Doe het zelf

image_pdf

29 maart 2008

Aan het begin van deze bijeenkomst wil ik u er nogmaals op attent maken dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend noch onfeilbaar zijn en dat het van belang is dat u zelfstandig nadenkt over wat er gebracht wordt. U maakt beter uw eigen fouten dan dat u maar klakkeloos zou nalopen wat wij u vertellen en dan denken dat alles wel zal vlotten.

Heden, zou ik u willen spreken over wat onder de nieuwe sfeer van Aquarius van belang is, namelijk: het ‘doe het zelf’.

Nu, het klinkt misschien een beetje als een reclameslogan voor een of ander groot concern dat u van alles wilt verkopen maar, dit is het zeker niet. Wat ik naar voor wil brengen, is dat we langzaam maar zeker in een tijd komen waarin het noodzakelijk is dat de mens zijn eigen verantwoordelijkheden opneemt; dat de mens ertoe in staat is om, vanuit zichzelf vertrekkende te handelen en zich niet laat programmeren door alle mogelijke instanties, medemensen die het zogezegd goed met u menen. Dat geprogrammeerd zijn, dat voorgezegd worden behoort tot de oude cultuur, dat behoort tot het voorbije tijdperk van de Vissen. Maar eens nu we in volle Aquarius zijn, is dit bijna niet meer houdbaar. U moet zelf gaan handelen. U moet zelf gaan nadenken. U moet zelf aanvoelen wat uw weg is, wat u zelf kunt waarmaken. En vooral in deze tijd moet u trachten waar te nemen wat vooral de aarde u te vertellen heeft. Want we zitten in een periode, dat weet u, van veel veranderingen en veel verschuivingen. Maar wanneer u uw ingesteldheid naar de aarde toe aanscherpt, dan zult u ook veel beter kunnen aanvoelen en voorvoelen wat er op uw pad gaat komen. En dan kunt u de juiste handeling daarin treffen.

Wat we tot hiertoe nog altijd te veel hebben opgemerkt, is dat er heel veel theorie naar zich toe genomen wordt, maar dat de theorie heel weinig in de praktijk wordt omgezet. En ik kan niet sterk genoeg benadrukken dat we nu in een periode komen waar de praktijk in de eerste plaats komt te staan en de theorie naar de tweede plaats gaat. U weet allemaal dat er veel verschuivingen op til zijn. Er zijn veel veranderingen, ook in de maatschappij, die in de komende jaren gaan plaatshebben. Er is hier al heel veel over van alles verteld en u hebt zo’n beeld hoe de evolutie zal gaan. U weet ook dat wij trachten met groepen als deze om bepaalde evenwichten te houden, om in bepaalde regio’s een rust te handhaven waardoor eigenlijk alles zich redelijk evenwichtig zou kunnen ontwikkelen. We moeten echter vaststellen dat dit in vele gevallen soms een beetje te ver gegrepen is.

U moet er rekening mee houden dat zeker tussen de periode die nu aanwezig is en ongeveer een zeven jaar vanaf nu, dat er heel grote verschuivingen gaan plaatshebben, verschuivingen die vooral in de natuur zeer opvallend zullen zijn, maar ook maatschappelijk. En het is van groot belang voor jullie dat u daartegen gewapend bent, dat u de juiste handelingen uitvoert, dat u zich juist positioneert in de verschuivingen die plaatshebben. Niet alleen verschuivingen in de maatschappij, want die gaan er zeker zijn, en voor de meeste onder u zal dit misschien niet al te aangenaam zijn, maar ook zeer veel verschuivingen in de natuur. Deze verschuivingen kunnen ook leiden, zeker wanneer we wat verder gevorderd zijn, tot ingrijpende veranderingen van de mogelijkheden in uw leefmilieu. Er is al meer gesproken over wat de aarde zo van plan is. Daarom is het belangrijk dat u langzaam maar zeker ook in de praktijk gaat leren omgaan met de aarde rondom u; dat u gaat leren aanvoelen wat er gebeurt onder Aquarius.

Eén van de belangrijkste punten op dit moment is dat u zou moeten proberen zo te werken naar de wereld toe dat de wereld voor u beter wordt, maar dat u er zich niet aan stoort wanneer u daar geen voordeel aan hebt. De grootste fout op dit moment, die door de meeste nog gemaakt wordt, is: men is wel bereid om zich in te zetten voor van alles en nog wat, maar uiteindelijk gaat men kijken: “welk voordeel is er voor mij aanwezig?” Juist dat laatste accent: “welk voordeel is er voor mij in aanwezig?”, hoe klein het ook is, is voldoende om meegesleurd te worden in de chaotische veranderingen die gaande zijn.

We hebben dat hier al meermaals naar voor gebracht, maar ik wil er heden het accent nogmaals duidelijk op leggen: tracht betekenis te hebben voor de aarde, voor de wereld. Aanvaard wie u zelf bent en vraag er geen meerwaarde uit. Want daar zit juist de valstrik. Doordat u een meerwaarde verlangt, wordt u gevangen in het net van macht, in het net van overheersing. En wanneer u de wereld op dit ogenblik bekijkt, dan merkt u wel op dat dit geen aangenaam net is. U kunt denken: “Ja, maar wij leven hier toch nog heel rustig en heel gezapig.”

Goed, in zekere zin is dit wel zo, maar anderzijds hebt u nog niet door dat, door het feit dat u ook steeds ietsjes meer vraagt van uw maatschappij, dat u door dat ietsje meer steeds minder hebt, op alle terreinen. Kijk maar eens na wat uw valuta, die u gebruikt om te leven, nog waard is. Steeds zijn de meesten op zoek naar: “hoe kunnen we hier meer mee doen?”, vergetende dat u daardoor juist inspeelt op de algemene ontwaarding die aanwezig is.

Op het ogenblik dat u zich daar niet aan stoort en gebruik maakt van de mogelijkheden die u hebt, dan zult u opmerken, tot uw eigenaardige verbazing misschien, dat altijd datgene aanwezig zal zijn dat u nodig hebt.

Natuurlijk, ik wil hier wel een kleine nuance in brengen: wat u nodig hebt, is in wezen maar wat voor u van belang is om normaal te kunnen functioneren in deze maatschappij, om normaal te kunnen leven. Wanneer u even bij uzelf nagaat, dan zult u opmerken dat bijna ieder onder u eigenlijk veel te veel rond zich heeft, met zich meesleurt aan ballast, die totaal inefficiënt en totaal overbodig is. Maar, voor het oog van de wereld moet u toch wat. Maar spijtig genoeg is het juist dat, dat de oorzaak is dat er onevenwichten ontstaan, dat u in harmonie bent met de chaotische wijzigingen en dat u het soms psychisch moeilijk krijgt, u depressief kunt worden of anderzijds dat u fysieke problemen krijgt, met alle gevolgen van dien. Ook dit komt omdat u de aarde en het leven vanuit een totaal verkeerde visie benadert. Daarbij is het nog steeds een probleem voor de meesten om te beseffen dat zij hier op aarde geïncarneerd zijn om lering op te doen, om ervaring op te doen. En ervaring doet u maar op wanneer uzelf aan de slag gaat, wanneer u durft iets te ondernemen tegen alle maatschappelijke systemen in, wanneer u durft gaan voor wat uzelf gelooft of van overtuigd bent.

Natuurlijk, u leeft in een maatschappij en ja: “we moeten rekening houden met zoveel instanties, die ons allemaal vastketenen. Weet u, wij hebben een sociaal systeem, nietwaar. Wij moeten daarvoor betalen want anders zullen wij later misschien niet de mogelijkheid hebben om … Wij moeten aangesloten zijn bij een ziekenfonds want anders, wanneer het eens mis gaat, stel u voor! Oh ja, en we moeten allemaal twee, drie wagens hebben, want stel u voor dat er één eens niet rijdt. En wij moeten voor alles verzekerd zijn. Dit is zeer belangrijk, want stelt u maar eens voor dat er iets gebeurt en u bent niet verzekerd, dan kan u niet alles terug herstellen zoals het ooit geweest is. Wat een ramp!”

De grootste ramp is juist al deze zaken. De grootste ramp in de westerse wereld is dat men voor alles zogezegd verzekerd is, waardoor het leven niet meer levenswaardig is. Ik durf gerust te stellen dat velen, die aan onze zijde komen, het zich zeer sterk hebben beklaagd van in een westerse maatschappij geleefd te hebben en ingedommeld te zijn en te zien waarvoor men eigenlijk geïncarneerd was, zich niet heeft kunnen voltrekken omdat men aanvaardde dat het systeem voor hem zorgde van de geboorte tot de dood. En juist al deze systemen gaan in de komende jaren onderuit. Zij gaan gewoon onderuit omdat zij onhoudbaar zijn. Geen enkele instantie kan deze systemen blijven handhaven, laat staan er een rechtvaardiging voor vinden.

Ook hier komen zeer grote verschuivingen. En dan zult u vaststellen dat u heel veel van uw leven hebt opgeofferd om in dat systeem mee te draaien, om aan het einde van de rit vast te stellen dat u eigenlijk heel erg bedot bent.

Sommigen onder u zullen dit nog vaststellen in de stof, andere mensen zullen het waarschijnlijk aan onze zijde tot hun spijt moeten ervaren. Daarom ook weer: ga niet teveel mee met al die structuren, maar durf te gaan voor wat u aanvoelt, voor wat voor u belangrijk is ten opzichte van uw eigen weg die u te gaan hebt op deze wereld.

En dan zult u opmerken dat er plots andere mogelijkheden zijn. Dat u, bij wijze van spreken, in uw eigen tuin het medicijn vindt dat je nodig hebt om u goed te voelen in plaats van dat u hele dure pillen moet gaan kopen, waar u eerst heel hard voor gewerkt hebt waardoor u het op uw heupen hebt gekregen en dan de zuurverdiende centen te moeten uitgeven aan wat u dan weer wat beter moet laten voelen, terwijl u niet door hebt dat een veel beter hulpmiddel aan uw achterdeur staat.

En zo is het met vele zaken. En daarom wou ik dit onderwerp zo naar voor brengen. Het wordt tijd om de koe bij de horens te vatten. Het wordt tijd ook om te gaan beseffen welke mogelijkheden uzelf in u draagt. Het wordt tijd dat u ook de kundigheden, die ieder van de aanwezigen hier in zich heeft, tot ontwikkeling laat komen en ervoor gaat, ermee werkt. Niet om zichzelf daar een meerwaarde in te geven, maar om uw wereld daar een vernieuwing, een verrijking in te laten ontwikkelen.

En wanneer we zo meer en meer mensen krijgen, die deze weg bewandelen, dan kunnen we ervan op aan dat de grote veranderingen voor de meesten nogal zullen aanvaardbaar zijn. Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat u er geen last zult van hebben. Wanneer de natuur nu eenmaal bepaalde reacties veroorzaakt, ja, dan bent u daar onderhevig aan. U bent nu eenmaal een deel van de natuur, u kunt dat niet ontkennen. Een mens behoort tot zijn milieu, tot zijn omgeving, evengoed als de boom die langs de weg groeit, of het gras dat langs de kant staat, of het water dat in de rivier stroomt. En wanneer daar wijzigingen gebeuren, dan ervaart u die ook. Maar de kunst is deze wijzigingen door te maken zonder dat zij voor u waarlijk remmingen of negatieve gevolgen teweeg brengen.

Ach, het kan zijn dat u, i.p.v. met 4 wielen u te verplaatsen, u het met 2 wielen zult moeten doen. Of dat u misschien de voetenwagen zult moeten gebruiken. Dat is allemaal mogelijk. En dat u misschien i.p.v. overal in het licht te lopen, dat u terug het genot van de donkerte van de nacht en de rust die dat kan meebrengen, zult mogen ervaren.

Maar, dit zijn bijzaken. Dit is niet de essentie van het mens-zijn. Het is ook niet de essentie dat bijvoorbeeld het niet meer mogelijk zal zijn om dagelijks een keuze te maken tussen 20 of 25 soorten brood, dat u misschien blij zult zijn dat u 1 soort kunt kopen. En weet u wat het grote voordeel daarbij is, dat die ene soort brood u dan veel beter zal smaken dan wanneer u een keuze moet maken tussen 25 soorten en niet weet wat u lekker vindt.

Zo zult u ook opmerken dat het, tijd na tijd, belangrijker wordt om tot samenwerking te komen; dat het belangrijk is om de handen in elkaar te slaan en samen een kracht op te bouwen, samen te werken. Maar dat is nog iets anders dan gewoon een avond, als deze, naar ons te komen luisteren. Want ook dit laatste, komt aan een eindpunt. De tijd dat u alles steeds weer opnieuw kon aanhoren, komt langzaam maar zeker aan de eindstatie. En eens de trein aangekomen is in het eindstation, is het noodzakelijk dat u zelf verdergaat. U kunt zeggen dat u ter bestemming bent. En op die bestemming is het van belang dat u dan gaat doen waarvoor u vertrokken bent, waarvoor u gekomen bent. En het is mijn taak u dit ook duidelijk te maken. Er zijn grote veranderingen gaande, ook aan onze zijde, waardoor het in de komende jaren voor ons, en dan bedoel ik toch het ganse geheel van organisaties onder de grote koepel van de Witte Broederschap en het Verborgen Priesterrijk, toch de twee grootste koepels die op deze aarde werkzaam zijn, dat deze nieuwe besluiten hebben genomen en ook nieuwe werkzaamheden hebben voorzien; nieuwe besluiten en werkzaamheden, die vooral van toepassing zijn naar de komende veranderingen toe en die vooral de werkmiddelen gaan zijn die onder Aquarius van toepassing zijn.

U zult het in de komende tijd zelf moeten doen. U zult als groep moeten proberen om zelf de krachten te ontwikkelen, om zelf samen te werken, om zelf het rustpunt in stand te houden.

Wij zijn ervan overtuigd, aan onze zijde, dat u daarin zult slagen, dat u dit kunt. We hebben u het laatste jaar meer dan genoeg bagage gegeven om dit te volvoeren.  En u bent niet, en dit is misschien ook voor jullie toch een belangrijk gegeven, de enige groep. U bent met vele, tientallen groepen hier in West-Europa bezig, ik moet eigenlijk zeggen: enkele honderden, die overal dezelfde brandpunten hebben ontwikkeld, elk op hun eigenste wijze. Wanneer we deze brandpunten, zoals ze nu aanwezig zijn, in de toekomst kunnen handhaven, dan is dit een meerwaarde voor een heel grote regio. U mag er toch van uitgaan dat het brandpunt hier, met uw groep en de andere groepen die hier samenkomen, een regio bestrijkt, waarvan we kunnen zeggen, die gaat van ongeveer Reims tot, Amsterdam en ten opzichte van de oostzijde ongeveer komende tot Bonn, Keulen. De Angelsaksische landen zijn daar niet in betrokken omdat deze, op hun eigenste wijze, hun eigen werkingen hebben. Er zijn overvloeiingen en u kunt zeggen dat er meerdere krachten zijn, die dit gebeuren ondersteunen.

Vanuit onze zijde wordt ongeveer berekend dat wanneer we een 5 % van de huidige bevolking kunnen bereiken en deze 5 % de ideeën van Aquarius trachten waar te maken, dat we een voldoende kracht kunnen ontwikkelen om alle zaken een beetje op evenwicht te houden.

De veranderingen komen er. En die zullen voor iedereen duidelijk zijn. Iedereen zal ze op zijn eigenste wijze ondergaan. Maar indien we er niet in slagen om ongeveer die 5 % te handhaven, dan zitten we met heel zware verschuivingen, heel zware veranderingen.

Ach, u overleeft het ook wel, is het niet aan deze zijde, dan is het aan onze zijde. Maar dan is het moeilijker en soms minder aangenaam. Daarom leggen we deze accenten zo sterk dat het niet alleen hier eens om de 14 dagen samenkomen is en samen mediteren en samen de Kracht voelen en samen de Kracht uitstralen, maar dat het langzaam maar zeker een deel moet zijn van uw dagelijkse leven, dat u beseft waar het om draait en waar u mee bezig bent. En als ieder van u dit op zijn eigenste wijze kan uitdragen, gewoon door de houding die u aanneemt, door de handelingen die u doet, door de gedachten die u hebt, zo komt u ook met de anderen, die hetzelfde aanvoelen en doen in een eenheid, in een harmonie en vormt u een heel krachtig veld. Het is heus niet de bedoeling dat iemand gaat prediken. Het is nog minder de bedoeling dat u iemand gaat overtuigen. De bedoeling is dat u het steeds meer zelf doet, zelf handelt en u niet afvraagt: “Wat is er hier voor mij aan verdiend?” Maar dat u ervoor gaat. En dan zult u opmerken tot welke krachtige eenheid, tot welke krachtige groep u kunt behoren en hoe u dan ook al de veranderingen die komen op een voor u meest leerzame wijze kunt doormaken.

Ik zou het zeer op prijs stellen, dat u heel goed nadenkt over het gebrachte, dat u voor uzelf een beetje op zoek gaat wat de weg is, die voor u het meest geschikt is. Want de tijd is gekomen dat u het zult moeten doen. U zal ongeveer nog, voor zover ik op de hoogte ben, één maal de mogelijkheid hebben om regelrecht contact op te nemen via het dieptrance medium om uw vragen te stellen. Daarna zult u het zelf moeten doen. Daarmee bedoel ik dat u zult moeten leren afgaan op uw intuïtie; dat u eindelijk eens zult moeten gaan vertrouwen hebben dat u ook inspiratief zaken kunt waarnemen; dat u niet alleen op deze wereld rondloopt en wanneer u de juiste harmonische gedachten uitzendt, dat er steeds wel entiteiten zijn die bereid zijn u te inspireren, die bereid zijn u bij te staan, die bereid zijn u te helpen. Maar u zult het zelf moeten doen. Want u zal niet meer beschikken over een medium dat op uw vragen kan antwoorden of dat u telkens opnieuw zaken kan vertellen.

Want de veranderingen staan voor de deur, voor iedereen, overal en ze gaan sneller en sneller dan ooit is ingeschat.

Zo, dit was wat ik u wou meedelen. Wees ervan overtuigd dat wij steeds aan uw zijde staan; dat wij zullen proberen u zo goed mogelijk te sturen, te helpen, maar op een andere wijze dan welke nu tot heden ten dage van toepassing was. Want ook voor uw medium verandert de wereld. Hij krijgt nieuwe opdrachten; hij zal nieuwe taken moeten uitvoeren. Maar dat is zijn opdracht, dat is zijn wereld, die hij moet voltrekken. En zo is het ook uw wereld waarin u, datgene waarvoor u op aarde gekomen bent, zult moeten volvoeren. Veel succes, nog veel Licht en Kracht op de weg die voor u ligt.

Deel 2.

In dit tweede gedeelte wordt er van mij verlangd de vragen te beantwoorden alvorens de overgang tot de opbouw van de meditatie. Mag ik daarom u verzoeken om uw vragen eerst naar voor te brengen?

  • Broeder, vorige keer (14-03-2008) is gezegd: de Kracht, die hier is, kunnen we ook thuis oproepen om mensen te helpen, maar gaat dat blijven duren? Kan dat blijven? Of, ik ga eerst een andere vraag stellen: zal de mogelijkheid bestaan dat we nog kunnen samenkomen? We wonen toch eigenlijk een eindje van mekaar, allemaal.

Wanneer de wil aanwezig is om samen te komen, dan kun je samenkomen. Dan zullen de voorzienigheden er zijn dat het mogelijk is. Maar het hangt volledig van jullie inzet af. Dat geld voor ieder mens op aarde. En op het ogenblik dat u in een Kracht verbonden bent, dan zult u, wat er ook plaatsgrijpt, opmerken dat door deze Kracht en deze gebondenheid de mogelijkheid er is. Maar ook hier weer: het hangt af van wat u zelf beslist en zelf doet. Wij zullen, vanuit onze zijde, er alles aan doen om dit krachtpunt te behouden, om de juiste koppelingen in stand te houden. U mag toch niet vergeten dat de groep, die hier zit, maar een klein deel is van de groep die hier werkelijk aanwezig is.

Wanneer u samenkomt, wanneer u samen hier mediteert, dan zijn er vele entiteiten die daar mee in sturen, die deze Kracht mee ontwikkelen en ontplooien. Dus uw groep is steeds groter dan de stoffelijke aanwezigen hier. Daardoor is er ook veel meer mogelijk

  • Als wij als groep blijven samenkomen, zullen deze entiteiten hier dan ook zijn?

Wanneer u in harmonie samenkomt, dan geeft u een signaal en op dat signaal wordt ingespeeld, dat is logisch.

U mag niet vergeten, lieve dame, u bent beperkt in de stof, u bent beperkt in tijd en ruimte, maar wij hebben het privilege van deze beperktheid niet. Ik zeg dit nu zo omdat dit naar de groep toe het dus wel duidelijk is dat het voor ons gemakkelijk is om, op het ogenblik wanneer u in harmonie samenkomt, van daarop in te spelen en jullie te steunen en samen ook met deze Kracht iets te doen.

En u zal opmerken, wanneer jullie zelf het heft in handen nemen, dat er wel degelijk inspiratie aanwezig zal zijn, dat je zult leren met kruiscorrespondenties te werken, dat je zult leren hoe je voor uzelf duidelijk aanvoelt wat er geïnspireerd wordt, wat er verwacht wordt en wat de mogelijkheden zijn.

Vergeet niet: Aquarius, deze kosmische tendens stimuleert, prikkelt alles wat maar enigszins in harmonie is. Maar je moet wel in harmonie zijn, al is het maar op één punt van: “we komen samen”. Dat kan misschien raar klinken, maar dat ene punt is dan het bindpunt, het harmonische. En van daaruit kan de vlam zich ontwikkelen. Mensen denken dikwijls dat men op alle terreinen hetzelfde moet denken, hetzelfde moet voelen om met elkaar in harmonie te zijn. Dat is een foute gedachte. Elkeen heeft zijn eigen ontwikkelingsgang, elkeen heeft zijn eigen ervaringswereld, elkeen is anders dan de andere. Maar het is gewoon op het moment dat alle neuzen in dezelfde richting zijn gericht, dat er een brandpunt is, dat er een harmonie is. En op dat moment dat iedereen hetzelfde bekijkt en de rest gewoon achter zich laat, is het mogelijk om daar sterk op aan te zetten en om de Kracht te laten functioneren. En ik durf er zelfs aan toevoegen dat een groep met veel verschillende invalshoeken meestal veel sterker is dan een groep waar iedereen hetzelfde denkt. Dat is meestal een zwak gegeven

Meditatie: Lichtende kracht.

Ik zou voorstellen dat ieder van u even zijn dagelijkse beslommeringen aflegt en zich gewoon concentreert op de kracht van het Licht. U mag dit op uw eigenste wijze, uw eigenste aanvoelen doen. En dan zou ik ook graag hebben, als u dit doet, dat u ook ieder lid van de groep even in uw gedachten opneemt, ook diegenen die hier vanavond wegens omstandigheden buiten hun wil om niet aanwezig konden zijn. Neem hen even ook mee in dit geheel.

En wanneer je zo ieder lid van de groep even door uw gedachten hebt laten gaan, tracht u dan even voor te stellen dat u aanvoelt, dat u waarneemt, de broeders die hier allen aanwezig zijn om u te helpen in het opbouwen van deze lichtende Kracht. Tracht gewoon voor uzelf waar te nemen. Tracht in uzelf te schouwen en aan te voelen, de broeders die u aan het bijstaan zijn. En laat ons dan één krachtig geheel worden. Vergeet even uw stoffelijke beperktheden en denk enkel aan de krachten van het Licht; de krachten van het Licht, die het ons mogelijk maken onze weg naar bewustwording steeds verder te zetten, steeds opnieuw zaken te ervaren, steeds opnieuw lessen te leren.

Tracht u nu één te voelen met de krachtige Lichts ontplooiing, die hier in ons midden, in deze kring, aanwezig is. Laat dit Licht doordringen tot elke vezel van uw voertuig. Maar laat dit Licht vooral stralen in uw geest. En zie dan vanuit deze Kracht, vanuit dit Licht, hoe u betekenis kunt hebben voor deze wereld, hoe u betekenis kunt hebben voor de aarde waaruit u geboren bent; hoe u betekenis kunt hebben voor de kosmos, waar u uw bestaan reeds oneindig lang hebt in doorgetrokken. En voel u dan één met de Bron van waaruit u bent ontsproten. En besef dat die Bron, dat u dat zelf bent. Besef dat alles is en alles zal zijn en alles geweest is op dit moment, de Kracht, het Licht, de Bron; de Bron, die het u mogelijk maakt betekenis te hebben voor deze aarde; de Bron, die het u mogelijk maakt lief te hebben; de Bron, die het u mogelijk maakt deel te zijn van de vernieuwing.

Voel u één met deze Krachten. Laat het Licht u zuiveren zodat je, wat er ook gebeurt steeds de juiste wijze, de juiste houding, de juiste handeling voor u klaar hebt. Wees deel in alle gebeuren. Wees de kracht van het gebeuren. Wees de bron van de vernieuwing.

En geef deze Kracht vrijelijk aan ieder die deze Kracht nodig heeft. Geef deze Kracht vrijelijk aan ieder die deze Kracht wenst te ontvangen, steeds in volle vrijheid.

En besef dat je met deze Kracht meer kunt dan wat je ooit in uw stoutste dromen hebt ervaren. Want deze Kracht, vrijelijk gegeven, maakt het mogelijk de lamme te doen lopen, de doven te doen horen, de blinden te doen zien. Want deze Kracht is de Kracht van de Bron, de Kracht die alles inhoudt, de Kracht die uw grote voorgangers op aarde steeds hebben gebruikt en aangetoond hebben dat ze werkt. Het is de Kracht van de schepping, de Kracht van het bestaan. En besef dat je daar nu deelachtig in bent. Besef dat deze Kracht u gegeven is, niet om weg te bergen, maar om te gebruiken. Deze Kracht leeft in u! Werk ermee!

En wees de Bron dankbaar dat Zij u steunt, inspireert en helpt om met deze Kracht om te gaan. Deze Kracht zij bevestigd, hier en overal waar Ze aanwezig is. Deze Kracht is uw wereld, deze Kracht is uw bestaan, deze Kracht is uw eeuwig verdergaan.

En nu dat we deze Kracht door ons hebben laten stromen, nu we beseffen wat onze mogelijkheden zijn, ga in vrede. Besef dat dit bezit de ware ‘Graal’ van de wereld is, die ieder van u in zijn bezit heeft om te delen met al de anderen die ernaar zoeken. Want de ware ‘Graal’ is het besef van deelgenootschap aan de Bron; is het besef van alles met de ander te delen, omdat alles vanuit dezelfde Bron dezelfde Waarde, dezelfde Kracht in zich draagt. En vanuit dat besef ben je het lichtbaken op deze aarde voor al diegenen die dat besef zoeken, maar nog niet hebben gevonden.

Dat is de taak, dat is de reden van de incarnatie die je gezocht hebt: het vinden van de ware ‘Graal’, het ware Licht, de ware Bron.

En laat ons nu rustig terugkeren tot ons eigenste voertuig, ons eigenste lichaam dat we gezocht en gekozen hebben om deze ervaringen in te planten. En beseffende na vanavond dat we de Bron hebben ervaren, gevonden, kunnen we leven en handelen naar deze Harmonie, naar dit Licht, naar deze Kracht, de eeuwige Kracht van de lichtende Bron.

Zo, beminde vrienden, mijn tijd van afscheid nemen, is gekomen. Maar wees ervan overtuigd, na deze bevestiging, die we hier samen hebben volvoerd, dat u er nooit alleen voorstaat. Wees ervan overtuigd dat wij, van onze zijde, jullie steeds zullen helpen, ondersteunen; dat één gedachte aan ons voldoende is om deze hulp, om de juiste inspiratie, om de juiste kracht te verkrijgen. Maar vergeet niet, het zijn jullie die het eerste signaal moeten geven. Het is de mens die zelf de eerste handeling, de eerste stap moet zetten. Want wanneer je dat niet doet, dan ben je niet bereikbaar en dan gaat alles aan u voorbij en dat zou werkelijk spijtig zijn. Want u hebt allen de mogelijkheid nu om, ieder voor zich, van jullie incarnatie één van de waardevolste in uw bestaan te maken.

Ik wens jullie nog veel succes en veel Licht, Harmonie en Vrede op uw weg naar bewustwording.

image_pdf