De vrije wil

image_pdf

16 januari 1968

Is de mens vrij? Dat is een hele grote vraag waarop moeilijk een antwoord te geven is. Ik geloof dat vrijheid ook bestaat wanneer u de keuze hebt tussen eten onder bepaalde condities of verhongeren. U zult zeggen het is een treurige keuze, maar u hebt de keuze. U kunt ze maken. Ik stel dit voorop omdat heel vaak wordt gezegd, ja maar ik moet doen wat een ander wil, bv. mijn werkgever, of de regering of de politie. Dat is waar zodra u de consequenties van een anders optreden niet wenst te aanvaarden. U kunt anders. U wilt het alleen niet en daar u bepaalde consequenties niet wilt aanvaarden, mogen we zeggen dat dit, al vindt u het niet prettig en zou u het anders wensen, toch wel degelijk uw eigen vrije wil omvat.

Ik zou iets willen zeggen over de mens zelf. Want om de vrije wil te begrijpen moet je ook iets weten van de mens. U wordt lichamelijk geconditioneerd door vele factoren, dat zal u bekend zijn. Deze conditionering is mede afhankelijk van wat wij een bewustzijn kunnen noemen. Uw eigen cellen hebben een zeer eigen bewustzijn. Dit brengt hen ertoe hun eigen vorm en werking te bepalen. Dit brengt hen er ook toe alle vreemde vormen of lichamen af te wijzen. Wanneer dat niet gebeurd ontstaan ziekten als bv. kanker. De mens heeft een zenuwstelsel, in dat zenuwstelsel komen een aantal zenuwknooppunten voor waarbij een groot aantal zenuwbundels bijeenkomen. Hier bestaat mogelijkheid van inductie waardoor reactie ontstaat, zonder dat de hersenen daarbij zijn betrokken. Deze reacties zijn uit de aard der zaak geconditioneerd en voor een groot gedeelte te danken aan een erfelijk geheugen dat in uw lichaam ligt, overal dus aanwezig is ook in uw hersenen. U hebt verder te maken met het zgn. genetisch geheugen dat in uw lichaam uw voorouders vastlegt niet alleen qua eigenschappen en kwaliteiten maar in zeer vele gevallen ook in denkbeelden en zelfs ervaringen of vage herinneringen, die deel uitmaken van het onderbewustzijn. Wanneer ik dit alles opsom, alleen reeds zonder over te gaan tot de kwestie van de vaste functies en automatische reacties als vastgelegd in de kleine hersenen, of zelfs te spreken over de mentale mogelijkheden van de grote hersenen, dan kunnen wij toch geloof ik al constateren dat een mens op aarde door zijn wezen, door wat hij is, beperkt is. Indien hij deze beperking zelf gewenst heeft als geest, is het het resultaat van een vrije keuze en mag dus niet gesproken worden over een beperking van de vrije wil. Maar menigeen onder u zal zeggen, wij weten toch niet welke voorouders wij hebben en wij weten ook niet wat er allemaal schuilt in een lichaam dat wij kiezen. Wanneer u het woord kiezen gebruikt, erkent u het bestaan van de vrije wil. Want onbekendheid met factoren tijdens de keuze sluit de vrije keuze niet uit.

Ik wil op grond van dit alles stellen dat, aangenomen dat de geest bewust incarneert, van een vrije wil sprake moet zijn, zelfs ten aanzien van de materiële beperkingen zoals ze in het lichaam bestaan.

Dan stel ik daarnaast dat de geest die niet bewust kan incarneren, over het algemeen geen voldoende bewustzijn tot keuze zal bezitten. Hij is dus niet in staat om uit vrije wil te incarneren, zijn vrijheid van wil begint dan binnen de beperkingen die zijn lichaam hem oplegt. Maar ook hier heeft hij voortdurend de mogelijkheid om binnen die grenzen zijn eigen gerichtheid en eigen denken te bepalen. Hij kan vormende invloeden, onderwijs en dergelijke, zonder meer accepteren, hij kan ze kritisch accepteren, hij kan ze zelfs afwijzen. Vrijheid van wil in dit opzicht althans.

Dan krijgen we de kwestie van denken. U denkt, maar uw denken is niet helemaal regel. Wanneer u denkt dan gaat u uit van een aantal premissen, u heeft dus tevoren een aantal stellingen als waar geaccepteerd, op gezag van anderen misschien, omdat iedereen het gelooft, of omdat het gemakkelijker is. Doordat uw oordeel niet gefundeerd is op eigen ervaring alleen, maar op interpretaties die door anderen, dus niet door uw eigen ervaring in u zijn gelegd, kunnen wij zeggen dat uw reactie ten aanzien van de wereld niet reëel is en dat uw denken een eenzijdige beschouwing van de feiten tot stand brengt, door welke eenzijdigheid, zoals u vanzelf zult concluderen, een onjuistheid in beschouwing en ook in reactie kan ontstaan. Ik stel dat de vrijheid van keuze alleen bestaat binnen de aanvaarde leef- en denkpatronen, maar dat zeer vele mensen niet in staat zijn deze leef- en denkpatronen aan een onderzoek te onderwerpen. Wanneer zij daardoor niet in staat zijn, zal hun vrijheid van wil mede beperkt worden door hun milieu, de daarin geldende opvattingen, de daarin geldende stellingen. Degene die wel in staat is de maatschappelijk gestelde premissen van zich uit te onderzoeken en te beoordelen, zal een grotere keuzevrijheid bezitten, maar zal zich gelijktijdig daarin belemmerd zien door zijn contraverse met de maatschappij wanneer hij van zijn eigen ervaring uitgaat.

De vrijheid van wil is hier aanwezig maar wordt tenminste geremd of beperkt. Ik heb hierbij opzettelijk de geest buiten beschouwing gelaten omdat de geest wel iets wil, zij heeft dus een bepaald verlangen, maar dat verlangen kan niet worden uitgedrukt in mentale termen. Wanneer je de wil van de geest moet uitdrukken, dan zou je zeggen een compensatie van gevoelens van onevenwichtigheid, of een verzadiging ten aanzien van een gevoel van tekortkoming, iets wat je honger zou kunnen noemen. Deze bepalen haar streven en dit streven is gericht op de beleving, niet gericht op de structurele samenhang der dingen als zodanig. Dit is heel erg belangrijk voor de rest nl. het gebruik van de vrije wil, de gerichtheid, de mogelijke bereiking in deze tijd.

Ik heb U dus gezegd dat wij een beperkte vrijheid van wil bezitten- maar dat deze stoffelijke vrijheid van wil door de geest kan worden geïnterpreteerd per moment a.h.w. De geest heeft dus helemaal geen belang bij een continuïteit van uw bestaan. Zij heeft slechts belang bij de aanvulling van de in haar bestaande tekorten, de vervulling van wat voor haar noodzakelijk is. De wijze waarop dit geschiedt zal haar weinig interesseren. De duur daarvoor noodzakelijk is voor haar minder belangrijk dan voor u, omdat in de geest nu eenmaal tijdservaren een heel andere kwestie wordt. De geest zal nu kunnen inwerken op de mens. Zij doet dit via bewustzijn, door zogenaamde inspiraties, het wekken dus van bepaalde gedachten of het bevorderen van bepaalde gedachteassociaties via het onderbewustzijn, het stimuleren van bepaalde emoties en ten laatste kan ze dit doen door het direct in het lichaam projecteren van bepaalde stimuli. Dit laatste geschiedt via astrale factoren.

Nu klinkt dit allemaal erg ingewikkeld. Maar kort samengevat, komt het hierop neer: de geest wil niet altijd wat u denkt te willen op aarde. Wanneer hij ziet dat u in uw gericht en redelijk streven dus de verkeerde kant uitgaat, corrigeert hij u. Deze correctie betekent dat u op bepaalde momenten niet kunt handelen, of door emoties gedreven anders handelt dan redelijk zou zijn.

Een mens heeft een vrije wil, maar die vrije wil kan hij slechts uitoefenen zover zijn besef reikt. Hij kan bij het vormen van een wilsbeschikking, dus het vellen in feite van een oordeel over mogelijkheden, beïnvloed worden door gevoelens, door plotselinge associaties. De geest is vrij om dit alles te regelen en daarin dus haar eigen invloed sterk, of steeds sterker zelfs, tot uitdrukking te brengen. De mens op aarde alleen, de stofmens zonder meer is dit niet helemaal. En daarmee komen we dan aan de vraag: hoe kan ik mijn vrije wil gebruiken, hoe kan ik hem richten? Wanneer u geconfronteerd wordt met 2 of meer mogelijkheden, bent u altijd geneigd om de eenvoudigste en de gemakkelijkste te kiezen. Hierbij speelt de behoefte tot conserveren van het bestaande een grote rol. U wilt behouden wat is. Wie zijn vrije wil bewust wil gebruiken moet niet uitgaan van wat gisteren was, of wat men heeft en wat begeerlijk is, maar van datgene wat nu op dit moment juist is. U zult ontdekken dat u in de praktijk uzelf niet helemaal van uw verleden kunt losmaken. Maar omdat u in ieder geval niet probeert alles te houden zoals het is, zal uw vrijheid aanmerkelijk groter worden. En nu ontstaat een vreemd verschijnsel. Zolang u emotioneel uw oordeel bevestigen kunt d.w.z. het gevoel hebt dat dit goed is of zou zijn, zal uw geest daar niets tegen inbrengen. Dan moet u dus de mogelijkheden overwegen op zuiver verstandelijk vlak. U moet zich afvragen wat gezien uw eigen denken en instelling nu, op dit moment, goed is, wat de beste keuze is, niet wat dat morgen met zich brengt, wat vandaag goed is. Door vandaag juist te handelen, zult u ervaring opdoen, d.w.z. uw beoordelingsmogelijkheden worden groter en uw vrijheid van wil wordt sterker uitgedrukt. Maar ook uw gerichtheid van wil zal door het overwegen, het bewust nuchter en verstandelijk overwegen, na gezegd te hebben dit en dat kan ik dus emotioneel niet aan, u brengen tot een rationeel bestaan. U wordt door uw rede geleid zonder dat die rede u helemaal overschaduwt. Wees nooit dogmatisch ga dus nooit uit van een stelling dit is zonder meer waar. Wanneer iemand u zegt, er is een God (ik geloof in een God) en u bent er niet zeker van, dan moet u niet zeggen; hij zegt het en iedereen zegt het; dus er is een God. Dan moet u zeggen is er een God? En dan zoekt u die God. In uzelf, in de wereld en wanneer u iets vindt wat voor u het begrip “God” uitdrukt, dan kunt u daarmee verder werken. Wanneer u alle onbekende elementen, zelfs de vraag of het nu wel de geest is die spreekt of niet, want dat hoort er ook bij, hebt uitgedacht, hebt overwogen, wanneer je zo voor jezelf een oordeel begint te krijgen waarin je gevoelswereld zeker meespeelt, die kun je niet uitschakelen, is het definiëren van wat je eigenlijk wil veel gemakkelijker. Het richten van de vrije wil is alleen maar moeilijk omdat je niet weet wat je wil. Iemand die werkelijk weet wat hij wenst en niet denkt aan consequenties kan het altijd wel bereiken, is het niet nu dan later. Maar een mens die voortdurend twee of drie gedachten heeft, komt niet tot een werkelijk besluit. Zijn wil kan niet worden gericht op één punt. En daarom moeten wij zeggen: het gericht gebruik van wilskracht en het gericht gebruiken van de vrije wil zelf om het doel te gebruiken is geheel afhankelijk van ons vermogen ons tot één doel tegelijkertijd te bepalen.

De meeste mensen menen dat je alles moet overwegen. Een perfectionist probeert zich eerst een beeld te maken van alle mogelijke en denkbare consequenties, tot het jaar 2500 na Christus toe.

Het resultaat is dat hij

  1. Fouten maakt want hij kan het niet overzien.
  2. Dat hij dus niet sterk reageert – zijn reactie komt lang na de noodzaak en
  3. Dat hij zijn kracht, zijn energie zijn mogelijkheden in zijn wegingen a.h.w. verdrinkt. In de overweging gaat de mogelijkheid tot actie teloor.

In deze dagen is de wereld overbevolkt, d.w.z. dat de massa een steeds grotere invloed krijgt op uw vrijheid van wil. Het is duidelijk dat op velerlei terrein het uitoefenen van de vrije wil ternauwernood rendabel of opportuun genoemd kan worden. Wanneer wij op bepaalde gebieden geen bijzondere denkbeelden hebben en in onszelf niet voelen dat voor onze ontwikkeling zoiets noodzakelijk is, zullen wij dus ons bij meerderheidsbeslissingen neer moeten leggen. Maar een meerderheidsbeslissing komt alleen tot stand door de vorming van een meerderheid en dat houdt weer in dat daar in die meerderheid, in dat gezamenlijk ageren, ook een bepaalde regel bestaat.

Bij de uitoefening van de vrije wil in deze dagen moet men er rekening mee houden dat ageren om de vrije wil tot uiting te brengen, binnen de groep, praktisch alleen tot gemeenlijk aanvaardbare resultaten kan voeren, wanneer u daarbij uitgaat van de regels van de groep. Onverschillig of u deze op zichzelf juist, redelijk vindt of niet.

In de tweede plaats zitten we met die wereld met een hele hoop spanningen. Al deze spanningen kunt u niet verwerken. U leeft weliswaar in de wereld, maar u kunt de werkelijkheid van uw wereld nooit overzien. U kunt daarom uw wil en de gerichtheid van uw wilskracht nimmer bepalen aan de hand van wat hij in de wereld is. Om toch te kunnen reageren binnen de totaliteit van mens en wereld, moeten wij dus vereenvoudigen: een vereenvoudigen voert de mens bijna altijd op het ideële vlak. Hij gaat dus dingen aannemen of stellen als uitgangspunt. Er zijn heel wat voorbeelden te geven. Marxistische doctrine bv. op zichzelf volledig logisch en juist, heef een groot feil, een fout die altijd weer de zuivere uitvoering ervan onmogelijk maakt en dat is de mens zelf. Men gaat uit van een mens die als een eenheid met mogelijkheden en eigenschappen beschouwd kan worden, maar deze mens is niet een te noemen unit. Daardoor faalt men. Bijvoorbeeld: Kerken in deze tijd, ze zijn geneigd om zich te vormen tot machtscorporaties in feite en daardoor wordt het ook voor hen meer en meer een even vaag en hanteerbaar iets als de Lenistisch- Marxistische doctrine bv. voor de mensen in Moskou. Ze weten zelf niet dat ze dat doen, maar ze wijken af van de ideële stelling. Wanneer u op ideëel vlak bezig bent, bent u evenzeer geneigd om dogmatisch te handelen en de feiten buiten beschouwing te laten. In deze wereld moet je dus, wil je in staat zijn om een beslissing te treffen, een keuze doen en dat is vrije wil. En om met dat willen iets te bereiken, dus een gericht streven aan die wil te ontlenen, dus niet slechts terugkeren tot de vereenvoudiging van het ideële vlak, maar je voegt daarbij bovendien het gekozen ideaal dat is belangrijk. Je kiest dus uit dingen die op zichzelf niet reëel zijn, maar je kiest daarvan één omdat dat je aanspreekt. Onderzoek het, d.w.z. de mogelijkheden en redelijkheden daarvan nagaan en de onjuiste elementen daarvan voortaan bij uw keuze buiten beschouwing laten. U hebt dan een inzicht gekregen waardoor u kunt reageren en handelen, binnen de gemeenschap, aan de hand van grote lijnen die voor de hele wereld gelden. U bent dus ook in staat iets te doen voor de gemeenschap, of voor de mensheid zonder hierdoor uw persoonlijkheid a.h.w. prijs te geven en op te lossen in een toch wel zeer grauwe massa. Wanneer je dan nog verder gaat zoeken kom je tot de conclusie dat eigenlijk de samenhang tussen leven en wijze van leven op het ogenblik veel te groot is. Wanneer ik iets wil, zal het me altijd iets kosten. Een keuze betekent altijd het verwerpen van andere mogelijkheden. Ik moet altijd uitgaan van mijn werkelijk minimum.

Wanneer ik dus een keuze doe, moet ik mij afvragen, kan ik daarbij leven? Maar ik moet me niet afvragen of ik daarbij ook misschien een nieuwe ijskast kan kopen of iets dergelijks, dat is secundair. Door zo weer primair de keuze te doen, ontstaat een gerichtheid welke dan in zichzelf weer vele mogelijkheden bergt.

Ga dus uit van je levensnoodzaken en d.w.z. je hebt kleren, voeding en onderdak nodig. Stel daaraan verder geen eisen, behalve dat zij in staat zijn u in leven te houden. Nu wil dat niet zeggen dat ik al het andere overboord moet gooien, dat zou dwaas zijn, maar dat andere kan ik verliezen, dat is niet zo belangrijk meer. Wanneer ik een mogelijk verlies van alles, behalve het noodzakelijke levensminimum accepteer, word ik niet meer in mijn beslissingen in mijn zoeken en denken gehinderd door de behoefte om iets in stand te houden. Ik kan dus scherper reageren, ik kan zuiverder zien en redeneren. Uitoefenen van vrije wil betekent dat je zoveel mogelijk in feite onbelangrijke factoren in je leven uitschakelt, om dus te komen tot de werkelijke essentie, het enig werkelijk belangrijke in je leven en dat werkelijk belangrijke is innerlijke vrede, de vorm van geluk die heel vele met overdaad plegen te verwarren in deze dagen.

Heb ik dit ook weer gedaan, heb ik een goede keuze gedaan dan zal ik mijn gedrag gaan veranderen, dat is logisch. Mijn wilskracht richten betekent ook mijzelf richten, mijn streven wordt bepaald door het doel dat ik mij stel en wel op dit moment en nu. Deze verandering doet mij de wereld dus anders beschouwen. Uiteindelijk ziet het verkeer er heel anders uit wanneer je als toerist de drukte van de Groenplaats beziet, ofwel als verkeersdeelnemer met haast. Je gedrag zal anders zijn en voor beiden liggen de mogelijkheden anders. Doordat je nu zelf een deel hebt gekozen, zult u ook in die delen van je leven, die onbelangrijk zijn voor u, opschieten, u zult dus daar de zaken snel afhandelen en meestal daardoor ook beter, want bij een absolute concentratie betekent snelheid van reageren over het algemeen een juister uitvoeren van de taken. Dus niet de zaak overhaasten, maar studie en doorgaan, je niet laten afleiden.

Dan kom je vanzelf op het punt waar voor jou het belangrijke begint en daar ga je dus kijken. Laat ons veronderstellen dat u op het Astridplein moet zijn, u wil naar de Dierentuin, voordat u daar bent is het niet belangrijk of u kunt parkeren, hoe u daar het gemakkelijkst komt op uw bestemming, maar nu is dat dus wel van belang. We veranderen dus bij het bereiken van het werkelijk doel steeds weer onze belangstelling van hoofdlijn naar mogelijkheden. In dat besef van die mogelijkheden kiezen we, maar we weten waar we naartoe gaan. We kiezen dus over het algemeen wel juist. En daarbij zullen wij nu zien dat wij veel meer mogelijkheden hebben dan alleen bv. de Zoo. Want je zou ook nog ergens iets kunnen gaan gebruiken, u bezig kunnen houden met concert enz.  En nu ga je op dit punt weer de vrije wil gebruiken. Je zegt niet, ik heb mij dit doel gesteld, dus dat moet nu bereikt worden, maar vanuit mijn ideële achtergronden ga ik vragen wat is juist nu. En nu blijkt dat die mogelijkheden heel vaak ook materieel gunstig zijn. Ik krijg dus weer een armslag, een materiële armslag die ik schijnbaar over boord heb gegooid toen ik begon te denken aan alleen een levensminimum. De vergroting van mijn mogelijkheden geeft me dan ook weer de kans om meer tot stand te brengen. De Amerikanen zouden dit beschouwen als het trapsgewijze opvoeren van je kracht, naarmate u meer keuzemogelijkheden hebt die harmonisch zijn met uw oorspronkelijk streven, zult u dus meer kracht inzetten, meer mogelijkheden ontwikkelen en daarmee ook meer bereiken.

In uw eigen wereld houdt dat dus in dat, u een groot gedeelte van sociale visies, materialistische overwegingen, heel vaak moet laten liggen. Degene die zich richt op de materie bv., op bezit, zal zelfs bij de meest gunstige mogelijkheden in werkelijkheid verliezen ‘t zij van bezit, aan gezondheid, of aan gemoedsrust. Onthoudt u dat erbij.

In deze tijd moeten wij ons dus richten op de wereld als geheel. Wij moeten dit doen vanuit onszelf, volgens een erkend juist doel, met een ideële achtergrond uitgevoerd volgens onze erkenning van praktische waarde en mogelijkheden, ons baserend op een levensminimum voor onszelf.

In de afgelopen jaren is er economische maar ook politieke gespannenheid ontstaan die op den duur niet meer op een theoretisch vlak kan blijven bestaan, dus wat in het verleden nog voor een groot gedeelte beperkt en beheerst werd dat gaat nu meer onbeheerst tot uiting komen. Dat zou ondermeer kunnen betekenen: toename van werkeloosheid, kapitaalsverliezen in vele gevallen, een verzwakking van bepaalde groepen in de maatschappij. Een revolutie in grote groeperingen, grote partijen en daarnaast het ontstaan van nieuwe actiecomités e.d. daarbuiten. We zitten dus in een erg roerige wereld. Wanneer wij ons nu eenmaal aansluiten bij een bepaalde groepering of bij iets dat vaststaat, dan wordt het voor ons moeilijk want dan hebben wij ons verplicht om niet te doen wat wij wel juist achten, maar om datgene te doen wat anderen juist achten. En daarom zou ik u de raad willen geven, laat u niet te veel meeslepen door acties welke door anderen worden gevoerd. Verleen alleen tijdelijke medewerking op die ogenblikken dat u voelt en weet dat dit juist is. Beheers uzelf ga nimmer over tot het aanklagen van anderen, beschuldigen van anderen, of zelfs aanvallen van anderen. Richt uw eigen wil op dat doel wat u als juist hebt erkend en concentreer u daarop sterk met uw gedachten. Doe daarnaast materieel alles wat u kunt om dat beeld in uw eigen wereld zoveel mogelijk waar te maken. U zult ontdekken dat u als eenling buitengewoon veel kans hebt om dingen te bereiken, ook wanneer dat in de massa nog niet mogelijk is

Maar dan vraag ik me af wat moet ik met die vrije wil gaan doen? En dan kan ik daar natuurlijk niet persoonlijk op ingaan voor elk van u, of zelfs maar voor ieder enigszins. Ik kan alleen een algemene richtlijn geven en bij die richtlijn speelt mijn eigen inzicht een rol. Ik zou, wanneer ik u was, zoeken naar de begrippen die u in de laatste jaren grote steun hebben gegeven. De ideeën, de boeken, de filosofieën, de muziek e.d. Deze nl. kunnen u helpen om een sfeer van rust, vrede e.d. te scheppen. Naast de denkbeelden moet u ook zoeken naar de mogelijkheid tot zelf actief zijn, probeer eens bv. om een muziekstuk dat u vrede geeft, niet alleen aan te voelen, maar zelfs al is het dan onbeholpen, te reproduceren. Probeer niet alleen harmonie uit uw gedachten uit te stralen, maar probeer die harmonie tot stand te brengen door uw eigen persoonlijke acties en daden. Wanneer het aan mij zou liggen, dan zou ik u verder de raad willen geven om, bij hetgeen u doen wilt, geen rekening te houden met andere waarden dan uw eigen gevoel van juistheid en uw doel. Wees, deze beide erkennend, voortdurend zelf actief. Laat in het komende jaar zo weinig mogelijk aan anderen over, u zult daarin vaak teleurgesteld zijn en geconfronteerd met verkeerde dingen. Maar wanneer u zelf weet wat u wilt dan kunt u door uw onbeholpen begin vaak veel meer tot stand brengen dan u denkt en daarmee tijdig bereiken wat anders, door de traagheid of fouten van anderen, niet tot stand zou komen. Vertrouw op uzelf. Vertrouw ook wat gegevens betreft zoveel mogelijk op uzelf. Als ik een doel zou moeten stellen dan zou ik de volgende elementen daaruit willen halen:

  1. Het scheppen van een harmonische groep, of omgeving van enigszins gelijkgestemden, van ongeveer bij mij passende trilling, waarin ik dus rust kan vinden, waaruit ik kracht kan putten.
  2. Ik zou willen overgaan tot een zover mogelijk ook materiële samenwerking met anderen, mits deze weer althans enigszins met mij harmonisch zijn en natuurlijk niet een doel hebben strijdig met het mijne. Ik zal mijn geestelijke werkingen en invloed in de eerste plaats willen richten op harmonie, daarnaast op genezing, niet alleen van lichamelijke euvelen, maar vooral van de vaak voortkomend geestelijke abrasie en trauma’s die in het komende jaar zo belangrijk zijn. Daarnaast zou ik willen trachten om tegenover de schuld die zeer velen, misschien ook uzelf, op zich zullen laden te stellen: begrip voor die anderen en daarmede een willen, geestelijk en praktisch, dat een uitweg en een harmonische mogelijkheid voor die anderen biedt.

Denk goed na want u moet hieruit het voor u nuttige halen, dat kan ik niet doen. Ik heb u een wereld voorgespiegeld waarin u beperkte vrijheid van wil hebt. Ik heb u daarnaast gesteld dat uw geest met haar impulsen u helpt om een doel in uw leven te vinden, een bereiking-mogelijkheid dus die voor die geest belangrijk is en voor uzelf op aarde toch harmonisch blijft. Ik heb u daarnaast vertelt dat u in die wereld moet proberen zoveel mogelijk, dus buiten de aanvaarde stromingen om, te ageren. Ik heb daarvoor mijn reden. Een vrije wil bestaat gezien de oneindigheid eigenlijk niet, want ik zou altijd terugkeren tot datgene waarvoor ik bestemd ben in den beginne, deel van de totaliteit. Maar in deze tijd (het woord tijd betekend hier dus een ontwikkeling, een gang van zaken, een opeenvolging van feiten) ben ik wel degelijk aan mijzelf overgelaten. Ik kan van God verwachten dat hij mij kracht geeft, maar hij geeft me die kracht net zo goed als ik kwaad wil doen dan wanneer ik goed wil doen. Ik kan dus alleen afgaan op mijn eigen wezen en hierbij spelen al de factoren uit de materie, die ik noemde, een even grote rol als uw denkbeelden vergeet dat niet.

We kunnen zeggen dat heel veel mensen meer met hun materiële moeilijkheden en emoties denken dan met hun bewustzijn, omdat zij niet in staat zijn deze dingen de juiste plaats te geven in hun leven. Je zit nu eenmaal vast aan het feit dat je moet eten, eet dan, je moet slapen, slaap dan, maar beperk je daarbij tot het noodzakelijke, overdrijf niet. Alles wat je daarnaast overhoudt aan tijd om te slapen, te eten enz. is meegenomen, daar kun je plezier van hebben, maar op bet ogenblik dat u dus een denkbeeld hebt, iets wat u wilt bereiken dan moet al het andere daarvoor kunnen wijken en dat kan alleen wanneer u niet omentwille van allerhande denkbeelden uzelf gaat beperken of uzelf extra lasten oplegt. Wanneer u verder wilt komen dan mag u in geen geval dogmatisch denken. Het dogmatisch denken is iedereen aangeboren, want iedereen heeft nu eenmaal bepaalde dingen meegemaakt en geleerd en het zou veel te lastig zijn wanneer je die in twijfel zou stellen. Een werkhypothese kan helpen zolang je die niet als een onveranderlijke waarde accepteert. Dit geldt ook wanneer u te maken hebt met onderzoek, wetenschappelijk onderzoek bv. zolang je het doel kunt bereiken met de geldende wegen en middelen, ga uw gang, maar op het ogenblik dat uw doel niet meer langs deze weg bereikbaar is, ga u afvragen, welke van de aanvaarde stellingen u daarbij in de weg staan.

Overdenk deze stellingen en u zult heel vaak ontdekken dat er wel degelijk een mogelijkheid is om iets wetenschappelijk waar te maken, maar dat je daarvoor wel eventjes van het dogmatisch aanvaardde moet afstappen. In een geloof is het juist hetzelfde. Je hoeft je geloof niet overboord te gooien omdat bepaalde dingen daarin je lastig zijn. Maar aan de andere kant als je in jezelf waarheden ziet en voelt en dat geloof strookt er niet mee, dan is het logisch dat ik de grondstellingen van dat geloof onderzoek en naga of daar wel iets anders zou kunnen bestaan.

Wanneer we kijken naar wat in de afgelopen tijd is gebeurd, bent u op een bepaald punt gekomen, en voor de meeste mensen bestaat het gevoel van barsten of iets nieuws zo kan het niet meer. Dat nieuwe kan niet van een ander komen, dat nieuwe komt van uzelf. U weet heel vaak zeer wel wat dit nieuwe zou moeten zijn voor u, maar u kunt het op een of andere manier niet verwerken of accepteren. En nu is het heel erg belangrijk dat u juist nu, op grond van die onrust, deze spanning eerst gaat nadenken wat werkelijk belangrijk is, dat u nu tot een keuze komt, tot een verklaring vanuit uzelf voor uzelf en dat u daarbij niet blijft, zoals ik helaas in dit onderwerp maar al te veel moet doen, bij vaagheden blijven, maar dat u de dingen concreet stelt voor uzelf en desnoods tegenover anderen. Pas als u weet wat u eigenlijk verwacht, wat u eigenlijk wil, wat eigenlijk noodzakelijk is, kunt u iets doen en niet voor die tijd. Verwacht niet van God of de geest of van een geheimzinnige instantie de oplossing van uw problemen of spanningen. Omdat u een vrije wil hebt zult u die oplossing zelf moeten vinden, maar wanneer u ze vindt dan krijgt u ook alle hulp en bijstand. Uiteindelijk heeft Jezus niet tegen zijn apostelen gezegd: “Kom maar mee”. Hun eigen actie bracht hen toen in een nieuwe ontwikkeling. Zo is het met u ook. Er moeten op een gegeven ogenblik, ten aanzien van de u beheersende onrust, de u beheersende spanning al die factoren die in u een rol spelen, eindelijk eens begrippen komen die helder zijn, die omschreven zijn en die van u uit belangrijk zijn. Ik denkt dat u dit op zakelijk, kunstzinnig en menselijk terrein kan helpen. Want wanneer u blijf wachten tot iemand oplossingen biedt, komen er geen. Maar wanneer u zelf nu gaat zoeken, al is het alleen maar naar de definitie van die onrust, van deze gevoelens van gespannenheid etc. dan zult u ook weten waar u aan toe bent voor uzelf.

Dan kunt u voor uzelf beslissingen treffen. Vrije wil is alleen mogelijk wanneer de mens de moed heeft zelf te kiezen. Vrije wil heeft alleen zin wanneer de mens, door voortdurend zelf te kiezen, binnen zijn beperkingen in het begin voor zich de beleving van de kosmos waarmaakt, die het hem geeft om God steeds meer in alle dingen te vinden en de tijdloosheid van eigen bestaan en daarmee de veelomvattendheid daarvan eveneens steeds meer te begrijpen.

image_pdf