De verhouding tussen de geest en het stoffelijke en het fijnstoffelijke voertuig

image_pdf

19 april 2011

Vandaag gaan we stapje verder in hoe u als mens en geest op deze aarde functioneert. In de vorige lessen hebben we gesproken over het fijnstoffelijke, een beetje over de aura, de chakra’s, kundalini enzoverder, om u toch een algemeen beeld te kunnen geven van hoe de zaken in elkaar zitten. Vanavond zou ik graag een kleine stap verder gaan en u vooral onderhouden over hoe de geest en meer bepaald de geïncarneerde geest staat tegenover dat stoffelijke voertuig en die fijnstoffelijke werelden.

U bent er allemaal van overtuigd dat uw stoffelijk voertuig bestuurd wordt als dusdanig door een geest. En dat die geest een zeer sterke invloed heeft op het wel en wee van dat lichaam. En het is wel zo dat er heel veel informatie over deze zaken te vinden is. Maar sta ons toe vanuit onze zijde toch daar een paar bemerkingen bij te maken. De meeste informatie die u hierover vindt, is meestal niet volledig, dat om te beginnen. En ten tweede, de informatie is soms in nogal wat gevallen in bepaalde richtingen getekend, gekruid, of hoe u het wilt zeggen, zonder eigenlijk overeen te komen met de werkelijkheid.

Het is ook een beetje begrijpelijk, omdat, ten eerste wanneer u de aarde bekijkt met zijn bevolking, zijn verschillende culturen, zijn verschillende evoluties dat het niet altijd voor degenen die het voor het zeggen wilden hebben, boeiend of interessant was dat de waarheid aangaande de geest gekend was op deze planeet. En in vele gevallen krijgen we dan een verbastering van alle mogelijke gegevens. Zelfs tot op heden kunnen we zeggen dat heel veel nog gemanipuleerd en gestuurd wordt door groepen, stoffelijke groepen bedoelen we hiermee, die dus ook vanuit hun eigenbelang trachten de waarheid een beetje geweld aan te doen om zich zo een positie toe te eigenen of zeker tenminste een macht uit te oefenen over vele anderen. Dit gezegd zijnde – en we vonden dit vanuit onze kant toch wel even belangrijk dit naar voor te schuiven – zouden we nu graag een heel simpele tekening maken van hoe het eigenlijk zit tussen het stoffelijke voertuig en de geest.

Om te beginnen uw geest heeft via uw stoffelijk bewustzijn een zekere impact op dat stoffelijke voertuig. Maar niet op zulke wijze dat het mogelijk is het lichaam alles te laten doen wat deze, uw geest, eigenlijk zou verlangen. Daar zitten nogal wat barrières vanuit de stof tussen. Onder andere de vele eigenschappen die het stoffelijk lichaam in zich draagt. Die mag je toch niet onderschatten. Daarbij komt, om het met een simpel woord uit te drukken, het celgeheugen van het lichaam zeker naar voren. Daarmee bedoelen we dat alles wat de mensheid als dusdanig, van het ogenblik dat deze zich in ontwikkeling is gaan brengen, en dit is heel lang geleden, toch voor deze mensheid kunnen we spreken over miljoenen jaren, tot op heden aanwezig is in dat celgeheugen. Effectief wanneer je het nagaat in uw cellen is er nog kennis aan bijvoorbeeld het amfibie-leven dat uw voorouders hebben gekend. Er is nog kennis aangaande het puur waterleven dat uw voorouders hebben gekend. Want de ganse evolutie zit in dat celgeheugen verpakt.

Dus dan kunt u wel begrijpen dat door de massa aan gegevens, het lichaam in vele gevallen nogal eens zijn eigen weg wilt gaan. Daar is niets op tegen, integendeel. De keuze van de geest voor een lichaam is vooral een keuze om lering, om scholing op te doen. En niet zozeer een keuze om dat lichaam volledig te sturen of laat ons zeggen van A tot Z te bepalen wat dat lichaam in de wereld kan doormaken. Wat in tegenstelling tot wat de meesten van jullie misschien denken, is het voor de geest van ondergeschikt belang wat voor een leven u doormaakt. Wat voor de geest, uw geest van belang is, is welke emoties er in dat lichaam plaatsvinden, welke harmonieën er in dat lichaam ontstaan met de rest van de kosmos. Niet alleen van de aarde of de stof maar ook harmonieën die fijnstoffelijk en niet-stoffelijk zijn. Deze zaken zijn van groot belang. Daar ligt ook de mogelijkheid voor de geest in om in dit stoffelijk bestaan, vooral zijn lering op te doen.

Nu wordt het heel boeiend in die zin dat je langs de ene kant uw stoffelijk voertuig hebt, uw lichaam, met een enorme celkennis, want daar zit enorm veel aan materiaal aanwezig dat zelfs de huidige wetenschappers nog niet ontdekt hebben. En dan krijg je langs de andere zijde uw geest die ook over een enorme kennis beschikt, want uw geest bestaat natuurlijk al veel langer dan uw stoffelijk voertuig. Komt daarbij dat voor de geest tijd niet bestaat. De geest is niet tijdgebonden met alle voor- en nadelen naar de stof toe natuurlijk.

Doordat uw geest enorme ervaringswerelden heeft kunnen opdoen, om het stoffelijk uit te drukken, is er natuurlijk een mogelijkheid om deze over te brengen onder welbepaalde vormen naar het stoffelijk voertuig om zo weer bepaalde mogelijkheden te creëren. En laat mij even nog duidelijk zijn. De ervaringswereld van de geest komt niet overeen met de stoffelijke ervaringswereld. U kunt onderling hier met elkaar praten. U kunt onderling elkaar zien. U kunt van alles uitwisselen. En dat is zeer afgelijnd.  Wanneer u hier in dit gebouwtje zit, dan kunt u onder elkaar van alles uitwisselen, maar u hebt een beperking. U kunt bijvoorbeeld deze uitwisseling niet doen 100 km verder om maar zoiets te zeggen. Voor de geest bestaat deze beperking niet. Maar het grote verschil is dat u hier als stoffelijke personen ieder zijn eigen beeld kan opbouwen, daar waar de geest ook zijn beeld opbouwt, dat beeld doorgeeft en gewoon daarop een respons heeft van de andere entiteiten die rondom hem zijn op een wijze die overeenkomt met de opbouw van zijn beeld. Dit is iets totaal anders en voor de mens eigenlijk ongekend. Laat mij dit even in een voorbeeld vertalen. Stel, en ik blijf in beeldvorm want dat moet ik er wel even aan toevoegen, hoe verder de geest evolueert, hoe minder hij de noodzaak voelt om in beelden te denken. Maar dit laten we nu voor vanavond terzijde want anders gaat het ons veel te ver leiden en gaat ook het ganse deel dat ik vanavond hier met jullie wil bespreken te ingewikkeld worden en dat kan nooit de bedoeling zijn.

Maar goed, laten we de geest nemen die zich verplaatst in een zomerlandsfeer. Zomerlandsferen zijn nog sferen die dus beeldgevoelig zijn, die niet meer materieel gevoelig zijn, maar wel materie beeld gevoelig. Stel nu uw geest, neem uw eigen geest, verplaatst zich daar. Hij verplaatst zich in een mooi landschap, geen enkel probleem, en komt daar bijvoorbeeld een kapelletje tegen of iets anders dat rust en vrede uitstraalt . Hij vindt dit aangenaam en zet zich voor dat gebouwtje of in dat gebouwtje, maakt niet uit. Hij geniet van deze sfeer. Iedereen volgt? Goed. Op dat moment zal uw geest connectie hebben met al diegenen in de geest die op datzelfde niveau bezig zijn of zich verplaatsen in een denkwereld op dat niveau. Dus je krijgt een aanvulling. Er kunnen dan effectief beelden bijkomen of beelden verminderen, verscherpen, noem maar op. Alles rond dat beeld dat je zelf hebt opgebouwd is op dat moment het uwe. Nu op het ogenblik dat u zich zou afsluiten van alle beelden die u benaderen, dan kapselt u uw wereld in en hebt u als het ware geen beïnvloeding meer. Maar is er ook geen ontwikkeling meer mogelijk. Het is daarom dat zeer dikwijls gezegd wordt van een geest die zich inkapselt, deze komt blok te zitten en krijgt dan problemen in die zin dat hij veel gemakkelijker afdwaalt van het licht naar de duistere zijde van het geheel. Maar dat is maar een kanttekening.

Dus uw geest op dat ogenblik heeft de mogelijkheid van binnen dat gestelde raam van die zomerlandsfeer enorm veel kennis, vernieuwing, harmonie, noem maar op, op te nemen. Nu deze beelden nog en deze gevoelens kan uw geest via uw stoffelijk bewustzijn nog overbrengen en dat kan u dan bepaalde inzichten bijbrengen, bepaalde doorzichten verschaffen en zo verder.

Wanneer we nu even op dat terrein verder stappen dan zien we de mens, de stofmens, het stoffelijk lichaam met zijn fijnstoffelijke aura. We zien langs de andere kant de geest die zich in deze nog beeldende zomerlandsfeer bevindt. Nu daar is tijd geen enkel probleem. Tijd bestaat er niet. Wanneer nu het lichaam dat die geest eigenlijk bestuurt, bepaalde gevoeligheden heeft, laat ons stellen het is nogal telepathisch aangelegd, dan kan vanuit zulke situatie zaken overgenomen worden en kan de persoon in kwestie een bepaalde gevoeligheid zeer sterk gaan ontwikkelen. En dan komt eigenlijk het mooie. Wanneer de geest dus waarneemt dat in dat stoffelijke voertuig mogelijkheden zijn om via geestelijke beïnvloeding bepaalde lessen, bepaalde leringen, naar voor te schuiven, dan zal deze het – en dit gaat via uw aura – het stoffelijk bewustzijn als dusdanig gaan besturen of trachten te sturen, in die zin dat bepaalde beelden overgedragen kunnen worden. Gezien zij nog vanuit een stoffelijke vorm komen, is dit mogelijk. En zo krijg je dat bepaalde personen zaken kunnen voorvoelen of over zaken kunnen praten waarvan ze aanvoelen dat ze zo zijn geweest, waar ze eigenlijk nooit aan deelgenomen hebben. Het werkt in alle richtingen. Hoe gevoeliger het lichaam is, hoe gemakkelijker de geest daar kan op inspelen. Dat is wat betreft uw eigen geest. En moet gezegd, wanneer dus de geest zich verplaatst in de lage geestelijke sferen  en dan kunnen we spreken tot hoogzomerland.

Eens dat je die verlaat en je in de puur geestelijke werelden komt, dan vallen alle beelden weg. Dat wil niet zeggen dat uw eigen geest daar niets meer kan leren of dat bijvoorbeeld wanneer u in rust of in meditatie bent, uw geest niet kan uittreden als het ware zelfs tot die niet-vormsferen om daar bepaalde ervaringen en leringen op te doen. Alleen het grote probleem is dat er geen rechtstreekse vertaling meer kan zijn in beelden naar het stoffelijk voertuig. Wat u dan wel kan ervaren en menigeen onder u zal dat al ervaren hebben, is dat wanneer u zulke techniek als het ware meemaakt dat u achteraf u goed gaat voelen, in sommige gevallen zelfs heel gelukkig en zo verder zonder dat u kunt bepalen waarom. U hebt ineens het gevoel in u dat alles, laat ons zeggen, rozengeur en maneschijn is. U voelt zich heel goed en dat gevoel kan een ganse tijd aanhouden ondanks alles wat er rondom u gebeurt.

Het kan ook zijn dat op een bepaald moment u in de stof iets meemaakt waarvan je normaal zal zeggen, kijk dit geeft aan de stof een niet goed voelen, maar dat juist via die weg, dit ondervangen wordt en dat je de zaken vanuit een totaal andere optiek ineens benaderd en dat je niet het slechte gevoel hebt in het gebeuren maar dat  je juist uit het gebeuren het goede kunt halen. Dat zijn overdrachten van uit dan een niet-stoffelijke sfeer.

Met wat je verder ook rekening mee moet houden, is dat uw geest niet permanent, sommige mensen denken dat hun geest permanent hun tracht te sturen. Maar dat is niet zo. Uw geest doet dat niet permanent. Uw geest gebruikt uw voertuig voor wat het nodig is, zoals je zou kunnen zeggen dat u allen met een wagen rijdt en dat u de wagen gebruikt voor wat u hem nodig hebt. Op een bepaald moment parkeert u de wagen in de garage of op straat en gaat u andere werkzaamheden doen. Zo kunt u dit ook voor de geest bekijken.

Wanneer bijvoorbeeld het lichaam voor de geest nog weinig inhoud heeft om via harmonieën, via emoties, ervaring op te doen, zal de geest zich in vele gevallen redelijk afzijdig gaan houden. Wat ik hier niet zeg, is dat hij de verbinding met het lichaam verbreekt. Dat is iets totaal anders. De verbreking van het contact met het lichaam betekent voor het lichaam het stilvallen van de mogelijkheden. Dat doet de geest niet. De geest zal de verbinding met het lichaam behouden. Maar je kunt het een beetje bekijken zoals de chauffeur die op een bepaald moment de wagen niet nodig heeft omdat het misschien meer problemen geeft als voordeel, dus de wagen in de garage parkeert. Hij blijft wel eigenaar van de wagen maar de wagen blijft bij wijze van spreken, stilstaan. De geest in tussentijd, uw geest gaat wel verder. Zoekt aan onze zijde ervaringen. Tracht zoveel mogelijk in dat geheel ervaringen op te doen, mag ik u opmerken tijd bestaat voor de geest niet, en zal eventueel binnen dat kader, indien het nog mogelijk is, bepaalde ervaringen, gevoelens trachten op te wekken nog in het voertuig. Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat bij zeer vele mensen dit niet aan de orde is.

Door het stoffelijk bewustzijn gaan zeer velen zich na verloop van tijd afkeren van hun geestelijke helper, geest, beïnvloeding, noem maar op, hoe je het wilt omschrijven. Dit komt vooral door alle mogelijke andere beïnvloedingen die in het stoffelijk leven een rol spelen. U mag niet vergeten de mens is – en neem mij niet kwalijk de uitdrukking – een kuddedier. Door zijn erfelijke eigenschappen, door zijn celgeheugen is dit zeer sterk. En nu kunt u denken van: God ja, maar ik ben toch zelfstandig of ik denk toch zelf na of ik neem mijn eigen beslissingen. Dat is misschien allemaal wel waar, maar hebt u al eens nagegaan op welke basis u uw beslissingen neemt, op welke basis u dikwijls zegt: ik ga die weg of ik doe dit of dat. Er zullen er weinig zijn onder u die tegen een stroom ingaan. Daarmee wil ik niet zeggen dat je tegenstrooms moet zijn, maar ik wil maar zeggen dat de meesten onder u, wanneer je eerlijk bent met uzelf en gaat uitzoeken hoe u leeft en hoe u beslissingen neemt, dat deze meestal bepaald zijn door de omgeving, de groep waartoe u behoort.  Er is niets mis mee zolang u als mens zelfstandig blijft nadenken en uw eigen mening blijft vormen, dan staat u open voor alle mogelijke indrukken, nieuwe inzichten die uw eigen geest u kan geven.

Wanneer u echter u toespitst op hetgeen wat u binnen uw groep te horen krijgt – en de groep wil ik hier nog heel uitgebreid bekijken – en u neemt dit allemaal aan als zoete broodjes omdat u zich daar goed bij voelt, dan gaat u zich langzaam maar zeker beperken. U hebt daar meestal geen erg in, maar u gaat zich gedurende de stoffelijke tijd dat het voertuig hier op aarde is, in een bepaalde richting als het ware dwingen. Kijk u hebt voorbeelden genoeg. Vele mensen zijn heel religieus omdat ze van thuis uit religieus zijn opgevoed en zo verder. Wanneer u eerlijk tegenover uzelf zijt, zelfs wanneer u, laat ons zeggen, na 30-40 jaar zegt, ja maar in wezen is het eigenlijk toch niet dat, blijft de achtergrond, de basis, meestal wel een rol spelen. En op het ogenblik dat ergens aan dat basisgevoel geraakt wordt, dan gaan bij wijze van spreken uw haren rechtstaan en gaat u in verweer. Onderzoek uzelf maar, u zult dit in vele gevallen opmerken.

Wij zien op het ogenblik ook, en dat is een evolutie die zeer sterk bezig is omdat er enorme veranderingen kosmisch ook aan de hand zijn, dat zeer veel mensen steeds meer gaan zoeken naar kleinere eenheden. Men gaat vanuit deze kleinere eenheden voor zichzelf een bepaalde belangrijkheid aanmeten. Daar is niks fout mee. Zolang men vanuit die belangrijkheid open blijft staan voor alle mogelijkheden die er zijn. Maar we zien in vele gevallen het omgekeerde. We zien in vele gevallen het feit dat men zeer afgesloten gaat reageren, dat men hetgeen wat men zegt als heilig gaat naar voor proclameren en dat – zoals wij het trachten over te brengen naar jullie door steeds weer te benadrukken van: denk zelf na, vorm uw eigen mening, ga het zelf uitzoeken – dan zien we dat dat gewoonweg genegeerd wordt.

Dat men bijvoorbeeld gaat aanvaarden dat een andere persoon zich als goeroe naar voor gaat brengen.  U hebt in de geschiedenis vanaf de jaren 70 tot nu voldoende voorbeelden van hoe bepaalde evoluties zijn gebeurd, zelfs op het ogenblik speelt dat nog een grote rol.

Op zich weer eigenlijk niets aan de hand, mag allemaal gebeuren, maar op het ogenblik dat de mens zich er niet van kan vrijmaken, dan loopt het fout. Want dan zien we dat de mens zich laat overspoelen door een bepaalde theorie van een bepaalde persoon, die wat de achtergrond ook is, toch steeds een stoffelijke beperking inhoudt. En dan willen we zeker nog niet zeggen dat de bedoeling negatief is, maar het is juist door dat afgelijnde van zo is het en niet anders, dat voor de personen die dat volgen zichzelf beperken, zichzelf in een bepaalde spanning brengen. En daar komt het belangrijkste feit, doordat mensen in dat kader zich gaan nestelen, sluiten zij zich af van de wisselwerking tussen hun eigen geest en een stoffelijk bewustzijn. Wat in vele gevallen gaat inhouden – en dat heeft men niet door, omdat de stofmens meestal zo ver niet staat – dat er via het fijnstoffelijke en alle andere lichamen die gelieerd zijn aan dat stoffelijke voertuig spanningen ontstaan. Er ontstaan spanningen die zich gaan vertalen in het fysieke gedeelte van het lichaam, met als gevolg – en kijk maar rondom u – dat er na verloop van tijd ziektes uitbreken bij die personen die in vele gevallen onomkeerbaar zijn. En nu moet u niet direct denken  aan directe dodelijke kwalen. Nee. Maar wel kwalen die een zekere chronisiteit krijgen en die dan uiteindelijk wel kunnen leiden tot andere kwalen.  Maar wat zien we.  En u moet eens goed rondom u kijken. U zult kunnen ontdekken dat hetgeen wat ik hier vertel, frequent, zeer dikwijls als het ware voorkomt. Je krijgt mensen die ofwel bepaalde slepende zenuwziekten krijgen, je krijgt mensen die bijvoorbeeld bepaalde artrose’s, reuma’s, noem maar op, krijgen. Allemaal prikkelziekten en zo verder. Gewoon omdat hun stoffelijk bewustzijn zich in die stof heeft vastgezet. Klinkt gek hé maar het is zo.

En daardoor krijg je dat zij zich vast willen houden aan iets waar zij zich niet aan kunnen vasthouden. Want het is gewoon een illusie en ze houden die illusie vast, blokkeren daardoor de wisselwerkingen van enerzijds het niet-stoffelijke, de eigen geest, maar ook van het fijnstoffelijke, langs de andere kant moet ik ook nog zeggen van het astrale en zo verder. Met als gevolg dat voor het lichaam daar dus serieuze problemen kunnen voordoen. U kunt natuurlijk ook en dat is een nevenfacet – wat soms voorkomt bij fanatici en religie bijvoorbeeld – dat dit omgezet wordt in bepaalde uiterlijkheden. Zo kennen we bijvoorbeeld, dat kent iedereen wel, in de katholieke religie dat bepaalde stigmaten gaan optreden en zo verder.  Dit is een andere uiting maar het komt op hetzelfde neer van hetgeen ik hier verteld heb.

Dus dit is een beetje het pakket als het ware dat uw eigen geest naar uw lichaam toe kan spelen. Dus als u als stofmens en nu praat ik even vanuit de  andere richting, open kunt staan, kunt aanvaarden dat uw geest aanwezig is, dat zelfs uw geest u wanneer u zich daarvoor openstelt zal trachten te helpen in een bepaalde richting. Een richting die misschien stoffelijk gezien niet altijd de richting is die je als stofmens zou wensen, maar voor de geest wel de richting die enerzijds – dat kan niet ontkend worden – voor de geest belangrijk, de meest juiste is, maar die ook voor de stof de mogelijkheid geeft de juiste ontwikkeling te gaan.

Dat dit dikwijls zal botsen met de maatschappij waar dat stoffelijk voertuig in leeft, met de groep waar dat stoffelijk voertuig in leeft, is evident. Want alle factoren die de stof belangrijk vindt,  zoals : je moet voedsel hebben, je moet geld hebben, je moet een dak boven uw hoofd hebben, je moet dit, je moet dat… Dit is voor de geest van geen enkel belang. Dit klinkt misschien ook weer hard. Maar de geest interesseert zich hoegenaamd niet of dat stoffelijke voertuig geld heeft, een dak boven zijn hoofd, zelfs niet of dat stoffelijk voertuig eten heeft, voedsel heeft. Want als dat stoffelijk voertuig op een bepaald moment honger lijdt, omdat het iets wil bereiken, dan is de ervaring van het honger lijden, plus de harmonie naar het zoeken van de bereiking een veel sterkere emotie voor de geest, veel waardevoller dan bijvoorbeeld de stofmens die elke dag aan een rijk gevulde dis zit. Daar heeft de geest niets aan. Nu wil ik hier niet beginnen te proclameren, beste mensen, dat je alles achter u moet laten en dat je alle dagen honger moeten lijden en dat je geen dak boven je hoofd mocht  hebben. Daar gaat het niet over.

Ik wil alleen maar zeer duidelijk stellen: wat voor de geest belangrijk is, is dikwijls voor de stof niet het ideale. En de stof, wat die belangrijk vindt, is meestal voor de geest een fait divers waar hij weinig of geen aandacht aan gaat geven. En zo krijg je een zoeken. De mens die probeert spiritueel te ontwikkelen, probeert verder te komen, zal steeds zoeken naar het evenwicht tussen hetgeen wat de geest te bieden heeft en wat het stoffelijk lichaam in zich draagt. En naargelang daar meer en meer evenwicht is, kun je langzaam maar zeker steeds verder evolueren in bewustzijn, gesteund door uw eigen geest. Dat bewustzijn dat ik hier omschrijf is het stoffelijk bewustzijn. Geestelijk bewustzijn, lieve mensen, in de stof daar hebt u geen impact op. Maar je kunt wel via uw stoffelijk bewustzijn en een stijging in dat stoffelijk bewustzijn een enorme waarde en meerwaarde hebben voor uw eigen geest. En zeker niet onbelangrijk daarbij stil te staan.

Verder zouden we kunnen zeggen dat het lichaam meerdere mogelijkheden nog krijgt dankzij de puur geestelijke zijde. Want wanneer er een goede wisselwerking is tussen de stof en de geest, dan ga je zien dat bijvoorbeeld vele kwaaltjes die het lichaam heeft, draaglijk zijn. Dat veel zaken juist niet in ontwikkeling gaan komen. Oké, het is best mogelijk dat er genetisch bepaalde ziektepatronen aanwezig zijn die normaal gesproken zich volgens de evolutie van het lichaam zouden moeten ontwikkelen. Tegenwoordig is de mens wetenschappelijk daar zeer sterk in om te bepalen welke ziektes dat je allemaal kunt krijgen. Het omgekeerde, spijtig genoeg, hebben ze nog niet door. Maar goed.  Nu is het zo dat wanneer er een goede wisselwerking bestaat tussen uw geest en de stof, dat veel van die zaken nooit tot een extreme ontwikkeling komen. En waar bepaalde ontwikkelingen zijn, dat deze draagbaar blijven voor het lichaam. Dat zij zelfs bijna niet hinderlijk zijn. Ze zijn er wel, maar ze evolueren niet verder. Natuurlijk geen goed nieuws voor de artsen want zo spelen ze klanten kwijt.  Maar het is zo.

Een volgende punt en dat is daaraan gelieerd, is dat niet alleen uw eigen geest een zeer sterke impact op dat stoffelijk voertuig kan hebben, maar dat uw geest, niet stoffelijk, verbonden met de vele andere entiteiten, zeer veel kennis, mogelijkheden kan over switchen via uw stoffelijk bewustzijn naar dat stoffelijke voertuig. Op allerlei mogelijke terreinen. Dat wil zeggen dat hoe meer er harmonie is tussen uw eigen geest en het stoffelijk voertuig, hoe meer zaken u ook in het leven, in het stoffelijk leven, kunt voorkomen. Cru gezegd, u gaat niet met uw hoofd tegen elke muur lopen, omdat door de kennis die overgebracht wordt, die veel verder nog gaat als de kennis van uw eigen geest, u behoed wordt als het ware tegen bepaalde dwaasheden die je anders zou kunnen doen of uithalen.

Er kan ook heel veel via de geest op die wijze zo gemanipuleerd worden dat je juist dat mist of juist dat meemaakt wat voor de harmonie en de ervaringswereld tussen de stof en de geest van belang is.

Hoe krachtiger de wisselwerking tussen het stoffelijk lichaam en het geestelijk geheel, hoe het ganse geheel een betere evolutie kent. Hoe meer ook en hoe sneller ook alles wat nodig is om verder te gaan in het licht zich opbouwt en tot ontwikkeling komt.

Het is voor de mens dikwijls – en dan bedoel ik gewoon de stofmens – niet evident dit allemaal te aanvaarden. Want je leeft in een wereld, je leeft in een wereld met regeltjes, je leeft in een wereld met gewoontepatronen en je vindt die allemaal toch zo belangrijk. Toch is het de kunst om te beseffen dat de stof een ondergeschikt geheel is aan uw eigen geest.

Op het ogenblik dat u kunt aanvaarden dat dat stoffelijk voertuig een ondergeschikt belang heeft en dat het er niet op aankomt of dat u bij wijze van spreken getrouwd bent of niet getrouwd bent, of dat u bij wijze van spreken weet ik veel een eigendom bezit of geen eigendom bezit, dat het er niet op aankomt of dat u kinderen hebt of geen kinderen hebt. Allemaal aspecten die de maatschappij belangrijk vindt. Maar dat het belangrijk is voor de stofmens hoe hij staat op deze aarde, in deze wereld. Hoe hij staat ten opzichte van de ander en dan zou je kunnen zeggen dan kom ik eigenlijk terug tot de oude basisprincipes, de oude filosofieën. Zij gaan zeer ver terug, maar een van de meest gekende uitdrukkingen is eigenlijk dat men zegt : heb uw naaste lief. Uw naaste liefhebben is niet hetgeen wat op het ogenblik de religies ervan gemaakt hebben. Want dan komt het erop neer: we moeten ons naaste lief hebben. Jij bent mijn naaste, dus jij moet mij liefhebben. Dus, doe maar alles voor mij. Nee. De werkelijkheid ligt andersom. De werkelijkheid is het kunnen aanvaarden dat in alles wat er bestaat, hoor goed wat ik zeg, beste mensen, in alles wat er bestaat, de goddelijke vonk of God, of hoe u het wilt zeggen, de kracht van de kosmos, geef het maar een  naam, het maakt niet uit, aanwezig is. Dat wil zeggen dat niets in de stof meer is als een ander. Ja. Dat wordt dan wel even problematisch, hé.

Want de mens denkt nogal eens gemakkelijk dat hij boven de natuur staat. Ja, dat paard daar in de wei, dat is maar een dier hé. Dat is maar een dier. Dat zullen we  wel voor ons doen werken. En als we honger hebben dan slachten we het wel. Nee mensen, fout. Dat paard is evenwaardig aan jou. Die mier, die daar over de vloer kruipt, het klinkt gek hé, is evenwaardig aan jou. Maar ook in die mier, hoe minuscuul dat zij is ten opzichte van u, is die kern aanwezig, die ook in u aanwezig is, die in de ganse kosmos, in de ganse schepping, en laat het mij een beetje beperkt houden voor jullie, in de ganse stoffelijke wereld hier op aarde aanwezig is. Zelfs uw planeet heeft deze kern. En  dat, beste mensen, dat is de ware naaste lief hebben. Gewoon erkennen dat alles evenwaardig is. Dat alles recht heeft van er te zijn en dat niet het één meer is als het andere. Het is heel moeilijk. Ik weet het. En zeker wanneer de mug u komt bijten en uw bloed zuigen, is het moeilijk van te aanvaarden dat zij hier ook mag zijn. Want voor hetzelfde geld geeft ge ze ne klop en is ze dood. Niet dat je daarvoor naar de hel gaat, dat was vroeger nogal eens in de mode, daar gaat het niet over. Ook dat is nonsens.

Als je als mens geleefd hebt en je komt terug aan onze zijde of beter gezegd, ik zal het anders zeggen, de geest breekt dus de gouden koord; door iedereen gekend, is het gedaan met dat lichaam. Dat lichaam keert terug naar de aarde van waaruit het ontstaan is. Maar die geest gaat verder.

Denkt u nu werkelijk dat aan die andere kant daar iemand staat, die gaat zeggen, beste vriend, gij hebt in uw leven drie vrouwen gehad, ge hebt in uw leven zoveel gestolen, ge hebt in uw leven dat en dat misdaan, en nu gaan we eens over u oordelen, 20, 30,40  jaar vagevuur of misschien een paar jaar de hel. Vergeet het hé. Neem mij niet kwalijk, mijn uitdrukking hé, dat is nonsens van religies om de macht te houden. Wanneer u het lichaam loslaat en terug bij ons zijt dan is er maar één iemand die over u een oordeel uitspreekt, dat bent u zelf.  U wordt niet beoordeeld, u wordt niet veroordeeld, u bekijkt uzelf en wanneer u dan voor uzelf zaken niet kunt aanvaarden, wat soms gebeurt, dan zien we dat bepaalde geesten effectief zich inkapselen als het ware. Zich terugtrekken omdat zij zich niet durven voordoen zoals ze werkelijk zijn.

En in tegenstelling tot wat de religies u dan vertellen zal vanuit de geest, de geest proberen deze geesten helpen, proberen deze inkapseling te doorbreken door licht en liefde te geven. Tja, het zit wel even anders in mekaar dan de meeste mensen denken dat het in elkaar steekt. Daarom is het dus op een avond als deze voor jullie, die toch een beginnende groep zijn, belangrijk dat je gaat doorhebben dat je nooit door een ander zult veroordeeld of beoordeeld worden. Wat je ook doet – och in de stof misschien wel hé, de stof kent zijn eigen regels en wetten en zo verder, maar daar hebben wij weinig mee te maken. De geest zelf bekijkt zichzelf. En dan kun je iemand hebben die aan onze zijde komt, die in het leven door iedereen scheef bekeken werd omdat hij of zij durfde leven, bij wijze van spreken, een flierefluiter die zich niks van regels en wetten en cultuur aantrok, door het leven is gelopen en gewandeld, komt aan onze zijde en meestal zijn dat de figuren die ook aan onze zijde zeer gemakkelijk verdergaan. In tegenstelling tot de – neem mij niet kwalijk voor de gelovigen aanwezig – de echte gelovigen die alle dagen op de knieën hebben zitten bidden tot de Heer om toch maar uitverkoren te zijn. Indien zij aan onze zijde komen, ja, en die dan zien dat daar geen Heer staat te wachten om hen binnen te leiden, maar het tegendeel dat zij geconfronteerd worden met de schijnheiligheid die zij gans hun leven hoog gehouden hebben. Zolang iedereen het zag, gaf men wel een aalmoes en achteraf schopte men er wel op. Ja, dat zijn dan moeilijke momenten. Want dan kom je bij wijze van spreken aan onze zijde en dan zie je voor uzelf, wie u bent, wat u gedaan hebt, wat u ervan gemaakt hebt. En dan denk je nog – want meestal zitten die wisselwerkingen er nog – dat de anderen dat allemaal gaan veroordelen. Je schaamt uzelf bij wijze van spreken en u kapselt u in om niet de invloeden van de anderen te zien, wat juist eigenlijk een verkeerde reactie is. Want wanneer u erkent: ah, ik ben zo geweest, ja sorry, stom van mij maar het is nou eenmaal zo geweest. Dan kunt u verder. Dan kunt u dit bij wijze van spreken rechtzetten in die mate, Oké, er zijn zaken die u gedaan hebt waar een bepaalde binding is ontstaan, dat is geen ramp. U kunt met die binding verder. Zelfs dit klinkt misschien hard voor de stofmens. Maar,  u hebt iemand die iemand het leven benomen heeft. Dan kunt u zeggen van: ja, dat kan toch zomaar niet. Nee, effectief kan dat zomaar niet. Wanneer u aan onze zijde komt, dan wordt u daar met uzelf geconfronteerd met het feit dat u een ander bepaalde mogelijkheden hebt afgenomen. Kosmisch gezien is er een band ontstaan. Een band die maar terug opgeheven kan worden op het ogenblik dat u hetgeen hebt rechtgetrokken wat u daar hebt laten fout gaan. Dat is een procedure bij wijze van spreken. En wilt u dat niet, geen probleem. Maar dan komt u vast te zitten, geraakt u zelf niet meer verder. Dit is eigenlijk spijtig. Dat vele van die tegenwoordig bommenhelden dit niet op voorhand beseffen en dat zij door de dwaasheid van imams en zo verder de idee hebben dat hetgeen wat zij doen, beloond gaat worden. Ja het wordt beloond met een zeer lange weg om alle en ik zeg wel alle leed dat zij gecreëerd hebben recht te zetten. Dus u ziet aan onze zijde is het ook niet altijd koek en ei en moet er aardig wat gewerkt worden. Maar het is niet de ander die dat doet, het bent u zelf. U kunt als geest niet verder evolueren wanneer u bepaalde zaken op een verkeerd spoor hebt gezet, om het stoffelijk uit te drukken. U moet dit allemaal terug rectificeren en rechtzetten, met vele gevolgen van dien. Och, en we zien ook aan onze zijde zeer vele variaties daarin.

 Maar daar zou ik nog uren kunnen over verder praten, maar heb u niets aan. Het belangrijkste is – en daarmee wil ik de avond voor vandaag afronden – het belangrijkste is dat u vooral doorhebt en dat u ook  het kunt gaan aanvoelen, het kunt waarnemen dat stoffelijk lichaam en het niet-stoffelijke zoveel mogelijk in harmonie moeten samen kunnen gaan, zoveel mogelijk ervaringen moeten kunnen opdoen en uitwisselen. En dan zit je op een juist spoor.

En de tussen stadia daarin is hetgeen we in de vorige lessen gegeven hebben, het is uw aura. Uw fijnstoffelijke is eigenlijk de omzetting, de transformator als het ware tussen de mogelijkheden. En dan hebt u, als u dat begrijpt en doorhebt, enorm veel mogelijkheden. Niet alleen voor uzelf, om uw eigen leven in banen te leiden die voor u belangrijk zijn, stof en geest en het heeft niks met de maatschappij te maken. En het mooie van de zaak zal zijn wanneer u die harmonie creëert, eerstes dat u in dat stoffelijke leven zult kunnen doormaken wat voor u interessant is. U zult misschien geen multimiljonair zijn, maar u zult niets te kort hebben. Dat u ook qua gezondheid waarschijnlijk een leven zonder al te veel problemen kunt hebben en dat op een bepaald moment, wanneer de ervaringen voldoende zijn, je er zonder te veel problemen kunt uitstappen ; is ook niet mis hoor.

Want de mens staat daar te weinig bij stil. Cultuurgebonden wil de mens zo lang mogelijk leven. Of dat leven het leven nog waard is, is iets anders. Maar wanneer u voor uzelf de wisselwerking beseft tussen alle krachten die er zijn, dan krijgt u de mogelijkheid van op het juiste moment dat voertuig dat niet meer verder kan of geen mogelijkheden meer heeft voor zijn geest tot verdere evolutie, van dit op een perfect gemakkelijke manier los te laten en verder te gaan. En niet het ganse scenario van ellende te moeten doormaken om van dat lichaam vanaf te geraken. Dit zijn allemaal heel belangrijke facetten die samengaan met de harmonieën tussen alle verschillende voertuigen die de persoonlijkheid, die u bent, uitmaakt.

Zo, ik denk dat ik voor vanavond genoeg stof heb gespuid, opdat u daar rustig zou kunnen over nadenken. En het klinkt misschien allemaal niet zoals u het graag zou horen. Het is nu eenmaal niet zo dat wanneer u bij ons terugkomt, daar een engelenschaar staat om u te verwelkomen. Och er is wel een afhaalcomité van entiteiten die u zullen trachten te helpen, wanneer u ervoor open wil staan. Geen probleem. Maar dat is het dan. De rest doet u zelf. Gaat u zelf verder. Denk daar eens goed over na. Wissel daar in gedachten gerust over uit. U bent heus niet verplicht, beste mensen, om dit allemaal als zoete koek aan te nemen. Bah nee. Het enige wat ik erop kan zeggen, is dat u het toch na verloop van tijd allemaal zult doormaken en meemaken. En je hebt één gelukkig voordeel, niemand van jullie moet ten eeuwigen tijd in de stof blijven ronddolen. Dus bij ons kom je toch terug en dan kunnen we nog verder praten. Maar het is wel handig dat je in tussentijd zo goed mogelijk gebruik maakt van je stoffelijk voertuig, zodat er zo groot mogelijke leringen voor uw eigen geest kunnen uitgehaald worden, zodat u wat dat betreft in uw pad op het licht steeds verder kunt gaan.

Deel 2.

In dit tweede gedeelte aan mij de eer om uw vragen te beantwoorden. Ik zal mijn best doen om ze zo goed mogelijk te beantwoorden. Maar ik wens er toch nog eens aan toe te voegen dat u zelfstandig moet nadenken over hetgeen gebracht wordt. Het is toch altijd heel belangrijk uw eigen mening te vormen. U moet niet altijd zomaar akkoord gaan. De geest als dusdanig – omdat u in het eerste gedeelte daar veel over te horen hebt gekregen – tja, we hebben wel een beetje kennis en beetje ervaring. Ik als beantwoorder van de vragen heb de mogelijkheid om beroep te doen op vele anderen terwijl u de vraag stelt. Maar dat wilt daarom nog altijd niet zeggen dat u als mens ook zelf moet nadenken en uw eigen mening vormen. Dat vinden wij nog altijd zeer belangrijk. Zelfs – dit klink misschien raar in jullie oren – als uw eigen mening fout is. Het is niet erg hoor. Uit fouten kun je heel veel leren. Zo dat was even een kort intermezzo van mezelf. Ik zou zeggen begin maar met de eerste vraag.

  • Is er een verschil tussen de gouden en de zilveren koord waarover gesproken wordt en zo ja wat is dan het verschil?

Kijk, het hangt een beetje van cultuur tot cultuur af of men spreekt over een gouden of een zilveren koord. Maar daar is geen verschil. Het is een benaming. Het gaat over de verbinding die er is tussen de geest en het stoffelijk voertuig. Die verbinding gaat via de kruinchakra. Je zou dat bij wijze van spreken een beetje kunnen bekijken als de navelstreng die bestaat wanneer het kind geboren wordt. Het kind wordt geboren en de navelstreng wordt doorgeknipt. Wel zo is het in omgekeerde zin ook. Dus u gaat over en die navelstreng, dus de verbinding tussen dat stoffelijk voertuig en de geest wordt op dat ogenblik verbroken.

Nu in vele filosofieën spreekt men van een gouden koord en er zijn sommigen die spreken over een zilveren koord. Goud of zilver, de oorsprong van die benaming is gewoon ontstaan op de plaats waar dat goud in dit geval een heel belangrijk facet was, of in het andere geval zilver. Maar het maakt echt heus geen enkel verschil. U spreekt over hetzelfde, de verbinding tussen stof en geest. En ik wil er duidelijk nog aan toevoegen, lieve vrienden, het is niet een stoffelijke zaak, het is zelfs geen fijnstoffelijke verbinding, het is gewoon een niet-stoffelijke verbinding. Dus wanneer we spreken over niet-stoffelijke verbinding, tja, is het moeilijk goud of zilver te stellen. Maar misschien dat je het anders kunt bekijken.  Het is een verbinding die lichtend is. Laat het mij zo stellen. En als je dan zou zeggen: kijk, het is goudgeel licht of ongeveer zo, dan hebt u de verklaring waarom velen zeggen: de gouden of de gouden koord.

  • Hoe kunnen we beter en intenser contact maken met onze eigen geest.

Och, heel simpel. Sta ervoor open. Ja nu denk je allemaal dat is ook een antwoord waarmee we het moeten doen. Maar kijk. Weet u wat u kunt doen? Een van de simpele trucjes is, wanneer u gaat slapen. U stelt zich in dat uw geest u tijdens uw slaap helpt of bijstaat met de problemen die u in de stof in de dag hebt.  En wanneer u ‘s morgens wakker wordt dan tracht u gewoon even vast te leggen wat de beelden zijn die het eerst bij u opkomen. Als je dat regelmatig doet, ga je daar een patroon in vinden en ga je de gewoonte krijgen van in de dag, heb ik dat of dat meegemaakt, ik geef dit ‘s avonds voor ik te ruste ga, door aan mijn geest. Uw geest weet dat wel hoor. Maar het is kwestie van stoffelijk bewustzijn naar geestelijk bewustzijn. U geeft dat door. En als het even kan, wees wat vriendelijk. Bedank uw geest voor de hulp. En wanneer u nu ‘s morgens ontwaakt, tracht een keer de gewoonte te maken van bijvoorbeeld uw eerste gedachte, meestal ben je die direct kwijt, maar uw eerste gedachte vast te houden. En een trucje daarvoor is, leg papier en potlood naast uw bed en noteer even waar u mee wakker wordt. Het kan zijn dat u een droom herinnert, het kan zijn dat u  een bepaald idee hebt. Noteer dat kort en bondig met een paar kernwoorden. Houd dat bij.  En dan zal u opmerken, als u in de loop van de dag of de dagen daarop die woorden terug gaat bekijken dat het ganse verhaal daarachter terugkomt. En zo kunt u veel gemakkelijker de impact die de geest naar u geeft en ook dikwijls de beelden, ideeën die de geest doorgeeft, omzetten in de stof en voor u begrijpelijk maken. Och in het begin is dit misschien een beetje lastig. Maar als u dat volhoudt, dan kan ik u toch zeggen dat na ongeveer een kleine 14-tal dagen je daar een routine in krijgt en dat je ook daarin een lijn gaat vinden, die voor u werkelijk heel veel betekenis kan hebben, hulp kan geven.  Probeer het maar eens. Dat is de beste wijze.

Anderzijds wat u ook steeds kan, is – maar dat is voor sommigen wel moeilijker – in meditatie gaan op zulke wijze dat u gewoonweg tijd en ruimte kwijtgeraakt. Sommigen kunnen dat, sommigen kunnen dat niet. Daarom dat ik het niet als hoofditem naar voor wil schuiven om contact met uw geest te hebben. Als u dat kunt, dan kunt u ook heel veel zaken in wisselwerking brengen met het geestelijke die dan na de meditatie heel spontaan bij u zullen opwellen. Het is niet zo dat wanneer de meditatie voorbij is dat u direct alles weet en antwoorden hebt op alles. Nee, dat zal langzaam maar zeker zich nadien formeren. Ook hier is het soms interessant van dan, wanneer er ideeën binnenkomen, er nota van te nemen.  Want wanneer iets via geestelijke weg uw stoffelijk bewustzijn beroerd, is dat meestal een fractie van tijd, zelfs geen fractie van seconde, om het zo te zeggen. U merkt het op, maar u bent het ook weer zo kwijt als u het niet vastlegt. En vastleggen kunt u best met een paar kernwoorden. En dan kunt u achteraf, meestal het ganse verhaal terug ophalen. Zo dat zijn mijn tips, probeert ze maar.

  • Kunt u even duidelijk maken wat het verschil is tussen ziel en geest want dit leidt soms tot verwarring.

Oei, oei, oei. We gaan zwaar vanavond. Maar ik ga het simpel houden want u krijgt dat nog hoor. Het is geen probleem. Ik ga het simpel houden. Kijk, de geest dat bent u. Dat is uw persoonlijkheid. De totaliteit. Dat stoffelijk voertuig dat is maar tijdelijk. In de stof is dat tussen de zoveel jaar en maximaal een kleine eeuw. Dat zijn dan de sukkelaars. De geest is hetgeen bevoertuigd is. De ziel is de kern. Laat ons, laat mij toe het simpel te zeggen, de goddelijke vonk in u. In de ziel daar is alles in aanwezig. Begin, eindpunt, alles. Maar de ziel als dusdanig kunt u nog niet omvatten. De geest en de ziel zijn altijd één. De stof komt daarbij en dan krijg je ook een eenheid.

En wanneer ik het goed voorheb, dan heeft de broeder in het eerste gedeelte tegen jullie gezegd: alles is gelijk. En dat klopt. Omdat alles wat bestaat deel uitmaakt van die Bron, of die God of hoe u het wilt omschrijven. Weet u, wij weten dat ook niet hoor. Zo ver staan we in de geest ook niet dat we kunnen zeggen: God is dit of dat. Maar wij ervaren dat er een grotere kracht is. En die grote kracht kunnen wij omschrijven of kun je gemakkelijk omschrijven als zeggen, God. Maar die kracht is overal. Er is niets dat niet door die kracht bezield is. Daar hebt u het woord weer. Bezield. Dus uw ziel is eigenlijk het totale pakket van hetgeen je al hebt meegemaakt van op het ogenblik – en begrjijp mij niet verkeerd – u zich afgescheiden hebt van de bron of van God en uw eigen weg hebt willen gaan. En die ziel gaat gans die weg om terug te komen tot dat vertrekpunt. Nu zijn we heel zwaar kosmologisch bezig. Maar goed. Hou het erbij. De ziel daar is alles in aanwezig. Dat wil zeggen, al uw ervaringswerelden, niet alleen in de stof, in de geest, maar alles. En dat wil zeggen ook zaken die ik nu niet kan omschrijven omdat die stoffelijk niet omschrijfbaar zijn. Het is belangrijk te beseffen dat er in uw bestaan veel zaken zijn die stoffelijk geen woorden kennen, niet beschrijfbaar zijn, niet omschrijfbaar zijn, maar toch bestaat. En daar is ook uw ziel in betrokken.

  • Een voorwerp dat is ingestraald op de wijze zoals we de vorige les geleerd hebben en dat gebruikt wordt om te harmoniseren, dient dat steeds opnieuw te worden ingestraald of is geestelijke contact name voldoende en kan deze lading versterkt worden door dit geestelijk contact?

Nou, nou. Nu zijn we een beetje pure magie aan het doen, nietwaar. Kijk. Sta mij toe het zo te zeggen: Wanneer u iets instraalt, als stofmens, dan zal dit een beperkte houdbaarheid hebben. Maar en nu volgen de vele uitzonderingen op de regel. Wanneer u iets instraalt en u verbindt zich met de geest, de kosmische krachten en zo verder, dan is het best mogelijk dat u iets opbouwt dat zeer lange tijd in de stof werkzaam blijft. Dat wil zeggen dat dit langer werkzaam kan zijn dan dat u in de stof rondloopt. Maar let op. Dit is toch even belangrijk. Dit kan positief zijn maar in de meeste gevallen zien we dat zaken die zo ingestraald worden, zwart magisch zijn. En dat is niet de bedoeling.

Wanneer wij spreken over iets positief instralen en je bindt of je verbindt het met geestelijke zaken dan is het iets dat gekoppeld wordt aan het licht, met alle gevolgen daar van dien. Dat wil zeggen dat zoiets een kracht heeft die vanuit het ingestraalde, hetzij een voorwerp hetzij een zegel, noem maar op, hetzij een talisman, veel zaken in gang kan zetten. En dikwijls omdat het lichtend is, voor de mens minder aangenaam. Ja, dat is misschien een beetje tegenstrijdig maar de meeste zwart magisch ingestraalde zaken zijn voor de mens tijdelijk aangenaam. Dat ze achteraf een deksel op hun hoofd krijgen, is wat anders.  Maar daar spreken we op dat moment niet over. Maar zaken die ingestraald zijn vanuit de geest, sterk lichtend zijn, ja, die zorgen er wel voor dat bepaalde zaken opgeruimd geraken.

Dus persoonlijk zou ik jullie de raad geven, maar dat is mijn persoonlijk idee, als u zaken instraalt, doe het liefst gewoon stoffelijk. U kunt daar mooie resultaten mee bereiken en er zijn weinig negatieve gevolgen. Wanneer u het geestelijk gaat doen, moet u heel goed weten waar u aan begint en welke weg u wilt gaan. Want vergeet niet – dat wil ik er nog aan toevoegen – wanneer u iets instraalt en u doet dat ook vanuit geestelijken zijde, u vraagt hulp dus van de geest en zo verder  en u creëert daar iets mee, bent u 100%  verantwoordelijk voor het gecreëerde. En het kan soms zijn dat dat helemaal niet in uw lijn ligt. Pas op, hetzelfde geldt voor het zwart magische, daar gaat het niet over. Maar ik wil hier ook zeggen wanneer u lichtend iets creëert, let er mee op, u bent mens en het is niet allemaal zo evident. Nu wil ik er nog een puntje aan toevoegen en dan rond ik dit af.  U staat binnenkort, binnen een kleine maand, voor de Wessac. Het is meestal de gewoonte dat tijdens de Wessac-viering zaken worden ingestraald.  Deze instraling is van een totaal andere grootteorde dan hetgeen wat u kunt instralen. U kunt dat niet vergelijken. Hetgeen op een Wessac bijeenkomst wordt ingestraald heeft kosmisch zo een lading dat je cru gezegd, stoffelijke er wonderen mee zou kunnen doen, wanneer je de juiste ingesteldheid hebt. Zo krachtig is het. Het is ook zo dat zaken die op de Wessac  worden ingestraald, wanneer zij behoren tot een persoon, de bron kunnen zijn van een totale omwenteling in het leven van die persoon. Daar moet je ook rekening mee houden. Omdat je daar geconfronteerd wordt, niet alleen met stoffelijke energieën of energieën van de geest, maar werkelijk met groot kosmische krachten die dan op een wijze worden vastgelegd die voor degenen die ermee in contact komt alleen maar de keuze laat, of ik aanvaard de uitstraling met alle veranderingen van dien of ik aanvaard ze niet maar dan ook met alle gevolgen van dien. Cru gezegd  en het is niet om angst aan te jagen hoor, maar het is om duidelijk te zijn, als u het aanvaardt is de kans heel groot dat uw leven zich totaal wijzigt, als u het niet aanvaardt en toch in uw bezit neemt is de kans heel groot dat u zwaar ziek wordt. Omdat disharmonie die dan ontstaat tegen deze kracht uw lichaam niet aankan. Dus de raad die ik u kan geven in deze is: denk goed na voordat u op zulke terreinen u begeeft. Gewoon stoffelijk instralen geen probleem. Daar kunt u echt weinig verkeerd meedoen als je het allemaal positief meent. Geestelijk gewoon gaat ook nog zolang u lichtend werkt. Maar met de zware krachten moet je toch even nadenken waar u naartoe wilt.

Voorbereiding Wessac.

Goed, kijk eens hier, nu verwacht u van mij dat ik uw avond heel mooi afsluit met een meditatie. Dat ga ik wel doen. Maar daarvoor wil ik toch even nog een paar kleine zaken naar voor brengen. U staat langzaam maar zeker, en als ik het goed voorheb, ja, hebt u nog één bijeenkomst voor het Wessac is.

Nu u hebt allemaal wel opgemerkt, lieve vrienden, dat de aarde op het ogenblik nogal aardige toeren aan het uithalen is en dat veel zaken nogal verkeerd lopen.

Kijk het Wessac gebeuren gaat alleen maar vele dingen versterken en wanneer u wenst deel te nemen aan deze Wessac – dat zou ik jullie toch aanraden – is het altijd toch een mogelijkheid om in harmonie te zijn met krachten die je anders niet aantreft. Dan is er wel een noodzaak van een beetje u daarop voor te bereiden en een voorbereiding kan vooral zijn dat u in de eerste plaats u daarop instelt, dat u zich tracht in harmonie te brengen met deze krachten.

Ik wil hier direct  aan toevoegen – want ik krijg hier door – een paar van jullie die aan het denken zijn: de Wessac dat is toch een boeddhistisch feest? Nee lieve vrienden, de Wessac, in het boeddhisme kent men de verjaardag van Boeddha en soms wordt dat als Wessac omschreven maar dat is niet de Wessac die elk jaar plaatsvindt. Deze heeft weinig met het boeddhisme te maken. Iets anders. De Wessac is de samenkomst van de hooggeestelijk geplaatsten die met de aarde bezig zijn. En dan kan ik daaraan toevoegen, voor degenen die aan het denken zijn, daar is onder andere ook Boeddha bij betrokken. Zo goed als de andere hoog ingewijden. Maar het is niet het feest dat de boeddhisten Wessac noemen, of sommige groepen van boeddhisten. Dus dat moet toch duidelijk zijn. Het is vooral dus een samenkomst in eerste instantie van alle hoge, laat ons zeggen, entiteiten. Dat zijn allemaal de grote jongens, als ik het zo simpel mag uitdrukken, waar wij nog niet aan kunnen tippen als geest, die dan aan de hand van de kosmische tendensen die er zijn, trachten te bepalen en sturing te geven hoe dit voor de aarde, want daar gaat het om, verder verloopt. En u weet allemaal, we zitten hier aan een vernieuwing van een tijdperk, we zitten aan vele zaken die moeten opgekuist worden. Dus is het misschien wel voor ieder van jullie interessant dat degenen die daaraan willen meedoen, zich daar op een juiste wijze op voorbereiden. Een juiste wijze kan zijn dat u bijvoorbeeld in de maand die er nog is tussen nu en de Wessac bepaalde vastgeroeste gewoontepatronen doorbreekt. Och ieder van u kan een bepaalde gewoonte bewust doorbreken, bewust wijzigen. En een tweede punt daarin, wat ook niet onbelangrijk is, is voor uzelf bepaalde opofferingen op te leggen. Dat wil het volgende zeggen, heel simpel, u hebt bijvoorbeeld de gewoonte van alle dagen een grote reep lekkere chocolade te eten, dat u nu zegt: kijk vanaf nu tot aan de Wessac eet ik deze lekker chocolade niet meer. Ik ontzeg mij dat vrijwillig. Je moet het zelf beslissen. Nu chocolade is een voorbeeld hoor. U kan evengoed zeggen: ik drink bijvoorbeeld geen alcohol meer tot dan, of ik rook niet meer tot dan. En tracht u eigen niet in ‘t zak te zetten. Dat is belangrijk. Tracht ook iets te doen dat werkelijk voor u iets is waaraan u zich houdt. Dus zeg niet wanneer u nooit een sigaret rookt: ach ik rook niet meer tot de Wessac. Dan zet u zichzelf totaal in het zak en maakt u zichzelf alleen maar geestelijk gezien een beetje belachelijk. En het kunnen simpele zaken zijn. Je moet het niet moeilijk maken. Maar zulke zaken gaan u geestelijk de mogelijkheid geven beter voorbereid te zijn op het gebeuren. En voor zover ik kan inschatten, lieve vrienden, gaat deze Wessac – en de opbouw is volop bezig op het ogenblik – een zeer sterke stoffelijke impact hebben op de aarde. Nu in vele jaren of alle jaren die al gepasseerd zijn – want het Wessac-gebeuren is ontstaan kort na vernietiging van Atlantis. Dus u kunt natellen hoeveel keren dat al geweest is, want het is jaarlijks een gebeuren – in de meeste gevallen hebben we gezien dat het Wessac-gebeuren vooral op het geestelijke niveau lag en dat de grootste sturingen vooral in de denkwerelden van de mens op aarde en ook bij andere denkwerelden van andere wezens op aarde een impact hadden.

Hetgeen we nu langzaam maar zeker aan het vaststellen zijn, is eigenlijk vorig jaar al in gang gezet, maar  we zien nu sterker dat er vooral een enorme sturing gaat zijn naar de stof toe.  Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat we waarschijnlijk op de aarde, of in de aarde, hoe dat ik het moet uitdrukken, door deze samenkomst, door deze krachtsopbouw enorme wijzigingen gaan optreden. De gevolgen daarvan kan ik u niet voorspellen maar u kunt toch wel inschatten dat die voor de aarde zelf een enorme impact kan hebben. En dat we waarschijnlijk na de Wessac geconfronteerd gaan worden met nieuwe fenomenen en sommige fenomenen waarschijnlijk die we tot hiertoe niet gekend hebben. Dus wanneer u zich enigszins  kunt voorbereiden op deze Wessac en naar deze Wessac kunt komen in harmonie, dan hebt u al een groot voordeel dat u, in deze harmonie opgenomen zijnde, veel zaken voor uzelf kunt waarnemen, aanvoelen, voorvoelen en dus voorbereid zijn op de wijzigingen die eventueel gaan plaatsvinden. Dat is eigenlijk het enige wat ik hier nog aan wil toevoegen en het is ter mijne persoonlijke titel – en ik zeg er u dadelijk bij: ik ben niet iemand die zo hoog geestelijk is dat hij aan de offertafel van het gebeuren staat.  Ik ben ook maar iemand die het op afstand bekijkt. Alleen heb ik niet meer de beperking, gelukkig, van dat stoffelijk voertuig. En geef ik u graag door wat ik tot op heden heb kunnen waarnemen. U bent vrij ermee te doen en te laten wat u wilt, het is alleen maar een tip die ik u geef en ik hoop dat u er iets mee bent en u er iets mee doet.

Meditatie: Een voelen met de krachten van de kosmos.

Goed en dan is nu het moment aangebroken en kunnen we verder om te beginnen aan onze meditatie.

Ik zou zeggen: ontspan u allen, laat even alle drukte, alle stoffelijke problemen achter u, vergeet even – is misschien niet gemakkelijk, maar probeer het maar eens – vergeet even dat u stoffelijk bent. Laat dat even los. Geef even de mogelijkheid aan uw geest om even hier mee te spelen. Ik wil nog niet zelfs zeggen manipuleren maar gewoon mee te doen. Laat het lichaam gewoon rusten. En vorm een eenheid met alle entiteiten hier aanwezig en laat ons dan even proberen door te dringen tot de krachten van de kosmos. Daarmee bedoel ik, door de krachten die rondom u zijn, die u kunt gebruiken, die u mag gebruiken, geen enkel probleem, maar die u door uw drukke stoffelijke bestaan niet eens opmerkt.

Voel u één met deze krachten. En we zitten hier in een kring. Stel u voor dat deze krachten hier in het centrum van deze kring zich manifesteren. Dat zij zich manifesteren. En het is misschien het gemakkelijkste om u dat voor te stellen, als een zuil van goudgeel licht.

Goudgeel licht is krachtig maar weer niet zo dat het alles scherp stelt.  Het geeft u de mogelijkheid om op een zachte, liefdevolle wijze, deze kracht op te nemen en deze kracht door te geven. Voel u één met dit licht. Bezie dit licht als een uitstraling van de bron en tevens een wisselwerking van uw ziel, uw geest met de stof. Het goudgele licht dat zijn oorsprong vindt in de zielenkern van allen die hier aanwezig zijn en nu gefocust is op dit brandpunt, in deze kring. Met dit licht kan je waarlijk wonderen doen. Want dit is dezelfde kracht die, door heel de geschiedenis van de mensheid, door de groot ingewijden werd gebruikt. En Isis gebruikte ze om te genezen. En Jezus gebruikte ze om wonderen te doen, om doden op te wekken. En Boeddha gebruikte het om inzicht te geven. Deze kracht is universeel.

 En wanneer u nu even in gedachten een persoon neemt waarvan u denkt: deze wil ik deel  maken met die kracht en deze staat er voor open – en of dit nu gaat over spiritueel inzicht, over gezondheid, noem maar op, dit laat ik vrij. Maar stel er u in open en geef het door aan degenen die volgens u ook hier deel van kan zijn en die dit kan gebruiken. Deel deze kracht. En doordat u deze kracht deelt met deze, vergroot u hier de kring, vergroot u de grootste gemene deler van kracht. Want u neemt de anderen mee in dit geheel op. Zij ontvangen de kracht. Zij zijn deel met u in deze kracht.  En hierdoor heb je een trigger veroorzaakt die verandering kan brengen, die nieuwe mogelijkheden creëert, die gezondheid schept, die inzicht geeft. Laat deze kracht vloeien. Zet er geen rem op. U kunt er niet tekort van hebben. U kunt alleen doorgeven. Vrijelijk, liefdevol, bevestiging van de naastenliefde. Een bevestiging van het erkennen van uw verwanten. Een bevestiging van de kracht van de bron die overal en ten alle tijde werkzaam is. Laat deze kracht gewoon uitgaan. Laat deze kracht gewoon bevestigd worden. Besef dat deze kracht elke cel van uw stoffelijk voertuig beroerd. Besef dat deze kracht uw aura een lading geeft. En besef dat deze kracht uw geest doet schitteren van liefde, van harmonie in het geheel van de kosmos.

En dan bevestig ik het gebeuren hier in de naam van de bron die mij hiertoe heeft gemachtigd. Ik bevestig in de naam van de Vader die mij hiertoe de kracht heeft gegeven. Dat al hetgeen wat u gevraagd hebt, dat al hetgeen wat u gegeven hebt zich voltrekke op de meeste lichtende en de meest juiste wijze. Zie dan hoe dit prachtige licht zijn taak volvoert.

Dan kun je rustig terug naar uw eigen stoffelijk voertuig komen. U kunt terug de eenheid trachten te ervaren tussen uw stoffelijk zijn en uw geestelijk zijn. U kunt het goed voelen van uw lichtende aura naar uw stoffelijk zijn overbrengen, beseffende de eenheid tussen geest, fijnstof en stof. Beseffende dat je met deze eenheid in de komende weken een prachtige opbouw kunt doen naar de grootste krachtsuitstorting van het jaar, die komende is.

En zo bevestig je voor u de deelname, de medewerking, aan dit groot kosmisch gebeuren dat Wessac heet. Alles is nu terug met alles verbonden. U kunt gewoon terug uw stoffelijk voertuig besturen maar met een meerwaarde, met een kracht en een energie die toegevoegd is. Gebruik deze in de komende weken op de voor u meest harmonische wijze. En dan zal deze meditatie voor u een permanente bron van energie zijn die u steeds weer opnieuw kan aanhoren. En met deze woorden  open ik terug het geheel. Niet om een verbreking te creëren, integendeel, om nog juist een sterkere band tussen ieder te bevestigen. Een band die telkens opnieuw kan bevestigd worden in uw eigen gedachten door opbouw van de kring. Zo simpel werkt het. Geen ingewikkelde formules, puur een gedachte, een positieve gedachte en je hebt de harmonie met de kracht steeds weer opnieuw en opnieuw zonder enige beperking.

Zo, lieve vrienden, dit was mijn bijdrage voor deze avond. Ik geef jullie de raad van nog even rustig te blijven zitten wanneer ik het medium heb vrijgegeven. Begin niet te discussiëren, maar houd het rustig achteraf. Neem het gevoelen dat je nu hebt van harmonie, van eenheid, van kracht met u mee, zodat u in de komende uren dit positieve gevoel met uw medemensen kan delen. U moogt er van op aan dat het gevoelen dat nu is opgewekt in zijn kracht ongeveer 48 uur zal uitwerken. Maak er gebruik van, maar zorg ervoor dat je steeds weer opnieuw het rustig houdt. Zorg ervoor dat je u niet tot spanning laat verleiden. Want de kracht die je nu hebt kan evengoed in de andere richting werken en dat is niet geraadzaam. Gebruik ze op een lichtende wijze, op een rustige wijze, een harmonische wijze, een liefdevolle wijze voor de ganse mensheid, natuur, aarde rondom u, beseffende dat u allen gelijk zijn.

image_pdf