Dromen en hun uitleg

image_pdf

10 juni 1982

Wat is een droom? Een droom is een beleving die zich in uw binnenste afspeelt waarvan de controle t.a.v. het gebeuren niet bewust bestaat en waarvan u doorgaans ook niet in staat bent om tot een reële weergave van die beleving te komen. Waar komt de droom vandaan? De droom komt voor het grootste gedeelte altijd uit het onderbewuste. Het subliminale vlak van het bewustzijn zal juist, als het lichaam zich ontspant en een verhoging van de bewustzijnsdrempel plaatsvindt, gemakkelijker zijn eigen impulsen gaan uitspelen.

In dit onderbewustzijn zit het beleven van de dag. Er zitten vele herinneringen, ook onbewust weten en onbewuste conflicten in. Daarnaast is ook de geest een van de waarden die zich in het onderbewuste gemakkelijker manifesteren. Er kan dus worden gezegd: Elke droom stamt uit het onbewuste en kan eventueel door de geest gestimuleerd zijn, ofschoon dit niet noodzakelijk is. Dan kunnen invloeden van buitenaf de droom of het verloop van de droom beïnvloeden. Wij weten nu wat een droom is en ongeveer waar ze vandaan komt.

Als je spreekt van het onbewuste en het onderbewuste, dan word je geconfronteerd met een terrein waar je eigenlijk heel weinig van af weet. Zeker, er zijn mensen a la Freud of a la Jung die zich daarmee hebben beziggehouden en vele deskundigen nadien. Maar altijd weer blijft er een terra incognita in de mens bestaan. Een wereld, die je misschien nog wel via dieptepsychologie kunt begrenzen, maar waarvan je de aard, de eigenlijke structuur niet zonder meer kunt doorgronden. Dit gebied moet u dan maar zien voorlopig als het gebied waarin de geest het merendeel van de werkingen en krachten mede bepaalt.

De geest zelf heeft vaak een enorme invloed op hetgeen zich in het onderbewustzijn afspeelt. Degenen, die zich wel eens hebben beziggehouden met reïncarnatietheorieën e.d., weten dat bij een geïnduceerde reïncarnatiebeleving het dikwijls voorkomt dat het leven, dat in het verleden zou hebben plaatsgehad, sterk beïnvloedend is voor gedrag, beleving, maar ook droomleven in het heden. Wij kunnen dus stellen: Er is een onbekend gebied waaruit de geest werkt.

Daarnaast zal ook, bij de regressiepogingen is dat gebleken, een genetisch geheugen aanwezig zijn. Ook dit kan invloed uitoefenen. Daarbij hebben we ook nog alle spanningen, alle herinneringen van de dag. Wij komen dan als vanzelf allereerst tot dat gedeelte dat tot de normale wereld zou behoren. Als je met een droom te maken hebt en deze is zeer levendig, dan herinner je je een deel ervan. Zo’n droom bevat heel vaak conflicten. In andere gevallen grote rusttoestanden en soms zelfs ik‑verheerlijkende situaties. Als je met een dergelijke droom te maken hebt, dan is het erg belangrijk dat je je allereerst realiseert of er bekende dingen meespelen. Iets uit een boek bv. dat je hebt gelezen, iets uit de krant of van de televisie. Misschien iets wat je bijna onbewust op straat hebt waargenomen. Is het misschien een herinnering aan een conflict die vandaag bij je is opgekomen? Deze dingen kennen maakt het mogelijk de betekenis van de droom, als ze uit normale gronden voortkomt, gemakkelijker te bepalen.

Je kunt het natuurlijk wel aardig maken en zeggen symbool is symbool. Als iemand droomt dat hij in een voertuig zit, dan droomt hij dus over zijn eigen situatie. Als hij dat voertuig niet kan besturen of hij zit vast op een weg die hij niet prettig vindt, dan zegt hij eigenlijk tegen zichzelf: Ik zie er niet veel in zoals het nu loopt. Ik heb niet veel verwachting van de toekomst. Dat is een heel redelijke verklaring, in 9 van de 10 gevallen is die nog juist ook. Het wordt een beetje gevaarlijker, als we die Freudiaanse droomverklaringen krijgen. U droomt van een bezem, mevrouw. Een bezem is, zoals u weet een fallisch symbool, dus de rest zoekt u zelf maar uit. Het is allemaal heel leuk, maar dat behoeft helemaal niet het geval te zijn. Vegen is namelijk ook schoonmaken. Schoonmaken komt in vele verschillende verbanden voor. Wij kennen het als de behoefte om iets op te ruimen. Het wegvagen van een stukje verleden wellicht uit uw leven. Daar kan een dergelijke droom uit voortkomen.

Zoals u misschien bekend is, zal ook bij helderziendheid, vooral bij kristalkijkers, het heel vaak voorkomen dat de eerste figuur die vaag zichtbaar wordt iemand is die veegt. Alsof iemand wolken aan het wegwaaieren is met een soort bezem. Het kan zijn, dat uw bewustzijn beseft dat er geestelijke impulsen of impulsen van buitenaf komen en u daardoor die droom heeft. Dan is dat symbool dus niet meer fallisch, maar heeft het een totaal andere betekenis.

Vergeef mij dat ik niet alle droomsymbolen ga nalopen. Er bestaan genoeg boekwerken over en die hebben allemaal ook wel eens ongelijk. Elke uitleg van een droom is tenslotte gebonden aan de persoon, aan diens inhoud (wat je in de hersens hebt zitten), de spanningen die in de persoonlijkheid en in het persoonlijk leven bestaan. En dan nog eventuele vroegere levens, uittredingsmogelijkheden, beïnvloedingen van de geest, uitwerkingen van de eigen geest binnen het droompatroon. Het is gewoon niet te doen. Je kunt er niet een algemene verklaring voor geven. Misschien is het maar goed om dit dan ook niet te proberen en eerst altijd weer na te gaan: Hoe kom ik aan al die voorstellingen? Wat speelt hierbij een rol?

Als ik droom dat ik steeds door een deur wil gaan en ik houd het ene ogenblik de knop in mijn hand, het volgende ogenblik verdwijnt de trap en is de deur ineens weg en is er een muur, dan sta ik gewoon voor een onoplosbaar probleem. Laat mij dat dan accepteren en niet kijken naar de vormen, maar naar de intentie. De intentie van de droom zal ‑ zeker als ze voor de psyche belangrijk is ‑ zich meermalen herhalen. Dat wil zeggen: de droom is niet gelijk van inhoud en van vorm, maar bevat wel steeds dezelfde elementen.

Als ik die voertuigdroom even mag nemen: De ene keer denk je dat je een vogel bent, maar je kunt niet vliegen waarheen je wilt. Het volgende ogenblik zit je in de trein. De derde keer zit je in een auto en het stuur is geblokkeerd. De vierde keer zit je op een fiets, je gaat een helling af en je kunt de zaak niet meer in de hand houden. Dat is allemaal een en hetzelfde dat hiermee wordt aangeduid. In al deze gevallen is het een protest van de psyche tegen een onbeheersbaarheid in het leven die men aanvoelt, maar waar men geen raad mee weet. Ik zou daar nog uren over kunnen doorgaan, maar een inleiding moet kort en bovendien als het kan ook nog gedegen zijn. Ik heb nog wel enkele pijlen op mijn boog. Laten wij eens kijken;

Wat kan de geest doen bij een droom? Het eigen “ik”‑ nu komen we op een punt dat u dan maar als een geloof moet omschrijven ‑ is deel van een totaliteit. In die totaliteit moet het functioneren. Als het dit niet doet, ervaart het gevoelens van disharmonie; het voelt zich niet prettig. De geest probeert dan een compensatie te scheppen. Wanneer de geest die compensatie schept, dan heeft ze niet of niet veel uitstaande met de feitelijke stoffelijke verhoudingen en de rationele denkbeelden die u daarover zoudt kunnen koesteren. Het is grotendeels emotioneel, als u zoiets verwerkt. Daarnaast (dit moogt u niet vergeten) is het weer een tendens die wordt weergegeven. De geest geeft u niet een definitieve droom met alle voorstellingen of beelden erop en eraan. Het is geen geestelijk geschapen huisje, boompje, beestje. Het is een geestelijk denkbeeld dat door u wordt vertaald. Als u dit begrijpt (ik hoop dat dat bij de meesten van u wel het geval is), dan zult u ook begrijpen dat onze instelling als mens en als geest veel te maken heeft met het ontcijferen van dergelijke boodschappen. Misschien kent u de proef die men u voorlegt om te zien of uw ogen enige afwijking vertonen in kleurwaarneming,. Het zijn stipjes van dezelfde kleur. Er is echter een lichte verkleuring in bepaalde stipjes. Zijn uw ogen normaal, dan ziet u daarin het ene cijfer. Heeft u een afwijking naar de andere kant, dan ziet u misschien nog een ander cijfer of u ziet helemaal niets. Met andere woorden: de manier waarop u kijkt plus uw vermogen om te zien bepalen of al die stippen tezamen een boodschap hebben of niet. Nu gaat het met vele door de geest geïnduceerde dromen ongeveer op gelijke wijze.

U heeft op aarde ook een geestelijke instelling. U moet niet denken dat u daarvoor bijzonder religieus behoeft te zijn. Het is eerder uw benadering van uzelf, van het bestaan om u heen. Is dit tamelijk harmonieus, dan is de kans erg groot dat een boodschap van de geest tot u doordringt. U leest a.h.w. de signalen af die in een veelheid anders versluierd blijven. Dan zult u nog niet precies weten wat de geest bedoelt, want daarvoor zoudt u uzelf beter moeten kennen dan de doorsnee‑mens zichzelf kent. U gaat wel begrijpen, dat het een kwestie is van harmonie en dat op één bepaald punt die harmonie te wensen over laat of misschien zelfs ook overdreven wordt; dat kan namelijk ook. Dan kunt u aan de hand van dit innerlijk aanvoelen vaak komen tot een wijziging in uw gedrag. Probeert u dit, dan krijgt u meestal weer een droombeleving. Die droombeleving is dan weer bijzonder harmonieus. Voor de een is dat een gevoel van wandelen in een tuin of landschap. Voor een ander is het vele mooie kleuren die men beleeft en waarvan men eigenlijk bij het wakker worden nog steeds een vage herinnering overhoudt. Zo bezien, is het allemaal redelijk, allemaal aardig.

Als uw geest nu eens een keer werkelijk iets beleeft, dan noemt men dat een uittreding. Soms, maar niet altijd, zijn daar delen van het levenslichaam maar ook het astraal bij betrokken. Die uittreding is niets anders dan het verplaatsen van een deel van uw persoonlijkheid met waarnemingsmogelijkheid naar een plaats of een gebied waar u lichamelijk niet aanwezig bent. Het kan dus zijn een waarneming op aarde of op afstand. Het kan ook zijn een waarneming in heel ande­re werelden of zelfs in situaties en toestanden die stoffelijk niet beschrijfbaar zijn. In al deze gevallen moet wat er aan herinnering overblijft via de hersens in uw herinnering komen. Alle signalen van een uittreding of geestelijke beleving zijn dus vertalingen op het ogenblik dat u zich daarvan bewust bent. Het is goed om u ook dit te realiseren. Als een sfeer van absolute harmonie wordt bereikt en men komt weer terug, dan zal de een het zien als: Jezus is mij verschenen. De tweede zal zeggen: Ik heb een ogenblik de hemel bezocht. De derde zegt: Ik heb op een lotus zitten mediteren in een grote vijver. Al die mogelijkheden bestaan. Toch is de impuls dezelfde.

Uittredingsdromen kunnen nimmer worden beschouwd als een letterlijke vertaling van een geestelijk beleven zonder meer, tenzij het gaat om waarnemingen op aarde waarbij dus alle opgenomen signalen passen binnen het normale referentiekader van het bewustzijn. Dan hebben we nog andere droomsoorten. Ik meen, dat ik hiermee, wel de voornaamste soorten heb genoemd buiten de geïnduceerde droom, dat vraagt weer een aparte verklaring.

Een geïnduceerde droom is elke droom die door invloeden of omstandigheden van buitenaf tot stand is gekomen. Elke geïnduceerde droom heeft de neiging om uitgaande van de prikkel tot een rationalisatie te komen waardoor heel vaak het einde van de droom, als er een wekprikkel is, wordt gerationaliseerd en de voorliggende beelden van de droom worden bepaald, die willekeurig maar wel verklarend zijn gekozen. Stoffelijk is dit heel eenvoudig. Als iemand slaapt of half slaapt en je drukt heel voorzichtig de matras aan zijn voeteneinde een beetje in, dan krijgt hij een vliegdroom. Als je dat aan het hoofdeinde doet, dan krijgt hij een valdroom. Dat wil helemaal niet zeggen dat hij in het ene geval ze werkelijk ziet vliegen en in het andere geval werkelijk een smak maakt. Het wil alleen zeggen, dat er een evenwichtsverstoring wordt geconstateerd en vertaald in een beleving. Maar zoals dat in dromen gaat, een beleving die niet gelimiteerd is tot het ogenblik dat de prikkel wordt gewekt.

Een ander voorbeeld: U heeft gedroomd van een ontzettend ongeluk. U denkt, dat het een voorspelling is. Later blijkt echter dat anderen hebben gehoord dat er een aantal voertuigen met loeiende sirenes zijn Voorbij gekomen. U had die niet gehoord, maar u heeft dat gehoorde toch weer gerationaliseerd. U kwam dus tot een ramp die er moest zijn anders konden die voertuigen niet daarheen gaan. Het is erg goed om u dit voor ogen te houden als het gaat om geestelijk geïnduceerde dromen.

Een entiteit, een bewustzijn in niet‑stoffelijke vorm, kan u beroeren. Dat kan iemand zijn op aarde. Dan spreken we van telepathische beïnvloeding. Het kan iemand zijn uit de geest en dan noemen wij dit geestelijke beïnvloeding, ofschoon het principe praktisch gelijk is. In deze gevallen wordt de boodschap over het algemeen zeer sterk gecomprimeerd gegeven. Het klinkt misschien erg vreemd, maar ik kan het vergelijkenderwijs zo uitdrukken: Een telepaat zendt een woordboodschap uit. Als hij alle woorden werkelijk zou moeten uitzenden, dan zouden dat er 500 zijn. Hij comprimeert het echter tot 3 of 4 signalen. Die signalen zijn van een zodanige geaardheid dat u ze psychisch althans voor een groot gedeelte weer kunt decoderen. De boodschap is dus weer een decoderen, een vertalen, van iets wat u in sterk gecomprimeerde vorm heeft bereikt. Dit blijkt ook bij vele geestelijke inducties het geval te zijn. Als u droomt dat u met de geest bent meegegaan en dat u wie weet hoeveel werelden heeft bezocht, dan kan dat een kwestie zijn van uren (u kunt maximaal wel ongeveer zo’n 40 á 50 minuten werkelijk beleven), maar het is ook goed mogelijk dat de beleving die uren schijnt te duren in feite een ogenblik van verwisseling van slaapimpuls is dat geregistreerd, niet langer duurt dan misschien 50 seconden. Ook dit moet u goed onthouden. Het tijdsverloop in de droom en zeker in de geïnduceerde droom kan nimmer worden gemeten aan werkelijke tijd. Het is belevingstijd en als zodanig afhankelijk van het tempo waarin u zelf indrukken kunt opnemen, verwerken en vertalen.

Wat voor geesten induceren dromen? Ook een punt dat heel veel mensen graag willen weten. Er zijn heel veel mensen die denken: er zitten swami’s, goeroes, medicijnmannen en wat dies meer zij allemaal klaar om u hun boodschap toe te zenden. Er zijn figuren, die misschien eens in het leven een bepaalde vorm hebben gehad. Dit vooropgesteld. Maar een geest is in haar wezen en structuur niet aan die vorm gebonden. Een geest, die dergelijke boodschappen intens kan uitzenden, bevindt zich in een toestand waarin vorm geen betekenis geeft en alleen wordt geproduceerd als dit voor verstaanbaarheid of begrip noodzakelijk is.

Altijd wanneer een dergelijke geest optreedt, zal ze dit doen in een vorm die in overeenstemming is met uw optimale ontvankelijkheid. Als u dus graag een goeroe heeft, dan zal een geest ‑ ook als deze eigenlijk helemaal geen goeroe is maar u met een aantal boodschappen wenst te bereiken ‑ zich manifesteren als een soort goeroe. Voelt u veel meer voor tante Da, die de Jordaan eens haar koninkrijk heeft genoemd. Welaan, deze geest die misschien nooit de Jordaan heeft betreden, manifesteert zich in een vorm die verduveld veel lijkt op tante Da, omdat u zo het gemakkelijkst opneemt wat werkelijk van belang is. Geesten die dit doen, kunnen behoren tot wat men noemt duistere of lichte werelden. Want elke geest, die een mate van zelfbesef en zelfbeheersing bezit en bovendien over enige kracht kan beschikken, is in staat om op voor hem of haar harmonische punten een inductie tot stand te brengen.

Alle dromen zijn in dit geval aangepast aan de dromer. De boodschap is niet gelegen in de vormgeving, maar weer in de sequentie van gebeurtenissen of mededelingen die middels of in die omgeving zijn gedaan. Probeer steeds weer alles te herleiden tot de essentiële mededeling en u komt wellicht tot de conclusie dat uw hemelbeleving alleen maar heeft beduid: Als je probeert innerlijk meer bewust blij te zijn, dan zal de wereld voor jou een vreugdiger wereld worden. Welke mededeling u natuurlijk aan het demissionaire Kabinet moogt overbrengen.

Dan zou ik over inducties nog iets kwijt willen: Men denkt heel vaak, dat het alleen de geest is die deze inducties veroorzaakt. Maar bewust of onbewust zult u soms openstaan (in de slaap gebeurt dat gemakkelijker) voor een bepaald niveau van kracht, energie en beleving. Dit openstaan kan inhouden: punt 1. dat u daardoor boodschappen aantrekt. punt 2. dat u boodschappen opneemt die niet werkelijk voor u bestemd zijn. Als er dus geen persoonlijke verklaring of verduidelijking van een dergelijke inspiratie of ingeving mogelijk is, dan doet u er goed aan om deze voorlopig terzijde te leggen. Boodschappen die werkelijk voor u bestemd zijn en die u heeft kunnen begrijpen en verwerken, zullen worden herhaald. Het is mogelijk, dat een vier‑ tot vijfmaal herhaald optreden, en dit meestal binnen een periode van 30 dagen, dus in ieder geval een maanmaand tezamen de boodschap vormen. Trek dus geen voortijdige conclusies.

Daarmee heb ik het terrein in zoverre afgegraasd dat discussie daarover mogelijk begint te worden. Wat ik u heb geprobeerd duidelijk te maken is het volgende:

  1. Alle dromen, ook de hoogste geestelijke dromen en belevingen komen voor in vormen, die worden bepaald door uw eigen inhoud en bewustzijn. U bent de vormgever of vormgeefster van uw droom, zelfs indien de oorzaak daarvan mijnentwege in de hoogste sfeer zetelt.
  2. Probeer altijd de bekende elementen uit de droom te ziften. Door alle te herleiden elementen terzijde te leggen blijft er een essentieel patroon over dat dan pas begrijpelijk en verklaarbaar wordt.
  3. Als u een droom wilt uitleggen, verklaar deze droom altijd in overeenstemming met de persoon die de droom heeft gehad. U zoudt dus in staat moeten zijn iets te begrijpen van het karakter en de achtergronden van die persoon en in ieder geval diens uitstraling goed moeten aanvoelen.

Wanneer u uittreedt, dan weet u nooit dat u werkelijk gezien heeft wat u meent te hebben gezien. Maar als u daarin kracht, rust en vrede vindt, dan is het zeker dat dit de belangrijke waarden zijn, al het andere is bijkomstig. Leer ook bij uittredingen de bijkomstigheden terzijde te stellen. U wordt zich dan bewust van hogere waarden en krachten in uzelf en u zult daardoor op den duur ook een bewuster contact kunnen maken met de entiteiten die in de werelden thuishoren waar u deze krachten vindt.

image_pdf