De stralen en hun gebruik

image_pdf

21 november 1966

Als we zeggen stralen, dan wordt dat al een heel moeilijke kwestie. Wat bedoelen we eigenlijk?

Er is in het Al een betrekkelijk groot aantal stralingen. We zijn echter gewend om die te registreren in 3 hoofdkleuren en wel de kleuren blauw, geel en rood. Deze kleuren in mineur zowel als in majeur, tezamen dus 6 kleuren vormend. Daarnaast de kleur wit, die de eigenschappen van de gehele reeks bevat en die dus de macrokosmische en microkosmische verhoudingen in zich sluit. Het is deze registratie, deze methode van uitdrukking, die ons ertoe heeft gebracht te zeggen: de stralen. Maar om te weten wat die stralen zijn, moeten we allereerst eens nagaan wat precies hun mogelijkheden zijn.

De blauwe straling in majeur is mystiek. Esoterisch: Godsbeleving, Godserkenning. Het is het weten van de geest. In mineur is het wetenschappelijk, redelijk, logisch denken, uitvindingen, het gebruik van logica en alle verwerven van wetenschap.

Hebben we te maken met de kleur geel, dan noemen we deze, vooral in majeur, nogal eens goud. De z.g. gouden kleur omvat het totaal van wat wij de goddelijke beleving noemen. Het is vitaliteit, levenskracht, maar gelijktijdig is het mild, zacht. Het is a.h.w. God, gezien door een filter. De mineurkleur noemen wij wel geel, omdat zij in tegenstelling tot het liefde-element (het erkenningelement dat in majeur bestaat) heel vaak ook de kleur van haat is, van lafheid en van negativiteit. Er is ook hier wel degelijk sprake van een erkenning. Er is mogelijk zelfs sprake van een soort genegenheid, maar die zullen altijd strijdig zijn met het belang van datgene of degene, die men genegen is. Het is een betrekkelijk negatieve kleur.

Dan kennen we rood in majeur. Het is de kosmische liefdebeleving, de naastenliefde, de harmonie, de eenheid. Zij bevat in zich voor de geest de mogelijkheid de kosmische wetten te beleven, maar zal niet zonder meer een volledige erkenning daarvan met zich brengen. Op aarde staat diezelfde kleur voor invloeden, die direct handelen, moed, hartstocht e.d. beïnvloeden (rood in mineur). In beide gevallen wordt rood gezien als een krachtgevende factor; het brengt dus ook weer vitaliteit.

Dan wit. Wit omvat de totale kleurenscala. Er zijn ontelbare combinaties denkbaar van de stralingen, die ik u heb opgenoemd, maar het witte licht bevat ze alle. Het witte licht is in zekere zin louterend. Het laat n.l. niet de verhullingen en vermommingen toe, de camouflage, die er in de andere stralingen bestaat en stelt in de plaats daarvan eigenlijk een haast wreed beleven van de feiten. Wit brengt vitaliteit, dat is waar. Maar die vitaliteit wordt niet gegeven alleen aan degene, die in de straal leeft, maar aan alle dingen. De slang, die dan bijt, is giftiger. De mens, die dan in het witte licht leeft, is vitaler. De plant in het witte licht is ook levenskrachtiger; of zij nu onkruid is en het graan verstikt of dat het, het koren zelf is. Hier heeft u dus zeer globaal de hoofdstralen met hun eigenschappen, waarover wij vanavond gaan spreken.

Het zal u duidelijk zijn, dat deze stralen voor ons qua gebruikswaarde eveneens te verdelen zijn in verschillende invloeden. Nu denk ik hier wel allereerst aan de mogelijkheid om de z.g. majeurstralen te gebruiken.

De majeurstralen hebben allemaal te maken met de geest. Zij liggen op een terrein, waarvan het laagste gebied dat misschien wordt bereikt nog de levenskracht is. Het gaat de redelijkheid een beetje te boven. We moeten dus zeggen: Alle majeurkrachten of -kleuren zijn voor ons alleen bruikbaar, indien het ons om geestelijke abstracte waarden gaat. Wij kunnen daarmee wel sferen of stemmingen scheppen, maar nimmer handelingen, feiten en daden.

De z.g. mineurkleuren hebben op aarde een onmiddellijke invloed. Zij kunnen door ons onmiddellijk worden gebruikt om mensen of voorwerpen te manipuleren. Zij zijn a.h.w. meer magische invloeden. Hun bron is ook verschillend. De majeurkleuren komen voort uit hogere kosmische krachten en waarden; ze zijn als zodanig direct in het Al aanwezig en worden ook direct uit het Al op aarde ontvangen en eventueel beleefd. De mineurkleuren zijn echter voortgekomen uit de reflectie van de hogere waarden door de aarde. We krijgen bij een mineurkleur dus altijd te maken met de materiële spiegeling van een geestelijke invloed. We kunnen daarom deze krachten niet alleen beschouwen als iets, wat wij kunnen manipuleren; het is een uitstraling van de aarde. De mineurstralingen of de stralen 4, 5 en 6 zijn dus stralen, die de aarde zelf aan ons oplegt als deel van ons milieu.

De 7e kleur, de witte kleur, omvat alle dingen. Zij kan niet worden gehanteerd of gemanipuleerd. Wij kunnen in de werking van het witte licht slechts onszelf beter zien en begrijpen en vaak zullen we ook de energie hebben om ons verder te ontwikkelen.

Het is duidelijk, dat voor de mens op aarde de z.g. mineurstralen het belangrijkst zijn. Wanneer wij u waarschuwen voor bepaalde stralingen, die in de komende tijd zullen optreden, dan moet u er ook wel degelijk rekening mee houden, dat wij hier te maken hebben met de stralingen, die via de aarde tot u komen. De andere stralingen blijven dus buiten beschouwing.

We hebben de 3 hoofdkleuren. Daaruit kunnen allerhande mengkleuren ontstaan. We weten, dat we bv. verder kunnen gaan tot het heel mystieke violet; dat we aan de andere kant kunnen komen tot bijna zwart of zwartrood of heel donkerbruin. Dit zijn de z.g. mengkleuren. Zij ontstaat door het gezamenlijk inwerken van bepaalde stralingen, of door de menging van een residu van een bepaalde kracht in een voorwerp met een optredende straling (voor voorwerp mag u ook mens zeggen).

Hoe gaat dit ongeveer in zijn werk? U heeft nu geleefd in een periode van rode kracht (mineur, 6e straal) In deze straling, in deze kwaliteit, heeft u een behoorlijke hoeveelheid levensenergie opgedaan. Maar nu komt er op een gegeven ogenblik een sterk blauwe, dus een sterk redelijke invloed op. Het resultaat voor u is, dat het weten voor u niet voldoende is, dat u uw energie op enigerlei wijze moet ontladen en u zult haar waarschijnlijk omzetten in geloof of in filosofie. Dit is een van de vele en heel eenvoudige voorbeelden, die hiervan te geven zijn.

Er kunnen natuurlijk ook andere mengingen ontstaan. Stel, dat er op aarde een blauwe invloed in werking is dus rationalisatie. Gelijktijdig bent u innerlijk verbonden met het gouden licht. Wat ontstaat er? Een licht, bijna zilverkleurig lila waardoor ik een mystieke ervaring onderga, die mij gelijktijdig een beheersingsmogelijkheid op aarde geeft. Het aantal mengmogelijkheden is onbeperkt.

Hoe is nu de relatie tussen deze kleuren? Wel, indien wij te maken hebben met die z.g. majeurstraling (de directe kosmische straling), dan zal haar inwerking ook direct zijn; er treedt praktisch geen vertraging op. Zij beïnvloedt ook niet alleen u of alleen de aarde, maar zij beïnvloedt altijd het gehele zonnestelsel en waarschijnlijk een veel groter deel van de ruimte op precies dezelfde wijze. Het is heel moeilijk om hier een verklaring te vinden voor het verschil. Het is een verandering. Maar je zegt: Die ligt in die tijd, want alles verandert. Of je meent misschien dat het altijd zo is geweest, omdat je niets hebt waaraan je eigenlijk die verandering precies kunt afmeten.

Deze directe invloeden bevorderen de geestelijke instelling van de mens, maar zullen gelijktijdig ook een strijdigheid tussen hem en zijn lichamelijk bestaan tot stand brengen. Innerlijke verdeeldheid en zelfs gespletenheid kunnen hieruit voortvloeien. Wanneer dus eenzelfde kracht u treft, moet zij eerst op de aarde inwerken. De vertragingsfactor, die de aarde heeft, is – ongeveer uitgedrukt in uw tijd – 17 dagen, 23 uur en nog wat. Dat is tamelijk globaal. Hieruit blijkt dus, dat u altijd eerst de geestelijke impuls krijgt, voordat de aarde die impuls versterkt. Dat, wat u beleeft, intuïtief als juist aanvoelt e.d., is dan meestal pas een kleine 20 dagen later op aarde te verwerkelijken. Zal ik u daarvan eens een voorbeeld geven? U speelt wel eens in de voetbaltoto misschien? U zit vandaag in een toestand van verhoogd besef. U gaat aanvoelen dat het onomstotelijk waar is, dat over een aantal dagen – en u denkt natuurlijk aan de eerst volgende speeldag – de kruisjes bv. allemaal zullen zijn of 2, of 1, 2, 1, 2. U vult dat dus in. Wat blijkt nu? Is niet waar. Maar als u nu 2 of 3 weken wacht, dan is het wel waar. U zegt dan: Die intuïtie van mij is niets waard, omdat u doodgewoon ruim 2 weken te vroeg was met het zetten van de betreffende kruisjes. Kijk, dit moet u niet zien (wij doen dit nu als een spelletje) als alleen maar geldend voor spelfactoren of voorspellende factoren. Ik kan een besef krijgen, dat een zekere harmonie noodzakelijk of onvermijdelijk is, maar op aarde bestaat die mogelijkheid nog niet. Dan zal er wederom tussen de erkenning en de mogelijkheid om er uitdrukking aan te geven een periode kunnen verlopen van 17 tot 20 dagen. Daarmee moet men rekening houden.

Verder is het opvallend, dat terwijl de kosmische krachten of de majeurstralen zeer snel en onmiddellijk plegen te wisselen, zoals bij een schijnwerper de ene kleur wordt weggedraaid en de andere wordt voor gedraaid, er op aarde altijd een menging optreedt. Dat is ook begrijpelijk. De aarde absorbeert de kracht van een stralen begint haar terug te geven. Maar zij geeft die terug in een wat geleidelijker tempo dan de straling zelf optreedt. We krijgen dus een beginfase van de energie die ongeveer 3 dagen duurt. Laten we zeggen dat we een totale, fase hebben van 15 dagen, dan zal gedurende 9 dagen een hoge kracht doorwerken en daarna volgen 3 dagen dat de kracht afflauwt. Ondertussen kan er echter reeds weer een andere invloed uit de kosmos zijn gekomen, en die wordt pas goed merkbaar op het ogenblik dat ze sterk is, terwijl de andere kracht reeds begint te verzwakken. Wij zien dan het vervloeien van de ene kleur in de andere, met daartussen vele tinten (verschillende mengingen) die dan optreden. Het is voor u heel erg moeilijk om precies te weten hoe en wanneer en op welke wijze die stralingen nu allemaal optreden. Er zijn echter een paar eenvoudige grondregels voor, die ik u wel even wil geven. Wij hebben rond de midzomernachtevening en de midwinternachtevening perioden, die veelal wit licht betekenen, veelal, het is niet altijd zeker maar u kunt er wel op rekenen. Als dat gebeurt, dan omvat een dergelijke periode van wit licht – gezien de stilstand, die dan ook een ogenblik schijnt in te treden in de beweging der aarde – een geestelijke beïnvloeding in de zomer van ongeveer 5 weken in totaal en in de winterperiode ook weer een geestelijke invloed van ongeveer 2½ week. De reflexwaarden 2 daarvan zijn in de zomer dus door de langere periode over het algemeen een tijd van ongeveer 8 á 9 weken aardse invloed; en wel beginnende ongeveer 15 tot 20 dagen na midzomernacht. In de winter blijft die werking aanmerkelijk meer beperkt. Er zijn dan andere stralingen, die sterker zijn en wij kunnen zeggen, dat dit witte licht in het milieu op aarde alleen maar tot uiting komt in een periode van ongeveer 14 dagen; dus korter dan de inwerking van de geestelijke periode. Dat komt ten dele, omdat wit licht neutraal licht is en wij dus elke inkomende kleur onmiddellijk zuiverder zien dan het witte licht zelf.

 • Hoe werkt men met die straling?

De straling behoeft niet naar kleur beseft te worden. Onthoudt u dat goed. U behoeft niet te weten welke kleur aan bod is. Maar u weet wel degelijk door concentratie en contemplatie welke sfeer, welke emotionaliteit er in u bestaat.

Neem aan, dat een emotionaliteit, die op 3 achtereenvolgende dagen tijdens een meditatie e.d. wordt erkend, tenminste één week zal voortduren. Neem verder aan, dat al hetgeen in die dagen wordt, beseft, na 3 weken ten uitvoer moet zijn gebracht. Als het even kan, bereken het zo, dat de slotfase dus 3 weken na de erkenning valt. U zult dan ontdekken, dat u altijd de juiste kracht kunt gebruiken. Voorbeelden daarvan zijn er te over;

Genezing. Genezing met rood licht. Ik heb het gevoel, dat ergens vitaliteit te weinig is. Ik voel ergens disharmonie van de zenuwen aan, dus strijdlust. Er kunnen ook andere oorzaken zijn, maar die kan ik niet erkennen. Ik noem nu zelf een maximum aan levenskracht op en pas als er wat tijd is verlopen, zal ik deze levenskracht met volle energie overdragen. Als u dus een patiënt begint te behandelen en u erkent de fout in de tijd dat u zegt: alles is onrust (rode periode), dan zegt u ook heel rustig: Ik houd de zaak even aan en na 17 tot 20 dagen ga ik mij met zo mogelijk dezelfde beelden, die ik nu in mij draag, concentreren en ik zal een maximum aan geneeskracht hebben. Dit geldt niet alleen voor rood, dit geldt voor elke kleur.

De omschrijving van de kwaal is n.l. wel een andere, uw erkenning van de toestand is verschillend, uw mogelijkheid om bepaalde krachten in u op te bouwen zal zelfs een enigszins andere zijn, maar dat neemt niet weg dat de kracht, die u opneemt, kan worden gericht volgens dit besef en zo de werkelijke kwaal kan aantasten.

Als ik datzelfde wil doen voor bv. een geestelijke beleving of een uittreding, dan moet ik er rekening mee houden, dat als ik vandaag in een rode sfeer zit (ik erken die dus), dat deze rode sfeer over zoveel dagen op aarde zal heersen; dat wil zeggen; er zal een periode van grote onrust, van een te sterke ongedurigheid zijn. Ik kan in die periode zeer waarschijnlijk geen goed geestelijk werk doen; ook niet al is er op dat moment wit licht, en ook niet, al is het gouden licht nog zo sterk. Ik moet dus altijd zoeken naar een tijd, waarin ik innerlijk vrede, rust, harmonie, vreugde vind; en dan kan ik mijn uittredingspogingen etc. wederom stellen op ongeveer 3 weken daarna. Ik heb dan de weerkaatsing van de aarde, zodat er voor het lichaam en de zekerheid daarvan de gunstigst mogelijke condities bestaan.

Wil ik er zeker van zijn dat de geestelijke sfeer me ook bevalt, ach, dan kunt u zich altijd kort voordien weer instellen en eens kijken wat voor een stemming er in u opkomt. Maar dit bepaalt alleen uw mogelijkheid inde geest, niet meer uw zekerheid in de stof. Hier geef ik een paar eenvoudige voorbeelden, maar ze maken wel duidelijk dat het gebruiken van deze stralen en stralingen toch ook zeer belangrijk is. We kunnen een heel typisch voorbeeld nemen om duidelijk te maken wat er eigenlijk aan de hand is.

Er is op dit moment een z.g. mineurkracht rood aan het werk. De totale duur van deze mineurkracht rood is voor de aarde op dit ogenblik ongeveer 5 weken aan de gang. We kunnen aannemen, gezien de majeurkracht of de z.g. kosmische rode kracht die is opgetreden, dat de zaak hiermee bijna is afgelopen. Wat er nu regeert is een reserve invloed. En wat komt er nu? Er komt wit licht.

Het witte licht begint vandaag (21 nov. 1966) al door te dringen. Het versterkt en intensifieert de reactie. Ik durf er aardig wat om te verwedden, dat de meesten van u vandaag en ook morgen en wat dat betreft waarschijnlijk reeds zondagavond wat onaangenaamheden hebben gehad. Ik durf ook wedden, dat de meesten van u in de afgelopen 3 weken verscheidene malen zeer geprikkeld zijn geweest, onbeheerst hebben gereageerd en dat ook rond u en zelfs in meer ernstige mate door verkeer en andere ongelukken de algemene geprikkeldheid tot uiting is gekomen. Dat kan ik gemakkelijk zeggen, want dat is zeker. Zelfs morgen is het nog zo’n dag; maar dan flauwt het af. Morgen tegen de avond ziet alles er al veel gezelliger uit. En omdat het witte licht nog een heel klein tikje roze heeft op de woensdag en donderdag a.s., wordt het dan juist eigenlijk echt gezellig. Ik wil niet zeggen, dat u dan misschien veel zult presteren, want u zit met die spanningen nog een beetje omhoog, maar het zal allemaal prettig gaan.

Als u nu zo’n prognose neemt, als u dit leest of hoort, dan zult u zich afvragen: Hoe kan dat nu allemaal zo worden gezegd? Wel, heel eenvoudig. Ik heb die krachten gezien, ik heb ze ervaren, ik weet wat voor kracht er kosmisch gezien ongeveer 2 weken geleden is geweest, ik kan dus ook zeggen wat de directe milieuwaarde (uitgedrukt in straling) van de aarde is op dit terrein. Nu kunt u zeggen dat dit onzin is of dat het waar is, maar de feiten blijven bestaan. Als u dus deze prognose hoort, dan weet u dat er vandaag en morgen onnoemelijk veel fouten zullen worden gemaakt door mensen, die onoplettend, geprikkeld of overhaast zijn. Als we dat eens moeten uitdrukken in een paar feiten, wat zou u zeggen van een flink aantal kettingbotsingen en waarschijnlijk een paar ongelukken op bedrijven? Dat zit er echt in, dat kan niet anders. Als je dat dus weet, dan heb je al een voordeel: je weet dat de anderen onder de invloed van dit milieu, zonder het te beseffen, overhaast en geprikkeld zijn. Je weet dat je het zelf ook bent. Je kunt jezelf dus gemakkelijker beperken en je kunt ook gemakkelijker de overhaasting, de prikkelbaarheid van een ander verdragen. Je kunt zelfs uit die rode kracht een zekere vitaliteit trokken, indien je daarvoor open staat. Met die vitaliteit kun je nu en in de komende dagen nog veel doen, zelfs al is dat milieuvitaliteit. Het is duidelijk, dat we aan die uitlegging alleen misschien niet veel hebben, maar als een middel om ons te oriënteren in het milieu waarin we leven, in de wereld waarin je als mens staat, zijn deze stralingen toch wel van belang, doordat de manier van oriëntatie aan de hand van de gegeven vuistregel mogelijk is door middel van bepaalde contemplatieve processen, die ieder van u maar zelf moet uitzoeken. De ene mens mediteert, de ander bidt. Als u dan maar tijd over houdt om daarna even te luisteren, dus even te voelen wat er eigenlijk aan de hand is. Als u dat allemaal hebt gedaan, dan zult u ongetwijfeld ook nog willen weten:

Is er een gespecialiseerd gebruik mogelijk van de z.g. hoge stralingen? Ja. Elke hoge straling kan worden gebruikt zolang zij in verband staat met krachten des lichts, die niet materieel zijn uitgedrukt. Nu kunt u bv. engelen of hoge geesten door middel van zo’n kracht harmonisch benaderen. Die zullen op aarde niet onmiddellijk resultaten tot stand brengen, dat ben ik met u eens, maar indien u die hoge sfeer bereikt, kunt u daar een noodzaak, een wens, een verlangen kenbaar maken. U kunt uit die sfeer zekere krachten verkrijgen. U kunt uit die sfeer ook aanwijzingen krijgen.

Het gebruikmaken van alle hoge straling is dus: werken met geestelijke krachten, uitgaan naar geestelijke sferen en als wij iets stoffelijks willen bereiken: dit niet zelf doen, maar a.h.w. vragen, of trachten dit te doen volbrengen vanuit een andere sfeer, vanuit een ander niveau van bestaan.

Voor de lagere krachten kan worden gezegd: Zij beheersen ons milieu. Ons bewustzijn daarvan kunnen we in onszelf verzwakken of verstevigen. Indien wij de werking krachtiger maken dan voor ons milieu normaal is, dan hebben wij een reserve-energie overeenkomstig de heersende straling. Wijzen wij die energie zoveel mogelijk af, dan ontstaat er een beheersing, die – aangezien ze t.o.v. het milieu groter dan normaal is – een zekere beheersing van het milieu met zich meebrengt. Nu zult u zich natuurlijk allang hebben afgevraagd, of ik die voorbeelden nu werkelijk moet geven. Nu ja, er zit zoveel aan vast, dat je ze eigenlijk niet gemakkelijk kunt uitdrukken of beschrijven.

Als twee kleuren samentreffen, dan bevindt uw aarde zich a.h.w. in het brandpunt van twee geestelijke krachten. Zou dat rood en blauw zijn, dan zullen wij – dat kunt u zelf zien – vaak een zekere strijdigheid daarin ontdekken. Waar strijdigheden bestaan, daar kan alleen geloof een zekere invloed hebben. Het geloof n.l. schakelt de redelijke wereld uit. Het erkent elke wereld van krachten en maakt een synthese mogelijk, waar deze rationeel niet mogelijk is. Wanneer er in uw wereld dus iets gebeurt onder die invloed, dan zal het nimmer een handeling zijn, die redelijk is of die alleen uit moed of uit mensenliefde voortkomt maar het zal altijd een daad zijn, die eigenlijk de uitdrukking is van een zeker geloof of een poging om iets tot stand te brengen.

Als we onze eigen stralingen daarbij nemen, dan krijgen we dus de kleurafwijking waarover ik sprak. Als ik in mij het rode licht heb en het witte licht breekt aan, dan bezit ik het vermogen om in dat witte licht moed, begrip en liefde te projecteren. Ik kan deze kracht dan sterker maken dan normaal. Het resultaat zal zijn, dat ik op mijn omgeving dus een veel grotere invloed, een groter macht heb dan anders het geval zou zijn. Dat is heel typisch, maar het is nu eenmaal zo.

Als ik een voorwerp heb dat ik met een bepaalde kracht heb geladen, dan moet ik ook rekening houden met het feit, dat dit laden met krachten is gebeurd onder invloed van een bepaalde straal. U kent allen het bekende kunstje van water magnetiseren. Wanneer ik dat doe onder de invloed blauw, dan moet ik niet verwachten dat het een onmiddellijke genezende werking heeft. Het zal hoogstens de eigen genezende processen in het lichaam stimuleren volgens het besef, dat bewust of onbewust, in het lichaam aanwezig is. Als ik datzelfde nu toedien in een periode van roodlicht, dan ontstaat daarbij – vooral als ook nog geel licht optreedt – de plotselinge of wonderdadige geloofsgenezing. Doe ik het met het gele licht samen, dan zie ik een verlichting, waarbij vooral de geestelijke problemen en de ziekteprocessen langzaam op de achtergrond geraken. Ik zie mijn patiënt niet genezen, maar, ik zie mijn patiënt rustiger en tevredener worden. Dat komt dus alleen van dat water. Verder doe ik niets. Ik geef de patiënt dat water alleen onder verschillende invloeden.

U heeft allen een voorkeur voor een van de stralen. Om het anders uit te drukken: u bent gevoeliger voor bepaalde invloeden, terwijl andere u bijna niet beroeren. Het ene is zoiets als een zwaard, dat een mug treft en het andere zoiets als een vlo, die een olifant steekt. In het ene geval word je tot in het diepst van je wezen geroerd. In het andere geval gaat het haast ongemerkt aan je voorbij. Het is er wel, maar je merkt het niet. Om te weten wat uw eigen kleur of straal is, kunt u het verstandigst afgaan op uw eigen gedachteleven. Als u aan dingen denkt, vooral de dingen die u prettig vindt. Dat is de beste maatstaf.

Als u droomt van dingen, die u leuk zou vinden, wat droomt u dan precies? Houdt u zich dan bezig met grote geestelijke gebeurtenissen, waarbij u alleen maar aanwezig bent, zonder dat u daarbij een rol speelt? Droomt u van gebeurtenissen, waarin u zelf op de voorgrond treedt, waar u eigenlijk de hoofdfiguur gaat worden, dan is u hoofdzakelijk voor rood gevoelig. Droomt u van een toestand, waarin u met anderen samen iets doet, iets volbrengt, iets beleeft, zonder dat u zich of de anderen daarbij eigenlijk het belangrijkst vindt en waarbij het het gebeuren op zich is of de harmonie, die voor u het belangrijkst is, dan is uw hoofdkleur geel. Is de voorstelling, die daarbij optreedt er een van een zuiver persoonlijke aard (rood bv. menselijke liefde of menselijke edelmoedigheid; geel: het stichten van vrede tussen andere mensen of het gevoel, dat je eens wat moet doen om de rust in de buurt te bevorderen), dan zijn dit mineurkleuren. Is het blauw, dan bent u wetenschappelijk ingesteld. Probeert u het allemaal redelijk te doen, ach, dan moet u maar zo denken: elke impuls, die direct stoffelijk vertaalbaar is, is een mineurkleur. Blijkt het, dat u de zaak bij voorkeur abstracter en meer in het algemeen ziet, dan zult u tot een van de majeurstralen behoren.

Onthoud goed, dat er bijna niemand op aarde is, die onmiddellijk onder het witte licht valt. U kunt voor uzelf deze situatie dus rustig buiten beschouwing laten. Het witte licht zal voor elk van u waarde hebben. Het zal voor elk van u onthullend zijn. Het kan uw bijwonen van iets belangrijks of het leren van iets maken tot een begrijpen van de zaak, in plaats van alleen maar feitenlering te zijn. Het geeft inzicht. Het kan van uw stoffelijke liefde misschien een soort kosmische liefde maken of een vaststellen van eeuwige waarde, enz. Het varieert de zaak dus wel, maar het zal toch altijd een stimulans blijven in uw eigen kleur. Als u ook dit kunt volgen, dan zullen mijn verdere conclusies haast vanzelf sprekend zijn.

Als ik voor mijzelf een bepaalde kleur, een bepaalde straal heb ontdenkt en ik werk met een andere straal, dan moet ik mij realiseren, dat mijn werken weliswaar door mijn omgeving wordt bevorderd, indien ik rekening houd met de z.g. mineurstraling, zoals die in het milieu optreedt, maar dat ik nimmer de perfecte kleur heb; dus dat mijn uitstraling nooit 100 % harmonisch kan zijn met de uitstraling van de aarde zelf. Mijn werkelijke prestatie zal – harmonisch gezien – gemiddeld liggen tussen de 60 en 90 %. Naarmate ik meer kleuren in mij voor een kort ogenblik leer vasthouden door mijn persoonlijkheid uit te schakelen, waarbij ik dus de geestelijke kleur volledig kan opnemen ongeacht mijn persoonlijkheid en ik in staat ben later diezelfde procedure, maar dan ook precies zo, te herhalen, wanneer ik de kracht stoffelijk wil uiten, dan zal ik mij niet in de actie en de uitstraling, van kracht werkelijk betrokken gevoelen, maar ik zal daarmee wel een 100 % juist resultaat kunnen bereiken.

Indien ik mij bewust ben van mijn eigen kleur en van de straal of kleur die op een bepaald moment optreedt, dan zal ik verder weten wat de krachten zijn, die op dat ogenblik in mij schuilen. Dit zijn mengkleuren, inderdaad. Maar als ik weet, dat in mij de geloofsfactor erg sterk is, terwijl ik tevens aanvoel dat de heersende straling weten, kennis, bewustzijn betekent, dan zal ik dit misschien kunnen gebruiken om mijn geloof te injecteren in het weten op aarde en daarmee een extra dimensie daaraan verschaffen. Dus het bewust gebruikmaken van het verschil in de eigen afstemming en de kleur, die actief is op de wereld of vanuit de kosmos, bevordert het verrichten van gespecialiseerde taken en maakt het mogelijk goed overdachte plannen, waarbij men niet volgens intuïtie maar volgens overleg te werk gaat, op snelle, doelmatige en juiste wijze te volvoeren.

Met dit alles heb ik u iets verteld over de stralen en over het wezen van de stralen zelf. Er is ongetwijfeld meer hierover te zeggen.

Vragen.

 • Is de heersende straling op het moment van geboorte bepalend voor de verdere ontwikkeling van het kind en werkt die invloed ook al bij de conceptie?

Het antwoord is heel eenvoudig. De stralingen, die optreden tussen het moment van conceptie en de geboorte hebben natuurlijk invloed op het kind, want zij vormen het milieu en zijn dus bepalend voor hetgeen er mét en ín het moederlichaam gebeurt. Indien u het echter bedoelt in de zin van: zal iemands eigen straling dus hoofdzakelijk worden vastgesteld aan de hand van de straal, die op het ogenblik van de geboorte regeert, dan moet ik dit ontkennen. Het is n.l. de verhouding een bepaalde straal en de preferentie daarvoor schept.

 • Kunt u wat meer vertellen over het opzamelen van kracht tijdens een bepaalde invloed?

Ik kan dat althans, proberen. Als je een kracht wilt ontvangen, moet je in de eerste plaats weten dat die kracht er is. Dat is dus tot op zekere hoogte een gevoelskwestie. Het is een je instellen, waarbij je, de waarde van die kracht (meestal via een meditatief proces) in jezelf verdiept. Gedurende de tijd dat je ontspannen bent, is je uiterlijke weerstand t.a.v. die kracht vermindert met een zeer hoog percentage. Het kan zelfs tot 99 gaan. Het resultaat is dus, dat die kracht gemakkelijker toegang tot u krijgt. Naarmate uw eigen wezen meer in overeenstemming is met die kracht (althans daarmee harmonisch is), zult u meer van die kracht in uzelf kunnen opnemen. Het maximum, dat aan opgenomen kracht in uzelf bereikbaar is, is de totale intensiteit van de kracht, zoals zij kenbaar wordt, hetzij via het milieu of via de geestelijke sferen van waaruit uw geest wordt bereikt. Deze energie blijft dan in zichzelf besloten, tenzij u uw gevoeligheid voor de kracht wederom tot stand brengt. Brengt u een harmonie met die kracht tot stand op het moment, dat een andere straal buiten u regeert, dan resulteert daaruit een ogenblikkelijke ontlading van de in u opgezamelde kracht. Is de kracht in u en de straal die buiten u regeert gelijk, dan ontstaat er een meer geleidelijke ontlading van deze kracht, waarbij het gevaar dus kleiner is, dat – zo het een voor u belangrijke levenskracht betreft – u een zekere uitputting na de ontlading zout ervaren.

 • Waar komen deze stralen vandaan? Treden zij in een vaste cyclus op of komen zij in een willekeurige volgorde tot ons?

Het is moeilijk dat precies duidelijk te maken. Inderdaad zijn er cyclische verschijnselen. Maar als we dat helemaal willen ontwarren, dan heeft u werkelijk wel een leergang van een paar jaar nodig. Het komt hierop neer: Er is een ledig centrum in het Al. Hierin bevindt zich een vorm van latente, althans op uw niveau niet geuite, energie. Deze niet geuite energie straalt naar verschillende kanten een zekere kracht uit, die per plaats varieert. Denkt u aan een cirkel met een kasteel met 42 poorten, om een voorbeeld te geven. Elke poort heeft een andere kleurwaarde. De rotatiesnelheid van het centrum is niet geheel regelmatig. Uw eigen beweging in de ruimte is wel een constante, maar zal ook door ruimtelijke omstandigheden – zij het over lange termijn – kunnen variëren. De stralingen, die zo optreden, doorkruisen een groot gedeelte van het Al. Naarmate zij daarbij meer materie – of indien het geestelijke straling is dan ook grotere geestelijke krachten – op hun weg vinden, is de mogelijkheid groter dat ze met geringere kracht bij uw wereld aankomen. Er kan dus een zekere demping in de straling optreden. Periodiciteiten zijn moeilijk geheel aan te geven, maar wij kunnen aannemen dat voor zover het de kleine ritmen betreft, die op aarde erg belangrijk zijn, het gaat om de ongeveer 16-daagse, de 28-daagse, de 73- en 74-daagse ritmen. Daarnaast kennen we dan nog verschillende jaarritmen, waaronder één van 13 maanden, een van 3 jaar en 2 maanden en twee ritmen, die beide liggen in de grootorde van 9 jaar; n.l. de een met een regelmatig terugkerende intensiteitpool van 9 jaar en 1 maand en één op precies 9½ jaar tussenruimte. Dit zijn dus de intensiteiten. Aangezien het verschillende kleuren en stralingen betreft, zal het u duidelijk zijn dat onder omstandigheden twee of meer stralingen op uw aarde bijna gelijktijdig – volgens uw besef – actief kunnen zijn.

 • Worden die stralen altijd gevolgd door dezelfde volgende straal?

Neen. Er is geen vaste volgorde, omdat we die verschillen in tijdswaarde hebben. Daarom zei ik u reeds: het is een zeer ingewikkelde materie. Wilt u precies berekenen, hoe die stralen de aarde bereiken, in welke frequentie en met welke volgorde, dan zou u de relaties van de sterren van ongeveer 1/3 van het Melkwegstelsel t.o.v. elkaar moeten uit rekenen. Dan komt u er misschien. Maar om het nu heel eenvoudig te zeggen. Het is mogelijk, dat wit optreedt met een duur van 3 weken, dat daar na rood optreedt met de duur van een uur, dat daarna weer wit optreedt met de duur van 14 dagen, dat dan geel komt met een duur van 6 maanden, vervolgens weer rood komt met een duur van 2 maanden, enz. Over het algemeen echter zullen de voor de mens op aarde zeer belangrijke stralingen een gemiddelde duur hebben van 2 á 3 weken tot maximum 6 weken toe. Dat zijn de ogenblikkelijke tendensen, waarover ik het meest heb gesproken in mijn inleiding.

 • Hoe moet je een heersende kosmische kracht verwerken en dienstbaar maken, als jouw persoonlijke kleur daarmee niet accordeert? (bv. bij genezingswerk of soortgelijke, activiteiten).

Het geeft niet welke activiteit u kiest, dat maakt geen verschil uit. U kunt een kosmische waarde alleen dan verwerken, indien u zelf daarmede harmonisch bent. Is de kracht voor u niet aanvaardbaar, dan kunt u er niet mee werken. Dit zij uitdrukkelijk vooropgesteld. Bestaat er voor u een harmonie met die kracht, dan zal elke kosmische straling (dus niet de z.g. mineurstraling of de op aarde kenbaar geworden werking van de straal) voor u betekenen: het vermogen om in te gaan tot bepaalde geestelijke waarden of sferen. Dit is heel vaak meer een emotie dan een voorstelling. Het gevoel van verbondenheid en van een zekere spanning wordt echter over het algemeen zelfs lichamelijk overgebracht. U kunt dan uw eigen behoeven of wensen (dus datgene, wat u wilt bereiken) in die sfeer kenbaar maken. U moet begrijpen, dat de vervulling en de wijze van verwezenlijking dan verder uit uw handen wordt genomen, want wat er ontstaat, is de reflectie van de door u uitgezonden kracht in die sfeer, geleid door het bewustzijn van die sfeer en de heersende en regerende normen in die sfeer. Op deze wijze kunt u dus met praktisch elke kracht werken, waarmee u op dat moment harmonisch kunt zijn. Is het uw eigen kleur, dan zult u ontdekken, dat u ook meer begrip hebt voor de wereld, die u ermee bereikt en dat u ook de regels en wetten gemakkelijker kunt beseffen. Dientengevolge zult u in staat zijn om hetgeen u wilt bereiken wat nauwkeuriger uit te werken en heeft u a.h.w. zelfs bij een ingrijpen via een hogere wereld meer controle over het resultaat.

 • Als de mineurkleur en de majeurkleur aan elkaar verwant, zoals in de muziek?

 Ja, ze zijn verwant. Wanneer wij geestelijk- een bepaalde kleur hebben, dan kan het zijn dat onze materiële voorstellingen daarvan afwijken, maar dan zijn we ergens in de stof niet harmonisch; er is dan een conflict tussen geest en stof. Maar aangenomen, dat we tamelijk harmonisch zijn, dan zullen we ontdekken dat onze geestelijke gevoeligheid voor de majeur- of kosmische waarde, praktisch voor 9/10 overeenkomt met de mineurkleur; dus de uitgestraalde milieuwaarde.

 • U sprak over het magnetiseren van water, dat dit afhankelijk is van de straal waaronder dat geschiedt. Is dat niet afhankelijk van de persoon, die magnetiseert?

Ja, natuurlijk. Als iemand niet kan magnetiseren, dan hoeft hij ook geen water te magnetiseren, want dan haalt het niets uit. U moet het zo begrijpen: Als ik op een toneel alleen rood licht heb, dan kan ik doen wat ik wil, maar mijn water zal ook rood zijn. Als ik dat water dan daardoor niet alleen kleur (wat niet alleen een reflex is), maar het ook daardoor beïnvloed, dan zou de trilling van rood in dat water aanwezig moeten zijn, bv. als een temperatuurstijging. Als ik dat water nu wegneem, is de temperatuurstijging daarin nog aanwezig. Als ik nu een andere kleur licht daarop zet (wat mij betreft geel), dan zien wij het rood wel niet meer, maar de werking van het rood blijft in het water aanwezig. Wanneer iemand magnetiseert, zal hij dat doen volgens zijn eigen hoofd kracht en hoofdkleur, dat is duidelijk. Dat bepaalt de geaardheid van zijn wezen en zijn manier van werken. Maar indien hij de capaciteit heeft om kracht, fluïde, over te dragen, dan zal hij dit altijd overdragen in water, dat op dat ogenblik is gefixeerd door de heersende tendens. En wat meer is: door het magnetiseren wordt niet slechts de magnetische kracht in dat water besloten, maar ook de kleur, de straling, die in dat water aanwezig is volgens ons idee van kleur; maar nu geestelijk, de mineurkleur a.h.w. En dat wil zeggen, dat ze daarin is gelegd en dat die kracht zich zal ontladen, wanneer iemand daarvan drinkt, zodat bij het drinken niet alleen de kracht van de magnetiseur tot uiting komt, maar ook de rode kracht. Dan gaan we nog een stap verder: Wanneer de magnetiseur werkt, wordt hij zelf – of hij het wil of niet – beïnvloed door de dan heersende tendens. Dat rood is er. Het rood is deel van zijn leven; dat beïnvloedt zijn denken. Ook al is zijn instelling bv. blauw of goud de invloed rood zal meespelen in zijn manier van werken, in zijn denken, in zijn concentratie en in zijn uitstraling. Het element rood is dan dubbel sterk aanwezig in het gemagnetiseerde water. Het is dus redelijk aan te nemen, dat – zelfs indien de magnetiseur persoonlijk op een andere straal is ingesteld – onder die condities de factor rood in het water zeer sterk aanwezig is en dien tengevolge – ongeacht de andere optredende invloeden – ook tot uiting zal komen, wanneer dat gemagnetiseerde water tot een ontbinden van de daar in besloten kracht komt.

 • Duurt de uitwerking van de kracht als ze wordt gebroken, dan ook enige weken, voordat ze in haar volle kracht tot uiting komt?

Neen. Er is een directe krachtoverdracht. Het verschil van die weken heeft niets met de mens te maken; dat heeft met de aarde te maken. U kunt zich dat misschien wel zo voorstellen: Als u een grote ballon hebt en u vult die met water, dan duurt het een tijdje, voordat die vol is. Er moet een zekere druk op staan, voordat de ventielen, die erin zitten, beginnen met spuiten. Dan moet er dus eerst een lange tijd worden gepompt, het water moet van buiten al binnen stromen, voordat u dat aan de buiten kant van de ballon kunt waarnemen. Dat is dus voor de aarde. En aangezien de aarde met haar uitstraling uw milieu vormt, geldt dit dus ook voor uw milieu, maar niet voor uzelf. Voor uzelf duurt het geen weken of jaren, voordat het tot uiting komt, maar is de werking praktisch onmiddellijk. Praktisch, omdat er verschillende mogelijkheden zijn, aangezien uw eigen gevoeligheid voor de kracht, de intensiteit waarmee de kracht aanwezig is, uw eigen stemming (er zijn heel veel waarden, die daarop kunnen in werken) en daarmee de sterkte, waarmee de kracht in u tot uiting, zowel als de tijd waarop die kracht bij u het snelst of het best tot uiting komt, kan variëren. Maar dat is een variatie, die misschien in een uur ligt; zeker niet in 2 of 3 weken.

 • Uw onderwerp over stralen zegt ons weinig, als wij deze stralen niet kunnen zien of herkennen, wanneer wij ermede te doen hebben. Het lijkt mij, dat dit niet gemakkelijk te bereiken is. Of kunt u het ons “even” leren?

Ik verwijs wederom naar mijn inleiding, waarin ik dat inderdaad heb gedaan. Ik heb u een vuistregel geleerd, waardoor u zonder die stralen te zien en alleen door uw innerlijke reactie de straling ongeveer kunt constateren. U weet ongeveer wat u voor u hebt. En wanneer u dat weet, dan betekent dat – omdat u toch nog een klein onderscheid kunt maken – dat u het onderbrengt bij een van de hoofdkleuren. U weet ook, dat er hoogstens 17 dagen zullen verlopen, voordat die werking ook in de materie kenbaar wordt; dus ook hoe u ermee kunt werken.

 • Heeft het dragen van stenen invloed op het al of niet kunnen werken met deze stralen?

Laten we maar zeggen: Neen. Natuurlijk, er zijn bepaalde stenen; en dat zijn geen gewone stenen. Het zijn voornamelijk kristallen. Daarnaast bepaalde biologische stoffen, die zelfs bijzonder sterk gevoelig zijn voor zekere uitstralingen, ook zelfs voor kosmische straling en zeker voor milieustraling. Die kunnen dan voor de mens een soort startmotor vormen waardoor hij zelf gemakkelijker met die kracht werkt, dat is volkomen waar. Maar ten slotte moet u het werk zelf doen. U kunt een auto aanslaan met de startmotor, maar hij moet toch zelf draaien wil de, auto kunnen rijden. Ik geloof, dat men dit ook kan zeggen in dit verband het dragen van bepaalde stenen, het gebruik van bepaalde vloeistoffen, biologische stoffen en voorwerpen, zelfs bepaalde acties kunnen er toe bijdragen, dat men gemakkelijker, sneller en beter met een bepaalde kracht werkt. Maar het werken moet men altijd zelf doen. Het resultaat is niet afhankelijk van hetgeen men voor het werk heeft gebruikt, maar van het werk dat men werkelijk zelf doet, wat men verzet.

 • Hoe is de reactie en de werkingsmogelijkheden van degenen, die wel onder het witte licht behoren?

Dat is heel eenvoudig te zeggen. Degenen, die onder het witte licht behoren, zijn in staat in elke kosmische straling en in elke reflex- of mineurstraling elk door hen gewenst aspect volledig en met de grootste kracht tot uiting te brengen. Zij zijn hierdoor in staat, indien ze de wit te kracht bewust beheersen, de materie zelf te beheersen. Zij zijn in staat hun eigen levensprocessen te regelen en ze bezitten het vermogen om gelijktijdig in uw wereld en in een geestelijke of in een aantal geestelijke werelden te bestaan. Het resultaat is, dat zij de wonderdoeners zijn waarvan u soms leest of hoort, maar die u zo zelden ontmoet. Heeft u wel eens gehoord van Apollonius in Rome? Misschien heeft u ook wel gehoord van Theocrates, dat was iemand uit Griekenland. Maar de Boeddha kent u. Mozes kent u. Jezus kent u. Ik noem nu maar een paar. Enkelen onder u hebben ook wel gehoord van Kuthumi. Dit zijn voorbeelden van wezens, die levend als mens reeds het witte licht kenden en daaronder ressorteerden en die door de krachten van het witte licht later tot vaak fantastische prestaties kwamen.

 •  a. De terugkaatsing der aarde, gebeurt dat op mineraal gebied?
 • b. Wat voor rol spelen dan de edelstenen’. Ik denk hierbij aan altaarstenen en de stenen, zoals genoemd door Leadbeater in verband met de 7 stralen. Daarbij is de 1e straal volgens hem wit en de bijbehorende edelsteen de diamant.
 • c. Mengkleuren worden gevormd door optelling of door aftrekking der hoofdkleuren?

Laat mij allereerst ingaan op Leadbeater. Hij heeft het systeem aangehouden van Paracelsus en dat heeft één nadeel, het stelt n.l. de kleuren naast elkaar. Maar als wij zien, dat de micro- en de macrokosmos elkaar spiegelen, ook in deze kleuren, dan krijgen we een volgorde, waarbij wit in het midden staat en in feite dus de 4e straal vormt. Wij zullen echter in bepaalde systemen de 6 beperkte stralingen, kleur gelijk, onder elkaar zetten; en dan zetten we wit als overheersende kracht op 7, omdat het elke combinatie van de andere kleuren kan domineren. Het is een wijze van uitdrukken en het is niet belangrijk, of u hierbij het systeem van Leadbeater aanhoudt of het systeem van Aristoteles of de registratie van Jazid. De hoofdzaak is, dat u weet wat die kleuren zijn.

 • Wat is de relatie met de edelstenen?

De relatie met de edelstenen is eigenlijk betrekkelijk gering. Een edelsteen is een kristallisatievorm. Een kristal heeft in zich een vaste structuur en daardoor heeft het een vaste reflex- en refractiewaarde plus een vaste eigen trillingswaarde. Dat betekent dus, dat de edelsteen gemakkelijker dan andere materie krachten opneemt en weerkaatst en eventueel ook kan vasthouden. Wat dit laatste betreft, wil ik opmerken, dat vele edelstenen waaronder inderdaad de diamant, de neiging vertonen om de menselijke emoties en de uitstraling van de menselijke aura, voor zover die een bepaalde hoofdtoon heeft, voor een lange tijd te absorberen en honderden jaren vast te houden. Vandaar sommige vervloekte edelstenen.

 • Wat betreft de trilling van de aarde zelf: Begint die op mineraal vlak?

Neen, zij begint in het omzettingsproces, dat zich nog steeds afspeelt in de kern van de aarde. We zouden kunnen zeggen: het begint eigenlijk op subatomair vlak. Daarna gaat die werking door, zij komt o.m. op mineraal vlak terecht en zal zich voortplanten in al datgene, waarin de grondbestanddelen van de aarde aanwezig zijn. Zou er op aarde een element zijn, dat daar normaal niet voorkomt, dan zou dit niet kunnen reageren. Het zou dan niet daarmee doordrenkt en erdoor beïnvloed worden. Maar alles, wat tot de aarde behoort, wordt – aangezien de werking op subatomair vlak begint – daardoor inderdaad beroert.

Ten laatste de kwestie van de altaarstenen.

Altaarstenen zijn symboolstenen. Zij hebben dus niets te maken met de edelsteen, die door zijn structuur (dus zijn wezen zonder meer) een betekenis heeft. Een altaarsteen kan de z.g. inzetsteen zijn, die wij in de moderne tijd nog bij vele godsdiensten vinden. Het kan de oude offer- of altaarsteen zijn, zoals de heidenen die gebruikten. Hij wordt echter gezegend en wordt het brandpunt van een eredienst en van de gedachten. Door de wijding of zegening wordt hij in de voorstellingswereld der mensen a.h.w. losgemaakt van de andere soortgelijke stenen. Het resultaat is, dat de menselijke gedachte – bewust of onbewust – zeer sterk op deze materie is geconcentreerd en dat – zolang dit proces met een zekere regelmaat kan voortgaan – er dus een grote selectieve werking van die stenen uitgaat. Niet wegens zijn structuur, maar wegens de menselijke gedachten kracht en uitstraling, die daarin verankerd zijn. Indien daarbij dan nog sterke emoties optreden, kan het soms duizenden jaren duren, voordat de remanente waarde van zo’n altaarsteen geheel is verbruikt en hij dus weer reverteert tot normaal mineraal, dat geen enkele bijzondere voorkeur meer heeft.

Mengkleuren.

Omdat wij altijd te maken hebben met 2 kleuren, die een mengkleur vormen, zeggen wij: het is altijd een optelling. In de praktijk zal dit niet altijd juist zijn, ik zeg dit erbij. Maar omdat de mogelijkheid, dat dit juist is, toch zeker 4 op 5 is en het onderscheid tussen de werking der kleuren voor niet-ingewijden zeer moeilijk is, zou ik u de raad willen geven: telt u altijd uw kleuren op. U zult ontdekken, dat in een enkel geval de zaak niet opgaat. Merkt u dat (innerlijk b.v.), past u dan eens de vermindering t.o.v. elkaar toe en u zult ontdekken, dat u dan een tweede mogelijkheid hebt gekregen. Begin echter altijd eerst de kleuren op te tellen en alles te zien als hun product. Besef daarbij verder, dat zij nimmer in gelijke mate aanwezig zijn, behalve op een zeer kort moment, n.l. wanneer beide kleuren t.o.v. elkaar even sterk zijn. Daar de kracht van de straling echter voort durend kan variëren in intensiteit zowel als in duur, in vibratie tempo, kunt u wel aannemen dat ze altijd het sterkst is gericht op de achter u liggende kleur, tenzij u in meditatie geen spoor van die kleur kunt terug vinden.

 •  Wat bedoelt u met aftrekken en optellen?

Als u 2 kleuren noemt en u mengt ze, dan hoeft u een nieuwe kleur, die het resultaat is van die twee. Maar een kleur is eigenlijk een reflectie. Die reflectiewaarde kan men uitdrukken in een getal: het trillingsgetal van het gereflecteerde licht. Dan kan men dus ook een waarde daarvan afnemen. Nu blijkt, dat men dan een andere kleurwaarde krijgt en meestal – helaas ook – een duistere kleurwaarde. Dat wil zeggen, dat bij het aftrekken van kleuren op deze wijze over het algemeen de minder gunstige symptomen op de voorgrond komen. Heel eigenaardig, tenminste met deze stralingen.

 • Komt het voor, dat een nieuwe kosmische straal met de oude straal in conflict komt, of absorberen ze elkaar?

Het is zo dat je – en dat heb ik ook in de inleiding gezegd – die mogelijkheid wel hebt, als je werkt met bv. blauw. De aarde begint blauw (dus logisch, wetenschappelijk denken) uit te stralen en gelijktijdig komt er goud: de kosmische straling. In onszelf is een vitaliteit, maar we kunnen die niet ontladen in het zuiver wetenschappelijke, omdat er te weinig objectiviteit in zit. Dan resulteert dat – zie de inleiding – in een geloofswaarde. Die geloofswaarde maakt het ons mogelijk met onze innerlijke kracht nog akkoord te gaan en toch tegelijkertijd de kennis vermeerderende kracht, die de aarde op dat ogenblik reflecteert, niet te verwerpen. We moeten dus vaak een compromis zoeken. Het is zelfs wel eens mogelijk – het zal niet zo dikwijls voorkomen – dat wij bv. kosmisch een sterke rode impuls hebben gehad en dat deze na de reflectietijd, die dan net begint (want het is eigenlijk de aarde, die dan de zaak vertraagd teruggeeft op haar eigen niveau), weer wordt gevolgd door een flits van kosmisch rood. Die kan een paar uur of een paar weken duren, dat geeft niet. Op het ogenblik, dat de aarde rood reflecteert en er kosmisch rood is, ontstaat er een geweldige eenheid van geestelijke waarde, van gevoelswaarde en van verstand. Dan kan men zeggen, dat de mens op een dergelijk ogenblik, maar alleen op een dergelijk ogenblik, werkelijk volledig gepreconditioneerd en haast gepredistineerd is, gezien zijn vorige levens, tot bepaalde acties en reacties.

 • Kan het bestaan dat iemand een kleur ziet als hij ontvankelijk is? Je ziet vandaag alles bv. groen of alles lila?

Als u dat letterlijk bedoelt, is het altijd fantasie. Maar “zien” is een eigenaardige term. Je kunt zien met je ogen dicht, bij wijze van spreken. Dat is dus geen zien meer in de letterlijke zin van het woord; en dan is het wel mogelijk. U kunt dus wel degelijk een kleur in zoverre aan voelen, dat het u lijkt, of alles daardoor wordt beïnvloed. Om een voorbeeld te geven: U kunt een gevoel hebben van duister, van ontzag of van geweld.. U kijkt naar een zonnige wereld en dan is het toch of ze somber is. Het is hetzelfde zonnige landschap, dat u gisteren mooi vond, maar vandaag zit er iets dreigends, iets onbestemds in. Het is er niet werkelijk, u projecteert dat erin. Dit is nu een gevolg van iets, wat u aanvoelt. Op deze manier kunt u dus ook wel geestelijk ervaren kleuren projecteren, zodat ze een bepaalde nadruk geven aan hetgeen u op aarde ziet. Op die manier kunt u inderdaad de kleuren wel eens zien.

 •  Zit er intelligentie achter deze stralingen?

Mag ik u eens een eigenaardige vraag stellen? U heeft ongetwijfeld een horloge. Ik heb er hier een. Dat ding geeft de tijd aan. Er draaien allerlei radertjes in volgens vaste regels. Zit daar intelligentie achter of niet?

 •  Van degene, die het horloge heeft gemaakt.

Juist. Op dezelfde wijze is de Schepper het begrip, het weten, het bewustzijn, de intelligentie achter de totale schepping; ook achter dit mechanisme, als ik het zo eens mag noemen. We kunnen dus wel zeggen, dat het een uiting is van een goddelijke bedoeling of een goddelijke wil, maar dat het, voor zover wij kunnen nagaan, een zo grote regelmaat bezit, dat we het op zich kunnen beschouwen als een mechanisme en dus niet als een zelf-bezielde kracht. Als bezielde krachten beschouwen we wel de z.g. Heren der Stralen. Maar dat is weer iets anders. Dat zijn de entiteiten, die – meer in harmonie zijnde met deze kern van alle leven – zich op een bepaald terrein a.h.w. volledig uiten en die optreden als mogelijke heersers en regulatoren van die kracht op de punten, waarop die kracht gericht is. Er is dus wel een denkend vermogen in die straling aanwezig dat daarin leeft zoals u in uw atmosfeer (het is vaak een heel hoog bewustzijn met heel veel kleinere bewustzijnsvormen eromheen), maar dat heeft niets te maken mot de bron van de straling zelf en ook niet met de wetmatigheid die de straling beweegt. Het kan wel aansprakelijk zijn voor de reacties van iemand of van iets, wat dan in de geestelijke waarde van die straling treedt en zo a.h.w. de wereld van de Heren der Stralen binnenkomt.

 • Als een mens behoort tot een speciale kleur straal, blijft hij daar dan tot in de eeuwigheid toe behoren of verandert hij nog wel eens?

De mens kan veranderen.

 • Met zijn incarnatie?

Neen, met zijn geestelijke bewustwording. Daarmee heeft de vraag al of niet incarnatie weinig te maken, ofschoon een incarnatie heel vaak het bewijs is van een verandering van bewustzijn of van een verstarring. Wanneer u in uw leven zodanig bewust wordt, dat uw concept van God en van de kosmos een andere wordt, dan bent u ook met andere delen van het Goddelijke en van de goddelijke uiting harmonisch. Dat betekent, dat uw innerlijke kracht reageert op een andere kosmische straal. Uw lichaam zal dan normalerwijze blijven reageren op de oude straal. Maar als uw geest meester is over het lichaam, zal ook het lichaam langzaam maar zeker zijn reacties veranderen en op den duur weer harmonisch zijn met de geest en daardoor onder een andere straal ressorteren dan bij de geboorte. Die mogelijkheid bestaat. Ik wil niet zeggen, dat het heel vaak voor komt, dat zou overdreven zijn, maar het is mogelijk.

 • Komt het ook wel voor, dat je verandert van straal in de geestelijke sferen?

Ja, als je bewustzijn verandert, dan verandert het lichaam. En aangezien je in de geestelijke sfeer geen lichaam hebt, is daarmee de mogelijkheid van een strijdigheid weggevallen. Dat betekent wel een vermindering van ervaring (de bewustwording van de waarde van de nieuwe straal wordt minder snel bereikt), maar aan de andere kant betekent het ook wel dat je een hele hoop conflicten eigenlijk hebt ontweken.

 •  Is de kleur of de straal van het ego onveranderlijk?

Het ego is in zijn kern verwant aan de goddelijke kracht, dat weet u. Maar dat wil dus ook zeggen, dat het ego verwant is aan al datgene, waarin de goddelijke kracht zich openbaart, dus ook aan alle stralen. Dat wil zeggen, dat het ego als geheel wel degelijk van straal tot straal kan wisselen; en om iets verder te gaan, dat – wanneer het ego eenmaal zover is gekomen, dat het in staat is de goddelijke waarde in zich te beseffen – dat het behoort onder de witte straal, die zoals ik u in de in leiding heb verteld alle andere stralen in zich bevat en tegelijkertijd overheerst. Dat is dus eigenlijk het doel.

 • Is er een bepaalde volgorde in de stralen, dat ze op elkaar volgen?

Neen, die is er niet. Het is net als met een stratenplan. Je kunt soms niet zonder meer van de ene straat in de andere komen, maar je kunt er langs deze kant en langs die kant eveneens komen. Je kunt dus heel vaak langs verscheidene wegen van de ene straat tot de andere gaan. De stralen hebben dus geen vaste volgorde, volgens welke elke mens bewust moet worden. Wel kan worden gezegd, dat een mens ten minste de 3 kosmische stralen (de 3 kosmische kleuren) in zich gekend en verwerkt moet hebben en dat hij ten minste zichzelf en de materie, vanuit die straal beheerst moet hebben, wil hij dit kunnen bereiken. Het is dus niet noodzakelijk, dat u alle stralen ook in de materie gehad moet hebben, mits er bij elke verandering van geestelijke straal een beheersing blijft bestaan t.a.v. de materie.

 • Is de vergroting van bewustwording een natuurlijk proces, zoals het groeien van een plant?

Ik zou zeggen: het is een natuurlijke mogelijkheid, zoals de plant in het zaad bevat is. Maar het is geen natuurlijk proces in die zin, dat het door krachten, waarover men zelf geen zeggenschap heeft, wordt geregeerd. De mens vormt voor zijn bewustwording gelijktijdig het zaad (de totale mogelijkheden) en het milieu. Hij moet dus zorgen, dat de in hem bestaande waarden voortdurend worden gevoed; dat zij een redelijke, geen al te grote, maar een redelijke bescherming krijgen; dat zij dus ook de kans krijgen om zich te ontwikkelen, te ontplooien en te vermeerderen. De bewustwording zou ik daarom (vanuit een menselijk standpunt althans) niet willen omschrijven als een natuurlijk proces maar als een door de wil beheerst en geredigeerd levensverschijnsel.

 • Is dan de wil niet en kwestie van groei?

Over het algemeen is het geen kwestie van groei, maar van besef. De wil groeit n.l. naarmate het besef en daardoor de begeerte intenser wordt.

Vrienden, ik geloof dat het tijd wordt ons betoog te gaan beëindigen. Ik wil u erop wijzen, dat we hier eigenlijk een algemeen overzicht hebben gegeven. Er zitten vele punten in, die u kende. Wat u waarschijnlijk niet kende, zijn de praktische mogelijkheden, die daarin voor u zitten. Als u iets van die stralingen weet, dan begrijpt u uzelf een beetje beter, want u heeft ook uw wisselende stemmingen en uw perioden, dat u absoluut disharmonisch of absoluut harmonisch bent. U heeft dagen, dat u denkt alles aan te kunnen en dagen, dat niets u lukt. De stralingen zijn daarvoor een groot deel voor aansprakelijk en zij maken u duidelijk waarom. Indien u het waarom begrijpt, kunt u er iets aan veranderen. Het is het gevangen zijn in het onbegrepen mechanisme van kosmische werkingen en stralingen, waarin de mens weinig of geen inzicht hoeft en dat nog niet behoort tot zijn redelijke conceptie, waardoor hij eigenlijk zo hulpeloos is. Die hulpeloosheid kunt u voorkomen. Ik heb vanavond geprobeerd er iets toe bij te dragen, dat u zich wat minder hulpeloos zult voelen t.a.v. het noodlot. Dat kan natuurlijk in het begin voor u een paar moeilijkheden baren, daarvan ben ik helemaal overtuigd, doch die zijn toch niet zo groot als u denkt, want ik heb alles zozeer vereenvoudigd, dat het voor u allen mogelijk is en als punt van uitgang juist. U kunt dus met hetgeen gegeven is werkelijk wel iets doen. Uit uw vragen blijkt, dat u daarvoor ook wel enige belangstelling hebt. Houdt u niet te veel bezig met het nazoeken van hetgeen ik heb gezegd in andere boekwerken. u zult fragmenten ervan zo hier of daar aantreffen, maar een verschil in formulering kan reeds misleidend zijn. Wat ik heb gegeven is een praktische gebruiksaanwijzing. Wat ik heb gedaan, is u een praktisch begripsbeeld van uw leven en van uw wereld geven. Ik hoop, dat u ervan gebruik zult willen en kunnen maken. Ik hoop, dat u – als zovele mensen in deze dagen gevangen in een wereld, die u niet aankunt – zult beseffen: ik kan mij vrij maken. Dat is geen kwestie van uiterlijkheden, van regeringen en gezag. Het is allereerst een kwestie van de erkenning van jezelf en het gebruiken van de krachten rond je. De mens in de moderne wereld is als iemand, die zich in een aantal enorme stromingen bevindt. Hij wordt door het water meegesleurd en het lijkt, of hij in de afgrond zal worden gezogen. Maar indien hij weet, dat er naast elke stroming een tegenstroming is, dan kan hij – vaak met betrekkelijk weinig moeite – de overkant bereiken. Hij kan zich steeds weer een stukje door de stroom laten dragen. Uw tijd is op zijn minst genomen een zware stroomversnelling. U meent misschien, dat u met die wereld te pletter moet slaan. Geloof me dat is niet nodig. Die wereld als geheel zal niet te pletter slaan. Maar indien u weet, wat u kunt doen – en dat heb ik getracht u te leren – dan kunt u voor uzelf zekerheid scheppen, maar ook voor anderen. U kunt anderen zeggen: Let hier op. Hier is een juiste stroming, die brengt ons de goede kant uit. U kunt iemand, als hij in een verkeerde stroming zit, misschien redden, omdat het maar een enkele greep in het gevaar is om die ander in veiligheid te brengen. En daaraan is behoefte. De kosmische stralen dicteren wel zo’n beetje de stemming en de sfeer op uw aarde, maar indien u het van tevoren kunt weten, kunt u voorzorgen nemen en kunt u vandaag reeds nagaan welke taak u morgen kunt vervullen, die daardoor dan gemakkelijker en sneller zal verlopen. En dat is hetgeen wat hier toch wel het meest belangrijke is en blijft. Ik ben erg dankbaar voor uw vele vragen. Ik ben mij ervan bewust, dat je zo’n groot terrein niet in één uur en niet in één dag kunt behandelen. Je kunt een paar grondregels geven. Dit is de gebruiksaanwijzing. Vraagt u niet al te veel waarom? U weet: dat is de juiste weg. Ik heb getracht u de juiste weg te geven. Aan u om te besluiten wat u ermee doet. De krachten van de komende tijd en zeker van het komende jaar zullen u bewijzen, dat het nodig is een beetje meesterschap te verwerven voor uw eigen vrede, gemoedsrust en geluk, maar ook voor die van anderen. In een tijd van omwenteling en verandering van waarden zoals in deze overgangstijd naar Aquarius, kan de mens zichzelf zijn en blijven. Ik zal God dankbaar zijn, dat ik deze avond tot u heb mogen spreken, indien ik slechts een van u geholpen heb zo vrij te komen uit de noodlotswaan die de mens in deze dagen schijnt te beheersen.

image_pdf