De invloed van gene zijde op het huidige wereldgebeuren

image_pdf

4 april 2003

Aan het begin van deze overeenkomst wil ik jullie erop attent maken dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend noch onfeilbaar zijn en dat wij het appreciëren wanneer u zelf nadenkt over het gebrachte. Mag ik vragen welk onderwerp u voor deze avond hebt voorzien?

Het onderwerp is: De invloeden van gene zijde op het huidige wereldgebeuren, broeder.

Wanneer u ziet hoe de mens op het ogenblik er een potje van gemaakt heeft, dan mag u niet verwachten dat de geest daar als het ware veel aan gaat veranderen. Het enige wat wij vanuit onze zijde op dit ogenblik doen, is voor degenen die ervoor openstaan, te trachten deze te helpen onder die vorm dat zij in zichzelf en eventueel in de omgeving, indien die met hen in harmonie is, rust en vrede kunnen vinden. De wereld bevindt zich op het ogenblik in zo’n chaotische toestand dat het voor de geest een onbegonnen taak zou zijn hier veel te gaan ingrijpen.

Mag ik jullie eraan herinneren dat vorig jaar in mei, wanneer de Wessac-bijeenkomst geweest was, er jullie attent is op gemaakt dat de invloed vanuit de kosmos die de aarde zou treffen, een invloed was van zeer helder licht. Juist door deze invloed, die nu bijna gans de aarde omkleedt, krijgt u dat alle situaties die op het ogenblik plaatshebben, zich eigenlijk in duidelijkheid en in hardheid en in scherpte kenbaar maken. Waar men vroeger, gewoon zonder enig omzien, een conflict kon laten ontbranden, ziet u nu dat zelfs voordat men eigenlijk er voor uitkomt dat men mensen aan het uitmoorden is, reeds in een moeilijke situatie komt. Deze toestand zal in de komende maanden nog verergeren. Wat we kunnen zeggen, is dat door inspiratie, niet alleen hier maar bijna over de ganse wereld en ook in Arabische gebieden – dat klinkt misschien raar voor jullie, maar toch is het zo – juist door inspiratie bij het individu zal er zich zeer veel kunnen wijzigen. Zal wat geprogrammeerd staat, het scenario dat geschreven is hoe men het snelst grote kapitalen kan binnenrijven, zal niet lopen. Men zal plots voor feiten komen te staan die men niet heeft kunnen inschatten. Men zal ondervinden dat waar men dacht dat men oppermachtig was, men zal moeten vechten om zijn eigen macht te handhaven. En hoe sterker men gaat vechten om zijn macht te handhaven, hoe minder macht dat men zal hebben. En dit zal ontstaan omdat in vele gevallen het groepsdenken dat tot voor kort over gans de wereld nog zeer sterk en intens aanwezig was, steeds meer zal veranderen in een individueel denken. En dan wordt het voor de huidige beleidsmakers moeilijk. Want wanneer ieder zijn eigen menig gaat opperen, wanneer ieder zijn eigen idee heeft, dan is het niet meer zo gemakkelijk om iedereen op eenzelfde lijn te krijgen. En dat, daar kunnen we ingrijpen. Individueel kunnen we mensen beroeren. En doordat we dit doen, ontstaat er langzaam maar zeker over de ganse aarde een soort web van mensen die allemaal anders denken dan hun leiders eigenlijk van hen verlangen. Daardoor kunt u ervan op aan dat op korte tijd de chaos nog groter wordt, zeker voor degenen die op macht uit zijn. Zeker voor degenen die gehoopt hadden om dankzij de conflicten die er nu zijn, zich voor lange tijd veilig te stellen. Want al deze zaken, zoals ze gepland zijn, zullen anders verlopen dan men heeft kunnen inschatten.

Dat is eigenlijk het grootste deel van wat de geest voor de mens kan doen: gewoon inspireren. En degene die ervoor openstaat, die het in zich opneemt, die kan ermee werken. En het zal heus niet overal zijn via dieptrance, zoals hier. Maar u zult ook in gewone groepen, gespreksgroepen van mensen, de inspiratie terugvinden. U zult het onder alle vormen terugvinden, niet alleen bij kunstenaars of schrijvers. Maar u zult het ook terugvinden bij mensen die nog gewoon ter kerke gaan, of naar de moskee. Die op een bepaald ogenblik wel aanhoren wat een imam vertelt, maar aanvoelen dat het anders is. En ook zo zult u zien, zullen er langzaam maar zeker sterke veranderingen optreden. En wanneer u teveel mensen krijgt die niet meer bereid zijn zich op te offeren voor een vlag, voor een filosofie, voor een land, dan krijgt u een totaal andere verhouding op aarde. En dat is eigenlijk het begin van wat reeds van in de jaren ’80 naar voor is gebracht: de samenleving onder de kosmische invloed van Aquarius.

Mag ik u eraan herinneren dat deze invloed een invloed is die het vooral moet hebben van samenwerking, van harmonie, van broederlijkheid. Het Vissentijdperk is voorbij. In het Vissentijdperk, daar kon men dictator zijn; daar kon men heersen. De invloed maakte dit mogelijk. De omstandigheden maakten dit mogelijk. Ook de mensen die binnen die periode leefden en incarnatiemogelijkheden hadden, waren vanuit en onder die invloed vertrokken. Nu, op de kering van tijden – uw ‘Vissen’ is definitief afgesloten, ‘Aquarius’ zet zich volledig scherp – denken er nog enkelen dat het verder kan gaan zoals het vroeger was. En het is wel degelijk zo dat vanuit de geest hier ook gemanipuleerd is geworden om bepaalde situaties te krijgen waar ze nu zijn.

We hebben vroeger reeds aangehaald dat het onmogelijk is iets nieuws te laten geboren worden wanneer het oude blijft bestaan. Bekijk uw aarde, bekijk hoe de natuur leeft. Wanneer het herfst wordt, vallen de bladeren. Het wordt winter en de bladeren zetten zich om tot voedsel. En wanneer de lente aanbreekt, wanneer het nieuwe seizoen begint, ziet u dat door het oude dat verdwenen is, het nieuwe het voedsel heeft om zich te ontplooien. Dit is in de kosmos ook zo. Wanneer de ene invloed verdwijnt en de andere invloed zijn opwachting maakt, dan kunt u niet verwachten dat het bij het oude blijft. U kunt niet verwachten dat systemen die gefunctioneerd hebben 1000 jaar lang, 2000 jaar lang maximum, dat die onder de nieuwe heerser juist hetzelfde zouden blijven. Dit kan niet. Het is een nieuwe periode. Het oude biedt nog verzet, dat wel, maar wordt afgebouwd. Het vernietigt als het ware zichzelf.

Kijk rondom u, fixeer u niet alleen op de oorlogsdreiging die er nu is, maar kijk naar uw eigen wereld. Zie wat er gebeurt. Elk continent is op het ogenblik in omwenteling. Welk continent u ook neemt, of u naar Afrika kijkt dat zichzelf als het ware aan het vernietigen is of u kijkt naar Zuid-Amerika of u kijkt naar Noord-Amerika: overal is de verandering bezig. Misschien onder een andere vorm. En misschien is de neger in Afrika een beetje brutaler, doet hij het misschien ongedekter, maar vernietigt hij zijn continent. Terwijl misschien de Noord-Amerikaan het nog probeert onder de denkmantel van mooie leuzen, een mooi pak aan enz., vergetende dat hij misschien op nog een ergere manier de natuur vernietigt, giften rondstrooit in zijn eigen maatschappij en zo ook zijn eigen maatschappij als het ware naar de ondergang brengt. Want nu kunt u wel denken dat de arme wilde in de brousse er slecht aan toe is omdat hij geen modern hospitaal heeft en alles van dien en dat wij, westerlingen, het toch zo goed hebben. Alleen vergeet u dat soms die man in de brousse veel sterker is, veel meer natuurlijke weerstand heeft en dikwijls nog door zijn harmonie met zijn omgeving, met de natuur als het ware zaken overleeft, waar wij hier in onze westerse maatschappij nog maar een bacterie binnenkrijgen en er als het ware aan decimeren. Daar moet u allemaal eens bij stil staan. En dan zult u zien dat de verandering overal aan het optreden is. Ook al denkt u dat het bij ons nog zo erg niet is. “Wij kunnen nog wel even verder.”

Lieve broeders en zusters, het kan snel gaan in deze tijd, en het zal snel gaan. Want hoe sneller het gaat, hoe beter voor de mensheid. Dit klinkt in uw oren misschien nog een beetje tegendraads, maar toch is het zo. Is er geen Nederlands spreekwoord dat zegt dat zachte heelmeesters etterende wonden maken? Dit geldt ook in een omwenteling als deze. Maar het grote voordeel is dat dankzij al dit gebeuren de mens nieuwe mogelijkheden krijgt. En dan spreek ik over het individu. Dat degene die zoekende is naar bewustwording, degene die zichzelf verder wil ontplooien, de mogelijkheden zal krijgen. Dat degene die nu leeft en zoekt naar harmonie, die zoekt naar broederlijkheid, naar samenwerking, de mogelijkheden zal krijgen om te overleven, verder te komen, en in dit ene leven misschien zoveel kan leren waardoor u voorkomt dat u op korte tijd terug moet incarneren. Want het bestaan is eeuwig. Dat is wat voor jullie de belangrijkste factor moet zijn om in deze tijd tot handelen over te gaan, beseffende dat u nu de mogelijkheid hebt om in dit leven rasse schreden vooruit te komen, dat je wanneer je terug aan onze zijde komt, niet direct de behoefte zal bestaan om de materie terug op te zoeken. Maar dat u aan onze zijde met wat u nu hebt kunnen leren, wat u nu hebt kunnen ondergaan, zelf een heel eind in uw bewustwordingsgang vooruit kunt zijn. Waardoor u dan weer de mogelijkheid hebt om vanuit de plaats die u dan bereikt, ook weer anderen te helpen en te inspireren.

Het is van groot belang dat u in deze periode bij wijze van spreken uw hoofd koel houdt. Dat u in deze periode, en zeker de komende maanden, gewoon angst achterwege laat. Ik zou bijna zeggen: Distantieer u een beetje van de berichtgeving. Vergeet eens even een krant te kopen en vergeet even naar het nieuws te luisteren. Kijk even naar wat rondom u gebeurt en tracht daar te doen wat mogelijk is. Juist door u te distantiëren van alle berichten die de komende tijd op u af gaan komen, zult u rust in uzelf kunnen vinden en zult u zich kunnen aansluiten bij degenen die op dezelfde wijze aan het werk zijn. Door een overmatige interesse in al wat nieuwsberichten aangaat, aan al wat gebeurt, komt u in de gedachtesfeer, die door de media gecreëerd wordt, van oorlog, van angst, van terreur. En daar wil ik toch opmerken, lieve broeders en zusters, dat jullie nog te weinig erg hebben in hoe sterk gedachtebeelden inwerken op u. Wanneer duizenden mensen rondom u angst krijgen omdat men bv. met bepaalde wapens een bevolking wil uitroeien, dan krijgt u een enorm beeld, een beeld dat zijn eigen leven gaat leiden en een beeld dat iedereen die zich daar aan interesseert, in zich opneemt. Met als gevolg dat wat er ook gebeurt, u al slachtoffer bent vóór hetgeen waarvoor men angst heeft, ooit zal plaatsgrijpen. Degene die zich daar van distantieert en gewoon vertrekt vanuit het feit: “De kracht is in mezelf; ik ben deel van die kosmos en ik doe wat volgens mij correct is. Ik stoor mij niet aan wat gebeurt”, dan mag als het ware naast u een bom ontploffen, dan zult u toevallig juist buiten de luchtdruk zijn die die bom veroorzaakt, zult u toevallig juist, al was het maar een millimeter, voorbij zijn aan de schade. Begrijp goed wat gedachten kunnen doen. Wanneer u erin gelooft, trekt u het aan. Wanneer u angst hebt dat door wat de komende maanden gaat gebeuren, dat u tekort gaat hebben, dat u er ziek van zal worden, dat u gaat lijden, dan maakt u die wereld voor u mogelijk. Wanneer u echter ervan overtuigd bent dat u in de eerste plaats in harmonie moet zijn met uw omgeving, dat u in de eerste plaats vrede in uw eigen hart moet kennen en dat u beseft dat u deel bent van de kracht, de kosmische kracht, of noem het God, of noem het prana, het maakt niet uit welke naam u eraan geeft, wat u ook gelooft, zolang u maar in deze positief bent, dan gaat die chaotische oorlogsperiode of terroristische periode of hoe u het ook wil omschrijven, aan u voorbij. En dan zal u zien dat u ineens voor uw naaste – en daar bedoel ik niet mee iemand op duizenden kilometers van u, maar wel de personen die naast u leven, die in uw buurt zijn – dat u voor die mensen een baken kunt zijn van rust en harmonie.

En daar ook weer, lieve broeders en zusters, vanuit onze zijde zullen wij trachten die zaken te stimuleren. Daar waar wij kunnen waarnemen dat mensen dit trachten te realiseren, daar zullen wij zoveel mogelijk op ingaan, zoveel mogelijk dat gedachtebeeld ondersteunen waardoor dat u langzaam maar zeker in een eigenlijk zeer korte tijd – en de meesten onder u hier aanwezig zullen dit kunnen meemaken – in een zeer korte tijd andere verhoudingen in de maatschappij gaat krijgen. Een maatschappij die vooral zal gebaseerd zijn op gelijkheid. En waar het minder zal gaan om welke titel u draagt, om welk papiertje u hebt, maar waar het zal gaan om wat in u leeft en hoe we samen, als gelijken, kunnen overleven. En dan ook weer zult u zien dat er meer is tussen hemel en aarde dan de meeste mensen vermoeden. U zult opmerken dat u plots de mogelijkheid zult hebben om zaken te doen die u tot op heden dacht dat u nooit zou gekund hebben. U zult opmerken dat u ineens bv. helderziend bent, heldervoelend. Dat u zaken op voorhand aanvoelt en daardoor de juiste besluiten kunt trekken. Anderen zullen plots opmerken dat zij met de kracht van de kosmos kunnen werken zonder dat iemand hen iets moet aanleren, maar gewoon door hun handen te gebruiken, of hun gedachten, zaken kunnen wijzigen, zieken kunnen helpen, wonden kunnen helen. Al deze zaken gaan in deze omwentelingsperiode zich meer en meer uiten. Het is een periode waarin vele zaken die tot op heden eigenlijk toegedekt waren, verborgen waren, kunnen openbloeien. En voor degene die positief bezig is, zullen dat positieve zaken zijn, zal dat een erkenning zijn van mogelijkheden in u die u misschien nooit hebt voorzien of van hebt durven dromen. Voor wie in het negatieve gaat, daar zullen de deksels van de beerputten gaan, met alle gevolgen van dien. En zo krijgt u langzaam maar zeker Aquarius, de nieuwe heerser die het mogelijk maakt dat de mens terug op een aarde zal kunnen leven die voor hem geschikt is. Die langzaamaan terug een aarde zal krijgen waar hij geen schrik moet hebben dat het water dat hij drinkt, toxisch is of dat de lucht die hij inademt, besmet is.

O, de natuur zal ook wel zijn woordje meespreken, dat is logisch. Maar door al dat gebeuren zult u langzaam maar zeker terug de evenwichten hersteld zien die, zoals iedereen weet, de laatste eeuw op een enorm snelle wijze ontwricht zijn. En vanuit die mogelijkheden die dan ontstaan, hebt u dan weer totaal nieuwe kansen om het leven dat u leidt een waarde te geven die veel hoger is dan dat u ooit had kunnen inschatten.

Mag ik vragen of iedereen nog mee is? Zijn er mensen die op het ogenblik met vragen zitten? Blijkbaar ben ik zeer duidelijk geweest, of is iedereen ingedommeld, maar goed.

Wanneer we nu kijken wat de geest voor u kan doen, dan is dit in wezen eigenlijk niet veel. U kunt als mens wel denken dat de geest niet beperkt is door de stof, dat de geest zo goed kan overschouwen wat de toekomst aangaat als wat het verleden is. Dat een geest van het ene moment op het andere op verschillende plaatsen kan zijn. Dit is allemaal correct, alhoewel de omschrijving niet voor 100% juist is, maar voor de mens moet je het in een vorm gieten die begrijpelijk is. Maar, de mens als dusdanig heeft de vrijheid om zelf te beslissen of hij luistert naar inspiratie, of hij ingaat op wat de geest eventueel doorgeeft. Een geest kan de mens niet verplichten. Toch niet wanneer u vertrekt vanuit het Licht. En dat is toch het vertrekpunt en de basis op een avond als deze. Een geest zal wanneer hij opmerkt dat iemand om hulp vraagt, daarop inspelen. Hij zal trachten de juiste inspiratie door te geven. Maar wanneer de lieve heer of de lieve dame niet wenst te luisteren, ja, dan mag je de geest niet verwijten dat het fout loopt. En het is nogal eens dikwijls zo dat wij geconfronteerd worden met vragen waar de mens eigenlijk zelf al een antwoord op heeft volgens zijn begeerte of wenselijkheid. En wanneer we dan trachten te helpen, niet door in te gaan op die wenselijkheden of die begeerte want meestal liggen die op het verkeerde spoor, en we trachten dan te doen inzien: “Hé, kijk nu eens de andere kant op, daar ligt de juiste weg.” Dan krijgen we soms wel eens te horen: “Dat wil ik niet.” Of “Het is zeker de duivel die mij inspireert.” Wat ik u hiermee wil duidelijk maken, mensen, is dat de mens zelf, of hij nu bidt, gelovig is, of het rechtstreeks aan de geest vraagt, of op welke wijze hij het ook doet, hij soms toch nogal eens hardhorig is. Dat hij nogal eens dikwijls God vraagt: “Help mij” terwijl hij tezelfdertijd denkt: “Spijs mijn bankrekening.” En wanneer u dan hulp krijgt onder de vorm van iets anders dan enkele nullen op de bankrekening, is men niet tevreden. Dan zegt men: “Dat heb ik niet gevraagd, dat heb ik niet gewild.” Dikwijls niet beseffende dat het juist dat was wat u verder kon helpen. Want wat bent u met enkele nullen meer of minder op een bankrekening wanneer u in de woestijn zonder drinken staat. Dan is het op dat moment belangrijk dat u weet waar de bron is. En zo is het met zeer veel zaken. We kunnen zeer veel mensen bepaalde beelden geven, bepaalde ideeën, maar leer dan ook, als u inspiratie krijgt, om deze te volgen. Ach, daarmee wil ik niet zeggen dat u blindelings alles moet volgen, maar u kunt wel even kijken: “Tiens, is het zo ook niet mogelijk want zo had ik het niet bekeken.”

En dan zult u opmerken dat meestal wat u door krijgt als inspiratie eigenlijk bij de afrekening het meest waardevol is. Maar meestal zal het niet zijn wat u dacht: “Dat is nu volgens mijn denken en mijn aanvoelen en mijn wenselijkheden het beste. Het kan zijn, beste broeders en zusters, dat u op een bepaald moment denkt dat u nu dit of dat moet hebben want dat u anders echt niet verder kunt. Maar misschien is juist wat u dan denkt op dat moment wat jij moet hebben, hetgeen wat u eigenlijk juist de das om doet. Of u in de vernietiging brengt.

Stel u voor dat u in uw wagen stapt, u wilt vertrekken, de motor slaat niet aan. U spreekt even met God in alle toonaarden, zoals de mens dat soms nogal eens plastisch kan doen, de motor slaat nog niet aan. U wordt nog bozer, en uiteindelijk is er wel iemand aan onze zijde die zegt: “Man, kijk eens daar, dat kabeltje zit los.” Bon, u hebt die inspiratie dan en je herstelt het en je rijdt door. Nog geen 5 minuten later zit u met uw mooie nieuwe wagen onder een vrachtwagen en ligt u voor de rest van uw leven in de kliniek. U had niet begrepen dat wanneer de motor niet wou aanslaan en wanneer u God aanriep bij wijze van spreken en de motor sloeg nog niet aan, dat daar een aanduiding was: Beste vriend, blijf even van dat voertuig weg; ga daar niet mee rijden. Doordat u uw eigen wenselijkheden hebt gevolgd, doordat u zich per se wou verplaatsen, want u had toch een dringende afspraak en het was toch zo belangrijk voor uw toekomst, hebt u uw toekomst vastgelegd, maar niet op de manier zoals u het verwachtte. Wanneer u naar de inspiratie had geluisterd die u misschien in het begin gegeven was door te zeggen: “Ach man, vergeet even die afspraak want degene naar wie je toegaat, is toch niet thuis”, dan had u ook het accident niet gehad en dan was u misschien ook geen invalide geweest voor de rest van dit stoffelijk bestaan. Nu, één troost kan ik jullie daarbij geven: Voor de geest maakt het allemaal niet veel uit, die ziet wel hoe hij daar een les kan uit leren. Maar voor u als stofmens is het wel een zeer harde leerschool.

Dus laat mij kort samenvatten: Wanneer u inspiratie vraagt, wanneer u hulp vraagt aan onze zijde, stel u gewoon open, u zult het krijgen. Dat is geen probleem, maar verwacht niet dat de geest voor u kan zorgen dat ‘de gebraden eenden voor u op tafel staan’. Wanneer wij u zullen helpen, zal het zijn om op een zo correct mogelijke wijze jullie in jullie weg naar bewustwording te helpen, op een zo correct mogelijke wijze jullie te laten aanvoelen, te laten inzien welke krachten er in u aanwezig zijn. U zelf te laten ontdekken dat wanneer u in uw leven iets wenst te bereiken, dat het vanuit u moet vertrekken, dat u het zelf bent die de eerste stap moet zetten. Wij kunnen u een richting aanduiden, wij kunnen u inspireren over mogelijkheden, maar wanneer u gewoon denkt dat wij het maar voor u moeten doen, dan moet ik jullie teleurstellen. Dan zal niet gebeuren wat u verlangt, eerder het tegendeel.

 Hebt u hier vragen over?

  • Broeder, er werd ooit gezegd dat in essentie de levensloop van een mens vastligt, dus dat het helemaal uitgeschreven is. Als ik u aandachtig beluister, zegt u dat men er wel iets kan aan doen. Maar als u een verkeerd besluiten neemt, hebt u het noodlot toch in handen. Dat is mij niet zo duidelijk.

Uw leven is nooit vastgelegd. Wanneer we vertrekken vanuit het feit dat een geest incarneert en hij heeft een zeker bewustzijn, dan zal hij trachten een lichaam te vinden, een omgeving te vinden, die bij wat hij wil doormaken, hem het beste ligt. Op het moment dat de geest zich dan bindt met het nieuwe leven dat in ontwikkeling is, kan er nog van alles veranderen. De geest zal dan proberen in de loop van dat mensenleven zoveel mogelijk de mens te dirigeren in de richting van de leerscholen die hij met dat lichaam in dat milieu in die omgeving heeft willen ondergaan. Maar daar kunnen altijd factoren optreden die zaken wijzigen. Niets ligt vast. Of beter gezegd: alles ligt vast in de eeuwigheid. Aan de schepping kunt u niets toevoegen, kunt u niets afnemen. Maar binnen dat geheel hebt u de vrije keuze. En het is als het ware als de chauffeur die in zijn auto stapt: de auto kan de chauffeur over vele duizenden kilometers overal heen brengen. Maar, de auto kan technische defecten krijgen waardoor het voor de chauffeur moeilijk wordt zijn doel te bereiken. Eventueel kunnen er herstellingen gebeuren, maar dan is het resultaat weer anders dan wanneer de panne er niet was geweest.

De mens zelf probeert in veel gevallen om wat hij of zij denkt wat voor hem het beste is, in de stof te bereiken. Dat is aangeboren in dat menselijk, stoffelijk geheel. Dat is er als het ware in vastgelegd. En het is de geest die u bevoertuigt, die probeert op zijn wijze de juiste leerscholen daaruit te halen. En dat kan wel eens in oppositie zijn met elkaar. Een mens denkt dat een goed leven is in zekerheid te leven. En als u kijkt naar jullie allemaal hier aanwezig, naar de ganse westerse maatschappij, heeft men het idee dat men zekerheid moet hebben. Zekerheid van inkomen, zekerheid van een dak boven ons hoofd, zekerheid van later een pensioen, en noem maar op, al die mooi zekerheden van de maatschappij. Meestal interesseert uw geest zich daar helemaal niet aan en wanneer de geest werkelijk tracht resultaat te krijgen uit dit leven, zal hij in vele gevallen proberen die zekerheden aan te tasten. Want juist doordat die zekerheden aangetast worden, ontstaan er emoties. En die emoties zijn meestal zeer belangrijke leerscholen. Maar hoe dat verloopt, hangt dan weer van veel situaties af. Zo kan het zijn dat iemand een verkeerde belegging doet waardoor hij in enorme problemen komt en het leven helemaal anders moet gaan bekijken, dat kan een enorme leerschool zijn. Langs de andere kant zou iemand die niets bezit, plots de lotto wint, heel rijk is, en dan moet ervaren dat zijn leven niet meer leefbaar is. Dat kan ook een enorm ingrijpend geheel zijn. Ik tracht het voor u in materie zo duidelijk mogelijk te stellen omdat we anders teveel blijven zweven. Maar telkens weer heeft de mens de keuze. Degene die alles verliest, heeft dan de keuze: “Hoe ga ik nu verder? Wat ga ik doen, op welke wijze?” Zo goed als degene die ineens die de lottopot wint, de keuze heeft: “Verander ik mijn leven nu totaal of blijf ik wie ik ben?” En het zijn al die kruispunten in een mens zijn leven die bepalen waar u naartoe gaat. Maar telkens weer opnieuw kunt u denken op een bepaald moment: “Nu ben ik er als mens.” En op het ogenblik dat u dat als mens voor uzelf vaststelt, zult u waarnemen dat er een nieuwe uitdaging voor u staat. En weer gaat het van u zelf afhangen hoe u die uitdaging aanneemt, hoe u daarmee omgaat en welk resultaat het geeft. En aan de hand van die zaken verloopt uw leven. Maar het is zeker niet zo dat de geest op voorhand zegt: “Ik kies dat lichaam en ik weet dat ik nu zo een leven ga leiden en dat en dat ga ik eruit leren en niets anders.” Hij kan een globaal beeld hebben van hoe hij het zou wensen, maar er zijn zoveel factoren die een rol spelen dat het zeker niet is: Dit is nu onveranderlijk. U zou in zekere zin een uitzondering kunnen maken voor entiteiten die zeer hoog in het licht aanwezig zijn en die dan op aarde willen incarneren om een bepaalde boodschap te brengen. Wanneer we aan de grote filosofische meesters denken – en dan nog is het zo dat zij ondanks alle voorzorgen nog steeds afhankelijk zijn van wat er rondom hen gebeurt – dat zij hun taak zullen volbrengen is evident, maar de wijze waarop juist wordt ook maar ingevuld op het ogenblik dat zij op aarde rondlopen. Is het nu voor u iets duidelijker?

  • Broeder, iets wat voor mij altijd onduidelijk geweest is, is dat men op een gegeven moment effectief wordt geboren en er wordt gezegd dat op het moment dat de geest zijn weg heeft afgelegd, wat hij hier kwam leren, dan gaat hij terug naar jullie zijde. Maar iemand die ineens in een accident sterft of in iets terecht komt dat hij niet heeft kunnen voorzien, is dat ook gepland of is dit iets onverwachts en moet hij dan reïncarneren om dit allemaal over te doen, niet door zijn eigen fout. Hoe zit dat in elkaar?

Wanneer u als geest een zeker bewustzijn hebt, dan kunt u de zaken overzien. Zoals u de vraag stelt, gaat u ervan uit dat u een bewuste geest hebt die een bewuste keuze doet om een leven door te maken. Het klinkt misschien voor u vreemd, omdat u zich niet kunt voorstellen hoe een geest functioneert. Maar wanneer u sterft in een accident als stofmens, zal uw geest de voorbereidingen in mensentijd voor de overgang ongeveer 30 dagen vóór het accident aanvatten. Voor de geest bestaat geen accident dat hem zo verrast dat hij niet weet dat de dood ingetreden is. Het kan wel zijn dat op een bepaald moment de mens in zo’n euforie verkeert tijdens het sterven, dat hij nog lange tijd vast blijft ankeren aan het beeld van die euforie.

Ik zal u een praktisch voorbeeld geven: Op een bepaald moment rijdt een verliefd koppeltje op een mooie lentedag met een zware motor door de velden. Ze zijn gelukkig, ze hebben plezier, het leven lacht hen toe. Plots worden zij gegrepen door een ander voertuig en beiden overlijden terstond. Op dat moment dat beiden overlijden, beseffen zij het niet door de snelheid van het accident en rijden zij als het ware in de geest gewoon verder. Zij beseffen op dat ogenblik nog niet volledig wat er gebeurd is. Dat wordt ondervangen en langzaam maar zeker zullen zij wel waarnemen dat zij geen stoflichaam meer hebben en worden zij aan onze zijde opgevangen.

Ik kan u garanderen, voor de mens kan dit een zeer gruwelijke dood zijn omdat u ineens als jonge mens uit het leven wordt weggerukt, maar voor die twee jonge mensen was dat een ideale overgang. Ze hebben zelf niet beseft dat ze op dat moment gedood werden. Nochtans kunnen we stellen dat de geest zelf dit alles in voorbereiding had gebracht en reeds duidelijk wist wat er ging gebeuren. Daar is het voor de stofmens moeilijk omdat u steeds vertrekt vanuit een stoffelijk denken en u zich niet kunt voorstellen dat een geest beelden kan opbouwen, in werelden kan leven die voor u als mens eigenlijk reëel kunnen zijn maar voor hem 100% reëel zijn. Wanneer u zich voorstelt dat u op een mooi strand zit, mooie omgeving, blauwe zee, de zon schijnt, dan kunt u dat beeld wel vormen, u kunt er eventueel wel zin naar krijgen, maar u bent er niet, het gebeurt voor u op dat moment niet reëel. Voor de geest is het wel reëel. Wanneer hij op dat moment zo’n beeld bouwt, zit hij op dat strand, aan die blauwe zee enz.

Ik kan u misschien nog een stapje verder helpen: Wanneer u in meditatie verzinkt, dan kunt u eigenlijk het dichtst het gevoel benaderen van wat een geest ondergaat. Wanneer u echt in meditatie verzonken bent, de wereld rondom u bestaat niet meer en u bent alleen geconcentreerd op het meditatieve gegeven, dan benadert u als stofmens in uw denken het sterkst wat wij als geest kunnen naar voor brengen. Is dit voldoende?

  • Maar, als ik het goed begrijp, spreekt u van de geest aan uw zijde. Maar als u als geest, als de bevoertuiging in feite, uw geest kan dan eigenlijk overschouwen voor een stuk wat er gaat gebeuren, zonder dat u het zelf waarneemt intuïtief, of zie ik het nu zo verkeerd?

De geest ziet de mogelijkheden die het lichaam heeft en tracht het lichaam te beïnvloeden om de juiste mogelijkheid te kiezen. Maar, het lichaam zelf hoeft daar niet aan te beantwoorden. Uw stoffelijk denken kan een andere keuze maken. Is dat duidelijk?

Kijk, ik kan in een auto stappen en van Antwerpen naar Brussel willen rijden. Maar wanneer de auto het vertikt om te vertrekken, dan zal ik in Antwerpen blijven. Verstaat u? Dan mag ik misschien proberen om bij te sturen eventueel, een soort pechverhelping in te voeren, maar dat verandert op dat moment alles. Want het ogenblik dat ik anders vertrokken was en al wat ik meemaak van Antwerpen tot Brussel, zal wanneer ik het achteraf doe, totaal anders zijn. Voor de geest op zich zal het weinig uitmaken op het ogenblik dat hij het resultaat kan realiseren om van Antwerpen naar Brussel te gaan. Al moet hij het met de fiets doen, maakt niet uit. Voor de mens zou het misschien wel tegenvallen.

Zijn er nog vragen? Geen vragen meer? Blijkbaar heeft de inspiratie zeer sterk doorgewerkt vanavond. Goed, als er geen vragen meer zijn, lieve broeders en zusters, ga ik deze avond afsluiten. Maar voor ik afsluit, wil ik jullie toch even zeggen: Tracht in de komende tijd te leven in de dag dat je bent. Stoor u niet aan alles wat op u afkomt van onheilsboodschappen. Wees gelukkig met wat u bezit en deel dit met de anderen. Want wie, en dit geldt voor de ganse wereld op het ogenblik, die wil behouden alleen voor zichzelf, zal tot zijn spijt moeten opmerken dat alles als zand van de zee door zijn vingers wegglipt. Maar wie beseft de veelheid dat hij gekregen heeft van de kosmos, dit delende vrijelijk met elk ander, die zal opmerken dat hij juist door te delen er beter van wordt.

En dit geldt niet alleen voor materiële zaken, lieve broeders en zusters. Dit geldt evenzeer voor spirituele zaken. Het is belangrijk in deze tijd dat u kunt delen. Het is belangrijk dat u kunt zeggen: “Kijk, zo zie ik het, dat is mijn mening, maar ik respecteer de mening van de ander.” Misschien dat u niet 100% akkoord bent, maar geef de ander het recht om zijn eigen mening te hebben. Geef de ander het recht om zijn eigen weg te gaan. Want uiteindelijk zijn we allen samen hier op weg naar bewustwording, gaan we allen hier op aarde door een leerschool omdat wanneer we dit stoffelijk bestaan uiteindelijk terug verlaten, verder kunnen gaan in de kosmos. Want of u nu gelooft of er leven is na de dood of niet, of u nu gelooft of er een hel, een hemel, een vagevuur is of niet, maakt niet uit. Voor ieder komt een moment dat u terug aan onze zijde bent, dat u als het ware geboren wordt aan onze zijde en dat u de draad terug opneemt die u even hebt neergelegd toen u incarneerde om bepaalde nieuwe leringen op te doen. Maar uiteindelijk, hoe u het ook bekijkt, uw bestaan is eeuwig.

En als u dat kunt beseffen, dat u eeuwig bestaat en dat u in dat geheel steeds de krachten van de kosmos kunt gebruiken, want dat de Schepper als het ware deel van u is, en dat ieder van u met die kracht, die goddelijke kracht in zich, de totale kosmos vormt, als u dat in u kunt begrijpen en waar maken, lieve broeders en zusters, dan bent u als het ware rijp om in deze nieuwe tijd van Aquarius deze nieuwe kosmische waarden te doorleven en zo rasse schreden in uw bewustzijn vooruit te gaan.
Zo, en nu denk ik dat het moment gekomen is om de avond met een meditatie af te sluiten.

Ik zou vragen dat u gewoon even al uw zorgjes, even al uw problemen gewoon aan de kant zet, dat u even hier één cirkel vormt van harmonie. En dan gaan we gewoon even de krachten van de kosmos in ieder van ons laten werken. En ik weet dat er hier verschillende mensen aanwezig zijn die op het ogenblik denken aan mensen die ze zouden willen helpen omdat zij ziek zijn, minder goed zijn. Wel, u krijgt vanavond de kans om voor uzelf de proef op de som te nemen hoe de kracht van de kosmos kan werken. Op het ogenblik dat ik u zal zeggen: Laat de kracht vrij, geef dan de kracht door in volle vrijheid aan wie u wilt helpen. En dan zult u zien dat wanneer deze ervoor openstaan, zij ineens in hun situatie een wijziging zullen ondergaan waardoor zij misschien ofwel fysiek verbeteren ofwel geestelijk beter hun toestand aankunnen.

Meditatie: De Kracht van het Licht

Stel u even voor dat rondom ons nu zich een cirkel van Licht vormt, dat ieder die hier aanwezig is, omsloten wordt door de krachten van het Licht. Langzaam maar zeker bouwt die cirkel zich op als een lichtende koepel over ons. Een koepel die we vullen met liefde, harmonie. Een koepel waarin we alles wat aan kracht, aan vreugde, aan liefde in ons wezen aanwezig is, laat het samenvloeien. Ieder voor zich vult als het ware deze koepel van kracht. En dan zeg ik: Vader, Gij die ons de mogelijkheid hebt gegeven met deze Kracht te werken, Gij die ons de weg getoond hebt hoe we samen op deze aarde één kunnen zijn, één met de krachten van de natuur, één met de elementalen. Laat de Kracht van het Licht zich hier vertaald zien, gesteund door het water, gesteund door de aarde, gesteund door het vuur en laat de lucht dit alles dragen zodat deze kracht die hier nu aanwezig is, zijn taak kan volvoeren. En dan zeg in de naam van Adonaï: Kracht, ga uit! Ga en doe uw werk! Dat deze Kracht vervuld wordt in de naam van Hem die ooit dit Licht aan ons geschonken heeft, in de naam van Hem die het mogelijk maakt dat wij vanuit zijn liefde dit geven, deze Kracht, deze oneindige Kracht.

Adonaï, Tetagrammaton, Eloachim, o Goddelijke Krachten, bevestig dit gebeuren hier. Laat ons uw werktuig zijn zodat we het Licht, de Kracht en de Harmonie hun werk kunnen laten doen zodat hier op aarde, hier en nu, uw Licht weer iets sterker moge zijn.

Laat nu heel rustig alles in u bezinken. De Kracht is uitgegaan en de Kracht doet zijn werk. En wanneer u nu in de komende uren en dagen gewoon even hieraan terugdenkt en beseft dat u dit kunt herhalen, dan kunt u dat. Wanneer u gewoon u één kunt voelen met de Vader, met de Kracht in u, beseffende dat alles vanuit u werkt, dan kunt u voor velen een echte hulp betekenen. En dan zult u zien dat uw leven de komende tijd veel waardevoller wordt. dat u veel meer voldoening zult hebben van alles wat u doet, van alles wat rondom u gebeurt. want, lieve broeders en zusters, laat u niet vertellen dat een ander u de Kracht moet geven. U hebt de Kracht in u, de Vader is in u en u kunt, wanneer u het maar wilt, steeds weer en steeds opnieuw, de uitdragers zijn van het Licht, de Harmonie en de vrede op aarde.

Voor ik het medium vrijgeef, wil ik jullie bedanken voor jullie medewerking, danken voor jullie inzet. En ik kan jullie garanderen dat op dit moment voor verschillende mensen op hetzelfde ogenblik als het ware een wonder geschiedt. En dat hebben jullie vanavond met even één te zijn, even een kring van licht te vormen, een cirkel rondom jullie te trekken, een koepel op te bouwen, hebben jullie zelf gerealiseerd, hebben jullie zelf gedaan. En ik kan jullie maar als afscheid één raad geven: laat het niet bij deze ene keer blijven. Herhaal het, doe het steeds opnieuw, met dezelfde of met andere mensen, maakt niet uit. Zolang de intentie er maar is het Licht op deze aarde niet te laten doven.

image_pdf