Druïden – Deel 03 – les 01 – Aquarius, bezit en astrale sferen

1 september 2015

Welkom in dit nieuwe schooljaar, als ik het zo mag uitdrukken, mijn waarde leerlingen.
Aan mij de taak om jullie in dit jaar wat geestelijke materie bij te brengen en te laten doorleven. Ik zal mezelf eerst even voorstellen: mijn naam is Furtak. Althans, dit is de laatste naam die ik gedragen heb toen ik druïde was. ’t Is niet mijn laatste incarnatie geweest maar dit doet niet ter zake. Waarom geef ik een naam? Wel, om de simpele reden dat u, wanneer u aan de les denkt, mijn naam mag gebruiken om een wisselwerking te creëren tussen onze zijde en uw stoffelijk denken. Voor de mens is een naam gemakkelijker dan in het ijle weg te zeggen ‘de broeders ’ of ‘de zusters ’ of noem maar op. Daarom kunt u gebruik maken van mijn naam. Zonder tegenbericht zal ik u alle lessen dit jaar geven en zal ik ook proberen uit te voeren wat de geestelijke leiding gevraagd heeft. Nu moet u niet denken dat ik dit alleen doe. Ik gebruik alleen het medium om contact met jullie te hebben. Tegelijkertijd kunnen we zeggen dat het dubbel aantal entiteiten, geestelijke broeders, aanwezig zijn die een werking naar jullie ook zullen overdragen zodat ieder volgens zijn of haar mogelijkheden geïnspireerd wordt, beïnvloed wordt. En ik ga er direct bij zeggen dat die inspiratie en die wisselwerking niet stopt wanneer de les hier gedaan is, integendeel. We gaan uit van een zo krachtig mogelijke binding zodat je in de periodes tussen de lessen je toch steeds weer via uw geestelijke kanalen een verdere ontwikkeling kan doormaken.

We gaan ons vooral richten op uw aanvoelen. En dit gaat in de meeste gevallen gepaard gaan met een prikkel van uw keelkopchakra en uw voorhoofdchakra of derde oog. Dat zijn op dit moment voor de meesten van u hier aanwezig de twee punten die het best en het zuiverste opnemen.

Op het ogenblik, en daarvan moet u toch op de hoogte zijn voordat we iets kunnen aanvangen, op het ogenblik bent u allen omgeven door een zeer sterk astraal veld. De ganse aarde is op het ogenblik daar een beetje mee besmet, een astraal veld dat opgebouwd is uit angst, onzekerheid en anderzijds enorme begeerte. Als u rondom u kijkt, dan zult u opgemerkt hebben dat er op wereldniveau op het ogenblik enorme verschuivingen bezig zijn. Verschuivingen van bevolkingen en zo verder. En dit is niet alleen hier in Europa, dit is in Amerika, dit is in Afrika, dit gaat over gans de wereld. Maar het heeft wel een beeld gecreëerd van een onwerkelijkheid. En in die onwerkelijkheid zitten veel facetten die het normale dagelijkse leven van jullie in de contreien waar het zogezegd nog rustig is, aantast. En u moet daar heel voorzichtig mee zijn. In die zin dat u zich daar niet in laat meeslepen. Want eens dat het astrale beeld u meeneemt, is het heel moeilijk om u daarvan te ontdoen. Waarom? In de eerste plaats: angst is een heel moeilijk gevoel om terug los te laten. Eens angst onder uw huid kruipt, geraak je er zomaar niet van af. En een tweede punt dat daarin zit, is de begeerte. Eens dat die bij de angst zit, heb je een cocktail die geestelijk dodelijk is. Ja, ik zeg het zo: geestelijk dodelijk. Daarmee bedoel ik dat je dan zo sterk in de materie wordt getrokken en met alles van de materie wordt geconfronteerd dat je de werkelijkheid, als het ware, niet meer kunt aanschouwen en in een angstillusie, in een angstbegeerte meegesleurd wordt. En dat is in de eerste plaats te vermijden.

Daarom, let op hoe je in deze moderne tijd omgaat met jullie moderne communicatiemiddelen. Wanneer we zien hoe de meeste onder u, bij wijze van spreken, er bijna verslaafd aan zijn, is dit in de eerste plaats een bron van aantasting omdat de informatie die u krijgt, gefilterd is. Men wil u vanuit de maatschappij enkel maar laten weten en kennen wat degenen die achter de schermen bezig zijn, willen dat u weet en kent. En dit neemt proporties aan waar u geen enkel inzicht in hebt, neem dat gerust van mij aan. U zult dat later doorzien en kunnen begrijpen.

Ten tweede moet je opletten met alles wat sociale media aangaat. Daar wordt op het ogenblik via het astrale, het klinkt misschien raar dat dat mogelijk is maar toch is het zo, via de astrale wereld ontzettend gemanipuleerd. Men krijgt beelden, men krijgt gevoelens, men krijgt ideeën en men krijgt effectief ook echte begeertepatronen die in dat sociaal systeem opgebouwd zijn om als mens, als het ware, u te binden. En we zien zo dat vele mensen via deze moderne zaken zichzelf in zo’n cocon brengen dat zij geestelijk geblokkeerd geraken, afgestompt zelfs geraken en dan vervolgens ook stoffelijk van de ene miserie naar de andere gaan, omdat zij de foute ideeën hebben dat alles wat zich daar voordoet en aanbiedt, voor hen toch interessant of geschikt kan zijn. Dat is niet zo. En daarom is het van het grootste belang dat u ook uzelf daartegen afschermt.

Ik heb niet gezegd dat u de moderne mogelijkheden niet meer mag gebruiken, dat is iets anders. U kan ze gerust gebruiken maar gebruik ze met, ik zou zeggen, gezond boerenverstand. Gebruik ze niet voor zaken waarvan je er vroeger wanneer je er niet over had beschikt, het ook niet had gedaan, om het zo uit te drukken. Dat wil zeggen, bijvoorbeeld contacten, menselijke contacten zijn zeer goed … tussen mensen. Menselijke contacten via sociale media lopen voor 99 % fout, met foute resultaten vroeg of laat. U kunt het nagaan. U zult opmerken dat wat ik hier naar voor breng, wel degelijk aan de orde is en dat het, bij wijze van spreken, dag na dag versterkt en verergert. Het zit hem in die globale astrale golf, sfeer, het is een zeer duistere sfeer die eigenlijk op het ogenblik de aarde omgeeft. En daarbij komt nog een ander facet dat ik ook in deze eerste les nog naar voor moet brengen omdat jullie op de hoogte moeten zijn van in welke sfeer u op het ogenblik verkeert. En ook waarom wij het zo belangrijk vinden jullie les te geven.

Het tweede punt is dat de laatste maanden er ontzettende intoxicaties zijn geweest van uw atmosfeer. Deze hebben ertoe geleid dat er al een lichte wijziging is in het zuurstofpotentiaal rond de aarde. Nu kunt u denken: “ach, wat maakt dat uit”. Ontzettend veel. Op het ogenblik dat er maar een heel klein honderdste percent van de samenstelling van de atmosfeer qua zuurstof verandert door toxines, heeft dit ook op uw gezondheid maar vooral op uw zenuwsysteem én op uw stoffelijk denken, uw hersenwerking, een impact zodat u, en dit zit ook als pakket in de vernieuwing, veel sterker manipuleerbaar wordt, zonder dat u het beseft, in de eerste plaats. En een tweede gevolg daaruit is dat de doorsnee mens maar ook dieren, planten zich veel agressiever ten opzichte van hun omgeving gaan opstellen. Dit past natuurlijk in de totale vernieuwing, want je kunt een vernieuwing niet laten plaatsgrijpen wanneer alles bij het oude blijft. Maar we zijn nog maar aan het begin van deze zaken.

We hebben een paar rampen gekend in Azië, ook in Afrika zijn er geweest, er wordt nogal over gezwegen, Zuid-Amerika, zelfs Noord-Amerika heeft er gekend. Hier in Europa zijn ook wat zaken fout gelopen waar men over zwijgt omdat men liefst niet een algemene paniek veroorzaakt. Maar er komen er meer. En dat wil zeggen dat ook uw ganse stoffelijk welgevoelen daar een knauw gaat krijgen. En ik denk dat u wel kunt volgen wanneer je enerzijds moet vaststellen: kijk, we hebben die enorme astrale schil, die enorme astrale sfeer en dan de wijziging van het natuurlijk milieu. Al deze zaken samen maken dat veel gegevens die u als normaal beschouwt,  aan u ontvlieden, aan u ontsnappen en niet meer normaal zijn.

U zult het ook in de natuur kunnen vaststellen: één van de grote wijzigingen die langzaam maar zeker zal optreden en waar weinig aan te veranderen zal zijn, is de verandering van de plantenpopulatie op aarde. U zult,  zien dat de bomen, en hoe groter en hoe sterker ze zijn, ze zullen wijzigen, ze zullen afsterven, en dat daar tegenover komt dat zaken zoals mossen, grassen en in zekere zin ook, ik zou kunnen stellen, allerlei omzettingen zoals paddenstoelen en zo verder zich zullen manifesteren.
U zult dat opmerken, langzaam maar zeker. Soms zult u verbaasd staan dat u zegt: “tiens, wat gebeurt hier, dat sterft af” of “wat is hier aan de hand”? Het is de vernieuwing die plaatsgrijpt. Het is nu eenmaal zo dat wat de mens nog ontkent als zijnde de opwarming van de aarde, de verandering in het milieu, het afsmelten van de poolkappen en zo verder, dat al de maatregelen die zij daar voorstellen, zogezegd om daar iets te gaan aan doen in het jaar 2000 en zoveel, dat dit allemaal al veel te laat is en dat, ondanks alle ontkenningen, klimatologisch alles aan het wijzigen is en dat je, ja, jaar na jaar meer zult te kampen krijgen met de nieuwe uitingen van de aarde die zich, zal vormen zoals het in de aarde, in het beeld van de aarde, eigenlijk vastligt.

Dus dat is waar we vandaag de dag mee moeten omgaan, waarvan we niet moeten zeggen: “ach, dat is een beeld dat nog in de toekomst ligt”. Voor de ouderen onder u, die konden dat zeggen wanneer ze leefden in de jaren ’70, zelfs nog in de jaren ’80, ze konden hun ogen sluiten en zeggen: “och ja, ’t is voor later”. Maar het ‘ later ’ is voorbij. Het ‘ later ’ is heden geworden. En het heden staat zelfs verder dan wat uw huidige denkers of wetenschappers vermoeden.

En daarom gaan de lessen die we u geven van groot belang zijn omdat u zich buiten dat denkpatroon dat nu op aarde heerst, moet kunnen stellen. En ik denk dat u nu wel gaat aanvoelen en begrijpen waarom ik dit in de inleiding van deze les naar voor breng. Want wanneer u niet op de hoogte bent van wat er werkelijk gebeurt, dan blijft u in de illusiewereld leven waar een grote meerderheid op aarde tot vandaag in leeft en waar de machthebber van de aarde op het ogenblik trachten deze illusiewereld verder te laten bestaan. Want wees ervan overtuigd: er zijn groepen die trachten het oude te handhaven, die er alles voor over hebben om hun begeerteleven werkelijk te houden, ideeën die u zich niet kunt voorstellen omdat het niet tot uw gedachtewereld behoort. En gelukkig maar. Maar het is zo op aarde. En het zijn deze zaken die in de vernieuwing gewoon zullen verdwijnen. Maar intussen is er de strijd tussen licht en duister.

Kijk, één van de formules die u in de toekomst en vanaf heden zult moeten formuleren, is dat u, wat uzelf aangaat, kijkt naar de veelheid, de overvloed die u hebt. Dat u beseft dat u, en dat is voor iedereen van u zo, meer dan de helft van uw bezit teveel hebt. En dan ben ik nog heel schappelijk. En waarom zeg ik dat? Omdat op het ogenblik via die astrale schil het begeertepatroon gestimuleerd wordt zodat u het idee hebt dat u steeds meer moet hebben, over steeds meer zaken moet beschikken of bezitten om erbij te horen. Doe daar niet aan mee. Want u gaat ten onder. Heel simpel. Het is ook de bedoeling van de verandering, dat u eraan ten onder gaat.

Dus, stel u steeds voor wat u bezit, aan kennis, zelfs stoffelijk mag dat, en wees daar tevreden mee in die zin dat ik zelfs zeg: kijk, hou er u niet aan vast. Wanneer zich de noodzaak voordoet, deel het vrij met anderen. Een van de grote basisprincipes, en dit is ook magie maar het is een van de nieuwe principes van Aquarius, is dat een mens wat hij bezit en niet gebruikt, het zijne niet is. Oei, dat doet zeer! “Ja, want ik heb toch zoveel dat ik niet continu gebruik”. Dat is juist. Maar dat is het jouwe niet meer. Op het ogenblik, in de nieuwe tijdsgeest van Aquarius is het zo dat wanneer u geconfronteerd wordt met iemand die een deel van uw niet gebruikte bezit kan gebruiken, omdat hij tekort heeft en omdat het een noodzaak is, dan is het rechtmatig dat hij dat bezit gewoon van u overneemt. O ja, in deze tijd is dat nog niet aan de orde, hé. Want, god ja, de maatschappij gaat daaraan ten onder. Wat denk je wel, dat kan niet’. Maar troost u, het zal geen volle 200 jaar meer zijn of deze regel zal overal gelden omdat je anders niet meer zult kunnen leven. En dit is magie ook. Want op het ogenblik dat u zich erop instelt dat u in evenwicht bent en dat alles wat voor u nodig is, zich rondom u heeft gemanifesteerd en deel is van u, dan bent u niet meer gebonden aan de rest en kan de rest gerust gaan naar waar het moet gaan. En dan krijg je als evenwicht dat je steeds zult hebben wat voor u noodzakelijk is om uw weg qua bewustwording verder te zetten.

Ai, dat doet zeer! Want ‘ik bezit dit en ik bezit dat en ja, ik hou daar nogal aan’. Juist, maar wanneer je geestelijk wilt verder geraken en wanneer je niet mee wilt gesleurd worden in de vernieuwing zonder dat je er nog vat op hebt, dan moet je u deze ideeën kunnen eigen maken. O, ik heb niet gezegd, lieve vrienden, ik heb niet gezegd: zet uw deur wagenwijd open en begin maar uit te delen, want dat is het niet. En dat is ook de bedoeling niet van wat ik hier zeg. Je moet trachten het goed te laten doordringen. U moet er goed over nadenken. Want de bedoeling die er achter zit, is dat wanneer je geconfronteerd wordt met een vraag, dat je daar spontaan kunt op reageren. Dat je spontaan, zonder dat het aan u vreet of dat je er spijt van hebt, kunt zeggen: “ja, kijk eens hier vriend, deze mantel heb ik niet nodig, die mag je gerust hebben”. Of “dit stuk zeep gebruik ik niet en ligt hier toch maar, dat mag je gerust hebben, ik heb er genoeg”. En “ja, ik heb hier nog een bloemkool, die mag je ook hebben”, bij wijze van spreken. Of “ik heb hier toch een kamer vrij, neem ze gerust in bezit en rust daar maar”. Het is een totaal nieuw denken maar het is het denken van Aquarius. Het is het denken dat de komende 2200 jaar tot -600 jaar hoofdbrok gaat worden op aarde. En daar staan we nu aan het begin van. En als je geestelijk verder wilt en je wilt kunnen werken met de krachten die in u zijn, de harmonieën die aanwezig zijn, en of je het nu magie noemt of iets anders, dan moet je vanuit die kleine regeltjes kunnen vertrekken. Want als je dat niet kan, dan blokkeer je uzelf, dan sluit je uzelf af. En dan word je meegesleurd in wat op het ogenblik door ons de vernieuwing genoemd wordt maar voor de stof en in uw ogen de chaos zal zijn en de totale vernietiging en afbraak.

Dus, ik zou zeggen, het eerste kleine punt in de eerste les is, en daar moet u echt de komende dagen via meditatie toch goed over nadenken: ik bezit meer dan voldoende; ik kijk niet naar wat de ander bezit, dat interesseert mij niet; ik heb voldoende en als het nodig is, kan ik vanuit dit bezit met de andere delen; ik ben daardoor in harmonie, niet alleen met de medemens maar met de ganse kosmos en daardoor ben je afgeschermd van deze zware astrale sferen, schillen, die dag na dag versterken, die dag na dag opgebouwd worden. U bent dan ook rustig, sterker ten opzichte van de atmosferische wijzigingen. U maakt zich niet druk om wat er gebeurt. U wordt niet agressief zoals de ander omdat die vindt dat hij of zij daar recht op hebben. “Ik heb recht op dat, ik heb recht op dat”. Nee, ik heb wat ik moet hebben en dat is voldoende en daar kan ik verder mee, dat kan ik delen met anderen ook als het moet, zonder problemen. Het is een denkbeeld dat voor de nieuwe tijd, lieve vrienden, essentieel gaat zijn. Als je het niet toepast, word je meegesleurd, meegesleurd in de tendens van ‘ik wil meer, het is mijn recht, het moet zo zijn’. En dan kun je niet uit uw stoffelijk harnas, als het ware. Dan word je ziek, dan voel je je niet goed. Dan verwijt je de wereld alles en nog wat. Maar het is niet de wereld die het u aandoet, het is u zelf, u doet het uzelf aan.

En gezien we, dag na dag, sterker met deze zaken zullen geconfronteerd worden, is het van belang dat u dit opbouwt en dat u zich daar tegenover stelt als een positief element. En dan kunt u zich vanuit dat meditatieve gegeven in de groep zetten. U kunt de groepskracht ervaren. U kunt u instellen op de broeders die u assisteren en zo aanvoelen hoe u het beste verder handelt.

n dan wil ik nog iets zeggen. U bent een mooie groep, hier. Maar, ik heb de groep ook de vorige jaren wat gevolgd en ik heb opgemerkt dat er in de groep ontzettend veel leeft. Dat ieder lid van de groep zo zijn eigen geestelijke wereld heeft, zijn eigen gedachten daarin maar dat velen van u er niet in geslaagd zijn in de vorige jaren dit te uiten. Dat zij er zelfs niet in geslaagd zijn, wanneer zij de mogelijkheid hadden, te formuleren wat er in hun als grote vraagtekens, geestelijk, aan de orde was. Ook dit, lieve vrienden, zou ik zeggen, ga je moeten, langzaam maar zeker, voor uzelf oplossen. En één van de mogelijkheden daarin is dat je onderling meer gaat uitwisselen. Durf u te uiten tegen de ander. Het moet niet de bedoeling zijn dat u de ander gaat overtuigen van iets, nee. Maar durf te uiten wat in u leeft, geestelijk, waar u aan denkt, waar u vraagtekens hebt, om het zo te zeggen, of misschien uitroeptekens hebt, het doet er niet toe. Durf dat naar voor te brengen. En wanneer u zelf, om welke reden ook, er niet toe komt om het te formuleren naar ons toe, geef dan de ander de toelating, om het zo te zeggen, om het te formuleren. Want wanneer iemand in de groep een probleem heeft, dan heeft de groep in wezen een probleem. En dat probleem kan opgelost worden als het gesteld wordt door een antwoord dat dan niet alleen geldt voor degene die het aangebracht heeft maar dat meestal een waarde inhoudt voor ieder lid van de groep. Ook dit is naar de toekomst toe niet onbelangrijk. Communiceer meer met elkaar, sluit u niet af van elkaar, zet u niet tussen muren maar wees open. Ook dat zal u verder helpen in de vernieuwing.

Zo, ik denk dat u al aardig wat stof hebt om over na te denken. Dan ga ik deze les afronden met iets wat misschien sommige onder u niet graag gaan horen. En toch zul je even door deze zure appel moeten bijten. U hebt allen de gewoonte gehad dat wanneer een les gegeven was, dat deze zeer snel werd uitgeschreven en dat u meestal dezelfde week nog de les in tekstvorm bij u thuis kreeg. Wel, dit mag niet meer. Vanaf heden gaat de tekst nog wel mogen uitgeschreven worden, maar eerst na de volgende les. Reden? Heel simpel: onze nieuwe werkwijze. Sommigen hebben het al waargenomen, anderen zijn een beetje aan het balanceren. Doordat je aandacht moet geven hier, stoffelijk, en wij tegelijkertijd geestelijk ook inwerken, is het voor u beter dat u alles rustig laat bezinken, rustig overdenkt en dat u gedurende de 14 dagen die komen daarmee bezig bent vanuit het punt dat u gehoord hebt, vanuit wat u nu vanavond gevoeld hebt. U kunt het herbeluisteren, dat voordeel hebt u nog. Als u het herbeluistert, zult u dezelfde waarnemingen kunnen vaststellen omdat dezelfde snaren, of dezelfde toetsen, zoals u het wilt hebben, geraakt worden. Wanneer u echter gaat wachten op een uitgeschreven tekst, gaat u zaken lezen, maar gaat u heel veel van wat zo nodig is qua feeling kwijt zijn. En daarom: u kunt, als u het nog nodig vindt, de tekst uitschrijven maar eerst maar na de volgende les. Dat wil zeggen dat het ongeveer toch een 3 weken zal duren dan alvorens u deze tekst eventueel hebt. En we hebben minstens die 14 dagen nodig om die inwerkingen te vervolledigen voor ieder van u.

Dus ik hoop dat u het ons niet kwalijk neemt maar, met dank aan al diegenen die zich vroeger hebben ingezet om het zo snel mogelijk uit te schrijven want het is een werk dat nogal eens onderschat is geworden, maar nu, in dit nieuwe jaar met onze nieuwe aanpak mag het niet gebeuren.

Zo, ik hoop dat je daar nu rustig allemaal kunt over nadenken. Ik ga het hierbij laten want anders wordt deze les te zwaar. Denk eraan: u hebt twee zaken gekregen waarmee u aan de slag kan gaan. Doe dat. Als er zijn die in het tweede gedeelte nog graag een vraag stellen over het gebrachte, dan kan dit. Als er onduidelijkheden zijn, zal mijn broeder die mij hier opvolgt in het tweede gedeelte daar gerust u over informeren, geen probleem. En dan kunnen we vervolgens de avond afronden met de krachtopbouw, de meditatie. Ik wil er nog aan toevoegen dat de krachtopbouw, de meditatie, integraal deel uitmaakt van de les. Het is niet iets afzonderlijk. Vorig jaar waren daar soms nog splitsingen, dit jaar niet meer. Het afsluiten van de avond met de gezamenlijke meditatie is integraal deel van het geheel.

Zo, ik hoop dat ik als nieuwe leraar bij u een beetje in de smaak gevallen ben. Is het niet, ja dan moet u maar reclameren bij het bestuur, nietwaar maar u zit toch nog het ganse jaar met mij opgescheept. Goed, ik dank jullie voor jullie inzet. Dat is niet alleen voor jullie belangrijk maar ook voor onze zijde is dit boeiend en belangrijk. En ik hoop dat u werkelijk in de komende lessen en weken en maanden dat we samen gaan zijn, dat u een gevoel kan ontwikkelen van wisselwerking tussen onze zijde en uw stoffelijk voertuig met uw geest. En dan kunnen we zeggen dat we aardig wat resultaat gaan boeken dit jaar.
Lieve vrienden, tot volgende samenkomst. Dat het Licht steeds aan jullie zijde mag zijn. .

Meditatie : De vernieuwing op aarde

Mag ik van u vragen van u zo ontspannen mogelijk te zetten. Even al uw verlangens een beetje aan de zijkant te houden want de mens van tegenwoordig, die is er nogal mee begaan. Laat dit nu allemaal even los en vergeet even wie u bent. U bent allen even belangrijk. U bent allen evenwaardig, er is tussen jullie geen verschil. Dat moeten jullie trachten te begrijpen, trachten aan te voelen. En als je dat doet, dan kunnen we vertrekken.

We zijn hier gezamenlijk, we zitten hier in een groep die zoekende is. Ik zou bijna zeggen: het is een groep die met een lantaarn door de nacht gaat op zoek naar het Licht of de herkomst van het Licht. Je gaat met een lantaarn over de aarde die op het ogenblik omringd is door een soort nevelsfeer waardoor dat alles zo een beetje in het mistige hangt. Maar wanneer dat we dat een beetje van op afstand gaan bekijken, dan moeten we vaststellen dat dat eigenlijk een soort laag is die de aarde om zich heeft gedrapeerd om zich te zuiveren.

Uw planeet is bezig met zich op te maken voor haar nieuwe taak. Zich op te maken voor het nieuwe dat de kosmos haar vraagt. Je zou kunnen zeggen dat ze op dit moment misschien bezig is met haar tanden te poetsen, om het zo te zeggen, waardoor dat je hier en daar ineens een uitbraak ziet van zaken die niet mooi zijn, vergiftigingen en zo verder, straling die er niet hoeft te zijn en zo voort. Maar ja, je kunt u niet reinigen door niet te bewegen. Dus je mag verwachten dat de aarde zich  binnenkort toch nog even ook goed gaat baden. En baden, dat doe je met water. En als je proper wilt zijn, dan schrob je daar wat mee en zo verder, je doucht een beetje en, natuurlijk, dit vertaalt zich in zaken die in de atmosfeer gebeuren.

Je zult wel opmerken, enfin er zijn al delen van uw planeet die al opgemerkt hebben dat het water van het bad overloopt en dat de douche nogal zeer sterk is. En ja, wat doe je dan nog zo allemaal als aarde om proper te worden? Allerlei zaken. Als je een modern mens bent, gebruik je misschien een föhn of zoiets om uw haar te drogen, uw haar goed te leggen. Nou ja, dat zijn dan een beetje de tornado’s en de wervelwinden en zo voort die aan de orde zijn.

Ach, ik maak het misschien een beetje grappig maar waar ik met jullie naartoe wil is, jullie te laten aanvoelen wat deze planeet op het ogenblik allemaal door moet maken om tot de vernieuwing te komen. En dat is niet min. En je mag het haar ook niet kwalijk nemen want ze kan niet anders. Het is een beetje, ja, de schuld van de vlooien, die op de pels zitten, die te groot in aantal zijn geworden en, ja, de aarde moet af en toe dan eens schudden, moet zich opkuisen. Daardoor kun je wel krijgen dat hier en daar een paar zaken verschuiven, dat steden plots een beetje door elkaar gehaspeld worden of dat er een beetje vuur in de lucht komt. Zeker wanneer dat je weet hoe op dit ogenblik, astrologisch, de toestand is.

Kosmisch gezien is dat mooi, hoor. Venus is aan het dansen met Mars op het ogenblik. Kunt u zich voorstellen, Venus met Mars? Toch is het zo. Als er astrologen hier in de zaal zijn, zullen ze mij gelijk geven. En het teken van de leeuw staat er bovenop, met zijn vuur. Hij licht een beetje bij. Dus, dat gaat nog wel even duren. Krijg je Jupiter achteraf nog met de Maagd die daar een rol gaat spelen. Maar bon, ik ga niet afwijken. Het is maar dat je het weet, dat je het aanvoelt.

Die aarde is volop bezig zich te vernieuwen. En dan mag je haar niet kwalijk nemen dat ze even met haar korst schudt om het proper te maken. Dan mag je het haar niet kwalijk nemen dat ze even het vuur uitspuwt en hier en daar de aarde vruchtbaar maakt of dat ze het water laat overspoelen om alles te reinigen. Ach, er zijn zoveel mogelijkheden die ze heeft, maar ze heeft niet veel tijd.

Want voor de aarde is tijd anders dan voor u. De veranderingen van deze aarde moeten, bij wijze van spreken, in haar tijdsdenken in een paar fracties van seconden voltrokken zijn. Nu, als je weet dat voor de Aarde bijvoorbeeld één gedachtebeeld soms honderden jaren is, dan is deze vernieuwing voor de Aarde een ontzettende krachtsinspanning. Een krachtsinspanning die ze de laatste miljoenen jaren niet meer heeft moeten doen. Maar nu, gezien in de kosmos zoveel wijzigt, oh ja, het is niet alleen hier bij u als mens op deze planeet, maar kosmisch gezien verandert er veel, kan de planeet niet anders dan even een ontzettende inspanning doen.

En die ontzettende inspanning houdt in dat in aardse termen, in aardse tijd uitgedrukt, in enkele seconden tijd het beeld van deze planeet wijzigt. Dat hetgeen wat u zo mooi vindt als mens, de groene wouden verdwijnen, dat hier en daar gebergten zich wijzigen van positie, dat zelfs wat betreft haar mooie poolkappen er aardig wat vernieuwing komt. En dat zaken die je nu ziet als zijnde onleefbaar zoals woestijnen e.d. plots interessant worden om ermee om te gaan. Ja, dat alles gebeurt op een minimum van tijd.

Ach, maak u geen zorgen. Voor menselijke tijd hebt u tijd genoeg. De kans dat u het in uw incarnatie doormaakt, is heel klein. U zult daar stukjes van meemaken. U zult telkens weer verbaasd staan wat er gebeurt en hoe het mogelijk is dat dat gebeurt. En och arme al degenen die naar de andere kant zijn gegaan. Maar je mag niet vergeten dat degenen die naar ons komen het meestal dan terug beter hebben.

Want als ik het bekijk, er zijn de laatste jaren zoveel incarnaties geweest, allen die zich hebben aangezet op hetgeen wat dat eigenlijk als schemer en duister van de aarde uitstraalde. Zij dachten dat zij daar veilig waren en zij incarneerden daarin, met alle gevolgen natuurlijk van dien. En je mag niet vergeten dat er aardig wat entiteiten met zichzelf in de knoei zitten, omdat zij niet willen erkennen wie zij zijn. Dus zochten zij een uitweg. En de laatste decennia was de aarde soms een ideale uitweg omdat de sferen er zo nevelig en zo duister waren dat men zich niet moest vrij geven. Maar men begreep niet vanuit zijn ingekapseldheid dat dit maar de omschakeling was naar het Licht, dat dit maar de vernieuwing was tussen twee perioden. En daarmee, kun je zeggen, zitten er wat teveel luizen in de pels van de aarde. Maar dat lost zich wel op, langzaam maar zeker.

En voor diegenen die op aarde leven vanuit een andere optiek zoals jullie, die de aarde gezocht hebben om te kunnen geestelijk evolueren, die hebben de lotto gewonnen, zou ik zeggen. Want dankzij hetgeen wat nu aan het gebeuren is, heb je de mogelijkheid om op een korte tijd ontzettend veel bij te leren op geestelijk gebied. En op korte tijd uw bewustzijn enorm te verruimen. Ach, je ziet, elke kaart heeft twee zijden. Het is maar te zien welke zijde je kiest en dat je verder kunt.

Maar goed, laat ons even één zijn met deze planeet. Laat ons even trachten aan te voelen wat er echt leeft in de kern van deze planeet. Want wij als mensen vergeten maar al te graag dat de aarde een levend wezen is zoals jij en ik. De aarde is een levend wezen. Ach, het kent andere dimensies, juist. Maar het is een levend denkend wezen. De zon is het ook, de maan is het ook, uw planeten zijn dit allemaal. En dan moeten wij ons toch even kunnen inbeelden hoe het is om een planeet te zijn in een kosmos die zo snel verandert. Een kosmos die zich steeds weer vernieuwt en vernieuwt. Dan moeten wij ons eigenlijk toch de vraag stellen: wat zit daar achter? Wat zit er achter die beweging? Daar moet een enorme kracht, een enorme energie achter zitten.

Ach ja, sommigen gaan dan zeggen: “ja, dat is God”. Nu moet ik zeggen, lieve mensen, ik zit nu al zo lange tijd aan de andere kant, maar ik kan niet zeggen dat ik ooit een God ben tegengekomen. Ik heb er achter gezocht, door vele levens en sferen heen. Maar het fabeltje dat de mens gebruikt om het  voor hem onbekende af te doen en te zeggen “het is God”, neen, daar kan ik het niet in vinden. Wat ik wel vaststel, is dat er een enorme kracht moet zijn, dat er een enorme energiebron moet zijn. Zo groot en zo immens dat het onbeschrijfelijk is of onvatbaar is voor een geest zoals ik en ook voor een mens. Ik zie het eerder als zijnde een soort bron, een soort eeuwig durend, herhalend energieveld. Maar ik kan het moeilijk omschrijven. Ach, en ik laat u de vrijheid van daar zelf een naam aan te geven.

Maar wat opvalt, is dat in die beweging, in die kracht, in die energie, dat daar steeds een vernieuwing inzit en dat als je dat, vanuit welke hoek je het ook benadert, steeds een andere waarde ziet. Ik zou het omschrijven als zijnde, als ik een lichaam had, als een prachtige lichtspeling. Een lichtspeling die bijna niet met menselijke ogen te bekijken is. Maar die u toch trekt om er deel van te zijn. En in dat gebeuren, in dat geheel daar kun je ook die aarde en al die planeten in plaatsen en in dat gebeuren, dat geheel kun je ook die verandering plaatsen die de aarde ondergaat.

En weet u, het eigenaardige is wanneer ik nu vanuit het medium dit bekijk, dan stel ik vast: ach, dat is allemaal in ‘slow motion’, dat gaat allemaal zo traag. Maar wanneer ik niet dat medium gebruik en ik bekijk het vanuit mijn zijde, ongebonden aan stof, enkel geestelijk, enkel energie dan is ‘dit of dit ’ voltrekt zich in fracties van tijd. En zo zie je maar dat elke wereld zich anders voordoet naargelang de vorm waarin je verkeert.
Als entiteit zie ik wat er gebeurt. Heden, verleden, toekomst, het is één geheel. Het is mooi. En daar kun je iets mee. Daar kun je ontzettend uit leren. Maar als je het dan weer plaatst in de stof, oh, dan is het zo verschillend. Maar het geeft wel de mogelijkheid om dieper door te dringen. De stof geeft de mogelijkheid om ervaringen op te doen, gevoelens waar te nemen die je in de geest helemaal niet kent. En dat is juist het mooie. Steeds weer schuift het ganse plaatje in elkaar, steeds weer gaat uw zoektocht verder.

Ach, het is al een ganse tijd geleden dat ik zelf op aarde nog heb rondgelopen. Ik had die aarde zo lief. De natuur, dat was een wonder. Ik kon daarvan genieten. En nu zie ik hoe alles wijzigt en ik sta perplex te kijken, als het ware, naar die aarde, hoe zij zich vernieuwt, hoe deze planeet uiteindelijk een nieuwe krachtbron gaat zijn voor velen van ons die zoekende zijn. En steeds weer zie je dat geheel, hoe alles in elkaar past. Hoe alles één groot geheel is.

En dan kom ik weer terug aan het punt dat ik zeg: ja, hier is voor mij ook nog een grens die ik nog niet overgestoken heb. Als mens heb ik steeds gedacht dat ik heel veel wist. Ik dacht, ja kijk, ik weet hoe de natuur functioneert, ik heb veel onderzocht en veel ervaren en dan kom je terug aan deze zijde en dan stel je vast dat je toch een beetje te overmoedig was en dat je eigenlijk maar heel weinig wist. Dan heb ik nu redelijk lange tijd gezocht hier en alles trachten te volgen zoals het te volgen is, ik heb werelden bezocht, ik heb sferen bezocht, ik heb mij opengesteld voor alle mogelijkheden die ik maar in mijn huidige vorm kon bedenken. En uiteindelijk kwam ik weer tot dat punt dat er een bepaalde grens is die ik nog niet over kan. Misschien omdat ik in dat grote geheel er nog niet in slaag van er één met te zijn. Het is zoals je zou zeggen: “kijk, als mens: de zon schijnt en ik wil mij één voelen met de zon en ik ga naar die zon staren”. Dat gaat niet. Je kunt niet in die zon kijken. Je kunt een zonnebril opzetten en je kunt verduisterde glazen gebruiken. Maar dan is dat niet zoals dat echt is. Dan is dat vanachter een soort camouflage. En dat is hetgeen wat eigenlijk ook ik ervaar wanneer ik probeer van die grens over te gaan, van die oneindige energie, die oneindige, herhalende energie. En toch, toch zal er een moment moeten komen dat dit mogelijk is, dat ik verder kan. Zo goed dat er een moment komt dat jullie ook, wat dat betreft, verder gaan.

Ach, je kan nog een tijdje op deze aarde de evolutie doormaken en verwonderd zijn van hoe prachtig alles in mekaar zit en nog meer hoe de aarde zelf alles terug verbetert, rechttrekt wat de mens verprutst heeft. En dan kom je uiteindelijk bij ons terecht en dan, ja, dan zie je dat weer uit een andere optiek en zoek je weer verder.

Maar het besef, lieve mensen, het besef dat alles een eenheid is, het besef dat, of je nu hier in de stof ronddartelt of als geest u beweegt, dat dat alles in die energie zit, dat dat eenheid is, dat dat kracht is waaruit je bestaat. Dat is het fenomenale. En dat je, en neem het van mij aan, ik heb de ervaring, met die kracht een ondersteuning kunt zijn, een hulp kunt zijn voor anderen. Dat je anderen niet alleen moet zien als zijnde de mens naast u, maar kosmisch alles. De aarde is ook een andere, de zon is ook een andere, de kosmos is ook een andere. Je bent er deel van. Je bent niet dat kleine stukje dat ergens rondzweeft. Neen, je bent, ik zou bijna zeggen, een puzzelstukje van die grote kosmische puzzel. Je hoort daarbij. Je hoort daarin. Je kan daar ook niet uit. Wat je ook doet, je kan er niet uit. Je zit daarin. En hoe verder je gaat, hoe meer dat je dat beseft en hoe meer dat je eigenlijk deel wordt van de ander. En dat is misschien het grote wonder of de echte kosmische sleutel achter het geheel: het deel worden van het geheel, het deel zijn van het geheel samen met de ander. Het is bijna of je zou je zou zeggen, waar de mens zo sterk aan houdt, zijn individualiteit. Hoe verder je gaat, hoe meer dat die verdwijnt. Want je bent deel van dat geheel. Je bent niet afgelijnd, je bent niet beperkt door wat je bent.

In mijn wereld ben je wie je denkt die je bent. In uw wereld kun je dat nog camoufleren. Je kunt u nog achter een scherm verstoppen. U kunt u nog een illusiebeeld van u in de wereld lanceren en denken dat de anderen het niet door hebben. Soms lukt dat. Soms lukt dat niet. Maar dat kan je niet meer wanneer je aan onze zijde bent. Of je kapselt je in en geraakt geen stap vooruit. En dat kan ook nooit de bedoeling zijn.
Ik veronderstel dat de bedoeling is van ons allen van te leren één te worden met die oneindige energie, daar deel van te zijn en in die harmonie samen het geheel te vormen. Maar ja, het zijn maar  woorden, het zijn maar gedachten, het zijn maar gevoelens die ik u tracht over te brengen.

U zult opmerken, lieve mensen, dat ik misschien een beetje onbescheiden ben geweest en ieder van u een beetje aan het bespelen ben geweest in zijn gevoelens. En dat is de bedoeling. En dat deze gevoelens iets in gang zetten, een zoektocht naar het nieuwe. Een inzicht zoeken naar hetgeen wat voor u als weg is weggelegd aan mogelijkheden en zo voort.

We zitten hier samen en doordat we samen in die gevoelens zijn gestapt, doordat we samen zoeken, de ene luistert, de andere droomt, de volgende ruikt, bij wijze van spreken. Het maakt niet uit. We zijn hier één geheel, een krachtig geheel. Een aantal mensen, stoffelijk, een groot aantal entiteiten zoals ik en samen vormen we die kracht. Een kracht die zich, ik zou bijna zeggen, als lichtenergie manifesteert. Een kracht die zo goed in het grote als in het microscopisch kleine aanwezig is. En daarmee bedoel ik dat tot in de kleinste cel, de kleinste structuur van uw wezen, deze kracht zich manifesteert.

En weet u wat het mooie is? Wanneer dat je dat kunt ervaren, dat je ook ervaart dat je samenvloeit met al het andere. Dat je samenvloeit met al uw broeders en zusters. Dat je samenvloeit met alle energieën die hier in deze kring aanwezig zijn. Die één krachtig geheel vormen. En dat zorgt ervoor dat zo goed in uw microkosmos als uw macrokosmos, bij wijze van spreken, er een harmonie ontstaat, er een eenheid ontstaat. Het is een kracht. En een kracht die vergelijkbaar is met de energieën van de aarde in de vernieuwing zodat je dankzij die bewegingen van energie van de aarde uw eigen lichaam, deel van die aarde eigenlijk opkuist, om het zo te zeggen, vernieuwt, verfrist. Waar de ander die het niet beseft, angstig wordt voor de verandering en last heeft van hetgeen rondom hem wijzigt, gaat u juist daar de kracht uit hebben, de energie om harmonisch om te gaan met hetgeen wat gebeurt. Samen verbonden in dat geheel, een groep, een energie, een lichtbron op deze aarde, verbonden met deze aarde, in harmonie met deze aarde. Ach, is dat niet prachtig?

U bent één met de vernieuwing en tevens de drijvende kracht achter de vernieuwing. U kunt het in de stof ervaren. En u kunt deze ervaring vastleggen in uw bewustzijn zodat u later met deze krachten en deze ervaringen aan onze zijde weer verder kan gaan. Het is een geschenk van de goden, zou ik zeggen. Een geschenk van de kosmos voor u die tracht te begrijpen, die tracht te voelen wat deze vernieuwingen inhouden, welke mogelijkheden daarin aanwezig zijn.

Zo, lieve mensen, dit was mijn bijdrage. Ik hoop dat u hetzelfde hebt kunnen voelen als dat ik kan voelen wanneer ik mij bezin over al deze energieën, deze krachten, deze vernieuwingen. Ik heb geprobeerd u allen iets te geven. Ik zelfs geprobeerd, samen met de broeders hier aanwezig, hier en daar een storingsveld op te lossen. Ieder van u wanneer u nu huiswaarts keert, is anders geworden. Ik zou zeggen, je bent allen liefdevoller geworden t.o.v. de aarde, t.o.v. uw omgeving, t.o.v. uw planeet, t.o.v. de kosmos. Ieder zal dit op zijn eigenste wijze ervaren.

Dan heb ik nog maar één vraag naar jullie toe: probeer gewoon dit wat nu aan het inwerken is bij u, te aanvaarden zonder voorbehoud, zonder commentaar. Laat het gewoon een kracht zijn die u kan gebruiken. Laat het een energievorm zijn. Laat het licht zijn dat voor u een verfrissing, als het ware, een vernieuwing, als het ware, aanbrengt zodat u in de komende weken, langzaam maar zeker, telkens weer als u mediteert uw eigen geestelijk lichaam kunt opladen en tevens in harmonie zijn met uw stoffelijk voertuig, zodat het stoffelijke voertuig en het geestelijke voertuig, in harmonie zijnde, een positieve kracht is om niet alleen hetgeen wat dat rondom u als stoorveld aanwezig is, te kunnen negeren maar ook dat in uzelf alles in evenwicht is waardoor de stoorvelden kunnen afvloeien.

En zo bent u dan stoffelijk en geestelijk verfrist en kunt u rustig verdergaan. In uw achterhoofd houdende dat ieder van u meer als voldoende heeft en dat je u niet moet gaan blindstaren op wat je nog allemaal zou kunnen gaan bezitten. Want dat is dan het disharmonische dat best in deze tijd achterwege wordt gelaten.

Ieder van u op het ogenblik bezit een geestelijke rijkdom die groter is dan eender welke stoffelijke rijkdom die denkbeeldig is. Gebruik uw geestelijke rijkdom om uw eigen evolutie, uw eigen bewustzijnsweg verder te gaan op de meest harmonische, lichtende wijze. En dan komt u tot het punt waar ik u vanavond gebracht heb: dat je beseft dat die energieën oneindig zijn en dat u voor uzelf daar dan maar een eigen naam aan zult geven, beseffende dat dit uw weg is.

Zo, lieve mensen, ik ga nu afscheid nemen. Ik hoop dat jullie rustig huiswaarts keren en dat jullie in de komende uren en dagen echt kunnen nagenieten van hetgeen wat hier als sfeer voor jullie is opgebouwd geweest. Tot een volgende keer.

← vorige tekst (einde Deel 02)
overzicht
volgende tekst →