De oerkracht

image_pdf

15 november 1977

Aan het begin van deze bijeenkomst wil ik U allereerst erop wijzen, dat wij sprekers van deze groep, niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ik stel het erg op prijs wanneer U zelf nadenkt. Beter dat U het niet met ons eens bent, na te hebben nagedacht, dan dat U het wel met ons eens bent zonder na te denken.

Wat betreft het onderwerp voor vanavond: wij hebben ons nu reeds enkele malen beziggehouden met de verschillende mogelijkheden om met kracht te werken, om uitstralingen te richten e.d.

Ik zou in dit verband graag het een en ander zeggen over oerkracht en bepaalde vormen waarin die zich kan manifesteren. Indien U geen bezwaar hebt althans.

Oerkracht is een term die even vaag is als bv. God. Het is iets wat er is, maar het is iets wat moeilijk te omschrijven is. Oerkracht is de basisenergie waaruit alles ontstaat: geestelijke werelden, materie en zeer waarschijnlijk ook alle voertuigen die wij in die werelden ooit zullen hebben.

Nu blijkt dat deze kracht voortdurend van aard verandert. Zij kan getransformeerd worden. Een transformatie is niets anders dan een omzetting naar – wat men dan wel eens met een niet juist woord “trillingsgetal” noemt – een andere vorm van vibratie of fluctuatie en daarbij geeft ze dan ook andere effecten.

Je zou je moeten kunnen voorstellen dat er een trilling is die je om kunt buigen totdat ze licht is – in elke kleur die je eventueel verlangt – of een radiogolf wordt of misschien een harde straling of misschien diep in het infrarood werkt.

Als je dat zo bekijkt dan heb je het idee: wanneer dat nu één en dezelfde bron is, dan moet er voor die verandering iets aansprakelijk zijn. Zover wij na kunnen gaan, blijkt bewustzijn een uitstraling te vormen en die uitstraling reageert op oerkracht zolang zij in haar eigen vorm bestaat en op bepaalde andere vormen die rond materie tot stand zijn gekomen.

Wat voor U belangrijk is, is daarbij het volgende: wanneer die kracht bij een zon komt, dan is het de kracht waardoor het wisselingproces – waarop die zon en haar straling in feite berusten, door voortdurende wisselwerking tussen kern en atmosfeer mede gebaseerd is.

Het verloren gegane materiaal door de straling, wordt in feite voor een deel ook door die oerkracht aangevuld. Daardoor is de dood van een zon niet te berekenen aan de hand van mathematica t.o.v. massa en energie.

Wanneer je te maken krijgt met een planeet, dan zal daar een uitstraling van de zon zijn, maar er is ook nog oerkracht. Die oerkracht zal wederom gaan reageren op het eigen veld en de eigen straling van die aarde. En zo vreemd als het moge klinken – misschien vindt U het zeer animistisch – maar een wereld, een zon is bezield. D.w.z. zij heeft een bewustzijn, zij het dat het een bewustzijn is, zo vreemd voor de mens en reagerend in een zo een totaal ander tijdconcept, dat communicatie daarmee bijna onmogelijk wordt.

Deze wereld heeft dus een eigen uitstraling. Wanneer er oerkracht komt van buitenaf zal zij onder omstandigheden – en die omstandigheden zijn dan actieve wisseling in de uitstraling van de aarde, hoe dan ook – zelf actief worden en zich omvormen tot iets wat compenserend, evenwicht brengend werkt in de ontstane variatie van uitstraling.

Hierdoor stellen wij dat het eigen uitstralingsniveau van de aarde voortdurend egaal wordt gehouden, dat elke afwijking daarvan zo wordt gecompenseerd, dat de werkelijke fluctuaties zeer gering zijn i.v.t. datgene wat er door de aarde zelf tot stand zou worden gebracht. Dit betekent ook dat op en rond die aarde de oerkracht eveneens optreedt.

Nu zal niet alle oerkracht door de aarde geheel worden omgevormd. In uw omgeving is dus ook weer een dergelijke energie aanwezig, die voldoende vrij is om aan te spreken op uw eigen uitstraling, de wijze waarop U zelf denkt en leeft. Dat betekent weer dat een toestand die éénmaal bereikt is, of het een emotionele of een andere is, zo goed mogelijk in stand wordt gehouden.

Dat is het eerste punt dat U goed moet onthouden: oerkracht in contact met een bewustzijn of een wisselend veld heeft de neiging daarbij zodanig op te treden dat hierdoor een egalisatie wordt bereikt.

Punt twee: een mens denkt. Denken is in wezen een uitstraling, het is een fluctuatie van energie. Wanneer een mens sterk geconcentreerd denkt, met één bepaald object voor ogen, dan vloeit daar weer uit voort dat de mens dus eveneens veld opwekt dat voldoende energie in zichzelf draagt om de oerkracht te activeren. De oerkracht helpt dan om het bereikte in stand te houden.

Wanneer je dit op zichzelf kunt aanvaarden – het is natuurlijk een kwestie van aanvaard U het of aanvaard U het niet – dan volgt daar weer uit dat elke emotie van de mens, maar ook elk denken van de mens en elke geestelijke gerichtheid van de mens gestimuleerd en in stand gehouden wordt door een kracht die daarbuiten bestaat.

Daardoor is mogelijk om met een betrekkelijk kleine concentratie, een betrekkelijke kleine beginenergie, toch resultaten van langere duur en resultaten van grote intensiteit te bereiken.

Wanneer de mens leert te werken met zijn eigen uitstraling, zijn eigen denken, zijn eigen gevoelens, dan beschikt hij over een groot aantal mogelijkheden die wel paranormaal worden genoemd, maar die in feite niets anders zijn dan een uitvloeisel van zijn relatie met zijn omgeving.

Ten derde: stel dat al deze dingen waar zijn en door iemand proefondervindelijk waargemaakt kunnen worden. Dan zal gelden dat de sterkste kracht altijd in staat is de zwakkere kracht te overwinnen. Aangezien het hier gaat om een bepaalde uitstraling van gedachten, inhoud, kracht, is het duidelijk dat elke zwakkere gedachte, inhoud of kracht overwonnen kan worden door die sterkere kracht. Dan geldt hiervoor: de mens die in staat is door contemplatie en meditatie of andere technieken in zichzelf een sterke eenheid van denken te wekken, zal hierdoor een energie tot stand brengen die de zwakkere energieën, die daaraan tegengericht zijn, zal overspoelen. Het is mogelijk om het patroon van je eigen uitstralingen naar anderen over te dragen.

Oerkracht heeft heel veel eigenaardigheden en het zou mij te ver voeren die allen hier vanavond op te sommen. Maar één ervan is toch wel het vermelden waard, dacht ik. De oerenergie treedt op als drager van gedachten. Als drager van gedachten zal zij elke gedachte overbrengen met een snelheid die schijnbaar gelijk maar in feite groter is dan die van het licht. Licht is voor U de grootste kenbare snelheid naar ik aanneem. Dan zal gelijktijdigheid bereikt kunnen worden t.a.v. denken tussen personen op heel verschillende plaatsen. Belangrijk is daarbij een vergelijkbare instelling en althans bij één van hen een zeer grote energie.

Het is die energie die dan alle parallelsporen a.h.w. aanspreekt omdat in het geheel van de aarduitstraling nu eenmaal een bron die aanwezig is, alle sympathiserende bronnen probeert aan te spreken. Dan kan een mens die in eenzaamheid mediteert soms méér mensen bereiken dan iemand die optreedt voor de televisie. Dan is het hieruit ook af te leiden dat elke mens die weet hoe hij zichzelf in kan stellen

  1. Grote energieën kan ontplooien;
  2. Een veel grotere invloed kan hebben op zijn medemensen dan men op het eerste gezicht zou veronderstellen;
  3.  Zelf de harmonie die hij opgewekt heeft, enige tijd als onafwendbaar – als een soort last – met zich moet dragen.

Dat wat je op het ogenblik van uitstraling bent, wordt ook wanneer je het zelf niet meer wilt, enige tijd in stand gehouden.

Nu gaan wij ons afvragen: hoe zit het met die oerkracht? Het is net als licht, het is er. Het is net als atmosfeer, het is er en je merkt het niet. Je leeft er altijd in. Maar wanneer iemand nu astma krijgt, dan komt hij ineens in ademnood en dan gaat hij ineens begrijpen wat de atmosfeer betekent voor zijn eigen levensproces.

Een mens die zich af zou sluiten van de wereld, die dus negatief gaat reageren en denken, sluit zich daardoor eigenlijk ook af van de wereld, maar gelijktijdig zal de oerkracht het isolement versterken. Hij sluit zichzelf op wanneer een mens om welke reden dan ook komt tot een afwijzing van de wereld, is het zeer wel mogelijk dat hierdoor een isolement ontstaat dat door de mensheid zelf als abnormaliteit of geestesziekte gerubriceerd zal worden. Het is in feite niets anders dan een isolement dat zichzelf in stand houdt en waarbij degene die het ondergaat voortdurend eigenlijk op dezelfde wijze in verweer blijft, niet tegen zichzelf maar tegen de wereld, en daardoor de afzondering inderdaad continueert en zelfs sterker maakt.

Dit heeft niets te maken met lichamelijke afwijkingen, ofschoon die daardoor kunnen ontstaan soms; het heeft ook niets te maken met hersenziekte of infectie of wat anders. Het is er gewoon.

Wanneer wij te maken hebben met mensen die dreigen zich te isoleren, is het belangrijk dat wij dit isolement, hoe dan ook, doorbreken. Contact met de medemens, dat gaat van degenen  die dus eigenlijk niet passen in je eigen denk- en leefpatroon, tot de mensen die in woede of in wanhoop zich afzonderen van de wereld in hun eigen denkbeelden. Je moet altijd proberen hen een contact met de wereld te geven.

Dat zal je nooit kunnen doen alléén maar door woorden of alleen maar door vriendelijk zijn. Je hebt er je eigen uitstraling bij nodig, iets wat men dan wel de persoonlijkheid noemt of zo. Die uitstraling nu, moet sterker zijn dan het isolement van degene met wie je contact wil bereiken. Het is duidelijk dat, wanneer je met iemand contact op wil nemen, je niet bezig kunt zijn met een hele concentratiemethode. Het zal dat dus voordien moeten gebeuren. De beste methode om hier te volgen, lijkt mij, voor U althans, deze te zijn: in de eerste plaats, denk aan de persoon die U wilt gaan benaderen; probeer deze persoon en diens omstandigheden een beetje voor te stellen. Probeer U voor te stellen dat U die mens bereikt. Concentreer U erop om dit contact te bereiken. Probeer van die voorstelling die U zich gemaakt hebt, antwoord te krijgen. Een suggestieve methode, autosuggestief is dit, maar het vormt wel een uitsluitend op de persoon en diens uitstraling gerichte concentratie.

Wanneer U kort daarna – U moogt er niet te veel tijd over laten verlopen – dan deze uitstraling, probeert contact op te nemen, dan kunt U dit niet doen door enorm veel woorden of daden. Benader zo een persoon zo rustig als U een wild dier zou benaderen. Niet dat het een wild dier is, maar U moet niet verontrusten. U moet uw eigen uitstraling de kans geven om de uitstraling van de andere een beetje te variëren, om een contact, om een harmonie tot stand te krijgen. Soms is nabijheid, zonder verdere contactpoging, hiervoor zelfs het beste.

Zodra U reactie merkt op uw persoonlijkheid, probeer het contact ook op meer stoffelijk niveau waar te maken, door een woord misschien, een glimlach … en let op de responsen. Wanneer U dat gedaan hebt, maak de balans op d.w.z. realiseer U hoe de ander heeft gerespondeerd. Voor een volgend contact gaat U uit van deze gegevens. U bouwt dus nu een uitstraling op waarbij die reactie al ingebouwd is. Hierdoor legt U een suggestieve dwang op aan die ander om te responderen, om antwoord te geven. Heb je het isolement eenmaal doorbroken, dan blijkt natuurlijk dat de gedachtewereld van die andere van de uwe afwijkt, maar dat is niet erg, want die gedachtewereld zal vanzelf bijtrekken wanneer meer feiten van de buitenwereld – nieuwe gegevens – in de persoon zelf tot uiting komen. Het is één van de methoden, waarbij je mensen kunt verlossen van hun vaak te grote eenzaamheid en waarbij je gelijktijdig vaak mensen die, om welke reden dan ook, geïsoleerd zijn geraakt van de mensheid door hun lichamelijke of andere kwaliteiten, eveneens weer in contact kunt brengen met die wereld.

Volgende fase: Het kan zijn dat je een zieke wilt genezen. In dit geval moet je een beeld opbouwen van die zieke. Zoals U overigens uit proeven hier ter plaatse zult weten, is het voldoende wanneer meerdere personen werken, dat een van hen dit beeld opbouwt. De anderen stellen zich voor dat hun kracht samenvloeit met de persoon in kwestie. Ook hier is het belangrijk dat je een top bereikt van hetzij gevoel, denken of concentratie. Het is door deze top dat je de energie van buitenaf gebruikt om hetgeen je opwekt in stand te houden. Wat je alléén zelf zou doen, is heel erg moeilijk Maar doordat je deze oerkracht erbij betrekt, wordt het veel eenvoudiger. De zaak wordt stabieler. Alleen, en daar moet je rekening mee houden, je hebt een afbouwperiode nodig, want op het ogenblik dat U die concentratie volledig hebt opgebouwd en die kracht gebruikt, is, het natuurlijk best. Maar daarna zal dat feit of dat denkbeeld U nog blijven beheersen. Het zal heel vaak in belangrijkheid voor uw eigen gevoelen en denken veel intenser naar voren komen dan andere feiten in de wereld, die toch evenveel of meer betekenen voor U.

Daarom moet U, wanneer een dergelijk procedé gevolgd is, proberen daarna gewoon de kleinigheden rond U te zien. Kijk naar een bloem die er staat, probeer U te verdiepen in een medemens: hoe ziet hij er vandaag uit, hoe voelt hij zich. Neem andere dingen en concentreer U daar kort op, nooit lang. Door uw aandacht te verdelen, verandert U uw eigen uitstraling dermate dat de toegevoegde energie ofwel zich wijzigt in een nieuwe vorm van energie voor Uzelf, dan wel langzaam maar zeker vervluchtigt. Voor genezende procedures is dit ten zeerste aan te bevelen

Het kan ook zijn dat wij te maken hebben met een instabiliteit van bv. een massa rond ons: Wanneer je met veel mensen hebt te maken en je kijkt naar hun denkbeelden, dan zal je zien dat het altijd onbeslist is. Daarom zou je kunnen zeggen dat een volledige democratie een voortdurend gelijk spel is dat bereikt wordt zonder scheidsrechter. Voor U geldt precies hetzelfde.

Maar wanneer er een overwicht komt, zal de sterkere invloed altijd de zwakkere invloed veranderen. Dat kun je niet met geweld doen, want dan kun je de psychische krachten en het denken van een mens niet voldoende tot rust brengen. Is er dus een onzekerheid rond U dan kunt U – maar dat moet U bij voorkeur met meerderen doen ook – U concentreren op een oplossing, die bij de anderen wel bekend is en bestaat, maar niet als reëel wordt gezien en altijd niet werd omgezet in werkelijkheid. Door dit te doen, bereikt U dan een veel sterkere beïnvloeding dan de andere normaal heeft en degenen die eigenlijk niet wisten hoe te kiezen, weten nu hoe te kiezen. Let wel, U kunt dit binden aan stemmingen, aan handelwijzen of aan morele opvattingen.

Wil U hetzelfde gebruiken voor bv. personen, dan zal U blijken dat deze personen daardoor illusiebeelden worden voor de ander en dat betekent weer dat U uiteindelijk een grotere verstoring en een groter ressentiment veroorzaakt dan zonder dat ooit zou kunnen ontstaan.

Beïnvloedingen van de massa ten goede werken op deze manier.

Maar wij hebben niet alleen te maken met mensen. Er is ook nog een wereld en op die wereld zijn elementen, ten minste zo noemde men ze in de oude tijd. De wereld is bezield. Ook in de elementen zijn sporen van besef aanwezig, zij het ook weer andere dan een mens zich dat goed kan voorstellen. Mensen die daar iets van waarnemen spreken dan van natuurgeesten, maar een juiste term vind ik dat persoonlijk niet.

Wanneer je nu wilt dat het mooi weer wordt, dan kun je niet verwachten dat het ineens gebeurt. Je kunt je daarbij niet concentreren op het gehele weerbeeld, zoals het bestaat en daar nieuwe harmonie in brengen. Dat wordt dus moeilijker. Maar je kunt je wel richten op één bepaald facet, dat voorstelbaar is. Wanneer er een wolk hangt voor de zon, dan kunt U die wolk weg laten drijven in de richting waarin de wolken normaal reeds zouden drijven, maar U kunt het proces versnellen. U kunt de ontlading van een wolk op deze manier bevorderen, dus regen veroorzaken.

U kunt de wind niet zonder meer stilleggen. Dat is een proces dat veel te veel omvat. Wat U wel kunt doen, is haar karakter tijdelijk wijzigen door haar hoogte te veranderen. Je kunt dus, wanneer er een zware storm is, je voorstellen met grote intensiteit, dat ze op bepaalde punten – niet overal, dat kun je ook niet – in plaats van het oppervlak van de aarde te beroeren, voornamelijk woedt op een hoogte van, zeg 200 meter. Je moet dan een voorstelling hebben van wat 200 m. ongeveer kan zijn. Op deze manier kan het inderdaad mogelijk zijn om een tijdelijke windstilte te veroorzaken. Wat overblijft is een nevenverschijnsel van de storm boven, maar in verhouding is het niets. Ook in dit geval werkt U met oerkracht. Net uw concentratie gebruikt hij om een beeld in stand te houden en om straling die eenmaal begonnen is, te continueren. Dus is het weer gemakkelijk om het proces op gang te houden. Wat je nodig hebt is de voorstelling, de wil, de concentratie aan het begin. Wanneer je zo werkt, dan zult U zich realiseren dat er ook oerkracht aanwezig is in al die elementen. Die basisenergie is eigenlijk in elk partikel aanwezig, ook in Uzelf.

Wanneer U haar visualiseert in een bepaalde vorm, dan zal de kracht daar “aangesproken” worden, zoals dat heet: Zij heeft de neiging om het patroon over te nemen dat U zelf tot stand hebt gebracht. U kunt niet zeggen: het blijft 24 uur droog. Dat kunt U nooit bepalen, trouwens dat kan Ukkel ook niet. Wat U wel kunt doen: U kunt tijdelijk regenval tegenhouden of tijdelijk stimuleren, waarbij bij een intense concentratie de werkingsperiode zou liggen tussen ongeveer 25 min, en ongeveer 90 min. Veel verder kun je het meestal niet halen: Maar het kan voldoende zijn.

Is het te zonnig, dan kun je een wolk je voorstellen aan de hemel en wanneer alweer de voorwaarden voor wolkvorming vervuld zijn, dus stof en enige waterdamp, dan zal dit inderdaad gebeuren. Daarna kunt U zich de beweging van de wolk weer voorstellen en dus ook het punt waarop ze zich ontlaadt. Ik wil niet zeggen dat je daar een droogtegebied mee in orde kunt krijgen, maar op deze manier kun je toch wel degelijk op punten die je kent t. a. waarvan je een zeer bepaalde voorstelling hebt, tijdelijk regenval veroorzaken en zo een droogteperiode althans enige malen onderbreken.

Als U dat allemaal zo hoort, dan zult U wel zeggen, ja wat kun je dan eigenlijk niet doen.

Het enige wat je niet kunt doen, dat is iets tot stand brengen wat ingaat tegen je werkelijk willen. Op het ogenblik dat je iets met je gedachten wil en niet met je gevoelens of omgekeerd, dan kun je de eenheid niet tot stand brengen, waarbij één continubeeld ontstaat dat daardoor kan worden uitgezonden.

Wanneer ik U dat allemaal nu voorleg, dan moet U goed begrijpen dat zover het U betreft, dit allemaal berust op een reeks hypothesen. Maar het zijn hypothesen die door de omschreven procedure op de proef kunnen worden gesteld. Daarmee kunt U niet bewijzen dat al wat ik zeg precies en woordelijk juist is, maar wel dat deze mogelijkheden bestaan.

Het gebruik van die mogelijkheden zal in deze periode voor U steeds belangrijker worden, dacht ik. U weet allemaal dat U in een nogal woelige wereld leeft. Degenen die het nog niet weten moeten morgen maar eens kijken, dan zullen ze wel zien dat er weer een paar gekke dingen gebeuren op aarde. Het is niet moeilijk om dat te voorspellen. Het meeste wat er op aarde gebeurt, is in onze ogen nl. gek. Maar heus wel opvallende gebeurtenissen, dingen die een beetje anders zijn dan anders ook; dat komt gewoon. Dat is nl. een uitstraling die samenhangt méér met het evenwicht in het planetenstelsel, met daardoor overheersende inwerking van een deel van de zonne-uitstraling plus een bepaald inwerken van – zeg maar een planeet. Het is niet helemaal juist. Een astroloog zou misschien zeggen: wij hebben te maken met een vierkant waarin Mars en Venus domineren. Als er gedomineerd wordt, dan weet U hoe dat gaat: tussen man en vrouw is men het niet eens en voor men het weet is er ruzie. Nu, dat gebeurt er dan ook.

Het aspect van onmin, ruzie en onredelijkheid is morgen buiten mate groot. De hele wereld wordt beïnvloed. En als U weet wat U moet doen, dan kunt U beginnen met U te wapenen door een gelijkmoedigheid in uzelf op te wekken.

Maar als U ze opwekt en U kunt dat beeld in denken en emotie een beetje vasthouden als die kosmische kracht die het in stand houdt, dan straalt U een gelijkmoedigheid uit die de meesten, die zwakker geladen zijn dan U op dat ogenblik, als het ware al meetrekt naar die gelijkmoedigheid.

Wanneer U te maken hebt met gedragingen onder mensen waarvan je zegt: ja, ik weet het eigenlijk niet, wat moet ik ervan denken – komt ook heel vaak voor – dan kan het heel erg belangrijk zijn om zelf een bepaald beeld in gedachten te nemen, iets wat voor jou belangrijk is en naar je meent in het contact met anderen van belang is. Wanneer je die voorstelling weer in concentratie bereikt hebt, dan zal de ander daarop gaan responderen, hij geeft antwoord Hij wordt automatisch bewogen in de richting waarin je zelf denkt. Dit gebeurt trouwens ook wanneer U zich niet bewust bent van hetgeen U doet.

Dus onthoudt U een ding: uw eigen gedachten kunnen vaak aansprakelijk zijn voor datgene wat bij anderen rond U aan reactie ontstaat.

In een tijd waarin het onrustig is en bovendien de problemen van allerhande aard groter worden, kan het ook voor U soms zeer interessant zijn, om een erkende onbelangrijkheid van bepaalde zeken aan anderen over te brengen. Het weten dat bepaalde facetten van het bestaan nu eigenlijk onbelangrijk worden, doordat er andere problemen zijn, kan vaak helpen om allerhande kleinzieligheden uit de weg te ruimen en daardoor weer meer samenwerking en mee onderling begrip tot stand te brengen.

Dan wil ik nog niet eens wijzen op het feit dat U waarschijnlijk volgende maand en de daaropvolgende 40 dagen te maken krijgt met een griepepidemie. Nu weet ik wel, U kunt natuurlijk ook Brie serum gebruiken, het werkt. U kunt rumgrog gebruiken; het werkt niet, maar het is zeer aangenaam. U kunt heel veel middelen gebruiken, maar wanneer U nu het gevoel hebt: ik wil die ziekte niet hebben, dan moet U uw weerstand vergroten. Hoe doet U dat? Door voor uzelf een bewuste ontkenning tot stand te brengen van alle verschijnselen van die ziekte.

Het virus dat kun je toch niet definiëren, dat is alleen een deskundige die het kan. Maar je kunt wel zeggen: alles wat met die symptomen samenhangt wijs ik af. U zult ontdekken dat daardoor de mogelijkheid griep te krijgen met ongeveer 80 % afneemt. Dat is héél wat. Op deze manier kunt U zich oriënteren in de wereld aan de hand van de gedachtekracht en vaak veel grotere resultaten bereiken dan menselijk denkbaar is, omdat de oerkracht de neiging heeft, alles wat U bewust en gericht tot stand brengt, te versterken.

Toch heb ik hier het voornaamste wel gezegd. Ik heb U dit alles voorgelegd en wij hebben U ook andere lessen daarover gegeven misschien zullen wij dat nog wel een paar keer moeten doen – omdat wij uitgaan van het standpunt dat er op het ogenblik grote veranderingen plaatsvinden rond deze aarde. Het heeft niets te maken met ruimtevaart, het heeft ook niets te maken met het plotseling verschijnen van nieuwe meesters: Het heeft meer te maken met een soort wakker worden van bepaalde elementen in de aarde zelf. Dat zal ook hier en daar wel een aardbeving veroorzaken: Maar daar moet U maar niet teveel op letten: Waar het om gaat is dat de aarde haar eigen intentie schijnt te veranderen. Dit betekent dat de intensiteit van verschijnselen onder de mensen, naast alle andere levensvormen, zich wijzigt en een mens die dan niet in staat is om a.h.w. selectief daaruit de juiste verschijnselen voor zich te pakken, wordt meegesleept.

Wanneer je innerlijk bewust kunt werken met die kracht, dan kan niemand je werkelijk gevangenhouden. Op het ogenblik dat je alleen maar werkt met krachten die je aan een ander ontleent, alleen maar a. h. w. meegesleept wordt; of dat nu is door die aarde zelf of door een groep op die aarde, dan komt er een ogenblik dat je bijna de gevangene bent geworden van die groep. Dat geldt ook voor de Orde.

Op het ogenblik dat je uw eigen instelling volledig onderdanig maakt aan een andere groep en niet meer zelf selecteert in de mogelijkheden die je dus belangrijk vindt, wordt je meegesleurd, je bent de zwakkere. Maar je kunt dus ook de sterkere zijn. Je kunt je vrijmaken daardoor van veel illusies. Je kunt je vrijmaken van allerhande verschijnselen die minder aanvaardbaar zijn, die minder aangenaam zijn. Als je dat zo beziet, dan heb je in de komende periode, in de grote verandering van de wereld weleens degelijk behoefte aan deze kennis.

Zij wordt dus ook – niet alleen door ons – maar via vele verschillende scholen, mediums e.d. verbreid. Het is gewoon nodig. Want de mens die kan reageren op de veranderende aarde, zal wel terechtkomen in een andere vorm van een menszijn en samenleving, maar hij zal zichzelf blijven: hij zal vrij blijven, hij zal zijn ontwikkeling voort kunnen zetten. Degene echter die de vrijheid van bewust kiezen, versterken van factoren, niet voldoende beheerst, of weigert te gebruiken – beide zijn mogelijk – zal meegesleept worden door de botsing die ontstaat wanneer de aarde het één gaat uitstralen en de mensen met alle kracht het ander willen vasthouden. Het zou theoretisch – niet praktisch hoop ik – tot een wereldoorlog kunnen voeren, over een paar jaren zelfs al. Ik geloof niet dat het gebeuren zal, maar het zou mogelijk zijn. Ik probeer U iets bij te brengen waaraan U zelf wat aan hebt. Iets waar U iets mee kunt doen en daarnaast kunnen wij proberen of wij die kracht ook kunnen gebruiken. Ook dat hebben wij meerdere malen gedaan, zoals U begrijpt of misschien hebt meegemaakt. Je kunt dat heel selectief of heel vaag doen. Maar één ding is zeker. Hoe scherper de verandering van eigen uitstraling of instelling, hoe sterker de verandering van waarneming en daardoor reactie op de buitenwereld.

Nu weet ik niet of U een bepaalde voorkeur hebt voor het gebruiken van kracht. Niet een van de vormen die reeds gebruikt zijn. Wij willen niet in herhaling treden, maar als U een voorste hebt, dan zullen wij proberen of wij energie kunnen opwekken op een bepaalde manier en daar dus zo mogelijk kenbare resultaten mee voortbrengen. Want wij hebben het gevoel gekregen dat, wanneer het om deze dingen gaat, een bewijs van mogelijkheid vaak aanspoort tot navolging.

Voorstel: behandeling van een geval van wilszwakte (vrouw die tekort aan wilskracht heeft om te genezen).

Waarop is wilszwakte gebaseerd? Het kan zijn een vlucht voor verantwoordelijkheid, vlucht voor eigen persoonlijkheid, een verwerping van een deel van het leven, een horigheid die lichamelijk ontstaan is, waardoor het besef van de wereld beheerst wordt door bepaalde stoffelijke stimulaties.

Wanneer wij zo iemand willen beïnvloeden, moeten wij wel begrijpen dat we niet de aard van de persoon kunnen veranderen, dat kan de persoon alleen zelf. Wanneer dus gezegd wordt: kun je die wilskracht geven? Nee, dat kun je niet. De wil moet eerst aanwezig zijn, voordat zij in de persoon zelf tot kracht kan worden. Het enige wat je kunt doen, is een suggestie van hetgeen U wenselijk acht aan de andere overbrengen en wel met een zodanige energie geladen dat een bewust reageren daarop mogelijk wordt. Maar dat is dan ook het enige dat je kunt doen.

Dit houdt ook in dat een experiment van deze aard een waarschijnlijk tijdelijke verbetering te zien geeft, maar zeer waarschijnlijk geen blijvende. Dat is nl. zo sterk van de persoon zelf afhankelijk dat je daar weinig aan kunt doen. Wilt U onder deze condities het experiment wagen, dan moet U rekenen met een tijdelijke verbetering die naargelang de instelling, lichamelijke en geestelijke toestand van de persoon, aan kan houden tussen ong. 48 uur en max. 3 weken. Meer is hier niet te bereiken.

Een ding graag, want het gaat ons niet alleen om het experiment, maar om het vinden van enig bewijs. Wij zouden het prettig vinden als U, zo mogelijk ook door onbevooroordeelde personen, eventuele veranderingen laat constateren en daarvan mededeling wil doen.

Ik wil U er daarnaast ook op wijzen dat indien de persoon zelf tegen zich verdeeld is, deze kracht een tijdelijke crisis – duur waarschijnlijk één tot vijf uur, ook afhankelijk van de toestand, teweeg kan brengen. Deze zal echter niet lichamelijk schadelijk zijn. De voorwaarden die wij hier hebben, zijn bijna gelijk aan een andere poging tot genezen die wij hier al eens hebben gedaan. Aangezien het hier gaat om zuiver psychische factoren, eerder dan om fysieke, ben ik en de anderen aan mijn kant, bereid om dit nog één keer te demonstreren. Maar daarna komt dit niet meer voor herhaling in aanmerking.

U moet het volgende doen; degene die nu gesproken heeft (vraagstelster): probeer U het beeld van deze persoon voor ogen te stellen. Maar let wel, in een zo ideaal mogelijke toestand. Probeer U een ideaalbeeld van die persoon voor ogen te stellen. Kunt U dat? (Ja). Goed, doet U dat, U houdt zich daar nu mee bezig, totdat U denkt dat U het eigenlijk voor U kunt zien. Dit is nl. nodig omdat wij een brandpunt moeten vormen. Ik zal hier als secundair fungeren. Maar denk tussendoor aan niets anders dan aan de energieën, die U op moet brengen, te kanaliseren via dat beeld. Dat is iets dat iedereen kan doen. Nu moet U goed begrijpen dat U niets verliest bij wat U doet. U kunt er geen energie aan verliezen. Als U dat hebt gedaan, hebt U het verkeerd gedaan. Ontspan U een klein beetje, zodat U even gemakkelijk zit. Anders begint net die ene rugspier te steken op het ogenblik dat het niet nodig is en dat is helemaal niet wenselijk. Wat wij doen is ook geen kerkelijke plechtigheid. U houdt dat beeld vast, ja? Luister niet naar wat ik zeg, houdt U dit beeld vast.

Nu gaan wij ons gewoon voorstellen: dat is kracht. Met die kracht kunnen wij een mens psychisch sterker maken. Gewoon rondom is de kracht die kan die zaak psychisch sterker maken. Wij hebben de mogelijkheid om ons te concentreren. Denk eraan als een suggestie of aan een hypnose. Stel U desnoods voor dat U in staat bent om iemand eventjes van een schone zanger tot een tenor te maken, of een dame van iets wat met kunst en vliegwerk nog wel gaat: tot een schoonheid die niets meer van node heeft, zoiets.

Die kracht is er, gewoon kracht, energie. Meer heb je niet nodig. Als je dat beeld van die energie nu hebt, concentreer U nu een beetje daarop. Er is niets anders meer dan die kracht, want dat is wat wij nodig hebben. Die kracht is niet op een bepaalde plaats, want dit is een kracht die psychisch moet werken. De kracht is er gewoon. Kijkt U ook niet wat ik met die handen doe. Ik sta te horen en te voelen of die kracht wel goed is. Nog iets meer a.u.b. Het is een moeilijk geval.

Denk aan dat ideaalbeeld zeer sterk. Denk aan die persoon.

De kracht is ontladen en wat hier nog aan spanning overblijft, zal zo wel wegebben.

Nu hebben wij geprobeerd om een psychische verandering tot stand te brengen en nu ga ik ook vertellen wat er gebeurd is. De feiten moet U later van getuigen hebben, niet van mij.

In de eerste plaats: de persoon waar het is heengegaan, was op dit moment op zijn minst genomen zeer lethargisch. Er komt nu een lichte verhoging van polsslag en ademhaling. Ik vermoed dat we een korte crisis zullen zien over misschien een half uur. De lichamelijke activiteiten bouwen wat op, het denken is ineens geconfronteerd. Er is een nieuw denkbeeld ontstaan en op het ogenblik warrelt het, want de invloed die wij hebben gegeven met het ideaalbeeld, moet nu eigenlijk in de plaats treden van dat beklagenswaardige ik-beeld dat de persoon met zich draagt. Dat vergt enige tijd van overgang, maar de energie is voldoende dacht ik, om dit beeld waarschijnlijk zelfs voor enkele dagen te verankeren. Nu moet de persoon daar zelf gaan op reageren. Omdat wij die energie in de aura hebben gebracht en wij hebben over oerkracht gesproken, begint de oerkracht ook vanzelf daar een werking om de zaak in stand te houden. Dit betekent dat de door ons uitgestraalde kracht die een kort moment was, een minimumwerkingsduur heeft, wanneer de persoon zelf niet verder wil reageren, van ong., 7 à 8 uur, schat ik. Dat houdt in dat wij de persoon inderdaad psychisch hebben beïnvloed, dat wij het denken niet hebben veranderd, maar wij hebben een denkbeeld op de voorgrond gebracht dat al een hele tijd onder zelfbeklag begraven lag.

Daarnaast hebben wij geprobeerd om de begeerte dat beeld weer een beetje te benaderen of waar te maken geënt, en wanneer dit emotioneel doorslaat en die kans is zeer waarschijnlijk, dan mogen wij ook verwachten dat een verbetering van mogelijkheden ontstaat.

Maar vergeet niet, wij hebben niet het karakter van een persoon veranderd. Want dat is langs deze weg niet op een verantwoorde wijze mogelijk. Ik hoop dat U ter zijner tijd een verklaring krijgt en let U wel: ook mislukking rapporteren. Dus niet alleen wanneer het nu toevallig goed ging. Doe het als het even kan zo, dat geïnteresseerden daarna kunnen informeren, zeg na een termijn van 48 uur. Dan moet het zuiver kenbaar zijn geworden ook naar buiten toe, wat er zich in de patiënt afspeelt.

Op deze manier heeft U dan toch weer gewerkt met energieën en met straling. Maar let wel, er was geen kracht van mij bij. Ik heb niets gedaan, buiten dat ene kunstje, je kunt het niet veel anders noemen, van het richten van die kracht op die andere persoon. Dat was nodig omdat U elkaar onvoldoende kent en het daardoor niet voor allen mogelijk zou zijn juist te concentreren: Wat ik gedaan heb, is voor iedereen mogelijk. Elke groep, groter of kleiner, mits voldoende geconcentreerd, kan deze dingen tot stand brengen.

Het is nodig, want in deze tijd zijn er enorm veel mensen die juist door hun zwakke punten worden geraakt. Mensen die normaal een zwakke spijsvertering hebben, hebben nu op het ogenblik ineens helemaal ellende. Mensen wiens hart een lichte zwakte had, hebben nu ineens van grote kans op benauwdheden, misschien een hartcollaps Dan zouden deze dingen juist voldoende zijn om iemand er doorheen te slepen. Er zijn een hele hoop mensen die een beetje wanhopig beginnen te worden of op een onjuiste manier opstandig. Op deze wijze zou U hen kunnen helpen om op de juiste wijze opstandig te zijn, om hun wanhoop niet te zien als iets waarin alles tenietgaat, maar als een aanleiding om iets anders te doen, om nieuw te beginnen.

Alleen als U mensen, elkaar helpt in die moeilijke tijd, komt U wat verder. Dat kunt U niet doen met geweld. Je kunt iemand nooit verstand inranselen, hoogstens vrees. Je kunt iemand wel stimuleren zodat hij in het kader van zijn eigen denken positief reageert.

Positieve reactie, positieve instelling is het meest belangrijke in deze periode: In de komende tijd zullen er heel wat dingen veranderen. Er zullen dingen ook tenietgaan en verdwijnen. Maak U daar geen zorgen over want dat is ten goede. Maar als U in staat bent uw medemensen te helpen op deze manier – wij hopen elke keer weer dat wij het U toch een beetje duidelijk kunnen maken – dan zult U daardoor kunnen bereiken dat er minder ongeluk is onder de mensen, dat er een juistere instelling is, dat er sneller een harmonisch begrip tussen mensen ontstaat en dat daardoor die verandering een vreugdige beleving wordt i.p.v. een nachtmerrie die ze ongetwijfeld voor niet juist georiënteerde mensen dreigt te worden.

Nog een laatste woord. U denkt misschien dat ik hier probeer prognoses te stellen. Neen, dat ligt niet in mijn bedoeling. Wat ik zelf heb gezegd over tendensen, dat kunt Uzelf overal aflezen. U kunt het zelfs in de tijdschriften en de dagbladen volgen.

Maar dat die vernieuwing op zo korte termijn plaatsvindt, ach, daar dromen alleen een paar idealisten van. Ik garandeer U dat het volgende jaar het begin is van enorme veranderingen. Juist daarom moet U klaarstaan om met die kracht te werken. Juist daarom moet U ook in staat zijn door gebruik te maken van die kosmische energie, die oerkracht rond U, Uzelf te stabiliseren.

U kunt de kracht transformeren tot alles wat U nodig hebt, wanneer U in Uzelf één en geconcentreerd kunt zijn en zo de kracht aan kunt passen aan hetgeen U nodig hebt.

Hebt U wel eens veel amfetaminen genomen? Die dingen die je opjagen. In het begin voel je je er prettig bij, maar naarmate het verder gaat, krijg je het gevoel dat je onwerkelijk bent en dan ontstaat toenemende uitputting. Nu is het met de kosmische kracht zo dat zij, niet als amfetaminen het lichaam aantasten, door krachtreserves op te gebruiken waar het niet mag. Wat er wel gebeurt is dat je gestimuleerd wordt tot voortdurend grotere activiteit en dat betekent op een gegeven ogenblik dat je meer moet doen dan je eigenlijk zelf zou willen doen. Je voelt je opgejaagd. Dat wordt dan een last, tenzij je eerst in jezelf weer je evenwicht kunt vinden.

image_pdf