Druïden – Deel 01 – les 01 – Inleiding en bevestiging kring

1 oktober 2013

Het is vanavond voor jullie de eerste maal dat jullie hier als een groep samen zijn onder een nieuwe leiding, om het zo te formuleren.

Er zullen, naar de toekomst toe, voor ieder van u hierdoor wel enkele zaken wijzigen. En ik denk dat iedereen dit wel kan begrijpen. Wanneer er gewerkt wordt vanuit een andere benadering dan dat jullie tot op heden gewoon waren, dat ook de resultaten daarvan een beetje zullen verschillen.

Ik wil jullie echter al dadelijk geruststellen dat onze orde niet een orde is die in het verleden leeft. Maar onze orde leeft wel degelijk en werkt wel degelijk in het heden. En het is juist daarom dat wij er op gestaan hebben de mogelijkheden, de potentialen, die bij jullie aanwezig waren, over te nemen en jullie daarbij trachten een meerwaarde te geven.

Het is onze eerste avond dat we samen komen en deze gaat een klein beetje anders zijn dan dat u tot op heden gewend waart: de avond zal uit maar één gedeelte bestaan. En de reden daarom is heel simpel: ik ben jullie inleider, maar na mij komt er een, in jullie ogen misschien, zeer hoge entiteit, een entiteit die deze groep zal binden, dat deze groep na vanavond één geheel mag zijn en magisch omsloten zodat je vanaf heden eigenlijk één wordt. Dat de verschillen die tussen jullie bestaan eigenlijk niet ter zake meer doen, maar dat vooral hetgeen wat gelijk is, hetgeen wat een harmonie kan vormen, op de voorgrond komt en de sterke band vormt. Oh, wij weten: iedere mens heeft zijn eigen karakter, zijn eigen geaardheid. En in een groep van een grootorde als deze is het stoffelijk bijna onmogelijk dat ieder lid van de groep elk ander lid zonder enig voorbehoud of terughoudendheid kan aanvaarden. Wat het stoffelijke aangaat, weten wij heel goed dat wij dit niet wensen te eisen. Maar wat wij wel verlangen, is dat juist de punten waar de zaken gelijklopend zijn, dat deze wel in één harmonie kunnen vloeien en werken. Komt daarbij, dat mag u niet vergeten, dat deze groep niet enkel bestaat uit stoffelijke leden maar dat, ook vanavond, een zeer groot aantal entiteiten zich met jullie verbinden. En zo krijg je een zeer sterk brandpunt. Een brandpunt dat steeds weer geijkt zal zijn op hetgeen wat je samen kunt delen en niet hetgeen wat jullie in de stof van elkaar onderscheidt.

Wij zijn een groep die vooral begaan is met de ontwikkeling die de aarde doormaakt. En daarmee willen we niet zeggen: alleen het stoffelijk zijn van de aarde, maar het volledige potentiaal van deze planeet. Omdat wij heel goed erkennen dat de uitstraling van deze aarde heel veel mogelijkheden inhoudt voor zeer vele broeders en zusters om hun eigen ontwikkeling te vervolmaken. Wij hebben dit door de eeuwen heen steeds zo aangevoeld en er steeds zo mee omgegaan. Het is enkel de laatste eeuw dat we overal hebben moeten vaststellen dat de mens ontspoorde, dat de mens, als individu maar vooral als groep, de neiging heeft ontwikkeld om zijn eigen leefmilieu, als het ware, te vernietigen.

Wanneer u rondom u kijkt, dan denk ik dat ieder van u voldoende voorbeelden kan zien, waarnemen om aan te voelen en te begrijpen waarover wij het hebben. Maar we staan op een keerpunt, een keerpunt dat al enkele tientallen jaren geleden zijn aanvang heeft genomen. Maar, zoals u weet, de aarde werkt langzaam. Maar dit wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Er gebeuren zeer veel verschuivingen al en er worden op dit eigenste ogenblik al zeer vele krachten opgebouwd die in de komende jaren zich zullen uiten. Die uiting van de aarde zal niet steeds zijn wat de mens graag heeft, integendeel. Maar het is wel een antwoord op de ingesteldheid en de gedachtewereld, de begeertewereld van de huidige mensheid. En het is vanuit deze optiek dat wij met groepen als deze in de stof en in de geest werkzaam wensen te zijn om deze veranderingen, en dan spreken we over eeuwen, in goede banen te leiden. Wees ervan overtuigd dat jullie misschien nu een soort begingroep zijn. Dat is ook niet helemaal correct, want er zijn meerdere groepen al redelijk lang werkzaam, maar goed, we staan aan een beginfase, maar dat deze groep zich in de tijd zal vermenigvuldigen naar verschillende andere groepen zodat de krachtpunten en de werkingen nog kunnen vergroot en versterkt worden.

We zullen in de komende lessen die we u geven u een ander beeld van de aarde, van de mogelijkheden en van de mens brengen. U zult geconfronteerd worden waarschijnlijk met gedachten die u, zeker in de beginfase, moeilijk kan bijtreden omdat zij in vele gevallen nogal lijnrecht zullen staan tegenover hetgeen wat u denkt en aangeleerd is in deze maatschappij als juist of goed. U zult kunnen ervaren dat vele benaderingen die u tot op heden hebt van hoe u zich in een maatschappij hebt te gedragen ten opzichte van de maatschappij en ten opzichte van de aarde, dat deze eigenlijk dikwijls de bron zijn tot heel veel ellende, ziekte, en zo verder. We zullen u trachten duidelijk te maken dat het ook anders kan, anders op een wijze die voor ieder mens mogelijk is en niet zoals de mens andere wijzen toepast wanneer hij met iemand niet akkoord is en deze dan maar liefst naar onze zijde stuurt. Dit is niet onze werkwijze.

Maar door hetgeen wat we u zullen trachten mee te geven, zult u, en daar zijn we van overtuigd, op zeer korte tijd een ander beeld kunnen krijgen van de waarden van uw leven, de reden waarom u zaken in uw leven meemaakt en de mogelijkheden die u daaruit kunt halen om voor uzelf uw eigen bewustzijn zo juist mogelijk tot ontplooiing en ontwikkeling te laten komen.

Sta mij toe vast te stellen dat ieder van de aanwezigen hier gedurende reeds vele jaren op geestelijk vlak aardig wat theoretische kennis heeft vergaard. Ik zeg wel: theoretische kennis. Want wanneer we eerlijk met onszelf zijn, dan moeten we toegeven dat we heel veel gehoord hebben, geluisterd hebben en daarna over gegaan zijn tot de orde van de dag. Het gevolg is altijd geweest dat, ondanks alle geestelijke bijstand en hulp, er voor de meesten van u toch aardig wat niet gelopen is zoals men veronderstelde dat iets zou lopen of evolueren. Ik denk dat het de voorbereidende lessen tot deze samenkomst het u toch duidelijk moet zijn geweest dat de Orde der Druïden dit op een andere wijze wenst aan te pakken. Dat wij, in plaats van u louter theoretische problemen voor te leggen, theoretische filosofieën voor te leggen, u naar de toekomst toe, ach, en niet ineens met de volle lading, want dat zou geen mens kunnen verwerken, maar stukje na stukje, beetje na beetje, u zullen trachten te brengen dat u als individu én als groep uw leven zo wijzigt dat u kunt aanvoelen wat uw planeet voor u betekent, kunt aanvoelen wat de krachten rondom u betekenen en dat u daarmee harmonisch kan omgaan. Dat vooral hetgeen wat u op het ogenblik als stofmens belangrijk acht, meer en meer op de achtergrond komt en dat de harmonie, eerstens binnen de groep, vervolgens met de aarde op de voorgrond treedt.

Dit houdt in dat voor ieder van u er aardig wat in het leven zal verschuiven. En deze verschuiving, ondersteund door de nieuwe kennis, zal maken dat u voor uzelf en ook voor diegenen die eventueel buiten de kring met u in harmonie zijn, aardig wat kan gestuurd en voorkomen worden. Wij bezien het zo dat ieder lid van de groep, wanneer deze op volle werking is, gemakkelijk een uitstraling heeft en een invloed heeft à rato rond een paar duizend personen. Dit klikt misschien in uw oren ontzettend veel, maar dit is het eigenlijk niet. Maar juist door de mogelijkheden die daar in aanwezig zijn, is het mogelijk dat er krachten worden opgebouwd die sturend, richtend in de toekomst zich kunnen manifesteren.

Het rationele dat de mens op het ogenblik in zijn greep heeft, zal voor jullie steeds minder waardevol worden. Het magische en het gevoelen van hoe kosmisch de zaken functioneren, zal steeds meer jullie leven in de stof gaan bepalen. Daardoor zult u ook meer inzicht krijgen, zullen vele eigenschappen die nu latent bij ieder van u aanwezig zijn, zich rustig verder kunnen ontwikkelen. Zodat we op basis van een klein jaar in staat zullen zijn over een groep te beschikken die zelfs wereldwijd, om het zo uit te drukken, veranderingen in gang kan zetten in een juiste richting.

Ik heb nog een klein beetje tijd voor ik uw medium doorgeef aan de Meester die jullie hier vanavond zal welkom heten en de magische band zal sluiten voor ieder van u.

Ik kan nog even een kleine beschouwing geven. De entiteit die deze band hier zal leggen, is van de hoogste lichtende orde, om het zo uit te drukken in de stof. Wanneer ik het zou vergelijken met uw vroegere voorganger van de Witte Broederschap, dan is deze entiteit van een orde van een Jezus Christos, van die grootorde. Wij spreken dat we vanuit een andere optiek spreken van ‘de Gezalfde der Bron’. Maar u mag gerust van mij aannemen dat de Krachten waarmee gewerkt worden, of dat ge deze nu de Christoskracht noemt of de Kracht van de Gezalfde der Bron, dat deze identiek is. Zij werken allen met wat, voor de mens toch, bijna de hoogst bereikbare lichtbronnen in de kosmos zijn. Zij zijn diegenen die inspireren. Ze zijn diegenen die trachten van nieuwe gedachten, nieuwe handelingen, eigenlijk een vernieuwing in het maatschappelijk zijn op deze aarde te realiseren. En u moet niet denken dat zij afzonderlijk werken. Zij werken gezamenlijk. Zij vormen een eenheid. En of u nu spreekt over een Jezus, een Boeddha of een Gezalfde, zij komen en werken gezamenlijk vanuit dezelfde Kracht, vanuit hetzelfde Licht, vanuit dezelfde Kosmische Harmonie.

En het is vanuit deze Kracht dat hier vanavond de kring zal bevestigd worden. Ik vraag jullie bij de overgang heel rustig te zijn. Tracht geen geluid te maken. Niet zozeer dat dit voor ons storend is maar wel voor uw medium. Want wij moeten dit op een hoger niveau brengen om de mogelijkheid te geven deze Meester te laten doorkomen.

Ik wil er nog aan toevoegen dat er waarschijnlijk woorden zullen gesproken worden die voor u onbegrijpelijk zijn. Het gaat er niet over dat u deze woorden niet kent of begrijpt. Het belangrijke is dat deze woorden de sleutels zijn, de klanken zijn die de binding tussen u en deze Kracht leggen. En zoals dikwijls, vanuit deze sferen zijn woorden zeer beperkt. En het is vooral hetgeen wat overgedragen wordt, wat u kunt ervaren dat van belang is.

Ik zou zeggen: lieve mensen, zet jullie zo gemakkelijk en ontspannen mogelijk. Sluit uw ogen, zodat u zo weinig mogelijk afgeleid wordt en voel u één met de Krachten van het Licht. Dan gaat u deze Kracht door u voelen gaan. Dan gaat u een vorm van geestelijke hergeboorte kunnen doormaken.

Het kan zijn dat na de bevestiging van de groep, van de kring hier, voor het medium nog even één van onze broeders overneemt. Ook daar vraag ik alle rust en kalmte te bewaren. U kunt, wanneer wij de avond hebben afgesloten, rustig samen iets nuttigen van drank. Maar ik wens er nog op te wijzen dat het best is dat u zo weinig mogelijk begint te communiceren, in die mate dat u hetgeen wat u aangevoeld hebt, hetgeen wat u doorgemaakt hebt, rustig laat bezinken. U kunt natuurlijk rustig en vriendelijk met elkaar daarover uitwisselen. Maar het zou niet goed zijn als u bij voorbeeld na dit gebeuren direct over een sportevenement begint of over een politiek punt. Het zou zelfs voor u een spanning in uw eigen lichaam kunnen veroorzaken die je best niet doormaakt. U moet rekening houden dat op dit ogenblik we gaan werken met wit-magische Krachten, in uw ogen, en dat deze Krachten u een lading geven waar je reeds de eerste dagen en weken mee verder kunt.

Ik verlaat nu het medium en vraag jullie rustig te blijven tot de Gezalfde van de Bron hier heeft overgenomen.

Tweede spreker

Ik voel mij als uw nederige dienaar. Een dienaar die u wilt helpen in uw geestelijke ontwikkeling. Het Licht dat hier aanwezig is, is ook uw dienaar. De Krachten van de Bron is uw dienaar. En nederig vragen wij allen aan u: wenst u met ons mede te gaan? Wenst u deelachtig te zijn van het werk dat het Licht op deze aarde volbrengt? Wenst u deelachtig te zijn van de schenking van de Kracht van de Bron van deze aarde? Wanneer u dit wenst, stel dan gewoon uw hart open. Voel gewoon de eenheid.

En dan vraag ik u nederig: bent u het eens dat ik hier een magische verzegeling maak zodat wij allen samen broeders, zusters zijn, deel van het Licht, deel van de Kracht van de Bron, in harmonie met de kosmische wetten? Ach, ik ben een schamelijk vertegenwoordiging van een Kracht die ik zelf niet volledig kan doorgronden. Maar in eenvoud durf ik jullie te zeggen: deze Kracht draagt mij. Deze Kracht geeft mij de mogelijkheid om het Licht op deze planeet te doen schitteren. Sta mij toe, deel zijnde van deze Kracht, dat ik allen hier aanwezig en ook degenen die op het ogenblik aan ons denken, die hier aanwezig willen zijn, opneem in deze Kracht. Het Licht omsluit u. Het Licht omarmt u. Het Licht verenigt u allen in de harmonische punten die in elk van u leven. De Kracht van de Bron markeert uw ganse werkterrein, markeert uw mogelijkheden.

En dan zeg ik: ………………………………………….., bevestig deze Kracht.

Aum, …………., dat alle Krachten van de Bron, in welke naamomschrijving zij ook aanwezig zijn, hier hun stempel nalaten. Dat wij allen hier opgenomen zijn, individueel, in groep, in de Kracht van de Bron. Dat het Licht onze ziel mag ondersteunen. Dat de Krachten zich voltrekken in de kern van uw zijn. Dat alles in elkaar vloeit tot een eenheid. Dat alles één is zoals het in de Bron, dat de Kracht van daaruit moge werken. En dat ieder nu het zegel in zich draagt van de Bron, gezalfd door de Krachten van het Licht.

…………………. , Tetagrammaton, bevestigd door Adonaï, Eloha, Jeso,…, Kracht, Licht, Harmonie.

Dat de Kracht van de staf, dat de Kracht van de kap, dat de Kracht van de sikkel de eenheid moge zijn van deze groep. En dat alle lichtende invloeden hier hun rust en hun werking vinden. Dat de Krachten van de kosmos door u mogen werken. Dat u één mag zijn met deze kosmos. Dat u één mag zijn met de Krachten van de aarde. Dat u één mag zijn met de groepsgeest van de aarde. Dat u één mag zijn met alles wat ook maar enige invloed heeft in uw geestelijk bestaan en ontwikkeling. Dit zij bevestigd vanuit de Kracht, vanuit het Licht en de Harmonie waarvan ik deel ben en die mij de mogelijkheid geeft dit door te geven in de oneindige liefde die we kennen voor diegenen die zoekende in het Licht zijn.

Derde spreker

Zo. Beste broeders en zusters, ik neem even nog het medium over.

U hebt nu kunnen doormaken en aanvoelen met wat voor Krachten er omgegaan zal worden. Deze Krachten, mijn lieve broeders en zusters, zullen jullie in de komende tijd, de periode dat u hier nog op de aarde rondloopt, de mogelijkheid geven van zeer vele positieve handelingen uit te voeren. De zekerheid van te weten deel te zijn van een magische groep maakt ook dat u veel gemakkelijker overal de zaken zult kunnen bekijken en beoordelen zoals ze werkelijk zijn en niet zoals ze meestal u worden voorgeschoteld. De kennis die u zo vergaart, is voor u belangrijk. Gebruik ze. Maar gebruik ze steeds in het kader van de Harmonie, in het kader van het Licht. Vermijdt de moeite om in strijd te gaan met het duister. Dit heeft geen enkele waarde voor u. Wanneer u geconfronteerd wordt met het duister, plaats u lichtend ervoor en ga uw weg. En zeg tegen het duister, als het ware: ‘of u erkent het Licht in mij, of u gaat. U hebt de keuze. Ik wil u helpen maar ik bestrijd u niet’. En dit is een houding die voor de aarde meestal ongekend is. Ik zou bijna durven zeggen: het is een houding van iemand die is ingewijd. Dit klinkt misschien een beetje hoogmoedig, maar het is toch de beste wijze, zeker in de toekomst, om u te gedragen, om de aarde en alles wat er op gebeurt op een zo goed mogelijke manier te behandelen en er mee om te gaan.

Ach, dit was een kleine bijdrage van mij en ik weet hoe het aanvoelt. Ik heb ook nog op deze aarde rondgelopen.

Ik heb nog een paar kleine praktische mededelingen om het werk van deze groep aangenaam te maken en om onze bijeenkomsten zo leerrijk mogelijk te maken, ga ik u, ik heb nog wel even de tijd om het medium wat te laten afzwakken, uitleggen hoe wij, broeders van de Orde der Druïden, het verdere verloop zien van uw opleiding van deze groep.

We gaan de avonden, zeker in een beginfase, nog houden zoals u het gewoon waart, namelijk opsplitsen in twee delen. We zouden steeds wensen te beginnen met een eerste gedeelte waar vragen worden afgelezen over hetgeen wat de vorige les is gebracht. We leven in een moderne tijd. Dus gaan we het niet meer doen zoals we het vroeger deden, maar we vragen jullie dat jullie overdenken wat je in de vorige les hebt gekregen, de opdrachten die eventueel werden gegeven en de vragen die daaruit ontstaan, dat u deze schriftelijk binnen brengt, mag met moderne communicatiemiddelen, geeft niet, aan dus uw stoffelijke bestuursleden, kent u wel. En om de goede orde zou ik voorstellen dat u minstens, ten laatste 48 uur vóór de volgende bijeenkomst, deze schriftelijke vragen hebt bezorgd. Zodat uw stoffelijk bestuur deze kan ordenen en eventueel gelijklopende vragen kan ombundelen in één vraag. U moet toch begrijpen dat in een groep als deze het nogal een marktgebeuren zou worden wanneer dat we zouden zeggen: kijk, iedereen kan zo maar beginnen vragen te stellen. Wij wensen dit voor iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen en daarom hadden we gedacht dat dit dus de beste wijze van werken is. Alles kan nog bijgestuurd worden, dat is het niet, maar dit is ons voorstel.

Vervolgens zullen wij na het vragengedeelte, als er tenminste voldoende vragen zijn, in een tweede gedeelte u onderwijzen. We zullen trachten in dat tweede gedeelte u steeds nieuwe zaken bij te brengen die voor deze tijd en voor dit leven voor u van belang zijn, waar u mee kan werken, waar u resultaten mee kan bereiken. En we gaan dit trachten steeds aan te passen aan de noden die op dat ogenblik aanwezig zijn.

Vervolgens na een korte les zullen we steeds gezamenlijk een magische Kracht opbouwen. Een Kracht waar dat ieder van de aanwezigen dan de week die daarop volgt, mee werkzaam kan zijn.

U begrijpt wel dat, wanneer wij u vragen van bepaalde handelingen uit te voeren of bepaalde overdenkingen te volvoeren, dat wij van ieder van u verwachten dit te doen. Het is niet zoals in vroegere groepen dat dit vrijblijvend is. U hebt zelf gekozen voor deze opleiding. U hebt ieder genoeg maanden voorbereiding gehad. U bent hier aanwezig, u bent deel geworden van de kring, dus u moet ook nu goed beseffen dat wanneer u iets gevraagd wordt, dat wij er van uitgaan dat u dit ook volvoert. Oh, heb geen angst, er wordt u nooit iets gevraagd wat niet tot uw mogelijkheden zal behoren. Maar het kan wel zijn dat u iets gevraagd wordt waar u misschien minder zin in hebt. Dat is mogelijk. U bent nu eenmaal stofmens. En ja, de zin van de mens wijzigt soms wel eens. Maar u moet begrijpen dat, wanneer we resultaten willen boeken, wanneer we ieder van u verder willen krijgen in zijn ontwikkeling, dat we hierin strikt moeten zijn en dat we ieder van u op gelijke wijze moeten aannemen zodat alles in een harmonie zich kan ontwikkelen.

Zo, ik ben zo ver dat ik het medium rustig kan gaan vrijgeven. Ik zou als afsluiting willen zeggen: ieder van u hier heeft op dit ogenblik een beetje een extra lading en die is al bruikbaar. Stel er u op in. Dan zult u opmerken dat ook uw fysieke lichaam zich harmonischer kan gaan gedragen. Dat ook de wereld rondom u zich ten opzichte van uw uitstraling zich harmonischer kan opstellen. En houdt er rekening mee dat je uzelf binnen deze Kracht beheerst. Want deze Kracht is zo sterk dat, wanneer je u in onbeheerstheid laat gaan, en dit kan soms gebeuren bij de mens door bepaalde begeertepatronen, u bij wijze van spreken uzelf, ik zal het misschien een beetje vurig uitdrukken, opbrandt. En dat is niet de bedoeling van deze Krachten. De bedoeling van deze Krachten is dat u ze rustig hanteert, rustig gebruikt, dat u uw eigen gevoeligheden verder de kans geeft deze op te nemen en daardoor beter te ontwikkelen. En dan kan dit leiden dat ook uw ratio juister gaat reageren. Dat vele van de bij jullie geprogrammeerde gedachten, houdingen, handelingen, afbrokkelen in uw voordeel. Dat u zult ontdekken dat, wanneer u zich van de ketens van uw maatschappij losmaakt, u veel gelukkiger gaat voelen, veel harmonischer en, niet onbelangrijk, binnen deze harmonie veel meer kan bereiken en realiseren dan dat u met uw ratio had kunnen dromen.

Zo, dit was nog een kleine toevoeging. Alle andere zaken, lieve broeders en zusters, van stoffelijke orde kunt u met uw bestuursleden hier bespreken om een goeie gang van zaken te gaan. Maar dit is niet noodzakelijk dat u dit vanavond nog doet. Hou het vanavond heel rustig en sereen. En voor diegenen die nog een lange rit huiswaarts hebben, neem uw tijd. Het is niet degene die gehaast is die het eerste aankomt. Het is degene die rustig de tijd neemt, die overal op het juiste moment aanwezig zal zijn.

Lieve broeders en zusters, in naam van alle entiteiten die hier vanavond samen met u deze avond hebben gemaakt, wensen wij u veel Licht, veel Kracht, Harmonie en Inzicht en een zeer goede, harmonische samenwerking tussen de geest en de stof. Zodat beiden verder kunnen komen in de grote veranderingen die op deze planeet aan het voltrekken zijn.

Lieve broeders en zusters, ik wens jullie nog een goede huisgang.

overzicht
volgende tekst →