Druïden – Deel 02 – les 16 – Riten en praktijk

2 juni 2015

Vanavond begin ik met jullie aan de laatste fase van de cursus van het 2e jaar. Een fase die zeer belangrijk gaat zijn voor iedereen, want ze zal inhouden of je verder kan naar een volgend jaar, verder leren, of dat het hier voor sommigen waarschijnlijk zal stoppen. En waarom zeg ik dat? Omdat we nu gaan komen aan riten en praktijk. En dat gaat aardig wat van jullie vergen. Wij hebben nog een paar samenkomsten en in deze samenkomsten zullen we samen verschillende zaken aanleren die u, natuurlijk individueel, zult moeten verwerken, ermee omgaan en dan ook voor uzelf vaststellen of dit voor u, want het is individueel, voor u mogelijkheden inhoudt. We zijn een groep, u weet het, een groep die op basis van magie samenwerkt maar magie op zich vertrekt altijd vanuit de magiër. En u hebt in het 1e jaar en nu in de lessen die voorafgegaan zijn, aardig wat materie gekregen om na te denken, om te oefenen. Dit alles is maar een aanloop naar het echte werk. En waar we vanavond mee beginnen, is eigenlijk de brug slaan naar het echte werk of, ik kan het misschien nog anders naar voor brengen, het gevormd worden als een druïde. En daarvoor hebt u nog aardig wat kennis en ervaring nodig eer het zo ver is.

Vorige maal hebben we gesproken over het vijfde elementaal, Ether. Ieder van u heeft daar gedurende de voorbije weken over kunnen nadenken, heeft er zo wat zijn eigen beeld rond gevormd. Maar het is vanuit deze ontwikkelingen bij ieder van u dat we vanavond op deze terreinen verdergaan. We gaan proberen dat ieder van jullie, en in eerste instantie zal dit nogal simpel zijn maar vergis u niet, u moet er u wel voor inzetten, u zult er moeite voor moeten doen, gaan we proberen van u de basis aan te leren van het magisch denken en het magisch handelen binnen de wereld van de druïden. De wereld van de druïden is niet de wereld die u kent, de wereld waarin u leeft. Maar het is wel een wereld die tot aardig wat resultaten kan leiden bij de veranderingen die op dit ogenblik bezig zijn op aarde.

Het zal van u vragen dat u veel van uw oude gewoonten een beetje aan de kant zet. Het zal van u vragen dat u anders uw leefwereld gaat bekijken. Dat u tot de ontdekking komt wat uw echte wereld is en wie u eigenlijk echt bent. En dit kan voor sommige onder u tot zeer zware confrontaties leiden. Sommige onder u zullen weigeren het te aanvaarden, anderen zullen het er moeilijk mee hebben en weer anderen zullen kunnen zeggen: “ja, eigenlijk begrijp ik het wel.”

Individuele afscherming

Daarom zou ik willen beginnen met een simpele oefening, een oefening waarvan ik verwacht dat iedereen die hier aanwezig is, aan deelneemt en zich er voor 100% voor inzet. Want wanneer u deze oefening aan u laat voorbijgaan en u er niet 100% voor inzet, dan kan u achteraf niet verder. Zo simpel is het. Ik zou graag hebben, mijn waarde leerlingen, dat ieder van u de ogen sluit en zich tracht voor te stellen dat je deel wordt van het licht, dat je het licht waarneemt. Het mag volledig onder uw idee zijn zolang het maar gaat over licht, zolang je maar niet het duister gaat waarnemen, enkel het licht. En ik zou zeggen, laat de kleuren maar achterwege. Concentreer u gewoon op wit licht, ach, al is het maar een puntje, maakt niet uit, concentreer u erop. Doe het heel rustig aan, doe het zoals u in meditatie bent. En wanneer u nu u concentreert op dit witte licht, dan gaat u voor uzelf een beeld oproepen van afscherming. U laat gewoon maar in uw gedachten binnenkomen welk symbool van afscherming voor u er is. U gaat het niet rationeel beredeneren, nee. Voor de ene zal het symbool van afscherming bijvoorbeeld een schild zijn, voor de ander kan het een helm zijn, voor de ander kan het weer iets anders zijn. Maar u laat gewoon uit uzelf het symbool naar voor komen, het symbool van afscherming.

En dan denkt u even na, u laat gewoon alles in u opkomen waarom u juist dat symbool krijgt. Dan zal u opmerken dat voor de ene het gekoppeld is aan beelden uit een ver verleden, het kan zelfs zijn uit vorige levens. Maar je hebt voor uzelf een symbool van afscherming. Wat dit symbool ook is voor u, het is individueel en het is individueel bruikbaar. U gaat dit symbool voor uzelf nu opslaan als zijnde een bruikbaar geheel. Wanneer je tijdens een oefening, tijdens een rite afscherming nodig hebt, dan kan u dat symbool naar voor brengen en dan weet u dat u via het licht, dat symbool staat voor de Goddelijke Kracht, hoe u dat wilt omschrijven, maakt niet uit, maar dat je daardoor beschermd bent. Want die Kracht is overal in aanwezig, er bestaat niets in de ganse kosmos waar die Kracht niet aanwezig is. En doordat je dat beseft en door uw symboliek, ben je op alle zaken en voor alle zaken, wanneer het nodig is, afgeschermd. U bent niet raakbaar. Het is heel belangrijk dat u dat besef voor uzelf opbouwt. Het is vanuit die voorstellingen dat we nu verdergaan. Want het is niet alleen dat u via het licht een afscherming kan opbouwen, via het licht kan u zich alles voorstellen en deel zijn van alles wat ook maar op uw weg komt en voor u noodzakelijk is om te helpen of te evolueren, noem maar op.

Wanneer u magisch wilt werken, dan is het noodzakelijk dat u deze procedures heel goed onder de knie krijgt. En daarmee gaat u oefenen. U gaat bijvoorbeeld proberen aan te voelen waarom de wind zich manifesteert. Ik neem nu het voorbeeld van de wind omdat we een zeer winderige, ik zou zeggen, op sommige plaatsen zelfs een zeer stormachtige dag hebben gehad en nog hebben. U gaat proberen u te verplaatsen in de wind, in de kracht, in de opbouw van de wind. Maar maak niet de fout de wind te benaderen vanuit menselijk oogpunt want dat kan u niet. De wind heeft niets met het menselijke te maken. De reden waarom hij zich manifesteert, kun je vinden in het elementaal lucht. Maar de reden zal nooit zijn wat de mens denkt dat de reden is, bijvoorbeeld dat de wind de vervuiling wilt wegblazen. Dat denkt de mens. Maar dat is het niet. Want de wind manifesteert zich wanneer het aanvoelt dat er een onevenwicht is, een disharmonie is in de regio waar hij zich op dat ogenblik bevindt. Maar het is niet zoals de mens denkt: “ah, de mens is aan het strijden” of “de mens is aan het vervuilen, dus de wind treedt op”. De wind ziet helemaal niet dat, de wind herkent alleen de disharmonie en voelt: “hier moet ik herstellen”.

En hoe verder je gaat, hoe meer je vanuit die handeling zult moeten komen tot een begrip krijgen waarom zaken rondom u gebeuren. Tot op heden hebt u alles benaderd vanuit het rationeel menselijk denken. O, u hebt wel wat oefeningetjes gedaan, u hebt wat gemediteerd, u hebt een paar proefjes gedaan maar echte veranderingen zijn er nog niet doorgevoerd, zeker niet in uw stoffelijk denken. Nu zijn we zo ver dat we dit gaan uitvoeren. We moeten beseffen, ieder van u hier aanwezig, dat iedere mens, ieder levend wezen een kosmos op zich is. Daarmee bedoel ik, u denkt: “ik leef in de kosmos met alles rond mij heen”. Fout gedacht. U leeft niet in de kosmos, u bent als mens de kosmos zelf. Van daaruit moet je vertrekken. En de mens naast u is ook de kosmos zelf maar daarom niet identiek aan jouw kosmos. En als je dat tot u gaat laten doordringen, dan hebt u de eerste stappen gezet naar de echte magie, om het zo te zeggen, de mogelijkheden die dat inhoudt. Maar u ziet, het vraagt een totaal andere benadering.

U kunt bijvoorbeeld u voorstellen dat u een vogel ziet. U ziet bijvoorbeeld een kraai. En u stelt u voor dat u die kraai bent en dat u de wereld ziet door de ogen van die kraai. U kunt het niet. Want u moet eerst één worden met die kraai, met die vogel. En dan zult u, misschien tot uw eigen angst, vaststellen dat die vogel de wereld helemaal niet ziet zoals u denkt dat die vogel de wereld ziet. Want een vogel ziet de wereld maar vanuit twee perspectieven. Het eerste perspectief van de vogel is veiligheid, het tweede perspectief van de vogel is voedsel. Dat stuurt de vogel, dat drijft hem. Voor de rest is er geen enkel andere interactie. Zeer moeilijk voor de mens aanvaardbaar. Want wanneer hij denkt: “ik ben een vogel” – er bestaat zelfs bij jullie een liedje: een mooie vogel wil ik zijn, hoog in de lucht – maar als de vogel hoog in de lucht vliegt, is het enkel omdat hij vanuit die optiek zijn voedsel kan benaderen. Omdat hij, wanneer hij hoog in de lucht boven alles vliegt, hij zich veiliger voelt dan wanneer hij juist boven de grond is. En het heeft helemaal niets te maken met het decorum.

Ik geef dit als simpel voorbeeld omdat u in de lessen die komen, u zich verder zult moeten kunnen voorstellen en inleven in vele andere zaken. Inleven in zaken die plaatsgrijpen om daarin actie te kunnen ondernemen, om te sturen. U moet zo ver kunnen komen dat u, met al uw achtergrondkennis en dankzij deze ontwikkelingen, bij machte moet zijn om, in harmonie met de natuur, met de aarde, mee te sturen aan de vernieuwingen die gaan plaatshebben. En dat kunt u niet wanneer u dit benadert vanuit uw menselijk denken, vanuit uw rationele stoffelijke kennis. Want die beperkt zich door zijn eigen wetten, als het ware, die meestal ook op niets zijn gebaseerd dan alleen maar op de onkunde van de wetenschapper die perse voor zichzelf de waarheid wilt kennen.

Je moet zo ver kunnen komen dat u aanvoelt wat er gebeurt en dat u ook voor uzelf kan plaatsen waarom dit gebeurt. U moet zo ver komen dat u kunt aanvoelen waarom het water vernietigend optreedt, waarom een berg vuur gaat spuwen, waarom een orkaan alles wegveegt. En dit is niet omdat men zegt: “ach ja, die tektonische platen schuiven naar mekaar” of “daar zit een enorme spanning in de aardkorst waardoor het vuur naar boven komt”. Dat zijn de verkeerde benaderingen van de mens waardoor hij steeds te laat komt en steeds achter de feiten aanholt en dan maar een verklaring geeft. U moet zo ver komen dat u individueel deze zaken kunt waarnemen en vanuit deze krachten kunt begrijpen waarom dit plaatsgrijpt. En als u kunt begrijpen waarom het gebeurt, dan kan u het mee sturen. Ik zeg niet dat u het ongedaan kan maken maar u kan sturen. Want u beseft wat er gebeurt. Want u kunt u, langzaam maar zeker, met deze krachten, als het ware, één voelen.

Maar neem van mij aan, we staan aan het begin, zo ver bent u nog niet, verre van. Ik kom terug naar mijn oefening. Het licht, daar vertrekt alles uit. U moet zich het licht kunnen voorstellen. En zoals ik gezegd heb, het is een kleine eerste oefening, welke afscherming komt er bij u op? Dat beeld, die symboliek kan u gebruiken. U zult het nodig hebben want u kan dit gebruiken wanneer uw omgeving u het lastig maakt, dan kunt u zichzelf afschermen. U kan het gebruiken wanneer er plots zaken gebeuren die u niet meer in de hand hebt, daar kan u zich mee afschermen. Het is kwestie van oefenen, het is kwestie dat u door deze zaken tot het besef komt dat uw kosmos door u kan gestuurd worden maar dat de kosmos van de ander niet door u kàn of mag gestuurd worden. En u kan op deze wijze veel andere zaken realiseren.

Iets scheiden

Bijvoorbeeld, een tweede simpele zaak dat u binnen zo’n kader kan realiseren, waarin je kan oefenen: als je iets wilt scheiden, dan zou je kunnen zeggen: “ik neem in gedachten een bijl, een zwaard en ik kap het in twee”. Is drastisch. Ik zou het u niet raden. Wanneer u iets wilt scheiden, dan bent u beter dat u dit op een zachte manier doet. Als u een beetje verder nadenkt, dan zal u wel begrijpen waarom ik dat zo zeg. Geweld, bruut geweld, haalt niets uit, integendeel. Het reflecteert op u af. Wanneer u iets wilt scheiden, dan kunt u zich bijvoorbeeld voorstellen dat u een zilveren zaag gebruikt en heel voorzichtig en rustig wat u wilt scheiden, met deze zaag doorzagen. Niet op een brutale manier maar op een rustige manier. Het resultaat gaat beter zijn dan wanneer u het met een bijl in twee kapt, omdat de weerbots naar u er niet zal zijn en dat u duidelijk voor uzelf de zaken dan van elkaar kan scheiden. Ach, dit zijn maar kleine dingen die ik vertel. Maar zo kunt u oefenen, veel oefenen, dat is belangrijk. Voorstellingen maken maar steeds vertrekkende vanuit het licht. Zeker in de eerste weken, zou ik zeggen, vanuit uw meditatie vertrekt u. U stelt u het licht voor en u gaat steeds weer nieuwe zaken trachten te benaderen. Alstublieft, geen grootse zaken want daar bent u heus niet aan toe. Dat kan geen van allen, hier aanwezig, nog niet. Kleine zaken, begin klein. Zo zult u kunnen opbouwen en zult u, langzaam maar zeker, na verloop van tijd de mogelijkheid hebben in alles, als het ware, te kijken en in alles de vorm te nemen die nodig is. Maar wanneer u te snel wilt gaan, dan zou het verkeerd kunnen lopen.

Ik ga u een voorbeeld geven van hoe iets verkeerd kan lopen van iemand die zeer kundig was. ’t Was zelfs een leraar met aardig wat ervaring. Hij leerde ons bijvoorbeeld hoe we konden voorkomen dat we – in onze tijd in de bossen hier zaten aardig wat wilde evers – en hij leerde ons heel goed aan hoe we dit, wanneer we zo’n ever tegenkwamen in het bos, zonder problemen konden laten voorbijgaan. Op dezelfde wijze dat ik u hier de afscherming leer, leerde hij ons hoe we een ever moesten zijn, hoe een ever dacht enzoverder. En effectief, dat werkte heel goed. Want wanneer er een ever op ons afkwam, en ik kan u zeggen, zo’n beest met aardig wat tanden uit de muil, zo twee grote spiesen, dat is wel indrukwekkend. Ik weet niet of ze nu nog zo zijn zoals in onze tijd, maar doordat we de truc kenden, werden we niet aangevallen. Want dat dier erkende ons als zijn gelijke. Dat voelde aan: “ah, daar is een ander ever, daar moet ik geen schrik voor hebben”. En zo leerden we dat met alle mogelijke dieren die eventueel een gevaar konden inhouden. Maar voor de leraar is dit door een kleine misinterpretatie fout gelopen. Op een bepaalde dag zag hij een hert, een prachtig hert, en hij paste dit toe, zoals hij ons geleerd had. Maar hij had één zaak over het hoofd gezien: het was bronstijd. Het hert erkende hem als rivaal als hert. Hij heeft het niet overleefd. Waarom vertel ik u dit? Om u aandachtig te maken voor het feit dat het niet onze bedoeling is dat u allen maar op alle mogelijke terreinen zo maar zonder begeleiding aan het experimenteren gaat slaan. Want dan kunt u door zo’n kleine vergissing hetzelfde meemaken als wat onze leraar in die tijd heeft moeten doormaken.

U kunt wel denken: “ach, het zijn maar gedachten, het zijn maar beelden”. Nee, het is werkelijkheid. Het is de echte kosmische werkelijkheid. De wereld waarin u leeft op het ogenblik is in vele gevallen maar schijn, is in vele gevallen een illusiewereld. Maar de wereld die we u nu aan het aanleren zijn, waar je naar de toekomst toe mee gaat werken, die is echt. Want het is uw kosmos en wat in uw kosmos gebeurt, gebeurt echt.

U moet het gewoon heel goed laten bezinken. Want zo zult u, wanneer u verdergaat met het zoeken en de oefeningen, meer en meer inzicht krijgen in mogelijkheden. U zult tot de ontdekking komen dat magische woorden zeer krachtig kunnen zijn, niet om het woord maar wel om de klank die ze vertegenwoordigen.

U hebt in vorige lessen geleerd, het was een kleine oefening, hoe u bijvoorbeeld een invloed kon hebben op uw eigen bloeddruk. Men, of ikzelf heb u een woord gegeven ‘rephasoth’ dat dus een hoge bloeddruk, waar de meeste nogal last van hebben, naar beneden haalt. Daar tegenover hebben we dan andere woorden gezet zoals ‘resec’ enzoverder om dus van laag naar hoog te gaan. Een andere keer hebben we ‘Anaxos’ naar voor gebracht als krachtwoord en ‘Yachoboth’ als zijnde de afremmer, het chaotische, ‘Ychaboth’ als zijnde het Licht. Als u uw cursussen nagaat, zult u dat terugvinden. We hebben dat voor u op een bepaalde wijze uitgesproken omdat u dat dan kon nazeggen. Op dat ogenblik hebben we u niet gezegd wat de juiste werking is omdat u daar op dat moment nog niet aan toe was, en op heden eigenlijk ook nog niet. Maar u gaat er komen. En één van de volgende stappen die we zullen ondernemen, zullen we jullie aanleren dat er een enorm verschil kan zijn in uitspraak.

U kent allemaal de godennamen en voor diegenen die een beetje op de hoogte zijn van bijvoorbeeld het jodendom, dan weet je dat zij, wanneer zij bidden, namen ‘Tetagrammaton’, ‘Eloachim’ enzoverder, ‘Jahweh’, noem maar op, al afratelend uitspreken. En zij herhalen dat, herhalen dat, herhalen dat. Alleen, ook daar zijn zij de werkelijke kracht van de woorden vergeten. Ze zullen hun godenlijst beginnen met ‘Adonai’, ze zeggen: “Adonai, Tetagrammaton” enzoverder, zonder het besef nog te hebben welke kracht er achter steekt. Er is bijvoorbeeld een groot verschil tussen de uitspraak ‘Adonai’ (fonetisch: Adonaai), Adonai (fonetisch: Adònaai) en zo kan ik er nog een paar andere naar voor brengen. Ik geef het op het ogenblik niet 100% correct opdat u niet gaat proberen het te herhalen omdat de trilling van de klanken hier belangrijk is en dat, en dat hebben jullie allemaal al meegemaakt, bijvoorbeeld bij een midwinter of bij een midzomer of bij een wessac, wanneer de celebrant het doet, dat je aanvoelt dat deze godennamen kracht hebben en dat daar kracht van uitgaat.

Nu is het niet zo dat u, als mens, dit moet gaan analyseren, nee. U moet kunnen erin komen. U moet het kunnen aanvoelen. Wanneer u spreekt over ‘Jahweh’, dan moet u kunnen aanvoelen welke krachten daarin schuilen. En niet alleen maar zoals men in de religies doet, zinloos deze woorden citeren. Wanneer je spreekt over een Christos, kan dit een enorme kracht betekenen. Maar je vergeet één ding: wanneer je alleen ‘Christos’ uitspreekt als krachtterm en u zet er ‘Beliël’ niet tegen als tegenpool, dan creëert u iets waar u geen vat meer op hebt. Dan creëert u wat uw kerken hebben gecreëerd. Zij hebben door het verkeerd gebruik van deze klanken in al hun grootsheid de chaos, moord en doodslag opgeroepen, onder die naam, omdat de disharmonie er was en niet de harmonie die zij, zogezegd, vertegenwoordigden. Dat moet, langzaam maar zeker, vrienden, bij jullie doordringen. Je kunt geen magiër zijn, je kunt geen druïde zijn wanneer dat besef niet tot u doordringt. Als dat besef, langzaam maar zeker, u eigen wordt, dan kan u verder. En dan zult u degene zijn, individueel en in groep, die de vernieuwing draagt. Die ervoor zal zorgen dat de vernieuwing zich kan ontplooien hier zonder dat het een algemene vernietiging inhoudt. Want ja, er is niet veel keuze. Het is het één of het is het ander. Je kunt het, je gaat ervoor of je laat het. En dan ga je mee met wat de massa ondergaat.

Daarom is het zo belangrijk dat u uw oefeningen doet. Daarom is het zo belangrijk dat u, rustig aan, stap voor stap, leert lopen. Wij vragen nog niet dat u de marathon gaat lopen, is niet nodig. Wanneer u recht kan staan en stap voor stap zetten en vanuit deze gedachtekrachten begint te werken, dan bent u de pioniers van de vernieuwing. En daar willen we met jullie naartoe. Dan brengen jullie wat duizenden jaren heeft bestaan op deze aarde, wat deze aarde tot een prachtige planeet heeft gemaakt, terug, langzaam maar zeker. En dan creëren jullie terug wat nu onder de nieuwe kosmische heerschappij van Aquarius zich gaat voordoen zonder dat je behoort tot de grote chaos die je overal zich zal zien manifesteren. Maar daar moet ik niet op verdergaan, dat ziet u dagelijks rondom u en dat maakt u dagelijks mee. Dit is onze zaak niet. Onze zaak is om vanuit het licht, in harmonie met deze planeet, met de krachten van deze planeet, te werken, aan te voelen wat mogelijk is. En daarin resultaat te boeken. Samen één kracht, een kracht die zich dan koppelt aan de vele andere die op het ogenblik zoals u geschoold worden, door ons of door anderen. Maar allemaal met dezelfde optie: de vernieuwing zo harmonisch mogelijk te laten verlopen zodat deze aarde zich terug in zijn evenwichtige vorm kan herstellen. Zodat wat de laatste eeuwen de aarde heeft aangetast, ongedaan gemaakt wordt. Het is, als het ware, of je een negenoog, dat kent u wel hé, zo’n etterend gezwel, eruit haalt, het uitzuivert en zorgt dat na het herstel alles opnieuw in evenwicht, in harmonie is. Dan gaat u opmerken dat u aardig wat kan realiseren en dat u hoegenaamd niet, ik zeg het er dadelijk bij, moet beantwoorden aan wat de maatschappij of de gemeenschap waar u in leeft, eist. Want de eisen van die maatschappij zullen waanzinniger worden, maand na maand.

Wanneer we kijken op het ogenblik hoe mensen de natuur gaan beschermen, hoe de groene jongens ervoor staan om de aarde te beschermen, dan moeten we tot onze spijt vaststellen dat er dankzij hen meer dieren sterven en meer planten vernietigd worden dan ooit tevoren. Ja, dat is de harde realiteit. Trek uw ogen open en zie wat ze doen. Oh, ik kan het doortrekken, hoor. Wanneer ik zie hoe uw maatschappij ervoor zorgt dat u zo gezond kunt leven, dan heeft zij gecreëerd dat er nog nooit zo veel zieken, nog nooit zo veel ziekten zich hebben gemanifesteerd en onbehandelbaar zijn geworden als nu. Uw medische wereld, zoals ze zich nu manifesteert, is een catastrofe voor de aarde en nog meer voor de mens. En zo kan ik vele zaken naar voor brengen. Als mens zie je dat niet direct. Als mens word je dikwijls meegesleurd, word je bang gemaakt. Wees nu eerlijk, het grootste deel van wat er gebeurt op aarde, gebeurt op basis van angst. Angst voor tekorten, angst voor gebeurtenissen, angst voor dit, angst voor dat waardoor de afbraak sneller gaat. En daar moeten jullie zich buiten zetten, volledig. Daarom ook is de eerste oefening die ik u gegeven heb in deze lessenreeks de afscherming. Wat het beeld van afscherming voor u betekent, is de eerste stap. Wanneer u dat voor u waar kan maken, dan bent u vertrokken. En dan kan u rustig aan andere beelden opbouwen. Eén zaak moet je vermijden: dat je beelden gaat opbouwen van strijd. Laat dat achter u. Ga niet in strijd, ga niet in verweer. Want dan word je meegesleurd in een waterval van gebeurtenissen en acties waar u geen vat meer op hebt. Doe uw oefening, scherm u af. Ga rustig verder. Tracht steeds vanuit uw oefening aan te voelen wat er juist gaande is. Probeer het vooral vanuit de natuur. Maar probeer het niet realistisch te verklaren.

U kan een boom aanvoelen, u kan een boom aanvoelen die er eeuwen staat. Zo’n boom heeft een enorme kennis opgebouwd. Ja, daar bent u niks mee wanneer u niet een wisselwerking hebt. En deze wisselwerking gebeurt niet rationeel maar is een aanvoelen. En als u de boom kan aanvoelen, dan kan de boom in harmonie met u een betekenis hebben. Hij kan u kracht geven, hij kan u helpen, hij kan u zelfs genezing brengen. Hetzelfde voor planten, voor dieren. Het is niet het rationele denken dat in de komende tijd zal maken dat de aarde blijft verder draaien en verbetert, nee. Het is het aanvoelen, het één-zijn met, de harmonie onderling zonder de rationele verklaringen. Dat zal het maken, dat zal de basis zijn naar de toekomst toe. En op deze wijze kun je, langzaam maar zeker, een volwaardig druïde worden, om het zo uit te drukken, of een magiër of hoe u het wilt noemen. Het kind moet een naam hebben.

Zo, dit was het eerste deel van de afsluitende reeks voor dit tweede jaar. Ik vraag jullie deze oefening, dag na dag, uit te voeren. En dan hebben we voorzien bij de volgende bijeenkomst, de zomerzonnewende, van daar, oh u krijgt les hoor, het zal niet alleen maar een feestje zijn, u krijgt les. Maar de les zal geïntegreerd zijn in de krachten die op dat ogenblik een rol spelen. U hebt misschien niet direct begrepen waarom dat juist op die dag moest zijn en verdorie dan nog wel op een zondag, ach, normaal een dag dat wij het er goed van nemen en niets doen. Maar toevallig, voor diegenen die wat astrologie kennen, zullen de planeetstanden wel iets duidelijk zeggen. Zo goed dat ik jullie kan waarschuwen nu, ook voor diegenen die iets van astrologie kennen, dat Mercurius zich nogal, en dit tot ongeveer 12 juni, iets langer, iets minder, zich nogal zeer sterk zal manifesteren waardoor je zult zien dat er nogal veel zaken verkeerd lopen, dat veel zaken verkeerd zijn ingeschat en dat er aardig wat mensen hier op aarde, dankzij Mercurius, de boter zullen gegeten hebben en ze zullen het geweten hebben.

En als ik mij niet vergis, om jullie toch een beetje content te stellen, na Mercurius krijg je, als ik het goed voorheb, een invloed van Jupiter, een invloed die ook op deze aarde, en zeker tot het einde van de maand, aardig wat chaos zal veroorzaken. Nu, één ding vraag ik jullie: tracht u niet één te voelen met deze planeten. Want dan ga je u teveel op de hals halen en dat is zeker de bedoeling niet. Maar met de zomerzonnewende en de krachten die dan, ook dankzij de planeetstanden en dankzij de zon mogelijk zijn, zullen we gezamenlijk hier aardig wat kunnen bereiken en zal de zonnewende op zich voor ieder van u een meerwaarde betekenen. Zeker een meerwaarde, en dat zullen de meeste van u enorm goed kunnen gebruiken, naar psychologisch evenwicht. Want dat is voor de groep hier ook wel een beetje nodig. Dus, mijn waarde leerlingen, mijn geliefde leerlingen, doe de moeite, doe de oefeningen, wees ermee bezig. Tracht vanuit het licht aan te voelen,u  te integreren, als het ware, met de werkelijkheid en niet met de illusie van de bestaande maatschappij.

Zo, dit was het voor vanavond. Oh, ik weet het, het is zwaar geweest. Herbeluister het maar gerust enkele malen. En vooral: ga aan de slag, steun elkaar, wees er voor elkaar, help elkaar wanneer het nodig is. En dan krijgen we een groep die het waard is van te bestaan en die hier aardig wat sturing kan geven in de komende tijd. Veel succes.

Deel 2

Zo, dit is het tweede deel van de avond. Zoals gewoonlijk kunnen er vragen gesteld word

  • Ik heb geprobeerd om bij mijn innerlijke zelf te komen via het beeld van een huisingang en een trap af, daarbij kom ik alleen maar in lege ruimtes. Hoe kan ik dat beter aanpakken?

Ja, als je alleen maar in lege ruimtes komt, wil het zeggen dat het leeg is. De voorstelling die je misschien verlangde, was dat het misschien een heel gevulde ruimte was, met alle mogelijke schone zaken. Maar kijk eens hier, wanneer je naar uw innerlijk wilt gaan en u stelt zich voor dat u in een woning binnen gaat, mag u mij het niet kwalijk nemen, maar denk ik dat u verkeerd bezig bent. Uw innerlijk is geen woning. Uw innerlijk is hetgeen wat u zelf bent. En wanneer u een voorstelling wilt maken of tracht te maken van wat uw innerlijk is, of dat tracht te bereiken, of hoe u het wilt omschrijven, dan is de eerste vereiste dat u het rationeel voorgestelde innerlijk achterwege laat. En wanneer u een woning zich gaat voorstellen met trappen en kamers, dan gaat u daar nooit komen. Laat dat gewoon voor wat het is. Tracht u, als u naar uw eigen innerlijk wilt gaan, gewoon rustig te laten openbloeien. U kunt vanuit meditatie gewoon naar het diepste van uw wezen gaan en dan zult u niet, zoals u verlangt, allerlei beelden krijgen of allerlei inzichten. Neen, dan gaat u gewoon ervaren wat uw innerlijk is. U gaat gewoon vanuit die gevoelssfeer kunnen vaststellen: “ah, zo zit het”.
Kijk, het grote probleem van de mens is dat hij met zijn hersenen alles wil detecteren, ook zijn eigen innerlijk. Maar neem mij niet kwalijk, uw hersenen kunnen uw eigen innerlijk niet eens omschrijven. Uw eigen innerlijk, mijn beste broeders en zusters, omvat eigenlijk alles. Uw eigen innerlijk is de som van zeer vele incarnaties, van zeer vele ervaringswerelden, waar uw huidige brein helemaal niet bij kan. Zo simpel is het. Maar waar wel het gevoel bij kan. Dat is iets anders. En wanneer u zich een woning met vele kamers gaat voorstellen, ja, dan bent u eigenlijk goed af wanneer deze voorstelling leegte geeft, omdat die voorstelling u dan tracht duidelijk te maken van: je bent verkeerd bezig, hier is het niet, u moet het zo niet doen, benader het eens uit een totaal andere optiek en dan kom je er wel.

Goed, dan rest er mij niets meer dan deze avond voor jullie af te ronden met een gezamenlijk meditatief proces. Ik ga even jullie een keuze laten. Is er iemand die graag een onderwerp voor de meditatie naar voor brengt? Binnen het kader van de groep wel te verstaan. Dan wil ik daar gerust even op inspelen.

Ik moet zeggen broeder, dat het aanvoelen mij wel aanspreekt. Dus echt het ‘voelen van’, zoals vanavond uitgelegd is.

Als iedereen daarmee akkoord gaat, dan kunnen we daar wel iets moois van maken. Goed.

Kijk, jullie zijn, als ik jullie zo zie, een fantastische groep. En ik zou zeggen, hier in de streek een unicum. En weet u waarom? Ondanks de grote verschillen die er tussen jullie bestaan, ontzettend grote verschillen, is er toch een eenheid, is er toch een binding die alles overstijgt. En het is misschien aan de bron de wil van iedereen om in dit geestelijke verder te komen, hoe dan ook. Het is opvallend hoe, ondanks alle verschillen, menselijke verschillen, deze eenheid er toch is. En dan zou ik, zoals onze vriend hier vraagt, graag vertrekken vanuit deze eenheid om te komen tot dat werkelijke aanvoelen. Niet het gaan analyseren van: waarom is deze eenheid er, maar ze werkelijk aan te voelen.

Meditatie: Eén zijn met het witte licht

En dan vraag ik jullie, mijn goede broeders en zusters, laat even alles los wat u op het ogenblik bezwaart, laat het maar los. U zit hier in een kring, oh ja, degenen die afzonderlijk zitten, zitten in de kring, geen probleem, het is een mooie kring.

Voel u nu even gewoon één met deze kring. Niet met de personen; personen, die tellen hier niet. We voelen ons één met de kring, volledig één. Er is geen verschil tussen geslacht, er is geen verschil tussen man/vrouw, niets, neen, we zijn één, één kracht, één gevoel. We zijn een gesloten kring.

Binnen die gesloten kring gaan we ons voorstellen dat hier het witte licht zich manifesteert. Dat is niet zo moeilijk want zoals ik het hier waarneem, branden er hier voor mij kaarsen, dat zijn al symbolen van licht. Maar goed, we zijn een kring en in de kern van die kring is er licht, wit licht. Tracht u gewoon te laten opgaan in dat witte licht, zonder restricties, zonder beperkingen, ga op in dat witte licht. Wees één met dat witte licht. Dat witte licht is voor ons het symbool van harmonie, van de goddelijke kracht. Het is het symbool van, voor ieder van ons, geestelijke vooruitgang. Het is het symbool van onze bewustwording.

Wij zijn één met dat witte licht. We zijn als het ware één met het goddelijke. Want het goddelijke, dat zijn wij. Deze kring is het goddelijke. Want het goddelijke is in alles wat bestaat aanwezig. En nu zijn al die verschillende kosmoskes, die we zijn, één kosmos geworden. Wij zijn één. Er bestaat geen individualiteit meer. Wij zijn één kracht, één groep,  één geheel.

En nu, broeders en zusters, vraag ik jullie hetgeen wat jullie het nauwst aan jullie hart ligt, emotioneel, leg dat nu hier in het midden van onze kring. Leg dat daarin. En stel u dan voor dat hetgeen wat u daarin legt, door dit licht wordt opgenomen. Voor de rest moet u niets doen. Het beeld wordt opgenomen door het licht. Wat voor een beeld maakt niet uit. Het wordt opgenomen door het licht. Het licht gaat dit beeld verwerken, als het ware.

Stel u dan gewoon open voor hetgeen wat je van het licht terugkrijgt. Het is misschien niet hetgeen wat u verwacht. Maar je moet niets verwachten. Neen, geen beeld vormen van wat terugkomt. Neen. Laat het gewoon terugkomen. U hebt iets aan het licht gegeven wat u emotioneel lag en laat nu gewoon het licht, als het ware, u iets teruggeven. Aanvaard gewoon hetgeen wat u terugkrijgt. Niet gaan beredeneren, geen beredenering, gewoon aanvoelen.

Ik zou zeggen, laat uw buikgevoel spreken, laat uw plexus solaris in de stof, als het ware, de zaak aanvaarden en laat die hersenen even waar ze zijn. Gewoon, aanvaard hetgeen wat het licht naar u reflecteert. Neem dat in u op. En deel dit nu met de kring. Zorg dat alles, als het ware, versmelt. Al deze gevoelens versmelten nu tot één geheel. De gereflecteerde gevoelens versmelten tot één krachtig geheel.

Ieder krijgt hier nu een prachtige parel van juist gevoel. Een schitterende diamant, een briljant die voor iedereen het juiste gevoel, als het ware, inhoudt. Je krijgt een meerwaarde. Een meerwaarde die rondloopt hier in de kring en die voor iedereen aanwezig is, die voor iedereen een beter inzicht geeft in de emotie. Die een beter inzicht geeft in het gevoelen. Niet beredeneren. Voelen, gewoon voelen. Het gevoelen hier draagt u. En het gevoel is misschien niet direct in juiste beelden omzetbaar, maar dat doet er niet toe. Het gevoel doordringt als het ware uw wezen.

En weet u wat het mooie is: als ik zo nu de kring bekijk, dan zie ik één kring van licht. En ieder lid van de kring straalt op zich licht uit. Ach, u ziet het misschien niet, maar ik zie het wel. Het is een prachtig gegeven. U bent één geworden met de kracht van het licht. De kern van de kring is een stralend geheel. En ieder daarvan is, als het ware, een geslepen facet van dat stralend geheel en geeft licht. U bent allen het licht op dit ogenblik. Licht. U bent allen harmonie. Niets is er nu in deze groep dat storend is. Neen, het is één lichtende kracht, één lichtend geheel.

En deze kracht, mijn lieve broeders en zusters, die neemt bezit van u. Elke cel, als het ware, van uw lichaam neemt dit licht in zich op, harmoniseert zich met de andere cel. Het is, als het ware, of uit jullie voertuigen worden de disharmonische factoren uitgevloeid. Je wordt licht. Je krijgt de Kracht. Deze Kracht, deze Harmonie zal jullie nu in de komende dagen en weken begeleiden en zal het mogelijk maken hetgeen wat jullie gevraagd is, te realiseren.

Het besef is aanwezig van de eenheid van de groep en toch is ieder individu nu volgens zijn of haar mogelijkheden opgenomen in de Kracht van dit licht. In die goddelijke Kracht, in die vernieuwing. Wees één, voel gewoon u beter, voel gewoon u één met het licht, dat prachtige witte licht dat alles zo duidelijk kan maken, maar het geeft u ook de kracht om te voelen, om duidelijk te voelen, om één te zijn met dat gevoel. Dat is het licht.

Sta mij toe dat ik als uw geestelijke begeleider nu geniet van de kracht die je uitstraalt. Dat ik kan zeggen, ja, hier is een harmonie, hier is een eenheid, hier zijn mogelijkheden voor de vernieuwing, hier met al deze broeders en zusters in één kring, in één geheel is de kracht van Aquarius, de kracht van de vernieuwing mogelijk. Ieder van u, op zijn eigenste wijze, heeft ze nu omarmd en kan er mee verder, kan ze uitdragen, kan ze doorgeven. Ieder van u heeft de lading van de harmonie, van de vernieuwing, van Aquarius aangevoeld.

Zo, mijn lieve broeders en zusters, nu mag je rustig terug uzelf worden. Maar u bent één met elkaar. Vergeet dat niet, want dat is eigenlijk het belangrijkste in de toekomst. Wie u ook bent, welk karakter u ook hebt, u bent één met uw broeders en zusters in deze kring. U vertegenwoordigt een eenheid van Licht en Kracht en Harmonie. En het mooie is juist dat de verscheidenheid van karakters, de verscheidenheid van benaderingen juist de prachtige bloem vormt, de prachtige lotus vormt die deze kring is.

Wanneer u naar bloemen kijkt, dan ziet u één geheel en dan vindt u dat mooi. Wanneer u afzonderlijk naar één bloem kijkt, dan hebt u soms bedenkingen, en dat is juist. Maar het is juist het samengaan van het geheel dat het boeket zo mooi maakt. En dat is hier aanwezig. Dankzij de verscheidenheid is de kring prachtig en heb je naar de toekomst toe, als groep, als kring, enorme mogelijkheden. En die mogelijkheden liggen dan bij elk individu. En ieder op zijn eigenste wijze, werkend met het licht, kan zo drager zijn van de vernieuwing.

Dan zou ik zeggen, kom nu allen rustig tot uzelf. En ik hoop dat ik een beetje heb kunnen beantwoorden aan wat onze broeder vroeg om als meditatie naar voor te brengen. Maar ik denk wel dat de Kracht van het licht, door iedereen hier ervaren, een antwoord is geweest op de mooie vraag, die naar voor is gebracht.

Zo, mijn geliefde broeders en zusters, ik hoop dat ik jullie een meerwaarde heb kunnen meegeven. Mijn tijd om afscheid te nemen is gekomen, maar hou steeds in uw achterhoofd dat wij steeds voor u aanwezig zijn. U staat er nooit alleen voor.

En voor ik afscheid neem, wil ik dat accent toch even leggen. Ieder van u in de groep heeft zijn geestelijke helpers. U weet dat wel, maar het is goed dat het eens herhaald wordt. En het is misschien in deze ook goed dat u er u een beetje meer voor open stelt, dat u meer uw gevoelen en het aanvoelen gaat volgen. Dat u meer gehoor hebt voor de inspiratie die wij trachten door te geven. Niemand van de groep is ooit alleen. Wat er ook gebeurt, wij zijn steeds in uw geburen maar u moet wel de bereidheid hebben van u open te stellen en te luisteren. En dan zal u zien dat, wat er ook gebeurt, u er nooit alleen voor staat en dat u uiteindelijk, dankzij de wisselwerkingen, steeds weer op de juiste weg terecht komt.

Mijn geliefde broeders en zuster, het was aangenaam bij u te zijn en samen met u deze Kracht op te bouwen. Ik wens jullie in de komende tijd heel veel Kracht en Harmonie toe en dat je vooral steeds weer en steeds opnieuw het licht aan uw zijde mag vinden.

← vorige tekst
overzicht
volgende tekst →