De Orde der Verdraagzamen en dat wat komt.

image_pdf

18 oktober 1985

U weet het waarschijnlijk al, maar we herhalen het toch maar: We zijn niet alwetend of onfeilbaar, denkt u alstublieft zelf na, vormt u een eigen oordeel.

Dat wat komt is in het bijzonder betrokken op de Orde der Verdraagzamen

Om een paar dingen eerst duidelijk te stellen: De Orde der Verdraagzamen is al heel oud, De naam voert ze in Nederland sedert de eerste bijeenkomsten in 1909. Andere benamingen worden zelfs nog iets langer gebruikt. Wij bedienen een groot aantal verschillende kringen en hebben daarnaast nog andere geestelijke activiteiten.

De structuur in de sferen is ongeveer als volgt: Er is een aantal wijzen dat over het algemeen, maar alleen op vrijwillige basis, wordt aanvaard als gevers van leiding en eventueel ook verdelers van taken. Dus niet iedereen is altijd bevelhebber op een bepaald gebied. Dat kan voortdurend wisselen. Onze werkzaamheden bepalen zich, geestelijk gezien, tot het begeleiden van degenen die overgaan, het beïnvloeden van mensen door hun denken te scholen en op bepaalde fenomenen attent te maken en wat dies meer zij. De laatste tijd, dat is nu ongeveer 20 jaar, zijn wij in een directe samenwerking getreden met de Witte Broederschap en als resultaat daarvan hebben wij ook nog andere taken t.a.v. het wereldgebeuren op ons genomen. Maar ook dit geschiedt alleen op basis van vrijwilligheid.

De stoffelijke werkwijze is tamelijk ingewikkeld. Ik zou u echter over de wijze van werken die hier in Europa, dus ook in Nederland bestaat, het volgende willen meedelen: Wij werken altijd met een medium per groep. Dit om allerlei strijdvragen, ruzietjes, splitsingen e.d. zoveel mogelijk uit de weg te gaan.

Een groep wordt opgebouwd rond een bepaald medium. Ook de stijl van werken wordt zoveel mogelijk aan de inhouden van dat medium aangepast. Hierdoor is het mogelijk een structuur op aarde tot stand te brengen die voor een medium aanvaardbaar is, waarin het zich thuis voelt en prettig werkt, terwijl gelijktijdig een afstemming wordt verkregen met betrekking tot onze wereld, waardoor wij kunnen garanderen dat er regelmatig goede sprekers aanwezig zijn. Is eenmaal een medium, om welke reden dan ook niet geschikt, dan blijkt het heel erg moeilijk de bestaande stoffelijke structuur te handhaven. Wij hebben daarmee één keer ervaring opgedaan en dat is naar wij hopen ook de laatste keer geweest. Dat was in 1935. Er was toen een medium dat om bepaalde redenen niet meer met het bestuur wenste samen te werken. Er is toen een ander, in dit geval een vrouwelijk medium, in de plaats gekomen. Wij hebben geprobeerd daarmee verder samen te werken, maar dit bleek onmogelijk te zijn. Er zijn toen enige conflicten achtereen geweest. In die periode hebben we eigenlijk niets bereikt. Wanneer u zich afvraagt: Hoe moet het verder gaan met de Orde, zoals ze nu bestaat, dan is het antwoord eenvoudig. Ze zal in deze vorm gehandhaafd worden tot het ogenblik dat het medium, om welke redenen dan ook, niet meer in staat of niet meer willens is zijn functie binnen deze groep te vervullen. Dan valt de structuur die stoffelijk bestaat uiteen. Gelijktijdig wordt gezocht naar een ander medium. Waarschijnlijk na enkele jaren (soms 5, soms meer) zullen we dan weer beginnen met het werk in groepen zoals deze. Daarbij duikt dan ook de naam Orde der Verdraagzamen ongetwijfeld weer op. Het is eenmaal de naam die wij voor dit taalgebied hebben gekozen.

Hoe lang nog? Ja, dat weten wij zelf niet precies. Maar wij denken dat het mogelijk is nog een drie- tot viertal jaren verder te gaan met bijeenkomsten zoals deze, zij het misschien in een verminderde frequentie. Daarna een pauze en een nieuwe opzet, waarbij het nog lang niet zeker is dat wij weer zullen kiezen voor een trance-medium, omdat de kwaliteiten daarvan bijzonder goed moeten zijn om een redelijk resultaat te waarborgen. Wanneer wij dat zo stellen, dan moet u daarbij ook bedenken: wij zijn actief in de wereld. Wat wij proberen te doen is onder meer de mensen inzicht te geven in zichzelf, in de wereld waarin zij leven en daarnaast ook in bepaalde geestelijke zaken. Nu veranderen die geestelijke zaken niet veel, maar de wereld verandert buitengewoon snel. Dat houdt in dat je eigenlijk altijd, zelfs als je met één medium te maken hebt, gefaseerd moet werken.

Als het werk van dit medium bekijken, dan kunnen we zeggen: De eerste fase is zeer globaal van 1950 tot ongeveer 1960/61 geweest. Wij gingen daarbij vooral uit van onderwijs, bekendmaken, veel theorieën, inzicht geven en daarnaast het leren denken in tegenstellingen die toch een eenheid vormen.

Na 1961 zijn wij gaan veranderen. We hebben gezegd: We hebben nu de theorie ongeveer afgewerkt, we moeten het nu een beetje in praktijken doen en daarnaast de voorlichting over de wereld aanmerkelijk verbeteren. Wij hebben zelfs een aantal jaren een soort berichtendienst gehad, waarmee wij als het ware tevoren bepaalde belangrijke gebeurtenissen op aarde bespraken.

Daarnaast bleek er steeds meer interesse te zijn voor de innerlijke mens (de esoterie), maar ook voor datgene, wat men met geestelijke krachten, met eigen mogelijkheden en vermogens tot stand kan brengen. Daardoor zijn wij – en dat is ongeveer van 1974 af  – aan de gang gegaan met wat wij dan toch zien als wat meer praktisch onderricht. Wij trachten de mensen altijd iets te geven waarmee ze wat kunnen proberen te doen. In dat stadium bevinden wij ons op het ogenblik eigenlijk nog. Het is duidelijk dat wij die neiging om praktische aanwijzingen te geven zullen handhaven zolang wij met het huidige medium kunnen werken. Daarna zullen wij ons zeer waarschijnlijk moeten gaan aanpassen aan een zeer sterke verandering van mentaliteit en zullen wij ons bezig gaan houden met bepaalde geheimen van de innerlijke wereld, die op dit moment nog niet zo belangrijk zijn, maar die steeds belangrijker worden voor mensen die in feite zijn vastgelopen in het technocratisch-bureaucratisch verleden. Enkele voorbeelden van de manier waarop dit kan gebeuren hebben wij al gegeven bij een paar kringen die wij ook achter het IJzeren Gordijn tot nu toe hebben kunnen dienen.

Je vraagt je dan af: Wat gaat er met de wereld gebeuren? Wij hebben altijd rekening gehouden met waarschijnlijkheden. Wij kunnen wel visioenen krijgen in de tijd, maar het is heel moeilijk om het tijdsverloop vast te stellen. Je kunt dan missers maken van honderd of meer jaren en dat zou zeker in een wereld waarin de veranderingen op de voet gevolgd moeten worden fataal kunnen zijn, zowel voor de indruk die we maken voor de mogelijkheid de mensen op de juiste manier te beïnvloeden. Daarom kiezen wij voor waarschijnlijkheidsredenen. Waarschijnlijkheid wordt wel getoetst aan de hand van visioenen in de tijd, maar ze worden altijd weer de eerste plaats op de waarschijnlijkheidslijnen georiënteerd, ze zijn de visioenen.

Wat kunt u verwachten: wereldoorlog? Nee, dat zit er voorlopig nog niet in. Een teleurstelling misschien voor sommigen, een geruststelling voor anderen. We weten dat er nog allerlei geweld kan losbreken. Wij zijn er bijna zeker van dat zelfs nog in het nu lopende en het komende jaar een aantal natuurrampen van grotere omvang zich gaan voltrekken. Oorlogshandelingen worden eveneens nog verwacht, maar niet in de eerste plaats tussen grote staten. Het zal meer gaan om kleinere oorlogen, om partizanenacties. Kortom, al datgene wat u als bloedige opstand pleegt te beschouwen.

Het jaar 1987 blijkt in het geheel, voor zover wij kunnen nagaan, een kroonjaar te worden. Dat houdt in dat in deze periode een absolute ommekeer komt in allerlei ontwikkelingen. Daar wij rekening houden met wat er nu bestaat, nemen wij aan dat deze ontwikkelingen niet alleen zullen zijn in de richting van vrede, maar ook in een veranderde benadering van de techniek en daarnaast, naar wij hopen, een verbetering van intermenselijke relaties. Dat betekent, dat het werk van onze Orde dan minder van voorlichtende aard behoeft te zijn, Wij zullen dan moeten kiezen voor die werkzaamheden en mogelijkheden, die een mens in staat stellen zijn medemensen beter te begrijpen en met zijn eigen kwaliteiten beter te werken.

Ik kan mij voorstellen, zeker ben ik er natuurlijk nog niet van, dat wij rond 1995 (dan zal dit medium dus niet meer voor ons als hoofdmedium kunnen functioneren in dit taalgebied) bezig zullen zijn met allerlei kleine cursussen o.a. voor telepathie, empathie , misschien voor telekinese in sommige gevallen. Wij zullen ons bezig houden met schouwen in ruimte en tijd. Wij zullen dus proberen de mens zijn paranormale kwaliteiten sneller te laten ontwikkelen dan zonder dat het geval zou zijn, maar we maken daarbij gebruik van de heersende tendens. Deze ontwikkeling is op den duur onvermijdelijk, maar laten wij haar verdergaan, dan duurt het waarschijnlijk tot 2100 n. Chr. voordat daar werkelijk een beetje schot in de zaak komt. Als wij mensen voor die tijd kunnen activeren in die richting dan komen deze kwaliteiten veel eerder in het spel en zullen daardoor grotere invloed hebben op de verdere ontwikkeling. Dat hopen wij dan maar.

De afhaaldiensten zijn door ons de laatste tijd al een beetje gerationaliseerd. Dat wil zeggen: de Orde helpt nog steeds bij de overgang, maar is steeds meer geneigd om de eerste periode na de dood, inclusief de zelferkenning en al wat daarbij behoort, alleen van een afstand te begeleiden en een begeleiding voor zover die nodig is vooral over te dragen aan personen die met de overgegane reeds een relatie hadden. Dat is een vereenvoudiging van het systeem, want we hebben erg veel mensen nodig, al zegt u geesten tegen ons, Niet dat ik dat geestig vind, wij vinden onszelf ook mensen. Per slot van rekening, een lichaam maakt nog geen mens.

U heeft hier een algemeen beeld van wat de Orde is en wat ze doet. Nu weet ik wel dat uw belangstelling natuurlijk in Nederland ligt. Laten we even kijken wat we achterlaten wanneer deze groep ten einde is. Er blijft achter een bibliotheek met een inhoud die ongeveer vergelijkbaar is met die van vier encyclopedieën van behoorlijke omvang, hoogstens twee letters per deel.

Wij laten u achter een reeks scholingsmethoden, een reeks inzicht cursussen, die ook op dit ogenblik volledig bruikbaar zijn. Wij geven u daarnaast een aantal krachten mee. Wij zullen dit moeten doen langs harmonische wegen, omdat de grote mogelijkheden die een Steravond bv. biedt, in de nabije toekomst niet altijd meer beschikbaar zullen zijn. Wij hopen dit jaar nog wel, maar hoe het verder gaat, weten wij eigenlijk niet. Dat is afhankelijk van een aantal factoren die we niet geheel kunnen overzien en beheersen. De kracht die wij geven, die we ook op andere wijze vaak proberen direct zelf of via gastsprekers aan u over te dragen, hebben ten doel uw eigen oriëntering in deze tijd zekerder te maken, uw innerlijk een zekere mate van veerkracht en als het kan blijmoedigheid te verschaffen en bovendien een groter bewustzijn te geven van geestelijke waarden die in uw omgeving zijn.

Dat is iets waarmee we ook zullen blijven doorgaan wanneer het medium niet meer werkt. Want waar harmonische banden met individuen eenmaal zijn ontstaan, daar zal het mogelijk zijn langs directere weg toch ook nog het een en ander te bereiken. Wij stellen ons voor in het interregnum (tussenregering), waarin dus niet over een volledig opgeleid medium kan worden beschikt, met een zekere regelmaat een gemiddelde beïnvloeding van tussen de honderd en tweehonderd personen per jaar te doen plaatsvinden. Dit zijn helaas deels subliminale beïnvloedingen, die dus onder de bewustzijnsgrens blijven. Dat heeft weer een nadeel, want we moeten erg voorzichtig zijn, omdat we niet in de plaats kunnen treden van uw vrije wil.

Dan vraagt u zich waarschijnlijk af: Wanneer jullie nu zolang bezig zijn, wat hebben jullie in feite bereikt? Het is heel moeilijk daar een antwoord op te geven. We hebben geen grote dingen bereikt, dat wil zeggen, zaken die in een geschiedenisboekje terechtkomen. Maar we hebben wel heel veel mensen geholpen. We richten ons niet op de wereldgeschiedenis, we richten ons op de eenling. Om u een klein, voorbeeld te geven: In een activiteit van rond 50 jaar, misschien iets meer, hebben we in Nederland alleen al 1700 mensen aanmerkelijk kunnen helpen. Dat is toch tamelijk veel als je dat per jaar bekijkt. Daarnaast hebben we het denken van ongeveer acht- tot tienduizend mensen enigszins kunnen wijzigen. We hebben lering kunnen verschaffen van verdergaande aard aan ongeveer vierhonderd mensen. Daarbij zijn er ongeveer tweehonderd die deze activiteit zelf kunnen voortzetten. Wanneer wij afsluiten met dit medium, dan hopen wij dat die aantallen nog iets hoger zullen liggen. Het zijn natuurlijk globale getallen, maar ze geven u ongeveer de orde van grootte aan. Als we het over de gehele historie bekijken, dan hebben we wel miljoenen mensen geholpen. We hebben heel wat scholingen tot stand gebracht. We hebben mede een rol gespeeld in bepaalde aspecten van bv. de Reformatie. We hebben meegewerkt aan het tot stand komen van een bepaalde verlichte groep van alchemisten. We hebben ons een tijdlang als beschermer opgeworpen van een kabbalistische school in Hamburg. We hebben dus veel gedaan. Ja, zelfs in een splitsing tussen de Loges in Engeland hebben we indertijd een rol gespeeld . We hebben heus wel wat gedaan. We zijn van plan nog veel meer te doen. Maar ons gaat het om het begrip harmonie, om het begrip verlichting. Wij menen dat die zaken alleen bereikbaar zijn als je een open oog blijft houden voor wat er in anderen leeft, wat anderen zijn, wat anderen denken. Daarom ook de hier gehanteerde term verdraagzaamheid. Wij geloven dat mensen kunnen tolereren dat anderen anders zijn zonder gelijktijdig te komen tot een te grote tolerantie. Je moet aanvaarden dat anderen anders zijn. Je behoeft niet te aanvaarden dat anderen jou anders willen maken. Aan de ene kant ben je een stuk eeuwigheid dat van groot belang is en onveranderlijk. Aan de andere kant is elke medemens evenzeer deel van de eeuwigheid en heeft op zijn eigen wijze en met zijn eigen achtergronden en ontwikkelingen evenzeer te maken met een eeuwigheid, waarvan hij op dit moment maar een betrekkelijk klein deel (grotendeels onbegrepen) probeert uit te drukken. Onze verdraagzaamheid is er niet een van: Laat maar over je lopen. We zijn verdraagzaam genoeg om te zeggen: Haat uw medemens niet. Maar we gaan niet zover dat we zeggen: Sla niet terug als een medemens u slaat. Wat dat betreft zijn we waarschijnlijk niet christelijk genoeg. Wij geloven dat bevordering van innerlijke kracht en het vermogen voor jezelf op te komen, gepaard gaande met het besef dat de mens niet het recht heeft de vrijheid van een ander aan te tasten, kan bijdragen aan een ontwikkeling, die in de top van Aquarius op deze wereld als normaal zal gelden. Daarbij kan de geestelijke ontplooiing van de mens steeds sneller en vollediger plaatsvinden. Wij menen dat er ook een ogenblik zal komen, waarop de samenwerking tussen de Orde en de mensheid niet meer afhankelijk zal zijn van beïnvloeding, subliminale beïnvloedingen of van lezingen via mediums en dergelijke, maar dat het mogelijk zal worden dat als geesten met het merendeel van de mensen een direct contact kunnen  opnemen en zo duidelijk kunnen maken wat volgens ons juist is, zonder ooit een ander te dwingen of door suggestie in een bepaalde richting te binden.

Ik hoop dat ik u daarmee als inleiding voldoende heb duidelijk gemaakt over de Orde. U heeft zelf willen weten hoe het verder gaat met de Orde, daar heb ik een antwoord op gegeven. Misschien vraagt u zich ook af: Hoe gaat het verder met bepaalde stoffelijke situaties en ontwikkelingen? U kunt daarover enige vragen stellen.

Vragen.

 • Zal de Orde in de toekomst meer samenwerken met magisch-geestelijke groepen, zoals de Orde van Melchizedek en de Orde van de Gouden Ankh? Onder welke omstandigheden?

Ik kan daarop geen direct en volledig antwoord geven. Medewerking aan dergelijke magische groepen is voor sommigen van ons aanvaardbaar en kan door hen op eigen naam en titel dan ook geschieden. Maar de Orde als geheel probeert enigszins buiten het magische te blijven en wel om de volgende reden. Bij magie wordt gewerkt met geestelijke krachten van vaak zeer grote intensiteit. Daarbij zijn die krachten mede afhankelijk van de  groep die probeert ermee te werken. Je kunt dus trachten bv. Erasmus op te roepen; een kleine fout en wie komt er door? Hitler, Stalin of iets dergelijks, inclusief alle werken daarbij behorende. Wij menen dat dat over het algemeen, gezien de huidige ontwikkeling van de mensen, nog niet verantwoord is en zullen als groep daaraan dus niet meewerken.

 • Wat is er nog anders dan diep-trance? Hoe werkt dat? Als er geen nieuw diep-trance medium zou komen, welke andere mogelijkheden hebt u dan?

 Ze komen allemaal op hetzelfde neer. Diep-trance komt voor in verschillende intensiteiten, gaande van volledige oversluiering tot zelfs volledige identificatie. Ook met dit medium wordt lang niet altijd een volledige identificatie bereikt. Er zijn dus altijd bepaalde fasen ook in een diep-trance.

Daarnaast bestaat oversluiering waarin men wel bij bewustzijn blijft. Wij spreken dan over een absolute inspiratieve oversluiering. Deze kan weer gaan tot een eenvoudige onbewuste inspiratieve richtinggeving, dus inspiratief werken. Daarnaast kunnen wij werken met visionairen (visioenen laten zien). We kunnen ook nog werken gewoon door de man die een toespraak moet houden. Dat kan een pastoor op de preekstoel zijn of een vrijmetselaar die tijdens een voorhof-bijeenkomst een bepaald onderwerp behandelt. Ook daar kunnen wij richting aan geven, we kunnen ingrijpen en inspireren. Dit zijn voor ons de meest voorkomende mogelijkheden. Daarnaast is er nog de mogelijkheid personen tijdens uittreding te instrueren, maar daarvoor is een bepaalde mate van bewustzijn bij de uitgetredene noodzakelijk.

Dit zijn ongeveer de mogelijkheden die ons dus in een bijeenkomst als deze ten dienste staan. Als er geen diep-trance medium zal worden gevonden, zal heel waarschijnlijk worden gegrepen naar een inspiratief behoorlijk beheersbaar medium.

 • Hoe kan men in het algemeen open staan voor inspiraties van de Orde der Verdraagzamen?

Daar staat u voor open op het ogenblik dat u probeert verdraagzaam te zijn en weet hoe het verder moet. Dan krijgt u de inspiratie heel vaak. Er zijn dus geen aparte procedures voor. Inspiratie is altijd het gevolg van afstemming en de werking van de inspiratie mede van noodzaak of behoefte.

 • Wat gaat er in de komende twee jaar met de computerindustrie gebeuren? Welke merken zullen blijven bestaan?

 Over merken kan ik geen inlichtingen geven, dat valt niet onder onze competentie.

Wat we met computers krijgen: Er wordt een veel verdergaande verkleining van de computer op korte termijn, dus binnen een paar jaar, mogelijk en grotendeels doorgevoerd. Dat wil zeggen dat de computer, die op het ogenblik nog een apart geheugen en dergelijke nodig heeft, dan kan worden teruggebracht tot de omvang van een groot polshorloge, met de mogelijkheid daarin ongeveer een 400 bladzijden aan gegevens op te slaan en te gebruiken. Dus als u het zo bekijkt: verkleining en daarnaast vereenvoudiging. Er zullen binnen twee jaar reeds computers zijn die ook met de stem bediend kunnen worden, zij het dat ze voorlopig waarschijnlijk voornamelijk Japans en Engels kunnen verstaan. Het zal dan mogelijk zijn een groot gedeelte van de huidige programmering aan de computer zelf over te laten.

Ten laatste: Er komen langzamerhand computers die zelf over voldoende gegevens- en dataopslag beschikken, maar die gelijktijdig in staat zijn toch als een soort terminal te functioneren ten aanzien van grotere computers. Bovendien kunnen ze hun eigen gegevens uitwisselen met de grotere computer, maar volgens hun eigen programmering aanvullen in hun eigen geheugen. Dat lijkt mij wel een van de belangrijkste ontwikkelingen, daar, naar ik aanneem, vermoedelijk binnen 7 à 8 jaar het ook mogelijk zal worden voor speciale typen een dergelijke uitwisseling draadloos te doen plaatsvinden.

 • Wat wil zeggen: verandering in benadering van de techniek?

Op het ogenblik wordt de techniek benaderd vanuit de volgende standpunten :

 1. commerciële haalbaarheid
 2. afzetmogelijkheid
 3. inpassing in het geheel van de andere productie in het desbetreffende land en de eisen van maatschappij en landschap.

Er komt echter een ogenblik dat de industrie zich in de eerste plaats aan het behouden van betere levensomstandigheden voor de mens op aarde zal moeten aanpassen; in de tweede plaats aan de werkelijke behoefte aan het product om pas in de derde plaats uit te gaan van de mogelijke winstgevendheid daarvan. Dit kan voor bepaalde – vooral chemische – industrieën een heel grote slag zijn. Een Zwitsers concern bijvoorbeeld zal als gevolg van deze omschakeling zeer waarschijnlijk zijn eigen verdiensten, die op het ogenblik liggen op ongeveer 36% van de omzet , zien dalen tot nog geen 4% van die omzet. Dit mede dank zij vereenvoudiging van het product en vermindering van de vrije verkoop van het product. De milieu eisen ten aanzien van deze industrieën zullen steeds hoger worden. Dit betekent dat bepaalde producties, die op dit moment nog zeer populair zijn, niet eens meer haalbaar zijn. Je zou kunnen zeggen: Op het ogenblik probeert de techniek met haar mogelijkheden de mens te beheersen, inclusief zijn consumptiepatroon, maar in de toekomst zal de techniek en daarmee de handel in de eerste plaats het welzijn van de mens moeten dienen. Het zal de wens van de mens zijn die de productie bepaalt en niet meer de manipulatie van de mens om tot consument te worden.

 • Is dat nog in deze eeuw of later?

Het is een proces dat zich hier en daar al langzaam begint te voltrekken. Ik vermoed dat u aan het eind van deze eeuw een aardig eind zult zijn opgeschoten in deze richting.

 • Wat wil zeggen: 1987 is een kroonjaar?

Er zijn jaren waarin een groot aantal invloeden samenvallen. Om te beginnen heeft de aarde een eigen ritmiek. In dat ritme komen bepaalde toppen en bepaalde dieptepunten voor. De zon heeft eveneens een aantal eigen ritmen. Dat gaat van een 5-jaars ritme tot 99-jaars. Daartussen 7-jaars, 9-jaars enz. Wanneer een aantal van deze invloeden samenvalt, betekent dat een verandering van het stralingspatroon plus magnetische verhoudingen in het zonnestelsel. Wanneer hierbij bepaalde geestelijke krachten ook nog een rol spelen, kan worden gezegd dat het gedrag van de mensheid onder die invloeden tijdelijk verandert en dat emotionaliteit of, in andere gevallen, rationaliteit de overhand zullen krijgen bij een meerderheid, 1987 is een jaar waarin de emotionaliteit zeer sterk zal oplopen, maar op haar top bijna spoorslags wordt veranderd in een rationele oplossing voor emotionele problemen. Daarom noemen we het een kroonjaar.

 • Zal ooit in een latere fase een soort fusie met de Kring der Verbondenen plaatsvinden? Waarom konden en kunnen dergelijke verenigingen zo moeilijk samengaan, is het soms niet wenselijk?

Wij zullen niet samengaan in de zin van een fusie tussen beide groepen. Dat ligt helemaal niet aan de kwaliteit van de Kring der Verbondenen of van de Orde der Verdraagzamen. Het is doodgewoon een wat andere oriëntatie.

Het is duidelijk dat wanneer de Orde der Verdraagzamen ophoudt te functioneren, althans hier in deze omgeving, de Kring der Verbondenen wel een van de betere alternatieven is, als je nog wat zoekt. Daar is onzerzijds ook geen bezwaar tegen. Maar u moet goed begrijpen: de Orde der Verdraagzamen is uitgegaan van een aantal vaste principes, die kunt u in de beginselverklaring vinden. Dat wil verder zeggen, dat wij uitgaan van een medium dat volledig aan ons is gebonden, dus alleen voor ons werkt. Wij vinden in de andere kring deze mogelijkheden niet aanwezig. De daar voorkomende veelzijdigheid kan in uw ogen misschien een voordeel zijn, vanuit ons standpunt echter is het een belemmering voor een zo volledig mogelijke uitdrukking van wat de Orde der Verdraagzamen is en wil.

 • Waarom blijkt in de praktijk samenwerking tussen mediums onderling zo moeilijk, bv. als een team, waardoor grote veranderingen, op geestelijk vlak maar ook op maatschappelijk vlak, veel sneller en waarschijnlijk effectiever tot stand gebracht kunnen worden? Bijvoorbeeld uitnodiging en/of doorlichting van politici, bankdirecteuren. Zou dit niet wenselijk zijn?

 Voor iemand die alle mediums zo snel mogelijk uit de wereld wil helpen is dat laatste inderdaad een heel goed voorstel.

U vraagt zich af: Waarom kunnen mediums zo moeilijk samenwerken? Realiseert u zich wel dat mediumschap een bepaalde instabiliteit van innerlijk evenwicht impliceert. Dat je geen medium kunt zijn en gelijktijdig een werkelijk evenwichtige persoonlijkheid? Realiseert u zich dat elk medium zijn eigen onevenwichtigheden bezit en zich dus vaak aan die welke hij/ zij bij anderen constateert zodanig kan ergeren, dat het eigen evenwicht daardoor eveneens wordt verstoord. Met andere woorden: Als je kemphanen wilt houden, moet je ze van elkaar afzonderen. Ik hoop dat dit voldoende is.

 • Hoe zal een harmonie met de Orde in de toekomst te voelen zijn?

 Dat ligt natuurlijk aan de gevoeligheid van de persoon in kwestie , maar over het algemeen is het een stabiliserende invloed. Daarnaast een inspiratief overzicht van meestal ten minste twee mogelijkheden met hun betekenissen, zodat besluitvorming door het eigen ik mogelijk blijft en desalniettemin er een inzicht is in datgene wat men kiest. Daarnaast in sommige gevallen een poging om u tot samengaan of samenwerking met anderen te bewegen, waarbij u wederom zelf de beslissing moet nemen, maar waarbij de beïnvloeding in die richting duidelijk maakt dat dit voor u en mogelijk voor die anderen een verbetering van levensmogelijkheid, mogelijkheid tot harmonie, betere samenwerkingsmogelijkheid en dergelijke zou betekenen. Anders gezegd: Een beïnvloeding door de Orde wordt over het algemeen ervaren als een keuze, terwijl gelijktijdig een inspiratief inzicht daarbij een rol speelt. Daarnaast bij sommige taakvervullingen een gevoel van gedragen worden, of plotseling een gevoel van een beetje blijmoedigheid, meestal kracht.

 • Hoeveel procent van de aanwezigen in deze zaal hebben al eerder in de sferen of in vorige levens contact met de Orde gehad ?

Ik ben te beleefd om antwoord te geven. Ik mag daarbij opmerken dat als ik zou zeggen 100%, ik dan zou moeten toegeven dat de Orde toch wel aardig heeft gefaald nadat u geïncarneerd bent. Zou ik zeggen 10%, dan zou dat betekenen: Kijk, het is toch nog niet zo volledig als u zou willen. Want het heet Orde van de verdraagzaamheid, maar onze vriend heeft nog steeds gelijk als hij beweert dat de Orde der Verdraagzamen een groep is, waarin men twist over de vraag wie het verdraagzaamst is.

 • Wilt u nog wat nader verklaren hoe het zit met die plus- minus 200 personen die de leringen van de Orde der Verdraagzamen kunnen uitdragen ?

 Als iemand van een aantal van de principes en daarbij vooral van de reactie en denkwijze van de Orde als het ware doordrongen is, zich deze eigen heeft gemaakt, dan zal die persoon als vanzelf in elke situatie reageren volgens de normen die de Orde hem heeft bijgebracht. Hieruit volgt dat zo’n persoon in zijn benadering van anderen, maar ook van de problemen van anderen, eigenlijk een harmonie met de Orde uitdraagt, die dan kan voeren tot een verdere ondersteuning door de niet-stoffelijke delen van de Orde. Daar komt het op neer.

 • Wat wordt door de Orde der Verdraagzamen onder verlichting verstaan?

O.a. een product van een fabriek in het zuiden des lands. Daarnaast een innerlijke verandering, waardoor men samenhangen beseffende gaat leven en reageren en niet meer tegenstellingen afwegende.

Slotwoord.

Ik mag dit dan nu gaan afsluiten.

De Orde bestaat geestelijk erg lang en ze zal blijven bestaan zolang er mensen zijn die nog niet in staat zijn vrij te zijn in zichzelf en anderen die vrijheid toe te kennen. Dat ze werkt op vele verschillende manieren heb ik geprobeerd u duidelijk te maken. U kunt een groot gedeelte daarvan niet eens controleren. De juistheid van hetgeen ik heb gezegd, zal in de meeste gevallen voor u enigszins vraagwaardig moeten blijven. Sta mij daarom toe aan het eind van deze avond een paar dingen te zeggen die u zelf voor de toekomstige ontwikkeling van de verdraagzaamheid misschien zou kunnen zijn en doen,

Ten eerste: Een mens die vanuit uw standpunt volkomen ongelijk heeft of onjuist is, kan vanuit zijn eigen standpunt gelijk hebben of juist zijn. Verwerp daarom niet zonder meer die ander, maar probeer te begrijpen waar hij alles op baseert. Pas dan is contact en eventueel uitwisseling van gedachten werkelijk mogelijk.

Ten tweede : De mens bestaat uit vele verschillende facetten van de persoonlijkheid. Als u die mens als geheel wilt benaderen, zal het u zelden mogelijk zijn tot reële contacten van grote betekenis te komen. Aanvaard daarom alle facetten van de persoon die u verder niet bevallen of waarmee u geen contact heeft, indien er op één vlak communicatie mogelijk is. Probeer altijd met anderen contact te krijgen, begrip voor anderen te vinden. Als dat niet mogelijk is voor de gehele mens dan ten minste voor een deel daarvan.

Ten derde : Veronderstel niet van te voren dat iedereen slecht is. Veel mensen doen dit en begrijpen niet dat ze daarmee een oud gezegde activeren, dat de waard zijn gasten vertrouwt zoals hij zelf is. Neem aan dat elk mens, wat hij ook doet, wel enige goede beweegredenen of iets goeds in zich zal dragen. Concentreer u steeds op het goede, niet op het slechte. Probeer het goede sterker te maken. Het bestrijden van het kwade brengt u er alleen toe op een andere wijze hetzelfde kwaad te veroorzaken.

Ten vierde: Als u innerlijk bepaalde dingen aanvoelt, of bepaalde dingen meent te zien of te horen, geef er aandacht aan, maar laat u er niet door bepalen. Een inspiratie kunt u opvolgen als er geen redenen zijn om dit niet te doen, bij voorkeur belangrijke redenen. Houdt met die dingen rekening.

Ten vijfde : Elke mens heeft in zich niet alleen bepaalde gevoeligheden maar ook zekere krachten. Elke mens kan onder omstandigheden die krachten gebruiken. Hoe meer u gelooft in uzelf en in de krachten waarvan u deel uitmaakt, hoe beter u die kracht zult kunnen gebruiken. Probeer daarom zowel in die hogere kracht als in uw mogelijkheid en vermogen te geloven. Stel de kracht waarin u gelooft regelmatig op de proef. Probeer zo uzelf te maken tot een wezen dat zijn kwaliteiten vollediger kan gebruiken en wees dan met het bereikte anderen dienstbaar door hen te helpen zodra zij daaraan behoefte hebben, niet volgens u, maar gezien hun eigen uitingen, toestand enz.

Tenslotte: Help nooit iemand, al is het maar stilzwijgend, die daar niet om vraagt. Want de hulp die je geeft aan iemand die ze niet wenst, verkeert in het tegendeel en wordt een vloek. Maar hulp die wordt gegeven wanneer ze nodig is, kan niet slechts mensen redden, psychisch of anderszins, maar ze kan daarnaast mensen tot een juister begrip van hun eigen wezen en mogelijkheden brengen.

Als u met deze regels een beetje rekening wilt houden en misschien ook een keer daarover wilt mediteren als het zo uitkomt, dan zult u daardoor voor de Orde en voor uzelf iets goeds doen. Want mensen zijn deel van één geheel. Als wij die eenheid, hoe beperkt dan ook, als mens of geest terugvinden, dan komen wij nader tot de werkelijkheid en zullen wij in de plaats van onze dromen en begoochelingen iets van de waarheid gaan beseffen en beleven. Pas dan, wanneer wij elkaar aanvaarden, beseffen en beleven in volledigheid, is verdraagzaamheid volkomen overbodig.

image_pdf