De steen der wijzen

14 februari 2012

Vragen

  • Er is een advies gegeven om niet in grote ziekenhuizen te komen. Er zijn echter een legio aan omstandigheden te bedenken dat je daar niet onderuit kunt. Wat dan?

Er is jullie effectief een advies gegeven van weg te blijven van plaatsen waar zeer veel volk aanwezig is en zeker, indien mogelijk, weg te blijven uit ziekenhuizen enz. De reden daarom is heel simpel: omdat op dit ogenblik er van alles zich aan het verspreiden is. En dit gebeurt het gemakkelijkst waar veel mensen samen zijn. Maar ook op dit moment worden er via ziekenhuizen ontzettend veel besmettingen overgebracht. We kunnen zelfs stellen, vanuit onze zijde, dat het duidelijk is dat meer mensen sterven omdat zij in een ziekenhuis komen dan wanneer zij eruit zouden gebleven zijn.

Het spijtige van de zaak is dat de vragensteller dit zo stelt dat het precies is of een ziekenhuis is niet te vermijden. Sta mij toe te zeggen dat voor bijna 90% van alles u een ziekenhuis kan vermijden. Maar wanneer u deelneemt aan uw maatschappij en u laat leiden door degenen die opgeleid zijn om iedereen naar de ziekenhuizen te krijgen, dan krijgt u het verkeerde idee dat u alleen maar kunt geholpen worden via deze weg. Als leden van een magisch-esoterische groep moet u toch al lang beseffen dat dit niet de juiste weg is. Het kan zijn dat er omstandigheden zijn dat de infrastructuur van het ziekenhuis nodig is om u te helpen. Goed. In die 10% kan u geholpen worden, maar zorg dan ook dat u zo snel mogelijk terug uit het ziekenhuis verdwijnt, zodat er zo weinig mogelijk kans is dat u deelneemt aan de algemene besmettingen.

U kan er van op aan, en dit wil ik er nog aan toevoegen, dat in dit jaar het aantal overlijdens wegens bezoeken aan ziekenhuizen zal verdubbelen. En dit wil niet zeggen dat ze allemaal direct in het ziekenhuis zullen naar onze kant komen, maar toch binnen een zeer korte periode na het bezoek aan het ziekenhuis. Dus wanneer mijn collega u heeft aangemaand van: tracht zo weinig mogelijk in ziekenhuizen te vertoeven, dan had hij daar een zeer goede reden voor. Verder ga ik daar nu niet op in.

  • Broeder, er is ook een uitwisseling geweest aangaande de tweede werkelijkheid. Ikzelf zie mezelf gezond in deze tweede werkelijkheid en voel dit niet aan als een begeertepatroon. Indien ik nu bijvoorbeeld iets voor mezelf in de materie zo wil realiseren, is dit dan geen begeerte? Waar ligt de grens?

Om antwoord te geven op deze vraag: wanneer u de oefeningen doet zoals ze naar voor zijn gebracht, heeft dit niet met een begeertepatroon te maken. Wanneer binnen deze oefening in het kader er zaken zijn die voor u als zijnde noodzakelijk aanvoelen voor het harmonisch evenwicht binnen de oefening, dan heeft dit niets met begeertepatroon te maken, maar heeft dit alles te maken met de harmonie die moet worden opgebouwd. Nogmaals, nogmaals, leer u te houden aan hetgeen is gebracht. Ik weet dat dit moeilijk is. Maar toch geef ik u de raad, als u magisch-esoterisch wilt werken, als u wilt werken met de krachten van het Licht binnen dit kader, dan is dit de enige mogelijkheid.

Dit geldt voor iedereen, niet alleen voor de vragensteller. Stop met uw eigen interpretaties. In magie werkt men met patronen. Deze patronen zijn, sta mij toe te zeggen, ontzettend oud, maar hebben de kracht en de uitwerking die ze moeten hebben. Omdat, dankzij deze patronen, ook andere werelden er kunnen aankoppelen. Dit is iets totaal anders dan filosoferen, theoretiseren enz. Wanneer u zich wilt verplaatsen met een voertuig, dan moet u het kunnen besturen. En wanneer u het kunt besturen en u zegt: ik ben niet akkoord met de werking van mijn stuurwiel want als ik naar rechts draai, wil ik naar links rijden, dan gaat dat niet, dan doet u ongelukken. Wanneer u zegt: ik ben niet akkoord met de stand van mijn pedalen, dan gaat u gas geven in plaats van te remmen en hebt u ongelukken. Ik hoop dat u begrijpt waar ik naartoe wil gaan. Laat dit tot u doordringen. In magie zijn er spelregels, zeer correcte spelregels, zeker voor mensen, ook voor de geest. Als u dat begrijpt en er rekening mee houdt, dan mag u gerust zijn, dan komt u niet op het verkeerde spoor.

We gaan nu de avond afsluiten met een meditatie, een meditatie die ik zou willen interpreteren als zijnde een bede aan de Bron tot inzicht.

Meditatie: De steen der wijzen

Zoals we hier tezamen zitten, zijn we een bron van kracht. Onze aura’s vormen één geheel rond het symbool van het licht. Wij hebben hier in ons midden het alaam om te werken volgens de principes van de kosmos.
Laat ons even vergeten wie we zijn. Laat ons even vergeten dat we mens zijn. Laat ons even ons één voelen met de Vader, ons één voelen met het Licht. Het Licht dat ons omarmt, als het ware. We zijn volledig omsloten door het Licht. En vanuit deze omkadering verplaatst het Licht zich rond de wereld. Het is als het ware of we één worden met de uitstraling van de aarde, één worden met de uitstraling van ons zonnestelsel, één worden met de uitstraling van het melkwegstelsel, één worden met die grootse kosmos die rondom is. En in die eenheid beseffen we dat alles is geweest, zal zijn, dat alles zich fixeert hier in ons midden op één punt. De ganse kosmos is in ons midden. De kracht van het bestaan is hier in ons midden. We zijn er één mee.
En zo beseffen we al hetgeen wat we hebben doorleefd in dat bestaan. Een bestaan dat over vele perioden heen reikt. Een bestaan dat geen grenzen in tijd kent. Een bestaan dat vertrokken is bij de Bron en na al zijn reizen terug één is met deze Bron. Dit alles is nu aanwezig. Dit alles zijn wij. Dit is de Kracht. Dit is het Licht. Dit is de Harmonie. Dit is het Evenwicht. Dit is het Brandpunt, het brandpunt is midden ons. We zijn er één mee. En als we nu dit brandpunt bekijken, dan zien we alles. We zien het heden, het verleden, de toekomst want het is één. We zien onszelf in alle mogelijke vormen en gedaanten. Het is één. Deze kracht leeft in ons. Deze kracht zijn wij. Vanuit deze kracht gaan wij onze pelgrimstocht, als het ware, verder. Stadium na stadium, veld na veld, langzaam maar zeker bereiken wij het ware koninkrijk van de Vader, de Bron, de Kracht. Wij bevinden ons aan de Bron van het eeuwige bestaan. Het amalgaam van alles wat ooit is en zal zijn en is geweest.
Hier in ons midden is de steen der wijzen, de formule die de mens zo graag gebruikt. Maar de steen der wijzen omvat het grote alchemistische geheim van ons vertrek uit de Bron en de terugkeer naar de Bron en alles wat er in vervat is. Dat is nu aanwezig. Dat doorleven we nu. Dat zijn wij, de Kracht, het Licht, de Kosmische Harmonie, één in alles. En laat ons dan deze steen der wijzen tot ons nemen. Deze steen der wijzen in de kern van ons wezen verankeren zodat we, naar de toekomst toe, steeds kunnen beroep doen op deze bron, op deze kern die alles omvat. Zodat we nooit of te nimmer alleen zijn maar steeds beseffen dat we een onafscheidelijk deel zijn van de Kracht dankzij deze steen der wijzen die we in ons hebben verankerd.
En zo kunnen we voor onszelf de overdracht maken van het beeld van de geest naar het beeld van de stof. Zo kunnen we in de stof ook deze wijsheid vastleggen. Zo kunnen we in onszelf in elke cel van ons wezen het besef vastleggen van de eenheid met deze kosmische oneindige harmonie, het Licht, de Kracht van de Vader. En wanneer we dit dan gedaan hebben, dan zijn we, als het ware, voorbereid, dan zijn we gewapend, als het ware, om onze weg te gaan die voor ons geopend is, de weg van bewustwording vanuit de stof via de geest naar het Licht van de Bron. Deze weg, deze alchemistische sleutel is hetgeen ons brengt naar ons einddoel: de eenheid terug met de Bron van waaruit we voortgekomen zijn. Daar werken we nu aan met alles wat ons gegeven is. Samen met al diegenen die ons vragen om bijstand. Samen met al diegenen die aanvoelen dat ze met ons dezelfde harmonie, hetzelfde Licht delen en dragen. Want uiterlijkheden in de stof hebben geen belang. Het is het ware dat in het innerlijk aanwezig is, dat in het innerlijk leeft.
Ik zal het zeggen: dit is bevestigd, dit is bevestigd via de Bron des levens, dit is bevestigd via de steen der wijzen, dit is bevestigd via het Licht dat toont de bron van alle bestaan. Dan kunnen we heel rustig tot onszelf terugkeren. Hier zittende in de kring kunnen we, langzaam maar zeker, voor onszelf bevestigen de ervaring die we opgedaan hebben. De kracht die we in ons genomen hebben. Laat deze Kracht dan u in de komende dagen de mogelijkheid geven om een duidelijk beeld te vormen van de weg die u wilt gaan. Laat deze Kracht zijn werk in u doen, luister er naar, voel ze aan en volg ze. Want deze Kracht is de magische waarheid voor uzelf. Deze Kracht is voor ieder van u het magische beeld, de magische mogelijkheid van de toekomst. Deze Kracht zal u dragen, zal u begeleiden om als stofmens in deze veranderende tijd steeds weer op het juiste pad, de juiste richting te kunnen kiezen want het is een deel zijn met de Bron, het is een deel zijn met de Vader. Voor de mens onbegrijpbaar, voor de geest onzichtbaar, als het ware, maar wel zo goed voor de mens als voor de geest aanvoelbaar. En daar gaat het om, dat je durft dat aanvoelen te aanvaarden, met dat aanvoelen te werken. Dat aanvoelen u te laten drijven op de juiste lichtende krachten om zo uw leven tot een waardevolle leerschool te maken. Een leerschool die u brengt tot verregaande bewustwording.
En laat ons dan heel rustig tot onszelf terugkomen.
En sta me dan toe deze avond af te sluiten met een oud ritueel gebaar. Mijn geliefde, beminde broeders en zusters, ik leg u de hand op. Dit oude gebaar van handoplegging, dat voor u duizenden jaren oud is, heeft ontzettende liefdeskracht in zich. Aanvaard deze liefde van ons voor u zodat u, met deze liefdeskracht ook gezegend zijnde, deze door kan geven aan ieder die uw pad kruist, aan ieder die uw pad vragend kruist. Dat de liefdeskracht van de Vader u steeds mag vergezellen. Dit zij bevestigd in de naam die mij deze mogelijkheid heeft geschonken.

Zo, beminde vrienden, dit was mijn kleine bijdrage aan deze avond. Ik hoop dat ik u emotioneel heb kunnen beroeren. Als ik daarin geslaagd ben, dan kan u zeggen dat onze bijeenkomst van ontzettend geestelijke waarde is geweest. Ik heb niet getracht u verstandelijk te beroeren. Ik heb getracht u emotioneel te laten aanvoelen de Kracht die bestaat maar die niet verstandelijk met woorden omschrijfbaar is. Maar als u deze liefde in uzelf hebt gevoeld, koester ze dan en deel ze met al diegenen die er voor openstaan. En dan zal u zien dat dit steeds weer groter en groter wordt. Hoe meer u het deelt, hoe groter het wordt. Hoe meer uw liefde u vollediger en vollediger opneemt in de eenheid van harmonie die de kosmos voor u is.

Zo, ik ben aan het einde van mijn taak gekomen die ik getracht heb in volledige overgave aan u door te geven, uit te voeren. En ik hoop dat u er iets mee doet.
Beminde vrienden, ik hoop tot een volgende keer. Dat het Licht u steeds mag bijstaan.