De piramiden van Egypte

image_pdf

17 mei 2002

Aan het begin van deze bijeenkomst wens ik u erop attent te maken dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend noch onfeilbaar zijn; u dient zelf na te denken over hetgeen gebracht wordt. Mag ik dan vragen welk onderwerp u voor vanavond voorzien had.

  • Ja broeder, het onderwerp van vanavond is: De piramiden van Egypte en hun magische krachten.

Dus gaan we vanavond spreken over illusie.
De piramiden van Egypte: er wordt zeer veel over deze bouwwerken gesproken. Er is echter in deze huidige tijd zeer weinig nog over gekend. De piramide op zichzelf heeft geen magische krachten; heeft ze ook nooit gehad. De plaats daarentegen en de rituelen die daar gevoerd zijn, die zijn van een zeer hoge orde geweest.

Het is misschien best dat we even teruggaan in de tijd en dat we even gaan kijken in de tijd dat de piramide van Cheops ongeveer gebouwd werd. Want dat is eigenlijk de enige piramide van al de Egyptische piramides, waar echt hoge rituele magie is gepleegd. Er zijn wel andere piramides geweest, ook kleinere, waar men aan magie heeft gedaan, maar op andere niveaus. Al hetgeen op het ogenblik van die piramide gekend is, is eigenlijk een vaag overblijfsel van hetgeen door overlevering, en zo verder, doorgegeven is. De echte waarden die daar aanwezig waren, die zijn enkel maar via ingewijden verder gegaan.

Maar laat ons even in dat verleden teruggaan. Aan de basis van de piramide van Cheops ligt de drang eigenlijk naar een contact met het hogere. We kennen op dat moment in het Egyptische rijk eigenlijk twee sporen. We hadden enerzijds het zwart-magische en het militaristische Egypte, waar de zwarte priesters als dusdanig trachten de macht te handhaven en ook zeer sterke invloed uit te oefenen op diegene die farao zou worden of zelfs, beter gezegd, de farao aan te duiden. Je mag niet vergeten dat in die periode het zeker niet was dat, zoals velen onder jullie denken, farao’s een geboorterecht hadden, zoals nu bij een koning een zoon zijn vader opvolgt. In die tijd was het niet zo. In die tijd was het meestal dat de farao uit de gelederen van de priesterklasse of de militaire klasse kwam en dat het eigenlijk meestal na een redelijk sterk huiselijk gevecht, om het zo te zeggen, niet naar de buitenwereld, niet naar de gewone Egyptenaar, maar wel in de hogere grondkaders, dat zo een gevecht ertoe bracht om iemand aan te stellen. Het liefste, wanneer men enigszins kon, stelde men een zwakke persoon aan die dan farao kon zijn, waar men eigenlijk alles mee kon doen wat men wou. Het is uit zulke sfeer en uit zulke denkpiste dat je moet begrijpen waarom aan de andere zijde, wat we kunnen noemen: de wit-magiërs van Egypte, diegenen die zoekende waren naar het Licht en zo verder, er werd getracht om voor zichzelf een redelijk sterk brandpunt te kunnen creëren, om dat a.h.w. tegen de negatieve, chaotische tendens die er toen heerste af te zetten.

En wat zien we gebeuren? Dat op een bepaald ogenblik er een redelijk jonge farao aan het bewind komt. Deze farao was redelijk eerzuchtig en hij had het idee dat voor hem eigenlijk het grootste en het mooiste niet goed genoeg was. Daar heeft men zeer diplomatisch en tactisch op ingespeeld, om als dusdanig de piramide van Cheops, zoals jullie ze noemen, of Chefren, voor te stellen. Hij is daar in meegegaan en heeft toelating gegeven voor dat reusachtig bouwwerk. Het is – en dat kan ik met zekerheid zeggen aan de hand van de gegevens waar wij aan onze zijde daarover beschikken en de studies die wij daarover gemaakt hebben – nooit vanuit de witte priesterklasse de bedoeling geweest dat deze piramide ooit maar zou dienen als graftombe. Het is van in het begin de bedoeling geweest dat het ganse concept eigenlijk als een soort tempel ter ere van het Licht, ter ere van de toenmalig heersende goden zou gebouwd worden. Zij zijn daar a.h.w. met zeer veel diplomatie en tact in geslaagd.

Het is zelfs zo dat hetgeen dat nu nog rest, voor zover ik weet, van deze piramide eigenlijk maar een klein gedeelte is. Je moet u de piramide voorstellen als zijnde een enorm spiegelende wand. Want in de periode dat de piramide af was, dan was het geen piramide zoals je ze nu kent, maar een piramide met volledig gladde wanden. De bedoeling was dat deze gedurende het ganse jaar door, op bepaalde momenten, via zon- en maanstand, het ganse Nijldal kon verlichten en zo wisten de mensen welke feestdag er aankomende was en welke goden zij moesten eren. Dat is één van de aspecten.

Dat die ganse glanslaag verdwenen is, komt omdat zeer grote gedeelten in de loop der eeuwen daar zijn van afgebroken en gebruikt zijn om andere bouwwerken te maken. Dat is ook iets wat nogal over het hoofd gezien wordt, wat de piramiden aangaat, dat veel piramiden hoegenaamd niet meer zijn hoe zij waren in hun oorspronkelijke toestand.

Om verder te gaan, zien we dan dat deze piramide gebruikt werd voor, effectief, geestelijke bijeenkomsten op het hoogste niveau, magische procedures, o.a. is ook het bedwingen van de Nijl, het bedwingen van waterstanden, het bedwingen van overloop of overvloeiingen van het water, enz., vanuit deze optie geregeld.

Verder, en dat is zeer belangrijk, werd de piramide gebruikt als inwijdingspiramide voor de jonge priesters. Ook voor de latere farao’s, en dat is ook iets dat weinigen weten, is deze piramide meermaals gebruikt als inwijding. Het is te zeggen: men liet de toekomstige farao, want deze moest God zijn, sterven. En dat sterven hield in dat men hem bracht in de – wat jullie noemen, denk ik – de ‘koningskamer’ in dit gebied. Men legde de persoon toen in de tombe en men sloot de tombe volledig af. Je moet u goed voorstellen, wanneer een persoon gedurende ongeveer, in deze tijdsrekening zal dat een 48 uur zijn, in een volledig gesloten graf wordt gelegd – een graf dat dan nog eens in zulk enorm bouwwerk staat, volledig van alle geluid, van alle licht, van alles afgesloten – dan kunt u zich voorstellen welke metamorfose deze personen ondergingen. Degenen die dan na de tijd die verlopen was uit de tombe opstonden, waren als herboren. Heel velen hadden op dat moment – ofwel waren zij dus totaal tot inzicht gekomen en als het ware nieuwe, herboren mensen, ofwel, en dat was toch in 75 % van de gevallen, waren zij volledig krankzinnig of waren zij gestorven van angst. Op deze wijze werd er een selectie gemaakt naar dus de leidende klassen. Meestal met als gevolg dat men zo op vele belangrijke plaatsen in het land hun mensen kon brengen, vooral priesters. Want u mag niet vergeten dat vooral in die periode het ganse Egyptische rijk eigenlijk bestuurd werd door wat wij nu zouden noemen: door priesters. Deze priesters hadden niet alleen de functie contacten te leggen met de goden, maar hadden ook bestuurlijke functies. Zij moesten ook instaan voor de organisatie van het land, enz. Dat is één van de zaken die gebruikt werd of waarvoor gebruik gemaakt werd van de piramide van Cheops.

Verder kunnen we zeggen dat wat magische procedures aangaat, er zeer vele contacten werden gelegd, vanuit die piramide, met andere delen van het rijk. Men had een soort gedachtecommunicatie waar de piramide en de rituelen die daar gevoerd werden eigenlijk het centrum van waren. Zo konden de wit-magiërs die daar werkten dikwijls voorspellingen doen ten gunste van de farao, wanneer hij bv. wou weten hoe een strijd zou aflopen. Men wist dan al wat de mogelijkheden waren en via deze kanalen werd dan de farao geadviseerd, met natuurlijk steeds een goed gevolg. En zo krijgen we dat zeer vele zaken die voor ons in deze tijd misschien onverklaarbaar zijn, voor hen heel normaal waren.

Verder kunnen we zeggen dat in die piramide ook gebruik werd gemaakt, via magische kracht, om bv. genezingen door te voeren. Eén van de zaken werd als volgt gedaan: men bracht de personen in de piramide. Zoals je misschien weet: er zijn bepaalde schachten en die schachten, wanneer je die op het ogenblik op bepaalde punten met water zou vullen, dan krijgt je een zeer sterke telescoop. Wat deed men in die tijd? Men bracht personen in de kamer. Men liet die gewoon in de kamer achter en liet het maanlicht via die schachten binnendringen. Het maanlicht + de rituelen die gehouden werden, veroorzaakten dat de persoon a.h.w. een voor zich kennis of een zelfkennis doormaakte. Binnen deze zelfkennis, een soort trancetoestand, krijg je dan dat hij meestal zeer juist zijn diagnose van de ziekte of van het probleem dat in het lichaam was, kon stellen. Aan de hand van dat werden er dan weer ingrepen gedaan en zo kregen we dat zeker wat betreft de, in uw termen genoemde adel, de hogere legerleiding, enz., dikwijls tot spectaculaire genezingen konden komen die men zelfs in deze huidige tijd, met al uw mechanische kennis, niet voor mogelijk zou achten.

Dit zijn zo een paar kleine voorbeelden van wat er gebeurde. Nu, dat is eigenlijk allemaal, als we dat bekijken, een soort camouflage. Een camouflage voor hetgeen wat de echte wit-magiërs er deden. Want effectief was het zo dat de groep wit-magiërs die daar werkten, een zeer sterke invloed hadden, niet alleen op het toenmalige Egyptische rijk, maar via de piramide zelf een invloed hadden over de ganse wereld, of ik zou beter zeggen: de toen gekende wereld. Daar mag u niet bij vergeten dat de toen gekende wereld ook delen omvatte van wat je op het ogenblik de Himalaya zou noemen of wat je op het ogenblik ook het Andesgebergte of het Rotsgebergte aan de andere zijde van de wereld zou noemen. Zij stonden op die wijze met elkaar in contact. Er werden op die wijze ook kennis en mogelijke evoluties van die tijd uitgewisseld.

Je kunt ervan op aan dat de krachten die in deze piramide ooit zijn opgewekt duizenden jaren geleden, een enorm potentiaal inhielden. Je kunt dat moeilijk in de moderne tijd vertalen, omdat in deze huidige tijd van uw maatschappij geen vergelijking mogelijk is. Je moet ook rekening houden dat de scheiding tussen de wereld van de geest en de wereld van de stof in die periode ook minder duidelijk was dan nu in deze periode. Langzaam maar zeker kunnen we zeggen, gaan we in de komende 200-300 jaar terug evolueren naar een wereld waar die scheiding minder scherp gaat zijn. Hetgeen wat jullie hier vanavond meemaken, dat wij tot u spreken via een medium, zal tussen dit en laat ons zeggen een kleine 20 à 50 jaar, meer dan een normaal gebeuren zijn. Binnen 100 jaar zal het evident zijn, zelfs wat gewone politiek aangaat of wat gewoon economische beslissingen aangaat, dat men teruggaat en dat men gaat overleggen met onze zijde. Niet dat wij daar zo voor staan te springen; zeker niet, maar het is gewoon omdat de incarnatiegolven die nu over de wereld komen allemaal a.h.w. entiteiten zijn die voor die zaken, hoe moet ik het zeggen, gevoeliger zijn, openstaan, omdat zij juist in deze periode, de grote wisseling die bezig is tussen het oude tijdperk en het nieuwe tijdperk, openstaan voor zulke zaken. Ook dit is een magisch gebeuren dat je terug kunt brengen tot zijn bron, tot a.h.w. de aanzet die gegeven werd toen men aan de magische praktijken begon van de piramide van Cheops.

Mag ik vragen: ben ik tot hiertoe duidelijk genoeg geweest? Zijn er vragen? Geen vragen?

Dus dan kunnen we nog even verdergaan. Vanaf het ogenblik dat de piramide van Cheops volledig klaar was, zien we dat macht eigenlijk,  maar in positieve zin, van de witte priesters van Egypte, redelijk sterk toeneemt. We krijgen gedurende dan toch enkele duizenden jaren een zeer welvarende en rustige periode, toch voor wat die tijd aangaat. Je mag niet vergeten dat de tijd van de piramide van Cheops en de paar eeuwen ervoor dus, Egypte eigenlijk een geschiedenis had van stammentwisten, oorlog. Het was een zeer woelige periode. Een mensenleven was als dusdanig weinig waard. Ik weet niet of het kan gezegd worden dat het in deze huidige tijd meer waarde heeft, maar toen was het zeker heel weinig waard, en het is toch dankzij de piramide van Cheops en zijn priesters dat er een periode is aangebroken waarvan we kunnen zeggen dat zij voor de Egyptenaar zelf, en ook voor de volkeren die de Egyptenaren toen gekolonialiseerd hadden, een zeer gunstige en hoog intellectuele tijd aanbrak.

Langzaam maar zeker ook leerde men meer en meer zaken van de natuur beheersen. Je mag niet vergeten dat één van de fundamenten in het Egyptisch denken was: dat de natuur een zeer belangrijke factor in het leven van de mens was. De Egyptenaar leefde met zijn stroom mee. De stroom bracht hem voeding, de stroom bracht hem energie a.h.w., maar de stroom bracht hem ook dood en vernieling. Dus alles draaide a.h.w. rondom de natuurkrachten. Vergeet daar ook niet bij dat, vooral wat betreft de zon en de maan, voor de Egyptenaar 2 belangrijke goden waren. Je kunt wel zeggen: ja, zij beschouwen dat ook ergens als planeten, dat wel, maar in mindere mate. Voor hen was hun denkwereld anders. De zon was voor hen de god die hen het licht schonk; de zon was voor hen de god die hen de warmte schonk, het vuur schonk, en zo verder. En daar was men, laat ons zeggen, 100 % van overtuigd. Ook wat betreft de magische rituelen, moet je ervan uitgaan dat men vertrok vanuit het feit dat de godheid, die de zon vertegenwoordigde, dat die voor hen alles kon realiseren. Je moet u goed voorstellen dat door de constructie van uw piramide je een beeld krijgt, een onvoorstelbaar beeld, dat op bepaalde ogenblikken, een bepaalde stand van de zon, bijna over het ganse Egyptische rijk zichtbaar was. Het ganse Egyptische rijk, daar bedoel ik ook mee: tot aan het einde van Soedan en soms nog verder in Afrika. Je kunt u dat vandaag niet voorstellen dat je een lichttoren zou bouwen die van ongeveer de hoogte van Cairo zichtbaar zou zijn tot, laat ons zeggen, ongeveer het Victoriameer. Dat is wetenschappelijk, zul je zeggen, onmogelijk. Nochtans, in die tijd was het zo dat men, dankzij de reflectie van de piramide, dat gedaan kreeg. Oké, er werden wel hier en daar nog trucs toegepast, maar het was zo. Het ganse rijk wist op dat moment: het is die dag, het is dit moment, men gaat deze rituelen houden, men gaat dat doen. Daar rekening mee houdende dat je daardoor enorm veel mensen op dat brandpunt concentreert. Je moet even daar goed bij stilstaan.

Stel dat wij hier vanuit deze plaats een veld zouden creëren dat invloed zou hebben, laat ons zeggen tot aan de Pyreneeën, tot half Italië, tot Rome, een beetje verder kijken, tot Polen en tot half Scandinavië of zo en dat iedereen binnen dat gebied, al die Europeanen, op hetzelfde moment geconcentreerd zijn en op hetzelfde moment denken aan die zonnegodheid. Kunt u zich voorstellen welk gedachtebeeld, welke gedachtekracht er toen ontwikkeld werd? Wel, deze krachten, die werden dan door deze priesters gemanipuleerd en gebruikt. En dat moet gezegd worden: men heeft toen zeer veel zaken trachtten ten goede te richten. Men heeft heel veel resultaten kunnen behalen; men heeft kunnen zorgen dat bv. wat de voedselbevoorrading – wat niet evident was in die tijd – zeer gunstig liep. Men heeft er ook kunnen voor zorgen dan bv. grote pestilentiën voorkomen werden. Het was niet alleen maar oorlog en strijd dat men voorkwam. Men trachtte zoveel mogelijk de mensen onderling ook naar mekaar toe te brengen en hen a.h.w. meer inzicht, een beter leven te schenken dan voorheen mogelijk was. Houd daar dan nog rekening mee dat het grootste deel van de toenmalig levende bevolking eigenlijk slaven waren. Slaven, niet zoals ze u altijd zijn voorgesteld. Want uw maatschappij heeft daar een tamelijk verkeerd beeld van. Men stelt altijd voor dat een slaaf iemand was in die tijd die voor een meester moest werken en als zij niet hard genoeg werkten dat die zweepslagen kreeg, enz. In de meeste gevallen klopte dat niet, integendeel.

Wanneer wij bekijken hoe de mensen tegenwoordig in de fabrieken werken, aan de lopende band of andere zaken, dan kunnen we zeggen: deze mensen zijn slaven. Want zij doen een zeer monotoon werk; dikwijls een afstotend werk. Zij zijn gedreven, en niet alleen diegenen die bandwerk doen, maar ook diegenen die bureelwerk, enz. doen. De monotoniciteit, het gedrevene van: er moet zo veel gebeuren, er moet dat gebeuren, … Als je alleen maar eens kijkt hoe de mensen ’s morgens, hier in deze maatschappij, naar hun werk gaan, haastig, met de wagen in de file staan, nerveus zijn, enz. Wel, ik kan jullie garanderen: het leven dat jullie nu hebben, met de gedachte ‘wij zijn vrije mensen’, want wij kiezen ons werk en wij gaan werken waar we willen en hoe we willen, enz. wel, de Egyptenaar van toen die slaaf was, zou u vriendelijk bedanken voor het werk dat jullie nu doen, op de wijze waarop jullie leven. Want de slaaf van toen was veel vrijer dan de huidige arbeider of bediende in deze maatschappij. Natuurlijk, hij werd niet betaald. Maar hij had ook het voordeel: hij moest geen BTW of belasting betalen. Hij werd niet betaald, maar hij kreeg wel onderdak, hij had wel voedsel, hij had nooit iets tekort. En wanneer je dan nagaat dat zeer vele slaven – en in dit geval Nubiërs vooral – zich tot ‘heer van het huis’ opwerkten. Dat wou zeggen dat zij alles regelden voor hun meester, dat zij alles konden doen, dat zij over alles beschikten, dat is zelfs in deze tijd, om het zo te zeggen, niet denkbaar. Het lag anders. De mentaliteit lag anders. De slaaf was er voor zijn meester, dat klopt. En hier wil ik nu niet het beeld ophangen dat slavernij van die tijd het ideaal was, nee. Alles had nadelen. Maar wanneer we het vergelijken met de slavernij waarin de mens zich in deze westerse maatschappij vrijwillig in nestelt, dan zeggen we: het is waarschijnlijk voor diegene die toen leefde, als bewustwordingsweg voor de geest, dikwijls interessanter geweest dan het leven dat velen nu leiden en die gewoonweg het leven lang, tegen hun zin, altijd hetzelfde hebben gedaan. Dat zou je weinig gevonden hebben in Egypte. En wanneer de piramide van Cheops in zijn volle kracht werkte, kunnen we zeggen dat zelfs die slavernij a.h.w. een vorm was die voor veel entiteiten ideaal was om bewustzijn op te doen, om belevingen te doorleven, om verder te komen op hun weg in het bestaan.

Je moet er natuurlijk ook rekening mee houden dat er geen structuren, maatschappelijke structuren, bestonden zoals u ze kent, bv. een familie zoals u ze kent: man-vrouwverhouding bestond a.h.w. niet. Alles was totaal anders. Wanneer we ook zien bv. dat voor het bouwen van zo’n piramide er zeer vele mensen bijna hun ganse leven voor hebben geïnvesteerd, is het ook niet voorstelbaar dat de huidige mens van vandaag zulk project zou aanvangen. Want de bouw van de piramide zelf is over veel generaties gegaan. Nochtans kunnen we zeggen dat al diegenen die daar aan werkten, dat bij wijze van spreken gedaan hebben in een zeer positieve geest. Niet het idee, zoals in uw tijd hier verspreid wordt, dat de Egyptenaren afgebeuld werden als slaven, enz. tot bloedens toe moesten werken voor de eer en glorie van de bouwheer, enz. Integendeel, ik kan u zeggen dat in die periode, rond de piramide zelf, of de bouwwerf van de piramide zelf, er een zeer interessante commerce heerste; dat al diegenen die daar werkten zeer degelijk gehuisvest waren en zeer goed qua voeding, voedsel en kleding, voorzien werden. En dat het zeker niet was dat die mensen a.h.w. uitgebuit werden totdat ze er bij doodvielen, verre van.

Mag ik er u dan ook op attent maken, wat misschien ook wel interessant is om weten, dat wat betreft de medische voorzieningen, dat men in die tijd eigenlijk in samenwerking, in teamwork, verder stond dan wat uw huidige medische wereld op het ogenblik kan realiseren. Als er arbeiders ziek waren, dan waren er groepen priesters – meestal bestonden zij uit 4 à 5 man – en dat ging van iemand die zeer kundig was bv. in het gebruik van kruiden, iemand anders die zeer kundig was in de psychologie van de mens, een andere die bv. zeer kundig was in, laat ons zeggen alles wat het verwijderen van .… aanging; dus ieder had zo zijn specialiteit, waardoor, wanneer er een ongeluk gebeurde, meestal diegenen – wanneer het natuurlijk geen ongeluk was dat de directe dood tot gevolg had – erbij konden komen, dat een genezing zeer snel kon plaatsvinden. Er is zelfs bij de bouw van de piramide van Cheops een geval bekend – maar dat is wel extreem, maar het is misschien interessant om het aan te halen -, van een priester die op een bepaald moment een zeer grote steen op zijn voet kreeg. Deze voet werd volledig, maar dan ook volledig vermorzeld. Men is er in geslaagd, dankzij het teamwork en de ingesteldheid van die priesters, van die vermorzelde voet terug zo goed te krijgen, niet dat de vorm volledig in orde was, dat was onmogelijk, maar wel dat voor die persoon de voet terug kon blijven functioneren en dat, met een kleine handicap, hij voor de rest van zijn leven heeft verder kunnen gaan. Zelfs dat was in die tijd een enorme prestatie. In de huidige tijd zie ik dat zelfs niet voor mogelijk. Met alle mogelijke technische middelen die men nu heeft zou men al zeer snel overgaan tot het aanbrengen van prothesen, enz.

Is iedereen nog mee of zijn er al mensen die in slaap gevallen zijn?

Zijn er vragen op dit moment?

  • Ja, ik had graag een vraag gesteld. Ik vind het een mooi verhaal van de piramiden, maar voor mij ontbreekt er 1 schakel. Dat is de ankh, die verbonden is met de piramide.

De ankh is niet verbonden met de piramiden. Het spijt me, maar de ankh is een Egyptisch symbool dat niet gelieerd is aan de piramiden en zeker niet aan de piramide van Cheops. Het is, wanneer ik daar even op verder mag gaan als iedereen daarmee akkoord is, de ankh zelf voor de Egyptenaar is eigenlijk niet meer dan het symbool van het leven. Het is een krachtsymbool en het is meestal tweeërlei gebruikt. Enerzijds is het gebruikt, in negatieve zin, om dus de zwarte magie kracht te geven, enz…, daar ga ik vanavond liever niet op in; anderzijds is de ankh gebruikt als symbool voor het Leven, het Licht en de ontwikkeling van de mens. Het zijn twee strekkingen die steeds in Egypte terugkomen. Het is niet zo dat de ankh – en dat wil ik toch duidelijk stellen, want anders ga je een verkeerd beeld krijgen van wat er in Egypte gebeurde – enige invloed zou gehad hebben voor de bouw of het denken aan piramides. Dat niet. Je moet het enkel en alleen zien als een, in deze tijd zou ik mogen zeggen, magisch symbool dat gebruikt wordt, zoals uw christelijke middens hier het kruisbeeld als symbool gebruikt.

En wanneer je dan zou zeggen dat het kruisbeeld eigenlijk de leer van Christus inhoudt, dan moet ik ook zeggen: Sorry, dat klopt niet. Dat is door de Kerk als dusdanig later in het leven geroepen en als machtssymbool naar voor geschoven. De ware leer van Christus is iets totaal anders. En dat kunnen we ook weer zeggen wat de ankh aangaat. De ankh staat wel, en dat kan ik u wel zeggen, in Egypte voor broederlijkheid, voor trouw, enz. Je zou dat in christelijke termen kunnen vertalen voor naastenliefde en zeker en dat in eerste instantie naar God toe, van dus dat je de God en in dit geval, in uw termen gezegd de zon a.h.w. moet eren als gever van alle leven, als gever van het licht, enz. Daarvoor staat de ankh.

Ik hoop dat ik u niet te hard teleurgesteld heb, maar ik hou het liever bij de juiste feiten rondom dat teken dan alles wat men dikwijls in de loop der jaren heeft rondverteld.

  • Mag ik nog een vraag stellen?

  U mag gerust een vraag stellen, ja.

  • U hebt in het begin van de avond het woord ‘illusie’ gebruikt. Is de kracht van een piramidevorm dan ook illusie?

Kijk, ik zal trachten het u duidelijk te maken. De vorm van een piramide op zichzelf gaat een brandpunt veroorzaken. We weten dat door de vorm er bepaalde lichte wijzigingen in de atmosfeer ontstaan. Nu, de echte kracht van een piramide zit hem niet in die kleine wijziging, maar wel in de aanzet op een heel oud gedachtebeeld dat nog steeds aanwezig is.

Je moet u eens afvragen: waarom komt het dat bij de ene persoon het spelen met piramides succes heeft en bij de andere persoon helemaal niet? Nochtans gebruikt men, in vele gevallen, hetzelfde materiaal, onder dezelfde condities. Bij de ene gaat het wel werken, bij de ander gaat het niet werken.

Nu moeten we even teruggaan. De ganse geschiedenis rond de piramide van Cheops is er effectief één van magische kracht, één van samenwerking, één van als het ware opofferingsgeest voor mekaar. Het ganse ideeëngoed rond Cheops, van de witte priesters, is in deze tijd niet meer denkbaar, niet meer haalbaar zelfs, omdat de mens op het ogenblik anders denkt, materialistisch is ingesteld, anders ook is opgevoed, enz. Maar, 1000 jaar terug was het anders. Men heeft daar een krachtveld opgebouwd dat veel verder reikt dan de tijd van toen. Je mag ook niet vergeten dat er nog steeds linken zijn tussen de entiteiten, dus de overleden priesters van toen, de geesten a.h.w., of hoe je het zou willen noemen, en op het ogenblik werkende krachten op deze aarde.

Wat beduidt dat? Dat de krachten die neergelegd zijn in dat bouwwerk, ondanks het feit dat het voor een groot gedeelte is afgebroken, dat die krachten nog aanwezig zijn. Het gaat hem niet om die stenen, ik heb het u al gezegd, het gaat hem om de plaats en hetgeen er gebeurd is. Op het ogenblik dat u in het heden, op welke wijze ook, aanzet op die krachten van 1000 jaren terug en u zet er nu op aan en u bent gevoelig en u gaat werken met een kopie van de piramide – en dan moet ik er nog dadelijk bijzeggen: de kopieën die u nu maakt zijn niet exact juist, want de fout die men maakt is: de afmetingen van de piramide, zoals ze nu is, te nemen en niet na te denken over de originaliteit, over de originele afmetingen die anders waren, maar goed, tot daar toe – men neemt die krachten nu en men projecteert die in dat nieuwe. Hetgeen er gebeurt, lieve dame, is niets anders dan pure magie. Dezelfde magie bijna die eeuwen geleden, 1000 jaar geleden door die witte priesters werd gebruikt, wordt nu dikwijls door een mens die wat gevoelig is overgenomen, geprojecteerd a.h.w. in dat piramidetje, of de afbeelding eventueel, want sta er even bij stil: er zijn mensen – en die proeven bestaan ook in deze tijd – die zelfs met een afbeelding van een piramide, resultaten krijgen. Dus wat gebeurt er? Niet die afbeelding, niet die vorm die het doet, maar wel die ganse ingesteldheid, het ganse beleven van die persoon, legt hij in dat geheel. Met als gevolg dat hij iets realiseert. En die piramide werkt.

Maar wat is het verschil? Wanneer een gelovige een kruisbeeld neemt en 100 % gelooft dat een kruisbeeld hem of haar kan helpen en er a.h.w. een wonder mee doet gebeuren, is dit hetzelfde. En dat is de echte magie van Egypte of van uw piramides. En dan zien we dat ook in deze tijd, gevoelige mensen serieuze resultaten halen, die dan door zogezegde wetenschappers gaan nagebootst worden en die dan dadelijk gaan beweren: er is geen resultaat, er is bedrog gepleegd of het is verzinsel. Neen, er is geen bedrog gepleegd, er is geen illusie. Alleen, die wetenschapper, vanuit zijn beperkte kennis, vanuit zijn gesloten, celletje van waaruit hij werkt, staat niet open voor die universele krachten. En daardoor krijgt hij niet het resultaat dat hij moet hebben. Maar krijg je een wetenschapper die buiten zijn wetenschappelijk denken een beetje spiritueel kan denken, op welk terrein ook, hij moet daarom niet direct geloven in magie, maar wanneer hij bv. gewoon een gelovige is, die gelooft in de kracht van God of in de kracht van iets anders, maakt niet uit, dan kan die wetenschapper soms weer wel resultaat hebben en dan krijg je die tegenstellingen waar de ene zegt: nee, dat is gemanipuleerd en de ander zegt: nee, het is niet waar. En men discussieert niet over de essentie. Men discussieert dan over zijn gelijk. Maar effectief, uw piramides kunnen werken. Maar het is de oude magie die je aanspreekt.

  • Broeder, begrijp ik het dan goed dat uiteindelijk, wat beweerd wordt dat de kopie-piramide volgens het kompas moet geplaatst zijn en de juiste afmetingen moet hebben, eigenlijk niet belangrijk is?

Kijk, wanneer een magiër een resultaat wil boeken, dan gaat die magiër zich aan bepaalde afspraken houden. Hij gaat bepaalde rituelen uitvoeren. Ik zal het zo vergelijken: wanneer je gelooft dat een priester die een mis opdraagt, het wonder laat geschieden van brood te veranderen in het lichaam van Christus en zijn wijn in bloed, dan heeft die man daar zijn volledige entourage voor nodig. Het ganse ritueel is nodig. Wanneer die priester dat ritueel niet uitvoert en hij zou tegen u zeggen: kijk, hier is het lichaam van Christus, zomaar, dan zou u zeggen: ach man, ga op het dak zitten, ik geloof er niet in. Hetzelfde geldt hier ook. Wat die piramiden aangaat, zijn er denkbeelden vertrekkende vanuit de oorspronkelijke, dat wanneer je zo en zo en zo doet, die piramide werkt. En het is juist, en daar kom ik weer, de mens die het voelt, gaat trachten dat volgens dat ritueel te doen, zoals die priester aan dat altaar dat volgens het ritueel doet. En daardoor krijg je dat je effectief kunt zeggen: het is beter dat je uw piramide richt naar het noorden en dat ze dan, volgens die afmetingen, werkt.

Maar als u goed geluisterd hebt, broeder, dan zult u gehoord hebben dat ik daarjuist gezegd heb: Wanneer je een foto van die piramide gebruikt, kun je ook de resultaten behalen. Begrijp je goed? Het is uw eigen ingesteldheid. Het is hetgeen wat jij in u draagt, het contact, a.h.w., dat je legt met die Kracht die nog overal aanwezig is, en die in deze tijd – laat ons spreken vanaf de jaren ’80 – zich terug sterker manifesteert en in de komende tijd zich nog sterker zal manifesteren gezien de wijzigingen in het tijdperk, het is daarop aanzetten dat het resultaat geeft.

Kijk, hoe dikwijls zou het niet gebeuren dat iemand in deze tijd ergens een piramide geplaatst heeft? En dat hij zich daar beter bij voelt? Beter slaapt, niet meer ziek is, bv. een rustige spijsvertering heeft en zonder dat die persoon het weet is die piramide verplaatst, staat ze niet meer juist, maar hij weet het niet en toch blijft de werking behouden. Op het moment dat de persoon vaststelt: hé, die is verzet, werkt het niet meer. Want zijn overtuiging wordt hier ergens geraakt. De persoon plaatst ze terug en de werking is er terug. Maar dat is uw eigen geloof dat gebaseerd is op, ja, in dit geval, een innerlijk aanvoelen en een link die gelegd wordt met een ver verleden. En wanneer je dan eigenlijk de puntjes, voor deze tijd, op de i wilt zetten, het klinkt misschien voor velen aangenaam, maar in deze streek van de wereld zijn de laatste 50 jaar zeer veel incarnaties geweest van mensen die ooit in de tijd van Cheops geleefd hebben. Maar dat is een kanttekening.

  • Als men de mogelijkheid zou hebben om te mediteren in de piramide van Cheops, zou dat een krachtige invloed op die persoon kunnen uitoefenen?

Het zal een zeer krachtige invloed op die persoon uitoefenen, zelfs zo krachtig dat de Egyptische overheid besloten heeft, sinds jaren, het te verbieden dat er nog mensen in mediteren. Omdat – en ik heb het in het begin van de avond reeds naar voor gebracht – zeer velen in de piramide krankzinnig worden. En daarom moet je hoegenaamd niet in de sarcofaag gelegd worden. Maar je moet u goed voorstellen: we spreken hier over een enorm krachtveld. Gaat u zitten mediteren in een hoogspanningscabine van enkele honderdduizenden of miljoenen volt? Ik zie u niet direct daar op uw gemak zitten mediteren, naast al die transfo’s enz. Alleen nog maar de gedachte dat u iets verkeerd zou aanraken, met alle gevolgen van dien, zou u al onwennig maken.

Nu mag u gerust de huidige ruïne van Cheops bekijken als een zeer krachtig magisch geheel, nog altijd. Wanneer je daar gaat in mediteren en je bent niet op de hoogte van die krachten of je kunt daar niet mee om, zoals je in een elektriciteitscentrale zou gaan zitten mediteren en niets van elektriciteit begrijpen, dan kunt u wel verstaan dat dit een serieus probleem kan geven.

Maar ik denk dat ik voor u een simpeler en een betere oplossing heb, als antwoord op uw vraag. Wanneer je voor uzelf gewoon, al is het in uw eigen gedachten, een piramide van Cheops creëert, je mag dat natuurlijk doen in materiaal, maar je kunt het gewoon in gedachten doen, en u zet u daar in en u stelt u dan open op het Licht, op positiviteit, dan zul je effectief beroerd worden door de kracht, de oude kracht van de piramide. Maar dan is het zoals je thuis zou mediteren en dat het lampje dat naast u brandt, voor u enkel licht geeft en geen gevaar meer inhoudt. Want de stroom die van de centrale komt, is nu voldoende om dat lampje te doen branden en is voor u voldoende om u bepaalde inzichten te geven en zo kunt u zich heel goed instellen op de piramide van Cheops, op hetgeen wat daar gebeurd is, trachten aan te voelen de harmonie, de broederlijkheid, de kracht die er is geweest, en je zult ze ervaren, maar ik ga er wel één zaak bijzeggen: hou er rekening mee dat, wanneer je dit juist doet, dat u zult veranderen; dat, wanneer u die krachten van de piramide door u laat stromen, wanneer u die krachten van de piramide voelt, dat het u niet mogelijk zal zijn uw leven zoals u het nu leidt te blijven handhaven. Want u zult gaan opmerken dan, dat er in u bepaalde zaken ontluiken, gedachten ontluiken, emoties ontluiken, dat u de wereld anders gaat benaderen en dat u eigenlijk op dat moment uw eigen weg wilt gaan, niet meer gestuurd door alle mogelijke voorschriften, reglementjes, maatschappelijke afspraken die in deze maatschappij, waarin u leeft, aanwezig zijn. Zij zullen voor u storend worden. Want u wilt, op dat ogenblik eigenlijk de dienaar worden van het Licht. Dat is de invloed die Cheops op u kan hebben wanneer je u echt ervoor openstelt, wanneer je echt binnendringt in die magische wereld van Licht en positiviteit.

  • Nogal heel veel verhalen doen de ronde over de piramide. Eén van die verhalen is dat het ooit een licht of een baken zou geweest zijn voor buitenaards leven, voor UFO’s of wat dan ook. Anderen spreken dan weer over een link met het Orion-sterrenbeeld. Is daar iets van aan of is dat eigenlijk volledig verzinsel?

Wat het eerste aangaat, kunnen we zeggen dat wat Cheops betreft, helemaal geen verbinding was of zelfs nog maar gedachte was om met buitenaardse wezens in contact te treden. Wat het sterrenbeeld Orion enz. aangaat: kijk, je spreekt over een ruimteconstellatie van de 21e eeuw. In de tijd dat Cheops gebouwd is, was uw hemel totaal anders. Dat vergeet men nog maar eens. Uw wereld was anders, maar ook het ganse sterrengedeelte was anders. Uw planeetstanden waren toen anders. Dus trek daar uw eigen besluiten uit, dat veel van wat op het ogenblik verondersteld wordt, eigenlijk verondersteld wordt aan de hand van hetgeen wat nu is, maar niet aan de hand van de realiteit die een paar duizend jaar geleden was.

Wat betreft contact met buitenaardsen: er zijn contacten geweest in die periode, maar niet zoals jullie ze voorstellen of omschreven zijn; ook niet met de bedoeling van: wij brengen hier een grote boodschap vanuit de ruimte. Ik zal het u anders stellen. Door het magisch werken, en ik heb u in het begin al gezegd: werkelijk zeer hoge magie, is de wereld die men toen kende en die u nog eigenlijk zo kent, de dimensionale wereld, op bepaalde ogenblikken gewijzigd. Men heeft proeven gedaan waardoor men effectief andere werelden betrad en zo zijn er verbindingen geweest, maar die zijn enkel en alleen tijdens bepaalde rituelen gebeurd en zijn zeker nooit of nooit naar het Egyptische volk, zelfs praktisch niet naar het militaire volksgedeelte, overgebracht. Dit is allemaal gebeurd in zeer gesloten kring.

Je mag niet vergeten, wat de aarde aangaat, wanneer je er één dimensie bijneemt, dat juist naast de aarde een andere planeet aanwezig is. Deze is niet gekend door uw huidige astronomen, kan ook niet gekend zijn, gezien we spreken over een andere dimensie. Maar daar zijn wel verbindingen en contacten geweest. Maar om daar op verder te gaan op een avond als deze, dan denk ik dat we nog wel tot het einde van de volgende dag kunnen praten. Ik zou het hierbij willen laten.

  • Ik had nog willen vragen hoe oud de piramide van Cheops is?

Wanneer men het in de tijd bekijkt van de eerste constructie en u bent op het ogenblik in het jaar 2000 en zoveel, dan moet ik zeggen: over de 6000 jaar.

  • Men zegt dat er geheime ruimten zijn in de piramide van Cheops. Is dat zo?

In de piramide van Cheops bevinden zich nog effectief ruimten die niet gekend zijn. Maar ik moet er u onmiddellijk bijzeggen, dat door de eeuwen heen en ook door zeer vele afbraakwerkzaamheden aan die piramide, ook door – vooral begin van jullie jaartelling – de enorme rooftochten op die piramide zijn gebeurd, zijn zeer veel zaken vernietigd, zijn ook kamers en plaatsen bijna ontoegankelijk geworden omdat er instortingen gebeurd zijn, enz. Het is effectief zo dat er veel meer ruimtes in die piramide waren dan tot op heden gekend zijn. Het kan best zijn dat men, binnen afzienbare tijd, nog een paar ontdekkingen doet wat dat betreft. Ook moet je rekening houden dat in de piramide veel ruimten, zelfs ruimten die men nu kent, eigenlijk niet als zaal of als plaats bedoeld waren om mensen in te brengen, maar wel plaatsen waar water in voorzien was. Dat is ook iets wat weinig geweten is. Langs de andere kant zou ik zeggen, is het misschien best dat men sommige ruimten helemaal niet ontdekt, omdat de daar aanwezige krachten zulke impact kunnen hebben dat het voor diegene die het betreedt, in sommige gevallen, niet al te positief zou kunnen aflopen.

  • De rituelen die door de ingewijden  doorgegeven waren, zijn die nu nog gekend?

De rituelen die toen gebeurd zijn en die doorgegeven zijn, worden op dit ogenblik nog steeds, in gesloten kring, doorgegeven, dat klopt. Ik ga er één zaak bijzeggen dat, wanneer je daar naar op zoek gaat, je er veel tijd en energie zult insteken en waarschijnlijk nooit zult ontdekken. Eén van de kernpunten van gans dat systeem is dat men u zoekt, maar jij nooit hen. Verder moet je rekening houden dat veel van die gegevens over tijd en ruimte bestaan, dat veel van die gegevens ook aan onze zijde verder gebruikt worden.

Kijk, ik ga daar aan toevoegen: vergeet niet dat deze zaken voor de mens interessant klinken. Maar ik weet niet of het zo interessant is wanneer je zou gaan rondlopen of gaan spelen in een kerncentrale als je niet deskundig bent wat betreft atoomenergie. Of dat het interessant zou zijn een jet te besturen wanneer je enkel met een auto kunt rijden. En dat is toch iets waarop ik je attent wil maken. Het klinkt misschien zeer interessant voor jullie en het boeit jullie misschien om die geheimen te ontdekken.

Kijk, ik zal het zo stellen: door de eeuwen heen heb je meer dan tijd genoeg om er achter te komen en als het uw weg is, uw bewustwordingsweg, dan zult u heus in de loop van uw bestaan wel diegene tegenkomen die u a.h.w. de zaken kan doorgeven. Maar wanneer het uw weg niet is, wanneer er andere eigenschappen bij u belangrijk zijn, dan is hetgeen u nu gehoord heeft voor u een interessante kanttekening, maar heeft eigenlijk weinig waarde; want wanneer je een auto hebt, kan je autorijden. Maar wanneer je geen vliegtuig hebt, dan kun je wel weten hoe je het moet besturen, maar wanneer je er niet over beschikt, wat ben je ermee?

Zijn alle vragen gesteld voor vanavond?

Kijk, ik ben begonnen met te zeggen: We spreken vanavond over illusie. Het is zo dat over alles wat de piramiden aangaat, en zeker wat de piramide van Cheops aangaat, er in deze tijd zeer veel illusie is gecreëerd. Het lag in de markt, het was interessant. En ik kan er bijzeggen dat men vanuit de priesters van de piramide, de witte priesters, dat misschien zelfs nog heeft versterkt, nog heeft aangemoedigd, die illusie. Want het is dankzij de illusies die er rond zijn, dat de ware geheimen altijd bewaard zijn kunnen blijven, nu ook.

In de tijd bouwde men het en moest de ware toedracht geheim blijven voor de farao. Nu ook, voor de krachten die nu werken, is het van belang dat zij hun werk kunnen doen, dat zij ervoor kunnen zorgen dat, op deze wereld, wat zij willen bereiken – en we kunnen hier toch spreken van zeer positieve krachten – dat deze kunnen blijven werken, zeker in een overgangstijd zoals we die nu kennen. Want vergeet niet: op deze wereld zijn er altijd evenwichten en de andere kant, of het negatieve, doet in deze tijd meer dan ooit zijn duit in het zakje. Met als gevolg, en daar moet ik niet veel over uitweiden, denk ik: kijk maar eens naar uw maatschappij, kijk maar eens naar de evoluties die er plaatshebben. Dus, ook vanuit onze zijde en vanuit de Orde die ik hier als spreker vertegenwoordig, zien we daar zeker het belang en het nut van in, dat deze geheimen gewoon verder geheim blijven, zodat zij voor de wereld in zijn geheel en voor de mensheid in zijn geheel, zeer veel kunnen betekenen. En diegene die ermee in contact moet komen, die zal ermee in contact komen. En al de anderen die er zich op concentreren en die het goed bedoelen, zullen mee kunnen gaan, zullen – voor zover zij het aankunnen, voor zover zij het kunnen verwerken, lichamelijk en geestelijk – de kracht van de piramide kunnen ervaren. Want het is misschien wel zo dat de piramide op het ogenblik niet meer dat lichtbaken van de wereld is en dat die misschien vervangen is door vele andere bakens op de wereld, maar de lichtkracht van de piramide, die is nog steeds werkzaam. En wanneer je zoekt naar licht is het één van de mogelijke wegen die je kunt gaan. En of je dan wilt gebruik maken van een ankh, of van een kruisbeeld, of van een ander symbool, maakt weinig uit. Je zult u één voelen met die grotere lichtkracht en van daaruit kun je dan, voor de rest van de mensheid, en zeker voor degenen die rondom u zijn, juist dat ietsje meer betekenen dat weer voor de anderen iets meer zin geeft voor het leven. En met deze woorden, lieve vrienden, wil ik de avond besluiten.

Het is de gewoonte dat we deze avond afsluiten met een meditatie. En wanneer iedereen hier aanwezig akkoord is, zou ik jullie willen meenemen naar Cheops, gaan we gezamenlijk even de kracht van de piramide in ons opnemen. Heb geen angst. Het zal niet zijn dat je opbrandt, integendeel. Wanneer je gewoon wenst mee te gaan, dan laat je gewoon het gevoel over u komen, dan laat je het gewoon in uw lichaam doorzinderen. En als er mensen zijn die dit niet wensen, dan sluit je u gewoon af. Dan zeg je gewoon: Nee, ik doe niet mee. Houd u dan gewoon even rustig en dan zal de kracht u gewoon voorbijgaan, zonder u ook maar één haar te krenken. Want de kracht van de piramide is de kracht van het Licht, de kracht van de positiviteit. En die wordt maar ervaren door diegene die ze wil aanvaarden, diegene die er wilt voor openstaan.

Meditatie: De piramide van Cheops

Stel u even voor: we bevinden ons in de piramide. We bevinden ons niet in de sarcofaagkamer, maar we bevinden ons in één van de kleine zalen waar ooit onderricht is gegeven. Stel u gewoon voor: een zaal met heel mooie, spiegelende wanden, een mooie gladde vloer en in het midden staat een mooi kristal, een mooi geslepen, helder kristal. Focus uw aandacht nu gewoon op dat kristal dat in die mooie zaal, waar we zijn, geplaatst is.

Kracht van het Licht… laat uw stralen neerkomen over deze plaats. O goddelijke Zon, Gij die door de eeuwen heen het baken van Licht, het baken van Kracht bent geweest, voor zovelen die voor ons zijn gegaan, laat uw Kracht hier ontbranden, zodat ieder van de aanwezigen hier mogen ervaren de mildheid, de zachtheid, de harmonie die je schenkt aan diegenen die op deze wereld uw Licht willen uitdragen, aan diegenen die op deze wereld door uw Licht het een beetje leefbaarder willen maken, een beetje mooier, een beetje meer liefde, een beetje meer menselijkheid onder de bewoners.

Bevestig deze Kracht, oh Vader van alle leven. Bevestig deze Kracht in ieder hart dat hier hunkert naar uw Licht. Bevestig deze Kracht zodat voor ieder hier zijn wereld van heden af iets mooier, iets lichter, iets harmonischer moge wezen. In de naam van allen vraag ik u: oh, Vader! Isis zij dank! Osiris zij dank! Nefer zij dank! Horiat zij dank!

Al dezen zegenen u met de kracht van het Licht.

Dan, lieve vrienden, zie hoe het kristal a.h.w. opgaat in jullie, hoe het kristal a.h.w. zich in jullie harten insluit en hoe je dit gewoon kunt koesteren als een echt juweel dat je op deze avond van de piramide, van zijn kracht, als dank gekregen hebt voor uw medewerking om een klein beetje meer harmonie onder de mensen te brengen.

Alvorens ik het medium vrijgeef, nog even dit: je hebt nu even kunnen ervaren wat voor krachten er aanwezig kunnen zijn, wanneer je je maar verbindt met dat oude symbool dat nog op deze aarde staat. Voor ieder van de aanwezigen die hier heeft meegegaan, kan ik zeggen dat zij tussen dit en de komende 48 uur ±, voor zichzelf wel degelijk zullen ervaren, wat het betekent deze harmonie in u te dragen. Deze ervaring zal voor ieder van u op zijn eigen wijze zijn, positief. En het kan dan misschien een aanzet zijn om het niet te laten bij 1 maal, maar de harmonie en het Licht, op uw eigenste wijze, via de piramide, via een ankh, via een ander symbool te benaderen en uit te dragen in de wereld rondom u. En als ieder van u dit doet, zal elk klein stukje uiteindelijk voor de wereld zeer veel betekenen. Want is het gezegde niet: “Verander de wereld, maar begin bij uzelf!”

Dit is zeker ook wat de piramide van Cheops u deze avond heeft willen duidelijk maken.

Beste mensen, beste broeders, beste zusters, met deze woorden neem ik afscheid van jullie. En ik hoop – vanuit het geleende hart op dit moment – dat wij allen hier aanwezig, erin geslaagd zijn jullie een klein beetje meer levensvreugde te schenken.

image_pdf