De verschillende groepsgeesten en hun invloeden

15 februari 2008

 Wij aan onze zijde zijn niet onfeilbaar, wij weten ook niet alles, dus wij appreciëren het ten zeerste dat u over het gebrachte zelfstandig nadenkt.

Ons onderwerp: de verschillende groepsgeesten en hun invloeden in de verschillende sferen.

Op zich is dit een zeer uitgebreid werkterrein, en het is ook wanneer we gaan spreken over groepsgeesten, een zeer moeilijk terrein voor de stofmens, om zich daarin te kunnen verplaatsen. Want u bent als mens, of u hebt als mens het idee dat u eigenlijk volledig onafhankelijk functioneert, dat u door uw denken en uw handelen beslist wat er gebeurt, of wat u doet. In de stoffelijke wereld is dit tot op zekere hoogte correct. Maar, zoals u weet, er spelen veel andere invloeden mee, en deze invloeden zorgen er ook voor dat u soms denkt dat u volledig uit vrije wil een bepaalde handeling doet. Maar eigenlijk is het toch niet zo. Eigenlijk zijn er andere indicatoren die mee bepalen waarom dat u tot zulk een handelen komt.

Wanneer we de Kosmos rondom u bekijken dan zien we dat er niet alleen dus invloeden zijn van planeetgeesten, invloeden zijn van allerlei andere niet-gebonden-aan-de-stof, en dan durf ik zeggen energieën, omdat het nogal moeilijk is hier direct een naam op te plakken. Een mens doet dat graag. Een mens gaat nogal gemakkelijk praten over engelen, of andere wezens, maar dat zijn definities van de stofmens. In wezen gaan de zaken veel verder dan deze definities.

U zou het zo moeten bekijken: u hebt een lichaam. En dat lichaam dat wordt bestuurd door de hersenen. U zou dit kunnen bekijken die hersenen als zijnde een soort groepsbewustzijn. Daaronder zijn nog verschillende andere organen. Al deze organen hebben de idee dat zij zelfstandig zijn. Echter, zij worden gestuurd en hangen af van die hersenen die we als groepsbewustzijn zien. Zo kunt  u dit naar de mens toe ook bekijken. De mens denkt dat hij dus zelfstandig functioneert. Maar hij vergeet dat hij hier in deze contreien, door verschillende groepsgeesten eigenlijk gestuurd wordt. En u zou daar als het ware een rangorde kunnen aan geven. Zoals u zou kunnen zeggen: we vertrekken met de hersenen, we gaan van de hersenen naar de organen, van de organen gaan we naar het bloed. En uiteindelijk komen we tot de cel, die ook denkt in dat geheel, van volledig zelfstandig te functioneren. Doch als u ziet welke trappen wij gedaan hebben, dan klopt dit niet helemaal. Zo ook is het voor u gesteld. Wanneer we nu kijken naar u als groep die hier zit, dan kunt u zeggen, dat de meeste eigenlijk onder de groepsgeest van het blanke ras ressorteren. Maar in deze tijd dit zeggen, ja, dat klinkt al niet meer mooi. Dat past eigenlijk al niet meer, want het is al fout wanneer dat u in de idee van de huidige mens de mensheid gaat opdelen in rassen.

Nochtans, is het wel degelijk zo dat een ras bestaat, en dat de geaardheid van een ras bepaald wordt mede door wat de groepsgeest van dat ras eigenlijk inhoudt, en met dat ras wil bereiken. Ik kan daar nog verder in gaan en zeggen dat de keuze waarom dat u gekozen hebt voor het blanke ras, en niet, voor het negroïde ras, ligt volledig bij uw verleden. Het is volledig gewild. En het is ook zo dat er een groot verschil is van ingesteldheid in de stof tussen het blanke ras door de invloed van de groepsgeest of als u het gele ras noemt, ook beïnvloed door zijn groepsgeest. Dus al deze zaken zijn eigenlijk verschillend en daardoor krijgt u ook dat wanneer u deze mensen gaat vergelijken die ogenschijnlijk allemaal mens zijn op deze aarde, in wezen toch van elkaar verschillen en dikwijls niet de mogelijkheid hebben om elkaar te begrijpen. Niet omdat de taal verschilt, maar gewoon omdat de sfeer waarin zij zich bevinden totaal anders is dan de sfeer van de andere. Ik weet dat dit in de moderne tijd zeer moeilijk aanvaardbaar is. Toch klopt dit. Wanneer we dan verder gaan, dan zien we dat deze rasgeesten weer overkoepeld worden door andere entiteiten die meerdere mogelijkheden tot stoffelijke incarnaties overkoepelen. Deze gaan er weer voor zorgen dat er bepaalde keuzes kunnen gemaakt worden. Daaraan gelieerd en dan wordt het misschien nog een beetje ingewikkelder, zien we dan de groepsgeesten die zich vooral bezig houden met de planeten. Met sterren. Ook deze hebben dan weer invloed op de groepsgeest van dus degene die de stoffelijke incarnaties controleert. Gaan we zo weer verder, krijgen we weer grotere groepen maar dan wijken we eigenlijk al zo ver af voor u dat het denkelijk weinig nog interessant is.

Kijk, sinds de periode dat ik aan Gene Zijde ben, zoals u het uitdrukken, heb ik mij een beetje bezig gehouden met het ontrafelen van al die verschillende invloeden, van al die verschillende groepssferen. En ik ben eigenlijk tot de conclusie gekomen dat hoe verder ik zocht, hoe meer ik de zaak ontrafelde, hoe minder eigenlijk het duidelijk werd. Daarmee wil ik zeggen dat de invloeden van de verschillende groepsgeesten van de verschillende sferen die daaraan verbonden zijn, zo in elkaar vervlochten zijn, dat het, hoe verder u gaat hoe ingewikkelder het eigenlijk wordt. In feite zou u kunnen zeggen dat het een beetje een overeenkomst is microkosmos- macrokosmos. Wanneer u in beide richtingen gaat wordt het onoverzichtelijk; zo goed in het kleine als in het grote. En dan denk ik, dat is mijn persoonlijke opinie, dat wij niet bij machte zijn, op de plaats waar wij ons bevinden, u op aarde, ik in de sfeer, juist aan de andere zijde, van de ganse samenstelling van deze Kosmos te omvatten. Ik denk dat we daar nog veel verder in het Licht moeten doordringen om de juiste evenwichten en de juiste verbindingen te kunnen zien. En waarschijnlijk komt het dan neer, zoals een vriend van mij hier al meermaals gezegd heeft, dat alles eigenlijk één is, dat alles is, hoe u het ook draait of keert. Want wat bij mijn onderzoek naar de verschillende groepsgeesten en sferen is opgevallen, is dat wanneer u de zaken vanuit het positieve Lichtende bekijkt, dat daar tegenover altijd dezelfde wereld staat in het negatieve, in het duistere.

En het rare van dit gegeven is dat hoe de strijd ook gebeurt, het evenwicht steeds bewaard blijft. Het gevolg daarvan is, hoe meer dat u, u daarin verdiept, hoe ingewikkelder het wordt. Want u ziet dus de verschillende groepsgeesten die de mens sturen, maar daar tegenover staat dan weer dat deze positieve invloeden direct gelieerd zijn aan wat we naar ons toe zouden kunnen zeggen duistere invloeden. En dat daar steeds weer opnieuw evenwichten in gevonden worden. Evenwichten die zich niet spiegelen direct in uw stoffelijk leven. Omdat u te beperkt bent in uw mogelijkheden om steeds weer het ganse plaatje te overzien.

Dit zijn de grote lijnen. Wanneer we nu echter de mens als individu gaan bekijken, dan spelen er nog enkele andere invloeden een grote rol, iets waar we ook dikwijls over kijken.

U hebt een reeks van incarnaties al achter de rug, u hebt bepaalde leerscholen gevolgd, en door juist die richtingen te volgen bent u weer verbonden aan een groep. Weer zou je hier kunnen zeggen een soort groepsgeest. Niet een groepsgeest die een ras beïnvloedt, maar een groepsgeest die een idee eigenlijk beïnvloedt. En in sommige gevallen zou ik zelfs durven zeggen, een sfeer opbouwt waar u bepaalde leringen steeds weer gaat in volgen en laten voltrekken.

Zo zien we dat sommigen van degene die hier aanwezig zijn, leringen heeft opgedaan in het oude Egypte.  Een ander deel van u heeft vóórdat Columbus  Noord-Amerika ontdekte, ervaringen opgedaan en lering opgedaan door te leven bij de Noord-Amerikaanse indianen. En nu wordt het boeiend. Gezien dat ongeveer beide leringen die opgedaan zijn gelijklopend zijn in waarde, is door de evolutie die u aan onze zijde hebt doorgemaakt er een samensmelting gekomen waardoor dat u op een bepaald moment een incarnatie gezocht hebt in deze streken, omdat juist in deze streken de filosofie zich ontwikkelde waar u nu mee bezig bent. Die eigenlijk dan weer een verlengde is van de beide bronnen waar u ooit dus veel hebt opgedaan. Nu wil ik niet zeggen dat u tussendoor niet meer op aarde rondgelopen hebt. Dat hebt u meer als genoeg nog gedaan.

En dan komt daar ook weer het eigenaardige bij dat zelfs in een groepje als dit, en waar de mensen toch redelijk ver voor deze contreien uit elkaar wonen, dat er altijd wisselingen en bindingen zijn geweest. Ook weer gestuurd door de kracht die ontstaan is in dat verre verleden. Wanneer we dan gaan kijken voor de periode van Egypte, Noord-Amerika, wat zien we dan? Dat het oude Atlantis opduikt, en dat, en daar kom u wel eigenlijk van voort, u weggetrokken bent, samen met de Witte Priesters van toen, en dat er splitsingen zijn gebeurd. De ene zijn in Afrika gebleven, of wat je nu als Afrika kunt omschrijven, de anderen zijn helemaal over wat nu de pool is getrokken tot Noord-Amerika. Raar maar waar. Voor beide groepen blijft hier een groepsgeest die dit stimuleert. Die de mogelijkheden heeft opengehouden om telkens weer opnieuw in deze omgeving te incarneren en lering op te doen. En zo weer samen te smelten. En wat zien we dan? Wanneer we uiteindelijk de stof terug verlaten, dat we ook weer in een groep gaan samen komen. U gaat over, u doorloopt enige sferen, u moet u aanpassen, en voor sommigen zal het misschien aangenaam vermeien zijn in  Zomerland, en zult u daar een tijdje genieten van de rust. Maar uiteindelijk komt u weer, of legt u weer de contacten binnen dat overkoepelende van die groepsgeest en gaat u verder zoeken.

En dan ziet u weer, maar over het gewone verloop in de Kosmos, dat men, wanneer men voldoende ervaring weer heeft aan onze zijde opgedaan, men binnen deze groepsgeest gaat zoeken naar weer nieuwe ervaringen. Het kan dan zijn dat de groepsgeest van de stofmens voor u niet meer de ervaringen inhoudt die u zoekt. En dan kan het zijn dat u een switch maakt, om het zo te zeggen, naar een groepsgeest van andere stoffelijke ervaringen. Of zelfs naar een groepsgeest van niet-stoffelijke ervaringen. U kunt zo vele zaken gaan opdoen en leren. Maar steeds zult u opmerken dat u eigenlijk geholpen wordt door iets wat boven u helpt, stuurt, aanwezig is. Niet dat die groepsgeest, let wel op, u tot iets verplicht. Het is niet zoals in de maatschappij, waar u dus verschillende kasten kunt hebben, om het zo te zeggen, en dat elke andere die boven de ene staat de andere verplicht iets te doen. Zo is het niet in de Kosmos. De vrijheid blijft behouden. Maar toch weer zoekt u als entiteit hetgeen wat u het meeste kan bijbrengen, het meeste kan leren. En dit kan zowel voor de ene, in de richting van het Licht zijn, als voor de andere, die het Licht verwerpt, in het duister.

*U hebt gesproken over een groepsgeest voor, waarbij men niet-stoffelijke ervaringen kan opdoen. Welke ervaringen worden daarmee dan bedoeld?

 Kijk, u bent mens geworden omdat u in de sferen geen bepaalde leringen meer kon waar maken. U had nodig de stof om bepaalde emoties te kunnen ervaren. Wanneer u dit niet meer nodig hebt, kan het zijn dat u in de sfeer verder gaat en dat u daar allerlei ervaringen die zullen te maken hebben met het Licht, of de opgang in bewustzijn naar het Goddelijke. Deze ervaringen zijn voor een stofmens moeilijk te plaatsen, omdat u elke ervaring toetst aan iets stoffelijks. Maar dit is niet noodzakelijk zo. Wij kunnen in de sferen zeer veel leren, zeer veel trappen,in bewustzijn naar het Licht toe gaan, zonder dat er enige stoffelijke ervaring is. Dat enkel en alleen gebaseerd is op dus niet-stoffelijke ervaringen. Ik heb daarjuist het woord engel aangehaald. Engel is een uitvinding van de mens. Engelen, of aartsengelen, bestaan in wezen niet. Maar de mens heeft er behoefte aan alles mooi in vakjes te zetten en op te delen en te kunnen benoemen. Nochtans, wanneer u tot een engel bidt, of wanneer u een aartsengel aanroept, u wel degelijk respons zal krijgen vanuit de sfeer. En u mag dan als stofmens denken ik heb Gabriël aangeroepen, en nu heb ik een boodschap gekregen dat dit Gabriël is geweest. In wezen hebt u een kracht aangeroepen. Een kracht die aan onze zijde geen naam draagt. Is ook niet nodig. Eens dat u, voorbij  Hoog-Zomerland bent, hebt u geen behoefte meer om u te onderscheiden met naam en toenaam of titel van uw mede-entiteiten. U bent op dat ogenblik een kracht, een energie. Ik tracht het zo simpel mogelijk uit te leggen. Maar het is moeilijk begrijpbaar voor de mens, dat besef ik best. Omdat het niet tastbaar is, niet vatbaar. U bent dus op dat ogenblik een energie, een kracht die op zijn weg in het Licht verder evolueert en in dat Licht steeds grote ervaring opdoet, en, heel belangrijk, hoe verder u in dat Licht gaat, hoe meer dat die individuele persoonlijkheid in dat grotere geheel wordt opgenomen.

En zo kan u stellen dat de grote Ingewijden bijna volledig in dat grote Licht zijn opgegaan.  Dat Goddelijke. En dan komt u tot die eenheid. Ik durf zeggen, ik ben al redelijk lange tijd dit aan het bestuderen en ben nog steeds niet na zo lange studie bij machte om dit als entiteit volledig te plaatsen of te bevatten. Ik kan wel naar u zeggen dat de ervaringen die ik heb kunnen opdoen al, van een onbeschrijfelijke mooi en hoog niveau zijn in mijn gedachtewereld, om het zo uit te drukken. Het geeft mij een enorm geluk, maar ook weer voor de mens is dit zeer moeilijk  definieerbaar. Omdat u uw individualiteit eigenlijk opgeeft. Maar dat is wat u vraagt. De ervaringen die niet stoffelijk zijn.

Wij denken, een mens sterft, hij is er niet meer. Klopt niet. Hij gaat gewoon verder. Het is anders, maar u gaat gewoon verder. En het is met alles zo.  U kunt de idee hebben ik zie een ster sterven. Ze is er niet meer. Klopt niet, die ster is wel degelijk daar, maar in een andere dimensie. En zo zult u opmerken dat wanneer u aan onze zijde bent, zeker in de eerste periode na de overgang, dat deze werelden, waarvan u dacht dat zij toch zo realistisch waren, ook dikwijls maar een illusie zijn. En dat zaken waarvan u dacht dat zij niet meer bestonden, wel degelijk er nog zijn.

U denkt misschien dat hier geen Romeinse bezetters meer rondlopen. U vergist zich. Wanneer u aan onze zijde naar hier kijkt, dan ziet u hier, deze plaats in de geburen van de stroom een basiskamp van de Romeinen. U ziet hier een massa Romeinen wandelen. En tezelfdertijd, wanneer u wat verder kijkt, ziet u een Duits kamp, en kijkt u wat opzij, dan ziet u een oude, oude Belgen- nederzetting, maar de discussie is hier allang gaande dat er geen Belgen bestaan, dus weet ik niet juist wat ik moet zeggen want Vlamingen bestonden toen nog niet, en de taal die zij spraken was ook iets anders dan wat u nu spreekt. Al deze sferen deze toestanden, zijn nog steeds aanwezig. Niet voor u merkbaar, u loopt er los en door.  U rijdt met uw wagens door de legioenen van de Romeinen die hier marcheren, zonder dat u het beseft.

*Als ik het goed begrijp dan lopen gewoon de tijden door elkaar.

Klopt: tijd bestaat niet. Alles is. Dat is het rare in de schepping. En het ook moeilijk te begrijpen. Maar dit is ook het mooie als u bij ons komt. U gaat er van genieten. En u hebt er misschien vroeger ook al van genoten!

Wanneer u dan u geheroriënteerd hebt en u bent in die Zomerland-sferen, en u zit daar rustig te kijken, op dat ogenblik, wanneer u denkt: ach, ik wil eens zien hoe het was in de tijd van de oude Belgen, dan ziet u die oude Belgen daar dobbelen, niet met de dobbelstenen van nu, maar met keien, u ziet ze daar ook bij wijze van spreken vechten, u ziet alles. U doorleeft het, u bent er bij! Want hetgeen wat ooit geweest is, verdwijnt niet. Is er en zal er altijd zijn. U kunt dan denken: ik ga naar Stonehenge. En u zult daar de offering zien die de priesters deden. Of u ziet de kathedraal van Chartre bouwen.  En weet u wat dan nog het aangename is? Dat u dan ook de zaken ziet die achter de schermen gebeurd zijn.  Dat u ziet hoe de puzzel in mekaar past. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in historie, is dit natuurlijk heel boeiend. Alhoewel, na verloop van tijd, bent u dit beu. En wenst u wel iets anders. En dan ga je weer verder in de sferen. We zijn een klein beetje van het onderwerp afgeweken, maar ik denk dat het als kanttekening toch wel goed meegenomen is, en zeker de verduidelijking op de vraag van wat doe je dan, niet stoffelijk?

*Broeder, ik vraag me af, blijft u dan steken als u bij die Romeinen bent.

Nee, dat heeft er niets mee te maken. De tijd is de tijd niet. Dus die Romeinen die zijn daar wel degelijk geweest, voor de stofmens, maar in die Kosmos blijft dat beeld aanwezig. En, ik weet dat het klinkt misschien moeilijk, het beeld dat u ziet is het beeld dat  geweest is. Maar die Romein die hier in de moerassen een kamp heeft gebouwd, en dus bewaking langs de Schelde heeft gedaan, die Romein is ook overgegaan, is ook opnieuw geïncarneerd. Maar het beeld en alles blijft exact aanwezig. De sfeer blijft. Alles blijft.

*Dus ze stappen bij u in de tijdmachine?

Ja, een mens wil alles in de stof vertalen, maar in wezen klopt dit, als u dat menselijk wilt zien. Daarom is het ook best mogelijk, theoretisch althans, praktisch bent u er nog niet, alhoewel er proeven geweest zijn, dat een mens zich in de tijd kan verplaatsen. Maar nu gaan we Science-fiction vertellen. Maar ik mag u toch opmerken dat er toch zo goed door het Pentagon als door de Sovjet-Unie indertijd experimenten zijn gedaan, sommigen zijn min of meer geslaagd, de meesten hebben nogal doden meegebracht. Maar die dus de basis hadden van hetgeen wat hier naar voor gebracht wordt. Zelfs in de Sovjet-Unie was men verder als in Amerika, en zij hadden het grote voordeel, gezien zij vertrokken dat zij in niets geloofden, konden zij heel neutraal eigenlijk te werk gaan, en hebben ze in wezen de beste resultaten geboekt. En in die tijd keken ze niet op een mensenleven, dus ze hadden meer mogelijkheden dan hun Amerikaanse concurrenten, alhoewel dat die ook niet altijd naar mensenlevens kijken.

*Als u zegt dat u het verleden kampen ziet, dus vanuit het heden, u ziet die werelden door elkaar lopen, het verleden en het heden, ziet u ook de beelden van de toekomst?

Bekijk het zo, en houd het simpel: er bestaat in de sferen niets dat niet bestaat. Wij kennen dit niet. Wij kennen ook geen enkele stoffelijke ervaring zoals u die kent. Maar doordat voor ons de tijd niet bestaat, hebben we wel de mogelijkheid van een enorm overzicht te hebben van wat er eigenlijk in de Kosmos aanwezig is. En zo kunnen we natuurlijk ook weer verder evolueren. En naar gelang dat u als geest de weg van bewustzijn verder gaat, krijgt u dan ook meer, de mogelijkheid om een juistere filtering te doen wanneer je opnieuw iets in de stof wilt beleven.

Een geest die aan het begin van zijn carrière staat, zal het er heel moeilijk mee hebben. Die gaat deze zaken ervaren als zijnde zeer verwarrend. En dan zien we dikwijls dat er een vlucht ontstaat en dat deze dan de eerste de beste mogelijkheid te baat neemt om uit die sfeer, die hij niet kan beheersen, weg te zijn. Want het klinkt wel mooi, wat ik u zeg. Maar het is wel even aanpassen, wanneer u bij ons bent en u denkt Romeinen, dat u bij de Romeinen zit, en u denkt Kelten, dat u bij de Kelten zit, en dat u denkt indianen, zit u tussen de indianen. U moet als geest dit kunnen controleren, dit kunnen ordenen, of anders zit u voor uzelf in een chaosvorm. En dat is niet aangenaam. Dus u krijgt soms dat entiteiten die dit niet aankunnen omdat ze nog niet ervaring genoeg hebben, gaan dan proberen zo snel mogelijk ergens in de stof zich terug te ankeren. Om toch maar een zekerheid te hebben. En dan kan het soms wel eens een verkeerde sprong zijn.

Anderzijds, op het ogenblik dat u de zaken heel mooi ordent, dan kan u binnen de verschillende groepsgeesten waaronder u valt, zeer veel ervaring opdoen.

Nu kunt u misschien de idee hebben dat u dit allemaal alleen moet doen. Dit is niet zo. Van op het ogenblik dat u als geest aan onze zijde komt wordt u geholpen. En dat is ook weer deze groepsgeest waartoe u behoort. En u hebt dan verschillende invloeden die naar gelang uw interesse en uw ervaringswereld die u opgedaan hebt, een al dan niet grotere rol gaan spelen. U komt dan ook heel gemakkelijk tot ervaringsuitwisseling.  Die dan weer kunnen leiden tot een keuze van een nieuwe weg. Zoals u het jaren geleden gedaan heeft om hier nu op deze aarde rond te lopen. En terwijl dat u nu hier rondloopt, wordt u beïnvloed, niet alleen door die overkoepelende groepsgeesten, maar ook, door uw vrienden en kennissen aan onze zijde. Uw geest gaat wanneer u rust, wanneer u slaapt, of wanneer u zit te mediteren, heel gemakkelijk even aan onze zijde komen buurten.  Nieuwe gedachten, nieuwe impulsen opnemen, die hij dan over kan dragen op het lichaam. Wat is het gevolg in vele gevallen? U bent wetenschapper. U zit op een probleem te broeien en te denken. U vindt geen oplossing. Wel, op dat ogenblik kan het best zijn dat aan onze zijde van de groep waartoe u behoort iemand is die dat probleem allang heeft opgelost. Hij ziet dat u daarmee worstelt, en gaat op het ogenblik dat er een overdracht mogelijkheid is u deze overgeven. En dan is het bij u: eureka!! Mijn euro is gevallen. Och, u zou er van versteld staan hoe zaken soms beïnvloed worden. En langs onze kant hebben we daar ook dikwijls het plezier van, van te zien hoe de mens denkt dat hij het dan zelf gedaan heeft, niet beseffende dat hij eigenlijk het op een bordje heeft aangereikt gekregen.

Het grote voordeel is wanneer u behoort tot een groep, die vooral het Licht hoog in het banier voert, die gaan zich niet aantrekken wie of wat het resultaat boekt. De kwestie is dat u resultaat hebt, dat u verder kunt. Dat u uw ervaring kunt realiseren. Het punt is dat men u heeft kunnen helpen. En dat u dan op uw beurt waarschijnlijk weer anderen kunt helpen. Maar zoals u ziet, in de wereld behoort niet elke mens tot een groep die, laat ons zeggen, als groepsgeest heeft de harmonie of het Licht te bevorderen. Op het ogenblik kunnen we zeggen dat voor de aarde en de stof het duister redelijk veel impact heeft. En zeker de laatste 20 jaar zijn er enorme duistere incarnaties geweest, en komen er nog. Nu wil dat weer niet zeggen dat er een onevenwicht op aarde is. Nee. Deze evenwichten zijn er, maar voor de stofmens is het moeilijk te ervaren. Omdat u telkens weer met uw stoffelijke neus op stoffelijke feiten wordt gedrukt, en beperkt bent in uw mogelijkheid tot het ganse plaatje te bekijken.

*U brengt mij in verwarring. In die zin, dat op het moment dat ik aan uw zijde ben, kan ik mij effectief verplaatsen naar die Romeinen. Moet ik het mij dan zo voorstellen dat ik het bekijk vanop een afstand of dat ik midden in het oorlogsgebeuren zit, waar ik een kopje kleiner kan  gemaakt worden?

Kijk, wanneer u aan onze zijde denkt aan die Romeinen, dan bevindt u zich midden in dat fragment. U bent wel degelijk midden in dat gebeuren. Alleen, die Romeinen zien u niet.  Want die Romeinen zijn uw beeld, begrijpt u? Dus u moet niet denken dat die Romeinen u een kopje kleiner kunnen maken, nee, die zijn heel oneerbiedig en lopen dwars door u door! En als u niet beseft, op dat moment dat het uw eigen beelden zijn, dan maakt u soms wel eens mee dat men heel boos wordt. Van wat gebeurt hier nu? Waarom zien die mij niet? maar effectief, het is uw eigen beeldvorming die dat doet.

* Hoe zit dat dan eigenlijk, want een hond is helderziende, katten ook, maar die zal het dan toch ook hier moeten waarnemen?

Ja, maar nu bent u weer zaken door elkaar aan het halen die dus niet direct met elkaar te maken hebben. Dieren behoren ook tot groepsgeesten. Dieren, zeker zoals u het noemt, honden en katten, zijn zeer gevoelig, zijn helderziend. Dit klopt. Zij zien op het ogenblik wanneer een entiteit in de geburen is, zien zij deze. Nemen zij deze waar. Echter, doordat deze entiteit, of deze energie die zij zien, voor hen geen bedreiging vormt, gaan zij daar meestal niet op reageren. Stel nu dat de beeldvorming zo is dat de energievorm die zij waarnemen de meester van de poes of de hond, zou bedreigen, dan gaan zij wel grommen. Dan gaan zij zelfs, misschien, een aanval uitvoeren. Maar op het ogenblik dat dan het baasje van het dier zegt: waarom doe je dit nou? zal dit stoppen. Omdat het dier dan waarneemt dat hetgeen wat gebeurt eigenlijk zijn baasje niets doet. En het baasje het zelf niet opmerkt. Maar nu gaan we ons verplaatsen in de wereld van de dieren, en die is toch wel in gedachte-opbouw en ervaring iets anders. Dieren behoren steeds tot een groepsgeest. Veel van wat zij waarnemen is in een stoffelijk bestaan veel meer gebonden aan die groepsgeest dan dat u dus als mens ervaart. Het is ook zo dat wanneer een dier sterft, een dier neemt dat gewoon aan als een normaal gebeuren. Een hond die sterft ervaart dit niet als zijnde ik ben dood. Een hond die sterft ook een poes, ervaren dit van: hé, er is iets anders met mij, wat, weet ik niet. En dan gaat die poes of die hond trachten contact te nemen met het baasje, maar dat baasje reageert niet meer. Het is wel raar Waarom ziet hij mij niet meer staan? Wanneer ze dat een paar maal geprobeerd hebben, en opmerken dat eigenlijk alles anders is geworden, dat niets nog is zoals zij het gewoon waren, richten zij zich eigenlijk tot de groepsgeest, heel onbewust gebeurt dat, maar heel spontaan, en worden zij in die geest gewoon opgenomen en gaan zij hun weg weer verder. En dan kan het zijn dat, dat dier door de ervaringen die het opgedaan heeft, de mogelijkheid heeft van zich af te scheiden van die groepsgeest, van de poezen, of van de honden, en zich tot een andere groepsgeest te wenden. En zo krijg je weer dus een vorm van evolutie.

Ik hoop dat ik voor u een klein beetje de sluier heb opgelicht. Het is niet zo belangrijk of u dit allemaal nu als mens kunt plaatsen of begrijpen. Wat belangrijk is, is dat u beseft dat u allemaal tot een eenheid behoort. Dat u als mens het best kunt functioneren, kunt leven, ervaring kunt opdoen, wanneer u in harmonie tracht te zijn met uw medemens. Wanneer u in harmonie tracht te zijn met de wereld rondom u, met de ganse Kosmos. Het is soms niet gemakkelijk, dat weten we wel. Maar op het ogenblik dat u beseft dat u als mens toch tot eenzelfde groep behoort, beïnvloed wordt bij wijze van spreken op eenzelfde wijze en dat u die kracht kunt gebruiken om elkaar te helpen in uw weg naar bewustwording. Ach, dan bereikt u veel meer dan dat u theoretisch alles mooi kunt uitspellen hoe de Kosmos in elkaar zit. En als u dan als mens op deze aarde rondloopt en u probeert vanuit uzelf zo harmonisch mogelijk te zijn met deze aarde.  Al wat met de aarde gebeurt is een normale evolutie. Wat men u wijsmaakt, vergeet dat liefst. Dit is de waanzin van de politieker die op een of andere manier macht wil hebben en niet beseft dat er met die macht niets is. Maar wanneer u aanvoelt ik ben in harmonie, al is het maar met dat kleine plantje dat in uw woning staat, dan hebt u veel meer voor de aarde gedaan dan alle grote woorden die in alle commissies gesproken worden van; we moeten de aarde redden. Wanneer u beseft als u wandelt, in een park of een bos, dat u eigenlijk ook een deel daarvan bent, dat u als mens goed dit kan en mag gebruiken. Maar dat u steeds weer ook moet in uw achterhoofd de idee houden dat de natuur ook een vorm is van ervaring opdoen voor krachten, voor energieën. En dat u zich daarmee één voelt, dan gaat u veel meer resultaat hebben.

Wanneer u bewondering hebt, al is het maar voor een gewone kei die onder uw voeten ligt, dan hebt u een wisselwerking tussen die aarde waar die kei toe behoort en uzelf. Het moeten heus geen diamanten zijn.  Het mogen allerlei steentjes zijn, dat kan geen kwaad. Wanneer u zich één voelt met het kabbelende water, met de vogels die fluiten in de bomen, dan doet u veel meer voor de aarde als eender welke politieker die met grote woorden komt zeggen wat u moet doen om de aarde leefbaar te houden. Wanneer u beseft dat alles rondom u vanuit dezelfde Bron komt. Het gewoon een andere vorm heeft. Maar uiteindelijk dezelfde Bron heeft. Dan kunt u in uw leven enorm veel positieve ervaringen opdoen. Dan kunt u in uw leven enorme betekenis hebben, niet alleen voor uw naasten, niet alleen voor uw medemens, maar voor de groepsgeesten  waartoe u behoort. Voor de geest van de aarde, bij wijze van spreken. Zelfs voor de grote Kosmos en alles wat er is.

Want u mag niet vergeten; u bent deel van die Bron, hoe dan ook. En het komt er niet op aan onder welke verpakking, u bent er deel van. En voel u er één mee! En dan zal u opmerken, dan gaat u een stoffelijk leven hebben, ach, u zult misschien niet de grote machtige krijger van de aarde zijn. u zult misschien de gewone mens zijn waar zelfs nog geen aandacht aan gegeven wordt. Maar u zult de kans gehad hebben en ze genomen hebben op dat moment, om werkelijke betekenis te hebben. Om werkelijke waarde te hebben voor deze wereld, voor deze aarde, voor deze mensheid, voor deze Kosmos. En hoe meer mensen er zo zijn, hoe beter het voor deze Schepping zal gaan. En ook, hoe sneller, en hoe positiever de nieuwe kosmische tendensen van Aquarius zich kunnen vastzetten als het ware op deze wereld. En dan hebt u eigenlijk in uw leven een wereld voorbereid voor degenen die achter u komen, en die ook hier in de stof weer ervaringen willen opdoen. En zo ziet u maar hebt u niet alleen voor stoffelijke zaken u ingezet, maar ook voor niet-stoffelijke.

Ik hoop dat ik u een klein beetje heb kunnen wegwijs maken in deze toch zeer ingewikkelde materie. Denk er nog eens over na, maar lig er zeker niet wakker van. Want de niet-stoffelijke ervaringen, ach, die maakt u wel mee wanneer u aan onze zijde bent. En neem gerust van mij aan, bij ons is het ook niet zo slecht.