De stoffelijke illusiewereld

image_pdf

19 februari 2013

Men heeft mij vanuit jullie geestelijke leiding gevraagd om jullie vanavond te onderhouden over een materie waarvan men vindt dat ik er reeds heel lang mee bezig ben en dat ik misschien bepaalde zaken aan deze groep zou kunnen doorgeven, een groep die geïnteresseerd is aan dezelfde zaken waar ik reeds lang mee bezig ben. En ik heb jullie geestelijke leiding geantwoord dat dit wel een mooi aanbod is maar dat ik eigenlijk jullie niets kan geven dat jullie zelf al niet hebben. Ik kan jullie niet bijbrengen wat niet in jullie leeft. Want ieder mens, iedere geest heeft in wezen alle mogelijkheden in zich. Het is alleen maar de wijze waarop je het aanpakt, de wijze waarop je zaken wilt benaderen, wilt erkennen, waar het soms een beetje moeilijk is. Maar wanneer ik zo een groep als deze overschouw, dan merk ik al direct op dat er heel veel goede wil aanwezig is. Men wil wel, zeker op geestelijk terrein, van alles bereiken, vooruit gaan, maar dan zie je dat de stof soms toch belemmeringen in zich houdt. Belemmeringen omdat men er zelf in gelooft.
Nu zou je kunnen zeggen: “ja, ik geloof er niet in, dus dan gaat mij alles voor de wind”. Wanneer deze gedachte echt zou zijn zonder dat zij al ingekaderd is met alle mogelijke uitzonderingen, dan zou deze gedachte wel degelijk kloppen. Maar vanuit de geest merken we dikwijls op dat de mens tussen zijn stoffelijke denkwereld, zijn geestelijke denkwereld en zijn stoffelijk handelen soms enorme barrières zet. Veel van deze barrières vinden hun oorsprong in soms ervaringswerelden van vroeger, in gedachtestromen waar men zich in laat meedrijven zonder dat men beseft dat deze eigenlijk niet van uzelf afkomstig zijn.
Wij leven in een kosmos. Oh ja, u ook, u leeft niet alleen op aarde, u leeft ook in de kosmos. Maar door uw stoffelijk voertuig bent u soms nogal eens beperkt in het opnemen van ervaringen. Wanneer u, u te rusten begeeft en u droomt, dan denkt u achteraf dikwijls dat deze dromen, ja, ze waren mooi of ze waren niet mooi, ze waren angstig of ze waren vrolijk. Maar, het is zelden dat u er bij gaat stilstaan vanwaar zij komen en wat eigenlijk de betekenis zou kunnen zijn waarom je zulke zaken droomt. Ach, ik weet, een mens zegt nogal eens gemakkelijk: dromen, dat is gewoon het verwerken van de zenuwspanning van het lichaam die opgebouwd is gedurende de dag. Stoffelijk is daar iets van aan, dat is juist. Alleen moet je even verder kijken dat spanningen die in een lichaam ontstaan gedurende zijn waaktoestand, in rusttoestand verwerkt worden en afgevoerd, dat is normaal, logisch, is niks mis mee, maar u staat er niet bij stil waarom dat u bepaalde beelden krijgt, bepaalde verhalen droomt, ervaringen doormaakt en dan moeten we nog zeggen dat het merendeel van hetgeen je in de droomwereld tijdens uw slaap ervaart, niet doordringt bij het ontwaken. En dit is misschien spijtig want wanneer u daar meer aandacht aan zou schenken, dan zou u wellicht voor uzelf aardig wat nieuwe zaken, zelfs nieuwe mogelijkheden in uw stoffelijk bestaan kunnen ontdekken.
U hebt enerzijds de droomfase maar dikwijls in uw droomfase zijn er fasen van, die de mens zou omschrijven als uittreding maar dit wil niet altijd zeggen dat het echt een uittreding is, maar wel een fase van contactname met anderen: entiteiten, al dan niet entiteiten die stof kennen maar het kunnen er ook zijn die niet stoffelijk zijn. Velerlei wezens bestaan in de kosmos die via deze weg met u kunnen contact hebben en via deze weg lering aan u geven en omgekeerd, dat u hen ook bepaalde zaken kan doorgeven. Want het werkt langs twee zijden. Ook dit is iets waar u misschien niet zo veel bij stilstaat.
U denkt misschien dat, terwijl u rust, uw geest enkel en alleen maar lering kan ontvangen. Ach, niets is minder waar. Uw geest kan ook lering geven. Uw geest kan ook hulp geven. Deze zaken gebeuren veelvuldig, veel meer dan dat u zelf vermoedt. En dat is nou juist het mooie van wat ik hier vanavond wil brengen. U kunt veel meer realiseren dan dat u van uzelf vermoedt. Het meeste dat u droomt en tijdens uw rust ervaart, ach, dat laat u achterwege. Nochtans zit daar een enorm potentiaal om u ook stoffelijk nieuwe ervaringen, belangrijke ervaringen te laten opdoen.
Nu weet ik wel dat jullie allemaal de moeite neemt om af en toe te mediteren en in die meditaties ervaart u ook dikwijls zaken die voor u nieuw zijn, krijgt u inzichten soms. Sommige onder u nemen zaken waar, horen stemmen en zo verder. Dit is heel mooi, is heel verrijkend, maar in vele gevallen is het ook beperkt omdat u tijdens deze meditatie, meditaties, u uzelf nogal afremt. De meeste onder u hebben een soort patroon daar voor opgebouwd en ze houden eigenlijk zich graag aan dat patroon met als gevolg dat u, zonder het te beseffen, vele poorten gesloten houdt. Want wanneer u, of het nu meditatie is of sommigen contemplatie en anderen misschien gewoon een gebed, op het ogenblik dat u zich daarin volledig overgeeft aan de kosmos, om het zo uit te drukken, dan stelt u zich open voor alle energieën, voor alle krachten en dit kunnen entiteiten zijn maar dit kunnen ook veel grotere energieën zijn die op dat ogenblik met u in harmonie zijn.
Ach, en het moet geen harmonie zijn, lieve mensen, die over alles gaat, het kan gewoon zijn dat u gefocust bent op één punt en dat juist dat ene punt waar u in opgaat, de link is tot veel grotere ervaringen, veel grotere contacten. Dat u in contact komt op dat ogenblik met energieën die, als het ware, uw ganse zijn kunnen vervullen en ook in uw wezen op dat ogenblik wijzigingen te uwen gunste veroorzaken.
De kwestie is dat u dit toelaat. De kwestie is dat u uzelf toelaat, als het ware, te verzinken in deze mogelijkheden. Oh, en u moet niet ongerust zijn dat, wanneer u zich zo openstelt, dat er duistere krachten zouden opduiken. Wanneer u werkt vanuit een harmonie, wanneer u werkt vanuit een positiviteit, dan bent u gekoppeld aan harmonie, aan positiviteit, aan Licht en daarin mengt zich niet het Duister. Het Duister staat er tegenover maar is niet aan u besteed omdat u juist op de andere weg aan het wandelen bent. En dat is juist het mooie van, ik durf dit omschrijven als, een mystieke beleving.
U kunt via deze weg boven uzelf uitstijgen. En wanneer u boven uzelf uitstijgt, dan krijgt u een inzicht in hoe de kosmos rondom u functioneert. U krijgt een inzicht in de krachten die werken met en rondom u. U krijgt een inzicht in het evenwicht, hoe alles, als het ware, aan elkaar is gekoppeld. U krijgt een inzicht dat verleden en toekomst alleen in het heden aanwezig zijn. U krijgt een inzicht dat tijd en ruimte in wezen een fictie is. En zo ontstaat voor u de mogelijkheid om niet alleen de kennis die in uw persoonlijkheid gedurende lange tijd is opgeslagen, ach in stoffelijke termen misschien duizenden, miljoenen jaren, van deze te raken, van deze te benaderen, van uit deze kennis de elementen te halen die nu, in deze leerperiode in de stof u kunnen ondersteunen, u kunnen helpen. Maar u hebt even goed op deze wijze de toegang tot hetgeen dat volgens u in de toekomst ligt, de mogelijkheden, de ontwikkelingen die voor u waardevol zijn. En zo krijg je dat, wanneer je vanuit ofwel een meditatieve trance of een slaapgebeuren, een droomgebeuren, dat je ook een trancegebeuren zou kunnen noemen, stoffelijk, dat je toegang kan krijgen tot alles dat voor u eigenlijk belangrijk kan zijn, handig kan zijn om in dit huidige stoffelijk bestaan verder te komen. En met ‘verder komen’ bedoel ik niet: stoffelijk meer weten, in deze tijd heeft dat weinig waarde, maar wel het aanvoelen, het weten, de ervaring in u kunnen vastleggen.
Daardoor krijgt u dat u in de veranderende periode die nu in de stof bezig is, u zonder dat u er veel inspanning moet voor doen, steeds het juiste, het harmonische inzicht kan hebben voor de stoffelijke handelingen die je kunt doen. Je kan voorkomen dat je, bij wijze van spreken, telkens weer op een muur botst of u vastzet. U kan voorkomen dat je stoffelijk zaken meemaakt die eigenlijk niet hoeven en die ook niet aangenaam zijn, gewoon door in de stof de ervaring, die je opgedaan hebt in de sferen, te vertalen, over te dragen en te gebruiken.
En als groep kan je dan een zeer sterk veld vormen. Want wanneer ieder van de groep zijn kleine bijdrage binnen de kern van de groep brengt, dan krijg je een energie die telkens een veelvoud is van alles wat in het gezamenlijke van de groep wordt ingelegd. Dat betekent dat je als groep de mogelijkheid hebt om zaken te versnellen, om zaken te vertragen. Dat je de mogelijkheid hebt om zaken naar boven te laten komen en andere zaken gewoon te laten voorbij gaan.
U hebt er misschien nooit als groep bij stil gestaan wat voor een kracht u als groep bezit. En heus, deze kracht vertaalt zich niet alleen op geestelijk gebied. Deze kracht vertaalt zich evenzeer op het stoffelijke. Wanneer de harmonie in deze groep sterk genoeg is, is een groep als deze bij machte om bij voorbeeld de natuur te sturen. Maar je bent even goed bij machte om de beslissingen in Europa te wijzigen. U staat daar niet bij stil maar toch is het zo. Het is niet zo dat u, bij wijze van spreken, ergens een explosie moet veroorzaken om veranderingen te krijgen. Nee, er is dikwijls maar één kleine harmonische gedachte die voldoende is om een ganse reeks van veranderingen in gang te zetten.
U hebt er misschien nog niet bij stil gestaan maar waarom denkt u dat hier rondom u op dit ogenblik zoveel zaken plots het daglicht zien die eigenlijk geen daglicht mochten zien? Waarom denkt u dat er zaken gebeuren waarvan u zegt: “dat is toch niet mogelijk”. En of je dat nu bekijkt: politiek, financieel, gezondheidszorg, noem maar op, of u bekijkt het in wat er gebeurt in de natuur, al deze zaken die plots anders lopen dan voorzien, vinden hun oorzaak, hun bron vanuit een geestelijke harmonie die ervoor zorgt dat hetgeen moet wijzigen omdat het in zijn bestaan niet verder kan, dat dit gebeurt. En dit kan gebeuren met slechts één kleine gedachte, een gedachte die misschien ontspruit tijdens een meditatief moment, of een beeld dat in een droom is opgekomen. Het wordt vertaald, het komt in een algemeen denken van een groep, want misschien staat u daar te weinig bij stil, maar als groep zijn vele van uw gedachten die hier in de kern van de groep samenvloeien, oh en het is heus niet alleen de gedachte van diegenen die hier stoffelijk aanwezig zijn, of van diegenen die op afstand stoffelijk meewerken, maar ook van alle entiteiten, van alle energieën, om het zo uit te drukken, die met u in harmonie zijn. En dan kan één klein vonkje oorzaak zijn van een enorm zuiverende brand, om het zo te zeggen, één kleine vonk, dat ene kleine gedachte kan oorzaak zijn dat bij voorbeeld het Europees Parlement zaken niet goedkeurt of wel goedkeurt zonder dat zij beseffen hoe zij gestuurd zijn geworden.
Ik maak hier nu een ontzettend verschil om u duidelijk te maken dat, wanneer u in uzelf ontdekt welke mogelijkheden er aanwezig zijn, dat u niet diegene bent die zomaar hier op aarde rondloopt. Nee, u bent ieder voor zich individuen die sturend kunnen optreden, veel sterker dan welke machthebber in de stof ook. Want deze is onderhevig aan invloeden die hij niet kent, die hij niet beseft. Een machthebber kan misschien wel denken dat hij iets kan realiseren maar het minste steentje op zijn weg doet hem struikelen omdat hij geen oog heeft voor dat detail. Hij ziet alleen maar zijn macht en de grootsheid ervan. Maar gezien dat deze stoffelijk is, is dit een pure illusie, een illusiebeeld dat gehandhaafd wordt tot het ogenblik dat het als een ballon, die doorprikt wordt, uit elkaar spat.
Daarom vind ik dat jullie als mens veel meer dan je tot heden beseft, moet voor uzelf doordrongen zijn van de mogelijkheden die u bezit. Je moet heus niet denken dat u van onze zijde afhangt. U moet heus niet denken dat het de geest is die je nodig hebt om dit allemaal aan te kunnen. Nee, want het is in jullie allemaal aanwezig. Ieder van u in de stof heeft deze potentialen, heeft deze mogelijkheden. Je moet het alleen maar tot u te laten doordringen. U moet alleen maar meer aandacht gaan geven aan signalen rondom u, aan de tekenen rondom u, aan hetgeen dat u voelt, dat u waarneemt. En probeer zo weinig mogelijk zaken te verwerpen.
Wanneer u in deze tijd als mens aanvoelt: “ik moet dit doen”, doe het dan. Zeg niet: “nee, het past niet in mijn programma want ik heb zo en zo afspraken en die gaan voor”. Wanneer u in deze tijd u zo opstelt, dan verliest u uw mogelijkheden want u sluit zich af voor de harmonieën, voor het Licht als het ware, voor alle energieën die u trachten te helpen. U sluit zich eigenlijk af voor uw eigen geest.
Oh, ik ken de argumentaties van de stofmens heel goed: “ja maar, wij hebben verplichtingen, hoor; en wij moeten dit doen want anders ….” Wanneer u deze fabel blijft geloven, dan mag u niet klagen dat u struikelt, dan mag u niet klagen dat u af en toe ergens tegenaan botst, met alle pijnlijke gevolgen van dien. Dan mag u niet klagen dat u aan alles gaat twijfelen. En dan mag u zeker niet klagen dat u angstig wordt over hoe de evolutie op deze aarde verder gaat. Want wanneer u zich blijft vasthouden aan dat model, dan gaat u met dat model mee in de onvermijdelijke verandering, maar een verandering die voor de meeste allerminst een aangename verandering van leven is. Want de essentie zit hem dat men zijn illusie doorprikt dat men denkt wat men is, wat men bezit, dat dit eigenlijk allemaal illusie is. Want er is geen planeet in deze kosmos waar de illusiebeelden zo groot zijn als op de aarde.
Oh, ik weet, uw aarde is een primitieve planeet, primitief in die zin dat zeer veel eerste incarnaties voorkomen, dat de aarde een experimenteel gegeven is voor de geest, dat is juist. Maar dat hoeft u niet te hinderen wanneer u zich openstelt voor de werkelijke waarden, voor de werkelijke gevoelens, voor de werkelijke mogelijkheden die deze planeet, die de kosmos rondom u inhoudt. Want er is zoveel meer. U leeft hier in de stof, oh ja, u leeft op de aarde maar u vergeet uw andere voertuigen, u vergeet uw geest, u vergeet alle andere astrale wezens, u vergeet wat u al aan lering hebt opgeslagen en de mogelijkheden die nog aanwezig zijn. En daarom is het misschien nuttig dat u na vanavond een beetje meer aandacht gaat geven aan hetgeen dat in een ontspannen toestand als van meditatie naar voor komt en zeker wat u als droombeleving doormaakt.
Ach, en u moet echt niet elke ochtend in droomboeken naar een verklaring gaan zoeken, dat is niet nodig. Wanneer u gewoon even de inspanning doet van hetgeen u gedroomd hebt en hetgeen u nog weet bij het ontwaken, te memoriseren en voor de meeste zal het best zijn met een paar sleutelwoorden te noteren, en wanneer u dit zo gedurende een veertiental dagen doet, dan zult u daarin een patroon vinden, dan zult u daarin voor uzelf tot de ontdekking kunnen komen wat het eigenlijk betekende. U moet heus niet in een droomboek gaan zoeken: “ik heb gedroomd van een trein, wat betekent die trein”? Dit droomboek kan u alleen maar wijsmaken wat de auteur van het boek er zelf van dacht. Maar is deze auteur van het boek de deskundige die uw droom kan uitleggen? Helemaal niet. De auteur kan alleen zijn eigen ervaring neerleggen en dat is niet de ervaring die u doormaakt. Het is niet de opbouw en de achtergrond die hij kent, die voor u uw droom hebben gerealiseerd.
En dan kunnen we, langzaam maar zeker, een stap verder gaan. Wanneer u heel bewust, telkens weer opnieuw, ervoor zorgt dat u bij het ontwaken zoveel mogelijk herinneringsbeelden hebt, dan zult u, langzaam maar zeker, ook beelden van uw eigen geest kunnen gaan waarnemen, zult u, langzaam maar zeker, kunnen vaststellen wat uw geest tijdens uw slaap aan werkzaamheden uitvoert. En heus, het is hier niet de verhaaltjes van uittreding: de geest gaat naar die of die sfeer, Zomerelandsfeer of Nevelsfeer of weet ik veel, daar gaat het niet om. Het gaat er hem om, in essentie, wat uw geest tijdens de rust van het lichaam kan realiseren, wat hij enerzijds misschien kan doorgeven, anderzijds misschien kan ontvangen. En ook deze zaken, en deze zijn voor de stof misschien moeilijk te begrijpen, zijn wel voor u als totaal mogelijk te ervaren. Ach, en misschien krijgt u op bepaalde momenten euforische gevoelens in u omdat u in contact bent geweest met bronnen, met krachten die u een gevoel geven van geluk, een gevoel geven van: “ik krijg een inzicht, als het ware, van de werking van het geheel”. Al deze zaken, en op zich is er niks moeilijk aan, maar al deze zaken kunnen maken dat u in het leven dat u leidt, meer en meer geestelijk verder komt. Dat u in dit stoffelijk leven vele zaken kunt bundelen zodat u, om het simpel uit te drukken, in de korte tijd dat u hier in de stof rondloopt, meerdere levens als het ware kunt doorlopen. Het is, als het ware, dat je zou zeggen: “u krijgt hierdoor de mogelijkheid om 6 jaar middelbaar in 1 jaar te comprimeren en bij wijze van spreken nog veel meer ervaring op te doen, gewoon door open te staan voor alles wat rondom u aanwezig is, door u open te stellen voor de Krachten en er durven mee om te gaan, om niet vast te lopen in de materie. Geef de materie de plaats die zij toekomt in het bestaan en stoor er u verder niet aan. Geef ze geen grotere waarde dan gewoon de mogelijkheid die ze je biedt om uw geestelijke ontwikkeling verder te ontplooien. En als u die evenwichten kunt ervaren, dan zit u als het ware op een ideale ontwikkelingsweg voor uw eigen geestelijke voortbestaan.
Ach, het is allemaal zo eenvoudig. Het is allemaal zo simpel. En juist daardoor is het voor jullie, mensen, soms moeilijk te aanvaarden. Want in uw gedachte, in uw stoffelijke gedachte, ziet u overal barrières. Maar die zijn er niet in werkelijkheid, ze leven alleen in uw stoffelijke gedachtewereld. De kunst is van deze te doorzien, van deze gewoon in hun waarde te laten maar zelf verder te gaan. En dan gaat u opmerken dat u voor een heel mooie tijd staat, een tijd die, zolang u hier nog in de stof rondloopt, voor de ene een beetje langer, voor de ander een beetje korter, maakt niet uit, tijd is relatief, maar een tijd waarin ontzettende mogelijkheden tot geestelijke ontplooiing en verder komen aanwezig zijn. Diezelfde tijd die door de meeste van u bekeken wordt als: “ach, wat gebeurt er allemaal vandaag? In welke wereld leven wij, welke chaos? Ach, wat doen de mensen allemaal, en wat gebeurt er in de natuur? De natuur staat op zijn kop, niets is nog zoals het zou moeten zijn.
Maar dat is de wereld niet. Dat is de illusiewereld van de mensheid, die erin gelooft. Maar wanneer u, als zoekers naar waarheid, mystici, volgt wat u aanvoelt, geestelijk, en u brengt het tot uiting, dan leeft u in een wereld waar de rozen bloeien, waar de natuur u welgezind is, waar alles in harmonie is. Dan leeft u in een wereld die de echte wereld is, in tegenstelling tot wat u nu denkt dat de echte wereld is. Want de echte stoffelijke wereld is een pure illusiewereld. Maar op het ogenblik dat u deze wereld zult verlaten, zult u zeer goed inzien, zeer goed begrijpen wat ik u hier vanavond heb voorgehouden. Maar u hoeft die stoffelijke wereld daarvoor niet te verlaten. U kunt het op dit ogenblik ook ervaren als u gewoon probeert hetgeen ik u hier vanavond heb gegeven, om te zetten en ermee aan de slag te gaan. En als het u misschien een hulp kan wezen, in de tijd dat ik nog een stoffelijk voertuig had, was de wereld ook niet zo grandioos. Nochtans heb ik hetgeen ik nu aan jullie heb overgedragen, in de praktijk gebracht tijdens mijn stoffelijk bestaan en heb, ondanks alle oorlogen die er toen waren, ondanks alle epidemieën die er toen waren en zo verder, een leven geleid in harmonie, een zoektocht ook, dat is juist, een zoektocht naar waarheid en werkelijkheid. Maar binnen die periode als zijnde een prachtige wereld waar, wanneer je ervoor openstond, ook alle mogelijke harmonieën aanwezig waren. En of u nu leeft in deze tijd of u hebt vroeger geleefd of u leeft in de toekomst, het leven in de stof dat je doormaakt, wordt volledig door uzelf ingekleurd. De wereld rondom u is uw wereld. U denkt misschien nog teveel dat de wereld rondom u gemaakt wordt door alle anderen die er zijn. Zolang u dat aanvaardt, is dat zo. Maar op het ogenblik dat u beseft dat de wereld rondom u alleen uw wereld is, dat deze wereld alleen kan bestaan vanuit uw denkwereld, dan hebt u de sleutel om een mooie wereld te creëren, om uw wereld veel mooier en beter te maken dan de wereld, die u denkt die rondom u bestaat.
En als afsluiting wil ik een kleine denkoefening eraan toevoegen. Denk er eens over na: wanneer u stopt met leven, of de wereld dan verder bestaat. Als u stopt, stoffelijk, met leven, kan ik zeggen, dan stopt de stoffelijke wereld ook. ‘Stoffelijk’ misschien niet volgbaar maar toch iets om goed misschien over te mediteren en dan zult u de sleutel van deze woorden ook kunnen ontdekken.
Zo, lieve mensen, dat was hetgeen ik u vanavond wou brengen. Ach, ik weet, ik heb u niets nieuws verteld. Eigenlijk alles wat ik hier vanavond verteld heb, wist u al. Het leeft in u. Ik heb enkel misschien even aan de boom geschud om alles een beetje meer in activiteit te brengen. En ik hoop dat ik door de woorden die ik gesproken heb, u zelf ertoe aangezet heb van te handelen, op zoek te gaan en te durven mystiek te beleven in zijn ware aard. En ik kan jullie daar alleen maar veel succes in toewensen. Alles is in u aanwezig, ik kan jullie niets geven dat je nog niet bezit. Maar geloof mij, één gedachte aan mij om hulp en ik zal u trachten bij te staan in uw evolutie, in uw zoektocht, zodat u weet dat u er nooit alleen voor staat.
Lieve mensen, ik wens jullie veel succes in jullie verder bestaan, zo goed stoffelijk als geestelijk. Dat het Licht steeds uw leidsman moge wezen.

Deel 2

Vragen

  • Hoe kan ik het beste met de groepsgeest van een dier in contact treden?

Nou, het hangt er natuurlijk een beetje van af welk dier dat u verkiest. Maar als u met een groepsgeest van een dier in contact wilt treden, dan zou ik gewoon stellen van: stel u er gewoon op in. Daarmee bedoel ik: eerstens dat u tracht van een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de leefwereld van het dier. En daarom zeg ik dat het niet zo evident is. U kunt dit misschien bij een huisdier doen maar ik vrees, wanneer u dit gaat proberen te doen bij wilde dieren, dat dit al problematischer wordt.
Op het ogenblik dat u een voorstelling van de leefwereld kunt maken van het dier, dan kunt u ook veel gemakkelijker aan gaan voelen wat dus de inhoud van de groepsgeest, als het ware, is. En op deze manier kan er een wisselwerking ontstaan.
Ik zou dit proberen in alle rust, vertrekkende misschien het best vanuit een contemplatieve toestand. In die zin dat vanuit de rust en de contemplatieve gegevens u het best daarin het beeld van het dier, waarvan u de groepsgeest wil contacteren, kunt opbouwen.
De vraag natuurlijk die daarbij komt, is of de groepsgeest wel de zin heeft om met u, als het ware, contact te hebben. Want u mag niet vergeten dat een groepsgeest van een dier aardig wat inhoudt. Dat wil ook zeggen dat, naar de mens toe, in vele gevallen, dit niet zo harmonisch is. De mens, als mens en als individu, staat bij de meeste groepsgeesten van dieren niet gekend als zijnde zeer acceptabel of aanvaardbaar. Dat is een barrière die u zeker zult moeten nemen als u met groepsgeesten van dieren wilt omgaan.

  • Wat zijn de belangrijkste voorwaarden, onder de Nieuwe Leer, om te spreken van een optimale samenlevingsrelatie tussen twee mensen?

Doe niets wat u niet aan u wil gedaan hebben, zou ik zeggen.
Dus, laat ons zo stellen dat, wanneer de Nieuwe Leer zich kan ontplooien, het belangrijk gaat zijn dat in de eerste plaats, wanneer mensen willen samenleven, er tussen die mensen niet alleen een stoffelijke aantrekking moet zijn maar vooral een geestelijke harmonie moet zijn. En vanuit dat punt vertrekkende kunnen we zeggen dat de ander voor u even belangrijk moet zijn als uzelf. Dat u de andere niets aandoet wat dat u zelf niet wenst mee te maken. Dit klinkt misschien heel simpel maar in wezen is dit niet evident.
De ander, of je het nu bekijkt vanuit een mannelijk punt of vanuit een vrouwelijk punt, is volledig evenwaardig aan de ander. Ik zeg niet ‘gelijk’, want dat bestaat niet. Er is geen gelijkheid tussen man of vouw. Dat kan ook niet. Maar wel een evenwaardigheid. En als dat doordringt, ja dan krijg je wel een relatie die sterk gefundeerd is. Het is ook niet zo dat in de tijd die komt met deze filosofieën, dat je kunt gaan zeggen: “ik wil niet dat jij dit of dat doet”. Dit kan natuurlijk nogal zeer frustrerend zijn voor diegenen die nu leven omdat in de huidige maatschappij, ondanks alles, er nog altijd in relaties een dominantie aanwezig is. De een tracht de ander nog steeds te domineren, al dan niet gesteund door alle mogelijke regeltjes en wetjes. In de toekomst, en dan spreek ik hier toch, laat ons zeggen, over een kleine twee eeuwen, wanneer deze leer zich volledig zal ontplooid hebben in de stof, dan zullen er veel zaken wat dat betreft anders uitzien. En dan kunnen we zeggen dat er een redelijke gelijkwaardigheid en ook een aanvaarden van deze gelijkwaardigheid tussen de geslachten aanwezig zal zijn.
Ik denk dat ik hier het voornaamste naar voor heb gebracht.
U kunt daarover in het archief dat te uwer beschikking staat, nog zeer veel vinden. Er bestaat zeer veel reeds gegeven materiaal over.

  • Hoe kunnen we de broeder uit het eerste gedeelte van deze avond aanspreken als we deze willen contacteren?

Op het ogenblik dat u daaraan denkt, dan spreekt u hem aan. Zo simpel is het. U mag niet vergeten dat voor ons geen stoffelijke barrières bestaan. En wanneer u de broeder die in het eerste gedeelte gesproken heeft, en ik kan u toch zeggen, het is iemand die aardig ver zit in de sferen, die al een aardige weg heeft gegaan, vanaf het ogenblik dat u er nog maar aan denkt, bij wijze van spreken, of zijn woorden overdenkt, dan kunt u ervan op aan dat er een wisselwerking is en dat u daar steun van krijgt.
Dat we geen naam geven in dit geval is evident omdat, wanneer we een naam geven u u daaraan gaat vast ankeren en dit niet de juiste wijze is om met hetgeen wat hij u gebracht heeft, om te gaan.

  • In mijn meditatie van gisteren ‘werken met de chakra’s’ kwam er naar voor : ‘zoek je weg, zie je weg die u moet gaan’. Dat is vrij goed gelukt, maar op mijn weg stond een witte of een zilveren koffer. Dit heb ik niet zo goed gezien. Ik kon de koffer niet openen, weet ook niet wat er zich in bevindt, maar er is mij duidelijk gemaakt van eerst de sleutel te zoeken. Mijn vraag is, broeder, of jullie mij willen een tip geven in welke richting ik moet zoeken?

Wanneer u zo een beeld opbouwt en u krijgt in het beeld iets waar u op dat moment niet bij kunt, dan is het best dat u gewoon dit achter u laat. Dat u zich niet gaat zorgen maken om deze koffer of waar de sleutel is, maar dat u gewoon dit laat voor wat het is: een beeld. Dan zal u opmerken dat, wanneer u gewoon verder gaat, deze koffer die voor u eigenlijk een rem is, zich oplost, dat deze u niet meer zal tegenhouden. U moet rekening houden dat in zulke ervaringsbeelden nogal eens via stoffelijke invloed er een soort barrière, om dat woord te gebruiken, wordt opgeworpen. Die barrière die wordt opgeworpen, leidt uw aandacht van het geheel af omdat u zich daarin geïrriteerd voelt dat er iets op uw pad komt waar u niet bij kan. De kunst is hier van dit gewoon te negeren, gewoon verder te gaan. En u zal opmerken, als u dat negeert, dat u wel degelijk verder kan gaan.
Het volgende punt zal misschien zijn dat er weer een andere vorm van barrière, misschien geen koffer meer maar dat er bijvoorbeeld een dier op uw weg komt, een dier dat je misschien angst aanjaagt.
De volgende stap is dan weer het negeren, weer verder gaan. Duidelijk voor u stellen dat dit niet uw ding is. Er niet tegen strijden, niet gaan zoeken, maar gewoon steeds verder gaan. En dan zal je zien dat na verloop van tijd deze zaken gewoon niet meer voorkomen en dat u gewoon uw weg verder kan gaan. Het is eigenlijk heel simpel. Maar voor de mens is het dikwijls moeilijk omdat men aanzet, bijvoorbeeld het beeld van die koffer die u niet kan openen, aanzet op uw nieuwsgierigheid. Dit is een menselijke eigenschap. Je wilt weten wat het is. Maar je kunt er bedrogen uitkomen. Want bijvoorbeeld die koffer kan alle negativiteit die in u aanwezig is, bevatten. Door de koffer te openen, opent u eigenlijk de doos van Pandora. Begrijp je? Dus je moet gewoon deze zaken laten voor wat ze zijn en verder gaan, er u niet aan storen.
Dit is hetzelfde, u zou op een bepaald moment  kunnen geconfronteerd worden met een slang op uw weg. Komt veel voor in deze ontwikkeling. Een slang, bijvoorbeeld een cobra in vele gevallen of een gewone adder, die u angst inboezemt omdat u de idee hebt, als u daar te dicht nadert, dat deze u zou pijn doen, zou bijten. Wanneer u echter voor uzelf zegt: “kijk, voor mij, lieve vriend, besta jij niet” en je gaat er aan voorbij, dan zal je zien op het ogenblik dat jij het benadert, dat het beeld weg is. Dat ook het gevaar hier dat er door verbeeld werd, verdwenen is en dat u weer verder kan gaan.

  • Als iemand helderhorend is, hoe kan die praktisch en zinvol daarmee werken?

Wanneer je deze gevoeligheid bezit, dan is het van belang dat u voor uzelf vastlegt wanneer deze gevoeligheid mag optreden. Je moet vermijden dat uw helderhorendheid bezit van u neemt. Dat wil zeggen dat u te veel zaken ongevraagd waarneemt. Want helderhorendheid kan heel positief zijn maar voor de meesten die deze gaven bezitten, is het een enorme straf, omdat zij er niet mee weten om te gaan en dat zij van alles zomaar waarnemen. En dat kan ontzettend storend zijn en uiteindelijk leiden tot zware depressies.
Wanneer u helderhorend bent, doe het volgende: spreek duidelijk af dat u bijvoorbeeld uw gave wenst te gebruiken op dat of dat ogenblik. Dat u dan u instelt en dat u dan zal luisteren naar wat bij u binnen komt. En enkel en alleen tijdens die momenten. Alle andere momenten dat er een beïnvloeding van helderhorendheid zou optreden, erkent u niet, weigert u te aanvaarden. U gaat uw weg verder.
De entiteiten die gebruik maken van uw helderhorendheid en die het goed met u menen, zullen de afspraken respecteren. Wanneer er toch andere zaken doorkomen, dan kan er u van op aan dat deze van duistere oorsprong zijn, want zij respecteren niet de afspraak. Dus is het ook niet erg dat u er geen aandacht aan geeft en dat het gewoon verloren gaat.
En ik wens hier nog aan toe te voegen: dit geldt niet alleen voor helderhorendheid, dit geldt zo goed voor heldervoelendheid, voor helderziendheid, voor elke gave die de mens kan bezitten. Leer van in den beginne als u een gave opmerkt, van deze heel afgelijnd te gebruiken en de gave u niet te laten domineren. In het begin kan dit heel verleidelijk zijn. Oh, iemand is helderziend, oh, het is fantastisch. Ik kom ergens en ik weet het. Ja, dat is heel mooi tot op het ogenblik dat u ergens binnenstapt en dat degene waarbij u binnenstapt, denkt: “god, die rotzak is er weer”. Dan bent u maar helderziend. U zult het maar meemaken. Dit is een klein voorbeeld. Maar het kan veel verder gaan als zo iets. Dus, ook hier weer, zorg ervoor dat u duidelijk voor uzelf afspraken maakt.
Wanneer de gevoeligheid enkel ligt in het stoffelijke en in het astrale, maak u geen zorgen, de afspraken zullen werken. Wanneer uw gevoeligheid verder gaat dan het stoffelijke en de astrale wereld en het is een geestelijke wereld, dan moogt u er 100% zeker van zijn dat de geest die u tracht te beïnvloeden, positief is, er rekening mee zal houden met hetgeen wat u voorstelt als afspraak. Indien er geesten zijn of energieën zijn die er geen rekening mee houden, neem dan gerust van mij aan dat deze geen positieve invloed hebben en dat we deze tot het duister kunnen klasseren of het demonische. En daar bent u niets mee. Daar bent u beter niet mee in contact als wel.

  • Als we er vanuit kunnen gaan dat men bij overgang een vonk is, gestuurd door een gedachte, maar als in die vonk alles zit en op dat moment teruggaat naar de straal waar hij vandaan komt, wat is dan het nut van de leerschool?

Als u bedoelt de stoffelijke leerschool, dan kan ik zeggen: kijk, wanneer u als entiteit bestaat, dan kunt u enorm veel in u opnemen maar de ervaringswereld zoals de stof kent, ontbreekt. En daar zit eigenlijk de kern van de zaak. U kunt in deze stofwereld een zeer sterke emotionele ervaring opdoen. Deze print zich als het ware af in het geestelijk deel van uw zijn waardoor dat u weer verder kan. Dat is eigenlijk de zin. En dan kunt u een ganse evolutie doorlopen in de geest, stoffelijk spreken we dan zogezegd ‘als een energievorm’, tot het ogenblik dat er weer zaken zijn die u niet meer kan beleven of doorleven. Op dat ogenblik gaat u terug op zoek naar een andere mogelijkheid.
Kijk, ik zal het stoffelijk uitdrukken en misschien is dit duidelijker voor de meesten: wanneer je als mens leeft en je krijgt honger, dan ga je op zoek naar eten. Wanneer je eten hebt, dan kun je het gevoel van deze honger stillen, om het zo te zeggen, en heb je de ervaring van het voedsel.
Andere zaken zou je kunnen zeggen in de stof: wanneer je het koud hebt, ga je op zoek naar warmte. Hier krijg je dan weer de ervaring van warmte wanneer je u bij een bron kan warmen en zo verder. Dit zijn stoffelijke ervaringen die je in de stof zoekt.
Maar voor de geest, en dat is moeilijker voor de mens te begrijpen, in zijn evolutie ontstaan er ook momenten dat hij, sta mij toe hier te zeggen dan in stoffelijke termen, ‘honger krijgt’. Hij kan die honger niet geestelijk stillen omdat daar geen materiële zaken aanwezig zijn. Dus zal hij op zoek gaan naar iets dat deze honger wel degelijk kan stillen.  En in dit geval zouden we dan kunnen zeggen: een incarnatie, waar dus die zoektocht kan voltooid worden.
Ik hoop dat het voldoende duidelijk is. Maar u moet begrijpen, het is niet evident naar de stof toe duidelijk te verwoorden wat een entiteit doorleeft omdat dit niet stoffelijk is. Dit is niet volgens uw stoffelijk denken, volgens uw realistisch denken, omschrijfbaar. Dit is de moeilijkheid.
U kunt het wel, en dat is belangrijk, voelen, ervaren, maar u zult het nooit stoffelijk in woorden kunnen omschrijven.
Ik hoop dat ik u daarmee verder geholpen heb en toch op zijn minst aan het denken heb gezet.

  • Dat is nu het probleem, broeder want uiteindelijk zeggen jullie: dat de stof uiteindelijk de illusie is. Wat is dan in wezen het doel? Hoe meer je er van hoort, hoe minder dat je weet.

De stof is in vele gevallen de illusie. Maar je mag niet vergeten, u bent als persoonlijkheid, als geheel, ik zou zeggen, op reis. En de stof is telkens een tussenstation, laat het mij zo zeggen, waar u even in uw reis halt houdt om rond te kijken.
Je zou kunnen het zo vergelijken: je wenst een wereldreis te maken en tijdens die wereldreis zijn er verschillende plaatsen waar u het heel interessant vindt en waar u nieuwe zaken, die u van uw vertrekpunt of thuisbasis niet kon leren, daar wel kan leren. U houdt daar even halt om die zaken te ervaren, te leren en zo verder. En telkens weer opnieuw zet u uw reis verder. En die ganse reis heeft de bedoeling om een volledige ontwikkelingsgang te maken.
Wanneer u het stelt zoals u het hier vraagt, dan moet ik zeggen: kijk, we zijn vertrokken vanuit het goddelijke. En dan wordt het al heel moeilijk voor de mensen. Want wat is het goddelijke? Niet die God die door de religies daarboven wordt geplaatst. Vergeet dat. Ik zou het eerder omschrijven als de Oerkracht, de Bron, het Begin van alles. Misschien kan ik het met een meer esoterische uitdrukking geven, het Woord. U zijt vertrokken. En u gaat een volledige ontwikkelingsgang om uiteindelijk terug te komen op het vertrekpunt maar met alle ervaringen en ontwikkelingen die je hebt doorgemaakt. Als je nu gaat zeggen van: ja maar, wat is de zin? Wel, lieve zuster, de zin is dat ik daar geen antwoord op kan geven en waarschijnlijk geen enkele entiteit buiten misschien diegene die in het hoogste Licht zitten, die daarin een bepaald zicht of bepaalde ervaring  hebben. Er zijn nu eenmaal in de kosmos zaken waar zelfs de geest nog een ganse weg te gaan heeft om juist te kunnen zeggen: wat is de zin.
Oké. Ik kan u hier van alles vertellen, ik kan u hier een ganse kosmologie opbouwen. Maar klopt dit wel? Dit is nog maar de vraag. Er is één zaak die ik zelf weet en uit ervaring durf zeggen, is dat we de weg gaan terug naar de Oorsprong en dat volgens mij – dat is mijn bescheiden mening en heus ik zit niet in de hoogste Lichtregionen want anders kon ik hier op dit ogenblik met jullie niet praten- volgens mij zit hem alles in het feit dat we teruggaan naar dat ene Bronpunt. En dat in dat geheel, dat we daar een eenheid vormen. Maar alles wat ik hier zeg, wat dat betreft, is nog enorm beperkt.
Het is een beetje het probleem van de oceaan te willen overscheppen in een putje. Dat gaat ook niet. Een gekend voorbeeld. Maar we kunnen zoeken. We kunnen trachten zo veel mogelijk de zaken te ervaren. En dan durf ik zeggen vanuit mijn eigen ervaring dat, wanneer je u in harmonie voelt met dat geheel, dat je eigenlijk, als het ware, wordt opgeheven. Dat je een doorleving krijgt die je niet meer kan omschrijven. Maar die zo intens is dat je daar, ja, hoe moet ik het zeggen, eigenlijk niet meer van weg wilt. En ik denk dat daar juist het punt zit. Dat we stap voor stap steeds weer verder gaan in die evolutie en steeds verder in dat Licht en dichter, als het ware, naar die Bron komen.
Maar als ik u een antwoord zou kunnen geven op hetgeen wat u hier naar voor brengt, dan zou ik bij wijze van spreken de Bron zelf zijn. En zo ver ben ik zeker nog niet. En als ik het bekijk aan onze zijde, dan kan ik maar één zaak vaststellen dat, hoe verder de geest is geëvolueerd, hoe meer hij opgaat in het Licht, hoe meer hij één is met het Licht en hoe minder je, als het ware, de individualiteit waarneemt. Je krijgt één grote kracht.
Zo, nu kun je misschien nog wat verder daarover nadenken. Maar neem gerust van mij aan, tracht geen stoffelijke verklaringen te vinden. Die vind je toch niet. Maar tracht het te ervaren. Tracht het te doorleven, daar ga je veel meer aan hebben.
Ik hoop dat ik u een beetje heb kunnen ondersteunen.

Meditatie : verantwoordelijkheid

Ik zou zeggen, als mens ben je verantwoordelijk voor je eigen bestaan, ben je verantwoordelijk voor alles wat je doet. En als je deze verantwoordelijkheid neemt, dan maar eerst kan je verder komen.
We zitten hier gezamenlijk in een mooie kring. We behoren allemaal een beetje tot dezelfde denksporen. We zoeken allemaal naar de waarheid. We zoeken allemaal naar het Licht. En in deze zoektocht vergeten we soms onze verantwoordelijkheid.
We denken soms dat anderen voor iets verantwoordelijk zijn. Maar neem van mij aan, niets is minder waar. Als mens kan je enkel voor jezelf verantwoordelijk zijn. Je kan niet verantwoordelijk zijn voor een ander. Als geest kan je ook enkel verantwoordelijk zijn voor uzelf. Alles wat je denkt en doet, draagt uw verantwoordelijkheid. En dat is misschien het hele mooie. Want wanneer dat we dat beseffen, dan kunnen we aanvoelen hoe alles een eenheid is. Een eenheid in bestaan. Een eenheid in evolutie. Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen wereld. Want ieder creëert zijn eigen wereld.
Je kunt niet zeggen: ik verwerp mijn wereld, ik wil er niet verantwoordelijk voor zijn. Want als je dat doet, dan verwerp je jezelf. Dan ontken je je eigen bestaan. Dan ontken je je eigen zijn. Je hebt nu eenmaal gekozen voor in de stof te leven. Je hebt nu eenmaal gezocht naar een voertuig om lering op te doen, dan ben je ook verantwoordelijk voor hetgeen je gekozen hebt, ben je ook verantwoordelijk voor hetgeen je leert. En wanneer dat je dat beseft, dan creëer je voor uzelf een harmonische wereld. Een wereld waarin het goed is om leven. Een wereld waarin je kunt ervaren wat je zocht.
En niet de wereld zoals hij vandaag rondom u meestal is. Een wereld die zijn verantwoordelijkheid ontwijkt. Wanneer u kijkt rondom u, dan hoort u niet anders dan dat de ander verantwoordelijk is. Ik niet, de ander. Ieder heeft plichten ten opzichte van u en jij niet. Je bent een sukkelaar. Dat is de moderne wereld. Een wereld die vergeten is waarom hij bestaat. Een wereld die niet meer weet wat de werkelijkheid is. Een wereld die de waarheid heeft verkracht. Maar dat is niet uw wereld.
Uw wereld is de wereld waarin u voor uzelf verantwoordelijkheid opneemt. Waarin u uw daden afweegt en zo de juiste evolutie kan doormaken. En wanneer u dan deze wereld na verloop van tijd verlaat, dan kan u met een zeer gerust gemoed verder gaan want u hebt uw verantwoordelijkheid genomen. U bent er geweest voor de ander. U hebt gedaan wat van u verwacht werd. Maar wie verwachtte er iets van u? Dat is een mooie vraag. Verwachtte God iets van u? Oh neen. Wie dan wel? Alleen uzelf. Alles vertrekt en eindigt bij uzelf. U hebt gekozen om te leven. U hebt gekozen om verder te gaan in het bestaan. Dat is uw verantwoordelijkheid. Dat u de steun krijgt van het Licht of van de Vader of van de Bron of hoe het u wilt noemen, is normaal. Voor degene die zijn verantwoordelijkheid neemt, is de kosmos de begeleider, is de kosmos de hulp, de ondersteuning. En zo kan je vanuit uw eigen verantwoordelijkheid uw eigen geestelijke ontwikkeling op een hoger niveau tillen. Krijg je de mogelijkheid om voor anderen, zo goed in stof als in de geest, een meerwaarde te betekenen. Krijg je de mogelijkheid om zeer snel verder te gaan in het Licht.
En wanneer ieder lid van de groep deze verantwoordelijkheden beseft, wanneer ieder lid van de groep zich voor de groep verantwoordelijk voelt, dan hebben we een Kracht, dan hebben we een Harmonie en dan hebben we de mogelijkheden omdat ieder op zijn eigenste wijze vanuit deze gebundelde Kracht de medemens verder helpt. Zelfs misschien met sommigen op hun verantwoordelijkheid te wijzen.
En zo kunnen we, beseffende wat onze taak is, beseffende dat vanuit onszelf alles vertrekt, beseffende dat we niet de ander moeten aanspreken maar dat we het zelf moeten doen, zo kunnen we de ware betekenis hebben voor deze wereld. Zo kunnen we de ware betekenis hebben voor de evoluties die gaande zijn en kunnen we op de meest harmonische, en ik zou zeggen, de meest lichtende, zonnige wijze het leven doorgaan, de nodige ervaringen opslagen en zo onze weg in de kosmos verder zetten. Steeds weer opnieuw, beseffende dat wij zelf voor onszelf alles dragen. Dat we naar niemand toe kunnen zeggen: het is jouw verantwoordelijkheid. Dat we enkel kunnen stellen: het is mijn verantwoordelijkheid hoe ik mijn weg ga, hoe ik met de Krachten en de Harmonieën van de kosmos omga, hoe ik mij positioneer in deze evolutie.

Zo, broeders en zusters, dat was een kleine overdenking. Maar wanneer ieder van ons, stoffelijk en geestelijk, zijn verantwoordelijkheden opneemt, dan kan je er van op aan dat uw wereld er aardig anders gaat uitzien.
Ik wens jullie nog veel Licht op jullie pad en dat je de verantwoordelijkheid durft op te nemen voor alles wat je op je weg naar bewustwording doet. Dan zal je zien, dan zal het Licht u nooit verlaten.

image_pdf