Druïden – Les 03 – Krachten van de zon en de natuur

image_pdf

19 november 1991

Het is vanavond de avond dat u beslissingen treft. U kunt kiezen, nu uw uitspraak te doen, eventueel met een andere spreker verder gaan of eerst nog een les en daarna uw beslissing nemen.  Wat is uw keuze?

  • Men heeft mij opgedragen het woord te voeren voor iedereen. De keuze is: ja, dus meer kan er niet gezegd worden.

Juist. Dan zullen we vandaag beginnen bij het begin.

Elke leerling dient te weten dat de kracht waarmee gewerkt wordt, in de eerste plaats die is van de zon, alle andere krachten, ook die van de aarde, zijn daaraan onderdanig.

Wanneer de twee grote punten van het jaar aanbreken, wanneer de zon een ogenblik stilstaat, althans in relatie tot de aarde, en daarna haar baan in omgekeerde richting begint te beschrijven, zijn er ogenblikken waarin de natuur, de mens, maar ook de bomen, de struiken, en al wat er verder denkbaar is, tot de zee toe, gevangen is in een zeer bijzondere toestand. De uitstraling van de aarde is dan op dat ogenblik neutraal. Op dat ogenblik is het mogelijk om krachten te ontvangen die niet behoren tot het zonnestelsel, het is mogelijk op deze ogenblikken de grootste verbindingen te maken met de kosmos, met de zon en met de aarde zelf.

Het zijn deze korte ogenblikken van stilstand die het meest belangrijk zijn voor elke mens die zich bezighoudt met de leer van de krachten der elementen en de natuur.

De leerling zal daarom, op deze ogenblikken, zich zo volledig mogelijk instellen op de kracht van de zon. Men zal trachten die kracht van de zon in zich te beleven. Wanneer dit op de juiste wijze geschiedt, dan zien we als resultaat een versterking van de zenuwkracht, maar ook een versterking van de levensenergie. Hierdoor kan men geïnspireerd worden en na een dergelijke meditatie zal men vaak de behoefte voelen zich bezig te houden met, zeg maar, kunstzinnige uitingen, waarbij poëzie vaak een grote rol speelt en daarnaast ook klanken of muziek. Deze dingen op zichzelf zijn verschijnsel, zij zijn het resultaat van een inwerking in het ego.

Een tweede punt dat men zich goed voor ogen dient te stellen als leerling:  U bent deel, zoals u weet, van het geheel der natuur, alle krachten der natuur reageren op elkaar. Wanneer u geladen bent met de krachten van de zon, dan bent u dominant t.a.v. alle krachten van de aarde, het water en indirect van de lucht. Waarom dat laatste indirect? Wij zijn niet in staat met onze vermogens een groot gedeelte van de lucht te beheersen, maar slechts die kleine delen die zich in onze omgeving bevinden. Wij kunnen de zon vragen achter de wolken vandaan te komen, maar in feite drijven wij de wolken tijdelijk terzijde. Wij kunnen tegen het water zeggen dat het ons moet dragen, maar dan moeten wij dit als een ons dragende factor erkennen en wij kunnen over het water lopen. Ik zou u aanraden enige tijd te oefenen en veel kracht te verzamelen voordat u deze laatste proef neemt.

Wil je proberen wat de eenvoudigste krachten zijn, dan is het je instellen op elementen in de aarde en op welke wijze dan ook deze zichtbaar maken. Dit zichtbaar maken gebeurt heel vaak door een geschilde hazelaarroede, dat is een tak van een hazelaar, vers gesneden en vol sap, die onmiddellijk, let wel, wordt ontdaan van de bast en daarna enige tijd in zonlicht en wind te  drogen gelegd. Deze tak heeft bepaalde affiniteiten met elementen in de aarde. Wanneer u deze tak in handen neemt, dan zal hij, op het ogenblik dat u denkt aan een element dat aanwezig is, u het gevoel geven dat hij wil bewegen, verzet u daartegen niet, u hebt een aanwijzing. Met deze zelfde tak kunnen we nagaan of een mens gezond is. Deze tak nl. kan, wanneer wij ons instellen op de uitstraling van een mens, de incongruenties die daarin voorkomen, aanduiden en wel door een korte beweging of, zo u dat niet toelaat, een gevoel van wringing in de hand. Op deze wijze is het mogelijk diagnoses te stellen, op deze wijze is het mogelijk verborgen verschijnselen, die normaal bij bv. medisch onderzoek niet op de voorgrond treden, bijzonder scherp en duidelijk te herkennen.

Gebruik deze technieken als leerling, nooit als geneesmethode, gebruik ze ook niet zonder meer als wichelmethode voordat u veel geoefend hebt. Realiseer u dat het vaststellen en het constateren van een werkelijk feil twee verschillende dingen zijn.

De druïde heeft kennis nodig, hij schrijft – dat kunt u allemaal, ook al is het geen runenschrift – leest, d.w.z. hij leest de boodschappen die geschreven zijn, maar hij leest evenzeer de natuur.

Een aantal bomen die minder snel uitlopen dan anderen – van hun eigen soort – zijn een aanwijzing dat er krachten in de aarde zijn, op dat punt, die remmend werken.

Hebt u bv. te maken met een koortszieke, dan kunt u die juist daar deponeren. Het zal blijken dat de koorts niet zo hoog wordt als anders verwacht kon worden, gelijktijdig voltrekken de lichaamsprocessen zich praktisch normaal, hierdoor kan de patiënt rust en kracht krijgen, zodat een crisis beter overwonnen kan worden.

Realiseer u verder, wanneer ik verwant ben met de krachten van de natuur, is het niet voldoende dat ik dit weet, ik moet dit beleven. Kijk naar de lucht, kijk naar de wolken, stel u daarbij niets bijzonders voor, laat het op u inwerken. Deze voor de leerling zeer nuttige oefening brengt met zich mee, dat in het eigen bewustzijn allerhande roerselen loskomen, zodat gedachtebeelden ontstaan die anders onderdrukt zijn, of in vele gevallen zelfs niet bewust aanwezig zullen worden. Op deze wijze is het mogelijk voor de leerling zijn relatie met de lucht nader te definiëren, want de relatie van een mens met een element is afhankelijk van de mens en het element en elke mens is wat anders dan een ander. Door met de lucht op deze wijze samen te werken, vindt u de associaties die regelmatig bij het beschouwen van de lucht in u ontstaan. Ze geven aan hoe u met de lucht kunt werken, nl. vanuit het gevoel dat het beschouwen van de lucht in u heeft voortgebracht.

Daarna doet u hetzelfde met water. Kies bij voorkeur geen stilstaand water, stilstaand water heeft over het algemeen vertroebelende werkingen, het moet stromend water zijn en de beweging mag in het water zichtbaar zijn.  Stel u verder niets voor, kijk gewoon naar het water, laat het op u inwerken, ook hier komen weer bepaalde beelden of associaties naar voren en ook hier geven juist deze aan, nadat men de oefening vele malen  herhaald heeft, wat de relatie met het water is. De kern van alle beelden die in u zijn ontstaan tijdens het schouwen van het water, geven aan op welke wijze u het water kunt gebruiken en beheersen.

U zult ontdekken dat het u, uitgaande van dit standpunt, mogelijk is water te laden met levenskracht, zodat het voor anderen bijna medicijn wordt. U zult ontdekken dat u in staat bent de situatie van het water te wijzigen, uiteindelijk misschien tot u erover lopen kunt, maar in ieder geval zo dat u de stroming daarvan kunt versnellen of vertragen, hetwelk het oversteken van snelstromende rivieren bv. aanmerkelijk bevordert.

Kijk naar de aarde, probeer te zien wat op die aarde leeft, richt uw blik op een klein stuk van de aarde, laat ook hier weer gevoelens en gedachten vrij spel, zonder een vooropgezet beeld, ook hier ontstaan associaties. Op deze wijze vindt u zowel uw eigen relatie met de aarde, alsook met het leven dat direct uit de aarde voortkomt. Het kan u helpen om groei te remmen of groei te versnellen. Het maakt het u mogelijk de genezende eigenschappen van planten te herkennen, zelfs wanneer u de plant niet zou kennen. U leert de uitstraling van de dingen aanvoelen.

Een leerling die deze dingen heeft volbracht, is nog niet in staat – ik zeg het nadrukkelijk – om daarmee grootse prestaties te volbrengen, men kan alleen benaderen, maar zelfs het benaderen van de werkelijkheid, zoals ze leeft in de natuur rond ons, geeft ons de mogelijkheid er rekening mee te houden en als zodanig onze plannen, onze voornemens, onze raad, geheel te baseren op redelijke erkenning, echter gebaseerd op omstandigheden zoals wij die hebben aangevoeld.

Ik ben ervan overtuigd dat de meesten van u moeilijkheden zullen hebben om alle drie die oefeningen zo zonder meer te volbrengen. Besef dat ze noodzakelijk zijn. U zult ze te enigerlei tijd moeten volbrengen, wilt u ooit een magus van de druïden zijn, wilt u ooit de werkelijke macht bezitten die de druïden altijd bezeten hebben.

Een leerling is geneigd om te denken dat hij, met zijn kennis en macht, alle dingen naar zijn hand kan zetten, dit is nimmer juist of waar. Wij zijn altijd in het geheel, het geheel is altijd sterker dan wij zijn. Wij kunnen plaatselijk ingrijpen, wij kunnen plaatselijk beheersen, wij kunnen plaatselijk overzien, maar nimmer het geheel.

Wij moeten leren onze werkzaamheden en activiteiten af te stellen op datgene wat we werkelijk kunnen beheersen en zien. Zelfbeperking is één van de dingen die noodzakelijk is.

Zeg niet tegen uzelf: daar moet ik anders voor gaan leven, zeg tot uzelf: ik moet volbrengen. Wanneer u volbrengt, zult u ontdekken dat uw eigen wijze van leven zich daarbij aanpast. Strijdt nimmer met dingen wanneer het vermeden kan worden. Zeker, als de ijskoude krachten op u afkomen, dan is het redelijk om vuur te maken – vuur verdrijft – maar bedenk wel, dan moet u het vuur beschermen. Een mens kan niet één worden met het vuur, alleen met zijn uitingen, daarom is staren in het vuur zinloos. U zou er hoogstens mee kunnen leren hoe u een brand kunt uit laten breken of zelfs een mens in vlammen kunt laten opgaan. Dit echter zijn kunsten die weinig waarde bezitten. Maar  het vuur is een proces, de rook van het vuur, de resten van het vuur, kunnen ons veel zeggen. Het vuur verteert, maar gelijktijdig vormt het om, het verandert a.h.w. zuiver stoffelijke zaken in astrale waarden. Daarom geen vuurmagie, tenzij alle andere wegen voor ons zijn afgesloten. Denk aan het begin van het ontvlammingsproces, denk aan de rook die de vertering weergeeft, denk aan de kolen die achterblijven. Door dit proces te visualiseren voor uzelf, ontstaat een ontbindende mogelijkheid of kracht die in dat geval gebruikt kan worden.

Bent u verder gevorderd in het hanteren van deze vorm van concentratie en vereenzelviging, dan kunt u op deze wijze, zelfs in een lichaam van een levende mens, bepaalde delen laten vervallen en vergaan, zonder dat het verdere organisme daar ook maar enige schade of enig teken van vertoont. Besef dat alle materie in zich is opgebouwd uit dezelfde kleine delen. Deze delen, om het modern te zeggen, bestaan in feite uit velden waarin bepaalde, men zegt materiële, verhoudingen gelden. Wij kunnen niet de basis van de kleinste delen veranderen, wel de velden die hen binden. Op deze wijze zou men – men heeft dat later vaak geprobeerd – goud maken uit bv. lood, dat zou men kunnen, maar ik zeg u erbij, dat kan alleen wanneer men niet met het resultaat verweven is, maar zelf het proces wordt. Ook iets voor vergevorderden, zeker niet voor leerlingen. Maar een leerling die niet weet waarheen hij streeft, zal over het algemeen of afvallen, dan wel zijn eigen denkbeelden opbouwen die hem meestal vernietigen.

De leerling dient te beseffen dat, in de beginperiode, wat de Meester zegt wet is, niet omdat de Meester wijzer is dan de leerling, dat is niet noodzakelijk, maar omdat de Meester een proces moet leiden dat zich mede in en aan de leerling voltrekt, dit kan alléén door de Meester geschieden, niet door een ander.

De schijnbaar onsamenhangendheid van veel van hetgeen meesters vertellen aan hun leerlingen, is gebaseerd op de noodzaak de leerling aan te passen aan de discipline, zeker, maar ook aan het innerlijk proces dat gaande is, een proces dat zich onbewust afspeelt in u en eerst later, mede aan de hand van enkele van zijn resultaten, goed wordt gerealiseerd.

Wanneer je met de natuur omgaat, moet je iets van de natuur weten. Leer de bomen, de planten, de kruiden in uw omgeving kennen, niet omdat die kennis noodzakelijk is, maar omdat ze u in staat stelt u in de natuur a.h.w. te oriënteren en daardoor langzaam maar zeker eigenschappen en kwaliteiten van planten, bloemen, kruiden en wat dies meer zij, te herkennen.

Ook de aarde kan een eigen uitstraling hebben, er zijn veel verschillende soorten grond.  Wanneer een grond u goudkleurig toeschijnt, wanneer u er zich op concentreert, dan hebt u te maken met grond die bepaalde krachtgevende en vaak genezende kwaliteiten heeft.

U doet niet meer aan lichaamsbeschildering, neem ik aan, in uw tijd – althans niet zoals wij dat deden – maar wij gebruikten juist dergelijke delen van de aarde voor lichaamsbeschildering. Dat had zin. Wanneer je de extra krachten van de aarde, al is het maar symbolisch en in kleine hoeveelheid, toevoegt aan je eigen wezen, verander je en wordt je sterker. U zult dat in het begin niet zo gemakkelijk kunnen zien, en zelfs dan zou de wijze waarop gebruik zou kunnen worden gemaakt van die aarde iets zijn wat in de moderne tijd aan enige discussie onderhevig is.

Voorlopig, leer te zien dat plekken grond, al zijn ze met hetzelfde gewas begroeid, een verschil in uitstraling tonen, probeer die te onderscheiden. Voor je klassering is het misschien het gemakkelijkst om dat in kleuren te doen, maar u kunt het evengoed doen in klank, u kunt het zelfs zien als een bepaalde lijn of kromme. De voorstelling is alleen nodig om de herkenning a.h.w. naar buiten te brengen. Het herkennen van de krachten van de aarde houdt in: dat je daardoor sterker wordt, dat je meer één wordt met een wereld waarin vele, zeer vele, niet bekende invloeden heersen.

Ik zal u dadelijk uw opdracht voor deze les opgeven. Geen zware  taak in het begin, de al-ontwikkeling gaat langzaam. Nu echter wil ik nog wijzen op enkele andere aspecten die van belang zijn.

In de oude tijd werd gebruik gemaakt van rituele wapens, waaronder de sikkel. We hebben daar reeds enige tijd aan besteed. Een ritueel wapen gebruiken wij, omdat wij daaraan bijzondere kwaliteiten toekennen. Het is niet het wapen dat de kwaliteit heeft, het is de gebruiker die de kwaliteit er aan verleent. Alle wijdingen en alle bezweringen zijn uiteindelijk een opwekken van krachten in uzelf, die in een voorwerp of wapen kunnen worden vastgelegd. U zult ontdekken dat u dagelijks bepaalde werktuigen gebruikt die, voor u normaal zijnde, gelijktijdig toch een kwaliteit bezitten  die u ook meer magisch zou kunnen gebruiken. Begin met deze voorwerpen als uw heilige wapens te beschouwen, al zal het u misschien moeilijk zijn om te denken dat een pollepel een vervanging kan zijn voor een gewijde gouden sikkel, maar hij kan dat zijn.

Onthoud, levende materialen, dus bv. hout, hebben een eigen kwaliteit, deze kwaliteit kan versterkt en gebruikt worden, maar nimmer teniet gedaan. Ingelegde kwaliteiten die strijdig zijn met de eigenschap van het hout, worden langzaam maar zeker door het hout opgenomen en geabsorbeerd.

Maakt u gebruik van metaal, onthoud, staal kan alleen daar gebruikt worden waar grote hardheid is, o.a. te danken aan een betrekkelijk hoog koolgehalte. Week ijzer kan gebruikt worden voor alle doeleinden, mits deze niet met magnetisme te maken hebben en hier bedoel ik aardmagnetisme, dus niet datgene wat mensen daaronder wel eens verstaan in paranormale zin. Koper kan gebruikt worden voor alle krachten die met de zon verbonden zijn, maar is onderhevig aan de wisselwerkingen van de maan, daarom zal altijd gezocht moeten worden, voor het juist gebruiken van een dergelijk werktuig, naar het ogenblik waarbij zon en maan elkaar in evenwicht houden ofwel tegengesteld staan. Zilver en goud, zgn. edele metalen, zijn voor dergelijke invloeden minder vatbaar. Goud, zelfs wanneer het met ijzer vermengd is, heeft de kwaliteit zonne-invloeden ten alle tijden te versterken en daarmee alle beïnvloeding die door het ijzer zou kunnen ontstaan teniet te doen. Zilver heeft dezelfde kwaliteiten, maar is bijzonder gebonden aan de maan en is daarnaast een uitdrukking van alle krachten die vloeibaar zijn. Bij magie, waar vloeistoffen gebruikt worden, zal men dan ook altijd proberen zilver of zilverhoudende werktuigen te gebruiken. Wanneer u een werktuig kiest, hou met deze mogelijkheden en kwaliteiten rekening, het zal u later helpen om meer te bereiken.

U zult ontdekken dat het noodzakelijk kan zijn de stem op een bepaalde wijze te gebruiken, dit werd vroeger gedaan door de zingende of de brullende barden, daarnaast bij het uitspreken van bezweringen door magiërs, door priesters.

Hier geldt altijd:  Het eerste wat ik moet doen, is de diepe rust scheppen in en rond mijzelf. Eerst waar de vrede en de rust heersen, kan de werkelijkheid van het levende Al in mij stem krijgen. Wanneer ik die stem hoor, druk ik ze uit, ik geef haar gestalte in de wijze waarop ik spreek, waarop ik zing, waarop ik beweeg, het ritme van de kracht die ik heb aangevoeld, wordt door mij in alle opzichten uitgebeeld en uitgedrukt. Hierdoor verwerf ik een verbondenheid die gelijktijdig actieve mogelijkheden inhoudt.

Wanneer ik een offer breng, zijn de voorbereidingen door een dergelijk stemgebruik voor te bereiden. Tijdens het offeren spreekt men niet. Ook het later gebruikelijk geworden aanroepen van bepaalde namen of krachten, is in feite op dat ogenblik overbodig en vaak schadelijk. U zult voorlopig niet aan offers toekomen en uw tijd vraagt bloedoffers voor andere dan magische doeleinden.

Een offer kan bestaan uit een bloem, een korenaar, een blad, bij voorkeur van een rode beuk. Wanneer u deze als offer gebruikt, dan kan daarmee vaak hetzelfde effect bereikt worden als met het offeren van leven, dus een dier of iets dergelijks. Noodzakelijk is dat de intentie wordt uitgedrukt en daarvoor zal altijd de doorboring van de bloem, het blad etc. noodzakelijk worden. Dergelijke offerriten zult u voorlopig niet behoeven te volbrengen, neem ik aan.

De werkelijke magus begint altijd, en een leerling moet dat begrijpen, als een onwetende, het weten dat u bezit behoort u in de wereld, niet in de gewijde kring van de leerling, niet in het werken van de magus, want menselijk weten kan ons zeggen welk doel wij hebben met ons werken, maar mag nooit bestemmen hoe het werk verloopt, het werk wordt altijd vanuit het geheel volbracht.

Kennis van kruiden. De natuur geeft ons zeer vele mogelijkheden en middelen om een menselijk lichaam bv. te genezen, om bepaalde werkingen te doen ontstaan, zelfs wildgroei in bomen, planten, graan, dieren. Al deze middelen kunnen in vele intensiteiten worden gebruikt.  Men onthoudt, welk middel u ook gebruikt, hoe meer concreet, dus hoe vollediger het gif aanwezig is, hoe meer het resultaat materieel zal zijn.  Wanneer het materiaal behoorlijk verdund is, hetzij door uitwaseming, hetzij door toevoeging van bv. zo zuiver mogelijk water of plantensappen, ook dat is mogelijk, bv. van berk in sapdrift, dan kunnen wij daarmee bereiken dat één driehonderdste deel ongeveer van deze materie, de werking verplaats naar het astraal vlak. Dit is het vlak waarop geesten, spookverschijnselen en bepaalde natuurkrachten actief zijn in meer kenbare verschijningsvorm. Ook dit zult u moeten onthouden. Wanneer we echter slechts een drieduizendste deel gebruiken en de rest aanvullen dus met water, sap of wat dan ook, dan ontstaat een werking die geestelijk is. Zij heeft  niet direct betrekking op de geestenwereld, maar op dat deel van uw psyche dat geestelijk is, de werkingen worden dan geestelijk, zij zullen geestelijk krachten activeren en daarnaast werkingen op aarde kunnen doen ontstaan, die echter niet meer op stoffelijk of astraal niveau te dirigeren zijn, maar alleen vanaf het geestelijk vlak.

U zult zien dat kennis van kruiden en planten dus nuttig is. Gebruik altijd die verdunning die past bij uw doel. Belladonna kan gebruikt worden om het gezicht van de mens te veranderen, zijn zien, in de juiste verdunning gebruikt, maakt het helderziend, niet wat gezien wordt, maar dat gezien wordt, wordt hierdoor bepaald. In de grootste verdunning gebruikt, betekent het echter het aanvoelen en erkennen van geestelijke krachten, zowel in uzelf als in de wereld rond u. Dit laatste dient men niet te proberen voor men voldoende scholing heeft genoten. Besef verder dat kruid niet alleen een plantje is, het kan mos zijn, het kan schimmel zijn, het kan een parasiet zijn, al deze dingen zijn bruikbaar.

U hebt een eigen omgeving, daarin zijn uw mogelijkheden om bepaalde soorten te ontmoeten uiteraard beperkt. Uw eerste opdracht luidt: Zoek kennis te krijgen van de groeiende delen van de aarde die in uw naaste omgeving voortdurend aanwezig zijn, afhankelijk van de seizoenen natuurlijk.

De tweede  opdracht, die daarmee verweven is, tracht de hemel te zien en de krachten van de zon vanuit die hemel te ervaren.  Meer is voorlopig niet nodig.

Dit is de eerste les, we zullen er nog heel wat moeten geven voordat we werkelijk kunnen zeggen: hier zijn druïden, zelfs aankomende druïden aanwezig. Maar het is goed dat eenieder beseft waaraan hij begint.

De kosmische werkingen, waar we later nog eens zullen over spreken, omvatten overigens veel meer dan aarde, zon en maan. Er zijn krachten tussen de sterren, die deze wereld – en daarmee het leven op die wereld – beïnvloeden. Men behoeft als leerling niet te weten welke deze zijn, maar men dient te beseffen dat ze bestaan. Een goed leraar tracht echter steeds zijn leerlingen voor te bereiden op de mogelijke veranderingen van omgeving of plaats en dus iets te zeggen, niet over de werkingen zelf, maar over de uitwerking die zij tot stand kunnen brengen.

Let wel, velen van u zullen in de komende tijd een toenemend gevoel van verwarring ervaren. Wees niet neerslachtig of pessimistisch. De werking – ze bestaat op het ogenblik al voor velen – zal waarschijnlijk in enkele weken voorbij getrokken zijn, maar degenen die de juiste instelling hebben, kunnen i.p.v. onrust een tijdelijk onbegrepen gevoel van blijheid, vreugde of kracht, in zich ervaren.

Zeg niet dat dat uw lot is, het zijn invloeden die u ondergaat. Dan, na ongeveer twee en een halve week, wordt u geconfronteerd met een andere invloed. Deze invloed wekt verwachtingen, zij doet u verder grijpen dan u kunt reiken. Beperk uw doelstellingen juist in die tijd, want u kunt niet alles, ook al denkt u dat op zo’n ogenblik wel.

In deze periode is het verder goed te zwijgen. U bent geneigd woorden te gebruiken en beloften te doen die u niet waar kan maken en die daarom later verwarrende gevolgen voor u kunnen hebben.

In deze tweede periode zal het beschouwen van vooral de aarde vaak inspirerende werkingen kunnen hebben en u enig gevoel van eenheid daarmee geven, ook wanneer u niet verder geschoold bent. Daarna komt er nog een periode waarop ik u nu reeds wijs. We naderen het ogenblik dat de zon haar gang vertraagt en stilstaat om terug te keren op haar pad, of als u het anders wilt uitdrukken, de wenteling van de aardas betekent een schijnbare verandering van de zonnestand die nu gaat klimmen. Dat ogenblik van stilstand, ongeveer op de 21e december, zal allerhande werkingen mogelijk maken in uzelf.

Het is daarom goed om van de 20e tot de 22e u in het bijzonder te richten op die zaken die u geestelijk – al of niet binnen het kader van deze lezingen en deze groep – wenst te bereiken. Kies daarbij voor geestelijke doelen zoveel u kunt, vermijdt alle astrale beeldvorming, ze zou u later kunnen vervolgen. U zult ontdekken dat u daardoor, zowel in uw persoonlijk bevinden, lichamelijk als mentaal, veranderingen kunt aanbrengen. Hebt u dat geleerd, dan zult u een volgende maal in staat zijn, met veel groter nut, van de volgende zonnestilstand gebruik te maken. Het is geen taakgeving, ik zeg niet tegen u dat u het doen moet,  ik zeg alleen dat u het doen kunt.

Wanneer het mogelijk is, zal ik u ook de volgende malen enige inlichtingen geven over kosmische werkingen die te verwachten zijn, niet omdat u daar iets aan veranderen kunt, maar omdat u, in bepaalde gevallen zeer zeker, daarmee iets kunt doen, voor uzelf en misschien zelfs reeds nu voor anderen.

Door deze voortdurende voorlichting wordt u in staat gesteld reeds nu, zij het zeer beperkt, gebruikt te maken van de mogelijkheden die u als magus eens volledig zult beheersen. Het vinden van de juiste gevoelsrelatie met de natuur is echter wel een taak, een opdracht en dat daarbij de lucht als eerste is gekozen is niet willekeurig. Ook wanneer er ogenblikken zijn dat het contact met de aarde misschien gemakkelijker wordt gemaakt, is de lucht het meest beweeglijke deel van de natuur waarmee we te maken hebben, datgene waarmee wij eerst onze verbondenheid moeten vinden en bevestigen. De krachten die wij hieruit kunnen putten zijn voor ons van groot belang, omdat de lucht ondermeer reinigende werkingen mogelijk maakt, daarnaast bepaalde geestelijke reinigingen mogelijk maakt en ten laatste een juistere mogelijkheid geeft om andere erkenningen bv. van de aarde in relatie tot vuur of met water a.h.w. tot eenheid te maken. Zonder de lucht bestaat die eenheid niet.

Denk niet dat dit kinderspel is. Het is gemakkelijk genoeg om te zeggen: Nu ja, ik zal wel even naar de lucht kijken en dan denk ik er wel wat bij.

Het is absoluut noodzakelijk dat u niet u een voorstelling maakt, maar dat u zo leeg en gelaten mogelijk uw schouwen op de lucht beleeft en dat u dit niet één enkele keer doet, maar een aantal malen, totdat u beseft welke reacties dit elke keer weer in u wakker roept, want eerst dan vindt u de sleutel waardoor een zekere harmonie met en uiteindelijk macht over de elementen van de lucht bereikt kan worden.

Ik wil niet al te lang verder gaan. Het verheugt me te zien dat er nog mensen zijn die, zij het aarzelend nog steeds, het oude werk, de oude macht respecteren, ja, er misschien deel van willen worden. Ik herinner u eraan dat u door deze lessen niet gebonden bent tot enige voortzetting. De leerling die zijn Meester niet wil volgen, gaat zijn eigen weg en overwinne de gevaren daarvan op zijn eigen wijze. Wees geen slaven, wees vrij, wees gehoorzaam aan uw Meester, omdat je dat wilt, omdat je beseft dat er mogelijkheden voor u ontstaan, ja, dat er in u veranderingen plaatsvinden. Als dat niet zo is, ga heen. Maar wie schijnbaar gehoorzaam tracht verder te gaan met de Meester, zal lijden onder zijn vergissingen.

De opdrachten die u gegeven zijn, zijn betrekkelijk eenvoudig, zeker in deze beginperiode. Leer de harmonie met de elementen en de erkenning van het vuur voor uzelf te bereiken. Als u daarna een andere keuze maakt, is het gevaar betrekkelijk gering, doet u het voordien, dan kan het gevaarlijk worden, tenzij u helemaal niet begint.

En onthoud dan:

Daar waar de leerling streeft is de Kracht en de Macht van de Meester met hem.

Daar waar de leerling zoekt, voert hem, zelfs als hij niet in de nabijheid is, de Meester met zijn Kracht en Geest tot verdere bereiking.

En de zegen van het Grote Licht, van het Kleine Licht, ja, de siddering der natuur zal met u gaan, opdat uw pad u voere tot bereiking, erkenning en de beheersing die eigen is aan hen die één zijn met de krachten der natuur.

Dit is voldoende voor de eerste keer. U hebt nu nog alle opties open, u hebt gezegd: Ja. Begint u, maak dan tenminste de erkenning der elementen af, daarna bent u volkomen vrij. Het ga u goed. Als leerling zal mijn geest en die van mijn broeders met u zijn, om u te leiden naar de  erkenning en de bereiking die behoren bij de Aloude Macht.

← vorige tekst
overzicht
volgende tekst →
image_pdf