De magische kracht van een groep

image_pdf

3 januari 2012

Zo, we zijn hier vanavond weer eens tezamen in een groep en ik zou graag vanavond met jullie het hebben over de kracht, de magische kracht van een groep. U hebt er waarschijnlijk nog niet al te veel bij stilgestaan, maar een groep op zich is een zeer sterk gegeven om iets te kunnen bereiken.
U hebt allemaal enkele weken geleden deel genomen aan de Midwinterbijeenkomst. U hebt daar misschien niet bij stilgestaan, maar deze bijeenkomst, en hetgeen wat daar zich heeft voltrokken, kunnen we toch klasseren onder een magisch gebeuren. Zelfs een zeer sterk magisch gebeuren. U hebt zich daar op voorbereid en u bent naar daar gekomen, misschien zonder dat u daar echt heeft over nagedacht, om deel te nemen aan een zeer belangrijke magische krachtsopbouw die, nadat zij was voltrokken, een zeer grote impact heeft gehad op het verdere verloop van al hetgeen hier rondom u plaatsgrijpt.
Doordat je dit al meermaals hebt meegemaakt, sta je er misschien minder bij stil. Maar wanneer we even teruggaan en de zaken bekijken, dan zul je op gemerkt hebben, op ‘t ogenblik dat u in de plaats kwam waar het gebeuren zich ging voltrekken, dat er al een sfeer aanwezig was; een sfeer die niet in overeenstemming was met een gewone sfeer ergens in een zaaltje of een woning, dat er al een zekere spanningsverhouding aanwezig was. En dat, wanneer de bijeenkomst van start ging, dat langzaam maar zeker voor alle deelnemers er ook een veldverandering plaatsvond. Niet alleen de sfeer rondom u maar, wanneer u goed naar uzelf hebt gekeken, of geluisterd, of gevoeld, zult u ook opgemerkt hebben dat uw eigen lichaam ook van, wat we het gemakkelijkst omschrijven als trilling, van trilling wijzigde. Dat u dan allemaal meegenomen werd, als het ware, in de sfeer en de werkingen die daar gebeurd zijn.
Daar krijgen we dat niet alleen het gebeuren van de groep, waarin u zat, een opbouw kende maar dat die tevens gekoppeld werd, op datzelfde moment, met vele andere groepen. Daardoor heb je een zeer sterke keten gevormd, die over een veel groter gebied zijn invloed kon laten gelden dan wanneer u het als individuele groep, of zelfs als persoon, zou hebben doorgemaakt.

Eén van de interessante zaken bij zulke gebeurtenis, en of dat we nu dit bekijken zoals een samenkomst met Midwinter of wanneer dat we het gewoon bekijken binnen een samenkomst van deze groep, is dat degenen die deelhebben aan het gebeuren, eigenlijk in grote mate zichzelf in uitwerking kunnen overtreffen.
Ik verklaar mij nader. De meesten onder jullie hebben het idee dat, wanneer men in een groep werkt, dat de sterkte van de groep afhangt van de zwakste schakel. Bij een normale groepswerking is dat zeker zo. Maar wanneer we gaan spreken over een magische groep, dan ligt dit wel even anders. Weinigen merken dit op, weinigen zijn daar ook van op de hoogte. Maar wanneer een magische groep iets opbouwt, dan is de kracht van de groep niet afhankelijk van de zwakste schakel. Maar is de kracht van de groep eigenlijk afhankelijk van de sterkste schakel, om het zo uit te drukken.
En dit is heel gemakkelijk verklaarbaar. Door het magisch gebeuren krijg je een overdracht. Een overdracht die de zwakste schakel, om het zo te zeggen, in wezen naar boven brengt, opheft. En je krijgt een redelijke gelijkvormigheid van kracht, van trilling. Waardoor het ook voor degene die de groep begeleidt, en dit moet heus niet direct een medium zijn, dit kan ook gewoon in een magische situatie zonder medium zijn, dat dus diegene die de groep begeleidt, de ganse groep, als het ware, op eenzelfde trillingsniveau brengt waardoor dat er op dat niveau door ieder even sterk kan deel genomen worden aan hetgeen plaatsgrijpt, aan hetgeen men tracht te bereiken. Dit in tegenstelling van andere groepen.

Wanneer je, effectief, een sportgroep neemt, in een sportgroep is effectief de zwakste van de groep degene die bepaalt of de groep kan winnen, ja of nee. Bij magie is dat juist andersom. Het is juist in het gebeuren dat er dus een opbouw ontstaat die ervoor zorgt dat ieder mee kan gaan. Zolang dit, en dit is toch niet te onderschatten, witte magie aangaat, om het zo uit te drukken, is er geen enkel vuiltje aan de lucht. Dan gaat dit perfect. Wanneer je dit echter zou gaan proberen ten opzichte van zwarte magie, dan kun je daar wel heel aangename resultaten uit behalen, dat ontken ik niet, maar je mag niet vergeten dat de terugslag, wanneer deze niet kan ondervangen worden, voor de zwakste schakel dan, het sterkste gaat zijn. Daarom is het niet aan te raden u met zaken bezig te houden die dus, laat ons zeggen, disharmonisch, negatief in uw gedachtebeelden zouden kunnen zijn. Het wil niet zeggen dat, omdat volgens uw aanvoelen zaken negatief zijn, dat ze kosmisch gezien dit zijn, maar gezien dat u mens bent, moet u daar nog steeds rekening mee houden. Ik hoop dat dit tot hier toe duidelijk is en dat iedereen op zijn minst kan volgen, wat er gebracht wordt. Goed.

Wanneer we nu een groep als deze beschouwen, dan kunnen we stellen dat, wanneer er door een lid van de groep iets ondernomen wilt worden, ik laat open op welk terrein, dan kan een lid van de groep steeds beroep doen op de gehele groep. Door beroep te doen op de gehele groep, schakel je eigenlijk over op veel grotere mogelijkheden. Het is ook zo dat, doordat je samen deze groep hebt opgebouwd, het een evidentie is dat, wanneer iemand de groep nodig heeft, dat de groep de rangen sluit en hier optreedt. Het is niet alleen wanneer je samenkomt voor een groter gebeuren zoals de Zonnewende, zoals een Wessac, en noem maar op, dat de groep als één geheel moet functioneren. Maar ‘t kan ook zijn dat de hulp gevraagd wordt voor minder, in uw ogen, belangrijke feiten die toch behoren tot het werkingsgebied van een magische kring als deze.

Ik kan mij best voorstellen dat iemand op een bepaald ogenblik om hulp wordt gevraagd, bijvoorbeeld door een terminaal zieke, of dat iemand om hulp wordt gevraagd door iemand die het in het leven heel moeilijk heeft, je mag alles zelf invullen, daar gaat het niet om; wanneer daar een aanvoelen is van: ‘hier mag’ of soms zelfs een aanvoelen van: ‘hier moet’ ingegrepen worden, dan is het normaal dat dit naar ieder van de groep toe wordt gebracht met de vraag van medewerking.
Het is niet direct noodzakelijk dat bijvoorbeeld een voorganger van een groep de leiding neemt. Het kan, en het mag, dat degene die de vraag stelt, de leiding op zich neemt om de krachten, die gebruikt gaan worden, op te wekken en ermee om te gaan. Zo ga je ook leren dat het niet alleen maar is van: “ik heb een theoretische kennis”, maar dat je zeer snel gaat ervaren van: “ik kan ook praktisch met deze zaken omgaan.”

Wanneer iemand dan in actie komt, stel: je hebt iemand die je wenst bij te staan – en ik zal het nu even op het niveau van beide kanten houden, daarmee wil ik zeggen: stof en geest – je hebt iemand die, bijvoorbeeld, bijstand vraagt bij overgang, dan is het door degene die de bijstand levert, degene die de uitvoering van de handelingen doet, in ondersteuning en samenwerking met de rest van de groep. Is het op een ogenblik voor degene die dit uitvoert, om welke reden ook, want u bent een stofmens, te moeilijk, te belastend, dan kan door elk ander lid van de groep, die aanvoelt: “ik kan en mag hier overnemen”, hulp geboden worden en eventueel het geheel overgenomen worden en dit zo tot een goede afwikkeling te brengen.
Hier ook komt weer één van de bijzonder magische principes naar voren. Namelijk dat niemand in een groep meer is dan de ander. Dat je in de groep tijdens de magische werkingen evenwaardig bent. Maar dat degene, die op een bepaald moment aanvoelt: “kijk, hier is het voor degene die aan het werk is belangrijk van hulp toegevoegd te krijgen”, van eventueel de zaken over te nemen en af te ronden, is een heel normaal gegeven. En heeft niets te maken met wat men, wanneer je zou spreken over een gewone groep die niet magisch is, van: “ik overbluf u”, of “ik wil hier de leiding nemen”. In een magisch gebeuren is dit niet aan de orde. In een magisch gebeuren binnen een groep zal het vooral zijn dat degene die het sterkste aanvoelt, en in sommige gevallen kan dit ook zijn de meeste of misschien de duidelijkste inspiratie doorkrijgt, het stuur in handen neemt om de zaken op een juiste wijze te laten verlopen.

Dit is voor de stofmens soms niet gemakkelijk om te aanvaarden. Maar voor groepswerking is het in het magische handelen noodzakelijk dat uw eigen persoonlijkheid, wanneer het nodig is, even een stap opzij zet. Het geheel van het werk, het geheel van de magische procedure heeft voorrang op uw persoonlijk denken en voelen. Want het probleem in vele van deze handelingen zit erin dat een mens soms vergeet dat magie op een ander terrein werkt dan wanneer je gewoon een stoffelijke handeling uitvoert. Want mensen zijn gewoon in het dagelijkse heel gevoelig aan hun plaats in de groep. Als stofmens kan u niet ontkennen dat u tot de kuddedieren behoort. Klinkt niet zo mooi voor de mens, maar u bent een kuddezoogdier. Niet meer of niet minder. Oh ja, u hebt een individuele geest, die probeert, althans zo goed mogelijk, te sturen. En, oh ja, u hebt hersenen die bij de ene al meer als bij de andere een ontwikkeling kennen. Dat klopt allemaal. En als stofmens reageert u op bepaalde, eigenlijk ingeprent in uw hersenen, uw denkpatroon, gegevens. U allen hier, om een voorbeeld te geven, behoort tot wat men noemt ‘een christelijke wereld’. U mag dat invullen zo ver u wilt, dat houdt in dat u bepaalde denkpistes automatisch in u hebt. Zij zijn als het ware via de paplepel ingegeven, zij bevinden zich eigenlijk ook in uw erfelijkheid enz. Dat maakt het natuurlijk soms niet evident om dit op een bepaald ogenblik los te kunnen laten en vanuit uw geestelijk aanvoelen, want dat speelt hier dan toch een grotere rol, te gaan handelen. Dit is voor de meesten onder jullie nog steeds een redelijk moeilijk parket. Want op ‘t ogenblik dat er gesproken wordt van samenwerking, van éénheid, ja, komen veel van die vast geankerde kenmerken van dat dierlijke voertuig in opstand. Het is dan van belang dat u, beseffende dat dit gebeurt, dit als het ware toch kan negeren. Niet dat u daartegen moet gaan vechten. Dat brengt niet op. Dat gaat alleen maar de zaak versterken. Maar u kan wel zaken gewoon negeren. En zo verder gaan door uw eigen geest de toelating te geven om uw gevoelens, want langs die weg zal uw geest het meeste ingrijpen, uw gevoelens daarin een grotere rol te laten spelen. Binnen de groep dan, zeker wanneer u dit beseft, gaat automatisch via deze procedure het ganse lichaam, en dan spreek ik niet alleen van het puur stoffelijke, maar dan spreek ik ook van het fijnstoffelijke, het astrale en alles wat er aan te pas komt, langzaam maar zeker op een ander niveau komen. Deze samenvloeiing van allen maakt dan dat je een zeer goed platform krijgt, van waaruit kan gewerkt worden, van waaruit ingegrepen kan worden.

Om terug te komen naar ons voorbeeld. Iemand wil bij een overgang assisteren; doordat de groep erbij betrokken geraakt, is er een veel beter inzicht in hetgeen wat de persoon, die de overgang gaat doormaken, eigenlijk meemaakt. Je krijgt een inzicht in wat er omgaat, niet alleen in het stoffelijke, maar vooral in het geestelijke. En dan kan de groep vanuit zijn Kracht aanzetten; enerzijds dat het stoffelijke minder angstig wordt, want u mag niet vergeten dat elk stoffelijk voertuig, wanneer het voelt dat het einde van de werking nadert, automatisch een angstreactie opbouwt. Dit heeft niets te maken met weten of kennen van de overgang, wat er komt, enz. Dit heeft louter puur met de biologische eigenschappen van het voertuig te maken. Goed. Op het ogenblik dat u via de Kracht van de groep dit kan ondervangen, gaat u dit angstgevoel, dit verzet, zeer sterk kunnen verminderen. Zodat voor het andere, het geestelijke gedeelte van het gebeuren, het veel gemakkelijker is om verder te gaan in de ontwikkeling. Hier kan dan, naar gelang de kennis aangaande de persoon die overgaat, verder ingegrepen worden.
Nu is het mogelijk dat degene, die de persoon persoonlijk kent, het moeilijk krijgt, maar doordat er een groep is, die errond functioneert, kan op dat moment de volledige kennis van de helpende persoon door de anderen overgenomen worden en omgezet worden in beelden die voor degene die overgaat, aanvaardbaar en misschien zelfs een weldaad zijn. Waardoor de overgang in rust, in sereniteit en zeker in harmonie met de veranderende wereld kan gebeuren.
Ik hoop dat iedereen hier nog min of meer kan volgen. Ik heb dit voorbeeld van overgang genomen omdat we in een tijd leven waar dit nogal veel gaat voorkomen. Maar dit geldt ook zo goed voor andere problemen. Je kunt dit op alle terreinen zo toepassen. En eens dat je de gewoonte hebt van: hier moeten we als één geheel functioneren, dan ga je ook opmerken dat dit soepel gaat lopen.

Er is niemand van jullie die tijdens de bijeenkomst van de Zonnewende enig probleem als dusdanig heeft gehad. Sommigen hebben achteraf een beetje last gehad met terug te komen met de voetjes op de aarde omdat in het lichaam zelf de trillingen nogal sterk aanwezig waren, en zeker, bij de meeste van u, tussen de 24 en 48 uur maar eerst terug op een normaal gekend stoffelijk niveau zijn gekomen. Op zich is dit een heel positief gegeven. Het heeft voor velen voorkomen dat zij aangegrepen werden door de zaken die in de dagen rond het gebeuren voorbijtrokken. Dit gaat van gewone ziekte over depressie, over niet goed voelen enz. Wanneer u rondom u kijkt, is het niet moeilijk om vast te stellen dat hetgeen wat ik hier naar voor breng, gemakkelijk invulbaar is voor ieder van u. Juist door de medewerking aan dit magisch gebeuren heb je voor uzelf, zonder dat je u daar echt bewust van was, een afscherming opgebouwd die eigenlijk volledig gebaseerd was op een harmonische verhouding van trilling tussen alle leden van de groep en de andere groepen, die eraan deelgenomen hebben. Wanneer u daar verder over denkt, zult u opmerken dat dit een enorm gegeven is geweest. U hebt daar niet direct bij stil gestaan, maar dit is het toch.
Zo krijgen we nu dat, wanneer je bewuster wordt van jullie groep, dat toch langzaam maar zeker in de toekomende tijd moet opgebouwd worden, dat je hierdoor ook meer zaken zal kunnen voorkomen. Dit wil niet zeggen dat je door de wereld gaat stappen en dat alles zomaar aan u voorbij gaat. Nee, dat niet. Maar het wil wel zeggen dat vele zaken kunnen aanvaard worden, geplaatst worden, mee omgegaan worden, zonder dat dit zeer veel schade moet veroorzaken.

Ach, en dit is niet alleen op gezondheidsgebied. Dit is ook op allerlei materiële gebieden. Ik denk hier gewoon aan wat zo allemaal in de pijplijn zit van uw economisch gebeuren en uw monetair gebeuren, waar ieder van u nog serieus van zal staan opkijken. Ik denk hier aan wat de natuur nog voor ieder van jullie in petto heeft, dus het zijn allemaal zaken die, wanneer je daar alleen voor staat, harde dreunen kunnen geven. Maar wanneer u beseft dat u nergens meer alleen staat, maar dat u mee in een magische groep zit, die langzaam maar zeker er toe is gekomen een harmonie op te bouwen met vele anderen, plus dat geheel een harmonie heeft met de aarde, dan mag je toch er zeker van zijn dat je op de meeste momenten op de meest juiste wijze kunt reageren. Dat je, wat er ook gebeurt, er nooit alleen voor staat, en dat je de juiste steun, misschien niet altijd wat u zelf verwacht – want tussen de verwachting van de stofmens en wat kosmisch grijpt, is een wereld verschil soms – maar u kunt wel verwachten dat dat kosmische, die harmonie voor u de steun en de leidraad is van hetgeen zich manifesteert.

En dat maakt dan dat een magische groep als deze met de dag, om het zo te zeggen, sterker en krachtiger wordt. U mag ook niet vergeten, het stoffelijk deel van de groep dat hier aanwezig is, is maar een stuk van de ganse groep. Dat hebben we al meer naar voor gebracht. Stoffelijk is een deel, aan onze zijde heeft een even groot deel aan werking, aan waarde in dat groepsgebeuren. Dat wil zeggen, wat er ook gebeurt, of het nu puur stoffelijk is of niet, u steeds vanuit onze zijde een sturing, een medewerking, een ondersteuning, wat ook mogelijk is, op zulk moment niet kunt verwachten, maar zeker kunt zijn dat het er is. Het enige wat nodig is, is het doorgedrongen besef in de stof. En daar zit soms de zwakke schakel.
De stof durft soms nogal eens twijfelen. Wij aanvaarden dat, wij zien dat ook niet direct als een onoverkomelijk probleem, van op het ogenblik dat men de twijfel gewoon ook, wanneer men het aanvoelt, terzijde durft laten en gaan voor hetgeen waar men voor staat. Wat men gedurende de ganse tijd heeft opgebouwd en naartoe geleefd. Vanuit onze zijde hebben we daar een positief beeld van. In die zin dat we heel goed de wisselwerkingen kennen tussen de bevoertuiging van jullie lichaam en de stof zelf. We weten dat de bevoertuigingen volledig meegaan in het project, om het zo uit te drukken. Dat wil zeggen dat, ondanks dat de stof soms een beetje stroef is, deze door zijn eigen bevoertuiging dikwijls toch mee kan genomen worden in de juiste sfeer, in de juiste werking. En daar gaat het om.

Zo, ik denk dat ik, wat ik vanavond naar voor wou brengen, zo simpel mogelijk, maar zo grondig mogelijk naar voor heb gebracht. Ik hoop dat u daar zelf verder over nadenkt. Maar vooral dat het gevoel van eenheid, van harmonie tussen alle leden van de groep beseft wordt, gevoeld wordt, ervaren wordt. Dat de gewone, stoffelijke geplogenheden, en, och ja, ieder mens heeft zo wat zijn eigen trekjes, dat deze binnen het kader van de magische groep aan de zijlijn kunnen blijven zodat er een krachtige eenheid steeds aanwezig kan zijn. Als je dit positief kunt volvoeren, dan kan je er van op aan dat je als groep in 2012 voor uw omgeving een heel sterke impact, positieve impact kunt hebben. Dat u als groep aardig wat kunt afzwakken voor degenen die op dit moment het eigenlijk niet meer zien zitten. En neem gerust van mij aan, wanneer we het vanuit de geest bekijken, een heel groot deel van uw maatschappij rondom u weet het niet meer. En deze gedachtechaos die op dit moment over uw ganse land, uw ganse continent als het ware gaat, versterkt moment na moment.
Het is logisch, het is de verandering, de vernieuwing. U gaat met heel veel zaken in de komende weken en maanden geconfronteerd worden, waar u soms van zult denken: “hoe is ‘t mogelijk! Dit kan toch niet!” We hebben vroeger reeds jullie dikwijls op de hoogte gebracht: u leeft in een illusiewereld. Die illusiewereld zal zich nog sterker gaan manifesteren. Maar dit houdt in dat de onzekerheid en de angst bij de meerderheid van uw medemens zeer snel en zeer sterk zal toenemen. Met alle gevolgen van dien. Op dat ogenblik, dus nu, is het van belang dat u beseft waarmee u bezig bent, en wat u kunt doen. En hoe u het kunt doen. Wij hebben niet zomaar jullie een andere weg laten gaan. Omdat de gewone, stoffelijke wegen voor de mens op dit ogenblik wegen zijn vol met valkuilen. Vol met onverwachte gebeurtenissen. Daarentegen de magische weg, de magisch-esoterische denkwereld is daar ongevoelig voor. Kan zich gewoon verder ontwikkelen.

En daar moet u even bij stilstaan. Jullie hebben allen de kans om gewoon jullie ontwikkeling verder te zetten. Ondanks alles wat er rondom jullie, stoffelijk, op dit moment verschuift en gebeurt. De denkwereld waar deze groep in ontwikkeld is, is een denkwereld die door die stoffelijke verschuivingen niet raakbaar is wanneer je binnen die denkwereld handelt, wanneer je u daarin beweegt. Dit geldt voor het individu, maar dit geldt ook voor de ganse groep.
Dus als afronding geef ik jullie de raad: reageer meer gezamenlijk. Handel meer gezamenlijk. U hebt de mogelijkheden. In de tijd dat ik op aarde liep, was dat een beetje moeilijker. De postduiven waren niet zo betrouwbaar, en brieven deden er lange tijd over eer ze ergens kwamen. Maar jullie hebben de mogelijkheden van communicatie; voor jullie bestaat, wanneer je wilt communiceren, eigenlijk geen afstand. In de tijd dat ik nog op aarde rondliep, hebben we getrachte om veel zaken  steeds telepathisch te doen. Dit is redelijk gelukt, maar het is nog iets anders van telepathisch aanvoelen en werken volgens dat aanvoelen, dan wanneer u de mogelijkheid hebt rechtstreeks stoffelijk contact met elkaar te hebben. En van daaruit voor elkaar steun te betekenen.
Ik hoop dat ieder van jullie nu daar verder over nadenkt. En ook, en dat is misschien wel het punt van deze avond, wanneer het nodig is, durf te reageren. Durf de groep in te schakelen. Durft te vragen. Zet even je eigen schroom, uw eigen onzekerheid soms, uw eigen angst soms, aan de kant. En ga er voor wat volgens uw intuïtie, uw emotioneel aanvoelen soms, nodig zal zijn. Vergeet even de stoffelijke, redelijke denkwijze. Daarmee wil ik niet zeggen dat u niet meer redelijk moet zijn! Nee! Maar de mens heeft heel gemakkelijk de neiging om de stoffelijke rede voor alles te zetten, waar je dan achteraf opmerkt dat dat toch niet zo klopte. En dat je dan spijt hebt dat je niet het gevoel, dat je had, hoe je moest handelen, hebt gevolgd. Uw eigen geest werkt niet volgens de stoffelijke rede. Dat kan die niet. Uw geest gaat u echter niet doen denken. Maar uw eigen geest kan u wel helpen en sturen via uw gevoelen. Vergeet dat niet. En als je aanvoelt als mens: “eigenlijk zou ik het zó moeten doen”, tegen alle redelijkheid in, ach, probeert dan maar uw eigen aanvoelen te volgen. U zult in deze tijd zeker opmerken dat u dan meestal op het juiste spoor zit. Waar de redelijke denkpiste meestal vastloopt, of nog grotere problemen naar voor brengt.

Zo, broeders en zusters. Het is aan jullie om de handen uit de mouwen te steken. Het is nu aan jullie om in de komende tijd te handelen. Er voor elkaar te zijn. We hebben zo een klein overzicht van wat er allemaal op het programma staat, dus, tracht een beetje te aanvaarden wat ik hier naar voor heb gebracht. En jullie zullen zien, het zal zeer waardevol zijn in de komende dagen, weken en maanden.

Vragen.

 • Ik ben al lang bezig om met de kracht van de groep te werken. Is dit dan verkeerd? Moet ik persoonlijk contacteren of is het voldoende via gedachtekracht?

Ik zou naar de toekomst toe toch de moeite nemen om, meer en meer, een uitwisseling te maken tussen de leden van de groep. Het is heel mooi dat je tot hier toe met gedachtekracht gewerkt hebt, dat dit in het brandpunt van de groep en zo ook zijn uitwerking vindt en dikwijls aansluiting vindt bij anderen, die een beetje op dezelfde wijze aan de arbeid zijn. Maar, er is een grote maar aan verbonden, wanneer je het puur geestelijk beschouwt, is dit natuurlijk geweldig. Maar je bent mens. Je bent stofmens. En door dat stofmens zijn, is het soms wel beter dat er uitwisselingen tussen de stoffelijke voertuigen gebeurt. En als dat er is, dan gaat er ook een grotere wisselwerking op geestelijk niveau mogelijk zijn.

 • Moet je dan met die contacten, die persoonlijke contacten, moet je dan duidelijk afspreken op een bepaald uur samen te mediteren of hoe ga je dat benaderen?

Een van de interessante samenwerkingen is wel degelijk dat u een uur afspreekt waarin de kracht gebundeld wordt en zijn weg volgt of zijn uitwerking voltrekt. Dit kan heel gemakkelijk gebeuren, bijvoorbeeld door een afspraak te maken dat alles om drie uur ‘s nachts zich voltrekt. Dit wil niet zeggen dat ieder lid van de groep om drie uur ‘s nachts daar moet aan denken. Nee. U bouwt, wanneer het u past, in de loop van de dag de werking op. En u stelt  u erop in dat om drie uur ‘s nachts deze zijn uitwerking heeft. Ik neem drie uur ‘s nachts omdat dit voor de meeste magische groepen en ook voor individuele magiërs als het meest geschikte uur, toch hier in de stof en op aarde, gebruikt wordt. Dus je krijgt hier ineens een redelijk grote connectie.

 • Mijn schoonbroer is enkele dagen geleden overgegaan. Mijn zus heeft het enorm moeilijk. Moeten we nu begrijpen uit het eerste gedeelte dat, indien ik haar wil helpen, ik persoonlijk alle leden van de groep contacteer, ook die op afstand, om kracht door te zenden? En indien ik zelf als voorganger fungeer, moet ik dan de kracht richten? Graag praktische informatie.

Wanneer iemand het moeilijk heeft bij overgang van een geliefde persoon, om het zo uit te drukken, dan kan je al beginnen met gewoon te luisteren naar deze persoon en te aanhoren wat eigenlijk de wensen zijn, die leven in deze persoon. Wanneer dit de gewone verwerking is van een overgang, dan is het niet noodzakelijk dat u daarvoor een groep gaat inschakelen. Ieder van u is best in staat om hier de juiste woorden te vinden, de juiste hulp te bieden. Wanneer echter opgemerkt wordt dat de persoon in kwestie niet in staat is om dit probleem, of althans het probleem dat ze voor zichzelf maakt, te verwerken en, niet onbelangrijk, hulp vraagt in deze, dat is anders dan een gesprekje willen hebben, dan kun je dit beschouwen als zijnde een werking, die vanuit de groep krachtiger kan zijn en meer ondersteunend. En dan heb je het volste recht om dus de groep hier bij te betrekken.
Je moet wel opletten, wanneer je te maken hebt met een verlies van een persoon, dat je niet denkt dat dit altijd voor de betrokkene zo dramatisch is. Ik spreek niet voor diegene die overgaat. Ik spreek voor diegene die achter blijft. Ik wil jullie opmerkzaam zijn dat, en dit klinkt misschien hard, dat velen dit als een opluchting beschouwen. Zij zullen dit niet dadelijk aan de buitenwereld tonen want dit hoort niet. Maar als ik van jullie was, zou ik wel even mij daar ook op instellen om te zien wat de werkelijkheid is achter datgene wat naar de wereld toe afgegeven wordt. Ik zeg dit algemeen en de vragenstelster mag dit zeker niet persoonlijk nemen. Maar aan onze zijde zien wij heel dikwijls, ik zou bijna durven zeggen in een veelheid van gevallen, dat overgang van een van de partijen de andere partij welgevallig is. Maar uw maatschappij maakt hier ook, zoals in vele gevallen, een illusiebeeld rond het gebeuren. Dus let op met in zulke zaken trachten in te grijpen.

 • Broeder, u zegt: er moet hulp gevraagd worden, maar in het eerste gedeelte hebt u gezegd: u moet het intuïtief aanvoelen dat er hulp nodig is.

Dat is niet strijdig met elkaar. Wanneer u aanvoelt dat er hulp nodig is, dan zult u op een of andere wijze ook de vraag krijgen. Ik wil er u wel op attent maken dat de vraag niet per definitie in een vragende vorm moet geformuleerd zijn. Een mens kan op vele wijzen aan een ander hulp vragen. Maar het is wel zo dat je moet vermijden u op te dringen. Dat wil zeggen dat, wanneer je aanvoelt dat de andere partij dit niet wenst, dat je dit respecteert. Ondanks het feit van dat in u aanvoelen. Maar dat is dan ook min of meer via uw stoffelijk voertuig dat het anders lijkt te zijn. Achteraf kan dan blijken dat uw aanvoelen eigenlijk op iets totaal anders reageerde dan hetgeen wat u eerst dacht dat het was.
Ja, neem mij niet kwalijk dat een stoffelijk voertuig zo ingewikkeld in elkaar zit. Maar u hebt er zelf voor gekozen om te incarneren en deze ervaringen en leerscholen te ondergaan. Zo. En dit is geen politiek statement.

 • En als je iemand, als je de groep wilt contacteren, wat moet je dan meegeven? Een naam, een foto, een idee?

Dat hangt er van af wat het probleem is. Wanneer het mogelijk is, zou ik zeggen: zorg ervoor dat ieder kan volgen waarover het gaat. Dit kan best zijn dat een idee voldoende is. Dit kan ook zijn dat een foto of een ander item van een betrokken persoon voldoende is.
Kijk, lieve vrienden, wees hierin zelf een beetje inventief. We moeten het nu toch allemaal niet op een presenteerblaadje voorschrijven of aanbieden. Jullie willen iets betekenen in deze tijd. Jullie willen betekenis hebben voor de aarde, voor de wereld. Dat kan je. Maar durf zelf te ondernemen. Durf zelf te handelen. Wij zijn er, wij zullen jullie helpen. Dit is geen probleem. Maar een vraag als deze, hoe goed bedoeld ook, duidt nog steeds op een terughoudendheid van: zal ik het wel goed doen? Wanneer u in die denkpatronen blijft van: “ik mag geen fout maken, zal ik het wel goed doen, of hoe gaan de anderen erover denken?” dan komt u niet tot handelen. En we komen in een periode dat handelen het voornaamste is. Ik durf zelfs zeggen: je mag van ons gerust een fout maken als je iets wilt bereiken dan dat je niets doet omdat je schrik hebt van een fout te maken. Een fout maken, is niet erg. Dat kan gecorrigeerd worden. Je leert eruit en je kunt verder. Wanneer je niets doet, niet handelt, dan leer je niets. Dan blijf je aan de zijlijn staan en alles gaat aan jou voorbij zonder dat het voor u een meerwaarde heeft. Dus probeer.

 • In hetzelfde geval van de schoonbroer, er is ook nog een praktisch probleem met verloren gegane documenten, die dringend moeten gevonden worden. Mag de vragenstelster daar ook de groep voor inschakelen?

Kijk, in een nog niet zo kort geleden tijd schakelde men daar de Heilige Antonius voor in, patroon van de verloren voorwerpen. Gezien het hier om een christelijke achtergrond gaat, is dit misschien een heel goede tip.
Lieve vrienden, hier moet je opletten dat je niet in de val trapt van de materie. Wanneer iemand naar onze zijde is teruggekeerd, is dat afgesloten. Alles wat de maatschappij daar aanbreit, heeft met het materiële van de maatschappij te maken, maar heeft geen geestelijke waarden meer. Ik denk niet dat het zinvol is voor verloren gegane stoffelijke papieren die voor, zogezegd, de nabestaanden een waarde hebben. Ik ga daar bij zeggen, en dat is een hint, een begeerde waarde hebben, dat u daarvoor magisch moet gaan werken. Daar zou ik niet aan beginnen. Want dan gaat u zeer snel een groep worden voor opsporing van verloren voorwerpen. En dan gaat u ambras krijgen, om het zo te zeggen, met de Heilige Antonius, die zich voorbij gestoken gaat voelen. Dit is misschien een beetje humoristisch gezegd, maar denk er eens over na.
Weet u, als wij vanuit de geest soms, en dat gebeurt, mensen helpen op dat terrein omdat we zeggen: och ja, en we geven een hint door. En het is dan niet zoals men het verwacht. Dan is men meestal nog heel boos. Want men vindt dat dit dan niet kan. Hetzelfde is wanneer men een kaars voor de Heilige Antonius laat branden en men krijgt dan wat men vraagt. Maar dan blijkt hetgeen wat men wou niet te zijn wat het is omdat men in zijn begeerte, zijn verlangen, iets anders had geïnterpreteerd. Dan moet je ze soms horen vloeken aan onze zijde. Zo ver draagt het dan wel. Dat wij het ook nog, bij wijze van spreken, te horen krijgen. Ja, soms hebben we echt compassie met de Heilige Antonius. Die man heeft al heel veel moeten verwerken. Hij was misschien niet zo een heilige in zijn kerk, maar is er heilig op geworden. Allee, dat vind ik toch. Goed.

 • Iedereen in de omgeving kent wel iemand die hulp nodig heeft. Moeten wij dit dan individueel benaderen of kan dit ook in een gezamenlijk geheel geplaatst worden?

Ik denk dat op dit huidige ogenblik niet iedereen van de groep iemand kent, maar dat iedereen van de groep zeer velen kent. Maar u kan de wereld niet veranderen. Dat wil zeggen dat, en daar komen we weer bij wat we daarstraks al gezegd hebben, het moet gevraagd worden. Er moet een aanleiding voor zijn. En dan kan u dit binnen de groep brengen. Dit wil niet zeggen dat je daar een register moet gaan aanleggen. Neen. Wanneer u dit binnen de groep brengt, kan dit in zijn globaliteit benaderd en behandeld worden.
Inspelende op uw vraag, stel dat ieder persoon van de groep gecontacteerd wordt door iemand die hulp vraagt. Dan ben je al rap met 10, een 15-tal personen die hulp nodig hebben. U kunt dat samenbrengen in één geheel en ervoor zorgen dat, zoals reeds gezegd, om drie uur ‘s nachts de werking uitgaat. En dan kan dus ieder van de groep opmerken welke resultaten er zijn en waar het eventueel moet bijgestuurd worden. Het is niet zo dat u een groep bent, die voor ieder die maar iets in disharmonie heeft, moet staan springen om die disharmonieën op te lossen. Nee. Het gaat wel degelijk om personen of zaken of gelijk wat waar er duidelijk gevraagd wordt voor hulp.
En nu ga ik iets zeggen dat u misschien ook tot nadenken zal zetten. U kunt vanuit de natuur ook een vraag om hulp krijgen. En dit heeft dan niets met mensen te maken, maar met de natuur. Ook daar kan u dan het nodige doen.
Zo. Het wordt ingewikkeld voor een paar.

 • Is die hulp bij overgang, of de hulp aan de natuur, of de hulp bij mensen, is die op een andere manier telkens? Of is dat een gezamenlijke noemer?

Het magische werken is een werking, die voor elk item een ander gegeven kent. Je kunt zeggen: de magische werking is het overkoepelende. En binnen die magische werking zitten dus de verschillende items, die kunnen worden toegepast. In de maanden dat u hier samenkomt, hebt u al ontzettend veel gekregen en geleerd. Dit is toch ook allemaal niet over hetzelfde. Integendeel. Maar het is wel allemaal magisch- esoterisch.

 • Hoe moet de voorganger hiermee verder werken? Hij krijgt de kracht van de groep, hoe moet hij dat?

Kijk, dit is nou politiek, zou ik zeggen. De voorganger van uw groep wordt door ons gestuurd, wordt door ons ondersteund en doet, om het zo te zeggen, zijn job zoals hij het hoort te doen. Als groep komt het erop aan dat u als één blok deze ondersteunt. Dat is juist. Maar langs de andere kant moet je beseffen dat het hoog tijd wordt dat andere leden van de groep ook eens naar voor gaan treden, tot actie overgaan, om het zo te zeggen. Het kan altijd in samenspraak en in wisselwerking met uw medium. Maar hier is aardig wat capaciteit aanwezig die op het ogenblik, om weer stoffelijke redenen, nogal onderdrukt wordt. Stoffelijke redenen noem ik hier: onzekerheden vooral, terughoudendheid, een beetje angst en zo verder.
Voor de rest, en ik moet mijn woorden wikken en wegen of ik krijg straks nog een gesprek met de stoffelijke zijde, dat wil ik vermijden, voor de rest zou ik zeggen, zou ik uw voorganger niet te veel belasten. U kunt hem om raad vragen, en daar zou ik toch een beetje de grens trekken. Als er werkelijk iets is, dan zult u het van onze zijde uit eerder horen dan vanuit het stoffelijke voertuig zelf.

 • Nee broeder, ik bedoelde de voorganger van de groep. Als iemand contacteert om hulp, dan treedt die op als voorganger om dat geheel te begeleiden. Ik had het niet op de voorganger die uw stoffelijke voertuig is, maar op die ander.

Wanneer je zo een voorganger bedoelt, dan is het degene die de verantwoordelijkheid heeft voor het gebeuren. Zolang dat er binnen de groep geen andere is, die meer mogelijkheden heeft tot ‘de uitwerking van’. Dit is gekend.
Maar ik wil er u hier op wijzen dat in uw vraagstelling, voor het merendeel van de aanwezigen hier in de groep, dit niet zo werd bekeken, maar wel degelijk de aandacht toespitste naar het medium. Daarom is uw vraag zo beantwoord.

 • Mijn excuses.

U moet u niet excuseren. Daaraan zie je dat tussen de vraagstelling en de gedachtewerelden, ik vind dit een mooi gegeven, in de stof dikwijls nog totaal andere beelden tussen de personen aanwezig zijn. Daarom is het van belang dat u, zoals de broeder in het eerste gedeelte naar voor heeft gebracht, dat stoffelijk ‘redelijk denken’ dat steeds weer naar voor komt, tracht aan de zijlijn te houden en vooral het intuïtieve te volgen. Wanneer u dan in een handeling iemand hebt die deze handeling in gang heeft gezet en die u dan omschrijft als zijnde de voorganger van de handeling, dan is dit iets anders dan de voorganger van de groep. Dan gaat u allen mee. In zoverre dat, wanneer het nodig is, en dit kan, anderen dit overnemen om verder uit te voeren. Ik zal het in een voorbeeld stellen. Iemand zet iets in gang maar door stoffelijke betrokkenheid wordt het emotioneel zo moeilijk om daarover verder de leiding te houden, dan is het heel logisch dat een ander lid van de groep, die dit wel in evenwicht kan houden, dit overneemt.

 • Op vraag van de voorganger dan?

Het is niet ‘op vraag van’, het is ‘op aanvoelen van’. Stel u voor, ik ga het in een heel praktisch voorbeeld gieten, dan gaat u mij direct begrijpen. Stel u voor: u wordt geconfronteerd met een zwaar ziek kind. Een kind, dat misschien staat voor de overgang. U bent daar betrokken partij. U vraagt hulp omdat dit kind in u gelooft en u vertrouwt en op deze wijze uw hulp heeft gevraagd. U brengt dit in de groep. U ziet die evolutie. Maar gezien dat u bij dit kind betrokken bent – pakt: u kent dit kind al vele jaren, het moet zelfs niet direct familie zijn, hé, maar u bent daarbij betrokken. U kent dit kind. U houdt van dit kind en u ziet wat er gaat gebeuren. Het staat voor een overgang. Het pakt u, stoffelijk, emotioneel, zo erg dat u dit moeilijk aan kunt. – op dat moment kan gerust iemand anders in de groep dit overnemen. Dat moet u niet vragen. Men gaat dadelijk opmerken dat het voor u te zwaar wordt. En dit is geen schande. Integendeel. Dat is groepswerking. U wordt niet uitgesloten. Integendeel. U blijft er bij. Maar een ander of anderen gaan het voor u overnemen en begeleiden.

Ik pak speciaal zo een zeer geladen, emotionele gedachte. Omdat u zou doorkrijgen hoe het eigenlijk werkt. En alstublieft, u bent een magische groep, u bent geen wielerclub. Begrijp dat. In een wielerclub wordt gezegd: die heeft de leiding en die blijft de leiding hebben. En als hij een platte band heeft, dan ga je daar achter wachten. Dit is een magische groep. Dat werkt zo niet.
Het is ook geen politieke groep? waar met ellebogen moet gewerkt worden om aan de macht te komen. Diegene die de leiding neemt, die voorganger is – dat wil niet zeggen dat die als dusdanig de macht heeft, dat heeft er niets mee te maken. Maar ik begrijp, als stofmens is dit soms moeilijk. Omdat die stoffelijke gedachtegangen steeds een rol spelen en men heel snel zich een beetje ter zijde voelt gezet. Dat hoeft hoegenaamd niet. U moet werkelijk komen tot het puur magisch-esoterisch denken in uw handelingen wat dit deel van uw leven, als het ware, betreft. En dan gaat u zien dat, langzaam maar zeker, ook het stoffelijke deel van uw leven dit gaat meekrijgen. En dat heel veel stoffelijke kantjes van ieder van jullie afgerond gaan worden, minder belangrijk gaan worden. En hoe verder dat die evolutie kan gaan, hoe meer resultaten je, niet alleen individueel maar ook samen in de groep, gaat kunnen krijgen.
Ach ik begrijp het, het is niet gemakkelijk voor de mens. Ik ben ook mens geweest. Ik weet hoe moeilijk dat was. Maar ik kan jullie wel zeggen: het is de moeite om het te proberen. Want in wezen, een groep als deze is de structuur van de toekomst. Wanneer je de wereld zult zien vanuit onze zijde binnen enkele honderden jaren, zullen jullie kunnen zeggen: kijk, daar hebben wij aan meegewerkt. Dat is het fundament, dat toen is gelegd. De structuur van vroeger, dat alles volgens bepaalde overeenkomsten, principes moest verlopen en volgens gezagsgetrouwe wegen, is voorbij. Gaat niet meer. Dat behoorde tot een totaal ander kosmisch gebeuren.
In de tijd dat ik op aarde was, dan had je ook groepen, maar die zeer sterk gestructureerd waren. En wij hadden iemand, die aan de top stond. En van daaruit vertrok alles. Maar dit is voorbij. De mogelijkheid tot bewustwording, in de tijd dat ik op aarde was, was juist door het volgen en het opklimmen in die structuren. Deze kosmische heerser, waar jullie nu onder vallen en die alles aan het veranderen is, kent dit niet. Dus, jullie komen nog met veel zaken vanuit het oude, daarom kan ik het ook zo mooi herkennen. Maar je kunt het niet overbrengen naar het nieuwe. Jullie zitten op die overgang en probeer rustig, zo ontspannen mogelijk deze nieuwe wisselwerkingen te aanvaarden en toe te passen. En dan, zal je zien, dan is het heus niet zo onaangenaam, hier op deze wereld. Ondanks alles wat er, zogezegd, rondom u gebeurt. Sorry, dat ik een beetje te ver uitwijk. Maar ik dacht dat dit toch wel een belangrijk gegeven was.

 • Dat waren de vragen broeder.

Dat had ik al begrepen. Zo, u hebt veel stof om nadenken. En ook, en misschien nog wel het belangrijkste is, proberen te verstaan wat uw medebroeder en -zuster zegt en voelt. Want dit is niet zo evident, zelfs niet in een magisch-esoterische werkgroep. Aanvaarden, eerst en vooral, uzelf zoals je bent en aanvaarden de ander zoals hij of zij is, is al een enorme verrijking in uw geestelijke ontwikkeling. En zo kan u aardig in deze tijd geestelijk leren. Daarvoor bent u ten andere geïncarneerd en heeft uw geest gekozen om in deze periode op aarde een beetje te komen bijleren.

Meditatie: De goddelijke Kracht.

Goed. Nu verwacht u van mij nog dat ik de avond afrondt met een meditatief gedeelte. Ik ga dit doen. En ik ga dit doen op basis van de godsgedachte, die jullie allemaal in jullie dragen. Velen op aarde plaatsen God buiten zichzelf. Velen op aarde aanroepen de goden ergens in het heelal. Zij beseffen niet dat ze door deze houding het voor zichzelf onmogelijk maken een contact te krijgen met de God of de goden, die zij aanroepen. Want wanneer de mens de Kracht buiten zichzelf gaat zoeken, kan deze niets vinden. Want de Kracht ligt in uzelf verborgen. Wanneer je in staat bent God in uzelf te erkennen, dan toetst u alles wat bestaat: De kosmische Kracht, de goden zoals velen zo graag zeggen, of God zoals degenen die in het monotheïsme opgaan. Dit in zichzelf kunnen plaatsen en vanuit zichzelf ermee omgaan, dan heb je de ware bron van de Krachten.
Want besef dat, als God niet voor u belangrijk was, als God u niet belangrijk vond, hij u ook niet geschapen had. De goddelijke Kracht is u. Want is er niet heel lang geleden uitgesproken dat de mens gecreëerd was naar het beeld van de Vader? En dat is kosmisch waar. Alles wat bestaat, bestaat maar omdat de Vader het toegelaten heeft. Om het zo uit te drukken. Omdat alles deel is van deze Kracht. Een spiegeling van deze Kracht. En van op het ogenblik dat je dat durft voor uzelf te erkennen en durft tegen uzelf zeggen: de Kracht is in mij en ik kan met deze Kracht werken, ik kan deze Kracht uiten, dan bent u vertrokken. Op de weg van het Licht. Op de kosmische paden, die u steeds verder in bewustzijn voeren, tot de Bron.
Dan zou ik nu zeggen, nu u deze Kracht in uzelf ervaart, gebruik deze. Ieder van u heeft op het ogenblik wel iets wat hij of zij voor zichzelf wil verbeteren. Anders wil. Lichter wil. Harmonischer wil. Besef dat het juist aan u ligt om de Kracht in u te erkennen. Om deze wijziging, deze verbetering, in uzelf tot stand te brengen.
Want voor u anderen gaat bijstaan, is het misschien wenselijk dat u zelf doorhebt, waar het bij u nog zwak is. Waar het bij u terug kan opgebouwd worden tot een kracht. Tot een energie. Tot een eenheid. Met de Bron. Met de Vader. Met de God of de goden. Met de kosmische Kracht, omschrijf het hoe je het wil. U bent nu eenmaal onafscheidelijk deel van dit gegeven.
En beseffende dat deze Kracht, deze energie, in elke cel van uw wezen aanwezig is. Beseffende dat deze Kracht, deze energie, ook in het volledige fijnstoffelijke, het astrale, in alles wat u bent, u doordringt, dan hebt u de handleiding. De mogelijkheid. Het alaam. Om met deze Kracht, eerst en vooral uzelf in een juiste baan te brengen en dan ook voor de anderen daar te zijn.
Dat, lieve vrienden, is de boodschap die ik u hedenavond wil meegeven. Wees overtuigd van uzelf. Wees overtuigd van de God in u. De Kracht in u. En ga in het stralende Licht uw weg van bewustwording.

Zo, lieve vrienden, het is weer tijd om afscheid te nemen. Ik hoop dat ik deze avond een vlammetje bij jullie heb kunnen doen ontbranden. Zodat je in de komende tijd vanuit uzelf steeds verder mag kunnen geraken. Op uw weg van bewustzijn. Dat u, zoals het vroeger werd gezegd, trede na trede, mag opklimmen naar het Licht. In volle bewustzijn. Lieve vrienden, veel succes met al uw handelen. Wij zijn steeds in uw nabijheid, steeds bereid u te helpen. Maak er het beste van en dan gaat u zien, dan is dit leven voor jullie zeker niet saai.

image_pdf