeinse maatschappij. Dit gold toen voor alle culturen. En Meester Jezus wou daarvan afstappen en zei duidelijk: Laat het achter, kijk naar de eenvoud, wordt gelijk hen, deze kinderen. Zij storen zich aan niets, zij spelen, zij zijn gelukkig. Of wordt gelijk de vogelen des velds. Zij zaaien niet, zij maaien niet maar ze hebben altijd alles. Zij zijn in harmonie met hun omgeving. En zo zou je kunnen verder gaan.

Laat mij hier afronden en zeggen, beste vrienden, je moet niet uitverkoren zijn, je bent éénmaal deel van de Vader, kan niet anders. Besef dat en vanuit dat gevoelen, vanuit de harmonie met de kosmos en de werkelijkheid, kunt ge uw weg gaan. Niemand hoeft u te zeggen: Je moet het zo of zo doen. Zoals ik daarnet gezegd heb, vertrek vanuit uw hart, vanuit de kern van uw wezen en het zal u goed gaan.

image_pdf