De ingesteldheid van de mens

image_pdf

15 September 2009

We staan aan het begin van een nieuw seizoen en we gaan de zaken vanaf vandaag een beetje anders aanpakken. Wij hebben zo een beetje afgescand bij ieder van jullie wat eigenlijk de grootste drijfveren zijn, wat de verlangens zijn en wat de mogelijkheden zijn. Daarom hebben we besloten om het eerste gedeelte te handhaven als een kleine lering en het tweede gedeelte van de avond, dat is en blijft het belangrijkste, het meditatieve gedeelte. Ook hierin gaan we weer koppelingen leggen naar andere groepen zodat de kracht van de meditatie zich kan vermenigvuldigen en dus een zeer krachtige lichtende uitwerking kan hebben. Vanuit onze zijde hebben we er over nagedacht op welke wijze wij jullie in het eerste deel het meest van dienst kunnen zijn, en dan zijn we tot de slotsom gekomen dat we misschien een algemene term op het eerste gedeelte kunnen plakken als dusdanig en zouden wij dit noemen: “Geestelijke Wetenschappen”. Geestelijke wetenschappen is een beetje een contradictie omdat wetenschap en geestelijk moeilijk samen te rijmen is. Maar toch, je moet dit een beetje bekijken vanuit onze kant en dan zal je opmerken dat heel veel zaken voor u misschien nieuw zijn, maar toch handig om ze te kennen en ermee te werken. Het is vanuit deze basis dat we dus geopteerd hebben om zo een titel daaraan te geven.

Verder wil ik nog een praktische mededeling doen voordat we aan de avond beginnen. Waarschijnlijk zal in de loop van begin november of eind oktober er een spreker komen (via dieptrance dan wel) van de Witte Broederschap op het moment dat het eigenlijk belangrijk is dat bepaalde gegevens, alsook bepaalde projecten die op stapel staan voor de mensheid en voor de aarde naar voor geschoven kunnen worden. Zo, dat is zo een beetje het praktische van deze avond.

U hebt in het eerste half jaar redelijk veel magisch praktische zaken geleerd en voor sommige was dit zeer boeiend en anderen sprak dat minder aan. Nu zouden we graag vanaf vandaag, jullie ook nog praktische zaken aanleren, maar misschien minder het accent leggen op hetgeen dat wat het magische is, omdat dit voor de mens soms nogal moeilijk valt en zeker wanneer hij of zij dit in het dagdagelijkse leven wil gaan toepassen. Niet tegenstaande dat, kunnen we zeggen dat heel veel van hetgeen op het ogenblik rondom u gebeurt eigenlijk pure magie is. Maar daar let u niet op, want dit is deel van uw wereld, deel van uw werkelijkheid en dan gaat u zaken inkleden en bekijken zoals u denkt dat ze zijn, zonder te beseffen wat eigenlijk de echte realiteit is van hetgeen wat gebeurt of plaatsgrijpt.

Nu is het voor de mens van vandaag zeer belangrijk dat hij of zij beseft dat vooral in de eerste plaats uw gedachten bepalend zijn voor wat er gebeurt, ik zeg wel duidelijk “uw gedachten”. Veel mensen denken dat zij door anderen gestuurd worden, dat zij door anderen in bepaalde omstandigheden meegesleurd worden, dit is maar in een zeer beperkte mate waar. Je moet beseffen dat enkel en alleen kan gebeuren hetgeen wat in u leeft. En daarmee wil ik het volgende zeggen: hetgeen wat een mens zich niet kan voorstellen, wat niet in hem leeft, kan hem ook niet treffen, kan hij ook niet meemaken. Dit klinkt misschien op het eerste zicht voor jullie heel ongelofelijk, nochtans is het waar en dit is waar langs beide kanten, zo goed langs het positieve als langs het negatieve. Dat beseffende in deze tijd geeft u een grote stap voorwaarts. Veel mensen voelen zich onrustig, veel mensen hebben een angstig gevoel bij de toekomst, voelen zich onzeker. Ze staan er niet bij stil dat zij deze beelden zelf creëren en doordat zij deze beelden creëren bestaat de mogelijkheid dat de kosmos daarop aanzet. Dat alle andere beelden die op een gelijk harmonische lijn liggen, zich koppelen aan deze negatieve gedachten. Met als gevolg dat er een hele, ik zou bijna zeggen, onstopbare trein op gang komt die steeds sneller en sneller en onbeheersbaarder gaat rijden. Daar tegenover kunnen we direct stellen dat wanneer iemand zich positief instelt, wanneer iemand gewoon gaat voor hetgeen wat zij of hij aanvoelt als zijnde correct, dat hier ook weer de kosmos op dezelfde wijze gaat reageren. Dat wil zeggen dat alles wat de positieve ingesteldheid kan stimuleren, zich zal manifesteren en ook ervoor zal zorgen dat hier dus een versnelling en versterking op het positieve vlak ontstaat.

Nu denkt u misschien, ja, dat hebben we al meer gehoord en daar hebt u gelijk in. Dit is niet nieuw wat ik nu vertel. Alleen wat op het ogenblik wel nieuw is, is dat dit in uw wereld op dit ogenblik, zich in een versnelde mate aan het voltrekken is. Met een snelheid die ervoor gaat zorgen dat tussen nu en het einde van het jaar uw wereld er weer anders zal uitzien, en u leeft in die wereld en dat maakt het nu juist zo boeiend. Op het ogenblik dat u beseft dat wat u wenst en wat u aanvoelt als geestelijk correct en zelfs stoffelijk correct, dan kunt u nu enorme resultaten bereiken.

Laat even alles wat u benadert, wat u normaal gesproken niet ligt, of u angstig maakt, of u ontevreden maakt, laat dat voor wat het is. Schenk er in deze komende periode geen aandacht aan, maar houdt u bezig met hetgeen wat werkelijk in u leeft en dit is veel meer dan dat u op het eerste zicht denkt. Er zijn zoveel zaken die u zeer goed kunt, er zijn zoveel zaken waar u mee bezig kunt zijn die rondom u een volledige positieve sfeer opbouwen. Mag ik u eraan herinneren, u bent allemaal bezig met te mediteren. Alleen al het feit dat jullie mediteren, maakt jullie sterker t.o.v. de wereld, in die zin dat je een verbinding krijgt met de kosmische krachten die op deze positieve handelingen inspelen. En dit gaat zeer ver, gewoon door uw meditatief proces verkrijgt u dat bijvoorbeeld uw lichaam ondanks alles veel sterker zal staan dan bij degenen die dat niet doen.

En zo kunnen we zeer veel zaken naar voor halen. Gewoon een vriendelijk woord tegen iemand anders, daar een gewoonte van maken, u niet laten meeslepen met onvriendelijkheid, maakt dat je de hele kosmos naar u toetrekt en dat u dus ook geconfronteerd wordt met anderen die op dezelfde wijze leven, die ook op dezelfde wijze denken. En u begrijpt wanneer u op zulke wijze te werk gaat dat u, ieder voor zich, zoals de mens het soms graag uitdrukt, een tweede werkelijkheid creëert, een tweede werkelijkheid die eigenlijk wanneer het er op aankomt in de plaats komt van de werkelijkheid waarin u dagdagelijkse leeft. Maar alles wat u, voor u, in deze tweede werkelijkheid als realiseerbaar ziet, als uitvoerbaar ziet, zal zich dan kunnen voltrekken. Want het is zoals ik aan het begin heb gezegd, je kunt alleen maar meemaken, doormaken, leren wat in jou aanwezig is. Wat niet in jou aanwezig is, zul je nooit kunnen doormaken, wat er ook gebeurt.

We bekijken dit niet langs de negatieve kant, dat is ons deel niet en zeker niet op een avond als deze, we bekijken het enkel langs de kant van de positiviteit, van het Licht. Vanuit die werking kunt u dan gewoon stap na stap, dag na dag bij wijze van spreken verdergaan en steeds meer betekenis hebben voor de wereld rondom u. En juist doordat u zich zo instelt en vertrouwen hebt in uw eigen krachten, en dat is soms wel wat bij sommige eens kan ontbreken. Men weet het wel, maar ja. Soms balanceert het vertrouwen, want je wordt toch langs alle kanten bestookt met allerlei berichten. Stoor u daar niet aan en ga voor hetgeen wat voor u op dat moment belangrijk is.

Is heb belangrijk op dat moment dat u bij wijze van spreken een goed boek leest, dan leest u een goed boek en dan zit u niet te denken, ja, maar ik had op dit ogenblik kunnen werken en misschien dit kunnen doen en dat. Nee, op dat moment was het voor u belangrijk een goed boek te lezen. Voor een ander is het misschien belangrijk in de tuin te werken en voor een ander is het misschien belangrijk een wandeling te gaan doen. Ik houd het speciaal op deze kleine stoffelijke facetten omdat de ingesteldheid, lieve vrienden, telt in alle facetten van uw leven, zo goed stoffelijk als geestelijk.

Wanneer u mediteert dan gaat u ervoor. Dan tracht u daar het beste van te maken en op dit moment hebt u de grote voordelen dat de wereld tussen ons (de geest) en de wereld van de stof, heel klein is en dat u tijdens uw meditatie heel gemakkelijk inspiratie kunt ontvangen, heel gemakkelijk kunt begeleid worden in zaken die u wilt bereiken. Dat heel gemakkelijk ook uw gedachten op het juiste spoor gezet kunnen worden, en dat is niet niets. Dat betekent, lieve vrienden, dat wat er voor u nodig is er steeds zal zijn, wat er ook gebeurt. Maar let op, wat voor u nodig is om in harmonie te zijn met de kosmos is iets anders dan wat de stofmens denkt dat hij nodig heeft om te kunnen leven. En daar wordt nog dikwijls tegen gezondigd.

Wanneer u ervoor gaat. Stel je hebt het gevoel dat u mensen moet helpen en u voelt de kracht in uw handen, en u denkt en u voelt, en op den duur weet u het zeker (want u hebt resultaat) dat u met uw handen voor anderen iets betekend, dan gaat u daarvoor, dan leeft u daarvoor. Maar let op, stel er geen eisen in. Wanneer u gevraagd wordt te helpen dan kunt u helpen, dan kunt u uw handen gebruiken, en daar mag gerust, dat is geen enkel probleem, een beloning tegenover staan. Daar gaat het niet over. Wat het niet kan zijn, is dat hetgeen wat u in die sferen wilt doen, u zou drijven om een omzetting te maken naar de andere kant van de maatschappij die enkel iets doet voor de beloning en meestal voor een geldelijke beloning. Begrijp je het verschil? Wanneer u in uw tweede werkelijkheid positief handelt, positief streeft, dan kunt u in deze tijd alle mogelijke hulp van de kant van de geest, van de kant van de kosmos ook, ontvangen, zonder probleem. Dan zult u ook slagen, dan zal er niets op uw weg komen dat maakt dat hetgeen waarvoor u werkt niet kan doorgaan.

In tegenstelling met het negatieve in de maatschappij, dat gebaseerd is op de begeerte van het individu. Daar ga je zien dat daar alles ook in versnelde mate zich zal voltrekken, maar dan juist in het omgekeerde van hetgeen men verwacht. Dan zou je kunnen zeggen, ja broeder, zoals u het brengt is dat toch een pure vorm van geloof, en dat ontken ik niet. In wezen klopt dit, je moet geloven. Maar geloven in uzelf, u moet het niet geloven omdat wij het zeggen. U weet genoeg, dat is hier altijd al naar voor gebracht en dat is nog altijd de basis van hetgeen wij naar voor brengen, ook wij zijn niet alwetend of onfeilbaar en vooral dat je moet nadenken over hetgeen er gebracht wordt. Maar hetgeen wat hier op een avond als deze naar voor komt, is de kennis vanuit onze zijde die minder beperkend is dan de kennis waarover u in de stof meestal beschikking hebt. U mag niet vergeten, u leeft in een lichaam, u hebt dat gekozen en u hebt dat gezocht, de meesten die hier aanwezig zijn dan toch. Maar dat lichaam heeft eigenschappen, ook dat hebt u typisch gezocht. Nu kunt u wel denken: “heb ik dan verkeerd gezocht?”. Maar kom, wanneer u aan onze zijde bent dan zult u wel direct opmerken waarom u dat soort lichaam, met die afwijkingen, en die moeilijkheden, heb gezocht. Maar het is juist door het lichaam zo te kneden, zo te bewerken, ik zou bijna zeggen zoals een beeldhouwer zijn beeld boetseert of beitelt, zo moet je met je eigen stoffelijk voertuig trachten om te gaan, je boetseert het, je beitelt het, totdat het doet en werkt in de harmonie met zijn eigen geest, maar vooral in harmonie met de kosmos. En dat heeft ook het grote voordeel, dat je voorbijgaat als het ware aan de vele negatieve invloedsferen die zich steeds maar opnieuw manifesteren.

Door op de wijze te werken zoals hier naar voorgebracht is deze avond, bouw je in feite voor uzelf een schild van licht op rondom u. Een schild van licht dat voorkomt dat het duister in uw eigen sferen binnendringt. En daar bedoel ik aardig wat meer mee dan alleen maar uw aura, daar bedoel ik uw volledige “zijn” mee. Dat wil zeggen van het kleinste celletje tot het meest geestelijke lichaam. Uit vorige lessen weet u toch al wel dat je toch over een aantal geestelijke lichamen beschikt, fijnstoffelijke lichamen en een stoflichaam. Dus dat is heel wat, maar doordat je u in het licht zet, u omringt door dit licht, trekt u niet alleen alles aan in de kosmos wat met dat licht in harmonie is, bent u ook kosmisch gezien een schittering of een sterretje, noem maar op. Maar dat houdt ook in dat het duister geen impact heeft zolang u in die richting handelt en werkt. En wij beseffen wel dat dit niet eenvoudig is.

Maar op alle terreinen kunt u daar resultaat mee hebben, u kunt op een ogenblik denken dat er bijvoorbeeld een voedseltekort is, ik houd het even nog stoffelijk, maar je kunt het evengoed geestelijk vertalen. Wanneer u overtuigd bent dat in uw wereld er steeds zal zijn wat er moet zijn, dan zal er voor u steeds voldoende voedsel zijn. Onder welke vorm dat voedsel komt is bijzaak, maar het zal er zijn en u zult verder kunnen.

Nu kan ik zeggen, kijk ik vertaal het even verder, we gaan van stoffelijk voedsel naar geestelijk voedsel. Op een bepaald moment is het misschien niet meer mogelijk om de oude gewoontes van uw spiritualiteit of uw geestelijk denken te handhaven. Maar ook dan wanneer je de juiste instelling hebt zul je opmerken dat ook het juiste geestelijke voedsel u benadert. Dat je ondanks alles te horen krijgt, te ervaren krijgt, wat voor u belangrijk is, wat u steeds weer een trap verder brengt op uw weg van bewustwording.

En zo zie je maar, lieve vrienden, dat het eigenlijk in jullie handen ligt wat er in de toekomst gaat plaatsgrijpen, dat het jullie zelf zijn die bepalen hoe u verder gaat komen in dit leven. U bepaalt zelf wanneer u naar onze zijde komt. Dat klinkt misschien nog wel het zwaarste van deze avond, en toch is het zo. Ook dat is allemaal zeer relatief. Kijk wanneer je uit uw lichaam gestapt bent, wanneer je dat stoffelijke voertuig hebt achtergelaten, dan merkt u op wat voor prachtige mogelijkheden u had, gehad hebt, of gebruikt hebt, in dat voertuig. En ik kan u zeggen dat als u aan onze zijde komt, dan is het precies of dat mensenleven even een uitstap is geweest. Ja, zoals jullie een verlengd weekend nemen. Zo bekijk je dan een mensenleven, en of je dan 60 jaar geworden bent of 80 jaar, of 90 jaar, dat maakt niet uit hoor, want die relativiteit van de geest die doet het niet. Je hebt mensen die maar enkele jaren geleefd hebben, maar die in bewustzijn veel verder zijn gekomen dan mensen die 100 jaar geworden zijn en die nog bijna even ver staan dan op het moment van hun geboorte. Je kunt niet bepalen aan de leeftijd of iemand in zijn bewustzijn snel is gegaan, vooruit is gegaan of niet, dat is zeer individueel. Maar het is zeer boeiend wanneer u uw lichaam loslaat om vast te stellen welke mogelijkheden erin zaten.

En waarom zeg ik dit nu zo, opdat u nog beter zou kunnen begrijpen dat ieder van u veel meer mogelijkheden nog in zich draagt dan dat je tot hiertoe in gebruik hebt. Het hangt natuurlijk ook allemaal een beetje samen met de stoffelijke jaren die u bent en elke periode in een stoffelijk leven vertaalt zich wel enigszins anders naar het geestelijke toe. Maar dit is ook normaal, het is ook de enigste manier waarop dat je iets sterk fundamenteels kunt opbouwen. Maar gezien hier in deze groep de meesten van u reeds lang de fundamenten hebben gelegd, is het mogelijk voor ieder van u om werkelijk te komen, in deze periode, tot heel mooie werkingsresultaten.

Wees niet te terughoudend, wanneer u zaken aanvoelt ga ervoor. Wanneer u bijvoorbeeld het gevoel hebt dat men vanuit onze zijde u een mededeling wilt doen, luister dan, maak afspraken. Wanneer u het gevoel hebt dat u het moet doen met hulpmiddelen, gelijk welke er zijn er zoveel, gebruik ze dan. Zeg niet tegen uzelf: “Nee ik ben niet zeker, of ik durf dat niet aan of wat gaat de omgeving zeggen?” Nee, doe het. Het is nu het moment van de opbouw, nu kun je voor uzelf stoffelijk en geestelijk de nieuwe zaken tot ontwikkeling, tot ontplooiing laten komen. En juist doordat de grenzen zo dun geworden zijn, heb je alle kans op hulp, alle mogelijkheden op ondersteuning, om dit juist te kunnen volvoeren.

U ziet, lieve vrienden, dit is wat we zouden kunnen noemen een inleiding tot deze geestelijke wetenschappen. We gaan de volgende malen er rustig op verder gaan. Ik zou zeggen overdenk eens grondig wat hier gezegd is, maar vooral werk ermee. Tracht er iets mee te doen, en dan ga je opmerken misschien soms bij sommigen tot een echte verbazing dat zij zaken kunnen en resultaten behalen die ze eigenlijk niet hadden in kunnen schatten. En weet u, dan gaat alles wat er komende is, in de komende maanden, voor u niet zo ernstig lijken. Niet zo zwaar vallen, dan gaat u dat heel gemakkelijk in zijn juiste context kunnen plaatsen. Want, lieve vrienden, deze aarde bestaat al miljoenen jaren, zij draait steeds verder en zij zal nog heel lang blijven bestaan. En er zullen nog heel lang incarnaties op deze planeet gebeuren, dus alles wat naar voor geschoven wordt op dit ogenblik als zijnde rampscenario’s, ach, dat is deel van de mensheid, dat is deel van het gebeuren. Maar het hoeft u niet te raken, het hoeft u niet te storen. Ga uw weg, de weg waarvoor u geïncarneerd bent. En als je die weg gaat dan zal je zien, dan is deze aarde, ondanks alles, nog best leefbaar en best een aangename planeet om uw weg van bewustzijn verder te zetten.

Ik zou het hierbij willen laten, maar als er onder u zijn die graag een vraag hadden gesteld over het gebrachte, dan mag je dat nu even doen. Ik zal dan zo goed als ik kan trachten te antwoorden op hetgeen wat u vraagt.

  • Broeder, u heeft gezegd dat op het moment dat wij dat willen, dat wij zo uit dit stoffelijk leven kunnen stappen. Is dat dan enkel door onze gedachten, of …?

Nu ik heb niet direct de neiging om u gelijk een treinticket naar onze kant te verkopen. Maar kijk, het is wel degelijk zo dat wanneer voor de geest de taken die hij voorzien had in dit lichaam voltrokken zijn, dat de geest wel degelijk kan zeggen: ”ik stap er uit”, en dit gebeurt meer dan u denkt. Maar er is een groot verschil tussen wat het stoffelijk voertuig soms denkt en wat de geest denkt. Er zijn mensen die jong zijn en die overgaan, er zijn mensen die ouder zijn die zeggen: “Wat moet ik hier nog?” Maar dan moet je u even terugtrekken in uw eigen gedachtewereld en trachten aan te voelen wat uw geest eigenlijk nog van u wenst, of nog wenst te ervaren. En het kan dikwijls zijn dat de ouderdom veel wijsheid inhoudt en dat het belangrijk is dat deze op een juiste manier soms nog doorgegeven wordt. Zo zie je soms leermeesters die een heel hoge ouderdom bereiken, en je hebt dan weer anderen die door andere omstandigheden het lichaam sneller verlaten. Maar wat er ook gebeurt, het is steeds de eigen geest die beslist. Zelfs, dit klinkt misschien contradictorisch, wanneer het gebeurt bij een ongeluk, of bij moord of eender wat, ook daar zitten de evenwichten.

Het is niet zo dat u overgaat zonder dat uw eigen geest dit wenst. En ik kan daar zelfs vanuit onze zijde, maar wanneer u uiteindelijk ooit terug bij ons komt, kan ik er zelf aan toevoegen dat uw geest ongeveer, in menselijke tijd, een kleine maand voor de overgang zijn valiezen begint op te maken om het in stoffelijke termen te zeggen. Dat wil zeggen ongeveer die periode bereid de geest zich voor om het lichaam los te laten en eruit te stappen. Dit geldt zowel voor mensen die omkomen bij een ongeluk dat niet voorzien kan worden, als bij mensen die bedlegerig zijn en via ziekte sterven. Maar dit zijn nu eenmaal de geheimen van de overgang, of hoe zoals dit in christelijk termen soms gezegd wordt: de geheimen van de dood zijn. Maar stoor u er niet aan en zonder reclame te maken voor onze zijde, bij ons is het nu eenmaal niet zo slecht, zeker niet wanneer je vanuit een stoffelijk lichaam komt waar je geprobeerd hebt zo lichtend mogelijk, zo positief mogelijk, te leven. Dan is de aanpassing best snel en kun je gemakkelijk aan onze kant uw weg verder zetten. Is dit voldoende?

  • Nee, maar je hoort tegenwoordig veel mensen zeggen, als ik ziek ben en ik denk dat ik niet meer ga genezen of als ik ga pijn hebben etc., dan heb ik het recht om er zelf een einde aan te maken. Is dit zo? Is de geest dan daarmee akkoord?

Wanneer u een auto hebt en die auto is zo versleten dat hij niet meer kan functioneren voor wat hij gemaakt is. Wat doet u dan? Dan doet u die van de hand nietwaar.

Wanneer een lichaam niet meer kan functioneren waarvoor het moet dienen, dan kan de geest, ik zeg “de geest”, besluiten van het is genoeg geweest. En dan kan deze heel gemakkelijk ook, via de stof, dus uw stoffelijk denken, de impuls geven van u kunt hier een einde aan maken. Wanneer u geestelijk in bewustzijn ver bent, dan zet u zich in de zetel en dan stapt de geest eruit. Wanneer u een jonge incarnatie bent en u nog niet veel ervaring op dat gebied hebt, dan zal de geest proberen, via interpretatie, u ertoe te brengen om uit het leven te stappen, en daar is niets fout mee. Het is een verschil met iemand die bijvoorbeeld het leven ontvlucht op een jeugdige leeftijd, zelfs mag dat al ouder zijn, omdat hij in de stof problemen heeft, eender welke, dat is iets anders. Maar wanneer het voertuig zelf in onbruik is, ja, als uw auto niet meer rijdt gaat u toch niet vanachter tegen de bumper duwen om hem vooruit te duwen, om te komen waar u wilt komen nietwaar. Dan schaft u zich een nieuw voertuig aan.

Nu kan het best zijn dat u, als geest, voelt van met dit stoffelijk leven kan ik niets meer. Ook de ervaring van de zieke, die soms belangrijk is, maar soms ook niet. Want zoals ik reeds gezegd heb, van de toehoorders hier zijn het allemaal oude rotten in het vak. Dus de meeste onder u hebben de ervaring al opgedaan van zware ziekte en aftakeling. De ervaring die je hebt, moet je niet herhalen, dat is te gek. Als je iets studeert ga je ook niet altijd opnieuw dezelfde bladzijde leren, je wilt verder geraken. Dus is het zeker geen probleem wanneer een lichaam het niet meer doet dat de geest daartussen komt, zij het door zelf direct eruit te stappen, zij het via een omweg om de hersenen zo te bespelen dat men ertoe overgaat van de stoffelijke werkingen stil te zetten.

Het is wel fout wanneer een ander het voor u zou doen, dat is niet aanvaardbaar omdat een ander persoon in de stof voor u niet kan beslissen. De beslissing moet vanuit uzelf komen. Maar die beslissing kan bijvoorbeeld, want anders ga je vragen van wat als je er geestelijk niet meer bij bent etc., die beslissing kan zelfs ervoor genomen zijn. Kijk het ganse discours is gewoon omdat de mens, en sta mij toe het zo te zeggen, de stofmens en niet uw geest, maar uw stoffelijk lichaam en uw hersenen zo geprogrammeerd zijn dat zij willen blijven bestaan. Dat is nu eenmaal hetgeen wat in een stoffelijke cel zit. En dit is het gekke, dit is ook de basis van een van de voornaamste ziekten van uw maatschappij, de fameuze kanker. De fameuze kanker is niet meer dan het lichaam dat wilt blijven bestaan ondanks het besef dat het niet kan blijven bestaan, dat de stof maar tijdelijk is. Wanneer de mens zich daar niet in conflict zou brengen, dan zouden er veel minder zieken zijn. Het is misschien, als je er verder over nadenkt, ook de sleutel van de oplossing van vele ziektes.

Denk er rustig over na en u zal zien dat in hetgeen wat ik u gezegd heb er zeer duidelijke antwoorden voor u zitten, en u zult u daar dan beter bij voelen.

  • Broeder, stel dat je kanker krijgt, dan is het eigenlijk niet aangewezen dat hetgeen de dokters doen met chemo en al wat er allemaal bij hoort, dan kun je er beter zelf een eind aan maken en zeggen van: “het hoeft niet voor mij”. Dan is dat eigenlijk commerce als ik u goed begrijp.

U neemt mij de woorden uit de stoffelijke mond. Hebt u al eens heel mooi en heel goed rondom u gezien in wat voor een wereld, qua gezondheidszorg, u leeft? En denk dan eens na hoe het vroeger was. Dat u in deze westerse wereld geconfronteerd wordt met dit soort ziekten heeft een logica. Want deze ontstaan meestal uit een disharmonie. Iemand die zich in evenwicht voelt, iemand die tracht ook geestelijk zoveel mogelijk de zaken te bezien, die zal meestal niet dat soort ziekten doormaken. En waarom niet? Omdat het lichaam daar geen noodzaak aan heeft, omdat het lichaam kan aanvaarden tot hier gaat het en niet verder.

Maar u leeft nu eenmaal in een maatschappij waar het nou eenmaal belangrijk is dat de mens, voor die zaken, zolang mogelijk blijft leven. Maar we gaan hier vanavond toch geen analyse over maken. Maar u mag daar gerust zelf eens rustig over nadenken, dan zult u misschien nog ideeën doorkrijgen waar u erg van schrikt.

  • Broeder, het heeft mij eigenlijk gechoqueerd dat u zegt dat de geest eigenlijk zelf kan bepalen om het lichaam te verlaten door bijvoorbeeld vermoord te worden. Kun je dan zeggen dat die geest op dat moment in het disharmonische zit of in het negatieve?

Nee, het kan best zijn dat die geest zeer positief is. Waarom bekijkt u dit nu als negatief?

Kijk, u leeft hier in een redelijk christelijke wereld, u kunt zeggen dat jullie voorbeeld “Jezus Christus” vermoord is, maar dat was een harmonie, dat was een wisselwerking. Wanneer ik naar deze tijd terugkom en ik denk aan de wereldmeester die in Iran – Irak, het twee- stromenland, zijn leer gebracht heeft, die is ook vermoord. Ook dit was geen disharmonie, het kon niet anders en daar was de geest ook 100% mee akkoord. Meer gekende personaliteiten,  bv. een Gandhi, is ook vermoord. Wanneer je even verder na gaat denken, dan zul je zien dat door bepaalde zaken niet anders meer kon dan dat dit zou gebeuren, ik spreek niet over de dader, ik spreek over het slachtoffer.

  • Ja maar dan ga je er vanuit dat de dader ergens een link heeft met de disharmonie, want dat kan anders toch nooit zo zijn.

Maar u zegt disharmonie, maar er is geen disharmonie op dat ogenblik. Oké er zijn moorden die in volledige disharmonie zijn, maar dan is die disharmonie ook een harmonie, want anders kan het zich niet voltrekken. Het is niet zo dat de moordenaar de disharmonische factor is en de vermoorde de harmonische factor. Op het moment van de voltrekking van het gebeuren is er een harmonie, want anders kan het gebeuren zich niet voltrekken. Dit klinkt raar, maar het is zo.

  • Dit gaat echt mijn petje te boven.

Nee, je moet er gewoon verder over nadenken. Ga naar het begin, naar hetgeen wat ik op deze avond gezegd heb: “niets in uw leven kan plaatsvinden wanneer het niet in u leeft, wanneer het niet in u aanwezig is”. Dit is een belangrijke sleutel voor deze avond.

Dat wil zeggen dat wat er in een mensenleven gebeurt, dat dat aanwezig is, anders kan het zich niet voltrekken. O, ik weet dat de mens in de stof het daar zeer moeilijk mee heeft, want je gaat direct beginnen van: “en de concentratiekampen en dit en dat.” Nochtans wanneer u aan onze zijde komt zult u opmerken hoe juist deze woorden zijn.

Hoe u, “u”, niet de ander, “u”, ieder moet naar zichzelf kijken en vanuit zichzelf vertrekken. Al wat op uw weg komt, leeft in u. Ja, het is misschien niet gemakkelijk, ik heb u ook niet beloofd dat de avonden die we samen gingen doorbrengen met geestelijke wetenschappen dat ik het u gemakkelijk ging maken. Ik weet het, ik gooi stokken in het hoenderhok opdat u zult gaan nadenken, opdat u er over zou mediteren, opdat u zou gaan zoeken en zelf uw eigen ervaringen daarin op kan doen, zodat u er weer mee verder kunt.

  • Broeder wat ik begrijp, het leeft niet in ons, maar als je erover gaat mediteren dat je vermoord kunt worden, dan gaat het wél in je leven.

Ik heb hier niet naar voorgebracht dat u moet gaan mediteren over dat u vermoord kunt worden. Ik heb juist trachten naar voor te brengen dat u zich een voorstelling moet maken van de harmonie, van positieve zaken. Het is juist omdat hier de vraag gesteld wordt, van: ja, maar vermoord worden…., oké dat ik daar even verder op ben gegaan. Maar het is heus mijn bedoeling niet dat u moet gaan mediteren over “zou ik vermoord kunnen worden”, dat doet ook niet ter zake. Mediteer over de zaken die voor u positief zijn, die u aanvoelt als positief. Want anders krijg je het volgende: wanneer u het verleden even bekijkt, dan hebt u geleefd hier in een christelijke maatschappij die maar aan een ding dacht, dat was het lijden van Christus, hij heeft zichzelf opgeofferd en ook dagelijks consumeert u zijn lichaam en zijn bloed. Dat is mediteren over het negatieve, over het demonische. En wat is daar het gevolg uit, dat uit die hele structuur die opgebouwd is van het lijden en noem maar op, een symbool van een man die aan een kruis hangt, heeft gemaakt dat je hier eeuwen en eeuwen onderdrukking, moord, oorlog en al wat negatief hebt kunnen doormaken. Alleen omdat de mens zich daarop toespitste en dat gebruikte voor de macht.

Gelukkig is dat achteruit gegaan, alhoewel het bestaat nog, je kunt zeggen dat het katholicisme op het ogenblik een kleine fanatieke sekte is geworden, maar goed. Nu zijn er andere die eigenlijk hetzelfde spelletje weer spelen, en wat zie je, weer datzelfde, dat chaotische, die terreur. Nu zijn het geen brandstapels die branden, nu zijn het autobommen, maar voor de rest blijft het hetzelfde.

Dat is wat ik wou zeggen, ook in het begin van de avond, daar houden we ons niet mee bezig. We weten dat het bestaat, maar het is niet een deel van ons leven. Wij zijn niet diegene die ons gaan opblazen om ons gelijk te krijgen. Wij zijn wel diegenen die ons bij wijze van spreken zullen opofferen om de anderen te helpen, dat is een totaal andere ingesteldheid. Dat is een ingesteldheid waarmee je in de kosmos alle harmonieën te samen kunt krijgen en één groot krachtig lichtend veld kunt creëren. Begrijp je het verschil?

  • Duidelijk ja.

Als er nu geen dringende vragen meer zijn dan zou ik het hierbij willen laten.

Denk er allemaal rustig over na, lig er niet wakker van. En als er nog zaken zijn die voor jullie onduidelijk zijn, binnen twee weken zijn we hier weer en dan mag u dat gerust naar voor brengen en zullen we trachten de zaken zo correct mogelijk weer te beantwoorden.

Deel 2.

Zo, hier zijn we dan terug voor het tweede gedeelte.

Is er soms iemand van jullie die een onderwerp heeft voor de meditatie van vanavond, wanneer dat je graag een onderwerp stelt mag je dat doen en dan zullen we de meditatie daar rond opbouwen, anders maken we zelf een keuze.

  • Vertrouwen

Is iedereen daarmee akkoord? Goed.

Meditatie: Vertrouwen.

Vertrouwen. Wanneer de wereld rondom u steeds weer nieuwe impressies geeft. Wanneer de wereld rondom u steeds weer afwisselend licht en duister vertoond. Wanneer de wereld rondom u steeds weer geluk en treurnis doet beleven, dan kun je soms in uzelf u afvragen in wat moet ik vertrouwen? Je kunt niet vertrouwen in een wereld waar alles steeds veranderd, en daar hoef je ook niet in te vertrouwen.

Vertrouwen, lieve vrienden, dat leeft in u. Vertrouwen dat bent u zelf. En wanneer u vertrouwen schenkt aan de wereld rondom u, dan zal de wereld u vertrouwen. Wanneer u vertrouwen schenkt aan de kosmos rondom u, dan zal de kosmos u vertrouwen. De kunst is te beseffen dat alles uit u vertrekt, dat u de kracht bezit, dat u het licht bent. En wanneer we hier zo samen gezeten dat vertrouwen in ons laten opborrelen, dit vertrouwen laten samenvloeien, dan bouwen we hier een kracht op, die sterker is dan de grootst denkbare stoffelijke kracht. Dan bouwen we hier een licht op dat sterker schittert dan uw eigenste zon. Want wanneer wij vertrouwen hebben in onszelf, toetsen wij ons aan de Bron, wanneer wij vertrouwen hebben dan zijn wij één met de Bron van waaruit wij zijn voortgekomen. Zijn wij één met de Schepper, met de Vader, met de Oerkracht, en dan kunnen wij alles aan, dan kunnen wij alles tegemoetzien.

En wanneer wij deze kracht dan doorgeven, dit vertrouwen schenken aan anderen, dan zijn wij degenen die rustig aan medewerken aan de vernieuwing. Want dat is vertrouwen, vertrouwen geven, vertrouwen vanuit uzelf, zodat u één bent met de kracht uit het universum. Dan kunt u, wanneer u ook maar wilt, de godennamen gebruiken ter bevestiging van alles wat u opbouwt. Dan kunt u zeggen: Adonaï, ik dank U voor het vertrouwen dat wij wederzijds hebben gekend en kennen. Dan kan je zeggen: Eloachim gij kracht, gij hebt mij ondersteund, vanuit uw licht zal ik trachten als mens de maximale waarde te bereiken die er te bereiken valt. Dan kan je zeggen: Vader, gij die mij het vertrouwen hebt geschonken, dit vertrouwen deel ik met U en met de ganse schepping, opdat vanuit dit vertrouwen de vernieuwing en de kracht zich kan openplooien, zodat ieder die zoekende is naar het licht, vol vertrouwen het licht kan aanschouwen, dat we hier vanuit de harmonie doorgeven naar ieder die het licht wil aanvaarden.

En zo zie je maar, hoe sterk het vertrouwen de aarde kan wijzigen. Hoe dankzij uw vertrouwen de vernieuwing zich kan voltrekken. Hoe dankzij uw vertrouwen de zieken de kracht en de steun vinden om hun ziekte te dragen, om hun genezing waar te maken. Maar ook niet alleen dat, ook dankzij u kunnen de krachten van de natuur zich manifesteren. Want dankzij uw vertrouwen vinden zij een voedingsbodem om zich te uiten zoals het hoort. Zo kunnen de evenwichten hersteld worden, zo is het mogelijk dat na de herfst en de winter het nieuwe leven terug openbloeit, nog mooier en schoner dan het ooit geweest is. Want het is gebouwd en ontwikkeld op het vertrouwen dat u gegeven hebt. Daar waar vertrouwen gegeven wordt daar is de liefde aanwezig, waar de liefde aanwezig is daar kan de vernieuwing zich voltrekken. Wees ervan overtuigd dat de hele kosmos, dat alle krachten in deze kosmos, welke naam zij ook dragen, of je nu spreekt over de Heren der Werelden, de Heren der Sferen, of dat u spreekt over engelen of aartsengelen, al deze krachten zullen u in uw vertrouwen steunen, zullen met u één blok vormen en zo de vernieuwing, de verandering, in volle vertrouwen mogelijk maken.

Wanneer we nu, zoals we hier samen zitten, even onze broeders en zusters in gedachten nemen die onze kracht gevraagd hebben, welke gevraagd hebben hen op te nemen in onze werking, zend dan nu het vertrouwen, geef hen de kracht die gevraagd is. Dompel hen onder in het licht dat hun het juiste kan voorhouden, zodat zij vertrouwende op ons de weg vinden, de heling doormaken, de verfrissing ondergaan die op hen lag te wachten, die hen helpt om in het licht de juiste koers te kiezen, zodat de evenwichten terug hersteld worden, zodat de krachten juister verdeeld zijn, zodat het duister wijkt voor het licht.

Dat het licht in volle vertrouwen nog harder kan stralen en schitteren, zodat we komen tot een harmonie die gaat over de grenzen van het stoffelijk, het geestelijke, het kosmische, tot één eenheid, één kracht. Deze kracht, deze eenheid, dat is het vertrouwen waarmee wij werken, waarmee wij ook nu de toekomst ingaan en de komende weken en maanden zullen voor ons belangrijk zijn en zal ons vertrouwen op de proef worden gesteld door onszelf, maar telkens weer opnieuw zal dat vertrouwen er verbetert uit voortkomen. Telkens weer opnieuw zullen we krachtiger en lichtender zijn. Telkens weer opnieuw, zullen wij dankzij het vertrouwen, de ganse kosmos en de Vader die ons dit gegeven heeft, zullen wij kunnen waarmaken, uitvoeren, realiseren, waarom we gekozen hebben op dit ogenblik op deze aarde te leven en te werken. Dat het vertrouwen geen ogenblik van onze zijde mag wijken, zodat we vol vertrouwen het nieuwe in ons kunnen opnemen, zodat we vol vertrouwen met dit nieuwe aan de slag kunnen.

Zo vrienden, dit was een kleine woordspeling, maar de kracht die in deze woordspeling heeft gelegen, is zo sterk geweest dat dankzij de concentratie die jullie op deze woorden hadden, er op het huidig moment zelfs grote verschuivingen hebben plaatsgegrepen. Zoek er niet achter, maar heb er vertrouwen in dat hetgeen wat u hier vanavond gedaan hebt meer dan waardevol is. En wanneer we dit zo met een regelmaat kunnen herhalen, dan zullen we kunnen waarmaken wat eigenlijk de doelstelling is van een groepje als deze. Een voorbeeld te zijn in de vernieuwing, de kracht te zijn in de vernieuwing, misschien zelfs de drijvende kracht achter de vernieuwing en steeds duidelijk het licht waar de zoekende mens steeds zich op kan richten.

Zo vrienden, dit was het dan voor vanavond. Ik wens jullie een goede huisgang en tracht toch dagelijks even aan uw groepje te denken, even te mediteren, even u één te voelen. Dan bouwt u voor uzelf een onafbreekbaar vertrouwen op en dan kunnen we de volgende keer weer verder gaan met onze geestelijke wetenschappen.

image_pdf