Druïden – Deel 02 – les 19 – Afsluiting tweede lesjaar

21 juli 2015

Zo, we zijn hier vanavond samen om een eindstreep te trekken onder jullie tweede opleidingsjaar. U hebt vorige maal van mij een taak gekregen en u hebt ondervonden dat die taak misschien toch niet zo eenvoudig was dan u op het eerste zicht dacht. U hebt het misschien beschouwd als een soort proef op het einde van een cursus om te zien of u wel mee bent met wat is gebracht. Dan moet ik u dadelijk zeggen dat u verkeerd hebt gedacht. Dat wil zeggen, als u zo hebt gedacht, dat u nog niet ver genoeg doordrongen bent van wat wij hier al deze avonden gezamenlijk gedaan hebben. We zijn een werkgroep, een magisch, esoterisch-groen-magische werkgroep. En de bedoeling is wel degelijk dat je in deze groep zaken leert, die je normaal niet ter kennis komen in een normale stoffelijke samenleving.

U hebt gedurende de laatste twee jaren, dikwijls zonder dat u er weet van had, door ons proeven opgelegd gekregen. We hebben jullie een voor een gevolgd om te zien welke mogelijkheden we hadden met ieder van u. De groep is het cement tussen jullie. Het is een keten waar ieder een schakel van is. En zoals u weet, is een keten zo sterk als de zwakste schakel van de keten. We hebben u van in het begin spelregels voorgelegd en u hebt de vrijheid gekregen, ook nog in het tweede jaar, om al dan niet met de spelregels akkoord te zijn en al dan niet mee te gaan. Dan moet ik zeggen dat, niet alleen tot mijn spijt, maar voor velen, die spelregels blijkbaar niet belangrijk genoeg waren om ze steeds toe te passen. We hebben dit op alle terreinen waargenomen, opgemerkt.

We hebben daar voorlopig niet op gereageerd omdat we weten dat de mens ten opzichte van zulke zaken stoffelijk zeer zwak staat. Maar voor degenen die verder willen gaan, voor degenen die willen doordringen in de geestelijke kennis als dusdanig, is discipline ontzettend belangrijk. Veel belangrijker dan u kunt inschatten. O, ik weet het, u leeft in de stof en wanneer wij vragen van te mediteren, “ach ja, dat doen we wel, maar ja, weet je, ik had juist bezoek” of “weet je, mijn vrouw …” of ” weet je, mijn kinderen, mijn baas, mijn werk…”. Dat mag u doen wanneer u een cursus aan een universiteit volgt in de stof. Dit kan u echter niet maken wanneer u een cursus als deze volgt. Discipline is hier het woord.

Wanneer wij u vragen: voer dit uit, dan verwachtten wij dat dit uitgevoerd werd. Wanneer wij in het begin van de cursus telkens gesteld hebben: er wordt van u verwacht aanwezig te zijn, dan wordt dat van u verwacht en dan is er geen enkele reden die toelaat van afwezig te zijn. En zo kan ik een lijstje afgaan met vele zaken die gedurende dit tweede jaar eigenlijk fout zijn gegaan. In die zin, dat wanneer je verder wenst te gaan met het onderricht, u ervan bewust zult van moeten zijn dat dit enkel kan wanneer u zich strikter aan deze disciplines gaat houden. O, ik begrijp dat het begeerteleven van de mens, en dan bedoel ik ‘begeerte’ in de breedste zin van het woord, soms tot moeilijkheden geeft of aanzet. Maar wanneer wij u zaken aanleren en u hebt uzelf nog niet in de hand, wat denkt u dan dat er kan gebeuren op deze terreinen? Dat u zichzelf heel, heel sterk benadeelt. Zelfs in die mate, als we verdergaan, dat u ervoor zorgt dat u sneller in de geest zit dan dat eigenlijk door uw eigen geest gepland was.

O, je kunt denken dat we overdrijven. U kunt denken: “nee, dat is zeker niet zo, ik ben meester van alles en ik bepaal zelf”. Dat mag je denken, maar wees dan eerlijk met uzelf en stop met in een groep te willen werken waar er andere regels gelden. Het is niet aan ons, en dat doen wij niet, om tegen iemand te zegen: kijk, jij mag niet. De groep kan dit echter wel. Wanneer je voor de groep schadelijk wordt, kan de groep in groep beslissen dat je binnen het kader van de opleiding er niet meer toe behoort wanneer je voor uzelf niet sterk genoeg bent om dit in te zien.

Dit klinkt misschien allemaal heel hard, mijn waarde leerlingen. Maar wanneer ik het zo niet naar voor breng, dan zullen er zaken gebeuren die beter niet plaatsgrijpen. Je moet nog altijd zeer goed tot u laten doordringen dat u hier in deze groep met krachten leert omgaan die veel sterker zijn dan uw eigen inbeelding of fantasie kan veronderstellen. U hebt allemaal gedurende de twee voorbije jaren hier en daar kleine zaken kunnen opmerken van hoe deze krachten zich kunnen manifesteren. U bent er nog niet van doordrongen. U bent er nog niet van doordrongen dat een gedachtebeeld, ontsproten in een groep als deze, een echte werkelijkheid is, een werkelijkheid die enorm veel kan veroorzaken. Ik zou hier veel zaken kunnen vertellen op een avond als deze over wat u als groep in deze streken hebt veroorzaakt zonder dat u het zelf beseft. Wat u in deze streken hebt voorkomen en wat u in deze streken hebt in gang gezet. Alleen al de natuurfenomenen die de laatste tijd zich voltrekken, vallen onder zulke inzet. En niet alleen natuurfenomenen, andere zaken ook, maar dat zou ons te ver leiden en er is nog veel werk deze avond.

Ik heb u vorige maal gevraagd na te denken en voor uzelf een resumé te maken van wat gebracht is gedurende deze twee cursusjaren. Wat u daarin aangesproken heeft en wat voor u eigenlijk belangrijk is. De meeste onder u zijn aan de slag gegaan zoals een student aan de slag zou gaan. Wij hebben het zo een beetje opgevolgd. Weinigen hebben er bij stilgestaan dat de taak die wij u gaven geen stoffelijke taak was maar een geestelijke taak op basis van de magie die gebracht is geworden. Sommigen hebben het doorgehad, anderen niet. Het doet weinig ter zake. Sommigen hebben zich een beetje nerveus aan het maken geweest over het feit dat ze vanavond iets zouden moeten zeggen. Anderen hebben bijna een boek geschreven om uit te leggen hoe goed ze toch alles hebben nagevolgd.

Maar zoals u kunt verwachten, mijn waarde leerlingen, zal deze avond niet lopen zoals u gedacht hebt. Want dat was ook niet de bedoeling. Onze bedoeling was wel degelijk, geestelijk gezien, om jullie in gang te zetten om bij jullie zaken los te maken, te laten overdenken, puzzelstukken te laten samenvallen. En daar gaan we nu mee werken. U gaat effectief zo dadelijk een proef afleggen. O, u gaat die proef individueel afleggen, maar binnen de groep, binnen het kader van wat we hier vertegenwoordigen. En aan de hand van wat u gaat waarnemen, gaat aanvoelen, zal voor u duidelijk worden waar u eigenlijk echt staat, wat de mogelijkheden voor u zijn naar de toekomst toe op deze geestelijke terreinen.

En dat vinden wij belangrijk, dat ieder van u in zichzelf het juiste beeld, gevoelsmatig, kan opbouwen om van daaruit verder te kunnen gaan en van daaruit juiste beslissingen te kunnen nemen. Er is geen goede of geen slechte beslissing. Er is alleen een juiste keuze en die moet vertrekken vanuit de kern van uw wezen. En dat is wat we nu voor ieder van u in gang zullen zetten.

Gedachten omzetten in energie

Mag ik jullie vragen van u te gaan concentreren op wat u gedacht had dat u hedenavond zou hebben moeten uitspreken. Concentreer u daarop, ieder voor zich. U kan alleen voor uzelf spreken, alleen voor uzelf denken en alleen voor uzelf handelen. Laat die gedachte goed in u opkomen. Concentreer u op uw eigen gedachtebeelden, wijk niet af van wat u hebt voorbereid.

En dan gaat u nu het volgende doen: we hebben hier symbolisch een altaar staan, een altaar waar een kaars brandt, centraal. Kom met uw gedachten naar het vuur, de vlam van deze kaars en laat uw gedachtebeeld en alles wat u hebt opgebouwd gedurende de dagen dat u ermee bezig bent, in dit vuur van deze vlam verbranden, alles. Zie voor uzelf hoe uw gedachten zich omzetten in een wolk van energie. Zie hoe alles zich omzet, hoe uw gedachten verdwijnen, verteren, hoe uw gedachten energie worden. En op het moment dat u dit aanvoelt, dat u dit vaststelt, dat u dit ervaart, word één met de ganse groep zodat de energie een energie wordt, niet van individuelen maar een energie van een eenheid, van één kracht, een energie van een groep, een energie die gekoppeld wordt aan de kosmische mogelijkheden die eruit ontstaan.

U bent allen in deze energie opgenomen en deze energie creëert in deze zone, in deze kring een harmonie, een samenvloeien, een eenheid. Deze kracht, deze eenheid wordt in elk stoffelijk voertuig vastgelegd. En deze kracht en deze eenheid zal u inzicht geven in hoe u verder moet, hoe u verder kan, wat de mogelijkheden zijn die uw stoffelijk voertuig voor u nog inhouden. Deze kracht, deze harmonie is bevestigd in de naam van Adonaï. Deze kracht, deze harmonie is bevestigd in de naam van Tetagrammaton. Deze kracht, deze harmonie is vastgelegd in ieder van u onder toezicht van Eloachim. Dat dit zo zij, dat dit zich zo voltrekke.

Jullie taak is volbracht, jullie werk van twee jaar studie is hier afgerond. We zouden kunnen zeggen dat de adept minor hier aan de eindstreep is gekomen en dat de adept major in de nieuwe reeksen zich kan ontplooien. Maar het is aan u en alleen aan u om te beslissen of u kunt gaan voor een adept major. Het is aan u om te beslissen of u sterk genoeg gaat zijn om de geëiste disciplines te volvoeren. Het is aan u en aan u alleen om te beslissen. Niemand kan deze beslissing voor u nemen. Niemand heeft het recht u te zeggen: “je moet dit doen” of “je mag dit niet doen”. Het is uw eigen geest die hier de keuze maakt aan de hand van de kracht en de harmonie die je hier gezamenlijk hebt ondergaan.

Zo, mijn waarde leerlingen, dit is wat ik u deze avond nog wou meegeven. Voor degenen die de stap maken om verder te gaan, zullen opmerken dat zij in het nieuwe leerjaar een andere leraar, een andere meester zullen krijgen. Voor de anderen zeg ik: ga uw weg, blijf een open geest, zoek. Maar vooral: blijf zelfstandig nadenken. Niet onbelangrijk in de tijden die komen. We hebben met deze groep zeer veel kunnen doen. Hij heeft een grotere betekenis gehad dan dat u in de stof kunt inschatten. Wanneer u aan onze zijde komt, zal u dat wel opmerken. En ik hoop dat de groep die verdergaat zich werkelijk kan ontwikkelen tot een krachtig, harmonisch punt in deze chaotische tijd, die in de komende maanden nog aardig chaotische sprongen zal vertonen. Maar vergeet niet, mijn waarde leerlingen, vergeet niet dat de wereld die u erkent, de wereld is die u zelf bent. Dat wordt meestal vergeten. Wat ook uw beslissing zij, u kan de wereld niet wijzigen zonder uzelf te wijzigen. U krijgt in de wereld wat u zelf bent, hoe moeilijk dit stoffelijk te aanvaarden is. Want stoffelijk gaat u er liever van uit dat anderen de schuld zijn van wat in uw wereld gebeurt. Vergeet echter niet dat uw geest gekozen heeft om in deze stof, op deze aarde te incarneren en dat voor de geest, die geïncarneerd is in u, het zijn wereld is. Niet de wereld van uw gebuur, niet de wereld veraf, nee, de wereld die je zelf bent. En wanneer de geest uiteindelijk terug uw lichaam zal loslaten, dan is die wereld ook voor die geest verdwenen en gaat de geest gewoon verder in zijn lering in nieuwe werelden.

Dit laatste vertel ik omdat het van belang is voor ieder van u te beseffen, en ik wil hier nog zeer sterk het accent op leggen, te beseffen dat er geen einde is, dat er geen dood is, dat er alleen maar een verdergaan is. Uw wereld verdwijnt, maar u verdwijnt niet, u gaat verder met alles wat geestelijk gebeurd is. Dat houdt ook in dat alles wat u hier geestelijk geleerd hebt, gedaan hebt, gefaald hebt, ook met u verdergaat. Besef dat goed. En als dat tot u heel goed is doorgedrongen, dan bent u in deze stoffelijke wereld heer en meester over wat er gebeurt. Dan gaan de gebeurtenissen u niet leiden, maar dan gaat u de gebeurtenissen in uw wereld sturen. En dat is dan een zeer grote meerwaarde in uw bewustwording.

Mijn waarde leerlingen, mijn tijd van afscheid nemen, is gekomen. Ik wens jullie veel licht, inzicht, harmonie in de keuzes die u maakt. En u kan gerust aan mij denken indien u voor uzelf nog onzekerheden hebt. Want het is niet omdat het cursusjaar hier afgesloten is, dat ik als uw leraar en alle anderen die mee ondersteund hebben, niet meer aanwezig zouden zijn. Eén gedachte is voldoende om vanuit onze zijde ondersteuning te krijgen. Maar besef wel dat wij niet kunnen ingaan op wenselijkheden of begeerten. Wanneer je hulp vraagt, krijg je die op de wijze dat wij kunnen vaststellen dat voor u geestelijk de meeste meerwaarde heeft.

Dat het licht jullie steeds mag vergezellen.

Deel 2

Zo, aan mij om deze avond af te ronden. U hebt in het eerste gedeelte de afsluiting gekregen van jullie cursusjaar. Misschien op een wijze dat u niet had verwacht of niet had ingeschat. En dan moet ik zeggen dat, als ik het zo van op de achtergrond heb bekeken, dat jullie het eigenlijk nog gemakkelijk hebben gemaakt gekregen.

Weet u, wanneer u oorspronkelijk bij de druïden zulke inwijding zou meemaken dan hadden jullie nu allemaal een voor een de wouden kunnen intrekken. Maar natuurlijk, hier bestaan geen wouden meer als dusdanig. Maar in die tijd kreeg de leerling een kapmantel, zijn stok, magische stok en in jullie geval een blauwe koorde om de mantel rond het lichaam te binden, en werd hij het woud ingestuurd gedurende redelijk lange tijd om te mediteren, na te denken hoe hij dus geestelijk verder kon geraken. Dat duurde meestal enkele maanden en die maanden moest hij ook voorzien in zijn eigen behoeften. En wanneer u een woud wordt ingestuurd met alleen maar beperkte magisch-geestelijke kennis zonder wapens buiten uw magische staf en uw kapmantel en uw gordel, dan kunt u wel veronderstellen dat dit in die tijd niet zo evident was om te slagen in die proeven. En nochtans slaagde de meerderheid van diegenen die daaraan begonnen. Toch zeker in de fase waarin jullie nu zijn.

Ik wil maar zeggen: kijk, je hoeft niet zo te klagen, jullie hebben het in wezen veel gemakkelijker. Jullie hebben leraren gehad die heel veel mededogen met jullie hebben dat zij u de mogelijkheid geven om op een zeer soepele wijze keuzes te maken.

Hetgeen wat u daarjuist meegemaakt hebben, is een zeer sterke magische procedure. Sterker dan dat u kunt inschatten. Maar ze heeft één voordeel: ze heeft een poort open gelaten voor ieder die die poort wenst te gebruiken. En ik kan u garanderen dat dit in de tijd dat ik de druïden nog gekend heb, zeker niet aan de orde was. Sta mij toe te zeggen dat ik de veronderstelling heb dat dit vooral te maken heeft met het feit dat we in een Aquariustijd leven. Een Aquariustijd die toch al het oude even anders benadert, dat de mogelijkheden geeft andere kwaliteiten schept. Maar de essentie van alles blijft gelijk. Dat is onze weg die we gaan qua bewustwording, onze zoektocht die onze geest doormaakt, soms in de stof, soms in de geest alleen, om verder te komen.

In elk geval, het was zeer boeiend om te zien hoe de magische procedure zich voltrok. En vooral hoe de opgebouwde beeldvorming tot energie werd omgezet en hoe deze energie vloeide en één krachtige eenheid vormde.

Het zijn juist deze zaken die in een tijd zoals hij nu is uitermate interessant zijn, uitermate belangrijk. Want de Aquariusvernieuwing, ik noem het zo maar omdat ik er eigenlijk geen andere naam voor heb, voltrekt zich volop. Maar wat zie je? Je ziet dat het voor de stofmens dikwijls niet al te aangenaam is. Je ziet dat zaken totaal anders lopen dan gepland. Je ziet hoe uw leiders u bedriegen terwijl je er bij staat. Vandaag zeggen ze zo en morgen handelen ze zo. U ziet het gevecht van uw leiders om meer en meer macht en ze hebben er altijd maar minder en minder. En u ziet ook hoe alle vaste waarden die u kende, en zeker de ouderen onder u die nog deel zijn geweest van het Vissentijdperk, hoe al die vaste waarden als sneeuw voor de zon, dag na dag, verdwijnen. U maakt zich zorgen om dit of u maakt zich zorgen om dat. En dat is juist wat je in deze tijd niet mag doen. Want de veranderingen gaan zo snel, de wijzigingen gebeuren zo snel dat zelfs uw zorgen, als het ware, achterhaald worden.

De raad ik jullie kan geven is, en dat geldt eigenlijk voor alle mensen, maar binnen de groep is dat wel interessant om dat te beseffen, is van: vrienden, leef vandaag, doe vandaag wat je denkt dat je moet doen. Maar hecht geen enkel belang aan stoffelijke zaken. Dat wil zeggen: maak u niet druk bijvoorbeeld over, ik zeg maar, de plaats waar u woont. Maak u niet druk over de omgeving waar u zich in bevindt. Want het kan zijn dat u vandaag hier woont en dat het morgen onmogelijk is om hier nog te wonen. Het kan zijn dat u vandaag deel bent van een gemeenschap en dat overmorgen die gemeenschap ineens niet meer bestaat.

Dit dringt niet tot jullie door omdat jullie dit niet stoffelijk kunnen vatten. En omdat jullie nog altijd denken dat in dit deel van de wereld, ach, daar gebeurt dat niet. Maar u beseft niet, lieve vrienden, hoe al onder de huid alles al is voorbereid dat zulke zaken wel degelijk aan de orde kunnen zijn.

En daarom, als je als groep daar tegenover kunt staan als een eenheid, als een harmonie, als een kracht, dan ga je daar minder persoonlijke energie aan kwijt geraken als je niet begint van: “en ik moet dit en ik moet dat en ik moet zekerheid hebben voor zus en ik moet zekerheid hebben voor zo”. Want zekerheden zijn er niet. U kunt denken: “ja, ja, maar ik heb werk, ik heb een bankrekening en er staat geld op”. Dat kan best zijn. Dat dachten in Griekenland zeer vele mensen ook. Zij hadden een bankrekening en er stond geld op. En in vele plaatsen in de wereld denkt men dat. Maar dat is het niet. U mag bankrekeningen hebben. U mag geld hebben. Maar hoe verder Aquarius evolueert, hoe minder dat u gaat zijn met bankrekeningen en met geld. Hoe minder dat u gaat zijn met een loon dat betaald wordt. Hoe minder dat u gaat zijn met een pensioen dat u gaat trekken of een andere uitkering. Want deze zaken behoren nog tot het Vissentijdperk. Het oude vaste systeem ‘zo moet het, niet anders’, maar Aquarius is zo niet. Aquarius is beweeglijk. En vandaag kunt u denken dat uw eurootjes iets waard zijn en morgen kunt u ze gebruiken als behangpapier. Alhoewel dat ook niet zo mooi zal zijn.

Ik wil maar zeggen, het zal er niet in de toekomst om gaan of u veel bezit of weinig bezit, het zal er in de toekomst om gaan: wat in u leeft, wat uw kwaliteiten zijn, wat u kan, welke betekenis u kan hebben voor uw medemens. Ja, neem mij niet kwalijk, maar u staat op de vooravond van heel grote wijzigingen in uw maatschappelijke systemen wereldwijd. Oké, dat zal een tijd duren, maar het voltrekt zich. En hoe minder u zich daar zorgen om maakt, hoe soepeler u zich kan gedragen binnen die veranderingen.

En wanneer u zich bewust bent dat uw eigen gedachtebeelden krachtsvelden zijn, dat u via uw eigen gedachtewereld voor uzelf een aanvaardbaar stoffelijk leven kan uitbouwen, dan bent u al een gans stuk vooruit en zit u aardig wat voor op alle anderen die eerst door de ellende moeten, de miserie, om te gaan beseffen dat ze het anders moeten aanpakken. U bent geprivilegieerd. U weet dat u het anders kan aanpakken en in de grote lijnen kent u de mogelijkheden om in deze veranderende maatschappij toch steeds weer het juiste te kunnen doen, de juiste stappen te ondernemen.

Alleen is voor sommigen het grote probleem dat zij door hun opvoeding, door hun achtergrond nogal zwartkijker zijn. Vele mensen hebben in zich dat ‘zwartkijken’. Het angstig worden voor de toekomst en dan realiseert men zich niet dat men zijn eigen negatief wereldbeeld creëert.

Want zoals uw leraar in het eerste gedeelte naar voor heeft gebracht, dat mag u toch niet onderschatten, is de wereld waarin u leeft, de wereld die u creëert. Ik weet dat dit in de stof onzinnig klinkt. Stoffelijk gaat u zeggen: “dat kan niet”. En toch is het zo. U hebt dat telkens weer ervaren toen u terug naar onze zijde kwam. De keren dat u al overleden bent en overgegaan bent. Maar maak u geen zorgen, u hebt het allemaal al verschillende keren gedaan, dus geen probleem. En dan beseft u best van: “ai, al hetgeen van wat ik gecreëerd heb in die wereld, was mijn wereld en wat er met mij gebeurd is, heb ik eigenlijk zelf gecreëerd”, niet beseffende dat u in de stof leefde.

Maar gezien je hier in een geestelijk groep zit en een groep die zich dan nog eens gaat opwerpen als zijnde een groep met magische kennis, is het toch belangrijk, denk ik, dat je dat besef goed tot u door laat dringen. Dat hetgeen wat je in de wereld meemaakt, dat je dat zelf creëert. Dat dat uw wereld is. En op de moment dat u voor uzelf zegt: “dit is mijn wereld niet meer, dat hoort niet bij mijn wereld”, dan stopt dat, met alles.

Maar goed, je bent stofmens, je bent niet perfect, je bent niet volmaakt. En niemand zal het u kwalijk nemen dat u niet volmaakt bent. Maar toch, ergens, zeker in de ontzettend interessante, wijzigende, bewegende periode dat we leven, is het voor ieder van u boeiend te kunnen beseffen dat je niet verankerd zit, niet vast zit in hetgeen wat er gebeurt. Dat je dat eigenlijk telkens weer opnieuw als scenario voor uzelf kan herschrijven.

Ach, je moet daar wat meer bij gaan stilstaan, dat de wereld waarin u leeft uw wereld is. Dat je niet geleefd wordt door de anderen. Want zolang je als stofmens blijft geloven in het feit dat de anderen uw leven, dat de anderen verantwoordelijk zijn voor wat u meemaakt, dan creëert u in uw eigen wereld zaken die u in feite niet wenst, maar die u, door zo te denken, opbouwt en veroorzaakt.

U kunt denken van: “ach, ik rij met de wagen en, verdorie, er zijn toch veel onverantwoorde chauffeurs; zie die vrachtwagens eens rijden” en zo verder. En op een bepaald moment rijden ze u van de baan, uw wagen helemaal ‘perte totale’ en u in de gips. En dan kan u klagen over het feit dat er toch onverantwoorde chauffeurs zijn en dat dit en dat. Maar u vergeet dat door uw beeldvorming van uw eigen wereld u het ongeluk zelf hebt gecreëerd, dat je er zelf hebt voor gezorgd dat het mogelijk was dat jij in de gips kwam te zitten. Moeilijk aanvaardbaar voor uzelf hé, dat jij de stommerik bent en niet de ander.

Maar, lieve vrienden, zo werkt de kosmos, zo is het. En het is met veel zaken zo. U denkt er te weinig over na. U aanvaardt te gemakkelijk alles wat eigenlijk door uw medemens aangebracht wordt. Oh, ik weet het, u bent mens en uw geest heeft gezocht om te incarneren in de stof. En de stof is voor u belangrijk want in die stof moet u lering opdoen. En die lering kan dan weer omgezet worden voor uw geest als een meerwaarde en zo verder. Dat is allemaal heel mooi en men vertelt u dan: “ja, je kunt alleen maar leren via vallen en opstaan, u kan alleen maar leren via een lijdensweg” en zo verder. Allemaal heel mooi door de mens uitgedrukt. Maar is dit zo? En wie vertelt u dat u alleen maar kan leren via een lijdensweg? Dat is meestal degene die het zo heeft gecreëerd dat hij of zij buiten die lijdensweg zit. En dat hij of zij helemaal geen lijdensweg hebben. En die zullen dan wel aan u vertellen dat ja, om heilig te worden, moet je lijden, moet je afzien. Maar zoals u allemaal weet, de meeste heiligen hebben nooit afgezien en de meest heiligen, die hebben heel hard van het leven geprofiteerd. Ach ja, dat is een ketterij, dat mag je zo niet zeggen in de stoffelijke wereld, maar toch is het zo. Maar dat behoorde allemaal tot dat Vissentijdperk. In het Vissentijdperk zijn er veel illusies verkocht.

Maar nu zitten we volop met die brave meneer Aquarius. Die alles laat vloeien. Die geen rekening niet meer houdt met vaste waarden. Die geen rekening meer houdt met, laat ons zeggen, het eergevoel van de mens. Want wat koopt je ervoor? Niets.

Aquarius die vraagt alleen: wat zit er in u, wat kun je? Doe het dan, pas het toe. Aquarius, die vraagt niet: “heb jij een briefje waarop staat dat de rest van de maatschappij vindt dat je dat of dat kan?” Neen, Aquarius vraagt: “doe wat je kan, doe het goed, doe het nu, leef in het nu, niet wat er morgen komt”.

Want weet je, Aquarius wordt nogal eens veel afgebeeld met een kruik waar water uitloopt. En u weet zo goed als ik, lieve vrienden, dat water altijd de gemakkelijkste weg zoekt. En water zal altijd komen waar het moet komen. En dat is eigenlijk een van de kernen in het nieuwe stoffelijke bestaan: de beweeglijkheid. Dat je u niet vastankert aan: “ja maar, ik heb het zo geleerd, dat is mijn gedacht, zo moet het en het kan niet anders. Ik ben getrouwd, dus ik blijf getrouwd, want volgens de wet is getrouwd zijn: moet je bij elkaar blijven, je moet elkaar graag zien”. Terwijl je elkaar niet meer kunt zien of ruiken op een afstand van 100 km, bij wijze van spreken. “En je moet er voor elkaar zijn.” Als je elkaar de duvel kunt aandoen, dan doe jet het.

Ik wil maar zeggen: Aquarius is dat niet. Aquarius lacht met die zaken, met die vaste waarden. Aquarius zegt: “Wees mens, ga voor hetgeen in u leeft. En wanneer het met een ander niet klikt, wees eerlijk met uzelf en ga uw eigen weg”. Zeg niet: “Ja maar, dan moet ik dat of dat achterlaten of dan verlies dat of dat”. Of je kunt nog zeggen, zoals in het Vissentijdperk: “Ja maar dan ga ik naar de hel, want de kerk verbiedt dat”. Allemaal onnozelheid.

In een tijd als deze is het van belang dat je gaat voor hetgeen wat je in je voelt. Wanneer je echt om iemand geeft, dan ben je daar voor en dan trek je aan één zeel als de andere partij evenveel om u geeft. Maar zoals het in deze dagen nogal overal is, is dit nog een uitzondering en zie je het anders waardoor dat weer dan vele zaken mis lopen. Waardoor de een de ander gaat domineren met alle gevolgen van dien. Aquarius neemt dit niet meer.

En hoe verder, lieve vrienden, we evolueren, want we zitten natuurlijk nog altijd in de totale beginfase. 2200 jaar Aquarius is niet niets en we zitten er verdraaid nog geen 30 jaar in, van die 2200 jaar. U kunt zich voorstellen dat, langzaam maar zeker, dit allemaal wel anders gaat worden. Maar je leeft in die verandering. En velen van u hebben effectief nog het probleem dat een deel van hen verankerd ligt in dat oude en door hun opvoeding de angst in zich hebben van dit niet te durven loslaten. Met als gevolg dat zij stukje bij beetje meer van hun eigen waarde verliezen. Stukje bij beetje geraken ze verder en verder vast in het chaotische moeras van de verandering.

Op het ogenblik dat ze die rechtlijnigheid, die zekerheid – wat ze denken dat ze hebben maar die ze niet hebben, want het bestaat niet, die zekerheid – kunnen loslaten, kunnen ze verder. En dit geldt niet alleen voor degenen hier in de groep, dit geldt ook voor velen buiten de groep. Maar in de groep heb je nog het grote voordeel dat je elkaar kan ondersteunen. Dat je, zelfs wanneer je niet bij elkaar bent, in de periode tussen de samenkomsten, dat er een enorme interactie is. U zou ervan verschieten, vrienden, u zou ervan verschieten hoe sterk jullie elkaar beïnvloeden. U zou ervan verschieten hoeveel wisselwerking, geestelijk, er tussen jullie plaatsvinden. Niet alleen vanuit onze zijde hoor, maar vanuit jullie geestelijke kant. En dat is een goede zaak. Want zo krijg je dat iedereen, langzaam maar zeker, ondanks de achtergrond, ondanks de vastgeroeste handelingen, denkbeelden, toch langzaam maar zeker, telkens weer opnieuw er een beweging komt, er een verschuiving komt. En zo voor iedereen in deze tijd een meerwaarde wordt waardoor dat je, wat er ook gebeurt, toch steeds opnieuw, soms onbewust, maar toch ondersteund door het geheel van de gedachte die aanwezig is in de groep, gesteund wordt om verder te kunnen, om beslissingen te kunnen nemen. En voor sommigen zijn dat soms harde beslissingen in de stof omdat ze goed genoeg beseffen dat ze op een verkeerd spoor zitten. Omdat ze goed genoeg beseffen dat, met wat ze bezig zijn of hoe ze bezig zijn, niet verder kunnen. Omdat het nou eenmaal geen haalbare kaart meer is in de tijd van veranderingen.

Er is een tijd geweest dat je kon zeggen: “Ik ga in een klooster en daar zit ik veilig voor de rest van mijn leven. Niemand zal mij raken.” Maar die tijden zijn voorbij. U mag nu in een klooster gaan, als je er nog een vindt, en nog zul je ondervinden dat Aquarius de heerser is van de nieuwe tijd. Nog zul je ondervinden dat het niet is zoals je verwacht dat het is. Dat is belangrijk dat je dat beseft, lieve vrienden.

Welke keuzes je ook maakt, zorg dat dit steeds in jullie achterhoofd blijft. Als je dat doet, dan heb je veel mogelijkheden. Want echt, de tijd wordt meestal gezien als een tijd die niet aangenaam is, maar in wezen is het niet zo. Het is in wezen een zeer boeiende tijd. Een tijd effectief van veranderingen, van drastische veranderingen. Maar dankzij al hetgeen wat er gebeurt, bent u zelf verplicht steeds weer uzelf te herzien. En dat is juist zo boeiend.

Want er wordt van u gevraagd uw eigen capaciteiten in gang te zetten. Er wordt van u gevraagd te gaan voor hetgeen wat in u leeft. De kennis die in u aanwezig is, de mogelijkheden die in u aanwezig zijn. Aquarius vraagt niet wat de maatschappij van u vindt. Neen, Aquarius zegt alleen tegen u: “Ga ervoor, gebruik hetgeen wat u meegekregen hebt. Dat is belangrijk.”

En zo zie je maar dat je aardig wat mogelijkheden hebt naar de toekomst toe. Een toekomst waar, geloof mij vrij, de zon zal blijven schijnen, waar de aarde zich zal vernieuwen en waar het na verloop van tijd aantrekkelijk zal zijn om er terug op te incarneren. Maar het is met alles zo.

Kijk uw natuur. U kent uw jaargetijden, u zit nu in een zomerperiode, dan volgt de herfst, oh, die vindt u nog wel mooi met zijn gekleurde bladeren en zo verder. Dan krijgt u de winter. Ach, doods. Als het meevalt kunt u genieten van een sneeuwlandschap en zo voort. Maar de winter, ja, hij hoort er bij, maar steeds na die winter ontluikt die lente, het nieuwe groen, de nieuwe mogelijkheden. En dat vindt u dan weer prachtig.

En zo is het ook wanneer u de wereld in zijn totaliteit bekijkt. Nu zitten we effectief in het begin van de winterperiode van de wereld: de verandering, de omzetting. Want vergeet niet, in de winter als alle bladeren afgevallen zijn, als alles zich omzet, u zal zeggen “Ja, het verrot, het vergaat, het vernietigt zich” maar in wezen is dat niet zo.

Wanneer je dit gewoon kosmisch bekijkt, dan krijg je dat er een vorm van alchemie plaatsgrijpt. Het oude wordt gebruikt om het nieuwe te creëren. De bladeren, de oude takken, alles wat dat maar enigszins kan verdwijnen verdwijnt, wordt omgezet in voedsel voor het nieuwe. En het nieuwe ontstaat er dan uit. Dat is pure alchemie. Je zou kunnen zeggen: “Kijk, de bladeren is het lood. We gaan via formules dat lood omzetten om uiteindelijk wanneer de lente, het nieuwe groen ontstaat, het goud te hebben”. Zo gaat het. Alchemie is wat anders dan goud maken. Maar goed, ik wil het maar naar voor brengen om u een beeld te brengen van in welke tijd u leeft en welke mogelijkheden u erin hebt.

Want u hebt als mens en geest in deze tijden enorme mogelijkheden. Veel grotere mogelijkheden als bijvoorbeeld enkele generaties terug die nog vast zaten in een bijna niet veranderlijk patroon. Sommigen van u zijn geïncarneerd, effectief, omdat zij in dat vaste patroon wilden ontwikkelen. Ja, ze zijn wat te laat gesprongen op de tram, nietwaar? Maar de meesten die hier aanwezig zijn, die zijn al op de nieuwe tram gestapt voor deze ontwikkelingen, voor deze zaken door te maken. En dan zou ik zeggen, lieve vrienden, maak er het beste van. En dan is uw leven meer dan een leven waard geweest.

Zo, ik ga het hierbij laten. U mag van mij nu niet verwachten dat ik nog een meditatie ga geven want dat mag ik het medium niet aandoen gezien in het eerste deel de magische handeling zeer zwaar was en dit ook een impact heeft voor de spreker, voor het medium.

Ik zou zeggen, u staat nu in wezen voor een rustperiode van enkele weken. Maak er gebruik van, geniet er van. En anderzijds, vergeet niet de eenheid van de groep. Vergeet niet dat je behoort tot een van de krachtigste instrumenten op het ogenblik die gebruikt worden om de veranderingen die plaatsgrijpen op een zo correct mogelijke, ik zeg wel ‘correct mogelijke’, ik zeg niet ‘menselijke’, ik zeg ‘correct mogelijke’ wijze binnen Aquarius te laten verlopen. U bent met deze groep daar een onderdeeltje van en dat is een meerwaarde die meegenomen is en die je later ook wanneer je terug aan onze zijde bent, verder kunt ontwikkelen.

Zo, vrienden er rest mij niets meer dan jullie nog een goede rustperiode toe te wensen. Een rustperiode waarin u geestelijk alles misschien mooi op een rijtje kan zetten, de juiste beslissingen kunt nemen en dan weer met volle kracht verder te gaan, helemaal verfrist in dit leven.

Ik wens jullie enorm veel inzicht, enorm veel succes met alles wat u beslist.

← vorige tekst
overzicht
volgende tekst (start Deel 03)→