De toekomende evolutie onder Aquarius.

image_pdf

6 oktober 2001

Inleider.

Goedenavond broeders en zusters,

Ik heb vandaag een beetje de moeilijke taak om als inleider te dienen voor een broeder van de Witte Broederschap, die hier vandaag een bepaalde boodschap wenst te brengen.  En dit in verband met de chaotische situatie die op het ogenblik rondom de aarde aanwezig is.

Het is namelijk zo dat er op het ogenblik van onze zijde uit zeer veel groepen bezig zijn om te proberen een evenwicht op deze aarde te behouden. U zult begrijpen dat dit niet zo evident is gezien de gedachtegolven en de manipulatie die bezig is om de mensen tegen elkander op te zetten en om als het ware de oorlog op alle terreinen te doen uitbarsten.

Het is om deze reden dat ik vanavond geen groot onderwerp zal behandelen. Ik zal trachten, gewoon even voor degenen die nog niet weten hoe het hier functioneert, uit te leggen wat we op het ogenblik aan het uitwerken zijn. Ik kan u niet garanderen dat er na de boodschap van de Witte Broederschap nog een meditatie kan volgen. Dat zal afhangen van in hoeverre het medium nog in staat zal zijn deze functie te volbrengen.  Je moet rekening houden met hetgeen wat door gaat komen,, of de entiteit die door gaat komen; we moeten eerst zorgen dat er een serieuze aanpassing qua trillingsniveau gebeurt, om te voorkomen dat het medium lichamelijke schade zou oplopen.

Daarom is het nu zo dat deze inleiding gewoon algemeen wordt gehouden, terwijl we volop bezig zijn de sfeer, als dusdanig ook hier aanwezig in dit gebouw, te verdichten, zodat de mogelijkheid er is voor de spreker zijn boodschap te laten brengen.

De meesten onder u kennen de Witte Broederschap wel; dat is de organisatie die onder andere verantwoordelijk is voor zeer vele zaken die op deze aarde gebeuren.  Vanuit onze organisatie hebben wij jaren geleden toegezegd dat we met hen samen wouden werken wanneer dat ons gevraagd is geworden; wel met enige restricties omdat wij vanuit onze vereniging, zoals de meesten weten, redelijk op het punt staan van verdraagzaamheid, en dat wij niet zo voor te vinden zijn op een redelijk sterk ingrijpende manier zaken aan mensen duidelijk te maken.  Dit is eigenlijk het grote verschil tussen onze Orde en de Witte Broederschap die, wanneer zij het nodig vinden, wel degelijk zeer ingrijpend durven optreden. Met als gevolg dat er dan natuurlijk hier en daar wel een keer onvoorziene zaken kunnen gebeuren, voor de mensen althans.  Ze zijn ook degenen, dat weten de meesten onder jullie hier ook wel, die bijvoorbeeld de leiding hebben van het Wessac – gebeuren en zo verder.

Op het ogenblik, beste mensen, zitten we in een periode die zeer beslissend aan het worden is voor hoe het nu veder gaat gaan op deze planeet.  Het is misschien voor de meesten niet altijd direct duidelijk wat er achter de schermen allemaal aan het gebeuren is.

Wanneer de zaken niet in de hand zouden kunnen worden gehouden, dan mag u er van op aan dat op enkele maanden tijd, ik zeg wel degelijk enkele maanden en ik spreek hier niet over jaren of tientallen jaren, de aanblik van deze wereld zeer grondig zal gewijzigd zijn, maar niet in het voordeel van de mensheid.

We trachten op het ogenblik alles te doen om te voorkomen dat het zo’n vaart zal lopen.  Nochtans weten we dat we de kosmische evolutie en tendensen die op het ogenblik aanwezig zijn, echt niet meer kunnen afremmen of als dusdanig ombuigen, dat voor de mens, en zeker hier voor jullie contreien, alles bij het oude zal blijven. Dit is kosmisch gezien totaal onmogelijk.

Je zult in de komende maanden en wat er op volgt hoe dan ook de flexibiliteit moeten hebben om dag na dag u aan te passen.  En daarom is het misschien interessant, beste mensen, om te beseffen dat de mens niet alleen mens is, maar ook geest.

Daarom is het misschien ook interessant dat jullie een beetje meer aandacht gaat besteden aan jullie innerlijk.  Dat je gewoon meer tracht te luisteren naar jullie gevoel, jullie intuïtie, en dat je in de komende tijd meer gaat handelen volgens jullie aanvoelen, dan wel volgens jullie ratio.

Want als je met de ratio meegaat, ga je mee met hetgeen de chaos op het ogenblik aan het creëren is.  Die is zeer rationeel de ondergang van een groot deel van de mensheid aan het creëren, langs meerdere kanten.  Het is niet langs één kant, maakt u daar geen probleem rond.  Het is niet dat wij zeggen: die partij of die partij is de schuldige.  Het is een gebeuren dat over gans de planeet zich aan het voltrekken is.  En het is in zo’n chaotische toestand bezig dat eigenlijk niemand meer weet tegen wie of wat hij eigenlijk bezig is. En dat zul je opmerken in de komende dagen.

Op het ogenblik gebeuren vele zaken waarvan jullie hier op deze momenten nog niet van op de hoogte zijt.  Het advies dat ik jullie daarin kan geven is: stel u er neutraal tegen op.  Ga niet mee in discussies over het gebeuren. Want alle gedachten die je emotioneel mee laat gaan in de richting van: ik span voor die of ik vind dat juist of dat, is een gedachte die aansluit bij het gehele chaotische gebeuren, en dat u als zodanig ook daarvan deelachtig maakt.  Let daarvoor op.  Tracht gewoon volgens uw intuïtie te handelen, zo goed je kunt.  Tracht in uzelf dagelijks enkele minuten rust te vinden; hetzij onder de vorm van gewoon overdenken, maar dat je toch even afstand neemt van het gebeuren.

En voor de rest, beste mensen, zou ik zeggen: wat er rondom u gebeurt – en daarmee bedoel ik rondom u, bedoel ik uw eigen straat, uw eigen omgeving, niet op 1000 of 2000 km hier vandaan – en waar je kunt helpen, doe het gewoon.

Vraag u daarbij niet af: wat gaat een ander daarover denken, of denk niet: dat moet maar de sociale organisaties arrangeren, ik kan mij dat niet aantrekken; waar uw hulp gevraagd wordt, of waar je ziet dat je hulp kunt geven in de komende tijd, wel doe het spontaan.

En zo zul je zien, bouw je rond uzelf een sfeer op , die geestelijk rustgevend is, en waaruit jezelf nog heel veel kunt leren en waar dat je u eigen a.h.w. mee kunt afschermen tegen de grote chaotische golf die op het ogenblik bijna iedereen op deze aarde beroert.

Wanneer je bv. in het verkeer agressief behandeld wordt; wanneer er zaken gebeuren die als het ware uw bloed doen koken, tracht gewoon niet te reageren. Doe gewoon of het niet is gebeurd. Laat u niet meesleuren. Want voor je het weet zit je met broks. En het komt er dan heus niet op aan of u gelijk had ja of nee. De broks zullen u wel duidelijk maken dat het eigenlijk niet meer ter zake deed of je het gelijk aan uw kant had ja of nee.  En dit geldt voor alles. Houdt daar de komende dagen en maanden rekening mee.

Geloof ook niet alles dat op het ogenblik naar u toegezonden wordt.  Daarmee willen we duidelijk zeggen dat alle, maar dan ook alle zaken die u door de media op deze moment ontvangt hoe dan ook gefilterd zijn.

Ik neem hier waar dat mensen denken dat wij niet mee zijn.  Want dat dat via de moderne communicatie niet mogelijk is, dat er systemen bestaan, zoals internet, die daar niet onderhevig aan zijn.  Lieve mensen, je vergist u.  Zelfs dat medium wordt op het ogenblik door de overheid op een zulke wijze gemanipuleerd, dat je gewoon niet weet wat de waarheid is en wat gemanipuleerd is.  Het is niet omdat je denkt: het komt van die of van die, dat het correct is.

Er zijn zoveel manipulaties, zoveel mogelijkheden, dat je daar het juiste niet in zult kunnen terug vinden. En je zult zien, het is ook een mogelijkheid om in het nieuwe dat gaat gebeuren, enorme zaken te verspreiden, waar men op het eerste zicht gewoon geen erg op heeft.  Maar die, wanneer het later zal bekeken worden, toch een enorme impact zullen gehad hebben.

Neem gerust van ons aan, beste mensen, dat op het ogenblik geen enkel technisch middel vrij is van manipulatie.  Alles wordt op het ogenblik gemanipuleerd, ofwel naar de kant van de ene, ofwel naar de kant van de ander.  Maar niets op het ogenblik geeft de juiste waarden weer.  De juiste waarden zijn enkel nog te vinden binnen uzelf.  En dat wordt in de komende maanden het grote probleem voor de hele mensheid.

Men zal u langs alle kanten vragen partij te kiezen. Stel u neutraal, doe het niet. Keer in uzelf en volg de stem in uzelf. Als dusdanig zul je beter aan alles wat gebeurt weerstand kunnen bieden. Of om het zo te zeggen: ondergaan zonder dat het als het ware teveel problemen voor jou meebrengt. In zoverre natuurlijk dat wij vanuit onze zijde problemen bekijken naar het stoffelijke. Want wat het stoffelijke aangaat: daar vallen zekerheden tenminste zeer snel weg.  Hetgeen je geestelijk in ontwikkeling hebt, die bagage, kan niemand u afnemen.

Lieve vrienden, ik moet hier het medium overgeven, de aangekondigde spreker zal binnen enkele ogenblikken het medium overnemen. Alstublieft, hou het heel rustig. Wanneer de spreker zou vragen, maar ik denk dat het niet zal gebeuren, of er vragen zijn, kun je vragen stellen; wanneer dit niet gesteld wordt, gelieve dan ook niet, vragen te stellen.  Luister gewoon naar hetgeen gaat gebracht worden.  Wanneer de spreker gedaan heeft, zal ik even terug komen, en zullen we zien hoe we de bijeenkomst verder kunnen zetten. Vrienden, ik vraag jullie nu even de uiterste stilte.

Gastspreker.

Verontschuldig mij dat ik even uw tijd in beslag neem en vraag even te luisteren naar hetgeen wij aan de mensheid willen brengen.  De boodschap die ik u hier vandaag in dit kleine groepje breng, wordt op dit ogenblik op meer dan honderden plaatsen over de ganse wereld gebracht.

Ik moet jullie vertellen dat de aarde waarop u leeft op dit ogenblik een voor de mens catastrofe is aan het doormaken. Ik zeg hier wel duidelijk voor de mens, en niet voor de aarde zelf.

Wanneer de mens niet wil begrijpen dat ieder ander mens op deze aarde zijn broeder of zijn zuster is, dan is het ook voor de mens onmogelijk om in de nieuwe tijd, die nu aangebroken is en die de mens Aquarius noemt, te blijven existeren. De mens heeft de laatste tijd zelf voor zijn beulen gekozen.  Hetgeen wat nu gebeurt, lieve mensen, is gewoon door de mensheid zelf gevraagd.

Wij hebben, vanuit onze zijde, periode na periode, geprobeerd om de haat, het wantrouwen, de jaloezie te ontmantelen. Steeds hebben we moeten opmerken dat de wijze waarop wij het probeerden, en zoals de Orde waar jullie medium toe behoort het heeft geprobeerd, steeds weer heeft gefaald, omdat het egocentrisme, het egoïsme van de mens de bovenhand haalde.

Op de plaatsen waar de mens volgens jullie geen menswaardig bestaan kent, daar is men er wel in geslaagd om wel degelijk voor elkaar te bestaan. Daar zijn vele mensen er in geslaagd om de woorden “heb uw broeder en uw zuster lief” waar te maken, en om het weinige dat men bezat, te delen.

Spijtig genoeg hebben we keer op keer moeten vaststellen dat het in de huidige hoog technologische maatschappij meer en meer onmogelijk werd om de fundamentele waarden van het mens-zijn door deze mensen te laten beleven en deze mensen een werkelijk zinvol bestaan te laten leiden.

Al  deze factoren hebben ertoe geleid dat de wereld vandaag voor de grootste verandering sinds duizenden jaren staat.  Een groot deel van uw huidige maatschappij zal in korte tijd moeten ervaren dat al zijn waarden, al zijn belangrijkheden, gebouwd zijn op drijfzand. Gans deze maatschappij zal ervaren dat waar de mens mens is geweest onder de mensen ondanks dat deze in de ogen van de moderne technologische maatschappij dwazen waren, dat deze dwazen de toekomst zullen gaan uitmaken. Want zij beseffen dat naastenliefde betekenis heeft. Dat men hier op deze aarde leeft in harmonie met de aarde. Dat de aarde u alles kan geven, alles kan schenken wanneer je de aarde respecteert, wanneer je alle evenwichten laat bestaan.

We staan op het punt dat de mensheid zal moeten inzien dat zij niet het summum in de schepping zijn, maar dat zij slechts een klein radertje zijn in de totale Schepping, in de totale Kosmos.  Daarom, lieve mensen hier aanwezig, trachten wij de volgende boodschap aan u door te geven:

Steun elkander waar je dit ook kunt. Vraag u niet af: wat kost me dit. Help een ander zoals het voor u mogelijk is.

Laat alle haat, alle disharmonie, alle negativiteit naar de mensheid, hoe dan ook omschreven, achterwege.

Wat er ook gebeure, laat u in deze omstandigheden niet opzwepen  Trek u terug, desnoods in gebed, in meditatie, of welke vorm dan ook die voor u rust kan brengen.

Herken in u de aanwezigheid van het goddelijke, hoe u dit ook wilt omschrijven.

Wees ervan overtuigd dat u een onmisbaar deel bent van dat Goddelijke, zoals ieder ander. Maar door het te beseffen, krijg je de mogelijkheid om in een voor jou afgeschermde wereld als het ware te evolueren binnen de chaotische toestand, die rondom u overal aan het toenemen is.

Luister naar uw innerlijke stem, vraag u niet af vanwaar het komt. Begin geen discussies over: is dit nu de geest, is dit God, of zijn het mijn gedachten? Wanneer je aanvoelt: ik moet zo of zo handelen, volg uw aanvoelen.

Vanuit onze zijde wordt op dit ogenblik zeer sterk gewerkt bij ieder die openstaat voor het Licht. Bij ieder die deze wereld in positieve zin, en de mensheid in het bijzonder, wil helpen, wordt vanuit onze zijde geïnspireerd, zo sterk wij kunnen. U zult de komende tijd, en hier zijn er zeker aanwezig die het zeer snel zullen meemaken, waarnemingen doen over de grens van het stoffelijke heen, heb daar geen schrik van.  Neem gewoon waar en tracht hetgeen wat u gebracht of gegeven wordt, gewoon te aanvaarden. En wanneer men u vraagt ergens een positieve handeling te volvoeren, tracht gewoon te volbrengen wat voor u mogelijk is, zonder dat er een  ‘maar ik moet nog dit’,  of ‘maar ik moet nog dat’ gesteld moet worden.

Wanneer al deze zaken zich langzaam maar zeker voltrekken, zullen de meesten onder u opmerken dat zij alleen komen te staan.  Dat hun omgeving in vele gevallen drastisch wijzigt, en dat degenen die voor de harmonie niet open willen staan, verdwijnen of voor jou bijna onbenaderbaar worden, omdat er zulke grote verschillen in uitstraling ontstaan. Laat ook dit weer, hoe hard het ook moge zijn, aan u voorbij gaan.  Je zult opmerken dat je, wanneer je deze zaken aan jou laat voorbijgaan, geconfronteerd zult worden met anderen die op dezelfde wijze denken en werken als dat jij bezig bent.

En zo, lieve mensen, kunnen we er in slagen langzaam maar zeker terug een positief web als het ware rondom deze aarde te ontwikkelen, waardoor vele mensen een beter leven kunnen krijgen en waardoor de aarde zich op haar wijze terug in evenwicht kan herstellen.

Indien we daar niet in slagen, dan moeten we tot onze grote spijt de aarde laten voor wat nog mogelijk is, dat wil zeggen: zeer primitieve bewustzijnsvormen.  En dan zou de opbouw gedurende miljoenen jaren in menselijke tijd op zeer korte tijd weggeveegd zijn. Dit willen we ten koste van alles vermijden. Wanneer we het web voldoende kunnen ontwikkelen, dan kan er na verloop van tijd terug een betere periode voor deze aarde, en voor de mens die daarop wil incarneren, aanbreken.

Lieve mensen, jullie hebt op dit ogenblik meer dan jullie beseffen het lot van deze wereld in handen. Het lot van deze wereld is heus niet in handen van een president, een generaal of een terrorist.  Dat kan het zijn wanneer jullie zich daar aan ondergeschikt maken.  Wanneer je vertrekt uit het positieve, het Lichtende, vanuit het Goddelijke zoals het in jullie leeft, dan zijn die president, die generaal, en die terrorist niet meer dan een paar lastige muggen die, wanneer ze jou teveel lastig vallen, gewoon verpletterd worden.

Lieve mensen, dit was hetgeen ik jullie heden wou brengen.  Denk niet dat dit een onheilsboodschap is. Denk niet dat ik gezegd heb dat het einde der tijden gekomen is. Dit is het zeker niet.

Wat het wel is, is een boodschap dat er een nieuwe tijd aanbreekt, en dat die nieuwe tijd ofwel positief kan zijn – dat die nieuwe tijd voor de toekomstige mensheid als het ware een gouden tijd zou kunnen zijn op spiritueel gebied, en zelfs op materieel gebied: niet zoals u de materie nu ziet; maar dat doet hier weinig terzake – ofwel dat er een tijd aanbreekt die duisterder is dan de duisterste tijden waarvan jullie in jullie geschiedenis spreken als de duistere Middeleeuwen.  Deze keuze, lieve mensen, ligt bij de mensheid zelf.

Het enige wat wij van onze kant kunnen doen, is trachten zoveel mogelijk de juiste mensen te beïnvloeden, te inspireren, omdat zij in deze tijd een lichtbaken zouden zijn voor al degenen die, zoals men in menselijke termen zegt: het noorden kwijt zijn.

Lieve mensen, denk nog eens zeer goed na over hetgeen ik u hier gebracht heb. Ik weet dat men in dit groepje van jullie hier reeds uitgaat van de formule dat je zelf moet nadenken en uw eigen besluiten moet trekken uit hetgeen je hoort. Deze formule is voor de toekomst meer dan correct.  Het is als het ware ‘de gouden formule’ om door de chaos heen de juiste weg te bewandelen.

Ik dank jullie voor het gehoor dat jullie hebben willen geven. En ik hoop voor ieder van jullie hier aanwezig, dat deze woorden in de komende weken voor jullie een steun moge zijn. Een riem onder het hart, zoals men zegt.

Denk gewoon terug aan hetgeen wat gezegd is, tracht gewoon terug de harmonie te voelen die nu hier tussen jullie aanwezig is. En dan zul je opmerken dat uw bede langs onze zijde ook verhoord wordt, en dat vanuit onze zijde voor jullie alles geprobeerd wordt, om je in de juiste situatie te brengen, de juiste bewustzijnsweg te kunnen volgen.  En zo uw medemens als het ware te laten deel hebben in het Licht.

Ik groet jullie.

Slotwoord.

Zo, beste vrienden, we gaan even de zaak terug naar zijn normale proporties brengen.  De broeder die u zojuist hebt doorgekregen, is iemand die behoort, zoals hij reeds zei, tot de Witte Broederschap, redelijk hoog in het Licht.  Het is iemand die reeds zeer lange tijd de stof heeft verlaten en, hoogst uitzonderlijk, nog dit werk doet. Het feit dat dit gebeurt, wijst op hoe zwaar men eigenlijk bezig is met het gebeuren.

Ik raad jullie dan ook aan van hetgeen gebracht is, het liefst nog een paar maal heel goed te beluisteren, het goed tot u te laten doordringen. Ik kan daar zelfs aan toevoegen: wanneer het voor u allemaal teveel wordt, wat rondom u gebeurt of gaat gebeuren in de komende tijd, dat u eventueel gewoon teruggrijpt naar de woorden die gesproken zijn, die hebben belang!

Maar de ganse opbouw van de sfeer, het ganse achterliggende dat je als mens terug in te stellen op deze spreker, kun je terug als het ware de link vormen met deze krachten, en kun je van daaruit redelijk veel hulp verwachten.

Lieve vrienden, in deze tijd is het vooral van belang dat zaken zoals onrust, en ook begeerte, zoveel mogelijk achterwege blijven. Begeerte zou ik hier als het ware omschrijven als de vernietiging van degene waarvan jij denkt dat deze uw wereld aan het ondermijnen is.  Begeerte is niet alleen maar materie, maar kan ook naar zulke toestanden verwijzen.

Op het ogenblik lopen er zeer veel mensen rond met de begeerte om elke andersdenkende, die ze dan liefst als terrorist omschrijven, het hoekje om te helpen.  Dat is een zeer gevaarlijke begeerte.  Want je kunt je dan wel zeer snel een keer vergissen.  En je kunt ook zeer snel zelf het slachtoffer worden van uw eigen begeerte.

Wat angst aangaat is het zo dat door de golven van angst die nu aanwezig zijn, je daarop aanzet en dat je, gewoonweg op bepaalde momenten door angst te hebben, uzelf niet meer in de hand gaat kunnen houden omdat je op zo’n golf terechtkomt waardoor je verkeerde handelingen gaat doen.  En vanuit die verkeerde handelingen kunnen er van alle ongelukken gebeuren. Je zult dit meer en meer ook in uw naaste omgeving opmerken.

Alstublieft, we benadrukken het nog eens, laat het allemaal aan u voorbijgaan. En dan zul je opmerken dat je redelijk door deze tijd komt, zonder te veel builen en schrammen.

Lieve vrienden, het is op dit moment voor het medium niet meer mogelijk om nog veel langer in trance te blijven.  Ik moet hier langzaam het medium vrijgeven.

Ik weet, het is hier de gewoonte van elke bijeenkomst met een meditatie te besluiten.  Maar gezien het bijzondere aan deze bijeenkomst, gezien de spreker die geweest is en die van het lichaam van het medium enorme energie heeft gevraagd en vermoeiend is, zou ik graag het volgende voorstellen dat, wanneer we het medium hebben vrijgegeven, iemand hier van de aanwezigen de moeite doet om zelf met al de aanwezigen hier een meditatie te doen. We zullen u vanuit onze zijde inspireren, dit is geen probleem. De meditatie die je doet, tracht die zo te richten dat je gewoon een concentratie maakt op het Licht, het Goddelijke in uzelf. Vrienden, je kunt het perfect!

Maar nu moet ik langzaam maar zeker het medium vrijgeven. Ik wens jullie, voor degenen die nog huiswaarts moeten keren, een gezegende huisgang.

Bedenk alles wat hier gezegd is en dan zal de tijd op een redelijke wijze aan u voorbijgaan. Alstublieft trek u regelmatig, wanneer je kunt, even terug in uzelf, overdenk maar even.  En wanneer je dat doet, loop gerust even bij ons aan.

Op het ogenblik, laat ons zeggen, zijn wij allemaal bezig om zoveel mogelijk mensen te inspireren en te helpen, zodat het zeker mogelijk zal zijn, wanneer je ook maar iets vraagt, in positieve zin, wij jullie kunnen bijstaan.

Lieve mensen, het gaat jullie goed.

image_pdf