Doel en betekenis van een geestelijke groep

image_pdf

15 september 2006

Het doet ons genoegen dat u hier aanwezig bent en zoals u allemaal wel zult beseffen, staan we vanavond aan het begin van een totaal nieuwe reeks van samenkomsten. Samenkomsten waarvan we, en waar dat jullie als stofmensen aangaat, een redelijk grote inzet gaan vragen. Wij hebben u de vorige bijeenkomsten daar, naar ik denk, voldoende over uitleg verschaft om vanavond hier tot de juiste beslissing te komen door hier aanwezig te zijn. Daarvoor onze dank.

Het belangrijkste voor deze groep is, en zeker voor de omgeving, de grote omgeving hier, dat we gezamenlijk met een regelmaat, die we hier voorzien hebben van toch om de veertien dagen samen te zitten, van vanuit die regelmaat een zeer sterke krachtsopbouw te doen en dat deze krachtsopbouw in deze streken de veranderingen een beetje kan stimuleren, kan begeleiden en ervoor kan zorgen dat, sta mij toe te zeggen, de scherpe kantjes iets worden afgerond waardoor toch voor hier enkele mogelijkheden – ook voor de stof, niet alleen voor de geest – in deze streken kunnen blijven bestaan.

Dit klinkt misschien in jullie oren vaag maar ik kan daar moeilijk op een avond als deze in detail gaan treden maar u zult in de komende maanden en jaren wel degelijk opmerken wat hier bedoeld is en waarom we hier met deze groep van start zijn gegaan. Daartegenover stellen we dat we telkens weer zullen trachten u zaken aan te leren zodat u zich in het dagdagelijkse leven ook op de meest correcte wijze kunt uiten en handhaven. Want u zult ook opmerken dat het dikwijls niet evident zal zijn aan de hand van wat er gebeurt, dat je daar als mens zonder kleerscheuren doorkomt.

Wij hebben genoeg de nadruk gelegd dat we staan op een periode van veranderingen, van grote veranderingen. Daarom gaan we proberen van deze groep een groep te maken die toch redelijk sterk individueel kan werken, individueel kan werken niet alleen op geestelijk gebied maar ook vooral, voor in deze maatschappij, op een magisch gebied. En misschien klinkt dit voor een moderne mens een beetje irreëel; ‘magie behoort toch tot het verre verleden, waar gaan we ons mee bezig houden’.

Nochtans, vergis u niet, lieve mensen, magie behoort niet tot een ver verleden. Wanneer u even rondom u kijkt en u beziet wat er dagelijks gebeurt in uw maatschappij, dan zouden veel magiërs van de middeleeuwen er verbaasd over staan dat dat mogelijk is. Alleen al de wijze zoals de maatschappij zich in de doeken laat doen door zijn leiders is meer dan magie – om het zo uit te drukken.

En daarom, wanneer je onderling met elkaar hierover spreekt, geen enkel probleem. Dit zal ook moeten leiden tot een redelijk sterke uitwisseling tussen jullie. Langzaam maar zeker moet je zo ver kunnen komen dat je elkaar beschouwt als zijnde echte verwanten. Dat je wat betreft hetgeen waar je mee bezig bent, geen grenzen, geen remmingen tussen elkaar meer kunnen of mogen bestaan. Het is heel belangrijk. Want elke remming, elke grens, gaat een beperking inhouden, een beperking van harmonie, een beperking van evenwichten. En dat moeten we kunnen vermijden.

Daarom is het belangrijk dat je ook buiten de voorlopig veertiendaagse samenkomsten toch leert onderling contact met elkaar te hebben. Toch, leer te praten met elkaar; leer met elkaar om te gaan. Het is misschien niet allemaal zo direct evident, ook gezien de afstanden die er zijn maar aan de andere zijde moeten we zeggen: kijk, in een moderne technologiemaatschappij als deze kan afstand geen belemmering meer zijn.

In mijn laatste leven zou ik gezegd hebben: ja, als ik dat elke keer te paard moest doen dan zal dat misschien wel een paar dagen vragen. Maar met jullie moderne paarden van staal en weet ik nog veel wat, kan het weinig problemen geven. De postduif in de tijd deed er ook nogal wat tijd over maar jullie moderne postduif gaat wel iets sneller. Nu goed, wil ik maar zeggen dat het niet alleen is dat we hier om de veertien dagen samenkomen, om de veertien dagen een sfeer opbouwen en dan zeggen: nu hebben we het gehad, tot binnen veertien dagen.

Dit kan dus niet. Dit is onmogelijk. Er gaat van u gevraagd worden dat u niet alleen deze kleine tijdsperiode dat we hier samenkomen om iets te leren en op te bouwen, dat u daarbuiten ook verder werkt, dat u daar buiten ook tracht de harmonie tussen jullie te verhogen, dat jullie trachten elkaar beter te begrijpen, elkaar beter aan te voelen.

Ach, ja ik weet het, jullie zijn mensen, stofmensen, perfectie bestaat niet en dat verwachten wij ook niet als dusdanig van jullie want als wij de perfectie met jullie konden bereiken, ja, dan zijn jullie geen mensen meer en hebben wij het ook gezien. Maar dat wilt niet zeggen dat een mens er niet kan naar streven. Ieder van u is geïncarneerd als zoekende. Je bent geïncarneerd om bepaalde zaken te doorleven, om aan te leren, het is belangrijk. Eens dat je die zaken kent en doorleefd hebt, is voor de geest in deze periode van de stof zijn werk af.

En dan zie je dat de mens er nogal gemakkelijk uit stapt of de geest uit de mens, om het zo uit te drukken. Maar nu is er een meerwaarde. Je krijgt de mogelijkheid van een surplus in dit stoffelijke leven te ervaren. Dat wil zeggen dat je niet alleen kunt doormaken waarvoor je geïncarneerd bent, en dat is al om te beginnen niet evident voor iedereen, want zeer veel stoffelijke voertuigen hebben de eigenschap nogal van te blokkeren. Dit is in jullie geval bijna uitgesloten omdat wij steeds zullen trachten op de juiste wijze jullie te stimuleren. Maar daar komt de pluswaarde bij dat door hetgeen je leert, door de krachten waarmee je werkt, een grotere leerschool kunt doormaken dan dat je eigenlijk in de eerste plaats met deze incarnatie had bedoeld.

Dat houdt ook in dat, wanneer u na verloop van tijd naar onze zijde komt, dat je daar met hetgeen wat je hier hebt opgedaan aan kennis en lering, ook weer veel verder kunt. En dat is zo een beetje, lieve mensen, hetgeen wat ik zou zeggen, een surplus dat je krijgt doordat je de opoffering hier in de stof brengt om met ons samen te werken. Om te trachten eerstens voor de aarde een grotere betekenis te hebben en tweedes ook voor de mensheid rondom u toch een bron van hulp, een bron te zijn waar men als mens kan aan blazen, dan wel geestelijk gezien. Zo, ik denk dat ik zo een beetje mijn openingstoespraak hier een beetje gehouden heb. Dan kunnen we nu rustig even aan een eerste klein deel beginnen, wat we zouden kunnen zeggen, van jullie vorming.

U bent allemaal in de stof druk bezig. U vindt allemaal dat de stof voor u heel belangrijke zaken inhoudt, dat het leven als het ware voor u belangrijk is. Dit is iets wat ik zeker niet ga ontkennen of tegenspreken. Alleen is het zo dat je als mens er rekening mee moet houden dat die stof eigenlijk maar juist kan functioneren, maar juist kan blijven werken op het ogenblik dat je kunt aanvaarden wat de kosmische wetmatigheden inhouden.

En wat wil ik daarmee zeggen, lieve mensen? Het is heel simpel: jullie beantwoorden allemaal aan regeltjes, aan wetjes en zo verder. Dat zijn stoffelijke wetten, dat zijn menselijke wetten. O ja, sommige wetten zijn religieus hé, die zijn door zogezegde vertegenwoordigers van God gesteld. U hebt uw fameuze 10 geboden, die zogezegd rechtstreeks van God komen.

Vergeet het maar. Zij zijn duizenden jaren geleden door een koning neergeschreven hier op aarde en dan zogezegd via de priesters gemaakt om de mensheid een bepaalde richtlijn te geven, wat in die periode zeer nuttig was. U hebt hier dan nog uw kerkelijke geboden en zo verder. Al deze zaken zijn eigenlijk nuttig en geschikt om een maatschappij te doen draaien.

U hebt dan nog uw wetten, ja, grondwet, en alle andere mogelijke wetten. U hebt er zelfs zo veel dat geen mens nog in staat is, zelfs niet de grootste rechtsgeleerde, om te weten welk soort wetten er allemaal bestaan. Maar toch wordt er van u verwacht, in deze maatschappij, dat u zich daaraan houdt en dat u volgens deze leeft. Wat natuurlijk niet gebeurt als dusdanig.

Maar waar ik naartoe wil, is het volgende: wanneer u tracht een ontwikkeling door te maken zoals wij u gaan geven, moet u kunnen vertrekken van het punt dat voor u de kosmische wetten die niet overtreedbaar zijn, om het zo te zeggen, maar die u ook aan kunt voelen zonder dat ze moeten uitgeschreven zijn, dat deze voor u primair staan, dat deze voor u de echte wetten zijn waar u zich aan houdt.

Dat wil zeggen dat, wanneer u in een maatschappij leeft die dus bepaalde wetten naar voor schuift, waar u niet mee akkoord kunt gaan, wetten waarvan u vindt dat dit uw integriteit aantast, en zo verder, dat u zo ver moet kunnen komen dat u zich daar niet aan stoort. Niet dat u daar tegen gaat strijden. Neen. Dat u zich daar gewoon niet aan stoort. En dat u leeft volgens hetgeen u aanvoelt dat juist is.

Ach, u kent de grote lijnen in de kosmos. En daar is eigenlijk maar één grote wet die de belangrijkste is, dat is: heb uw naaste lief zoals uzelf. Er wordt nogal eens vervormd en gedaan, zeker in godsdienst, maar alles komt hier op neer dat we spreken van harmonie, het kunnen aanvaarden dat een ander is zoals hij is, het toelaten dat de ander zijn weg gaat, zelfs als die wet of die weg niet de jouwe is. Is heel moeilijk. Want de meeste mensen gaan ervan uit: als ik mij aan bepaalde regeltjes hou en ik dwing de ander ook aan die regeltjes, dan ben ik baas, dan ben ik meester, dan heb ik de macht. En als ik de macht heb, dan moet ik mij niet meer aan de regeltjes houden en dan kan ik de ander doen doen wat ik wens dat er gebeurt.

Dat is heel kort samengevat hoe uw maatschappij op het ogenblik functioneert. Maar dat is het niet. Als je als mens leeft en als mens ervaringen wilt opdoen dan is het belangrijk in de eerste plaats dat je beseft dat ieder wezen gelijk is aan u, dat je allemaal ontstaat uit dezelfde bron, dat je allemaal behoort tot diezelfde bron en dat daar in wezen geen verschil is. Is belangrijk dat je dat beseft. Op het ogenblik dat je dat kunt aanvaarden, gaat voor jou ook het kwaad, het slechte, het duivelse verdwijnen. Zo goed dat je kunt zeggen dat voor jou het goede of het hemelse verdwijnt. Want je gaat langzaam maar zeker tot het besef komen dat de ganse schepping één harmonie is, één geheel. Dan ga je u niet storen aan zaken die je tot hiertoe als mens als slecht, als duivels hebt omschreven. En je gaat niet wakker liggen van het feit wat je als licht of hemels hebt bekeken. Je gaat voor u aanvoelen: de harmonie is mijn weg en in die harmonie ga ik zonder in strijd te treden.

Lieve mensen, dit is het globale plaatje. En wij, aan onze zijde, beseffen goed genoeg dat dit voor de mens een plaatje is dat theoretisch kan besproken worden maar waar je in praktijk het zeer moeilijk mee zult hebben. Want als mens, ingeboren al, eigen aan uw eigen cellen, uw eigen stof, heb je het onderscheid tussen goed en kwaad. Maar het wil niet zeggen dat in uw achterhoofd het besef moet aanwezig zijn dat in de kosmos dit niet bestaat. Op het ogenblik dat je dat kunt aanvaarden, dat wilt nog niet zeggen dat je het kunt doorleven of beleven, dat is iets anders, maar gewoon aanvaarden, dan ga je al een ganse stap vooruit geraken.

Het is onze bedoeling van in de komende weken en maanden jullie procedures te leren, jullie handelingen aan te leren, waardoor je met krachten kunt werken, krachten waarvan we de omschrijving gaan geven dat zij de krachten van het licht zijn. Maar de krachten van het licht houden ook de krachten van het duister in. Want je kunt nooit het licht beseffen, met het licht werken, als het duister er niet achter staat.

Ik weet dat dit moeilijk te aanvaarden is, moeilijk te begrijpen voor een mens. Voor een mens is duister duister en licht licht. Nochtans, in de kosmos, in de ganse schepping, liggen de zaken wel enigszins anders. En misschien kan ik u helpen met een klein praktisch voorbeeld daarin. Wanneer u de laatste tijd opmerkt dat de natuur raar doet, wanneer u nu weer ziet hoe het water in Zuid-Europa tekeer gaat, wanneer met waarschijnlijkheid in over niet al te lange tijd ook in Midden-Europa zware aardbevingen gaan plaatshebben, dan kunt u zeggen: dat is toch niet lichtend, hoe alles vernietigd wordt.

Wanneer vulkanen gaan uitbarsten en de lava vernietigt wouden, vernietigt steden, doodt mensen, dan kun je zeggen: dat is toch kwaad. Wanneer zware tornado’s vele mensenlevens eisen, wanneer zeestormen veel vernietiging brengen, dan zeg je als mens: ach, dit kan toch niet, waar hebben we het aan verdiend? Nochtans is dit geen kwaad, is dit gewoon de harmonie die terug hersteld wordt, is dit gewoon de aarde die ervoor zorgt dat de aangetaste delen, de zieke delen, terug hersteld worden. Wanneer je in een kliniek komt met een verzwering en de arts zuivert de wonde uit, kuist de wonde uit, snijdt ze open, duwt alle vuil eruit, ontsmet het, zeg je dan: nee, dit is slecht, dit kan niet, ondanks de pijn misschien, ondanks de miserie die het meebrengt?

Neen, dan weet je: dit is nodig om de genezing te bevorderen van het aangetaste deel van het lichaam. Zo ook is hetgeen wat gebeuren gaat over de ganse wereld de aarde die langzaam maar zeker – ach, en ik weet het, de aarde doet er lang over, de aarde reageert niet zo snel als de mens, maar toch – de evenwichten zal herstellen en daarvan gebruik gaat maken van haar dienaren, de elementalen, om het zo te zeggen, dan moet je als mens niet zeggen: kijk, de duivels zijn losgebroken, het duister is aan het werk. Neen, dan moet je als mens kunnen vaststellen: hé, daar worden harmonieën hersteld.

En ik weet het, wanneer het in uw geburen gebeurt, is dit misschien erg. Maar dan moet je zo ver zijn dat je een helpende hand kunt uitsteken, dat je tracht diegene die je hulp vraagt, in deze te helpen. Maar ga niet mee in de gedachtegang van de mensheid van: wat gebeurt er nu? Alles is vernietigd! Ja, welke wet of welke verzekering zal mij nu vergoeden? Langzaam maar zeker zal de schade die overal optreedt zo groot worden dat noch verzekering noch regeringen enige schade kunnen vergoeden. De mens zal terug op zichzelf moeten vallen en leren te overleven, wat hij nu al lang vergeten is.

Want deze mens leeft in een wereld van wetjes en voorschriftjes waarvan hij denkt dat hij enkel maar rechten kan uitputten. Langzaam maar zeker zullen we opmerken dat ook deze systemen gewoon ten gronde gaan. En dan kun je zeggen: ja, dit is toch allemaal erg hé, wij hadden zo een goede verzekering betaald en nu trekken we niks. Dat is toch niet lichtend! In uw ogen misschien op dat ogenblik niet, maar in werkelijkheid wel. Want dankzij het feit dat uzelf moet reageren, dankzij het feit dat uzelf uw handen uit de mouwen moet steken, dankzij het feit dat u leert samen te werken met de overlevenden, zult u veel verder komen. Zult u leren begrijpen hoe de aarde functioneert en nog meer, hoe de kosmos functioneert.

Ach, ik hoop dat het niet te moeilijk of te ingewikkeld wordt. Maar waar ik als eerste les, als het ware, u van vandaag wil meegeven is: mensen, stap af van alle regels die je gewoon bent te volgen zomaar. Stap af van te aanvaarden dat iemand die door uw maatschappij gelegitimeerd is, het beter weet dan jij. Kijk naar jullie eigen gezondheid. Wanneer je gelooft wat de gediplomeerden u wijs maken, dan ben je wel een heel goede melkkoe voor deze maatschappij en eventueel voor die gediplomeerden maar of uw gezondheid er wel bij vaart, is nog maar een vraag. En dit geldt op vele terreinen.

Het is niet omdat men een etiket heeft, of een diploma of een toelating van dit of dat, dat men werkelijk deze kunde zo maar kan aanvaarden zonder uw eigen gedacht daarbij te plaatsen. Akkoord, je kunt niet alles in twijfel trekken. Dat is waar. Dan zal het heel moeilijk zijn te functioneren in deze maatschappij. Maar wanneer het zaken zijn die u aangaan zoals uw eigen gezondheid, maar ook zoals uw eigen gedachten, uw eigen overtuigingen, uw eigen geloof, is het belangrijk dat je volgt wat je aanvoelt en niet dat je volgt omdat iemand vindt dat hij of zij het beter weet als jij, en omdat jij het dus zogezegd niet weet, niet kunt aanvoelen hoe het in mekaar zou zitten.

Uw maatschappij sterft op dit moment aan specialisme. En je weet: hoe gespecialiseerder iets is, hoe sneller het, ik zal het in mijn termen zeggen, naar de duivel loopt; is op alle terreinen zo. Hoe gespecialiseerder, hoe meer dat het fout kan gaan en hoe minder de fout kan hersteld worden. Maar goed. Dit is ook een van de verschuivingen die in de komende tijd zeer duidelijk gaan worden: dat systemen gewoon in elkaar gaan draaien, in een knoop gaan slaan omdat alles te gesofisticeerd wordt en uiteindelijk niet meer hanteerbaar is. Maar niet alleen technisch. Kijk gewoon rondom u. Kijk naar uw voorschriften, uw wetten, uw reglementen. Zij spreken al mekaar tegen op alle terreinen. Ook uw maatschappij loopt mank en gaat eraan kapot. Alleen is er nog niemand die het wil toegeven. Want diegenen die ervan leven, denken dat ze ter eeuwigen tijd er alles kunnen uitpuren.

Lieve mensen, al deze zaken zijn stof tot nadenken. En vanuit onze zijde hopen we dat je de komende veertien dagen daarover onderling toch een beetje uitwisseling doet. We vragen niet dat je met alles akkoord gaat. Is ook niet nodig. We hebben liever dat je over deze zaken een eigen mening vormt en volgens die mening verder evolueert maar consequent bent, en die volgt. We zullen in lessen wel zaken jullie aanleren waarvan we zeggen: kijk, zo doe je het best, wijk er niet van af. Dat doen we om te voorkomen dat je zou geconfronteerd worden met ongelukken.

Wanneer je in deze maatschappij met een voertuig leert rijden, dan leert men u aan de rechterkant van de weg te rijden. Je kunt wel denken: links rijd ik liever maar je gaat niet ver geraken. Dus kun je niemand kwalijk nemen als ze tegen jou zeggen: alstublieft, rij aan de rechterkant. Zo kun je wel ergens geraken. Is wel relatief deze tijd; als je tijd genoeg hebt, kom je wel overal. Maar goed, het eerste wat wij u vandaag in deze eerste bijeenkomst willen bijbrengen is: leer aanvoelen wat voor u goed is. Goed is niet wat de maatschappij u voorschrijft. Goed is wat in u leeft, wat u aanvoelt als zijnde juist. En dan mag iedereen tegen u zeggen: ja maar, u hebt het recht van te zeggen: waarde vriend, dit is uw mening, ik respecteer die maar ik heb een andere mening en die volg ik.

Tweedes: houd er rekening mee dat je als mens ook in de stof en niet alleen in de geest, maar ook in de stof, gestuurd wordt door de kosmos. Dat veel zaken die gebeuren, gebeuren buiten uw eigen invloedsmogelijkheid maar dat je er toch deel van bent omdat je nou eenmaal deel bent van die kosmos.

Een simpel praktisch voorbeeld dat iedereen kent: bij volle maan is alles meer geactiveerd. Of dat u het wilt of niet, als het volle maan is, bent u ook meer geactiveerd op alle terreinen. Dat wil zeggen dat u wat ideeën aangaat, heel rijk kunt zijn, maar dit wilt ook zeggen, wanneer bijvoorbeeld uw grote teen zweert, dat hij bij volle maan veel erger zal zweren dan bij nieuwe maan. En dan mag u die verzorgen en doen zoveel u wilt, je kunt er niet buiten dat de invloed van die maan op die stof sterker is op dat moment.

Ik pak dit als praktisch voorbeeld maar zo zijn er duizenden zaken waar u aan gebonden bent. Op het ogenblik dat u dat kunt aanvaarden, dat u daar niet in verzet tegen gaat, maar dat u de mogelijkheid gebruikt die daarin aanwezig is, dan zul je opmerken dat doordat je in harmonie bent met deze kosmos, met deze krachten, je veel meer en veel betere resultaten kunt behalen dan wanneer u zich ertegen afzet.

Sommigen onder u zijn geboren onder bepaalde invloeden. De ene zal zeggen: ik ben geboren onder de invloed van de aarde. De ander zal zeggen: ik ben geboren onder de invloed van het vuur. Het zijn twee totaal verschillende invloeden die uitmaken dat diegene die onder aarde is geboren, op bepaalde punten veel stroever zal functioneren, het veel moeilijker zal hebben dan diegene die bijvoorbeeld geboren is onder het vuur, dat speels is, dat omzetting is, dat verandering inhoudt. Je kunt daar niet buiten.

Je kunt niet, wanneer je door de aarde bent geraakt, zeggen: nu ga ik mij gedragen als zijnde door het vuur geraakt. Dat gaat niet. Je kunt, om het zo te zeggen, van een appel geen peer maken en van een peer geen appel. Maar beide hebben een belang in het geheel. Neem het een weg of het ander en er is onevenwicht en er zijn problemen. Dat geldt ook voor jullie hier allemaal. In deze groep is alles zo een beetje vertegenwoordigd.

De grote kunst van deze groep gaat zijn van te zien: waar liggen onze evenwichten. Waar liggen onze harmonieën. Waar vloeien we samen. Waar kunnen we elkaar inspireren, waar kunnen we elkaar als het ware bevruchten met de kracht, met de mogelijkheden die ieder van ons in zich draagt. En op het ogenblik dat je dat bereikt, dan ga je een groep hebben die werkelijk voor zijn omgeving en voor zijn maatschappij wonderen in de juiste term kan verrichten.

Ik hoop lieve mensen dat ik als eerste spreker van deze groep, op de eerste avond van deze groep, het jullie niet te moeilijk heb gemaakt. Ik hoop dat ik jullie stof tot nadenken genoeg heb gegeven. En ik hoop dat dit de komende dagen zijn ontwikkeling kan kennen. Want het is zoals een zaadje dat je zaait: je moet het de tijd geven om tot ontwikkeling te komen. Je moet het met zorg behandelen en dan krijg je vanuit het zaadje de plant in zijn volle glorie.

Maar je kent allemaal wel het verhaal van de boer die zaaide en die vond dat hij de natuur wat kon helpen en die, wanneer de zaadjes juist hun kopjes boven staken, aan de plantjes ging trekken omdat hij dacht dat het zo sneller ging groeien. Je kunt je het resultaat wel voorstellen. De planten groeiden niet meer. Dus het is van belang dat we hier op een avond als deze heel goed begrijpen, mee zijn, dat de basis kan gelegd worden voor een sterke plant, in deze een zeer sterke groep.

En lieve mensen, je hebt de capaciteiten in jullie. Ach, je zult wat moeten schaven, dat is zeker. Maar het is haalbaar. Tracht een beetje de komende dagen u één te voelen met de kosmos. Tracht u in te stellen op die kosmos. Tracht in uw dagelijkse meditatie gewoon aan te voelen hoe alles rondom u leeft, functioneert. Gewoon voelen. Tracht u open te stellen voor wat er rondom u plaatsgrijpt.

Maar begin geen mening te vormen. Begin niet te denken: zou het niet beter zijn dat het nu wat regent. Of zou het niet beter zijn dat de zon schijnt of zou het niet beter zijn dat er dit of dat in de natuur gebeurt. Neen. Want u bent niet bij machte een overzicht te hebben van het hetgeen wat in deze kosmos plaatsgrijpt. Maar tracht gewoon één te zijn. Je kunt proberen één te zijn met een boom. En je kunt evengoed proberen één te zijn met een bos bloemen.

Tracht aan te voelen wat er van uitgaat. En daaruit kan je veel leren. En vrienden, het is niet de bedoeling dat je dit tussen 7 en 8 doet. Het is de bedoeling dat je dit permanent doet. Begrijp me goed. De inzet die we vragen is een inzet die constant plaatsgrijpt. Je kunt in je auto zitten, terwijl je rijdt, zie je de natuur, kun je trachten aan te voelen wat deze u vertelt. Wanneer je op je werk zit en je ziet een bosje bloemen staan, kun je trachten waar te nemen wat zij jou vertellen. Wanneer je een vogel hoort kun je trachten één te zijn met die vogel.

Langzaam maar zeker zal het een permanent werken worden. Trachten te beseffen: waar leef ik in? Wat gebeurt er rondom mij? Waarnemen. Maar geen oordeel vellen. Want als je gaat oordelen, ga je mee met de veranderingen. En dat moet je trachten te vermijden. Je moet eerst leren aanvoelen, leren waarnemen, beseffen dat je deel bent van deze kosmos. En dan ga je later de mogelijkheid hebben van met de juiste handelingen de juiste zaken te bereiken. Dan gaat het bij wijze van spreken mogelijk zijn de bloemen te laten bloeien op het ogenblik wanneer het echt nodig is.

Zo, mijn lieve mensen, dit is onze inleiding. Denk er rustig over na, laat het rustig bezinken.  Het tweede gedeelte dient vooral om de sfeer die we nu langzaam maar zeker hebben opgebouwd, en je zult het waarschijnlijk wel al ervaren hebben dat we de trilling trachtten te verhogen, dat we via een gezamenlijke concentratie, meditatief onderwerp, we de kracht opbouwen die we dan hier verder kunnen gebruiken. Maar die kracht draag je ook mee wanneer je vanavond huiswaarts keert. Deze kracht kun je dan ook in uw eigen omgeving tot uiting brengen waardoor je langzaam maar zeker in je eigen omgeving ook een nieuwe sfeer kunt opbouwen. Want dat ook is zeer voornaam dat de plaats waar je woont, waar je uw hoofd te rusten legt, dat je daar een rustpunt hebt, een rustpunt waar je de contacten kunt leggen met de anderen. Waar je de eenheid kunt ervaren en voelen.

Tweede deel.

Goed, dan gaan we over naar het praktische gedeelte van de avond. Tracht jullie zo ontspannen mogelijk te zetten en stel jullie open voor uw broeders en zusters, die niet alleen  in de stof hier aanwezig zijn maar ook voor uw broeders en zusters, om het zo uit te drukken, in de geest. Wij hebben voor deze eerste avond geprobeerd dat we niet alleen kunnen werken met jullie stoffelijke uitstralingen maar dat we daaraan ook de geestelijke trillingsverhoudingen kunnen verbinden.

Ik wil jullie wel erop attent maken dat, wanneer we straks wanneer de meditatie voorbij is, huiswaarts keren, dat je er rekening mee houdt dat de eerste uren, die volgen op deze samenwerking, u zullen brengen in een redelijk euforische stemming. Let op, diegenen die nog met de wagen rijden, dat je beseft dat de trillingsverhouding van het lichaam anders is dan normaal. Dat houdt ook in dat reactiepatronen anders zijn dan normaal. Dus tracht gewoon, voor diegenen die zich achteraf in het verkeer begeven, op een rustige, kalme wijze huiswaarts te keren. Vermijd te hoge snelheden want deze kunnen leiden tot verkeerde reacties. Tracht zoveel mogelijk alles rustig te doen. Het is toch belangrijk want u leeft in een maatschappij waar dus verkeer toch een belangrijke plaats inneemt en verschillende onder u moeten toch nog een afstand afleggen. En een verwittigd mens is meer waard dan diegene die niet verwittigd is, natuurlijk.

U zult verder in de komende 24 tot 48 uur waarschijnlijk ook lichamelijk verandering opmerken. Daarmee bedoelen we, doordat de trilling van uw cellen iets gaat verhoogd zijn, bepaalde zaken in het stoffelijke lichaam zich duidelijker kunnen manifesteren. U moet geen ongerustheid koesteren dat u hierdoor ziektes of iets dergelijks gaat krijgen, dit is niet aan de orde. Maar ook, zoals ik het reeds zei voor het in het verkeer komen, uw gedachten kunnen scherper zijn, uw reacties kunnen iets anders zijn dan normaal, met als gevolg dat je wel rekening moet houden dat de buitenwereld, wanneer je zelf niet aandachtig daarop zijt, u met argwaan zou kunnen bekijken.

Verder zul je zien dat uw stofwisseling op een iets hoger niveau komt. Dit zijn zaken die, gezien we een gesloten kring zijn en gezien we dus gaan werken niet alleen met stoffelijke krachten maar ook met wat u zou kunnen noemen ‘magische krachten’, dat je daar ook naar de toekomende bijeenkomsten rekening mee moet houden. Verder moet je opletten dat bijvoorbeeld in de komende 48 uur op zijn minst zaken die stimulerend zijn voor het lichaam extra stimulerend kunnen zijn.

Dat diegene die medicatie neemt, opmerkt dat de medicatie een sterkere inwerking kan hebben. Ik ga daar niet direct alle uitleg rond geven maar het komt erop neer dat je uit uw normale trilling wordt genomen en op een hoger niveau wordt getild. Het is noodzakelijk dat je het beseft maar je moet er niet permanent mee bezig zijn. Je moet het weten en dan zul je op het moment dat je opmerkt: ola, dit is zo een reactie, kunnen afremmen. Dat is belangrijk.

Meditatie: Eenheid.

Stel u even voor dat we een kring trekken rondom ons. Dat we deze kring volledig sluiten. Stel u voor dat onze aura’s, onze fijnstoffelijke lichamen heel mooi gelijkmatig in elkaar vloeien. Dat we hier een kring krijgen van evenwicht in het fijnstoffelijke. Geen afschermingen, u gewoon openstellen, niet onrustig zijn, niet denken: wat gaat er binnenkomen, wat gaat er buiten. Neen, laat gewoon alles vloeien, geef u gewoon over aan de eenheid, geef u gewoon over aan de harmonie die hier aanwezig is en die we volledig gaan ontwikkelen.

Op het ogenblik dat u zover bent dat je aanvoelt dat je één bent geworden met de stoffelijke broeders en zusters hier aanwezig, stel u dan voor dat je uw geestelijke broeders waarneemt. Stel u voor dat  uw geestelijke broeders, hier in deze tipi aanwezig, uw geestelijke helpers, één worden in deze kring. Stel u voor hoe niet enkel het fijnstoffelijke van uw aura maar ook de kracht van uw niet stoffelijke lichamen nu samenvloeien met de energievelden van de broeders die ons hier bijstaan.

Ervaar dit, wees niet verbaasd wanneer u plots beelden ziet, wees niet verbaasd wanneer de ene kleuren ontwikkelt, wanneer de andere warmte voelt. Ieder van de aanwezigen zal op zijn eigenste wijze de ervaring doormaken van deze eenwording. Eén. Ervaar dan, voel dan, neem waar hoe ook van buiten deze kring de energieën en de krachten naar deze kring toevloeien. Zie hoe van ver kracht en energie door de broeders wordt uitgestraald en hoe de eenheid en de harmonie hier wordt opgebouwd.

Zie, voel, ervaar, hoe langzaam maar zeker deze eenheid van energie, waar zo goed de stof, het fijnstoffelijke als het puur geestelijke eenheid vormt. Zie hoe deze basis de basis wordt van een enorme piramide. Zie hoe de kracht, uw kracht, uw energie, uw eenheid, stijgt. Stijgt vanuit een zeer brede stabiele basis. Hoe dat alles zich bundelt naar de top. En terwijl je dit ervaart, terwijl je er één met tracht te zijn, zie hoe vanuit de kosmos een lichtzuil van helder licht op deze piramide neerstrijkt.

Zie hoe dit helder licht met deze stralende piramide van energie, van harmonie verbonden wordt. Zie hoe je, deel van deze piramide zijnde, omgeven bent, doortrokken bent, van goudgele kracht. Goudgele kracht die gestimuleerd wordt door dit heldere licht waardoor de goudgele kracht die we zijn, stralend is, stralender dan het zuivere alchemistische goud. Wees nu één met de kosmos, wees nu één met deze krachten. Besef dat je deel bent van de Vader en besef nu dat je een eenheid bent. Eén eenheid.

Besef dat in die eenheid alles aanwezig is, alle krachten, alle vernieuwing, elk evenwicht. Besef dat je nu deel bent van de grote veranderingen. Besef dat je op dit moment de universele kracht bezit, de basis om in de komende tijd langzaam maar zeker de nieuwe kosmische kracht, de nieuwe heerser, die je zo mooi Aquarius noemt, zich te laten ontplooien, zich te laten ontwikkelen. Besef dat uw stoflichaam voor een moment is opgeheven, besef dat uw geest één is met deze grote kosmos, besef dat de kern van uw wezen, uw ziel, is versmolten met het Albestaande.

Besef dat je nu het prana van de wereld bent en besef dat je dit over de wereld uitspreidt en doorgeeft. Laat deze kracht zich vestigen niet enkel rakende uw ziel maar elke vezel van uw stoffelijk voertuig. Laat elke structuur van uw fijnstoffelijke doorweekt zijn van dit goudgele licht en laat de gedachte de drager zijn, de doorgever, de kracht, naar de aarde rondom u zodat vanuit deze kleine bron de nieuwe kracht, het nieuwe denken, langzaam maar zeker kan beginnen opborrelen, druppel na druppel naar boven komen, langzaam maar zeker zo zijn weg zoekende door het landschap dat ten onder is gegaan aan zijn eigen verlangen.

Maar door de kracht, door dit krachtige schitterende goudgele licht, dat zich als druppels openbaart, geeft ge voeding, loopt het zoals een nieuwe bron door het droge land, geeft het terug voedsel, geeft het mogelijkheid waar dit goudgele licht voorbij vloeit, ontwikkelt zich de nieuwe mensheid, ontwikkelen zich de nieuwe krachten en wordt de aarde terug vruchtbaar, vindt de vernieuwing terug plaats, is de kracht terug aanwezig.

Zie hoe het goudgele licht voor u werkt. Zie hoe je zelf dit kunt uitdragen, hoe je dit als mantel kunt spreiden over alle plaatsen die trachten en die zoeken naar vruchtbaarheid. Zie hoe je met dit goudgele licht de dorheid terug tot leven kunt brengen, hoe je de dood kunt omzetten in nieuw leven en dit alles, laat dit gebeuren vanuit deze eenheid waar je nu deel van bent, vanuit deze kracht.

Eenheid, harmonie, evenwicht. Dit zijn de sleutelwoorden, dit zijn de begrippen van de toekomst. Vergeet het individu. Wees één met de kracht. Samen met de kracht zal het individu zijn volle ontplooiing kennen want zonder die eenheid is het individu verloren, gaat het mee ten onder in de winter van deze aarde. Maar dankzij de eenheid, dankzij de groep, kan het individu betekenis zijn, zijn weg vinden in de kracht van de kosmos.

Laat nu deze kracht rustig zijn uitwerking doen. Voel hoe je een energiecentrale bent, een krachtbron, een vernieuwing van het leven voor uw omgeving. Voel hoe de kracht van het goudgele licht de omgeving in glans zet. Voel hoe de oude gouden steden van Atlantis hun schittering terugkrijgen. Voel hoe de oude waarden waarin de mens, de mens erkennende als zijn of haar gelijke, waarin men de mens erkende als het beeld van de Schepper.

Voel hoe deze krachten de aarde zullen moeten redden, om het in menstermen uit te drukken. Laat die eenheid, laat die kracht uw deel zijn. En werk van daaruit. Geef aan ieder die licht zoekt deze kracht. Stoor u er niet aan of men aanvaardt of niet, want wie eraan voorbij gaat, maakt zijn eigen keuze. En diegene die ze aanvaardt kan verder in de nieuwe harmonie, in de kracht van de hernieuwing, van de nieuwe tijd, van de nieuwe era.

En laat ons dan gezamenlijk deze kracht bevestigen en laat ons beseffen dat deze kracht zijn ankerpunt, zijn bron hier heeft. En dat we, vertrekkende vanuit die bron, ieder voor zich, zijn lichtende weg, zijn steun voor de verandering, zijn steun voor de mens, zijn steun voor zijn verwanten, zijn evennaasten kan wezen. Beseffende dat stof en geest niet van elkaar gescheiden zijn, beseffende dat we in deze kracht één zijn, telkens weer wanneer we aan deze kracht denken, zijn we een eenheid, telkens weer is de grens tussen stof en geest opgeheven en is het alchemistische goud gesmeed zodat de kracht uit de bron kan vloeien.

Laat nu deze kracht uw deel zijn.

Langzaam maar zeker gaan we nu, beseffende waar we deel aan hebben gehad, terugkomen tot onze eigen individuele ervaring. Een ervaring die rijker is geworden, een ervaring die een meerwaarde heeft die we in de komende dagen, in de komende tijd kunnen uitdragen. Focus u op deze kracht en laat al het andere gewoon aan u voorbij gaan.

Volg hetgeen wat u voelt in uw kosmisch hart en werk aan de harmonie zodat je, wanneer we binnen enkele tijd terug samen zitten, deze bron nog sterker kunnen laten vloeien zodat de resultaten nog beter zichtbaar worden. Neem nu rustig afscheid van de broeders die u geholpen hebben. Neem rustig afscheid van de krachten die u gevoeld hebt, beseffende dat de banden gesmeed zijn, beseffende dat je nooit meer alleen zult zijn.

En kom dan terug tot uw eigen zelf. Besef dat de Vader u geraakt heeft, besef dat de kracht in u zich heeft open geplooid, besef dat je drager bent van het alchemistische goud dat u mogelijk maakt een voorganger te zijn in deze veranderlijke tijden. Besef nu, doordat dit gebeurd is, dat je steeds, wat er ook plaatsgrijpt, deel zijt van deze onverwoestbare kracht die de kosmos zelve is.

Mijn broeders en zusters, zo komen we langzaam maar zeker aan het einde van onze eerste bijeenkomst. Het ritueel dat wij hier hebben uitgevoerd, behoort eigenlijk tot de oude rituelen. Maar het is maar een uitdrukking. Want wat ik omschrijf voor u als ‘oud’ is eigenlijk het nieuwe. Ondanks het feit dat het dateert uit het ver verleden is het actueler dan ooit.

Maar u zult opmerken dat in de volgende bijeenkomsten u zeer oude zaken zult aangeleerd krijgen die door de veranderingen in deze tijden eigenlijk nieuw lijken. Maar ook dit is weer de illusie. Op deze aarde is niets nieuw. Alleen in het geheel van het gebeuren ken je de herhaling. En het is de herhaling die het mogelijk maakt om het nieuwe te laten voltrekken.

Daarom zullen in de komende bijeenkomsten, vele entiteiten die door gaan komen, behoren tot wat voor u de oudere periodes van deze wereld betreft, perioden die niet meer gekend zijn door de mens die nu leeft maar waardoor dat je de mogelijkheid hebt de volle waarde, de volle kracht van de nieuwe heerser te ondergaan. Want zoals u weet, u hebt op deze aarde vele filosofieën gekend maar ook al deze filosofieën zijn op oude filosofieën gebaseerd.

Het christendom dat u kent of de leer van Jezus is veel ouder dan de tweeduizend jaar. Want de figuur Christus was maar een herbrenger van deze leer zo goed dat wat wij nu erkennen of ervaren als de nieuwe wereldleer maar een herbrenger is van de zeer oude wijsheden die de moeder Aarde miljoenen jaren geleden reeds kende.

Besef dat de aarde de mogelijkheid wil behouden tot incarnatie voor de geest die toch in deze primitieve stof leringen wenst op te doen zoals jullie allen hier aanwezig jaren geleden kozen om op deze planeet verdere lering te ontvangen. En als je dat beseft dat het dankzij jullie ook is dat de nieuwe mogelijkheden zich voor uw broeders en zusters kunnen ontwikkelen, dankzij het gebeuren dat nu plaatsgrijpt, dan kun je beseffen hoe waardevol deze bijeenkomsten, deze avonden en uw inzet in het totaal gebeuren van de kosmos wel zijn.

Het is belangrijk te beseffen dat een oceaan bestaat uit druppels, druppels water, maar dat de oceaan niet zou bestaan wanneer je de druppels wegneemt. Dat je een mooi strand kunt hebben, maar als je een korrel zand wegneemt, heb je ook het strand als dusdanig weggenomen. Het is belangrijk hoe klein en hoe nietig je u ook vindt in deze kosmos, u hebt de taak voor u, u hebt een taak te vervullen en door deze te vervullen ben je een onmisbare schakel geworden in de voltrekking van het nieuwe.

Zo, met deze laatste woorden heb ik getracht ieder van jullie een beetje in evenwicht te brengen. Lieve broeders en zusters, blijf nog even rustig zitten. Laat het allemaal bezinken. Ik zou zeggen: geniet na van de trilling die door jullie is gegaan. Geniet na van de kracht die zich in jullie cellen en jullie aura heeft opgestapeld. Wees niet te overmoedig. Wees rustig. En dan zal je zien, dan loopt alles vlot. En voor de rest tracht in de veertien dagen die komen over dit alles te denken. Tracht minstens al toch dagelijks te mediteren, u één te voelen met deze kracht, Tracht vanop het ogenblik dat u ontwaakt ’s ochtends tot u u weer te slapen legt, te beseffen dat u deel bent van de verandering. En tracht zo veel mogelijk te leven, niet volgens de stoffelijke normen, maar volgens hetgeen wat jij aanvoelt dat kosmisch juist en verantwoord is.

image_pdf