De magische spiegel

image_pdf

15 maart 2011

Er is mij gevraagd vanavond jullie een paar nieuwe oefeningen bij te brengen, zodat je beter gewapend bent tegen de invloeden die op het ogenblik op deze aarde in werking zijn. En gezien jullie een magische groep zijn, zullen we dit op het terrein van de magie zoveel mogelijk trachten duidelijk te maken.
U hebt in de vorige lessen van mijn collega-broeders al verschillende zaken in ontvangst kunnen nemen. Zo hebt u geleerd hoe u het zegel voor deze groep kon opbouwen, zo hebt u het getal voor deze groep verkregen, en vanavond zal ik graag met jullie verder gaan hoe u binnen deze groep kunt komen tot de juiste werking en de juiste houding tijdens zaken die rondom u in uw wereld plaatsvinden. En daarom ga ik u eerst een paar zaken trachten heel duidelijk te maken.
In de eerste plaats: ieder van u heeft zijn eigen wereld. Jullie zijt mensen, jullie leven in een maatschappij en jullie hebben de overtuiging dat de wereld rondom u, dat die voor iedereen gelijk is. Dat is het algemene beeld dat de mens heeft van de wereld. Maar niets is minder waar. Uw wereld is enkel uw wereld; met de nadruk op úw wereld. De wereld van uw broeder of zuster naast u is een totaal andere wereld. Ieder mens bekijkt zijn leven of haar leven vanuit zijn of haar ooghoek, beleeft ook deze wereld op zijn eigenste wijze.

Wanneer je dat kunt aanvaarden dan is het mogelijk om magisch resultaat te gaan boeken bij de gebeurtenissen rondom u. Wanneer je dit als ‘niet mogelijk’ of als ‘niet juist’ ervaart, dan blokkeert u zichzelf en dan wordt u deel van een chaotisch beeld dat op het ogenblik in uw aardatmosfeer een enorme opgang maakt. En dat beeld, dat wordt niet alleen maar een wereld op zich, dat is zich als een enorm krachtige astrale kracht aan het ontplooien, die op dit ogenblik steeds sterker en sterker gevoed wordt. Dus de keuze ligt bij uzelf. Ofwel durft u erkennen wie of wat u bent, ofwel zegt u: “neen, ik ben deel van die wereld.” En dan mag u ook niet verbaasd zijn, in het laatste geval, dat u mee gaat in alles wat er plaatsgrijpt. En dat u dan ook geen impact hierop hebt.
Ik veronderstel dat dit laatste voor de leden van de groep hier in wezen niet toe doet. Dat ieder van u al genoeg bewust is van het feit dat u in uw eigen leven, in uw eigen wereld functioneert. Op het ogenblik dat u dat voor uzelf kunt aanvaarden en zien als voor u de onmiddellijke realiteit, dan is ‘t mogelijk om, wat er ook rond u plaatsgrijpt, op een correcte wijze te benaderen en er ook op een correcte wijze iets tegenover te kunnen stellen.

En daarom zou ik jullie vanavond de volgende oefening willen aanleren. Een oefening waarvan we vragen dat u toch deze de komende tijd alle dagen uitvoert. Omdat u door dit te doen dan een routinehandeling kunt verkrijgen die, wanneer ‘t nodig blijkt, zeer snel kan toegepast worden om voor uzelf en voor de groep en binnen de groep de juiste handelingen te kunnen treffen.
Waar gaat het over? In de oefening gaat het er om dat u steeds weer, wanneer u geconfronteerd wordt met een probleem, het juiste antwoord daarop kunt geven. Dit is niet evident. Want u denkt soms wel dat u een juiste oplossing weet, maar snel daarna blijkt dat u toch op een verkeerd spoor bent terecht gekomen.
Hoe kunnen we dit vermijden? In wezen heel simpel. U hebt allemaal al een meditatiepatroon. Men heeft u vroeger reeds verscheidene malen aangemaand om met een regelmaat te mediteren. Dus daar hoef ik geen verdere uitleg aan te geven.
Nu gaat u zich in meditatie het volgende trachten voor te stellen: u begint met aan uw linkerzijde een zuil voor te stellen, een zuil van licht. U mag dat doen als stralingslicht, of vurig licht, naar gelang het voor u dus aanvaardbaar is en voorstelbaar. Belangrijk is dat u zich aan uw linkerzijde een lichtende zuil voorstelt.
Hetzelfde beeld bouwt u op aan uw rechterzijde. Ik zou bijna zeggen: twee vuurzuilen en wanneer u dus het in vlammen ziet, dan kunnen we spreken over goudgeel licht en voor de meesten onder u is de visualisatie goudgeel, oranjeachtig licht het beste. U hebt deze twee zuilen en bovenaan de zuilen visualiseert u uw zegel van de groep.
Kunt u het zich voorstellen? En binnen de zuilen, onder het zegel van de groep, visualiseert u zich een reflecterende zone, ik zou zeggen, een soort spiegel.
Dat beeld, dat maakt u, dat bouwt u op, meditatief. U plaatst dat voor u; u mag dan, als u dat opgebouwd hebt, in uw gedachten een cirkel trekken rondom het geheel en rondom uzelf zodat we een heel mooi beschermd geheel krijgen. Ik moet u de betekenis van de magische cirkel niet uitleggen, ik veronderstel dat iedereen daar genoeg van af weet al. U bent tenslotte toch niet een magische groep die gisteren begonnen is!

Wanneer u dit beeld zo hebt opgebouwd, dan gaat u uw gedachten fixeren op de reflectie-zone. En dan brengt u via uw gedachte het probleem dat u koestert, of dat aan de orde is, in deze zone. Wat gaat u opmerken? U gaat opmerken dat, door dit te doen, er allerlei antwoorden, spiegelingen, naar u toe komen. In de eerste plaats, en dat is normaal, u moet niet denken dat dat fout is, zul je antwoorden krijgen die niet correct zijn. Want wanneer u aan deze oefening begint en u laat dit spontaan verlopen, dan zullen de eerste antwoorden die u krijgt, vooral ontstaan vanuit een begeerte of een emotioneel patroon. Hetgeen wat u als stofmens denkt dat juist is. Maar u zult ook zien aan de spiegeling van het antwoord dat dit niet correct is. Dit wil zeggen: het antwoord zal als het ware verdwijnen in het licht. Omdat ‘t antwoord in wezen vanuit een duistere achtergrond is ontstaan. Ziet u de werking van het beeld? Duister kan geen licht aanvaarden, om het zo uit te drukken. Dit is een magisch gebeuren. We gaan het niet esoterisch bekijken. We bekijken het puur magisch.

U hebt licht, u hebt gedachten die niet conform zijn, in eerste instantie volgens jou wel, maar dat maakt niet uit, ze zijn niet conform, de gedachten borrelen op, de antwoorden op het probleem borrelen op, en u ziet ze terug verdwijnen. U blijft gefixeerd op het probleem. Dan gaat u opmerken dat na verloop van tijd er andere antwoorden in u opkomen. Deze antwoorden projecteert u weer, want het blijft dezelfde handeling, en zo gaat u langzaam maar zeker komen tot een antwoord op het probleem dat heel duidelijk en heel lichtend zich voordoet. Op het ogenblik dat u dat bereikt, weet u welke handeling u kunt volvoeren.

Zeker in het begin van de oefening, en zeker de eerste dagen, zelfs weken voor velen, zal het lichtende antwoord op de problematiek meestal niet zijn hetgeen wat u in eerste instantie had verwacht. Toch geef ik u de raad om u aan het antwoord te houden, en ook het antwoord uit te voeren.
Nu hebt u nog de mogelijkheid bij deze oefening dat u, doordat u de juiste formulering van het antwoord hebt, u ook de werkelijkheid kan opbouwen die dat antwoord creëert. U blijft in de reflectiezone geconcentreerd, en u laat gewoon de beelden komen. Het zal u een mogelijkheid geven, wanneer u deze oefening goed onder de knie krijgt, om via deze wijze voor uzelf een zeker patroon in de toekomst van uw stoffelijk bestaan waar te nemen.
Houd er wel rekening mee dat je hier in een tweede werkelijkheid aan het werken bent en dat in die tweede werkelijkheid andere wetmatigheden zich voordoen, spelen, dan in uw eerste of stoffelijke werkelijkheid. Maar dat is maar een neveneffect.

We zijn vertrokken vanuit het punt dat u vanuit uw stoffelijke werkelijkheid een probleem ervaart. En voor de mens in deze maatschappij zijn er altijd problemen. Dus kom niet aan, alsjeblieft, met het argument van :ja, ik doe die oefening niet, want ik heb geen problemen. Dan hebt u een heel groot probleem, als u dit naar voor brengt. Neemt u dat gerust van mij aan. Een zeer groot probleem!
Dus, de oefening kan door iedereen uitgevoerd worden. Want op het ogenblik dat u dan tijdens dit proces, dit magisch proces, meditatief-magisch proces, de juiste weg ziet, het juiste antwoord, dan kunt u dat als het ware overdragen op uw eigen stoffelijke wereld.

U kunt dan heel rustig deze procedure afsluiten, of u kunt, wanneer u iets meer tijd hebt, verder in deze beschermde omgeving nog even mediteren. Wanneer u dat dan voltrokken hebt, dan laat u als het ware het geheel terug verdwijnen, niet dat het niet meer bestaat, maar je zou kunnen zeggen dat deze werktuigen, zoals ik hier heb opgebouwd, nu  even kunnen rusten.
Wat u zeker dan ook moet uitvoeren, is dat u voor uzelf terug uw magische cirkel opent. Vanaf het ogenblik dat u dat gedaan hebt, kunt u terug in uw stoffelijke wereld de handen aan de ploeg slaan en hetgeen wat u als antwoord hebt ervaren en in u hebt vastgelegd, ook gaan uitvoeren.
Ik geef jullie het advies van niet meer af te wijken dan van het gekende antwoord. En verder te gaan met hetgeen wat er naar voor is gekomen. Misschien in het begin, zeker de eerste keren, zal dit niet evident blijken. Maar vertrouw op het geheel. Vertrouw er op dat je deze procedure hebt uitgevoerd binnen een krachtig geheel. Want de procedure behoort tot de groep. Vergeet niet, je hebt alles onder het zegel van de groep uitgevoerd. Je zit dus als het ware, magisch gezien, in een beschermde situatie. Dus er is geen enkele reden om te zeggen:”nee, ik weet het wel, maar ik doe het niet.” Want als je dit zou zo uitvoeren, dan creëer je voor uzelf een dualiteit die voor het stoffelijke voertuig nefast kan zijn. Want u begrijpt, u hebt door deze oefening voor uw stoffelijk voertuig een sfeer gecreëerd. Ach, laat het mij simpel zeggen: een trillingsverhouding, is misschien gemakkelijker te begrijpen, een trillingsverhouding die elke cel van uw lichaam heeft aangenomen. Op zich geen enkel probleem omdat uw lichaam dat kan. En ook omdat het gedragen is door een zeer groot geheel. Maar het houdt wel in dat deze energie die dit veroorzaakt, moet kunnen verwerkt worden. Simpeler gezegd, de uitvoering van het antwoord is de verwerking van de meerwaarde. En juist door de uitvoering van het antwoord zal de harmonie binnen uw lichaam in orde zijn, ik wil nog zelfs niet zeggen: ideaal zijn; ik zeg: in orde zijn, waardoor het normaal verder kan functioneren.
Wanneer u echter hetgeen wat u zelf – want dat is het, u hebt het zelf opgebouwd – niet gaat uitvoeren, of gaat tegenwerken, dan begrijpt u toch dat u in dat stoffelijke voertuig een sterke disharmonie creëert. En ik moet jullie niet uitleggen wat een disharmonisch geheel in uw lichaam kan veroorzaken. Dan wordt u vatbaar voor alles en nog wat. Maar wat erger is, is dat u daardoor meegaat in de astrale werkelijkheid die op het ogenblik zich overal in sterke mate is aan het opbouwen. En dan verliest u de volledige controle over uzelf, zoals op het ogenblik bij zeer velen het geval is.

Ik hoop dat ik de oefening voor ieder van jullie duidelijk genoeg heb naar voor gebracht? Dat je allemaal het begrepen hebt? Is dit niet zo, dan mag je dit nu even naar voor schuiven.

  • Broeder, ik kan het mij visualiseren, maar ik zit met het probleem van het zegel. Leg je het zegel boven aan de zuilen plat, of gaat dat rechtop, want dan kom ik niet meer in mijn reflectie….

U moet die zuilen zien, misschien als u fantasie kunt gebruiken, een beetje als Griekse zuilen, die stralend zijn, met daarboven het zegel, niet plat liggend. Een zegel kan op dat moment niet plat liggen, een zegel staat voor u gevisualiseerd. U ziet uw zegel zoals het is, u ziet de cirkel, u ziet de twee driehoeken, u ziet de kleuren. Als je uw zegel plat legt, heb je er niks aan. Dus het is wel degelijk de bedoeling dat er zó een opbouw is. En dan trek je daarrond de magische cirkel, zogezegd op de bodem.

  • Mag ik dan wel even van u weten of ik juist ben? Dat is mijn probleem een beetje. Want u zegt, de eerste keren zul je zelf voelen dat het dat eigenlijk niet is; want met een echt zegel, gebeurt dat twee of drie keren of moet je dat aanvoelen, dat we dat genoeg aanvoelen dat we weten dat het juist is?

Wanneer u de oefening uitvoert zoals ze hier naar voor is gebracht, dan gaat u automatisch waarnemen wat juist is. Daarmee wil ik zeggen: de eerste beelden, voor de meesten van u, zullen beelden zijn die liggen in het begeerteleven. Steeds weer opnieuw. Vervolgens emotie. En u zult zien dat in die spiegeling die beelden niet helder zijn. Dat die beelden in vele gevallen, voor sommigen nogal, als je het in kleuren zou uitdrukken, naar de duister-bruine, zwart-bruine, vuil-bruine kant gaan. Maar dit is individueel. Wanneer u komt tot het juiste, zult u zien dat dit antwoord in kleur, om het zo uit te drukken, heel helder gaat zijn, lichtend gaat zijn. In vele gevallen zal het wel degelijk om een zeer sterke heldere witte uitstraling gaan.
Wees gerust, wanneer u zich de moeite getroost om de oefening goed te doen, dan zult u vanaf de eerste maal wel degelijk deze variaties meemaken. Het zou kunnen zijn, dat is natuurlijk niet uit te sluiten, dat sommigen onder u de eerste dagen het moeilijk krijgen en bij de eerste oefeningen er niet in slagen zich te ontdoen van hun eigen stoffelijke begeerte of emotie. Op zich is dit geen ramp. Dan hebt u op dat ogenblik nog niet het juiste antwoord en dan raad ik u ook aan, wanneer u de oefening beëindigt, om dus ook niet in te gaan op het probleem. U kunt ‘s anderendaags, of enkele uren later, de oefening herhalen. Tot op het ogenblik dat u wel degelijk op de juiste wijze de juiste formulering krijgt.

Het is magie. Daar moet je rekening mee houden. Jullie wilden magie leren. We leren jullie magie! Maar het is zoals alles, je moet er leren met omgaan. En, misschien wel voor ieder van u het grootste probleem, uw eigen wereld, zoals u die nu kent, zal in vele gevallen bij de reflectie aantonen dat er nogal wat leemtes zitten. Dat er ook nogal wat zaken verkeerd geïnterpreteerd worden. Dat ook voor de meeste van jullie vele begeertepunten en vele emotionele punten eigenlijk in deze tijd best niet geactiveerd worden.
Ik geef hier, let op, geen enkel oordeel of iets goed of slecht is, hè. Ik oordeel hier over niemand! Dat moet heel duidelijk zijn. U doet het zelf. U bekijkt uzelf. U ziet uzelf en u ziet hoe de evolutie gaat van hetgeen wat u, en dikwijls heel goed gekend, heeft gedreven, tot hetgeen wat eigenlijk voor u juist is.
Door zo te werken in deze tweede werkelijkheid, geeft u, en dat mag u niet vergeten, geeft u uw eigen geest de mogelijkheid aan het stoffelijke voertuig om de juiste kansen waar te nemen. U krijgt een zeer sterke wisselwerking hierdoor, door deze oefening uit te voeren, tussen hetgeen wat de geest voor u ziet als zijnde het meest adequate, het meest juiste, wat u in deze omwenteling die bezig is, het best op uw weg in bewustzijn leidt. En niet, dat is toch niet onbelangrijk, alle zaken waarvan u denkt, die misschien goed zijn, maar die in feite afblokken, en u verder van uw doel van uw incarnatie afvoeren.

Dus, kort samen gevat, heb geen angst dat u deze oefening niet kan of niet juist doet. Heb ook geen angst wanneer je de eerste dagen misschien problemen hebt om het juiste antwoord te vinden. Werk gestaag verder. U mag ook niet uit het oog verliezen, doordat dit onder het symbool van deze groep gaat, dat je niet alleen de magische werking in gang zet die via uw geest kan geproduceerd worden, maar dat u ook de grootste gemene deler hier in gang brengt. En wanneer u dan beseft dat, dan val ik even terug op hetgeen wat u in vorige lessen gehoord hebt, het numerieke gegeven ‘6’ gebruikt, dan hebt u heel veel mogelijkheden om deze ganse procedure steeds weer opnieuw tot een zeer goed einde uit te voeren.
U hebt allemaal, aan de hand van wat de broeders in vorige bijeenkomsten jullie aangeleerd hebben, de mogelijkheden om nu met hetgeen wat we vanavond u meegeven, zeer goede resultaten te halen. En het is niet alleen maar om die zeer goede resultaten dat het hier gaat. Het zal er ook toe bijdragen dat je in de komende tijd een beter beeld krijgt over wat er allemaal werkelijk plaatsvindt en niet hetgeen wat de astrale chaos die bezig is, u wenst te laten zien.

Want de verandering van de aarde is volop bezig. Het astrale beeld dat de mensheid heeft opgebouwd is niet het beeld dat u in deze verandering mag leiden. Want dan gaat u mee in deze chaos die steeds maar gaat escaleren en toenemen. U moet daar buiten kunnen blijven. En daarvoor hebt u verschillende mogelijkheden. Eén van de beste mogelijkheden is hier de groepswerking.
Ik hoop dat het voldoende verklaard is?

  • Als u spreekt van die cirkel, trekken wij dan een enkelvoudige cirkel in de richting van de wijzers van de klok, en om te openen dan omgekeerd?

De normale magische procedure is effectief de cirkel trekken rondom u met de wijzers van de klok mee. Om te openen kunt u, als u de moeite neemt, het omgekeerde gebaar doen, of u kunt gewoon als het ware een kleine opening maken en zo de cirkel ook opbergen.
Het is voldoende voor deze oefening om één cirkel te trekken. U hoeft niet verder cirkels daarbij te trekken. Eén cirkel rondom u is voldoende. U kunt ook, wanneer u daarop staat, en wanneer uw beeldvorming daar sterk genoeg in is, deze cirkel bijvoorbeeld in het wit kleuren. Dus dat is dan een cirkel die een volledige afscherming voor u opbouwt. Voor degenen die dat niet zo goed hebben, mag de cirkel in wezen ook nog dezelfde kleuring hebben als de stralende zuilen. Kleuren zoals groen, rood, die zijn niet aan de orde.

Zo. Dan rest er mij alleen nog jullie met deze oefening veel succes te wensen. Het is een oefening die we vandaag hier naar voor hebben gebracht, die volledig aangepast is aan hetgeen wat dat op het ogenblik op aarde is aan het plaatsgrijpen. Het is een oefening die ieder van u wanneer u ze, zoals gevraagd, met een dagelijkse regelmaat uitvoert, u inzicht zal geven in wat de aarde op dit ogenblik van plan is. Het is niet alleen een oefening die u helpt in de problematiek die u zelf in u draagt, maar het is ook een oefening die u duidelijk maakt waar u naartoe gaat en welke taak eigenlijk u in dit ganse proces van vernieuwing van deze aarde hebt uit te voeren.
Ieder mens kan in de vernieuwing zijn steentje bijdragen. En of het nu op deze of gene wijze is, is niet belangrijk. Jullie zijn een magische groep, jullie hebben voor magische scholing gekozen, dus jullie krijgen hier mogelijkheden aangereikt; gebruik ze dan ook. Gebruik ze ten overvloede, om het zo te zeggen. Er staat geen beperking op deze mogelijkheden. Integendeel, hoe meer u van de mogelijkheden gebruik maakt, hoe sterker uw ontwikkeling zal zijn, en hoe beter u kunt handelen in al deze veranderingen. Dan rest er mij niets anders meer, voor vanavond, u veel succes met jullie verdere ontwikkeling op dit terrein toe te wensen.

Vragen

  • Problemen zijn niet altijd zodanig dat je ze goed kunt formuleren. Hoe moet dat dan?

Nou, als je al een probleem hebt om problemen te formuleren, dan zou ik eerst eens beginnen met het probleem van de formulering van de problemen aan te pakken, nietwaar. En dan zult u wel op deze wijze leren hoe u een probleem juist formuleert en dan is er al een probleem opgelost.
Nou kijk, dat is natuurlijk spelen met woorden. ‘Spielerei’ noemden ze dat in mijn tijd, maar goed. Ik zou het volgende zeggen, probeer zoveel mogelijk voor uzelf iets in beelden om te zetten. En ik denk dat, voor de meesten onder u, dit een haalbare kaart is. Als je iets in beelden omzet, dan kun je al een beter zicht krijgen op hetgeen wat is. En ik denk dat je op die wijze heel gemakkelijk kunt komen tot de stelling van wat er aan de hand is. Misschien zijn er sommigen onder u die beter met de pen overweg kunnen. Och, dat kan natuurlijk ook, dat je het eerst voor uzelf even neerschrijft en dan als het ware memoriseert. En dan zwijg ik nog maar over degenen die er liedjes van willen maken, van hun problemen. Maar gezien dat er in uw maatschappij al genoeg zijn, zou ik zeggen: daar beginnen we niet aan, natuurlijk. Het is misschien een ludiek antwoord, maar er zit veel in hoor, je moet er maar over nadenken.

  • Hebben wij het goed begrepen dat we één cirkel beneden op de grond trekken, waar zowel wijzelf als de zuilen inzitten?
Even checken bij de vorige broeder want ik mag hier geen verkeerd antwoord geven.
Ja, dat hebt u goed begrepen. De bedoeling is dat u een cirkel trekt en die zuilen zitten in die cirkel maar u zit ook in die cirkel. In feite hebben ze u vandaag dus aangeleerd hoe u werkt met de magische spiegel. De magische spiegel is eigenlijk de perfecte weergave van wat je zelf bent, wist je dat? En binnen dit geheel kun je daar prachtig mee werken. Ik denk dat je een heel waardevolle les hebt gekregen, maar door een nogal een heel strenge professor, ik zal het zo zeggen.
  • Hoe kunnen we met dat cijfer 6 of 2 maal 3 werken?

Heel simpel, door het te gebruiken!
Hoe kun je daar mee werken? Je hebt de twee driehoeken, dus drie, drie, dit tweemaal, die schoon in elkaar passen. Als je u dus op uw zegel concentreert en, zoals het in de vorige les is beschreven, dan krijgt u dus daar een perfecte verhouding tussen het spirituele en tussen het materiële. En ik denk dat dit voor de mensen het belangrijkste is. Dus, je mag niet vergeten, en dat bleek misschien niet in het eerste gedeelte zo, maar je mag niet vergeten: je bent altijd nog stofmens, hé. En een stofmens heeft met materie te maken, of je dat nu wilt of niet, anders zat je bij ons. Dan heb je met andere zaken te maken, maar dat maakt nu niet uit, hé. Dus het mooie is hier wanneer je de samenvloeiing ziet tussen de spirituele ontwikkeling en de materiële ontwikkeling en dan krijg je daar een evenwicht. En dat evenwicht kun je dus formuleren in die 6.
Misschien kan ik het anders omschrijven. Wanneer u vanuit uzelf de volledige niet beperkende liefde voelt voor de mensheid, dan hebt u dat. Wanneer u dus vanuit uzelf de wereld liefhebt, alles liefhebt, zonder beperkingen, dan krijgt u deze samensmelting, dan krijgt u dat fantastische cijfer 6 dat daar voor staat.
Ik weet, er worden vele andere zaken aan die 6 gegeven. Maar de werkelijkheid is dat die samensmelting daar is en dat je vanuit die universele liefde kunt functioneren. Ben je mee? Allemaal? Voilà, daar heb je uw antwoord.

  • Kan u het verschil aangeven met het werken van 2 maal 3 en het cijfer 6?

Ik heb het juist uitgelegd, dus de vraag is in feite een vervolg op het eerste. Maar het punt is effectief, en dat mag je niet uit het oog verliezen, 3 is de voor de mens de opgaande driehoek. Dus de weg die je gaat naar bewustzijn. En de neergaande driehoek is de materiële driehoek die de mogelijkheid geeft om uw bewustzijn te verrijken. Want het is niet zo dat je moet denken dat de neerwaartse driehoek, dat dat negatief zou zijn; in dit geval niet; of dat die opgaande driehoek enkel positief is. Neen, het is het geheel en het geheel is de mogelijkheid die dat biedt. En wanneer je daarin kunt opgaan, dan kom je tot, wat men zegt, de ‘Christusgeest’. En wat is de Christusgeest? Dat is juist hetgeen wat ik u daarjuist heb trachten uit te leggen. Die universele liefde voor het Al-bestaande, voor de mens, voor de aarde, voor de natuur, noem maar op. En het klinkt misschien ouderwets ‘Christusgeest’, maar het is niet ouderwets. Het is zelfs meer actueel dan dat je zou kunnen denken.

  • Een vraag over jodiumtabletten. Men raadt aan om dit in huis te halen. Is dit een valkuil?

Lieve mensen, jullie zijn eigenlijk geraffineerd, want via die vraag willen jullie van mij van alles te weten komen wat er op het ogenblik op deze wereld aan het gebeuren is. Nou, het enige wat ik daarop kan zeggen, is dat u op dit ogenblik een rad voor ogen wordt gedraaid. Dat is alles. Maar sta mij toe het volgende te zeggen. Wanneer een boom dorre takken heeft en het stormt, dan breken die af, zo simpel is het. Het geeft tevens weer de mogelijkheid om nieuwe takken te vormen, dat is dan de vernieuwing.
Kijk, wat er op het ogenblik gebeurt, is eigenlijk een aanzet dat de aarde geeft, langzaam maar zeker, tot de vernieuwing waarover we al zeer lang hier, in deze groep, hebben gesproken. Alleen duurt het bij de aarde altijd ietsjes langer. En ja, nu heb je gezien dat … een paar jaar terug heb je een eerste reactie van de aarde gehad en nu krijg je een tweede en er gaan er nog volgen. En diegenen die nu roepen: ”och, wij zijn veilig”, die moeten nog het meeste oppassen.
Kijk, de verandering is bezig, de aarde is aan een opruim bezig. En als iets opgeruimd wordt, geeft dat mogelijkheid voor nieuwe zaken. Zoals de aarde nu behandeld wordt door de mens, kan het niet anders dan dat alles moet opgeruimd worden. En gezien dat, ondanks het feit dat langs alle kanten toch tips gegeven zijn van: mensen, je moet het anders gaan aanpakken, maar de mens luistert niet. Wat krijg je dan? Dat de aarde zegt: “oké, voor mij is het gelijk hoe het gebeurt. Dus gaan we er ineens met de grove borstel door.” En ik zou kunnen zeggen, nou kijk, die grove borstel, in het begin veegt die rustig. Maar naargelang dat die ziet dat er meer en meer vuil vanonder komt, als je het bovenste laagje wegveegt, gaat die harder vegen. En je gaat zien dat dit in de toekomst harder en harder gaat gebeuren.
Weet u, dit doet mij denken aan een, ik antwoord subiet wel op uw jodiumtabletten hoor, geen probleem, maar het doet mij denken aan een verhaal, een oud Chinees verhaal. Het is van ongeveer een vijfduizend jaar terug. In China gebeurde er ook het een en ander en er was een heel rijke Chinees. Die man bezat alles, huizen, knechten, geld, om het zo uit te drukken. In die tijd was het geen geld, maar goed, tot daar toe. Dus die man was heel welvarend, had alles. Op een bepaald moment veegt de aarde alles weg. Je ziet: niets is nieuw; ook niet wat nu gebeurd is, is ook niet nieuw. En die man beklaagt zich bij de goden en hij zegt tegen God:” kijk, ik heb gans mijn leven U gediend, ik heb alle mogelijke aalmoezen gegeven, ik ben goed geweest voor de mensen en nu ben ik ineens alles kwijt. Waarom?”
Grote vraag: waarom? Hij krijgt daar geen antwoord op. Hij wordt boos, zeer boos en hij roept alle duivels en alle engelen aan. Ik zeg het nu in westerse termen. En hij krijgt daar dan een engel die tegen hem zegt: “kijk eens hier, ik zal u een nieuw huis schenken.” Die man krijgt een nieuw huis met alles op en aan, maar hij is er niet gelukkig mee want het is niet meer hetgeen wat hij zocht. Hij verliest dat dan ook en hij trekt dan de wereld door, niets meer bezittend. Maar doordat hij dat doet, ziet hij hoe mooi de wereld is, ziet hij hoe plantjes groeien, ziet hij hoe de zon schijnt, noem maar op. En dan krijgt hij zijn antwoord: dat hij, juist door het feit dat hij alles kwijt is waar hij gans zijn leven als het ware voor geleefd had, gewerkt had, zijn paleis, zijn bedienden, zijn …. noem maar op, zijn eigendommen, alles, maar in wezen had hij niet geleefd. In wezen kende hij zijn weg niet en doordat alles door de goden was weggenomen, het is een Chinees verhaal, en dat hij, zelfs wanneer de ondergod of de engel het hem terug gaf, kon hij het niet. Maar doordat hij totaal in zijn nakie kwam te staan en zo door de wereld moest gaan, leerde hij wat de waarde was van zijn bestaan en kon hij de kleine dingen des levens appreciëren en had hij hoegenaamd geen behoefte meer aan paleizen en zo verder. In deze context kun je dus zien wat er op het ogenblik aan het gebeuren is. Ik weet het, je hebt mij zitten. Je wilt mij in die richting krijgen, oké.
Uw ganse maatschappij is gebaseerd op hebzucht. Dat is het enige nog, steeds meer, meer macht, meer bezit, meer dit, meer dat en dat creëert zo’n disharmonie dat je dus de resultaten vandaag ziet. En daarom is het ook zo boeiend dat uw leraar in het eerste gedeelte u het gebruik van de magische spiegel heeft bijgebracht. Want zo kunt u zichzelf leren herkennen en leren de juiste houding aan te nemen. En dan zal je, als je die oefeningen goed doet, neem het gerust van mij aan, ik weet wat resultaat ze geeft, ik heb ook in mijn tijd nog met magie bezig geweest, maar dat is lang geleden. Het resultaat zal zijn dat je de zaken op hun juiste waarde gaat zien, dat je juist gaat kunnen handelen en dan zal het weinig uitmaken of dat je vandaag alles hebt en morgen niets meer. Dan zal dat weinig uitmaken, want je zult steeds weer verder kunnen, je zult verder uw weg, uw pad dat je moet gaan, kunnen gaan.
Kijk, jullie weten, het is jullie duizend maal al verteld, denk ik: ‘Aquarius’ verandert de wereld. En jullie hebben allemaal gedacht: “ah, goed hé zeg, ‘Aquarius’, vrije liefde, ha, ha, vrijheid op alle terreinen, maar hoe prachtig!” Maar jullie hebben één ding vergeten, lieve mensen: dat oude dat in jullie zit, dat moet eruit, dat moet weg. En wat is dat oude juist? De wereld waarin u nu leeft. En dat is een wereld die u gecreëerd hebt op pure hebzucht. Maar, sorry dat ik het zo zeg, vanuit onze kant kunnen we dat beter bekijken dan vanuit jullie kant. En wanneer je nu een beetje problemen hebt met radioactiviteit, dan is dat gewoon omdat je dacht dat je als mens slimmer was dan de natuur. En dat is de grootste fout die de mens kan maken: dat is denken dat hij slimmer is dan de natuur waarvan hij deel is. En wanneer men nu tegen jullie vertelt van: dat is zo ver weg, hé. Ja, het is ver weg en oh ja, de winden zitten zo en het is dit en het is dat. Kijk, weet u wat de werkelijkheid is? De werkelijkheid is dat al deze zaken gaan samenspelen. Dat wil zeggen dat de besmettingen die zich nu verplaatsen in de atmosfeer, gaan samenspelen, verschiet niet hé, met de besmettingen die in de diepzee aanwezig zijn. Ja, jullie hebben jaren aan een stuk jullie radioactieve rommel in de diepzee gedumpt. En jullie hebben gedacht: ach, die vaten, die overleven het wel. Maar die vaten hebben niet overleefd. En die radioactiviteit, die is op het ogenblik in de wateren aanwezig en nu krijg je een wisselwerking tussen hetgeen wat zich nu langzaam maar zeker aan het verspreiden is door de lucht en hetgeen wat in het water zit. En weet je wat nu het mooie is? Jullie mensen geloven niet in homeopathie hé? Neen, want homeopathie dat is alleen voor dwazen die daarin geloven want dat kan niet werken, hé. Maar nu ga je, en wetenschappelijk vertel ik nu pure nonsens, een homeopathisch radioactief effect krijgen. Ja, u gaat een samenwerking krijgen tussen de radioactiviteit die in de atmosfeer is, die er vroeger ook al was, en de radioactiviteit die nu juist door de aardbevingen en masse ook vrij komt in het water. Het gevolg is dat de waarden die gaan gemeten worden, ze zijn verwaarloosbaar, maar ze geven wel over gans de wereld een fantastisch effect met als gevolg dat je in de komende tijd een toename van allerlei klachten zult waarnemen. Niet alleen aan de oostkust van Amerika maar ook aan de westkust en in Europa en overal. Want er zijn wat dat betreft geen grenzen. Ach, en vergeet niet, nu denkt men wel: ja god, dat hangt daar in de atmosfeer en zo verder, dat is niet zo erg en de wind verplaatst het en dit en dat. Weet u hoeveel honderden, honderden vliegtuigen al radioactief besmet zijn en alle passagiers van die vliegtuigen? Daar sta je niet bij stil omdat die dosissen zo verwaarloosbaar klein zijn. “Lieve mensen, er is niets aan de hand.”
Jawel, u komt in zo’n vliegtuig, u wordt besmet. U voelt het niet, u weet het niet. Maar binnen enkele jaren krijgt u het mooie effect. En zo gaat u opmerken, tussen vandaag en laat ons zeggen tien jaar, dat er explosies gaan zijn van allerlei ziekten waar men geen blijf mee weet. Maar je hebt het grote geluk of het grote voordeel, alle, wij noemen dat zo, dat in tussentijd er nog van alles gaat gebeuren waardoor dat de aandacht steeds opnieuw op een ander accident of fait divers wordt gelegd.
Sta mij toe te zeggen: jullie zitten op het ogenblik in de chaos. En die chaos gaat nog enkele eeuwen duren. En dan is de zaak opgekuist, heel mooi, heel praktisch en dan kan de aarde terug in zijn volledige bloei gaan.
En om nu terug te komen op uw jodiumpillen. Kijk, die jodiumpillen zijn voor de industrie een meevaller want de staat betaalt. U denkt dat u ze gratis krijgt, maar dat is niet waar, u betaalt ze met uw belastingen. En belastinggeld wordt gebruikt om die pillen te betalen waardoor dus die farma-industrie weer miljarden kan binnenrijven. Maar dat moet u niet aantrekken. Dat gaat ook voorbij. Wanneer je nu denkt dat door zulke ingrepen u beschermd bent, dan denkt u lijk de middeleeuwer die dacht dat, wanneer hij een aderlating liet, dat hij zou genezen. Ik denk dat ik nu het antwoord op uw pillen heb gegeven.

  • Aansluitend aan vorige vraag, is het de bedoeling dat we op zo’n momenten met ons zegel werken?

Kijk eens hier, mijn lieve vrienden. Waarom denken jullie nu dat wij zoveel moeite doen? Het is natuurlijk van belang dat jullie op zo’n momenten met jullie zegel werken. Het is natuurlijk van belang dat u met deze magische kennis gaat werken.
Kijk, u gaat veel meer bereiken wanneer u met uw kennis werkt. Wanneer u vooral vertrekt vanuit de kracht van de groep, gaat u, wat er ook gebeurt, steeds weer de zaken in de hand kunnen hebben. Kijk, wanneer u hier, bij wijze van spreken, een tsunami krijgt en u kunt met de kracht van de groep werken, dan zul je zien dat je daar een echte weerstand hebt. Het is te zeggen, niet een weerstand die de opruiming tegenhoudt, neen je hebt een weerstand die het nieuwe kan laten opbloeien. Och, u zult waarschijnlijk wel, maar dat zal nog wel wat maanden duren, te horen krijgen dat er binnen die tsunami in Japan zaken zijn gebeurd die onverklaarbaar zijn. Gebieden zijn volledig weggespoeld en één klein plaatsje is niet geraakt. Zo zijn er verschillende punten. Je mag niet vergeten dat er in Japan ook broeders zijn, die werken zoals wij hier bezig zijn. Het is overal dat er steunpunten zijn. Maar natuurlijk, voor de media is dat nog niet zo spectaculair als de beelden die men nu kan laten zien. Maar ook voor hier is het van belang. Want wees ervan overtuigd dat uw groepen, daar bedoel ik deze groep maar ook de vele andere die werkzaam zijn en die we trachten te sturen, in de komende tijd van groot belang gaan zijn. Want neem gerust van mij aan: je staat maar aan het begin van de schudderingen die de aarde overal gaat geven. En daar hou je best rekening mee. Niet dat je daar angst voor moet hebben. Neen, je kunt de aarde toch niet tegenhouden, maar je kunt wel in harmonie zijn met de aarde en als je als groep dat kunt uitstralen, dan moet je de aarde niet vrezen, dan is de aarde juist uw bondgenoot. En dat is in deze tijd van veranderingen enorm belangrijk. En heus, het maakt niet uit of de ene hier bij de tipi woont of 150km verder. Dat maakt niet uit. Het is één kracht, het is één geheel en u zult opmerken dat het wel degelijk zijn werk zal uitvoeren. Maar het hangt van jullie samenhorigheid, jullie samenwerking, jullie vertrouwen in elkaar af.

Goed, en wat moet ik nou nog vertellen? Ja, jullie zitten allemaal vol met vragen, jullie gaan allemaal maar mee met hetgeen wat je dagelijks op uw bord krijgt, ik kan dat begrijpen. Maar kijk eens hier, je leeft hier, tracht vandaag te leven en vandaag te doen wat je aanvoelt dat voor jou goed is. Tracht een beetje, lieve vrienden, jullie vrij te maken van de materie. Dat wil zeggen, voor iedereen, stop een beetje met jullie geprogrammeerd handelen, denken en zo verder. Ach ik weet het, jullie hebben allemaal jullie dak boven jullie kop, jullie hebben allemaal vier wielen en een metalen kas er rond en zo verder en dat is allemaal al heel belangrijk voor jullie. Maar in wezen heb je het niet nodig. En in wezen ben je niet geïncarneerd voor die zaken. Dus als ik jullie een tip mag geven, een tip die komt vanuit mijn ganse wezen: hecht daar niet zoveel belang aan. Hecht niet zoveel belang of dat u nu vandaag op uw bankrekening honderd euro hebt staan of duizend euro. Maakt niet meer uit, hoor! Maar wat wel uitmaakt, is hoe u zich opstelt in deze wereld, hoe u zich voelt ten opzichte van deze aarde en vooral, wat de groep aangaat, hoe u samenhorig kunt zijn, hoe je er voor mekaar kunt zijn. Want als u geluk van leven hebt, om het zo te zeggen, ja u blijft leven hoor, ook als u aan onze kant bent, dat maakt nu niet uit. Maar ik bedoel in de stof, als je geluk van leven hebt, dan zul je, op een bepaald ogenblik als groep, er voor elkaar in de stof moeten zijn. Welke evolutie de groep ook doormaakt, de jongeren in de groep zullen dat zeker ervaren, je zult er voor elkaar moeten zijn, je zult op elkaar moeten kunnen rekenen. En als je dat realiseert, neem dan gerust van mij aan, lieve vrienden, dan zit je op het goede pad, dan zit je op de goede weg. En dan kan noch een tsunami, noch een kernexplosie u iets doen. En neem gerust van mij aan, ik weet niet op welke datum het zal gebeuren, maar ook hier zul je dezelfde zaken meemaken. En als je u nu bindt aan uw materie en als je denkt: dat moet ik behouden, dan zult u diegene zijn die het kwijt geraakt. Maar als u zich nu kunt voorbereiden en vrij kunt leven en van uw leven, bij wijze van spreken, iets waardevols, geestelijk, kunt maken zodat niet alleen uw stoffelijke ontwikkeling maar ook uw geestelijke ontwikkeling, denk aan de twee driehoeken die in elkaar schuiven, denk aan uw zes, wel dan moet u echt geen schrik hebben. Dan zult u steeds weer op de juiste plaats op het juiste moment zijn en dan zult u steeds weer, ook als groep, de zaken juist kunnen ondervangen en er juist mee omgaan en een enorme betekenis en kracht hebben voor de mensen rondom u.

Zo, dat was hetgeen ik er nog aan toe wou voegen. Denk er rustig over na.
Maar één ding vraag ik jullie echt, lieve vrienden: heb geen angst, laat u niet meeslepen in alle mogelijke doempatronen van “wij worden bestraald”, van: “wij worden ziek, wij gaan dit of dat krijgen”. Kijk eens hier hé, cru gezegd, u hebt echt die radioactiviteit niet nodig om ziek te worden. Hetgeen wat u dagelijks hier rondom u produceert en creëert is duizend keer erger dan wat de radioactiviteit u kan aandoen. Maar daar staat u niet bij stil want het is gewoon uw werkomgeving. Dat u in een omgeving leeft die vervuild is door alles en nog wat, dat u eigenlijk geen zuivere lucht meer kunt inademen, daar staat u niet meer bij stil. “Je kunt toch niet verwachten dat ik te voet naar de winkel ga, dat  gaat toch niet.” Met de fiets: “zeg, ik moet ik weet niet hoeveel meebrengen, gaat ook al niet.” Dus we nemen de wagen. Voor mij niet gelaten. Maar ook hier produceert u van alles, dus uw zorgen om wat er vanuit Azië naar hier komt, is niet relevant ten opzichte van wat u dagelijks hier uithaalt.

Nu, ook hier weer moet je dat relativeren want een stoffelijk voertuig is zeer sterk, in die zin dat je soms fenomenaal u kunt aanpassen aan alles wat u binnen krijgt. Ja, een lichaam kan enorm veel verwerken en zeker wanneer uw lichaam in harmonie is met zijn geest, dan zijn er eigenlijk weinig zaken die het lichaam kunnen schaden. En dat is maar goed ook, maar heel weinigen van de mensen beseffen dat en velen lopen mee in alle publiciteit van: hoe ziek kan ik wel worden. Maar ja, als ik even cru mag zijn, als we dat stoppen, ja dan valt uw economie in mekaar, dan storten uw beursaandelen in mekaar en dan bent u weer centen kwijt. Oei, dan heb ik weer geen geld meer in reserve. Och, wat moet ik dan gaan doen met mijn oude dag? Niet beseffende dat u niet eens weet of u een oude dag gaat hebben. Kan best zijn dat tegen die tijd er helemaal geen oude dag meer is. Dus, als u het mij vraagt, en oké, ik weet het, ik zit aan gene zijde, ik heb geen problemen in de stof en ik moet geen belasting betalen en ik moet niet dit en ik moet niet dat, maar ik kan toch één zaak zeggen, lieve vrienden: til er allemaal zo zwaar niet aan. Leef vandaag, doe wat je vandaag als goed ervaart en kunt doen, geniet van de dag. Ik zou bijna zeggen in de oude termen: wees God dankbaar dat je vandaag gelukkig kan leven en elke dag opnieuw en dan zul je zien, dan gaat die wereld u niks doen. Want uiteindelijk, als ik het plaatje bekijk: of u nu duizend jaar terug leefde, dan dachten de mensen ook dat de wereld ten onder ging. En wanneer u had geleefd in de periode dat Christus op aarde rond liep, dan dacht men ook dat wereld ten onder ging. En wanneer u in Atlantis leefde, dan maakte u ook het einde van de wereld mee. Mijn lieve vrienden, wat zien we? De aarde is er nog steeds, draait nog steeds verder en geeft nog steeds de mogelijkheid tot incarnatie en tot ontwikkeling van de geest. En voor zover ik het kan inschatten, en ik ben toch maar een arme geest aan gene zijde, zal dit nog heel lang zijn, zal de aarde nog de eerste tijd niet uit dit stelsel verdwijnen.
Och ja, misschien dat het menselijk zijn een beetje verandert. Misschien dat de toekomstige mens er wat anders gaat uitzien. Maar ja, u hebt zich ook niet gestoord wanneer u incarneerde in de tijd, laat ons zeggen, van Mu of er nog voor, dat de mens er anders uitzag. U hebt er zich ook niet aan gestoord wanneer u in de tijd bij de Kelten incarneerde. Zij zagen er ook anders uit dan wij. En hebt u zich gestoord wanneer u een lichaam zocht om hier te incarneren? Neen. Dus kom ik terug op mijn vertrekpunt: geniet van de dag dat u in bent, leef vandaag, doe wat je goed kunt doen, doe jullie oefeningen en je zult zien, het leven is nog zo slecht niet hoor, ondanks alles wat er gebeurt. En uiteindelijk ja, het eindpunt is van elk stoffelijk bestaan: onze kant. Maar ja, je leeft gewoon verder, je gaat gewoon verder. Daar moet je dan ook geen drukte om maken. En als je aan onze kant komt, dan kun je meestal zeggen: “oef, eindelijk ben ik van al die zorgen van af.”

Meditatie: De magische spiegel.

Ik zou zeggen, lieve vrienden, begin allemaal eens met jullie heel gemakkelijk te zetten en rustig in en uit te ademen. Jullie voeten staan hier op de grond. Tracht jullie nu gewoon voor te stellen dat alles wat je kwijt wilt, dat je dat gewoon via uw lichaam, uw benen, uw voeten, de aarde laat invloeien. Dat je volledig tot rust kunt komen en dat je een volledige harmonie in uw lichaam krijgt, een gelukzalig gevoel, een deel zijn aan het geheel maar in harmonie. Tracht u één te voelen met moeder aarde. Het is bijna lente en ik zou zeggen, tracht onder jou te voelen hoe in deze aarde alles al tot leven komt, hoe alles begint te ontwikkelen, zich te vernieuwen, hoe de kracht onder u, door u komt, hoe u deel wordt van de vernieuwing. Dan gaat u zich goed voelen. U gaat één zijn met die ‘Sturm und Drang’ van de lente die aankomt, van de kracht die aankomt.
En dan gaan we nu in onze gedachten een cirkel rondom ons trekken, een magische cirkel. Nu, we zitten hier steeds afgeschermd, dat weet u wel, in dit gebouw, dat u tipi noemt. Maar nu  trekken we een extra lichtende cirkel rondom ons. Goed zo. Iedereen zit binnen deze magische cirkel, binnen deze kracht. Nu zijn we afgesloten als het ware van alles wat buiten deze cirkel gebeurt. We zitten in een magisch veld, een veld van opbloei, een veld van vernieuwing. Want dat is het. En dan gaan we het beeld vormen zoals we in het eerste gedeelte hebben geleerd. Maar in plaats dat we dit voor ons als het ware zetten, plaatsen we het hier in het centrum van de tipi, of hoe u het gebouw ook noemt. U zet aan de linkerkant een lichtende zuil, pak aan de linkerkant van het tafeltje, en u zet aan de rechterkant van het tafeltje ook een lichtende zuil. Iedereen ziet dat, iedereen kijkt daarnaar. En dan plaatsen we ons gezamenlijk zegel recht tussen de twee zuilen. Iedereen ziet dit zegel naar zich toe. Niemand moet zeggen: ik zie de kant, iedereen ziet dit zegel naar zich toe. Iedereen ziet de zuilen links en rechts van zich staan. Het is individueel, dus het gaat. U bent geconcentreerd daarop.
En u ziet tussen deze lichtzuilen nu een spiegelend vlak. Mooi. En nu, lieve vrienden, kijkt u in dat vlak. En u ziet in dat vlak de ganse groep. U ziet iedereen en u ziet hoe u één geheel vormt. U ziet hoe de kracht van de groep hier één krachtige uitstraling geeft. Het is licht. De spiegel begint te schitteren. U zou kunnen zeggen, hij schittert zoals een geslepen briljant begint te schitteren. Je ziet hoe er een enorme kracht vanuit gaat, een kracht, ik zou bijna zeggen een vibratie die ieder van u raakt. U ziet hoe deze vibratie elke cel van jullie in trilling omhoog brengt zodat in jullie eigen stoffelijke voertuig er een enorme harmonie ontstaat. U bent verbonden met deze krachtbron. U ziet daarin de ganse groep. U ziet daarin ieder die vanuit zijn wezen hierop gefixeerd is. En u neemt deze kracht, u laat uzelf in de volle harmonie van dit beeld.
En dan komt nu het mooie moment. We hebben allen deze kracht, we zijn allen één, we geven nu deze kracht, deze schittering, dit evenwicht door aan de aarde, aan de wereld. We zetten er geen beeld in. Neen, we geven het volledig vrij, we laten het stromen zoals een waterval, een fontein en een waterval, noem maar op. Het stroomt, het verspreidt zich bij wijze van spreken, elke trilling, elk druppeltje, hoe je het ook omschrijft zorgt ervoor dat er op aarde iets meer evenwicht is, iets meer harmonie is. Zorgt ervoor dat ergens iemand zich gelukkiger voelt. Zorgt ervoor dat er ergens een probleem wordt opgelost. Dit vertrekt vanuit dit geheel. Het is als een bron van licht, een bron van oneindige liefde. Het is als het ware een explosie van de Christusgeest, om het zo uit te drukken. Universele liefde. Dit is de kracht van deze magische werkelijkheid. Dit is de kracht van dit beeld dat we hier samen hebben opgebouwd. Deze kracht gaat uit, deze kracht zij bevestigd. En zo hebben we vanuit deze universele liefde, vanuit deze universele Christusgeest de aarde de mogelijkheid gegeven van zich op een evenwichtige, harmonische wijze verder te ontwikkelen. Zo hebben we misschien, al is het maar een klein ietsie pietsie, gecreëerd dat toch het nieuwe, dat zaadje gelegd is zodat, zoals we in het begin van onze meditatie hebben gevoeld, die lentestuwing, dat zaadje de kracht geeft om door alles heen zich te ontplooien en te ontwikkelen. Want het is verbonden met de Universele Kracht.
En zo kunnen we zeggen dat we op een avond als deze samen toch aan de basis hebben kunnen werken van de vernieuwing. En hoe klein ons aandeel ook is, het is als de zandkorrel van het strand. Neem de ene zandkorrel weg en het strand bestaat niet meer. Zo belangrijk ook is dat ene kleine momentje dat we nu gecreëerd hebben in de vernieuwing, in de verandering. En zo zijn we, even toch weer, opgenomen geweest in deze kracht van moeder aarde.

Mijn lieve vrienden, ik zou zeggen, kom nu even terug. Kijk even naar die schitterende spiegel nog. Kijk even naar die prachtige lichtende zuilen waarin hij vervat is en zie hoe jullie zegel schittert, zie hoe de kleuren, als het ware, een straling geven, een kleur geven zoals je ze niet kunt zien in de stof maar zoals je ze nu wel kunt waarnemen. Zie hoe uw witte driehoek en uw groene driehoek stralen. Zie hoe uw cirkel straalt. Zie hoe uw vlak, de kracht van dat paars-blauwe over alles heen straalt. Zie hoe krachtig uw zegel is. Zie hoe uw cijfer erin weerspiegelt. Het is één met dit zegel want het is uw kracht, uw kracht die je zelf hebt ontwikkeld, die je zelf hebt opgebouwd.

Dan mag je rustig het beeld laten opgaan in de totaliteit van de kosmos. En dan mag je rustig de cirkel die je getrokken hebt, openen zodat we hier weer samen rustig gezeten zijn. Laat deze kracht, deze vibratie maar rustig in u verder werken. U mag ze gerust mee huiswaarts nemen. En u kunt vanaf morgen, om het zo te zeggen, deze vibratie die nu uw lichaam doortrilt gebruiken om uw oefening aan te leren en dag na dag er verder in te evolueren zodat u, wanneer u volgende keer samenkomt, reeds een zeer handig werktuig en mogelijkheid hebt bij gecreëerd voor uzelf en het geheel van de groep dan een krachtig brandpunt hebt gemaakt.

image_pdf